Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YERELLEŞME VE YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YERELLEŞME VE YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI"— Sunum transkripti:

1 YERELLEŞME VE YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI
Yerelleşme,merkezi yönetimin yetki ve sorumluluklarını taşra birimlerine dağıtan bir kavramdır. * Dünya Bankası 1980 sonrası yapısal uyum politikaları çerçevesinde, az gelişmiş ülkelerde finans krizine çözüm için desantralizasyon ve özelleştirmeyi birlikte önermiştir.

2 Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ile şu değişiklikler yapılıyor diyebiliriz;
Yerelleştirme, devlet örgütlenmesi yerelleştirilerek yerellik esası üzerine kurulmak isteniyor. Özelleştirme, devlet örgütlenmesinin ‘sosyal devlet’ niteliği ortadan kaldırılarak devlet düzenleyici devlet esaslarına yerleştiriliyor. Yönetimin yapısını değiştirerek ‘yönetişimci’ devlet yaratmak isteniyor.

3 Desantralizasyon, yeni bir düşünce değildir
Desantralizasyon, yeni bir düşünce değildir. Birçok ülke bu konuda farklı çalışmalar yapmaktadır. Kaynakların ve yetki dağıtımının yerelleştirilmesi demokratikleşmenin bir gereği olarak düşünülmektedir. Deneyimler de, kaynak dağıtımı yapıldığında ekonomik ve sosyal kazançların olduğunu göstermektedir.

4 Dünyada yaşanılan hızlı değişimle birlikte Dünya ülkeleri; aynı anda hem küreselleşmeyi hem de yerelleşmeyi yaşamakta; ülkeler siyasal ve ekonomik bütünleşmeye giderken yerel yönetimler de giderek önem kazanmaktadır. Kamusal hizmetin daha etkili,daha hızlı ve daha ucuz olarak verilmesini sağlamak amacıyla merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki görev ve yetki paylaşımının yeniden yapılması ve bu paylaşım çerçevesinin iyi çizilmesi gerekir.

5 * Dünya Bankası’na göre Desantralizasyon(Yerelleşme); kamusal faaliyetlere ilişkin sorumluluk ve yetkinin merkezi yönetimden taşra ve yerel yönetimlere ya da yarı özerk kamu kurumlarına veya özel sektöre devredilmesidir.

6 YERELLEŞMENİN NEDENLERİ
1.İdeolojik Nedenler *Merkezi hükümete duyulan güvensizlik, *Bireysel ve yerel sorumluluklara ve özerkliğe değer verilmesi *Merkezi veya otoriter hükümete karşı bir tepki olması

7 2. Siyasi Nedenler. Demokratikleşme(siyasi katılım),. Özerklik,
2.Siyasi Nedenler *Demokratikleşme(siyasi katılım), *Özerklik, *Temsil, *Merkezi hükümetin,kendisi için sorun yaratan işlevlerinden kurtulmak istemesi. 3.İşlevsel Nedenler *Merkezi hükümetin,kendisi için pahalıya mal olan ve sorun yaratan işlevlerinden kurtulmak istemesi,

8 *Hükümetin,faaliyetlerini siyasi konular üzerinde yoğunlaştırabilmesi için rutin işlevlerinden kurtulması, *Kamu hizmetlerinin ve altyapı çalışmalarının verimli ve etkili bir biçimde yerine getirilmesinin sağlanması, *Hizmetlerin yerel gereksinimlere ve koşullara göre sağlanması, *Hizmetlerin temininde ’rekabetin’artırılması *Hizmetlerin ulaştırılmasında hiyerarşinin optimal hale getirilmesi,

9 Eşitliğin ve adaletin sağlanması,
*Eşitliğin ve adaletin sağlanması, *Tüm yetki organlarına kendi kararlarını alma fırsatı tanınması *Yerel önceliklerin ve ihtiyaçların sağlanabilmesi için kaynak ve yetki temin edilmesi 4.Globalleşme *Yerel ve bölgesel kalkınmaya ilişkin global gereksinimlerin değişmesine yol açan ‘gerçeklik kontrolü’ *Yerel faktörlerin önemi- yatırımları çeken ve besleyen ‘bölgeye özgü zenginlikler’

10 YERELLEŞMENİN TÜRLERİ
1.Politik Desantralizayon -Politik Yerelleşmenin amacı,halka ve onun temsilcilerine karar vermede daha fazla yetki vermektir. -Politik desantralizasyonda,sık sık anayasal ya da kanunsal reformlar gerekir,çoğulcu siyasal partilerin gelişimi,yasama kurulunu desteklemek,yerel siyasal üniteler yaratmak ve etkili sivil toplum örgütlerinin teşvik edilmesi vardır.

11 2.Yönetimsel(İdari) Desantralizasyon -Yönetimsel Desantralizasyon,yerel yönetimlere hizmetlerin sağlanmasında yönetimsel,mali sorumluluk ve yetkilerinin devredilmesidir. Yönetimsel Desantralizasyon kendi içinde üçe ayrılır: a)Dekonsantrasyon *Merkezden taşra örgütüne yetki devridir.Bizde yetki genişliği olarak adlandırılmaktadır. *Merkezin,birtakım bürokratik işleri uç noktalardaki teşkilatı eliyle düzenlemeye başlamasıdır.

12 b)Delegasyon *Delegasyon ile merkezi yönetim karar verme,sorumluluk verme yetkilerini yarı otonom organizasyonlara ya da kuruluşlara transfer etmiş olur. *Yetkinin her kademede bir alta devri anlamına gelen delegasyon,bizim genel olarak yetki devri dediğimiz işlemdir.

13 c)Devolüsyon *Taşra örgütünden yerel yönetimlere yetki devri anlamına gelen devolüsyon,bizde genellikle buna desantralizasyon denir. *Özerk ve bağımsız,gelir toplama ve harcama yetkisine sahip olan ulus-altı yönetim birimlerinin yaratılmasıdır. *Karar alma yetkisi merkezi ve bölgesel yönetimler arasında paylaştırılır. *Devolüsyon,milli yapılanmanın altında,özerk bir alt düzey yapılanma oluşturmaktır.

14 3.Mali(Fiscal) Desantralizasyon
Mali sorumluluk,desantralizasyonun ana unsurlarından biridir.Yerel yönetim ve özel organizasyonların desantralize fonksiyonlarını etkili yerine getirmesi onların yeterli gelire sahip olması ve otoritenin harcama yetkisine bağlıdır.Mali desantralizasyonun içerdiği türlerden birkaçı; Kendi kendini finanse eden ya da fiyat bazlı kullanıcı destekleri, Altyapı çalışmalarında parasal veya işçilik olarak ortak katılım

15 Arazi satış vergileri veya dolaylı gelirlerin arttırılması,
Merkezi yönetim tarafından toplanan gelirlerin yerel birimlere transferi, Kredi kapsamında belediyelerin borç alma ve mobilizasyon konularında yetkilendirilmesidir. 4.Ekonomik ya da Piyasa Açısından Desantralizasyon Hükümetlerin perspektifi açısından yerelleştirmenin en yaygın biçimi özelleştirme ve deregülasyon yani bürokrasinin azaltılmasıdır.

16 Özelleştirme; Hükümet görevlerini,çeşitli oranlarda düzenlemelerle gönüllü kuruluşlara, ya da kar amaçlı veya kar amaçsız özel kuruluşlara devretme demektir. Desantralizasyonun en yoğun şekli budur. Özelleştirme devletin sırtından bütün yükü kaldıracak bir çözüm değildir.Özelleştirilen hizmetler için çok sıkı bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır. Özelleştirme,desantralizasyonun nihai biçimidir ve karar alma yetkisinin kamudan özel sektör firmalarına verilmesini amaçlamaktadır.

17 b) Deregülasyon Özel sektör ve hükümetler tarafından verilecek hizmetlerin daha etkili ve daha verimli olması amacıyla mevcut yasa ve yönetmeliklerde düzenlemeler yapılmak suretiyle kolaylıkların sağlanmasıdır. Devletler desantralizasyona giderken mutlaka bu dördünden birini seçmek zorunda değildir.Hizmetin uygun şekilde sınıflanması ile bazı sınıflarında dekonsantrasyona gidilirken bazılarında özelleştirmeye,bazılarında da delegasyona gidilebilir.

18 Mali Yerelleşme ve Küreselleşme
Mali Yerelleşme; merkezi hükümet tarafından idari yetkiyle belirli fonksiyonların ve bu fonksiyonları gerçekleştirmek için mali gelirlerin yerel hükümetlere (eyalet,bölgeler,belediyeler) devredilmesidir. *Mali yerelleşmede, idari anlamda yetki devri ile birlikte,mali anlamda harcama ve vergilemede belirli yetkilerin yerel birimlere bırakılması söz konusudur. Devletin Fonksiyonları ve Mali Yerelleşme; -Musgrave’e göre, devletin istikrar sağlama, dağıtım ve tahsis olmak üzere üç temel fonksiyonu söz konusudur.

19 1-İstikrar Sağlama Fonksiyonu
* Ekonomik faaliyetleri yönetmede devlet,istikrar sağlama fonksiyonunu para politikası araçları,vergileme ve kamu harcamalarındaki rolü ile yerine getirmektedir. Devlet makroekonomik istikrarı sağlama fonksiyonunu merkezi yönetim aracılığıyla yerine getirmelidir. Bunun için ulusal hükümetin geniş tabanlı bir vergileme yetkisine sahip olması gerekmektedir. Özellikle istikrar politikalarının uygulanması ve istenilen sonuçların alınması tek elden merkezi bir politikayla mümkün olmaktadır.

20 2-Dağıtım Fonksiyonu Devlet; gelir dağılımı,servet veya diğer ekonomik göstergeleri daha iyi duruma getirmek için önemli işleve sahiptir.Bu fonksiyonu,ulusal hükümete/yönetime tahsis edilmektedir. Bu durum iki varsayıma dayanır; -Ulusal hükümetin geniş tabanlı vergileme gücünü,gelirin yeniden dağılımı için kolaylıkla kullanabilmesi, -Kamu harcamaları ile zenginden daha fazla alarak, bunu yoksullara yeniden dağıtabilmesi şeklindedir.

21 3-Tahsis Fonksiyonu Devletin her bir düzeyi,belirli mal ve hizmetlerin dağıtımındadiğer bir düzeye nazaran daha fazla etkin olabilir. Ulusal savunma veya ulusal sağlık araştırmalarının dağıtımında ulusal hükümetin üstünlüğü çok açıktır. Buna karşın,itfaiye,polis hizmetleri gibi yerel yönetimlerin daha uygun sunabileceği kamusal hizmetler bu birimlere devredilebilir. Tahsis sürecinde yerel gelir ve harcamaları uyumlaştırma çabaları içinde olunması,ekonomistleri; - Etkinlik, - Dikey dengesizlikler(gelir-harcama uyumsuzluğu), - Yatay eşitlik(bölgeler arasındaki mali kapasite), - Dışsallıklar(yayılmalar), - İhraç vergisi konusunda endişelendirmektedir. * İlave kamu yönetim sorunları vergilerin ve rollerin,hizmet sunumunda sorumluluk ve hesap verebilirliğin çakışmasına neden olmaktadır.

22 MALİ YERELLEŞME VE DEVLETİN KONUMUNA İLİŞKİN TARTIŞMALAR
Brennan ve Buchanan modelinde, devlet sürekli gelirini maksimize etmeye çalışan bir varlık olarak tanımlanır. Yazarlara göre,devletin bu anlayışının engellenmesi,idari ve mali olarak yerelleşmesidir. Sistemlerin yerelleşmesiyle daha etkin kamusal düzen sağlanır.Belirli bir derecye kadar mali özerkliğe sahip yerel yönetimler,vergileme ve harcama yapma konularında belirli yetkileri kullanabilmektedir..

23 Mali yerelleşme ile kamu harcamaları ve vergileme ilişkisine yönelik tartışmalar belli başlı iki temel yaklaşımla açıklanır; -Rekabet Tezi -Yerelleşme Tezi Rekabet Tezi;(Brennan ve Buchanan) Aynı zamanda ‘Leviathan Tezi’ olarak adlandırılır.Politikacılar,siyasal kazançlarını maksimize etmek ve yeniden seçilme şanslarını artırmak için kamu harcamalarını genişletmektedirler. Rekabet tezi;yerelleşmenin bölgelerarası rekabeti arttırarak daha etkin ve verimli bir kamu mali yapısı oluşturacağını ileri sürmektedir.

24 Desantralizasyon(Yerelleşme) Tezi;(Oates) -Yerelleşme tezi,eyaletler arası ilişkilerden ziyade,politikacılar ve seçmenler arasındaki bağlantıyla çok daha ilgilidir. - ‘Yerelleşme’ teoreminin temel iddiası,bir kamu malının merkezi hükümet tarafından aynı miktarda sunulmasındansa,farklı miktarlarda ve yerel olarak sağlanmasının(toplam refah ve pareto etkinlik açısından) daha etkin olacağıdır

25 Yerelleşme ve Rekabet Tezinin Eleştirisi
Seçmenler ile yönetimsel aktörlerin ilgili alanlarının yakınlaşması temeline dayalı Oates/Tiebout mantığı ,mali yerelleşmenin iyi yönü olarak ortaya konulabilir. Tersine,artan vergi rekabetinin kamusal mal sunumunda yetersizliğe neden olması mümkün olabilecektir. Buchanan ve Brennan’ın görüşleri,çok fazla kabul görmemektedir. Bu entegre modellere yönelik itiraz,elde edilen faydanın yerelleşme maliyetini karşıladığı koşullar altında giderilebilecektir.

26 Breton’un rekabetçi devlet anlayışında hükümetler arasındaki rekabet,vergileme ve harcama kararları arasındaki ilişkiyi artırmak suretiyle bir tercih açıklama mekanizması olarak faaliyette bulunmaktadır. Brennan ve Buchanan(1980)tarafından dile getirilen mali yerelleşme için potansiyel bir denge olarak ayrı yönetimsel birimler arasındaki hile karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu ‘hile tezi’ daha sonra Grosman(1989) tarafından gündeme getirilmiştir. Rodden mali yerelleşmenin önemli olduğunu ileri sürmüştür.

27 Rodden(2002),harcama otoritesinin yerelleşmesinin, gelir otoritesinin ayrı yerelleşmesiyle birlikte yapılmaması durumunda, ancak gelir paylaşımı ve yönetimler arası bağışlarla fonlanan harcamalar üzerindeki genel etkinin muhtemelen azalıştan ziyade,artış şeklindeolacağını ifade eder. Mali yerelleşme harcama ve gelir otoritelerinin temsilcileri arasında ‘dikey dengesizlikler’ortaya çıkardığında, bunun düşük harcama ile sonuçlanacağını beklemek mümkün değildir.

28 Mali Yerelleşme Tartışmaları
Mali Yerelleşmenin Lehine Olan Görüşler; -Rousseu,Mill,Montesquieu,Madison.. -Modern yerel yönetim olayı,Wolman tarafından ifade edilir.Wolman taraftarları ‘etkinlik değeri’ ve ‘yönetişim değeri’ olmak üzere argümanlarını iki başlık altında incelemektedir.

29 a)Etkinlik Değeri -Alınan muhtemel vergi ve kamu hizmetleri toplum üyelerinin toplam tercihlerini yansıtmalıdır.Ancak, herhangi bir yetki alanı içinde bazı insanlar kamu hizmetlerini daha fazla,bazıları daha az tercih edeceklerdir. -Tek tek toplum üyelerinin tercihleri ile toplam toplum tercihlerini yansıtan vergi ve hizmetler arasında bir sapma söz konusu olmaktadır. Bu tür sapmaların sosyal refahı azaltmasından dolayı sapmaların minimum düzeyde tutulması arzu edilmektedir.

30 b)Yönetişim Değeri -Uyumluluk,hesap verilebilirlik,farklılık ve siyasal katılımcılığı kapsamaktadır. -Yerelleşme,insanların tahsisle ilgili karar alma sürecine daha yakından katılmalarına imkan vermektedir.Bu durum,halka daha fazla hesap verme ve yerel yönetimlerin daha fazla uyumluluğunu gerektirir.Yerel karar alıcılar,bölgelerinin sorunları ve ihtiyaçları konusunda merkezi karar alıcılara göre daha fazla bilgiye ihtiyaç duyacaklardır. -Halka,kamu hizmetinde tercih sunma ve nereye yerleşeceğine karar vermede vergisel seçenekler sunulur.

31 Mali Yerelleşmenin Aleyhine Olan Görüşler;
Tanzi, mali yerelleşmenin optimaliteden uzak bir durum ortaya çıkarabileceğini ileri sürmektedir. -Vergi mükellefleri, kaynak kullanımında etkinlik için politik güçten yoksun olabilirler. -Yerel politikacılar,ulusal politikacılara göre daha fazla yozlaşabilirler. -Ulusal bürokrasinin kalitesi,yerel bürokrasinin kalitesinden daha iyi olabilir. -Teknolojik değişim ve artan mobilite,hizmet sayısında azalmaya neden olabilir. -Yerel yönetimler vergi ve bütçe tercihlerinde kendilerine destek veren,iyi kamu harcama yönetimi sistemlerinden yoksundurlar. -Mali yerelleşme,yapısal mali dengesizliklerle merkezi hükümetin gücünü kötüleştirmektedir.

32 KÜRESELLEŞME VE MALİ YERELLEŞME
Küreselleşmeden Mali Yerelleşmeye Kamunun Etkinliği; Küreselleşme ile devlet bir taraftan dünya ile her alanda entegrasyona giderken,diğer taraftan yerelleşme tartışmalarıyla daha alt birimlerle hizmet sunumuna yönelmektedir. -İlk olarak,makro ekonomik koşulları küresel olarak daha fazla entegre olmuş ülkelerin daha fazla oynaklığa sahip olduğu görülür. -İkincisi, asimetrik şoklara karşı sigorta işlevi talep eden bölgeler,uluslar arası piyasaların entegrasyonu ile artmaktadır.

33 -Yerelleşmenin artması,küreselleşme nedeniyle merkezi idarenin etkinliğini azaltmamakta ve aynı zamanda merkezi yönetime ekonomik istikrarsızlık ve asimetrik şoklara karşı yeni ek riskler yüklemektedir. -Bazı ülkeler daha çok merkezileşirken,diğer bazıları(Brezilya,Meksika,Peru,İspanya) döneminde harcamaları yerelleştirmişlerdir.Bu farklılıklar,bu ülkelerin uluslar arası piyasalara entegrasyonu ile yakından ilgilidir. -İdari yapısı büyük ölçüde merkezi olan ülkeler küreselleşmeyle birlikte daha fazla yerelleşirken,idari yapısı yerel,bölgesel veya eyalet sistemine dayalı ülkelerin ise küreselleşmesürecinde daha fazla merkezileştiği görülmektedir.

34 Mali Yerelleşme ve Vergileme -Mali yerelleşme,idari yetkilerin ve harcama yetkilerinin yanında,vergileme yetkisinin de belirli oranlarda yerel/bölgesel unsurlara devredilmesiyle her bir yönetim düzeyinde vergi toplama otoritesinin dağıtılması anlamına gelir. -Ulusal veya yerel düzeyde toplanabilir vergi özelliğine sahip KDV,iyi bir müşterek vergidir.Gelir vergilerinden daha istikrarlı bir vergi türüdür.Böylece bölgesel ve yerel yönetimler için daha sağlam bir gelir kaynağı oluşturur.Emlak vergisi,ÖTV,ticari vergiler,kullanım bedelleri ve harçlar da yerel yönetim gelirleri arasında sayılabilir.

35 Mali Yerelleşme ve Kamu Harcamaları
Mali yerelleşme, kamu harcamalarını azaltmak yerine harcamaların her türüne bağlı olarak toplam kamu harcamalarını artırmaktadır. *Mali yerelleşmenin kamu harcamaları üzerindeki etkisini incelemek için iki değişkeni dikkate almak gerekir; -Mali Yerelleşme Düzeyi -Kamu Harcamalarının Dağılımındaki Farklılıklar

36 Yerelleşme Dilemması(Düzeyi); -Hangi ülke ne kadar yerelleşmeli veya ülkenin yerelleşme biçiminin ne olması gerektiğine dair bir anlaşma sağlanamamıştır. -Tek tip yerelleşme uygulamasından söz etmek mümkün değildir. -Önemli olan,ülke koşulları dikkate alınarak vergileme,harcama ve yetki devri konularında standardı oluşturmaktır.

37 Küreselleşmeden ‘Yeni Leviathanizme’
*Yeni Leviathanizm;mali yerelleşmeyle kamusal etkinliğin sağlanamadığı gibi, etkinsizlik kaynağının merkezden yerele kaymasına neden olduğuna dair güçlü kanıtlar ortaya koymakta, dolayısıyla yerelleşmeyle birlikte potansiyel kamu açıklarının kapanması söz konusu olmayacağı gibi yeni açıkların da ortaya çıkması mümkün olmaktadır. *Bunun yanında,küreselleşmeyle,mali yerelleşme düzeyinin artması,ulus alt birimlerinin küresel yeni gelir kaynaklarına ulaşmasını da beraberinde getirebilmektedir.

38

39 HAZIRLAYAN CAHİDE KARADENİZ ASLI SAĞIN


"YERELLEŞME VE YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları