Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet (Türkiye'de Yaşlı Bakımı) Taner Artan Sosyal Hizmet Uzmanı Şubat 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaşlılık ve Sosyal Hizmet (Türkiye'de Yaşlı Bakımı) Taner Artan Sosyal Hizmet Uzmanı Şubat 2009."— Sunum transkripti:

1 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet (Türkiye'de Yaşlı Bakımı) Taner Artan Sosyal Hizmet Uzmanı Şubat 2009

2 “Dünya; kötülük yapanlar de ğ il seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.” A.Einstein

3 Yaşlılık Sosyal Bir Sorun mudur?  Marjinalizasyon,  Geleneksel toplumlar hariç, yaşlılı ğ ın olumsuz olarak de ğ erlendirilmesi,  Geniş ailenin azalmasıyla aile içindeki konumlarını kaybetmeleri,  Kırsal yaşamdan kentsel yaşama geçiş,

4 Yaşlılık Sosyal Bir Sorun mudur?  Yaşam süresinin uzaması,  Kuşaklar arası gerilim,  Kişilerin yalnızca yaşa göre sınıflandırılması,

5 Yaşlı İ stismarı ve İ hmali Var mı?  Çeşitli araştırmalar şiddetin toplumsal de ğ işme hızına ba ğ lı oldu ğ unu göstermektedir.  Genel olarak toplumsal de ğ işme, yeni beklentileri ve sonuç olarak şiddete yol açan yeni engelleri do ğ urabilmektedir.  Şiddetin bir türü olan yaşlı istismarı, aile içi şiddet olayları ile ba ğ lantısı olan bir olgudur.  Türkiye'de yaşlılı ğ ın toplumsal ve ekonomik olaylarla ilgisi gittikçe artmaktadır.

6 Yaşlı İ stismarı ve İ hmali Var mı? Yaşlı İ stismarı ve İ hmali Var mı?  1996 yılında huzurevine girmek için başvuran yaşlılar üzerinde yaptı ğ ımız bir araştırmada,  Araştırma kapsamındaki yaşlıların günlük aktivitelerini yerine getirebilecek nitelikte oldu ğ u,  Yaşlılardan (%25.66) yaklaşık dörtte birinin fiziksel istismara maruz kaldı ğ ı,

7 Yaşlı İ stismarı ve İ hmali Var mı? Yaşlı İ stismarı ve İ hmali Var mı?  Yaşlılardan kendisini yalnız ve kötümser hissedenlerin oranının %84.95 oldu ğ u görülmüştür.

8 Yaşlılıkta Karşılaşılan Sorunlarla Yoksulluk Arasında Do ğ ru Orantı Var mıdır? Antalya valisi Yüksel, polis ekiplerinin her gün cami önünde sahipsiz ve bakıma muhtaç bir dede buldu ğ unu söyledi. www.haberler.com. 14 Şubat 2009,

9 Yaşlılıkta Karşılaşılan Sorunlarla Yoksulluk Arasında Do ğ ru Orantı Var mıdır? Yaşlılar, Sokakta Yaşamaya Terk Ediliyor Sahip çıkılmayarak sokağa terk edilen yaşlılarımız, dilenci ve organ mafyasının tehdidi altında korku içinde yaşıyor. Adana www.medya73.com 19 şubat 2009

10 Mevcut Yapı Yeterli mi? Huzurevi Sayısı Kapasite SHÇEK 78 7962 www.shcek.gov.tr 05.02.2009 tarihi itibariyle

11 Mevcut Yapı Yeterli mi? Dernek, Vakıf, Azınlıklar ve Gerçek Kişilere Ait (Özel) Kuruluşlar Huzurevi Sayısı Kapasite DERNEK VE VAKIFLAR 34 2675 AZINLIKLAR 7 991 ÖZEL 112 4736 TOPLAM 153 8411 www.shcek.gov.tr 05.02.2009 tarihi itibariyle

12 Mevcut Yapı Yeterli mi? Kamu Kurum Kuruluşlarına Ba ğ lı Huzurevleri Huzurevi Sayısı Kapasite Di ğ er Bakanlıklar 6 2442 Belediyeler 22 2104 TOPLAM 28 4546 www.shcek.gov.tr 05.02.2009 tarihi itibariyle

13 Mevcut Yapı Yeterli mi? Yaşlı Danışma Merkezleri Ankara Emek 193 Ankara Mamak 90 Çanakkale 192 İ zmir 361 Eskişehir 78 Toplam 914 www.shcek.gov.tr 05.02.2009 tarihi itibariyle

14 Mevcut Yapıya En Son Yasal Düzenleme; Evde Yaşlı Bakımı  "Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım İ le Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" hazırlanmış olup,  07.08.2008 tarih ve 26960 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlü ğ e girmiştir.

15

16 Özel Sektör Çözüm Olabilir mi?  Özel sektör üst ve orta sosyo-ekonomik yapıda bulunan yaşlılar için çözüm olabilir.  Alt orta ve en alt sosyo-ekonomik düzeydekiler için çözüm de ğ ildir.  Bir yaşlının ortalama maliyeti (kamu kurumlarında) 1300 ile 1500 TL arasındadır.

17 Aciliyet Arz Eden Durum Var mı?  Yaşlılara yönelik; fiziksel, psikolojik, ekonomik ihmal ve istismar vakalarında yaşanan artışlar,  SHÇEK huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinin ihtiyaca cevap verememesi,  Alternatif bakım modeli yetersizli ğ i,  Ve yerel yönetimlerin konuya duyarsızlı ğ ı,

18 Mevcut Huzurevleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Yapısal ve Yönetimsel Sorunları  Sosyo-ekonomik fark gözetilmeksizin kamu kurumlarında yaşlılara hizmet verilmesi,  Akıl ve ruh sa ğ lı ğ ı yerinde olmayanlarla sa ğ lıklı yaşlıların aynı ortamda tutulması,  Ara kurumların bulunmaması,  Yaşlılara disiplin cezası uygulanması ve yaşlıların zorunlu nakili,

19 Mevcut Huzurevleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Yapısal ve Yönetimsel Sorunları  Maliyetlerin yüksekli ğ i,  Ayrıcalıklı bir grubun yaratılması,  Personelin nitelik sorunu,  İ ki ve daha fazla odalarda kışla tipi bakım,

20 Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Alternatif Çözüm Önerileri Geliştirilmeli mi?  Mevcut kurumsal yapılanmada bu konu çok fazla dikkate alınmamakta,  Yaşlılar mevcut kurum bakımlarında da ihmal ve istismara maruz kalabilmektedirler.

21 Yaşlıların Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Alternatif Çözüm Önerileri Geliştirilmeli mi?  Konutu olmayan,  Konutu olup evin iç ve dış işletme giderlerini karşılayamayan,  Konutu ve yeterli geliri olup, gereksinmelerini karşılayamayan,  Her yaşlı grubu için farklı hizmet modelleri oluşturulmalıdır.

22 Alternatif Hizmet Modelleri İ çin Yerel Yönetimlerin Önemi  Yerel düzeyde sosyal hizmet örgütlenmesi için yasal düzenlemeler yeterlidir.  Belediyeler yasal sorumluluklarını yerine getirmekten uzaktır.(Bazı il ve ilçe belediyeleri hariç )

23 Alternatif Sosyal Hizmet Modelleri  Geriatrik Hastaneler,  Konutu dışında yaşlıya sunulabilecek hizmetler,  Konut içinde yaşlıya sunulabilecek hizmetler,

24 Çözüm Önerileri  Mevcut huzurevlerinin koşulları iyileştirilmeli,  STK ve üniversitelerle işbirli ğ ine gidilmeli,  Huzurevlerinde mümkün oldu ğ u ölçüde tek kişilik oda sistemine geçilmeli,  Rehabilitasyon merkezlerinin sayısı artırılmalı,  Huzurevi bakımının yerine farklı bakım modelleri geliştirilmeli,  Hizmetler yerel düzeyde örgütlenmeli,

25 Çözüm Önerileri  Huzurevleri ihtiyaç varsa açılmalı,  İ l ve ilçeler düzeyinde yaşlıların demografik verileri elde edilmeli,  Ve hizmet modelleri bu veriler ışı ğ ında oluşturulmalı,  Meslek elemanları çalıştırılmalı,  Ve alanda uzmanlaşma sa ğ lanmalıdır.

26


"Yaşlılık ve Sosyal Hizmet (Türkiye'de Yaşlı Bakımı) Taner Artan Sosyal Hizmet Uzmanı Şubat 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları