Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 1/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 1/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ."— Sunum transkripti:

1 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 1/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

2 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 2/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi DERSİN AMACI Mesleğe yeni başlayan öğretmenin gireceği bir dersi nasıl etkin bir şekilde işleyebileceği Mesleğin içinde belki de yıllardır çalışmakta olan öğretmen açısından ise değişen veya gelişen müfredatın, insan ilişkilerinin geldiği boyut, Bu nedenle özellikle öğretmen yetiştiren birer kurum olan Eğitim Fakültelerinin ilgili programlarında, öğretmen adaylarının böyle bir eğitimden geçirilmeleri zorunlu olmaktadır. İşte tam olarak Sınıf Yönetimi dersinin temel amacı da bu düşünce üzerine kuruludur.

3 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 3/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi DERSİN İÇERİĞİ Eğitim Kavramı Okul Okulun Görevleri Okul yönetimi Sınıf yönetimi Sınıf Yapısının Özellikleri Sınıf Yönetiminin Tanımı Sınıf Yönetiminin Boyutları Sınıf Yönetiminin Modelleri

4 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 4/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ Dersin işleniş yöntemi, iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama öğrencilerin her hafta ilgili konuya verilen kaynaklar temelinde hazırlanarak gelmeleri ve etkileşime dayalı olarak dersin işlenmesinden oluşmaktadır. Bu aşamaya ayrılacak zaman iki saattir. İkinci aşama ise öğrencilerin “sınıf yönetimi ile ilgili bir grup projesi” hazırlayarak sunmalarından oluşmaktadır. Bu aşama için ayrılacak süre de haftada iki saattir.

5 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 5/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Eğitim Kavramı Realist anlayışa göre ise eğitim, yeni kuşaktaki bireylere kültürel mirası aktararak onları yetişkinler toplumuna uyuma hazırlama sürecidir. Bu görüşe göre insan çevreye uyum gücü olan bir organizmadır. Realizmde gerçek dış dünyadadır. Gerçeklere gözlem ve düşünme yoluyla ulaşılır. Düşünme gözlemleri yorumlamada kullanılır. İnsanın yaşadığı dünyanın kurallarını bilmesi ve ona uyum sağlayabilmesi gerekir. Bu nedenle dikkatlerin çevrede toplanması ve gözlemlerin yorumlanması eğitimin özünü oluşturur.

6 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 6/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Eğitim Kavramı Pragmatist anlayışa göre ise, eğitim bireyi yaşantılarını yeniden inşa yoluyla yetiştirme sürecidir. Pragmatizmin temel tezi; ne ki yararlıdır o vardır, ne ki vardır o yararlıdır. Hareket noktası olarak da olguları ve deneyimleri esas almaktadır. İnsan etkileşimle oluşum halinde doğal, toplumsal amaçlı bir organizma olarak görülür. Bu görüşe göre değişme insan doğasının değişmez bir parçasıdır. Bu nedenle eğitimin sürekli bir değişme ve gelişme içinde olması gerektiği kabul edilir.

7 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 7/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Eğitim Kavramı Ertürk tarafından yapılmış olan ve Türkiye’de yaygın olarak kabul gören eğitim tanımı da bu felsefe ve tanımları karşılamaktadır. Ertürk eğitimi, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak tanımlamıştır. Tanımdaki istendik kelimesi, değişmenin önceden tasarlandığını göstermek, kasıt kelimesi ise önceden tasarlanmış bir değişikliği sadece bir tesadüf eseri olarak yaratan ve beklide farkında bile olunmayan durumları dışarıda tutmak; böylece de kültürleme ve eğitim arasındaki ayrımı göz önünde bulundurmak için kullanılmıştır. Buna göre kültürlemenin bir çeşidi olarak belirtilen eğitim, yani kasıtlı kültürleme ile kasıtsız kültürleme bir arada ve birbirini etkileyerek gerçekleşiyor.

8 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 8/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Okul genel anlamda “toplumun ve bireylerin eğitim gereksiniminin planlı, programlı ve istendik bir biçimde karşılanabilmesi için kurulmuş formal bir örgüttür” Örgüt, toplumsal gereksinmelerin bir kesimini karşılamak üzere, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirecek işleri yapmak için güçlerini eşgüdümleyen insanlardan oluşan toplumsal açık bir sistemdir.

9 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 9/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Okulun Özellikleri 1- Okulun en önemli ve açık özelliği üzerinde çalıştığı hammaddenin toplumdan gelen ve yine topluma giden insan olmasıdır. Böylece okulun birey boyutu kurum boyutundan daha duyarlı, informal yanı formal yanından daha ağır, etki alanı yetki alanından daha geniştir. Bu nedenle okul yöneticileri, daha çok informal bir ortam içinde çalışmak, yetkiden fazla etki yollarına baş vurmak durumundadır.

10 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 10/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Okulun Özellikleri 2- Okulda çeşitli değerler bulunur ve bunlar çatışma durumundadır. Okulun görevlerinden en önemlilerinden biri, içinde olduğu kadar dışında da çatışan bu sosyal, politik ve ekonomik değerleri uzlaştırmak ve dengeleştirmektir. Bu nedenle okul sadece bir öğrenim kurumu olarak görülmemelidir. Okulun bireyin topluma uyumuna yardımcı olan bir örgüt olması, ona bireye toplum koşullarını açıklama ve anlamasına yardım etme zorunluluğunu yükler.

11 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 11/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Okulun Özellikleri 3- Okulun ürününü değerlendirmek güçtür. Okulun amaçları diğer örgütlere oranla daha karmaşık ve çatışıktır. Diğer yandan okula gelen her bir birey değişik özelliklerle okula gelmektedir. Öğretme ve öğrenmenin insan davranışı üzerindeki etkisi uzun vadede ortaya çıkmaktadır. Bunu gözlemlemek ve değerlendirmek hem sabır hem de beceri isteyen bir girişimdir. Öğrenme etkinliğinin kendiside karmaşık ve bir çok değişkenin etkisi altındadır. Bu değişkenlerden hangisinin öğrencinin üzerinde ne ölçüde etkili olduğunun tam olarak tespit edilmesi güçtür.

12 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 12/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Okulun Özellikleri 4- Okul özel bir çevredir. Bu çevrede öğrencinin eğitimi için uygun bir ortam hazırlanmaktadır. Bu yapılırken gerçek çevrede olup istenen yahut istenmeyen kavram ve süreçlerin bu özel çevrede yer alıp almamasına dikkat edilmektedir. Bu özel çevrenin amacı, çocuğa gerçek çevreyi kolaylaştırılarak, temizleyerek ve dengeleştirerek öğretmektir.

13 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 13/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Okulun Özellikleri 5- Okul çevredeki bütün formal ve informal örgütlerin ya yön verdiği veya etkilediği bir örgüttür. Çevrenin tüm problem ve görevlerine katılmayan bir okulun başarılı olduğu söylenemez. Çevredeki örgütler okulu amaçları doğrultusunda etkilemeye çalışırken okulda yetiştirdiği insanlar vasıtasıyla onların insan gücünü oluşturarak onları etkiler. Böylece etkileşim karşılıklı hale gelir.

14 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 14/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Okulun Görevleri Okul eğitim sisteminin en stratejik parçalarından biridir. Onu stratejik kılan bir çok özellikten bahsedilebilir. Bunlardan ilki, eğitim sisteminin en işlevsel parçasıdır. İkincisi eğitim sisteminin üretim amaçlı somut örgütlenmesidir. Üçüncüsü eğitim sisteminin eylemsel sınırlarını ve çevresini belirlemesidir.

15 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 15/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Okulun Görevleri (Bir görüşe göre; okulun 3 temel alanda görevi vardır) 1- Okulun toplumsal görevi, çocuğu toplumsallaştırmadır. 2- Okulun ekonomik görevi, ekonominin beyin ve insangücü ihtiyacının karşılanmasıdır. 3- Okulun politik görevi ise yetiştirilen bireylerin devlet sistemine bağlılık göstermesini ve liderlik yetenekleri olanların seçilerek eğitilmesini gerçekleştirmektir.

16 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 16/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Okulun Görevleri (Bir başka görüşe göre; okulun 3 temel alanda görevi vardır) 1- Basitleştirme, zor, karmaşık ve çok fazla olan bilgi kütlesinin öğrencinin düzeyine ve kapasitesine uygun biçimde öğrenme yaşantılarını oluşturabileceği düzeyde etkileşimlerinin yönetilmesidir. Öğrencileri dış çevrenin güçlüklerinden korumak, onlara yaşamı kolaylaştırmak okulun görevidir. Bunun için yetiştirilmiş profesyonellerin – yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerin- sürekli denetiminde olan okulda yaşam öğrenciler için daha kolay olacaktır. Bilgiler de öğrencilerin özelliklerine uygun düzeyde kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru verilir.

17 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 17/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Okulun Görevleri 2- Ayıklama okuldan beklenen diğer bir görevdir. Okul çevrenin zihinsel alışkanlıkları etkileyen, değersiz, işe yaramaz, zararlı özelliklerini ortadan kaldırarak öğrenciye arınmış, temizlenmiş eylemler düzeneği sağlar. Bu işlevi ile okul, çevrede kolay rastlanabilecek olan davranışlarını okuldan içeri sokmayarak, öğrencilerin bu olumsuz davranışlarla etkileşimini engellemektedir. Kumar, alkol, uyuşturucu gibi öğrenci için istenmeyen davranışların okulda görülmesi engellenir. Yasal metinler benzeri davranışların görülebileceği mekanların okulun yakınında faaliyet göstermesini yasaklar. Böylece öğrencilerin bu davranışlarla etkileşimleri engellenmiş olur. Okulda bu davranışların öğrencilerde oluşmamasının eğitsel temellerini oluşturur.

18 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 18/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Okulun Görevleri 3- Denge kurma ise, okulun toplumsal çevredeki çeşitli öğeleri dengeleştirmesi ve bireyi içinde doğduğu yakın toplumsal grubun sınırlamalarından kurtararak daha geniş bir çevre ile etkileşime geçmesini sağlamasıdır. Okulun dışındaki çevrede, insanların kişisel özellikleriyle açıklanamayacak düzeylerde yaşam farklılıkları görülür. Bu faklılar toplumsal huzuru tehdit eder nitelikte olabilir. Toplumun barış ve huzur içinde yaşaması, bu farkların açıklanabilir, mantıklı bir düzeyde tutulmasına bağlıdır. İşte okul bu aşırı farklılıkların kendi sınırları içinde sergilenmesine, yaşanmasına izin vermeyen, toplumsal yaşamda olmayan dengeyi kendi sınırları içinde kurması gerekir. Dış çevrenin çok farklı koşullarında yaşayan öğrenciler, okula geldiklerinde, benzer koşullarda olurlar. Birbirlerinin yaşam biçimlerinden etkilenir, birbirlerini tanır, anlar ve kaynaşırlar.

19 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 19/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Her iki yaklaşım da toplumsal açıdan okula ve eğitime bakışın ürünüdür. Birey açısından yaklaşıldığında ise eğitimin ve dolayısıyla okulun işlevi; her öğrencinin tam olarak eğitsel, zihinsel, fiziksel, törel, tinsel (ruhsal) ve kişilik gelişimine yardım etmektir. Bu anlamıyla eğitim bireyin bir bütün olarak gelişimine yardım etmektir. Bu okula ilişkin bakışın çerçevesini çizer. Okullar hükümetin, yerel yönetimlerin, ailelerin, öğretmenlerin veya okulun diğer çalışanları için değil, öğrenciler içindir. Okulun sağladığı eğitsel ve kişisel yaşantıların hepsinin hedefi öğrencilerin yetiştirilmesine dönük olmalıdır. Yönetim, öğretmen ve diğer çalışanların okuldaki görevleri bu hedefe yönelik olarak çalışmaktır.

20 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 20/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Yönetimi Yönetim Nedir? Yönetim, toplumsal gereksinmelerin bir bölümünü karşılamak üzere kurulan bir örgütte, örgütün varlık nedeni olan amaçlarını gerçekleştirecek işleri yapmak için bir araya getirilen insan gücünü ve diğer kaynakları örgütleyip eşgüdümleyerek eyleme geçirme sürecidir. Yönetimin amacı, örgütü amaçları doğrultusunda yaşatmaktır. Örgütün amacı da toplumca gereksinilen ürünü üretmektir. Böylece yönetimin amacı da toplumca gereksinilen ürünü üretmek olmaktadır.

21 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 21/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Yönetimi Eğitim Yönetimi Nedir? Eğitim yönetimi, genel yönetim tanımına uygun olarak “toplumun eğitim gereksinimini karşılamak üzere, amaçlarını gerçekleştirecek işleri yapmak için bir araya getirilen insangücünü ve diğer kaynakları etkili bir biçimde örgütleyip eşgüdümleyerek eyleme geçirme sürecidir”

22 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 22/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Yönetimi Okul Yönetimi Nedir? Okul yönetimi ise eğitim yönetiminin bir alt biriminin yönetimi olarak düşünülmelidir. Eğitim sistemi ve eğitim yönetimi kavramları eğitimin bütünüyle ilgilidir. Eğitim sistemi okulu da kapsayan bir üst sistem konumundadır.

23 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 23/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Yönetimi Bilgi toplumunda okul, öğreten kurum anlayışından, öğrenen kurum anlayışa geçmelidir. Böylece eğitimin belli bir zaman dilimi içinde değil, sürekli devam etmesi sağlanabilir. Öğrenen örgüt olarak okulların özelliklerden bazıları şöyle sıralanabilir:

24 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 24/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Okul Yönetimi -Yönetici iyi bir öğretim liderdir. -Öğrenen okul demokratik yapı ve işleyiş içindedir. -Okul sürekli öğrenmeyi destekleyen, besleyen, bir örgütsel kültüre sahiptir. -Bireylerin performansını örgütsel performansa dönüştürür. -Her kademesinde çalışanlar okulu iyileştirmek, problemleri çözmek müşteri memnuniyetini sağlamak için takım çalışması içinde görüşlerini açıklayabilirler -Çevresi ile sürekli etkileşim içindedir. -Sundukları hizmet ve ürünlerden geri besleme alır. -Yeni fikirler yaratmak için süreçlere ve kurumsallaşmaya sahiptir.

25 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 25/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf nedir? Ortak özelliklerden dolayı bir araya getirilen öğrenci gruplarına, önceden belirlenmiş ortak davranışların kazandırılması için öğretimin yapıldığı dersliktir. Sınıf geleneksel olarak öğretimin yapıldığı, öğretmenle öğrencilerin yüz yüze geldiği ortamın adı olarak ifade edilmektedir. Sınıf yönetimi, “sınıfta etkili bir öğrenme çevresinin oluşturulması ve eğiti – öğretim amaçları doğrultusunda yönetilmesi” olarak tanımlanabilir.

26 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 26/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yapısının Özellikleri 1-Çok boyutluluk; Aynı anda sınıfta birden fazla etkinliğin gerçekleşmesidir. 2-Yakınlık; Sınıfta aynı anda bir çok olay meydana gelir. Öğretmenin bu olaylarda sınıf hakimiyetini koruması gerekir. 3-Tahmin edememe; Ne kadar iyi planlanırsa planlansın, sınıftaki olayların hepsinin önceden tahmin edilmesi mümkün değildir. 4-Açıklık; Sınıfta gizlilik yoktur. Sınıfta yaşananlar tüm öğrencilerin gözü önünde meydana gelir. 5-Ortak tarih; Sınıfın ilk gününden ana kadar geçen zaman diliminde yaşananlar sınıfın tarihini oluşturur.

27 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 27/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetiminin Özellikleri 1- Sınıf yönetimi okul yönetimi içinde bir alandır. 2- Öğretmenin yönetim yaklaşımı, sınıf yönetimini etkiler. 3- Sınıf yönetimi, öğretim ve sınıf düzeni temelleri üzerine kurulur. 4- Toplumsal kültür, sınıf yönetimini etkiler 5- Sınıf yönetim biçimi, öğrencilerin ihtiyaçlarına, gelişim özelliklerine, sınıfın düzeyine göre farklılık göstermektedir. 6-Her ortamda geçerli olabilecek tek ve en etkili bir sınıf yönetim yaklaşımı yoktur.

28 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 28/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetiminin Boyutları 1- Sınıfın fiziksel ortamının yönetimi. 2- Plan – program etkinliklerinin yönetimi. 3- Zaman yönetimi. 4- Sınıfta ilişki yönetimi. 5- Davranış yönetimi.

29 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 29/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetiminin Değişkenleri 1-Okul 2-Aile 3-Çevre

30 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 30/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Gerçek Yaşamdan Bir Kesit Nöbetçiyim. Koridorda dolaşıyorum. Öğrencilerden biri sınıf kapısını öyle bir kapattı ki bina sallandı. Hemen sınıfa girdim. Kapıyı kimin öyle kapattığını sordum. Bir öğrenci; -Ben kapattım, dedi çekinerek. -Çocuğum sizin evde kapınızı böyle mi kapatıyorsunuz? -Öğrenci çok doğal bir sesle cevap verdi. -Bazen öğretmenim. -Nasıl bazen çocuğum? -Annemle babam kavga edince öğretmenim

31 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 31/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetim Modelleri Tepkisel model Sınıf yönetiminde öğretmenlerce sıkça kullanılan klasik model olarak nitelenebilir. İstenmeyen bir düzenlemeye veya bir davranışa tepki gösterilme biçiminde görülür. Amacı istenmeyen durum veya davranışın değiştirilmesidir. Bu modelde istenmeyen davranışın ya da durumun değiştirilmesi ödül – ceza türünde etkinliklerle gerçekleştirilir.

32 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 32/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetim Modelleri Önlemsel model Gelecekte meydana gelecek bir davranışın kestirilmesi ve olmadan önce önlemeye yönelik tedbirlerin alınması anlayışına dayalıdır. Amacı sınıf sorunlarının ortaya çıkmasına olanak verecek bir ortamın engellenmesidir. Önlemsel modelde sorunun tespit edilmesi önemli değildir. Önemli olan sorunun ortaya çıkmadan önlenmesidir. Bu model sınıf etkinliklerini bir “sosyalleşme süreci” olarak ele alır, sınıfta yanlış davranışa olanak vermeyen bir toplumsal sistem oluşturmaya çalışır. Etkinlikler bireyden çok gruba yöneliktir.

33 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 33/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetim Modelleri Gelişimsel model Sınıf yönetiminde öğrencilerin fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim düzeylerinin gerektirdiği uygulamaların gerçekleştirilmesini esas alır. Bir uygulamaya geçilmeden önce öğrencinin ona hazırlanmasını öngörür. Bu model öğrencilerin gelişim düzeylerine göre dört basamaktan oluşur.

34 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 34/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetim Modelleri Bütünsel model Bütünsel sınıf yönetimi modeli önceki üç modelin bir sentezi olarak görülebilir. Bu modelde önlemsel sınıf yönetimi modeline öncelik verme, gruba olduğu kadar bireye de yönelme, istenen davranışa ulaşabilmek için, istenmeyen davranışın nedenlerini ortadan kaldırma, öğrenci özelliklerini dikkate alma vardır.

35 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 35/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimi GRUP Ortak bir hedefe ulaşmak ya da ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş, birbirine bağlı olan iki yada daha fazla insanın oluşturduğu topluluktur. Ortak bir hedefe ulaşmak ya da ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş, birbirine bağlı olan iki yada daha fazla insanın oluşturduğu topluluktur. Grubu kalabalıklardan ayıran en önemli özellikler; -Karşılıklı bağımlılık, -Etkileşim, -Ortak amaç

36 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 36/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimi Grup, normları ile bireyi etkisi altına alır, Bireyin tutum ve davranışları grubun kararı ve deneyimlerinin etkisi altındadır. Grup, normları ile bireyi etkisi altına alır, Bireyin tutum ve davranışları grubun kararı ve deneyimlerinin etkisi altındadır.Soru: Sınıf bir grubu oluşturduğuna göre, sınıfın alacağı kararlar, bireyi nasıl etkiler? Sınıf bir grubu oluşturduğuna göre, sınıfın alacağı kararlar, bireyi nasıl etkiler?

37 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 37/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimi Grupların özellikleri: 1-Kişilik, rol ve statü Statü:Bireyin bir toplumsal çevre içerisindeki yerine ve yerinin derecesine statü denir: Rol: Belirli statülere sahip kişilerden istenen ve beklenen davranışlar ise rol olarak adlandırılır.

38 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 38/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Disiplin Sınıf yönetimi 3 farklı ögeden meydana gelmektedir. 1-Etkili liderlik; Etkili iletişim kurma ve öğrenciyi motive etme becerisine sahip olmakla mümkündür. 2-Sınıf atmosferi; Sınıfın fiziksel ve psikolojik durumunun iyi olmasıdır. 3-Disiplin; Disiplin ceza değildir. Ceza yıkıcı davranışa karşı gösterilen tepkidir. Disiplin ise yıkıcı davranış ve bundan doğan tepkiyi önlemek içindir.

39 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 39/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Disiplin Disiplin Modelleri: 1-Davranış Değişikliği Modeli: (Ödül ve cezaya dayanır). Doğru davranışlar sonunda pekiştireçler vererek, bu davranışların yapılma sıklığını arttırmaktır. İstenmeyen davranışı yapan öğrenciler ise cezalandırılır.

40 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 40/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Disiplin Disiplin Modelleri: 2-Glasser Modeli: Kurallara uymak esastır. Öğrenciler kurallara uymaya zorlanmalıdır. Sorun olduğunda, öğrenciler küçük gruplara ayrılarak, sorunu tartışır ve çözüm yolları ararlar. Öğretmen bu konuda rehberlik eder.

41 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 41/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Disiplin Disiplin Modelleri: 3-Kounin Modeli: Dalga etki modeli de denir. Sınıf içerisinde gösterilen olumlu ve olumsuz davranışların dalga etkisi yaratarak, diğer kişileri de etkilediği savunulur. Olumsuz bir davranış sergileyen bir öğrencinin, bu davranışı belirtilmeli ve doğru davranışın ne olması gerektiği açıklanmalıdır.

42 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 42/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Disiplin Disiplin Modelleri: 4-Öğretmen Etkisiz Eğitim Modeli: Modele göre öncelikle sorunun kaynağına inilmeli.Öğretmen öğrenciye yardımcı olmalı, sorun öğretmenden kaynaklanıyorsa, öğretmen-öğrenci karşılıklı çözmelidir.

43 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 43/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Disiplin Disiplin Modelleri: 5-Canter Modeli: Disiplin sağlamak ve öğrencilerde olumsuz davranışların oluşmaması için öğretmen yaklaşımının otoriter olmasını savunur. 6-Akıl-Sonuç Modeli: Öğrencilerin kendi disiplinlerini kendilerinin geliştirmeleri esasına dayanır, Öğretmen öğrencilere iyi ve kötü davranışın ne olduğunu göstermekle mükelleftir.

44 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 44/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıfta sorun olan davranışlar 1-Geçici ilgisizlikler; Etrafa bakmak, ıslık çalmak, hayallere dalmak, sırayı diziyle kaldırmak vb. 2-Ders dışı olanlar; Yüksek sesle konuşmak, sınıfta izinsiz dolaşmak, şarkı söylemek, öğrenciler arasında konuşmalar, kandırmak, aldatmak, kopya çekmek, sürekli dersle ilgilenmemek vb.

45 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 45/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıfta sorun olan davranışlar 3-Dersi engelleyen davranışlar; Sınıf kurallarına ve öğretmenin isteklerine uymamak, vurmak, sürekli gürültü yapmak, diğer öğrencilerle çatışmak, fiziksel saldırı, dikkati dağıtıcı sözler, sınıf malına zarar vermek vb.

46 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 46/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıfta sorun olan davranışlar Sınıfta sorun olan davranışların nedenleri: 1-Öğrenciden kaynaklanan nedenler 2-Evden Kaynaklanan nedenler, 3-Öğretmenlerden kaynaklanan nedenler,

47 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 47/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıfta sorun olan davranışlar 1-Sorun ortaya çıkmadan önce alınacak önlemler, Öğretmen ve öğrencilerin yapıcı bir etkinlikle uğraşmaları, uygunsuz davranışların ortaya çıkmasını engelleyecektir. A-Planlı çalışmak, B-Akıcı etkinlik C-Tutarlılık D-Öğretmen Kontrolü E-Kurallar belirlemek,

48 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 48/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıfta sorun olan davranışlar 2-Sorun ortaya çıktıktan sonra gösterilecek tepki, A-Görmemezlikten gelme, B-Fiziksel Yakınlık C-Göz teması ve sözsüz uyarıcılar kullanmak, D-Yeniden Yönlendirmek, E-Vazgeç İfadeleri ve Uyarılar Kullanmak, F-Güçlü vazgeç ifadeleri kullanmak, G-Öğrenciyi yalnız bırakmak ve yöreni değiştirmek,

49 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 49/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıfta sorun olan davranışlar 2-Sorun ortaya çıktıktan sonra gösterilecek tepki, H-Sözel azarlama ve mesajlar vermek, I-Eleştirmek, J-Sessizlik zamanı vermek, K-Kısa ara vermek, L-Mantıksal sonuçlar çıkarmak, M-Öğrenci ile bireysel konuşmak, N-Problemi tanımlamak ve çözmek,

50 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 50/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıfta sorun olan davranışlar Ailenin Sınıf Yönetimine Katkısı Öğretmen öğrenci velileri ile toplantı yaparken; a-Öğrenciden tam olarak ne beklediğini, b-Bu beklentinin öğrenciye nasıl sunulduğunu, c-Öğrencilerin neler yapması gerektiğini, d-Velilerin yardım için neler yapacağını, açıkça belirlemelidir.

51 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 51/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Çağdaş Sınıf Yaklaşımı ve İdeal Öğretmen Modelleri Çağdaş yaklaşım; kurum içerisindeki insan unsuruna yönelik önemli bir süreçtir. Sınıf yönetiminin merkezinde ÖĞRENCİ bulunur. Geleneksel Yönetim Çağdaş Yönetim OtoriteEtkileşme Güdüleme

52 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 52/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Çağdaş Sınıf Yaklaşımı ve İdeal Öğretmen Modelleri İdeal Öğretmen Modeli 1-Güvenilir kişilik 2-İnsan Sevgisi 3-Bireysel farklılıkları gören 4-Eğitim hakkına inanan 5-İnsan haklarına ve demokrasiye saygılı 6-Tehdit ve korkuya yer vermeyen, 7-İletişim becerileri yüksek

53 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 53/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Çağdaş Sınıf Yaklaşımı ve İdeal Öğretmen Modelleri İdeal Öğretmen Modeli 8-Eğitim sürecini düzenleyen, değişime açık 9-Öğrencilere değer veren 10-Çifte standart uygulamayan 11-Öğrenci haklarını tanıyan 12-Disiplinle ilgili kuralları uygulayan

54 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 54/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Çağdaş Sınıf Yaklaşımı ve İdeal Öğretmen Modelleri SINIF YÖNETİMİ VE DİSİPLİNLE İLGİLİ KURALLAR GELİŞTERME VE UYGULAMA Sınıf Yönetimi, problemleri önlemeye yönelirken, Disiplin, problemler ortaya çıktıktan sonra izlenecek yolu gösterir

55 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 55/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Çağdaş Sınıf Yaklaşımı ve İdeal Öğretmen Modelleri Kontrolsüz ve aşırı kontrollü disiplin sorunları

56 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 56/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: Bilişsel Yaklaşım Bilişsel yaklaşımlar öğrenci merkezlidir ve öğrenci anlayışı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bilişselcilere göre; Kurallara sadece var oldukları için değil, nedenlerini anlayarak uymak önemlidir.

57 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 57/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: Bilgi İşlemci anlayışa göre: “Sınıf yönetimi; Öğrencinin kendini anlaması, değerlendirmesi ve kendi kontrolünü içselleştirilmesi gerçekleşebilir. Yapısalcı anlayışa göre: “Sınıf yönetimi; Öğrencinin kurallar ve süreçlerle ile ilgili kendi yapılarını geliştirmeleri ile mümkün olabilir.

58 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 58/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: Bilişselcilere göre; Etkili Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili 1-Sınıf yönetimi ve disiplin kurulların planlanması, 2-İşleyişin belirlenmesi, 3-Etkili kuralların oluşturulması, 4-Kuralların uygulanması 5-Kuralların işleyişinin örgütlenmesi, 6-Uygulamanın denetlenmesi

59 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 59/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: Bilişselcilere göre; Etkili kurallar oluşturmada dikkat edilecek hususlar: 1-Kurallar için anlamlı içeriği dolu nedenler belirleme, 2-Öğrencilerin katkıda bulunmasına imkan tanıma, 3-Sınıf ve okul kurallarında istikrar sağlama, 4-Kuralları olumlu cümleler kurarak belirleme (Kimsenin sözünü kesmeyin yerine; “Bir başkası konuşurken dinleyiniz” 5-Kurallar yapılmaması gerekenler yerine, öğrencilerin göstermesi gereken davranışların açık ifadeleri olarak belirleme (Arkadaşına vurmamalısın; yerine “Arkadaşınla konuşmalısın” 6-Kurullar listesinin kısa olması, 7-Davranışı pekiştirme, 8-Örnek olma,

60 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 60/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: Davranışçı Yaklaşım Sınıf kuralları öğrencilere kazandırılmalıdır. Öğretmen sınıf kurallarını açıklamalı ve kurallara uyma konusunda öğrencilere ayrımlı pekiştireçler vermelidir.

61 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 61/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: Davranışçılara göre, kuralları oluşturma ve uygulama sürecinde şu ilkelere göre hareket edilmelidir: 1-Belirgin olma: a-Açık olmalı, b-Gözlenebilir olmalı, c-Kurallar sistematik olmalı 2-Tasarruf: Kuralların çok sayıda olmaması gerekir. Çok sayıda kural etkili olmaz ve anlaşılmayı güçleştirebilir,

62 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 62/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: 3-Davranışın sonuçları: Davranışın sonuçlarının olumlu olabilmesi için, öğretmenin kişilik özellikleri ve örnek model olması önemlidir. İyi davranışlar için sözel ve başka sembollerle ip uçları vermeli, iyi davranışlar ödüllendirilmelidir. 4-Sınıfta iletişim ve disiplinle ilgili kurallar oluşturma: Disiplinle ilgili kurallara uymanın en iyi şartı, sınıf içinde iyi bir iletişim ağının oluşturulmasına bağlıdır. Öğretmen geri bildirimleri çok iyi algılamalı ve değerlendirmelidir

63 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 63/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: 5-Kurallar oluşturulurken ayır edici uyaranları kullanma: Örneğin, yönergeye göre öğretmenin parmak kaldırarak, söz isteyen bir öğrenciyi dinlemesi ile, parmak kaldırmadan konuşan bir öğrenciyi dinlememesi bir ayırt edici uyarandır. Ayrıca öğretmen, parmak kaldırarak söz alan öğrenciye yönergeyi takip ettiği için teşekkür etmeli onu ödüllendirmelidir. Böylece öğrencilerin kurallara göre davranmalarına önemli katkı sağlar.

64 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 64/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: Kuralları uygulamada ayırt edici uyaranlarla ilgili ipucu verme ve davranış zinciri oluşturma önemlidir. İpucu: Belli bir uyaranın verilmesi sırasında, öğrencinin nasıl davranması gerektiğini hatırlatıcı durumdur. Davranış zinciri: Diğer davranışlarla ilişkilendirilmesi, davranış sisteminin oluşturulması. Teneffüs zili çaldığında, teneffüse çıkma davranışı

65 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 65/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: 6-Sınıfta davranış problemlerinin yönetimi: Sınıf yönetiminde asıl olan, olumsuz davranışları önlemeye, ortadan kaldırmaya muaffak olmaktır. Sınıf Yönetiminde etkili disiplin sağlayabilmek için; 1-İstenmeyen davranışı oluşmadan önlemeye çalışmak, 2-Mümkün olduğunca istenmeyen davranışı sönümlendirmeye çalışmak, 3-İstenmeyen davranış yeterlilik düzeyine ulaşıncaya kadar şekillendirmeye çalışmak, 4-İstenmeyen davranışı ortadan kaldırmak için zamanın geçmesini beklemek veya yer değiştirmek, 5-İyi bir model olmak, 6-Öğrenmeyi sevgi ile gerçekleştirmeye çalışmak,

66 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 66/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme:: Cezanın Kullanımı Olumsuz davranışın sonunda verilir. Davranışın sonuçları, davranışın ileride oluşma olasılığını azaltırsa, bu süreç anlam kazanır.

67 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 67/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: İSTENMEYEN DAVRANIŞLARA MÜDEHALE YÖNTEMLERİ 1-Sınıftaki olayları dikkatlice gözlemlemek, 2-Öğrencinin değerini korumak, 3-Tutarlı olmak, 4-Sınıf işleyişini izlemek ve denetlemek, 5-Müdahaleyi olabildiğince kısa tutmak, 6-Öğrenci ile istenilmeyen davranış hakkında tartışmadan kaçınmak,

68 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 68/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: Bilişsel Yaklaşıma göre istenmeyen davranışlara müdahale etmede dikkat edilmesi gereken hususlar: 1-Öğretmen sözel ve sözel olmayan davranışlarda tutarlı olmalı, 2-Ben iletisi ile konuşmalı, 3-Aktif dinleyici olmalı, 4-Davranış ve sonuçları arasındaki ilişkiyi mantıklı olarak açıklamalı,

69 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 69/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: Davranışçı Yaklaşıma göre istenmeyen davranışlara müdahale etmede dikkat edilmesi gereken hususlar: 1-Olumsuz duyuşsal tepkilerde bulunulmamalı ve ceza olabildiğince az kullanılmalı, 2-Ceza istendik olmayan davranışın gösterilmesinden hemen sonra verilmeli ve neden ceza verildiği açıklanmalı, 3-Ceza istenilmeyen davranışı azaltacak nitelikte olmalı, 4-Ceza sistemli olmalı ve öfkelenmeden verilmeli, 5-Doğru davranışlar konusunda örnek model olunmalı,

70 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 70/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi Sınıf Yönetimi ve Kurallar Geliştirme: Davranışçı Yaklaşıma göre istenmeyen davranışlara müdahale etmede dikkat edilmesi gereken hususlar: 1-Olumsuz duyuşsal tepkilerde bulunulmamalı ve ceza olabildiğince az kullanılmalı, 2-Ceza istendik olmayan davranışın gösterilmesinden hemen sonra verilmeli ve neden ceza verildiği açıklanmalı, 3-Ceza istenilmeyen davranışı azaltacak nitelikte olmalı, 4-Ceza sistemli olmalı ve öfkelenmeden verilmeli, 5-Doğru davranışlar konusunda örnek model olunmalı,

71 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 71/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi GÜDÜLENME Güdü: Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güçtür. Susayan bir kimsenin su içmesi, aç bir insanın karnını doyurması, bir öğrencinin başarılı olmak için çalışması güdülere örnektir. Dürtü: Bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilimdir. Bir çok yerde güdü ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak dürtü kavramı daha çok biyolojik ihtiyaçları doyurmak için kullanılan itici güç olarak karşımıza çıkmaktadır Gereksinim: Eksikliği duyulan şeylerdir. Fizyolojik biyolojik veya psikolojik olabilirler. Bu nedenle canlılar eksikliğini duydukları şeyleri karşılamak için çeşitli davranışlara yönelirler bu anlamda da güdülere oldukça benzerdirler. Yeme, içme, barınma, sevgi vb. gereksinimlerimiz temel gereksinimler arasında sayılabilir.

72 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 72/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi GÜDÜLENME Güdülenmeyi Etkileyen Kişisel Etkenler Güdülenme, biliş, davranışlar, çevre ve diğer kişisel etkenlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Burada sözü edilen kişisel etkenleri dört grupta toplamak mümkündür. Uyarılma, Öğrenme için gerekli şartlardan biri olan genel uyarılmışlık hali, "organizmanın verimli bir öğrenme sağlayabilmesi için hazır ve tetikte bulunmasıdır. Organizmanın çok veya az uyarılmışlık halinde olması öğrenme için uygun bir durum değildir. İhtiyaçlar, İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak ve ya ihtiyaçlarının eksikliğinin ortaya çıkardığı gerilimlerden kurtulmak için bunları gidermede etkili olacak hedeflere doğru harekete geçerler. Bu yönden okul eğitiminde ihtiyaç yaratmak ve var olan ihtiyaçlardan yararlanmak öğrencileri güdülemede etkili bir rol oynar

73 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 73/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi GÜDÜLENME Güdülenmeyi Etkileyen Kişisel Etkenler İnançlar, Kişilerin güdülenmesini etkileyen bir başka etken, onların inançlarıdır. Küçük yaştaki çocuklar yetenekleri ile ilgili olarak iyimser inançlar taşırlar ve yüksek başarı beklentisi içindedirler, ilk sınıflarda çocuklar çaba ve yeteneği aynı anlamda görürler. Bu yaştaki çocuklar yetenekli insanların çok çalıştığını ve çok çalışmanın da onları başarılı yaptığım düşünürler. Daha ilerdeki yaşlarda, başarı beklentileri ve yetenekleriyle ilgili olumlu algıları azalır. Bununla beraber öğretmenlerinin kendi yeteneklerine ilişkin fikirlerinden oldukça etkilenirler. Bu nedenle öğretmenlerin öğrencilerinin yetenekleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklarken oldukça dikkatli olmaları gerekir. Aksi takdirde yetenekleri konusunda yanlış inançlara sahip öğrencilerin güdülenmesi oldukça zorlaşır.

74 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 74/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi GÜDÜLENME Güdülenmeyi Etkileyen Kişisel Etkenler Bunları önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır; 1-Yetenekleri konusunda güvensizlik hisseden öğrencilere, yoğun başarı fırsatları yaşatılmalıdır. Bu tür öğrenciler daha ziyade akademik konularda güvensizlik hissettikleri için, onara akademik olmayan konularda fırsatlar sunulabilir. 2-Olumlu davranışları için öğrencileri ödüllendirmek gerekir. Bu tür ödüllendirmeler, diğer öğrencilere nasıl davranmaları gerektiği konusunda model teşkil etmektedir.

75 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 75/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi GÜDÜLENME Güdülenmeyi Etkileyen Kişisel Etkenler 3-Akademik konularda çok başarılı olması mümkün olmayan öğrencilere, farklı konularda bilebileceği sorular yöneltilmelidir. Bu tür durumlarda, özellikle birden çok cevabı olabilecek soruların yöneltilmesi uygun olabilir. 4-Çocuklar bazı şartları denetleyebilecekleri duygusunu geliştirmek ve onlara seçenekler sunmak yararlı olacaktır. 5-Öğrencilerin başarısızlıklarını çaba eksikliğine bağlamaları düşündürülmelidir. Ancak öğrencilere devalı olarak “daha çok çalışmalısın” demek onları kızdırmaktır. Çünkü öğrencilerin çoğu zaten sıkı çalıştıklarına inanmaktadır. Bu nedenle bu konuda dikkatli olunmalıdır.

76 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 76/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi GÜDÜLENME Güdülenmeyi Etkileyen Kişisel Etkenler Amaçlar, Öğrencilerin derslerle ilgili amaçları, onların güdülenme düzeylerim etkilemektedir. Böyle olmasına rağmen birçok öğrenci etkili amaçlar oluşturmada yetersizdir. Öğrencilerin amaçları, onların öğrenilecek konulara yaklaşım tarzlarını etkiler. Etkili amaç kısa vadeli öğrenmeye yönelik olup, gerçekleşme ihtimali yüksektir. Böyle amaç belirleyen öğrenciler, verilen görevi başarmayla ilgilenirler, başkalarıyla kendini karşılaştırmayla ve başarısızlıkla değil. Bu nedenle öğretmenler öğrencilerinden gerçekçi ve anlamlı öğrenme amaçları belirlemelerini ve bunlara ulaşmaları için çaba göstermelerini istemelidir.

77 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 77/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Yönetimi GÜDÜLENME Güdülenme Konusunda Eğitimcilere Öneriler -İstenilen, bir davranışı kazandırmada öğretmenler öğrencilerine onlara model olmalıdır, -Öğrenilenler günlük hayatla ilişkilendirilmeli, -Kişi kendisi için önemli olarak algıladığı öğrenme yaşantıları üzerinde odaklanma eğilimindedir. -Öğrencilerin öğrenmeye ilişkin tutumları, nesnel ölçütlerle değerlendirilmeli ve olumsuz önyargıları konusunda düzenli ve sağlıklı dönütler verilmelidir.

78 Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 78/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Teşekkürler... Son


"Mustafa ÖZTUNÇ 31 Mart 2015 Salı 1/40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları