Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRAF İ K GÜVENL İĞİ. Trafik Güvenli ğ i Nedir? İ nsan, Ta ş ıt ve Yol etkile ş imi esnasında meydana gelebilecek olası sorunları, çözüm önerilerini arayan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRAF İ K GÜVENL İĞİ. Trafik Güvenli ğ i Nedir? İ nsan, Ta ş ıt ve Yol etkile ş imi esnasında meydana gelebilecek olası sorunları, çözüm önerilerini arayan."— Sunum transkripti:

1 TRAF İ K GÜVENL İĞİ

2 Trafik Güvenli ğ i Nedir? İ nsan, Ta ş ıt ve Yol etkile ş imi esnasında meydana gelebilecek olası sorunları, çözüm önerilerini arayan ve bu konuda geli ş tirilen yöntemler trafik güvenli ğ inin amacı ve ana konusudur. Trafik güvenli ğ ini etkileyen unsurlar İ nsan Ta ş ıt ve Yol faktörlerinden olu ş maktadır.

3 İ NSAN Trafikte güvenli ğ in insan boyutu söz konusu oldu ğ unda temelde sürücü, yolcu ve yaya olarak 3 ba ş lık dü ş ünülmelidir, ancak elbette en önemli hatalar her zaman sürücülerden kaynaklanmaktadır. Sürücü psikolojisi üzerinde yapılan ilk ara ş tırmalar, sürekli kaza yapanların problemin sadece küçük bir bölümünü olu ş turdu ğ unu, kazalara karı ş anların büyük ço ğ unlu ğ unun sadece bir kaza yapanlardan olu ş tu ğ unu göstermektedir.

4 Bu sonucu do ğ uran en önemli sebepler, normal sürücünün yanlı ş karar verme veya yanılmaları ile sürücünün yeteneklerini a ş ırı yükleyen di ğ er faktörlerdir. Bilindi ğ i gibi kazalar, beklenmeyen, planlanmamı ş olaylardır. Kazaların muhtemel nedenleri, ba ş ta e ğ itim noksanlı ğ ı olmak üzere, kar ş ı kar ş ıya olunan riskin yeterince farkında olmama, yorgunluk, hayal kurma, dikkatsizlik, ihmalkârlık, vurdumduymazlık, konsantrasyon bozuklu ğ u ve kurallara gereken önemin verilmeyi ş i ş eklinde özetlenebilir.

5 Bu nedenle, güvenli ve verimli bir trafik düzeninin sa ğ lanması için çözülmesi gereken esas problem, çe ş itli ve çok sayıdaki ta ş ıt kullananların e ğ itimidir. Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan kazalara neden olan sürücü kusurlarını sıralarsak;

6 Araç hızını yol, hava ve trafi ğ in gerektirdi ğ i ş artlara uydurmamak (%33,46) Kav ş ak, geçit ve kaplamanın dar oldu ğ u yerlerde geçi ş önceli ğ ine uymamak (%15,24) Do ğ rultu de ğ i ş tirme kurallarına uymamak (%12,56) Arkadan çarpmak (%9,85) Trafik güvenli ğ iyle ilgili kurallara uymamak (%6,90) Ş erit ihlali yapmak (%5,38)

7 TA Ş IT Teknolojik geli ş melere paralel olarak, günümüz ta ş ıtlarıyla ilgili geli ş tirme ve ara ş tırma çalı ş malarının a ş a ğ ıdaki konularda yo ğ unla ş tı ğ ı görülmektedir: Teknolojik bulu ş lara ba ğ lı olarak performans, yakıt ekonomisi, çevre koruma, güvenlik, konfor ve güvenilirlik gibi bütün klasik fonksiyonların daha da geli ş tirilmesi;

8 Elektronik, alternatif malzeme, yeni deney ve imalat yöntemleri gibi yeni teknolojilerin geli ş tirilmesi; Otoyolların tıkanması, ş ehirlerdeki hava kirlili ğ inin artması gibi trafik problemlerine, uzun süreli sürekli çözümlerin üretilmesi.

9 Trafik kazalarının çok dü ş ük bir yüzdesi ta ş ıt kusurlarından kaynaklansa da, insan hayatı çok önemlidir. Otomotiv firmaları, daha güvenli ta ş ıt üretme çabasının olu ş turdu ğ u olumlu rekabetle, sürücü ve yolcuların güvenli ğ ine giderek daha fazla önem vermekte, daha güvenli ta ş ıtı elde etmek üzere çaba harcamaktadırlar. Ta ş ıt tasarımcılarının, kar ş ıla ş tırılabilir ta ş ıt karakteristikleri elde etmek üzere dikkate almaları gereken verilerden bazıları, sürücülerin duygusal, algılama, motor, yorumlama gibi yetenekleridir.

10 Yolların özellikleri de ta ş ıt tasarımını etkileyen özelliklerdendir. Bunlara ek olarak, sosyal, estetik, yasal, ekonomik ve güvenlik gibi faktörler de ta ş ıt tasarımını etkilemektedir. Hemen her ta ş ıt için neredeyse standart sistem haline gelen frenlemede tekerlek kilitlenmesini önleyici sistemler (ABS), devrilmeyi önleyici sistemler hava yastıkları, emniyet kemerleri, enerji yutucu kasalar, uzay kafes sistemine göre yapılmı ş yolcu kabinleri, tamponlar, güçlendirilmi ş tavanlar, pedallar, boyunluklar, rahat koltuklar, çelik barlar,

11 gizlenmi ş ya ğ mur olukları ve cam silecekleri, çarpmayla katlanabilen dı ş aynalar, keskin olmayan kö ş eler, ticari ta ş ıtlardaki yanal koruyucular güvenlikle ilgili çalı ş maların günümüzde uygulamaya konulmu ş sonuçlarından bazılarıdır. Ta ş ıtlardaki güvenlik elemanları, herhangi bir kaza ihtimali öncesinde kazanın olu ş umunu önleme görevi yapan “aktif güvenlik” ve kazadan sonra yaralanma ve ölümleri en az düzeye indirme görevi yapan “pasif güvenlik” elemanları olmak üzere iki grupta de ğ erlendirilmektedir.

12 YOL Yolun geometrisi, yapım kalitesi ve bakımı, geçit ve kav ş akların varlı ğ ı ve kullanı ş lılı ğ ı, trafik kontrol ve i ş aretlerinin yerleri, süreklili ğ i ve görünürlü ğ ü ve sürü ş ortamlarının çe ş itlili ğ i, sürücü performansını ve ta ş ıt tasarımını etkileyen önemli faktörlerden bazılarıdır.

13 Kazalara neden olan yol faktörü istatistiklere oldukça az yansımaktadır. Bunun nedeni, kaza sonunda rapor verenlerin ve karar vericilerin bu konuda bilgi eksiklikleri olabilir. Aynı ş ekilde, yayaların kara yollarını kullanımına yönelik kısıtlayıcı mekanizmalar getirilir, yaya kusurları olarak belirtilen trafik kaza nedenleri en az düzeye indirilebilir. Trafi ğ in akı ş ı için önemli olan yolların özellikleri; yol düzeni, kalitesi, i ş aret ve uyarıcı levhalar ve trafik yüküdür.

14 Ülkemizde hızlı ş ehirle ş me, ula ş ım a ğ ı ile uyu ş mamaktadır. Kent içi yollarda, ana arterler, iç yollar ve çevre yolları üzerinde sayıları gittikçe artan otobüs, minibüs, dolmu ş, taksi ve özel arabalar, iyi kurulmamı ş ve üstelik yanlı ş kullanılan bu yol a ğ ı içinde, ula ş ım sorunu en önemli sorun haline gelmi ş tir. Trafi ğ in gün içindeki zamanı da, trafi ğ in yo ğ unlu ğ unu ve sürücü performansını da etkileyerek trafik kazalarında rol oynar.

15 Dünyada trafik güvenli ğ i ve dolayısıyla trafik kazaları hakkında yapılan güvenlik ara ş tırmaları ş u istatistik ve sonuçları ortaya koymaktadır.

16 Kazalar, ortalama olarak her sene 1.2 milyon insanın, her gün 3242 insanın ölümüne neden olmaktadır. Kazalar, her sene 20-50 milyon insanın yaralanmasına veya sakat kalmasına sebep olmaktadır. Karayolu trafik kazası olayları tek ba ş ına bütün dünyada meydana gelen ölümlerin %2.1 ′ ine neden olmakta ve ölüm sebepleri arasında 11.ci sırada yer almaktadır.

17 Karayollarında meydana gelen ölümlerin %90 ′ ı dü ş ük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde gerçekle ş mektedir. Kazalarda ya ş amını yitirenlerin yarısından ço ğ u 15-44 ya ş arası gurubundadır. Ölenlerin %73 ′ ü erkektir. Dü ş ük ve orta gelir seviyesinde tehlikeye en çok maruz kalanlar; Yayalar, bisikletliler, iki tekerlekli motorlu araç sürücüleri ve toplu ta ş ıma vasıtalarında yolculuk eden insanlardır.

18 Bu netice ve istatistikler çerçevesinde gerekli düzenleme ve planlamalar yapılmazsa trafik güvenli ğ i sorunu gitgide a ğ ırla ş acaktır. Nitekim trafik otoriteleri tarafından yapılan tahminlere göre; 2020 senesinde dünyada trafik kazalarının ölüme neden olan sebepler arasında 3.cü sıraya yükselece ğ i tahmin edilmekte, bu ölümlerin dü ş ük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde %83 oranında artaca ğ ı, yüksek gelir mertebesindeki ülkelerde ise %27 oranında azalaca ğ ı öngörülmektedir.

19 Bu varsayımlara göre, trafik kazaları nedeniyle ölümlerin 2020 yılında tüm dünya genelinde %67 mertebesinde bir artı ş beklenilmektedir. Oysa Trafik kazalarının ülke ekonomisi yönünden maliyeti her yönden oldukça a ğ ır oldu ğ u gibi sa ğ lık masraflarına da büyük bir yük getirmektedir.

20 Ya ş amını yitiren, yaralanan veya sakat kalan her bir ki ş i için ço ğ u aile; Uzun süren tedavi giderleri, ailenin geçimini sa ğ layan veya ek kazanç getiren ki ş inin kaybedilmesi, ailede bakıma muhtaç ki ş ilerin bakımını üstlenmi ş bir ki ş inin yitirilmesi gibi sebeplerle finansal sıkıntıya dü ş mektedir. Kazadan sonra ya ş amayı ba ş aranlar, onların aileleri, arkada ş ları ve bakımını üstlenen di ğ er ki ş iler pek çok olumsuz sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlarla kar ş ıla ş maktadır.

21 Halbu ki iyi bir trafik güvenli ğ i stratejisi izlenerek trafik kazaları önlenebilir. Çünkü karayolu trafik kazaları öngörülebilir ve önlenebilir.

22 TAVS İ YELER

23 Trafik güvenli ğ ine ili ş kin çalı ş maları yönetecek öncü bir kurulu ş belirlemek. Kazalarla ilgili sorunları, politikaları, kurumsal yapıları ve halihazırda mevcut kapasiteyi belirlemek. Sorunu ele almaya yönelik olarak finans ve insan kaynakları da ğ ılımını yapmak. Kazaların önlenmesi, yaralanmaların azaltılması ve kaza sonuçlarını hafifletmeye yönelik çalı ş malar yapmak ve bu çalı ş maların sonuçlarını de ğ erlendirmek.

24 Trafik güvenli ğ i konusunda uluslararası i ş birli ğ inin geli ş mesini desteklemek. Trafik Güvenli ğ i ve İ lkyardım Kulübü faaliyetlerini yo ğ unla ş tırmak. Okullarda Trafik Güvenli ğ i dersi okutmak, bu konuda kurs düzenlemek ve trafik güvenli ğ ini tehlikeye sokmak niteli ğ indeki fiillerin sonuçlarını genç nesillere a ş ılamak, hatta üniversite sınavlarında trafik güvenli ğ i sorularına da yer vermek.


"TRAF İ K GÜVENL İĞİ. Trafik Güvenli ğ i Nedir? İ nsan, Ta ş ıt ve Yol etkile ş imi esnasında meydana gelebilecek olası sorunları, çözüm önerilerini arayan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları