Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL’e Giriş ve SELECT Komutu ◦ VTYS üzerinde tüm işlemler SQL dilinde yazılan komutlar ile halledilir ◦ SQL (Structured Query Language – Yapısal Sorgulama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL’e Giriş ve SELECT Komutu ◦ VTYS üzerinde tüm işlemler SQL dilinde yazılan komutlar ile halledilir ◦ SQL (Structured Query Language – Yapısal Sorgulama."— Sunum transkripti:

1 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu ◦ VTYS üzerinde tüm işlemler SQL dilinde yazılan komutlar ile halledilir ◦ SQL (Structured Query Language – Yapısal Sorgulama Dili) ◦ SQL komutları tüm VTYS yazılımları tarafından desteklenir ◦ Bu komutlar temelde iki kategoriye ayrılır  DDL (Data Definition Language) komutları  DML (Data Manipulation Language) komutları

2 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu ◦ DDL Komutları  Tablo, VT, index, anahtar oluşturma ve buna benzer yapısal de ğ işiklik yapmak ile ilgili komutlardır  Örne ğ in CREATE TABLE, CREATE DATABASE, ALTER DATABASE v.b. Komutlar  CREATE – ALTER – DROP ◦ DML Komutları  Veri işlemek için kullanılan komutlarıdır  Örne ğ in kayıt Seçme, Ekleme, Listeleme ve Silme  SELECT – INSERT – UPDATE – DELETE  (Di ğ er adıyla CRUD – CReate Update Delete)

3 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu DML Komutlarının en sık kullanılanı ve ilki SELECT komutudur. Tablo veya tablolardan veri/satır seçmek için kullanılır SELECT sütun adları veya * FROM tablo1, tablo2, tablo3,… WHERE kriterler ORDER BY sıralama şartı

4 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu SELECT komutunu en basit haliyle SELECT… FROM şeklinde kullanabilirken, di ğ er tüm kombinasyonlar da geçerlidir (Ama farklı sonuçlar üretir) SELECT must_ad, must_sehir FROM musteriler SELECT must_ad, must_sehir FROM musteriler WHERE must_ulke = ‘Türkiye’ SELECT must_ad, must_sehir FROM musteriler ORDER BY must_ad SELECT must_ad, must_sehir FROM musteriler WHERE must_ulke = ‘Türkiye’ ORDER BY must_ad

5 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Örnek tablolarımız saticilar tablosu urunler tablosu

6 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu İ lk SQL ifademiz (tüm satırları ve sütunları listelemek) *  Tablodaki tüm sutunları getir WHERE ifadesi yok; demek ki tüm satırlar isteniyor. (WHERE filtreleme demektir) Çalıştırılan SQL sorgusu Sorgu sonucu dönen sonuç

7 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu İ kinci SQL ifademiz Tablodaki belli sütunları ve tüm satırlar getiriliyor Tablodaki sütun sırasının sorgu sırasında de ğ iştirilebilir oldu ğ una dikkat edin

8 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Satıcıların sadece ülkelerinin listelenmesi Satıcılar tablosundaki satır sayısı kadar sonuç geldi

9 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Satıcıların sadece ülkelerinin listelenmesi Satıcılar tablosundaki satır sayısı kadar sonuç geldi

10 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Satıcıların sadece ülkelerinin listelenirken AYNI ZAMANDA SIRALAMAK İ STERSEK: Ülkeler alfabetik olarak sıralandı ve küçükten büyü ğ e (A-Z) sırasında getirildi

11 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu ORDER BY komutu ◦ Satırların sıralamasını de ğ iştirmek için kullanılır ◦ ORDER BY sütun adı ASC | DESC | Boş formatında SELECT komutunun en sonunda yazılır ◦ Sütun adından sonra ASC yazılırsa veya hiçbir şey yazılmazsa, sıralama küçükten büyü ğ e (sayılar için 0-9, alfabetik ifadeler için A-Z sırası) sıralanır. ◦ DESC yazılırsa tam ters yönde sıralanır

12 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Aynı listeyi TERSTEN sıralamak istersek (Yani büyükten küçü ğ e azalan sırada) Ülkeler alfabetik olarak sıralandı ve büyükten küçü ğ e (Z-A) sırasında getirildi

13 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Bazen tek sütuna göre sıralamak yetmeyebilir, satırlarda tekrarlar bulunabilir. Böyle durumlarda iki veya daha fazla sütunu da sıralamaya dahil edebiliriz Satırları Önce ülkeye göre, ülkesi aynı olanları da sonra şehre göre kendi içinde sıraladık

14 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Bazen tek sütuna göre sıralamak yetmeyebilir, satırlarda tekrarlar bulunabilir. Böyle durumlarda iki veya daha fazla sütunu da sıralamaya dahil edebiliriz Satırları Önce ülkeye göre, ülkesi aynı olanları da sonra şehre göre kendi içinde sıraladık

15 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Tüm satırları seçmek yerine belli şartları sa ğ layan satırları almak isteyebiliriz. Bu durumda WHERE ifadesi ile şart (lar) yazılarak filtrelemek yapılır WHERE ile şunlar elde edilebilir: ◦ -fiyatı 3 olan ürünün adı ◦ -a ile başlayan ürünlerin fiyatı ◦ -memleketi ankara olan müşterilerin adı ◦ en pahalı ürünün adı ◦ V.b.

16 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu WHERE şart yazım örnekleri where urun_fiyat =10 where siparis_no= 5 where sip_num=20009 (metinsel eşitliklerde tek tırnak kullanılır) where must_sehir=‘gaziantep’ where urun_id=‘DLL01’ where satici_id=‘BNG02’

17 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu WHERE ile birlikte kullanılan filtreleme seçenekleri şunlardır =Eşitlik : fiyatı 3 olan gibi <> veya !=Eşit de ğ il : sipariş sayısı 5 olmayan Daha büyük : fiyatı 3.99 dan fazla olan <=Küçük ve eşit >=Büyük ve eşit between İ ki de ğ er arasında : 5 ile 10 arasında gibi is nullDe ğ er girilmemiş, NULL olan

18 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Fiyatı 5’den fazla olan ürünlerin adlarını ve fiyatlarını fiyata göre artan sırada listeleyiniz

19 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Satıcı ID de ğ eri BRS01 olan ürünlerin adını, fiyatını ve satıcı id de ğ erini listeleyiniz

20 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Satıcı ID de ğ eri BRS01 OLMAYAN ürünlerin adını, fiyatını ve satıcı id de ğ erini listeleyiniz

21 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Birden fazla şart AND ve OR gibi mantıksal operatörlerle birleştirilerek yazılabilir. Ör: fiyatı 4’den büyük VE satıcı id’si DLL01 olan ürünler ◦ WHERE urun_fiyat > 4 AND ◦ satici_id = ‘DLL01’ Ör: Ülkesi İ ngiltere VEYA Fransa olan satıcılar ◦ WHERE satici_ulke = ‘ İ ngiltere’ OR ◦ satici_ulke = ‘Fransa’

22 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu BRS01 kodlu satıcıya ait, fiyatı 4’den büyük ürünlerin fiyata göre sıralanarak listelenmesi

23 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu LIKE kıyaslama operatörü ◦ Metinler içinde arama yaparken kullanılan bir kıyaslama aracıdır. ◦ ‘%’ ve ‘_’ gibi özel karakterleri kullanarak yazılan bir desenin/arama metninin satırdaki verilere uygunlu ğ una bakar ◦ Örne ğ in:  WHERE urun_ad LIKE ‘%ayı%’  ifadesi ürünn adının herhangi bir yerinde ayı ifadesi geçen kayıtları getirir

24 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu ◦ WHERE urun_ad LIKE ‘%ayı%’  Adının herhangi bir yerinde ayı ifadesi geçen ürünleri seçer ◦ WHERE urun_ad LIKE ‘ayı%’  Adının başında ayı ifadesi geçen ürünleri seçer ◦ WHERE urun_ad LIKE ‘%ayı’  Adının sonunda ayı ifadesi geçen ürünleri seçer

25 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu BRS01 kodlu satıcıya ait ve ürün adında “a” harfi geçen ürünleri adına göre tersten listeleyen sorgu

26 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Birbirinden farklı satırları veya kayıtları almak için DISTINCT veya GROUP BY ifadesi kullanılır Örne ğ in aşa ğ ıdaki sorgu bize satıcılar tablosundaki tüm ülke isimlerini vermekte ama satırlardaki tekrarlara dikkat etmeden satırda ne varsa getirmektedir. SELECT must_ulke FROM musteriler

27 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu SELECT must_ulke FROM musteriler SELECT DISTINCT must_ulke FROM musteriler SELECT must_ulke FROM musteriler GROUP BY must_ulke İ ki sorgudan herhangi birisi

28 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu Fiyatı 3 ve 8 arasında ürünleri olan birbirinden farklı satıcıların id’lerini listeleyiniz


"SQL’e Giriş ve SELECT Komutu ◦ VTYS üzerinde tüm işlemler SQL dilinde yazılan komutlar ile halledilir ◦ SQL (Structured Query Language – Yapısal Sorgulama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları