Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TÜRK TİCARET KANUNU"— Sunum transkripti:

1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU
İŞ DÜNYASINDA BÜYÜK DEĞİŞİM MURAT KAYKUSUZ

2 Yeni Türk Ticaret Kanunu
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM’de kabul edildi. Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Şu anda kullanmakta olduğumuz ticaret kanunu Alman profesör Hirsch’e hazırlatılmıştı ve 1957 yılının başında yürürlüğe girmişti.

3 Ticari İşletme – Ticaret Sicili
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde ticaret sicillerinin depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen bir merkezi ortak veri tabanı oluşturulacak. Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen sorumlu olacak.

4 Ticari İşletme – İşletme Adı
Her sermaye şirketinin bir internet sitesi olacak. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir.

5 Ticari İşletme – Haksız Rekabet
Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak yasaklanıyor. Kapıdan satışın önüne geçmeye çalışılıyor.

6 Ticari İşletme – Defterler
Ticari defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Yılsonu finansal tablolar Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenecek.

7 Ticari İşletme – Acentelik
Acente, aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelerle ilgili her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları müvekkili adına yapmaya ve bunları kabule yetkilidir. Bu sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı acente, müvekkili adına dava açabileceği gibi, kendisine karşı da aynı sıfatla dava açılabilir. Yabancı tacirler adına acentelik yapanlar hakkındaki sözleşmelerde yer alan, bu hükme aykırı şartlar geçersizdir.

8 Ticari İşletme – Acentelik
Acentelerin ad ve hesabına hareket ettikleri kişilere karşı Türkiye’de açılacak olan davalar sonucunda alınan kararlar acentelere uygulanamaz.

9 Ticaret Şirketleri Kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlere ticaret şirketleri denir. Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır. Yeni kanuna göre, internet siteleri de ayni sermaye olarak şirket sermayesine konabiliyor.

10 Ticaret Şirketleri – Birleşme
Yeni kanunla birlikte şirket birleşmeleri kolaylaşıyor. Mevcut kanundan farklı olarak: Sermaye şirketleri; sermaye şirketleriyle, kooperatiflerle ve devralan şirket olmaları şartıyla kollektif ve komandit şirketlerle birleşebilirler. Şahıs şirketleri; şahıs şirketleriyle, devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle ve devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle birleşebilirler.

11 Ticaret Şirketleri – Birleşme
Kooperatifler; kooperatiflerle, sermaye şirketleriyle ve devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle birleşebilirler. Birleşme, devralma ya da yeni kuruluş şeklinde olabilir.

12 Ticaret Şirketleri – Birleşme
Tasfiye halindeki bir şirketin birleşmeye katılması için: Malvarlığının, yani tasfiye paylarının dağıtılmaya başlanmamış olması, Tasfiye halindeki şirketin devrolunan şirket olması gerekir. Küsuratlı paylar nakit ödenerek birleşme kolaylaştırılıyor. Denkleştirme akçesi verilen payın gerçek değerinin onda birini aşamaz. Ayrılma akçesi ödenerek birleşmeye karşı çıkan azınlıklar bertaraf ediliyor. Şirketin oy hakkını haiz ortaklarının yüzde doksanı onaylamalıdır.

13 Ticaret Şirketleri – Birleşme
Küçük ve orta ölçekli şirketlerde bütün ortakların onaylaması koşuluyla, birleşme raporunun hazırlanmasından ve denetlemeden vazgeçilebilir. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi: Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına veya Bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış düzene göre birleşebilirler.

14 Ticaret Şirketleri – Birleşme
Kolaylaştırılmış şekilde birleşmede, sermaye şirketleri birleşme raporunu düzenlemeye, birleşme sözleşmesini denetletme ve inceletme hakkını sağlamakla yükümlü değildirler. Ayrıca, birleşme sözleşmesini genel kurulun onayına da sunmayabilirler.

15 Ticaret Şirketleri – Tür Değiştirme
Bir sermaye şirketi; başka türde bir sermaye şirketine ya da bir kooperatife dönüşebilir. Bir kollektif şirket; bir sermaye şirketine, bir kooperatife ya da bir komandit şirkete dönüşebilir. Bir komandit şirket; bir sermaye şirketine, bir kooperatife ya da bir kollektif şirkete dönüşebilir. Bir kooperatif ; bir sermaye şirketine dönüşebilir.

16 Ticaret Şirketleri – Şirketler Topluluğu
Yeni bir kavram, amaç alacaklıları korumak. Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak; Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa, bir şirketler topluluğu vardır ve birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir.

17 Ticaret Şirketleri – Şirketler Topluluğu
Ayrıca, Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa, yine bir şirketler topluluğu vardır ve birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye’de ise, bu Kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır. Bir hâkim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim olması, dolaylı hâkimiyettir.

18 Ticaret Şirketleri – Şirketler Topluluğu
Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler topluluğunu oluşturur. Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler yavru şirket konumundadır. Birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip bulunan sermaye şirketleri karşılıklı iştirak durumundadır. Anılan şirketlerden biri diğerine hâkimse, ikincisi aynı zamanda bağlı şirket sayılır. Karşılıklı iştirak durumundaki şirketlerin her biri diğerine hâkimse ikisi de bağlı ve hâkim şirket kabul olunur.

19 Ticaret Şirketleri – Anonim Şirket
Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından aşağı olamaz. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz.

20 Ticaret Şirketleri – Anonim Şirket
Anonim şirket artık tek gerçek ya da tüzel kişi tarafından da kurulabiliyor. Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenir. Yeni kanuna göre, ortaklar şirkete borçlanamazlar. İştirak taahhütlerinden doğan borçlar istisnadır.

21 Anonim Şirket – Yönetim Kurulu
Yeni kanuna göre, yönetim kurulu tek kişiden oluşabilir. Yönetim kurulu üyelerinin en az birinin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından  belirlenen, sadece bir gerçek  kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

22 Anonim Şirket – Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

23 Anonim Şirket – Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

24 Anonim Şirket – Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

25 Anonim Şirket – Yönetim Kurulu
Yönetim kurulunun toplanması için fiili mevcudiyet şartı kaldırılmıştır. Toplantı elektronik ortamda da (internet üzerinden) yapılabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

26 Anonim Şirket – Denetçi
Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler.

27 Anonim Şirket – Genel Kurul
Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.

28 Anonim Şirket – Genel Kurul
Genel kurul olağan toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara,  yönetim kurulunun  yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

29 Anonim Şirket – Genel Kurul
Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen “hazır bulunanlar listesi”nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Genel kurullar sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

30 Ticaret Şirketleri –Limited Şirket
Limited şirket artık tek gerçek ya da tüzel kişi tarafından da kurulabiliyor. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ortakların sayısı elliyi aşamaz.

31 Ticaret Şirketleri –Limited Şirket
Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır. Bir ortak birden fazla esas sermaye payına sahip olabilir. Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur. Şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmemişse, ortaklar genel kurulu sebep göstermeksizin onayı reddedebilir.

32 Ticaret Şirketleri –Limited Şirket
Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir. Kanunda veya şirket sözleşmesinde esas sermaye payının bedeli olarak gerçek değerin öngörüldüğü durumlarda, taraflar anlaşamamışlarsa bu değer, taraflardan birinin istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince belirlenir.

33 Limited Şirket – Genel Kurul
Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde, seçim kararları dâhil, tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.

34 Limited Şirket – Yönetim
En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.

35 Kıymetli Evraklar En az değişiklik yapılan bölümdür.
Kanunun dili sadeleştirilmiş ve daha anlaşılır hale getirilmiştir. Ayrıca, mevcut kanunda kıymetli evraklar başlığı altında bulunan taşıma işleri, yeni kanunda ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır.

36 Kıymetli Evraklar Faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesini öngören cari hesap sözleşmeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde değiştirilecek. Cari hesap sözleşmeleri, banka kredi sözleşmeleri ve cari hesaba dair hükümler içeren diğer sözleşmelerde değişiklik yapılarak, bileşik faize ilişkin hükümler ile bu sonucu doğuran düzenlemeler sözleşmeden çıkarılacak.

37 Taşıma İşleri – Eşya Taşıma
Taşınma eşyası yeni kanunda bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alınıp benzeri bir yere taşınan eşyaya verilen addır. Taşıyıcının yükümlülükleri, mobilyaların sökülmesi ve kurulması ile taşınma eşyasının yüklenip boşaltılmasını da kapsar. Eşya sahibinin ticari bir niteliği yoksa, taşıyıcı taşınma eşyasının ambalajlanması ve işaretlenmesi gibi taşıma ile ilgili diğer işlerin yerine getirilmesinden de  sorumludur.

38 Taşıma İşleri – Yolcu Taşıma
Sefer, taşıma sözleşmesinin yapılmasından sonra fakat hareketten önce ortaya çıkan bir sebep dolayısıyla yapılmamışsa, aşağıdaki hükümler uygulanır: Ölüm, hastalık veya bunun gibi bir mücbir sebep dolayısıyla sefer yapılamamışsa, sözleşme, taraflardan hiçbirine tazmin yükümlülüğü doğurmaksızın kendiliğinden geçersiz olur. Sefer, taşıma aracıyla ilgili olup taşıyıcı için kusur oluşturmayan, iki tarafın da kusurundan doğup yolculuğa engel bulunan veya yolculuğu tehlikeli duruma sokan bir sebep dolayısıyla yapılmamışsa, sözleşme, taraflardan hiçbirine tazmin yükümlülüğü doğurmaksızın kendiliğinden geçersiz olur.

39 Taşıma İşleri – Yolcu Taşıma
Sefer, taşıyıcının fiili veya ihmali sebebiyle yapılmamışsa, yolcu tazminat  isteyebilir. Sefer, herhangi bir sebeple yapılmamış ve yolcu da o sefer için saatinde gerekli yerde bulunamamışsa, o seferi izleyen seferlerden birinde, aynı düzeydeki bir araçla ve aynı düzeydeki bir yerde seyahat etme hakkını haizdir; meğerki, bu istemin yerine getirilmesi taşıyıcı yönünden imkânsız olsun veya büyük bir mali yük oluştursun. Yolcuya sefer öneremeyen taşıyıcı bilet ücretinin üç katı tutarında tazminat öder. Seferin yapılamamasında taşıyıcının kusuru yoksa, yolcu aynı şartlarla kendisine önerilen seferi, haklı bir sebep göstermeksizin reddederse taşıma ücretini öder. (a), (b) ve (c) bentlerinde anılan hâllerde taşıyıcı, peşin almış olduğu taşıma ücretini geri verir.

40 Taşıma İşleri – Yolcu Taşıma
Mevcut kanuna göre, yolcu, belli vakitte hareket yerinde hazır bulunmaz ise, ondan sonraki araç ile seyahat etme hakkına sahipti ve bunun için taşıyıcı ek bir ücret talep edemiyordu. Yeni kanuna göre, hareket saatinde hazır bulunmayan yolcunun, izleyen seferlerden biriyle seyahat edebilmesi, seferin herhangi bir sebeple zaten yapılamamış olması halinde mümkündür. Ancak, yolcunun bir sonraki sefer ile seyahat etme isteminin yerine getirilmesi taşıyıcı yönünden imkânsız olursa veya büyük bir mali yük oluşturursa taşıyıcı bu talebi yerine getirmeyebilir. Yolcuya sefer öneremeyen taşıyıcı bilet ücretinin üç katı tutarında tazminat öder. Bununla beraber, seferin yapılamamasında taşıyıcının kusuru yoksa, yolcu da kendisine önerilen seferi haklı bir sebep göstermeksizin reddederse, bu durumda yolcu seyahat etmese dahi taşıyıcı taşıma ücretini yolcuya iade etmez.

41 Deniz Ticareti Yeni kanuna göre, sicile kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gemiler bu kanunun ve diğer kanunların uygulanmasında taşınır eşyadan sayılmaktadır. Deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davaları, Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.


"YENİ TÜRK TİCARET KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları