Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TROMBOFİLİLER ve GEBELİK KAYIPLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TROMBOFİLİLER ve GEBELİK KAYIPLARI"— Sunum transkripti:

1 TROMBOFİLİLER ve GEBELİK KAYIPLARI
Prof Dr Reyhan Küçükkaya İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD-Hematoloji BD

2 Trombo-embolik olaylar en önemli ölüm sebebidir
ABD’de her yıl 2 milyon kişide venöz tromboz gelişmekte, bunların ’inde pulmoner emboli eşlik etmektedir. Conde, ID, Lopez JA: Hematology, 2004

3 ABD her yıl 200.000 kişi pulmoner emboli nedeniyle hayatını kaybetmektedir
Hastanede yatan her 500 hastadan biri VTE ile hayatını kaybetmektedir

4 İnsidens / / Yıl YAŞ 0-14 15-24 25-39 40-54 MI 0.1 0.7 18.6 175.6 İnme 1.0 1.9 6.6 45.4 VTE 0.6 20.2 39.3 74.2 Central Bureau of Statistics, Utrecht, 1994

5 İnsidens / / Yıl YAŞ 0-14 15-24 25-39 40-54 MI 0.1 0.7 18.6 175.6 İnme 1.0 1.9 6.6 45.4 VTE 0.6 20.2 39.3 74.2 Central Bureau of Statistics, Utrecht, 1994

6 TROMBOFİLİ (Tromboza eğilim) Kalıtsal Trombofili Edinsel Trombofili

7 Edinsel Trombofili Nedenleri-I
İleri yaş Obezite Gebelik İmmobilizasyon Travma Cerrahi girişim Sigara içme Hormon tedavisi Kemoterapi/radyoterapi

8 Edinsel Trombofili Nedenleri-II
Antifosfolipid sendromu ve sistemik lupus eritematozus Diabetes Mellitus, hiperlipidemiler, nefrotik sendrom, Vaskülitler (Behçet hastalığı, PAN, Wegener granülomatozu...) Maligniteler Mikroanjiopatik hemolitik anemi sendromları (TTP, HUS, DIC) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri

9 ANTİFOSFOLİPİD SENDROMU
Hem arteriyel hem de venöz sistemi tutan trombozlar ve tekrarlayan düşüklere neden olur 50 yaşın altında yeni tanımlanmış iskemik SVA olgularının %30’undan DVT olgularının %15-20’sinden Tekrarlayan düşüklerin %5-15’inden AFS sorumludur

10 2006 AFS Kriterleri: Klinik
J Thromb Haemost 2006,4: 2006 AFS Kriterleri: Klinik Tromboz: Arteriyel, venöz veya küçük damar trombozuna yol açan 1 veya  atak Histopatolojik incelemede damar duvarında inflamasyon olmamalı Gebelik Morbiditesi: <10 haftada açıklanamayan 3 veya spontan fetüs kaybı >10. haftada morfolojik olarak normal olduğu gösterilmiş 1 veya  fetüs kaybı >34. haftada preeklampsi, eklampsi veya plasental yetersizlik sonucu fetüs kaybı veya prematüre doğum

11 2006 AFS Kriterleri: Laboratuar*
AKLA IgG ve IgM yüksekliği (40 GPL veya MPL) Lupus Antikoagülanı pozitifliği (ISTH kriterlerine göre) Anti-2 GPI IgG veya IgM antikorlarının 99. persentil üzerinde pozitif olması * Testlerin 12 hafta arayla 2 veya daha fazla ölçümde pozitif olması gerekli J Thromb Haemost 2006,4:

12 KML- Dışı Miyeloproliferatif Hastalıklar
Ph kromozomu negatiftir Lösemiye dönüşüm riski <%1 Trombotik komplikasyonlar (1/3 venöz) önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir Campbell PJ ve ark NEJM, 2006

13 Miyeloproliferatif Hastalıklar
PV ve ET’de sekonder nedenleri dışlamak son derece zordur Trombosit milyonerlerinin %40’ı sekonder trombositozdur Batın içi tromboz gelişen olgularda hipersplenizm PV ve ET tanısını zorlaştırır

14 JAK-2 Reseptörü EPO, G-CSF, GM-CSF, TPO, IL-3 reseptörlerinin sinyallerini iletir

15 JAK-2 V617F Mutasyonu JAK2 V617F pozitifliği Polisitemia vera: %95
Esansiyel trombositemi: %50 Idiopatik miyelofibroz: %50 Sekonder polisitemi ve reaktif trombositozda görülmez

16 KALITSAL TROMBOFİLİ Antitrombin eksikliği Protein C eksikliği
Protein S eksikliği FV Leiden mutasyonu Protrombin G20210A Hiperhomosisteinemi

17 Tromboz Genel % % 20 - 40 3.6 - 6 10 - 20 5-10 FVL 6 1 - 2.3 HHS 3
FVL HHS P A PC eks. PS eks. AT eks.

18 Tromboz riski FV Leiden heterozigot x 4-7 FV Leiden homozigot x 80
P A x 2-5 Hiperhomosisteinemi x 2-6 Oral kontraseptif kullanımı x 4 FVL+ P A x 20 FVL+ hiperhomosisteinemi x 21.6 FVL+ oral kontraseptif kul. x 35 FVL+ sigara kullanımı x 30

19 Tekrarlayan gebelik kayıplarında trombofilinin rolü

20 Trombofili ve Gebelik Trombofilik risk faktörü
Gebelik oluşumunu engelleyebilir Gebelik kaybına neden olabilir Gebelik sırasında-postpartum dönemde annede tromboz gelişme riskini arttırır

21 Michels TC, Tiu AY, Am Fam Physician, 2007

22 Birinci trimester gebelik kayıplarında etyolojik değerlendirme
Fetal nedenler Maternal nedenler Diğerleri Kromozom anomalileri Konjenital anomaliler Anatomik bozukluklar Endokrinopatiler İnfeksiyonlar Ciddi akut hastalıklar Kontrolsüz kronik hastalıklar Trombofili İlaç kullanımı Ektopik gebelik Sigara içme Teratojen maruziyeti Travma

23 İkinci trimester gebelik kayıplarında etyolojik değerlendirme
Fetal nedenler Maternal nedenler Diğerleri Kromozom anomalileri Konjenital anomaliler Anatomik bozukluklar Endokrinopatiler İnfeksiyonlar Plasental problemler Ciddi akut hastalıklar Kontrolsüz kronik hastalıklar Trombofili İlaç kullanımı Sigara içme Teratojen maruziyeti Travma Erken membran rüptürü

24 Üçüncü trimester gebelik kayıplarında etyolojik değerlendirme
Fetal nedenler Maternal nedenler Diğerleri Kromozom anomalileri Konjenital anomaliler Fetal büyüme geriliği İnfeksiyonlar Plasental problemler Ciddi akut hastalıklar Kontrolsüz kronik hastalıklar İntrapartum asfiksi Postterm gebelik Umblikal kordon komplikasyonları Trombofili İlaç kullanımı Sigara içme Teratojen maruziyeti Travma Feto-maternal transfüzyon İzoimmünizasyon

25 Tekrarlayan gebelik kayıplarında etyolojik değerlendirme
Kadınların %9-13’ü klinik olarak tanımlanmış tek gebelik kaybı, %5’i 2 veya daha fazla gebelik kaybı,%1-2’si ise 3 veya daha fazla gebelik kaybı yaşar Gebelik kaybının nedeni olguların %50’sinde açıklanamamaktadır Kromozomal bozukluklar, anatomik veya yapısal nedenler dışında neden- sonuç ilişkisini göstermek güçtür

26 Tekrarlayan gebelik kayıplarında etyolojik değerlendirme
Plasental intervillöz alan ile uterus spiral arterlerinin teması en erken 8. haftada (8-10. haftalarda) olmaktadır Bu dönemde yolk sac dolaşımında arteriyel sinyal kaybolmakta, umbliko-plasental akım başlamaktadır Annede trombofilik bir defekte bağlı vasküler trombozlar ile gebelik kaybı ancak 10 haftadan sonra mümkündür

27 Tekrarlayan gebelik kayıplarında trombofili
Antifosfolipid sendromu, SLE ve miyeloproliferatif hastalıklar gibi edinsel trombofilik durumlarda infertilite ve gebeliğin her haftasında kayıp olabilir (tromboz dışı nedenler ön plandadır)

28 Tekrarlayan gebelik kayıplarında trombofili
Ağır antitrombin ve protein C eksiklikleri veya kombine eksikliklerde gebelik kaybı riski yüksektir Toplumda belli bir sıklığa ulaşmış heterozigot FV Leiden, protrombin gen mutasyonu gibi durumların gebelik kayıplarıyla ilişkisi şüphelidir

29 Trombofili testleri kimlere yapılmalıdır?

30 Kalıtsal trombofili kimlerde araştırılmalıdır?
Neonatal tromboz 40 yaşından önce tromboz Ailede tromboz öyküsü Tekrarlayıcı veya masif tromboz Alışılmadık bölgelerde tromboz Tekrarlayan gebelik kayıpları Warfarine bağlı deri nekrozu

31 Gebelikte VTE ilk atağını geçiren hastada trombofili testleri bakılmalı mı?
Bu hastalar genç hasta grubunu oluşturduğundan bakılmalı İdiopatik değil, provoke tromboz grubuna gireceği için gebelik+postpartum korunması dışında ağır trombofilide bile hayat boyu antikoagülan gerekmez Ailede etkilenmemiş bireylerin pasif korunması için önemlidir

32 Vandenbroucke et al, BMJ 1996
Hormonal kontrasepsiyon yapılacak hastalara trombofili için araştırma yapalım mı? FV Leiden toplum sıklığı %5: kadınların %5’ini efektif bir kontrasepsiyon yönteminden mahrum etmek uygun değil Gereksiz uygulamalara bağlı kanama riski artabilir Aile öyküsü ve geçirilmiş VTE atağı önemlidir Vandenbroucke et al, BMJ 1996

33 Hangi trombofili testleri, nasıl yapılmalıdır?

34 Faktör V Leiden mutasyonu
Protrombin gen mutasyonu Faktör V H1299R mutasyonu Faktör XIII V34L Beta Fibrinojen -455 G/A PAI-1 4G/5G HPA1 a/b MTHFR C677T mutasyonu MTHFR A1298C mutasyonu ACE I/D Apo B R3500Q Apo E codon 112 Apo E codon 158

35 HOMOSİSTİNÜRİ: Sistatyonin  sentaz enziminin homozigot eksikliği ile oluşur Lens ektopisi, iskelet anomalileri, zeka geriliği vardır Plazmada homosistein>1000 mol/L’dir, idrarda homosistein bulunur 2.-3. dekatta ağır trombozlar en önemli mortalite nedenidir

36 Hiperhomosisteinemi Kalıtsal Nedenler
Sistatyonin  sentaz eksikliği Metyonin sentaz eksikliği Metilen tetrahidrofolat redüktaz enziminin termolabil varyantı ???

37 Hiperhomosisteinemi:
Edinsel Nedenler Folik asit, vit B12, vit B6 eksiklikleri Kronik böbrek yetersizliği Hipotiroidizm Karsinomlar (meme, over, pankreas) Akut lenfoblastik lösemi İlaçlar (metotreksat, fenitoin, teofilin) Sigara kullanımı

38

39

40 Bates et al, Chest 2008

41 Trombofili Paneli Lupus antikoagülanı FV Leiden mutasyonu AKLA IgG
Protrombin G20210A Protein C aktivitesi Protein S aktivitesi AT aktivitesi Açlık homosistein düzeyi Lupus antikoagülanı AKLA IgG AKLA IgM Anti-B2 GPI IgG Anti-B2 GPI IgM ANA, anti-DNA Paterji testi

42 Trombofili testlerini çalışan laboratuar
Deneyimli olmalıdır Testleri bu konuda uzman kişiler yapmalı ve denetlemelidir Uluslararası standartları takip etmelidir İç ve dış denetimleri uygun şekilde yapılmalıdır Klinisyen ile yakın işbirliği içinde olmalıdır

43


"TROMBOFİLİLER ve GEBELİK KAYIPLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları