Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlk defa Osmanlı padişahının Avrupa seyahati

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlk defa Osmanlı padişahının Avrupa seyahati"— Sunum transkripti:

1 İlk defa Osmanlı padişahının Avrupa seyahati
I.ABDÜLAZİZ ( ) İlk defa Osmanlı padişahının Avrupa seyahati (1867) Jön Türkler hareketi Bosna-Hersek isyanı (1875) Bulgar isyanı (1876)

2 ACABA ARANIZDAKİ FARK NELERDİR
Bir gün Abdülaziz huzuruna giren Fuat Paşa'ya: -"Söyle bakalım,dedi,Ali Paşa ve Mütercim Rüştü Paşa ile aranızda ne gibi fark vardı?Bu soruya Fuat Paşa şöyle cevap verdi: -"Ben, Ali Paşa ve Mütercim Rüştü Paşa bir ırmak kenarına gelsek karşıya geçmek için bir köprü kurulduğunu görsek, üçümüzün yapacağı iş şudur. Ben hemen köprüye saldırırım, Ali Paşa köprüden sağlam olup olmadığım tetkike başlar ve bir geçit arar. Mütercim Rüştü Paşa ise bir alay asker köprüden geçmedikten sonra köprüye ayak basmaz."

3 Tarihi Bir Pazarlık Abdülaziz’in 1867’deki Paris seyahatinde III.Napolyon, Hariciye nazırı (Dışişleri bakanı) Keçecizade Fuad Paşa ile sohbet ederken, Girit meselesine bir çare bulmak için paşaya,Girit’in Yunanistan’a satılmasını teklif etmiş ve adaya karşılık ne kadar para isteyebileceğini sormuş! Hazır cevaplığı ile ünlü olan Paşa, şu zarif cevabı vermiş: -Aldığımız fiyata veririz haşmetmeab !

4 2011-LYS

5 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)
II.ABDÜLHAMİT ( ) I.Meşrutiyet ( 1876) I.Meşrutiyet’in ilanı ile ilk anayasa olan Kanun-ı Esasi’de kabul edildi. Kanun-ı Esasiye göre genel meclis Ayan ve Mebusan meclislerinden oluşuyordu.20 Mart 1877’de Genel Meclis açıldı. Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) Osmanlı Devleti’nin İstanbul ve akabinde Londra kararlarını kabul etmemesi üzerine,Avrupa devletlerinden gerekli izni de alan Rusya Osmanlı Devleti’ne savaş açtı. Ayestefanos (Yeşilköy)Antlaşması- Bu antlaşma ile Büyük Bulgar krallığı kuruluyor ve Rusya Ege denizine çıkma fırsatı buluyordu.(1878) Bu antlaşmayı İngiltere ve Almanya kabul etmedi. Bu sebeple Berlin Antlaşması imzalandı.

6 II.ABDÜLHAMİT ( ) Berlin Antlaşması (1878) - Bu antlaşmaya göre; Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız oldu. Bulgaristan üç bölgeye ayrıldı. Osmanlı Devleti egemenliğinde muhtar Bulgar prensliği, Osmanlı yönetiminde Doğu Rumeli, ıslahat yapmak şartıyla Osmanlı yönetiminde Makedonya. Bu antlaşma Osmanlı Devleti’nin dağılmasını hızlandırmıştır. İngiltere politikasını değiştirmiş, onun yerini Almanya almıştır.

7 -Tunus’un elden çıkması (1881) - Mısır’ın elden çıkması (1882)
II.ABDÜLHAMİT ( ) -Tunus’un elden çıkması (1881) - Mısır’ın elden çıkması (1882) - Doğu Rumeli’nin kaybedilmesi (1885) -İttihat ve Terakki’nin kuruluşu (1889) Osmanlı-Yunan Savaşı Savaş kısa sürdü. Dömeke Meydan Savaşı’nda Yunanistan yenildi. Fakat olaya Rusya ve Avrupa devletleri müdahale edince savaş durdu. İstanbul’da bir konferans toplandı (1897).Bir antlaşma imzalandı. Buna göre, taraflar savaştan önceki sınırlarına geri döndüler. Avrupa devletleri Girit’te özerk bir yönetimin kurulmasını istediler. Ancak bir süre sonra da Yunan kralının oğlunu Girit valisi olarak atadılar.

8 ERMENİ MESELESİ Fatih Sultan Mehmet 1453'de İstanbul'u aldıktan sonra Ermenilerin Bursa'daki ruhani başkanı Hovakim'i İstan-bul'a getirmiş ve 1461'de yayınladığı bir fermanla Ermeni Patrikliği'ni kurdurmuş,onların cemaat işlerinin idaresini de patriklerine bırakmıştı. Patrikhane kurulduktan sonra İstanbul’da kuvvetli bir Ermeni kolonisi kuruldu. Şehir tedricen Ermenilerin dini ve milli hayatın gerçek bir merkezi haline geldi.

9 Ermeni İsyanlarının sebepleri
1-Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı 2-Sömürge yarışına girmiş bulunan güç-lü Avrupa devletlerinin çıkarlarının Osmanlı topraklarında düğümlenmesi 3-Bu devletlerin, milliyetçilik akımını kullanarak Osmanlı Devleti’ni parçalama eylemleri 4-Bu yolla bağımsız olan Sırbistan, Yu-nanistan, Bulgaristan ve Romanya’nın örnek oluşturması

10 7-Amerikan Protestan misyonerleri-nin çalışmaları
5-Ermeni Patrikhanesi’nin çalışmaları 6-Ermeni din adamları,aydınları ve zenginlerinin bu yoldaki propagandaları 7-Amerikan Protestan misyonerleri-nin çalışmaları 8-Avrupa’daki “Haçlı Zihniyeti”nin henüz bütünüyle ortadan kalkmamış olması 9-Osmanlı Devleti’nin dağılmaya yüz tutması ve Ermenilerin bundan yararlanmak istemesi

11 Ermeni İsyanları İlk isyan 1890'daki Erzurum'da gerçekleşmiştir. Bunu, yine aynı yıl meydana gelen Kumkapı gös-terisi, 'te Kayseri, Yozgat, Çorum ve Merzifon olayları, 1894'te Sasun isyanı, Babıali gösterisi ve Zeytun isyanı, 1896'da Van isyanı ve Osmanlı Bankası'nın işgali, 1903‘te İkinci Sasun isyanı, 1905'te Sultan Abdülhamid'e suikast girişimi ve nihayet 1909‘ da gerçekleşen Adana isyanı izlemiştir. 1914‘ de Zeytun'da 100, 1915 Van olaylarında ve Muş olaylarında Türk, Ermeni mezalimi sonucu hayatlarını kaybetmiştir.

12 Sultan VI.Mehmed Vahideddin

13 Ermeni Çetelerinden toplanan silahlar

14 Yozgat ve Ankara’da faaliyet gösteren Ermeni çetesi

15 Ermeniler tarafından katledilmiş Türk kadın ve çocukları

16 Adapazarı’nda Ermenilerden toplanan silahlar

17 Sevk ve İskan Kanunu üç maddeden oluşuyordu.
Madde 1-Sefer zamanında ordu, kol-ordu ve tümen komutanları ve bunla-rın vekilleri ve bağımsız bölge komu-tanları, halk tarafından herhengi bir şekilde hükümet emirlerine,yurt sa-vunmasına,mevcut düzene ve güven-lik işlerine karşı durum alan ve silahla saldıran ve direnenleri görürlerse he-men askeri kuvvetlerle karşı koyacak-lardır. Saldırı ve direnmeyi kökünden yok etmekle yetkili ve yü-kümlüdürler.

18 Madde2-Ordu ve bağımsız kolordu ve tümen komutanları, askeri nedenlere dayanan ,casusluk ve hainliklerini bölge halkını,tek tek veya toplu olarak memleketin diğer bölgelerine gönderebilirler ve oralarda oturtabilirler. Madde 3-Bu yasa yayınlandığı ta-rihten itibaren geçerlidir. (27 Ma-yıs 1915)

19 II.Abdülhamid

20 I.Dünya Savaşı Dönemi Ermeni Meselesi
Bir telgraf metni tarihin en utanç verici manzaralarından birini gözler önüne sermektedir: "Şimdiye kadar Erzurum‘ da (merkezde) İslam cesedi def-nedilmiştir. Bunların tamamı erkektir. Cesetler üzerinde balta, süngü, mermi yarası vardır. Bu cesetlerin ciğerleri çıkarılmış, gözlerine sivri kazıklar so-kulmuştur..."

21 Sevr ve Lozan’da Ermeniler
Lord Curzon, Nisan 1921'de Lord-lar Kamarasında; "Kilikya'da ço-ğunluk İslamlarda ve Türklerde olduğundan, Kilikya'nın Türkler’e terk edilebileceğini" söylemiştir. Bu durum Kilikya'daki azınlıklar adına Paris Barış Konferansı‘ nda protesto edilmiştir.

22 26 Mart 1922'de İngiltere, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanları, Paris'te bir toplantı yaptılar. Sevr Antlaşması'nın Ermenilere tanıdığı haklar kalkmış ve bağımsız bir Ermenistan yerine ilk defa Londra Konferansı'nda milli bir Ermeni yurdu teşkili projesi ortaya atılmıştır. İngiltere, bu milli yurdun (ocak) Kilikya'da, Fransızlara göre de Doğu Anadolu' da kurulmasını önermiştir.

23 Ermeni sorunu Lozan'da "Azınlıklar Sorunu" arasında görüşülmüştür
Ermeni sorunu Lozan'da "Azınlıklar Sorunu" arasında görüşülmüştür. Azınlıklar için ileri sürülen maddelerin özeti şöyledir: a. Türkiye'de azınlıklara dil, din ve benzeri konularda bazı haklar sağlan-malı ve bu haklar Milletler Cemiyeti tarafından denetlenmeli. b. Hıristiyanlar askerlik yapmamalı, buna karşılık para olarak bedel vermeli. c. Din ve mezhep ayrıcalıklarının aynen kalmalı.

24 d. Azınlıklar için genel af çıkarıl-malı.
e. Seyrüsefer serbestliğinin tanın-malı. f. Yerlerinden göç etmiş olan Ermenilerin eski yerlerine tekrar dönmelerine izin verilmeli. g. Ermenilere Doğu Anadolu'da ve Kilikya'da bir yurt verilmeli.

25 Lozan’dan Günümüze Ermeni Meselesi
Sovyet Rusya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Ermenilerle ilgili yeni bir politika izlemeye başlamıştır. Bu politikaya göre; Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti'nde toplanmak üzere bütün dünyadaki Ermeniler ayaklandırılacak, Türk düşmanlığı düşüncesi yeniden alevlendirilecek ve böylece Doğu Anadolu Rusların eline geçecekti. Bu amaçla yoğun bir propaganda çalışmasına girişilmiş, Sovyet Rusya rejiminin iyilikleri sayılıp dökülmüş ve Sovyet Ermenistan'ındaki Ermenilerin mutluluğu abartılarak yayılmıştır.

26 Yine aynı amaca uygun olarak, dışarıdaki Ermenileri aldatmak için bulundukları ülkelere ajanlar gönderilmiş, Ermeni dernekleri kurulmuştur. Ermeni davasının bir insanlık ve adalet sorunu olduğu ileri sürülerek, büyük devletlerden bu konuda aracı olmaları istenmiştir.

27 Bu saldırılarda 42 Türk diplomatı ile birlikte 4 yabancı hayatını kaybetmiş, 15 Türk ve 66 yabancı uyruklu şahıs da yaralanmıştır. 1984'ten sonra Ermeni terörü sahneden çekilmiş; yerini, bir süredir işbirliği içerisinde oldukları bölücü terör örgütü PKK'ya bırakmıştır.

28 Hınçak Gönüllü Çetesi

29 V.Mehmed Reşad

30 Malatya’da Ermenilerden toplanan silahlar

31 Tercan’da Ermeniler tarafından öldürülen kadın ve çocuklar

32 Ermenilerden Toplanan silahlar

33 Ermeni çeteleri tarafından öldürülen Müslüman Türk halkı

34 25 Temmuz 1915 –Diyarbakır’da Ermeniler tarafından öldürülen Müslüman Türk halkı

35

36

37 ŞEYHÜLİSLAMA SORUN II.Abdülhamit, 93 savaşının Kars cephesinde başarı gösterenlere madalyalar takmaya başlamıştı. Bir ara Şeyhülislam da bu madalyadan takmaya başlayınca, Fuat Paşa göğsündeki madalyayı derhal çıkardı.Bir gün padişah Fuat Paşa'nın göğsündeki madal­yasını göremeyince: -"Fuat Paşa.siz Kars madalyasını niçin takmıyorsunuz?" diye sorunca Paşa da: -"Efendim ben Kars savaşlarına iştirak etmedim ki, madalyasını takayım" -"Bu nasıl olur paşam?" -"Bana inanmazsanız, Şeyhülislama sorunuz. Acaba beni savaş alanında gördü mü?"

38 OSMANLI PADİŞAHLARI Osmanlı padişahları 14 isim kullanmışlardır. 1 tane Orhan, İbrahim, Abdülmecid, Abdülaziz; 2 tane Bayezid, Süleyman, Mahmut, Abdülhamit; 3 tane Osman, Selim, Ahmet; 4 tane Mustafa; 5 tane Murat ve nihayet 6 tane Mehmet ismi kullanılmıştır.

39 II.Meşrutiyet’in ilanı(1908) ve Sonuçları
II.ABDÜLHAMİT ( ) II.Meşrutiyet’in ilanı(1908) ve Sonuçları a-Meşrutiyet’in ilanı karmaşasından yararlanan Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek’i topraklarına kattı. Girit, Yunanistan’a bağlanma kararı aldı. b-Meclis(parlamento) oluşturulduğu için ilk siyasi partiler kuruldu. c-İttihat ve Terakki Partisi yönetimde etkili olmaya başladı. d-Meşrutiyet’e ve İttihat ve Terakki Partisine muhalif olanlar 31 Mart (13 Nisan1909) Olayını meydana getir-diler.Özelikle Derviş Vahdeti ve sahibi olduğu Volkan gazetesinin faaliyetleri bu olayın çıkmasında etkili olmuştur. 31 Mart Vak’ası (1909)

40 II.ABDÜLHAMİT ( ) 31 Mart Vak’ası (1909) Meşrutiyet’e ve İttihat ve Terakki Partisine muhalif olanlar 31 Mart(13 Nisan1909) Olayını meydana getirdiler.Özelikle Derviş Vahdeti ve sahibi olduğu Volkan gazetesinin faaliyetleri bu olayın çıkmasında etkili olmuştur.İsyan Makedonya’da İttihat ve Terakki ‘nin hazırlattığı Hareket Ordusu tarafından bastırıldı. İsyanda etkisi olduğu gerekçesiyle II.Abdülhamit tahttan indirildi(1909)

41 Dağılmayı Önleme Çabaları
Osmanlıcılık: Din, dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin Osmanlı Devleti’nde yaşayan bütün toplumları bir arada tutma politikasıdır. Meşrutiyet’in ilanı bu fikre dayanır. Milliyetçilik fikrinin güçlenmesiyle bu fikir zayıflamıştır. Türk Birliği (Turancılık ): Bütün Türk dünyasını bir araya getirmeyi düşünen bir fikir akımıdır. Fikri alt yapısını Ziya Gökalp hazırlamıştır. İttihat ve Terakki tarafından desteklenmiştir.

42 Türkçülük:Osmanlı ülkesinde yaşayan Türklerin din,dil,soy ve ülkü birliği içerisinde yaşaması ve milli bilincin uyandırılması düşüncesine dayanır. Türklerin kültürel alt yapılarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılamasını savunur. Ziya Gökalp “Türkçülüğün esasları” adlı eserinde bu fikri özelliklerini açıklamıştır.

43 İslam Birliği: Bilhassa Osmanlı-Rus savaşından sonra önem kazanmıştır. Osmanlıcılık fikrinin zayıf lamasın- dan sonra güçlenmiştir. II. Abdülhamit döneminde uygulanmıştır. Müslümanları halife etrafında toplamayı amaçlamıştır. Batıcılık : XVIII. Yüzyıldan sonra bütün devlet adamları her konuda Avrupa’nın gerisinde kaldığını kabul etmişlerdir. Lale Devri ile birlikte Avrupa’yı tanımayı ve Avrupa’daki gelişmelerden yararlanılmaya çalışılmıştır. Tanzimat ve Islahat Fermanı, Meşrutiyet’in ilanı bu düşünceye dayanır.

44 HAZIR CEVAP Fransa Kralı III Napolyon'un, Paris'te Osmanlı Devleti Büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında bir ara alaylı bir şekilde: -Sen kendini Yavuz Sultan Selim'in elçisi mi zannediyorsun?" demesi üzerine Ahmet Vefik Paşa da büyük bir hazır cevaplıkla: -Öyle olsaydım, siz de Fransa'da imparator olarak bulunamazdınız, cevabını vermiştir.

45 2012-LYS

46


"İlk defa Osmanlı padişahının Avrupa seyahati" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları