Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİM. Dünyada bir yandan bilgi ça ğ ına ayak uydurmaya duyulan gereksinme, öte yandan toplumsal sorunlar ve ekonomik bunalımlar, ülkeleri e.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİM. Dünyada bir yandan bilgi ça ğ ına ayak uydurmaya duyulan gereksinme, öte yandan toplumsal sorunlar ve ekonomik bunalımlar, ülkeleri e."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİM

2 Dünyada bir yandan bilgi ça ğ ına ayak uydurmaya duyulan gereksinme, öte yandan toplumsal sorunlar ve ekonomik bunalımlar, ülkeleri e ğ itimde yeni seçenekler üretmeye yöneltmektedir. Uzaktan e ğ itim, bu seçeneklerin en önemlilerinden biridir. Nitekim yirminci yüzyılın ortalarından başlayarak uzaktan e ğ itim birçok ülkede örgün e ğ itimin yanında yer almıştır. Günümüzde uzaktan e ğ itim, gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle hızla gelişen teknolojiler, bu e ğ itim yaklaşımının kullanımını kolaylaştırmakta ve artırmaktadır.

3 Uzaktan e ğ itim yaklaşımı, Türkiye'de de 1960 yılından bu yana, ancak geliştirilmiş ve düzenli olarak 1982 yılından bu yana uygulanmaktadır. Bugün hem yüksekö ğ retim düzeyinde hem ortaö ğ retim hemde ilkö ğ retim düzeyinde programlarla uzaktan e ğ itim yaklaşımından Türk e ğ itim sisteminde yo ğ un biçimde yararlanılmaktadır.

4

5 Uzaktan Eğitimin Niteliği

6 Uzaktan e ğ itim, teknolojinin olanaklarını kullanarak kitlelere e ğ itim hizmeti sunulan bir yaklaşımdır. Bu e ğ itim yaklaşımında bireylere, daha do ğ rusu ö ğ rencilere ders kitabından bilgisayar destekli ö ğ retim programına dek çeşitli ö ğ retim gereçleri sunulur. Ö ğ renciler, bu gereçleri çalışırlar, ödevler ve deneyler yaparlar, teknoloji aracılı ğ ıyla ya da yüz yüze düzenlenen ö ğ retim etkinliklerine katılırlar ve ö ğ retim elemanları ile yazılı ya da sözlü iletişim kurarak onlardan yardım alırlar. Böylece, ö ğ renciler belirlenen ö ğ retim amaçlarına ulaşabilirler.

7 Yaşanan yerde e ğ itim görme Yaşamın her döneminde e ğ itim görme İ şi ve e ğ itimi birlikte yürütmeDüşük maliyetle e ğ itim görme Ö ğ renmeyi kendi hızında ve kendine uygun yöntemle gerçekleştirme

8 UZAKTAN E Ğİ T İ M İ N ÖZELL İ KLER İ Uzaktan e ğ itimde ö ğ renci ile ö ğ retim elemanı ayrı ortamlardadırlar. Uzaktan e ğ itimde, çeşitli ö ğ retim ortamları işe koşulur. Uzaktan e ğ itim bireylere e ğ itim için yeni seçenekler sunar. Uzaktan e ğ itim, sistemli bir yapıya sahiptir. Uzaktan e ğ itim sistemi, ö ğ renci destek hizmetleri ile genişler, gelişir Ça ğ daş uzaktan e ğ itim sistemi, önceki yalın yazışmalı ya da yayınlı e ğ itim modellerinden farklıdır

9 Bu özellikleri doğrultusunda, çağdaş anlamda uzaktan eğitimin, öğrenci ile öğretim elemanının ayrı ortamlarda bulunduğu, bireylere yeni eğitim seçeneklerinin sunulduğu, oldukça çok çeşitli öğretim ortamlarının kullanıldığı, öğrenci destek hizmetlerinin verildiği, sistemli yapıya sahip bir eğitim yaklaşımı olduğunu söyleyebiliriz.

10

11

12 Çeşitli ülkelerdeki uygulamalara baktığımız zaman, temel özelliklerinin aynı olmasına karşın, uzaktan eğitimin farklı biçimlerde yapılandırılmış kurumlarca düzenlenip yürütüldüğünü görürüz. Uzaktan eğitim kurumları, bu kurumsal yapı farklılıklarına dayalı olarak, genelde bağımsız ve karışık yapılıkurumlar olarak kümelendirilebilir. Bağımsız kurumlar, tümüyle uzaktan eğitim hizmeti sunan kurumlardır. Karışık yapılı kurumlar ise, hem uzaktan eğitimin hem de örgün eğitimin yapıldığı kurumlardır.

13 Günümüzde yaygın ve etkili biçimde uzaktan eğitim hizmeti veren kurumlar, çoğunlukla yükseköğretim düzeyindedirler.

14 Uzaktan eğitimdeki başlıca kurumsal yapı modellerini şöyle sıralayıp açıklayabiliriz: Merkezden yönetilen ba ğ ımsız üniversiteler Bölgesel yönetimli ba ğ ımsız üniversiteler Birleşik yapılı özde ba ğ ımsız üniversiteler Geleneksel üniversitelerin olanaklarını kullanan ba ğ ımsız merkezi sistemler Tek bölümlü karışık yapıda uzaktan e ğ itim modeli Çok bölümlü karışık yapıda uzaktan e ğ itim modeli Çok kurumlu karışık yapıda uzaktan e ğ itim modeli

15 Ekonomik kaynak sa ğ lama De ğ erlendirme Kayıt sistemi geliştirme Özel nitelikli ö ğ retim ve danışmanlık Gereç da ğ ıtımı Gereç üretimi Gereç geliştirme Politika belirleme ve denetim Hangi kurumsal yapı modelinde olurlarsa olsunlar, uzaktan eğitim kurumları, sistemin işlemesini sağlamak için birtakım işlevleri yerine getirmekle sorumludurlar. Bu işlevleri şöyle sıralayabiliriz: Hangi kurumsal yapı modelinde olurlarsa olsunlar, uzaktan eğitim kurumları, sistemin işlemesini sağlamak için birtakım işlevleri yerine getirmekle sorumludurlar. Bu işlevleri şöyle sıralayabiliriz:

16

17

18 Uzaktan e ğ itim ö ğ rencileri, örgün e ğ itim kurumlarında ö ğ renim gören ö ğ rencilerden oldukça farklı özelliklere sahiptirler. Yaş, ö ğ renim durumu, amaç, bir işte çalışıp çalışmama, evli ya da bekar olma, güdülenme, ö ğ rencilerde belli başlı farklı özellik alanlarını oluşturmaktadır.

19 Uzaktan eğitim öğrencilerine özgü başlıca özellikleri şöyle sıralayabiliriz: Oldukça geniş bir yaş dağılımına sahiptirler. Çoğu uzaktan eğitim öğrencileri yarızamanlı olarak öğrenim görmektedirler. Genellikle, yüksek düzeyde güdülenmiş kişilerdir Yerleşim yerleri bakımından iki ayrı biçimde dağılım göstermektedirler. Oldukça farklı eğitimsel geçmişe sahiptirler.

20 Uzaktan eğitim programlarında öğrenci kitlesinin büyük kesimini erkekler oluşturmaktadır. Ev, pansiyon, çiftlik, tutukevi gibi yaşadıkları ortamlarda öğrenim görmektedirler. Çoğunlukla toplumun zengin ve seçkin olmayan kesiminden gelmektedirler.

21 Programların Genel Özellikleri

22 Uzaktan eğitim yaklaşımıyla oldukça çeşitli düzey, tür ve alanlarda eğitim programı uygulanmaktadır. Ancak, kuşkusuz ki, bu programlar bütün ülkelerde özdeş değildir. Çünkü her ülke, varlığını oluşturan temel öğeler bakımından birbirinden farklı yapılara sahiptir. Öte yandan, uzaktan eğitim programları, gerek düzey, gerek tür ve gerekse öğretim alanı bakımından ülkeden ülkeye değişen yaygınlıktadır.

23 Dünyada varolan uzaktan eğitim etkinlikleri, özelde "belirli ders ya da kurs programları" biçiminde düzenlenmektedir. Okuma-yazma öğretiminden akademik derece kazandırmaya dek uzanan değişik nitelikteki bu programlar, dışarıdan sınıf geçme ve bitirme sınavlarına hazırlama, mesleki yetişim kazandırma, çalışanların verimliliğini artırma, öğretmeni bulunmayan derslerin öğretimini sağlama ve boş zamanları değerlendirme gibi değişik amaçlarla hazırlanıp uygulanmaktadır.

24 Uzaktan eğitim programlarının genel özelliklerini. Programların Düzeyleri Programların Türleri. Ö ğ retim Alanları olmak üzere üç ayrı yönden inceleyip ortaya koyabiliriz.

25 Bugün dünyanın birçok yerinde, uzaklık, hastalık ya da gezginlik gibi nedenlerle ilköğretim çağındaki birçok çocuk, normal okul öğreniminden yoksun bulunmaktadır Bu çocukların öğretim gereksinmelerini karşılamada izlenen yolların başında uzaktan eğitim gelmektedir.

26 Örneğin, Amerika birleşik Devletleri'nde 1905 yılında kurulmuş olan özel Calvert Okulu, ülkenin içinde ve dışında yaşayan 4500'den çok öğrenciye yazışmalı öğretim yöntemiyle evlerinde öğretim hizmeti sunmuştur. Öte yandan, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da, 1920'li yıllarda devlet ve eyalet yönetimlerinin birçoğu, uzaklık nedeniyle eğitimden yoksun olan çocuklara parasız eğitim sağlama kararı almış ve yazışmalı öğretim okulları aracılığıyla onlara önce ilköğretim, daha sonra da ortaöğretim hizmeti götürmüştür.

27 Avustralya, Endonezya, Malezya, Yeni Zelanda ve Sri Lanka'da ilköğretimin yanı-sıra ortaöğretim düzeyinde uzaktan eğitim uygulanmaktadır. Papua Yeni Gine'de 1956'dan bu yana, eğitimlerini örgün eğitim kurumlarında sürdüremeyenlere, işlerini bırakmadan, yazışmalı öğretim yöntemiyle ortaöğretim düzeyinde eğitim olanağı sağlanmaktadır. Bu ülkede 9000'den çok kişi, ortaöğrenimini uzaktan eğitim yoluyla yapmıştır.

28 Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanlığı'nca 1992 yılında Açıköğretim Lisesi kurularak, örgün eğitim dışındaki bireylere ortaöğrenim görme olanağı yaratılmıştır.

29

30 Uzaktan eğitim yaklaşımıyla uygulanmakta olan programlar, tür olarak oldukça zengindir. İlköğretim programları gibi geniş kapsamlı ve uzun süreli programların yanısıra daha dar kapsamlı, kısa süreli ve değişik amaçlı uzaktan eğitim programları da uygulanmaktadır. Sertifika, yetişkinler eğitimi, belirli bir programa hazırlık, işe giriş eğitimi, yenileştirme programları bunlar arasındadır.

31 Genellikle hizmetiçinde eğitim amacını taşıyan yenileştirme ve geliştirme programları da yaygın program türleri arasındadır. Örneğin, Ürdün'de mühendislere, İspanya'da hemşirelere, İngiltere, Hindistan, Nepal, Endonezya ve daha birçok ülkede öğretmenlere yönelik yenileştirme geliştirme programları etkili biçimde uygulanmaktadır.

32 Uzaktan eğitimde öğretim alanları bakımından da herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Değişik ülkelerde temel okuma- yazma öğretiminden tıpa dek çok çeşitli alanlarda uzaktan eğitim programları uygulanmaktadır.

33 E ğ itim, ekonomi, yabancı dil, muhasebe, bankacılık, sekreterlik, Mühendislik, tıp, elektrik, elektronik, tarım, matematik, fen, beslenme, müzik, sanat, yönetim, toplum bilimleri otelcilik, dekorasyon, ev ekonomisi, foto ğ rafçılık, yarışma ve bitirme sınavlarına hazırlık uzaktan e ğ itim yoluyla ö ğ retimi yapılan alanlar arasındadır. Uluslararası düzeyde yapılan bir araştırmada, uzaktan e ğ itimde, en çok e ğ itim, ö ğ retmen yetiştirme ve ekonomi alanlarında; en az da tarım ve tıp alanlarında programların uygulandı ğ ı belirlenmiştir. uzaktan e ğ itim yoluyla ö ğ retimi yapılan alanlar arasındadır. Uluslararası düzeyde yapılan bir araştırmada, uzaktan e ğ itimde, en çok e ğ itim, ö ğ retmen yetiştirme ve ekonomi alanlarında; en az da tarım ve tıp alanlarında programların uygulandı ğ ı belirlenmiştir.

34 Uzaktan e ğ itimde kullanılan ö ğ retim ortamlarını 1)basılı gereçler, 2)görsel-işitsel ortamlar, 3)uygulamalı etkinlikler ve 4)bireylerarası etkinlikler olmak üzere dört ana kümede toplayabiliriz.

35 Yazışmalı ö ğ retim metinleri, özel olarak yazılmış ders kitapları, özel okuma kitapları, yayınlara ilişkin notlar, ödevler, kendi kendine de ğ erlendirmeye yönelik problemlerle alıştırma ve sorular, yönergeler, resimler, foto ğ raflar, haritalar, levhalar, dergiler, gazeteler, süreli yayınlar, okuma kılavuzları ve kaynakçalar başlıca basılı gereçleri oluşturmaktadır.

36 En yaygın biçimde kullanılan görsel-işitsel ortamlar, filmler, film şeritleri,slaytlar, video bantları, ses bantları, film şeritleri ya da slaytlarla eşin zamanlı kılınmış ses bantları, resimler, şekiller, televizyon ve radyo yayınlarıdır.

37 Fen takımlarının evde kullanılması, yerel deneyliklerde yönlendirilmiş çalışmalar yapılması, yakın çevrede araştırma ve alan çalışmaları yapılması, bilgi işlem aygıtlarının kullanılması, uzaktan e ğ itim programlarında yer verilen uygulamalı etkinliklerden kimileridir.

38

39 HAZIRLAYANLAR: Bahar DÜZGÜN Eda ÖZGÜL Sinem Sevdican SARICA Yeliz YILMAZ


"UZAKTAN EĞİTİM. Dünyada bir yandan bilgi ça ğ ına ayak uydurmaya duyulan gereksinme, öte yandan toplumsal sorunlar ve ekonomik bunalımlar, ülkeleri e." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları