Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRAF İ K GÜVENL İĞİ. Trafik Güvenli ğ i Nedir? İ nsan, Ta ş ıt ve Yol etkile ş imi esnasında meydana gelebilecek olası sorunları, çözüm önerilerini arayan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRAF İ K GÜVENL İĞİ. Trafik Güvenli ğ i Nedir? İ nsan, Ta ş ıt ve Yol etkile ş imi esnasında meydana gelebilecek olası sorunları, çözüm önerilerini arayan."— Sunum transkripti:

1 TRAF İ K GÜVENL İĞİ

2 Trafik Güvenli ğ i Nedir? İ nsan, Ta ş ıt ve Yol etkile ş imi esnasında meydana gelebilecek olası sorunları, çözüm önerilerini arayan ve bu konuda geli ş tirilen yöntemler trafik güvenli ğ inin amacı ve ana konusudur. Trafik güvenli ğ ini etkileyen unsurlar İ nsan Ta ş ıt ve Yol faktörlerinden olu ş maktadır.

3 İ NSAN Trafikte güvenli ğ in insan boyutu söz konusu oldu ğ unda temelde sürücü, yolcu ve yaya olarak 3 ba ş lık dü ş ünülmelidir, ancak elbette en önemli hatalar her zaman sürücülerden kaynaklanmaktadır. Sürücü psikolojisi üzerinde yapılan ilk ara ş tırmalar, sürekli kaza yapanların problemin sadece küçük bir bölümünü olu ş turdu ğ unu, kazalara karı ş anların büyük ço ğ unlu ğ unun sadece bir kaza yapanlardan olu ş tu ğ unu göstermektedir.

4 Bu sonucu do ğ uran en önemli sebepler, normal sürücünün yanlı ş karar verme veya yanılmaları ile sürücünün yeteneklerini a ş ırı yükleyen di ğ er faktörlerdir. Bilindi ğ i gibi kazalar, beklenmeyen, planlanmamı ş olaylardır. Kazaların muhtemel nedenleri, ba ş ta e ğ itim noksanlı ğ ı olmak üzere, kar ş ı kar ş ıya olunan riskin yeterince farkında olmama, yorgunluk, hayal kurma, dikkatsizlik, ihmalkârlık, vurdumduymazlık, konsantrasyon bozuklu ğ u ve kurallara gereken önemin verilmeyi ş i ş eklinde özetlenebilir.

5 Bu nedenle, güvenli ve verimli bir trafik düzeninin sa ğ lanması için çözülmesi gereken esas problem, çe ş itli ve çok sayıdaki ta ş ıt kullananların e ğ itimidir. Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan kazalara neden olan sürücü kusurlarını sıralarsak;

6 Araç hızını yol, hava ve trafi ğ in gerektirdi ğ i ş artlara uydurmamak (%33,46) Kav ş ak, geçit ve kaplamanın dar oldu ğ u yerlerde geçi ş önceli ğ ine uymamak (%15,24) Do ğ rultu de ğ i ş tirme kurallarına uymamak (%12,56) Arkadan çarpmak (%9,85) Trafik güvenli ğ iyle ilgili kurallara uymamak (%6,90) Ş erit ihlali yapmak (%5,38)

7 TA Ş IT Teknolojik geli ş melere paralel olarak, günümüz ta ş ıtlarıyla ilgili geli ş tirme ve ara ş tırma çalı ş malarının a ş a ğ ıdaki konularda yo ğ unla ş tı ğ ı görülmektedir: Teknolojik bulu ş lara ba ğ lı olarak performans, yakıt ekonomisi, çevre koruma, güvenlik, konfor ve güvenilirlik gibi bütün klasik fonksiyonların daha da geli ş tirilmesi;

8 Elektronik, alternatif malzeme, yeni deney ve imalat yöntemleri gibi yeni teknolojilerin geli ş tirilmesi; Otoyolların tıkanması, ş ehirlerdeki hava kirlili ğ inin artması gibi trafik problemlerine, uzun süreli sürekli çözümlerin üretilmesi.

9 Trafik kazalarının çok dü ş ük bir yüzdesi ta ş ıt kusurlarından kaynaklansa da, insan hayatı çok önemlidir. Otomotiv firmaları, daha güvenli ta ş ıt üretme çabasının olu ş turdu ğ u olumlu rekabetle, sürücü ve yolcuların güvenli ğ ine giderek daha fazla önem vermekte, daha güvenli ta ş ıtı elde etmek üzere çaba harcamaktadırlar. Ta ş ıt tasarımcılarının, kar ş ıla ş tırılabilir ta ş ıt karakteristikleri elde etmek üzere dikkate almaları gereken verilerden bazıları, sürücülerin duygusal, algılama, motor, yorumlama gibi yetenekleridir.

10 Yolların özellikleri de ta ş ıt tasarımını etkileyen özelliklerdendir. Bunlara ek olarak, sosyal, estetik, yasal, ekonomik ve güvenlik gibi faktörler de ta ş ıt tasarımını etkilemektedir. Hemen her ta ş ıt için neredeyse standart sistem haline gelen frenlemede tekerlek kilitlenmesini önleyici sistemler (ABS), devrilmeyi önleyici sistemler hava yastıkları, emniyet kemerleri, enerji yutucu kasalar, uzay kafes sistemine göre yapılmı ş yolcu kabinleri, tamponlar, güçlendirilmi ş tavanlar, pedallar, boyunluklar, rahat koltuklar, çelik barlar,

11 gizlenmi ş ya ğ mur olukları ve cam silecekleri, çarpmayla katlanabilen dı ş aynalar, keskin olmayan kö ş eler, ticari ta ş ıtlardaki yanal koruyucular güvenlikle ilgili çalı ş maların günümüzde uygulamaya konulmu ş sonuçlarından bazılarıdır. Ta ş ıtlardaki güvenlik elemanları, herhangi bir kaza ihtimali öncesinde kazanın olu ş umunu önleme görevi yapan “aktif güvenlik” ve kazadan sonra yaralanma ve ölümleri en az düzeye indirme görevi yapan “pasif güvenlik” elemanları olmak üzere iki grupta de ğ erlendirilmektedir.

12 YOL Yolun geometrisi, yapım kalitesi ve bakımı, geçit ve kav ş akların varlı ğ ı ve kullanı ş lılı ğ ı, trafik kontrol ve i ş aretlerinin yerleri, süreklili ğ i ve görünürlü ğ ü ve sürü ş ortamlarının çe ş itlili ğ i, sürücü performansını ve ta ş ıt tasarımını etkileyen önemli faktörlerden bazılarıdır.

13 Kazalara neden olan yol faktörü istatistiklere oldukça az yansımaktadır. Bunun nedeni, kaza sonunda rapor verenlerin ve karar vericilerin bu konuda bilgi eksiklikleri olabilir. Aynı ş ekilde, yayaların kara yollarını kullanımına yönelik kısıtlayıcı mekanizmalar getirilir, yaya kusurları olarak belirtilen trafik kaza nedenleri en az düzeye indirilebilir. Trafi ğ in akı ş ı için önemli olan yolların özellikleri; yol düzeni, kalitesi, i ş aret ve uyarıcı levhalar ve trafik yüküdür.

14 Ülkemizde hızlı ş ehirle ş me, ula ş ım a ğ ı ile uyu ş mamaktadır. Kent içi yollarda, ana arterler, iç yollar ve çevre yolları üzerinde sayıları gittikçe artan otobüs, minibüs, dolmu ş, taksi ve özel arabalar, iyi kurulmamı ş ve üstelik yanlı ş kullanılan bu yol a ğ ı içinde, ula ş ım sorunu en önemli sorun haline gelmi ş tir. Trafi ğ in gün içindeki zamanı da, trafi ğ in yo ğ unlu ğ unu ve sürücü performansını da etkileyerek trafik kazalarında rol oynar.

15 Dünyada trafik güvenli ğ i ve dolayısıyla trafik kazaları hakkında yapılan güvenlik ara ş tırmaları ş u istatistik ve sonuçları ortaya koymaktadır.

16 Kazalar, ortalama olarak her sene 1.2 milyon insanın, her gün 3242 insanın ölümüne neden olmaktadır. Kazalar, her sene milyon insanın yaralanmasına veya sakat kalmasına sebep olmaktadır. Karayolu trafik kazası olayları tek ba ş ına bütün dünyada meydana gelen ölümlerin %2.1 ′ ine neden olmakta ve ölüm sebepleri arasında 11.ci sırada yer almaktadır.

17 Karayollarında meydana gelen ölümlerin %90 ′ ı dü ş ük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde gerçekle ş mektedir. Kazalarda ya ş amını yitirenlerin yarısından ço ğ u ya ş arası gurubundadır. Ölenlerin %73 ′ ü erkektir. Dü ş ük ve orta gelir seviyesinde tehlikeye en çok maruz kalanlar; Yayalar, bisikletliler, iki tekerlekli motorlu araç sürücüleri ve toplu ta ş ıma vasıtalarında yolculuk eden insanlardır.

18 Bu netice ve istatistikler çerçevesinde gerekli düzenleme ve planlamalar yapılmazsa trafik güvenli ğ i sorunu gitgide a ğ ırla ş acaktır. Nitekim trafik otoriteleri tarafından yapılan tahminlere göre; 2020 senesinde dünyada trafik kazalarının ölüme neden olan sebepler arasında 3.cü sıraya yükselece ğ i tahmin edilmekte, bu ölümlerin dü ş ük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde %83 oranında artaca ğ ı, yüksek gelir mertebesindeki ülkelerde ise %27 oranında azalaca ğ ı öngörülmektedir.

19 Bu varsayımlara göre, trafik kazaları nedeniyle ölümlerin 2020 yılında tüm dünya genelinde %67 mertebesinde bir artı ş beklenilmektedir. Oysa Trafik kazalarının ülke ekonomisi yönünden maliyeti her yönden oldukça a ğ ır oldu ğ u gibi sa ğ lık masraflarına da büyük bir yük getirmektedir.

20 Ya ş amını yitiren, yaralanan veya sakat kalan her bir ki ş i için ço ğ u aile; Uzun süren tedavi giderleri, ailenin geçimini sa ğ layan veya ek kazanç getiren ki ş inin kaybedilmesi, ailede bakıma muhtaç ki ş ilerin bakımını üstlenmi ş bir ki ş inin yitirilmesi gibi sebeplerle finansal sıkıntıya dü ş mektedir. Kazadan sonra ya ş amayı ba ş aranlar, onların aileleri, arkada ş ları ve bakımını üstlenen di ğ er ki ş iler pek çok olumsuz sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlarla kar ş ıla ş maktadır.

21 Halbu ki iyi bir trafik güvenli ğ i stratejisi izlenerek trafik kazaları önlenebilir. Çünkü karayolu trafik kazaları öngörülebilir ve önlenebilir.

22 TAVS İ YELER

23 Trafik güvenli ğ ine ili ş kin çalı ş maları yönetecek öncü bir kurulu ş belirlemek. Kazalarla ilgili sorunları, politikaları, kurumsal yapıları ve halihazırda mevcut kapasiteyi belirlemek. Sorunu ele almaya yönelik olarak finans ve insan kaynakları da ğ ılımını yapmak. Kazaların önlenmesi, yaralanmaların azaltılması ve kaza sonuçlarını hafifletmeye yönelik çalı ş malar yapmak ve bu çalı ş maların sonuçlarını de ğ erlendirmek.

24 Trafik güvenli ğ i konusunda uluslararası i ş birli ğ inin geli ş mesini desteklemek. Trafik Güvenli ğ i ve İ lkyardım Kulübü faaliyetlerini yo ğ unla ş tırmak. Okullarda Trafik Güvenli ğ i dersi okutmak, bu konuda kurs düzenlemek ve trafik güvenli ğ ini tehlikeye sokmak niteli ğ indeki fiillerin sonuçlarını genç nesillere a ş ılamak, hatta üniversite sınavlarında trafik güvenli ğ i sorularına da yer vermek.


"TRAF İ K GÜVENL İĞİ. Trafik Güvenli ğ i Nedir? İ nsan, Ta ş ıt ve Yol etkile ş imi esnasında meydana gelebilecek olası sorunları, çözüm önerilerini arayan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları