Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL MEKANDA YAŞANAN (TARIM,EKONOMİK,SOSYAL,KÜLTÜREL…VB) SORUNLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL MEKANDA YAŞANAN (TARIM,EKONOMİK,SOSYAL,KÜLTÜREL…VB) SORUNLAR"— Sunum transkripti:

1 KIRSAL MEKANDA YAŞANAN (TARIM,EKONOMİK,SOSYAL,KÜLTÜREL…VB) SORUNLAR
Doç. Dr. Tayfun ÇAY Yrd. Doç. Dr. Ali ERDİ Selçuk Üniversitesi Müh. Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü HAZIRLAYAN : Hüseyin KIRMIT

2 Takdim Planı Giriş, Tarımsal Sorunlar, Ekonomik Sorunlar,
Sosyal Sorunlar, Kültürel Sorunlar, Eğitim Sorunları, Planlama Sorunları, Sağlık Sorunları, Göç Sorunları, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça,

3 Giriş Dünyada, tüm insanların mutlu ve refah içinde yaşadığı bir ortam dileği ve stratejisi ile kırsal alanlarda yaşayanlara yönelik kalkınma arayışları hızlanmıştır. Artık, dünyanın herhangi bir noktasındaki bir kırsal alanın sorunu, sadece sorunu yaşayanların karşı karşıya kalma durumunda olduğu bir yaşam şartı olmaktan çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, sivil toplum örgütleri ve hükümetler kırsal kalkınma olgusuna daha fazla kaynak, bilgi ve zaman ayırma durumuna gelmişlerdir. Çünkü kırsal kesimde yaşanan her türlü sorunlar kentsel alanları da etkilemektedir.

4 Giriş Kırsal kesimde yaşanan bu sorunlar adeta gelişme aşamasında olan toplumların kanayan bir yarası olmuştur. Gelişmiş ülkeler planlama yaparken kırsal mekanı da plan içerisine katarak gelişimine devam etmiştir. Türkiye’de en ucra köşesinde yaşanan sorun ile Afrika’daki en kırsal kesimde yaşanan sorunlar vb. tüm dünyayı etkilemektedir. Bu sorunlar arasında en temel olan sorunlar; tarım, ekonomik, yoksulluk, eğitim, çevre, sosyal, kültürel, göç, su kaynaklarının sınırlılığı ve dezavantajlı nüfus grupları her toplumu ve bireyi doğrudan etkilemektedir .

5 Tarımsal Sorunlar Tarım topraklarının verimli bir şekilde kullanılmaması, Ülkemiz kırsal alanında, tapu ve kadastro çalışmaları henüz istenilen düzeyde olamaması, Bilinçsiz sulama,

6 Tarımsal Sorunlar Makinalı tarıma geçilememesi,
Tarım sektörü ile ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksikliği sorunu. Bu da pazarlama, fiyat oluşumları ve üreticiye hizmet götürülmesin de olumsuz etkiler yapmaktadır.

7 Tarımsal Sorunlar Tarım topraklarının miras, satış vb. nedenlerle küçük parçalara ayrılması,

8 Tarımsal Sorunlar Yayım hizmetlerinin yetersizliğine bağlı olarak, tarım alanlarında bilinçsiz gübreleme, ilaçlama, anız yakma, nadasa bırakma, topoğrafik yapıya uygun olmayan arazi kullanımı, Ülkemiz kırsal alanında, tapu ve kadastro çalışmaları henüz istenilen düzeyde olamayışı, Dere yataklarının yeterince ıslah edilememesi nedeniyle, yağışlardan olumsuz yönde etkilenerek üretim ve gelir kaybına uğrayan toprak parçası oldukça fazladır, Kırsal kesimde yaşanan tarımsal sorunların kapsamı bunlarla sınırlı değildir ve saymakla bitmez.

9 Ekonomik Sorunlar Para kazanılacak iş olanaklarının azlığı,
Bilinçsiz yapılan tarımdan dolayı envanter azlığı,

10 Ekonomik Sorunlar Bölünmüş araziler yüzünden masrafın artması ve gelirin az olması, Tarım sektöründe çalışan işçilere verilen ücretin az olması, Kırsal kesimde yaşayan ailelerin nüfus sayısının çok olması, gelirin az olmasından dolayı yoksulluğa neden olmaktadır, Kırsal kesimde yaşayan bir çok kişinin çok az tarlaya sahip olması veya hiç tarlasının olmaması, Tarım kesiminde toprak ve gelir dağılımındaki dengesizlik, Kırsal kesime yapılan yatırımın azlığı vb. ekonomik sorunlara yol açmaktadır.

11 Sosyal Sorunlar Kırsal kesimde yaşanan sosyal sorunların en başında toplum baskısının çok olması, Kırsal kesimde iş yükünü sırtında taşıyan kadının kendi içinde fazla söz sahibi olmaması,

12 Sosyal Sorunlar Sosyal aktivitelerin azlığı veya hiç olmaması. Burda yaşayan insanların sosyal aktiviteleri düğün ve bayram ortamlarıdır. Zaten yoğun iş temposundan dolayı zamanları da yoktur.

13 Sosyal Sorunlar Eğitim azlığı da sosyal sorunlara yol açmaktadır. Bir çok kişi kendisini ifade etme zorluğu çeker ve sosyal çevrelere katılamaz, içine kapanık olur. Kırsal turizmin azlığı da gençler, kadınlar ve toplumun diğer bireyleri için sosyalleşmeyi etkilemektedir

14 Kültürel Sorunlar Okuma yazma oranın az olmasından dolayı sosyal soruna yol açmasının yanında kültürel sorunlara yol açmaktadır. İletişim yayınların kırsal kesime az ulaşmasından ve ağır iş yükünden dolayı kültürel gelişime vakit bulamamaktadırlar,

15 Kültürel Sorunlar Bir çok kırsal kesimde kütüphane gibi kültürel yayınların bulunmaması, Sosyal, kültürel gelişimin ve paylaşımının sağlandığı dernek ve vakıfların kırsal kesimde olmaması, Okuma oranının az olması veya hiç olmamasından dolayı gazete, dergi, kitap gibi yayınların okunmaması, Kentsel alanda yaşayan insanlar ile kırsal kesimde yaşayan insanlar arasında iletişim azlığı ve kopukluğundan kaynaklanan irtibatsızlık kültürel soruna yol açmaktadır. Kentte yaşayan insanlar sadece irtibatsızlıktan değil aynı zaman da kırsal kesimde yaşayan insanları hor görmeleri ve onları kendi işlerinde çalıştırmalarından dolayı işçi sınıfında görmeleri. Yani ikinci insan muamelesi görmeleri.

16 Eğitim Sorunları Eğitim yapılacak (okul, halk eğitim merkezi, çok amaçlı toplum merkezi vb.) kurumların az olması veya hiç olmaması,

17 Eğitim Sorunları Okuma yazma oranının az olması birçok eğitim sorununa yol açmaktadır. Okuma-yazma bilmediği için telefon kullanamayan, büyük şehirlerde kaybolan hatta eve getirilen önemli evrakları dahi bilinçsiz imzalama yüzünden tarlasını kaybetme sorunları ile karşılaşılıyor. Örnek verecek olursak; Kocam öldüğünde, bir gün hayvan yemi almak için evden çıktığımda yolumu kaybettim. Eve dönmem, evin yolunu bulmam çok zaman aldı. „Evimi bulamayacağım, kayboldum‟ diye çok korkmuştum... Evin geçimi bana kalmıştı. Okuma-yazma bilmediğim için evden dışarı çıkmakta zorlanıyordum. Sokak adlarını, otobüs levhalarını okuyamıyordum. Kaderine razı olma, bunun dışına çıkamama,

18 Eğitim Sorunları Kırsal alanda ailelerin özellikle kız çocuklarını okutmama gibi genel bir isteksizliği söz konusudur. Bunun nedenleri arasında da kız çocuklarına kayıp aile üyesi gözü ile bakılması, küçük yaşta nişanlanması ve evlendirilmesi, geleneksel anlayış gereği bazı ailelerin kız çocuklarının bedenen gelişmiş olmaları nedeniyle dört, beş ve altıncı sınıflardan geri alınmaları, küçük kardeşlerine annelik yapmaları sayılabilir. Bu da ailenin eğitimsizliğinde kaynaklanmaktadır. Sosyal güvenlik kapsamının dışında kalma-kayıt dışı çalışma,

19 Eğitim Sorunları Genelde kamu eğitim-yayım hizmetleri kırsal alanda cinsiyete bağlı yaklaşım içerisinde gerçekleşmektedir.

20 Planlama Sorunları Tarımsal planlamanın olmaması, eski adetlere devam edilmesi, Eğitimde yaşanan planlama eksikliği, Sağlık kuruluşunun olmayışı ve planlama eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların artması ve ani ölümler, Planlama eksikliğinden kaynaklanan elde edilen ürünün pazar arayışının azlığı, Tarımsal sulamanın ileriye dönük planlama eksikliği, Enerji nakil hatlarının her eve ulaşamaması, Altyapı planlarının olmaması,

21 Planlama Sorunları Aile planlamasının olmamasından kaynaklanan bir evde yaşayan nüfus çokluğu,

22 Sağlık Sorunları Kırsal alanda yaşayan kadınların sağlık hizmetlerine erişimi konusunda, kent merkezinde ve varoşunda yaşayan kadınlara oranla daha sınırlıdır.

23 Sağlık Sorunları Kırsal alanda sağlık kuruluşlarının yetersiz oluşu veya bazı yerlerde hiç olmayışı, Maddi imkansızlık ve utangaçlık nedeniyle doktora gitme konusunda geleneksel değerlerden kaynaklanan eksiklik, Altyapı eksikliğinden dolayı lağım suyundan kaynaklanan hastalıklar ve ölümler ,

24 Sağlık Sorunları Şebeke suyunun kaliteli borularla çekilmemesinden kaynaklanan ve bazı köylerde şebeke suyunun olmamasından dolayı bidonlarla taşınan suyun bidonlarda günlerce bekleyerek mikroplar üremektedir , bu gibi sebeplerin yol açtığı sağlık sorunları,

25 Göç Sorunları Tarımda makineleşmenin ve akabinde kırsalda artan işsizlik en önemli göç sebebidir, Kamusal hizmetlerden yararlanma ihtiyacı göçü arttırmaktadır , Ekonomik nedenlerle gerçekleşen göçler, Kır hayatının iticiliği ve kent hayatının çekiciliği, Güvenlik ve töreden kaynaklanan göçler, Ulaşım alanlarında yapılan yatırımlar göçe yol açan sebeplerdendir, Savunma tesisleri kurulması gibi her türlü altyapı faaliyeti göçü uyarıcı bir etmendir, Geleneksel dayanışma ilişkileri, komşuluk, akrabalık, hısımlık gibi değerlerin azalması ve ailelerin birbirinden kopması,

26 Göç Sorunları Hızlı nüfus artışı göçe sebep olmaktadır,

27 Göç Sorunları Göç etmek isteyen kesim, artan vasıta ve ulaşım imkanları ile şehre eskisine göre daha hızlı ve daha ucuza gitme olanağı kavuştuğu için göç etme eğilimi artmıştır, Okuma-yazma, örgün eğitim sebebiyle göçün artması Eğitimin göç üzerindeki diğer bir yönü de; okul okumak için şehirlere giden çocukların yanlarında ailelerin de gitmesi, aynı zaman da okula erişimde yaşanan problemlerin olması.

28 Sonuç ve Öneriler Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de gelişimini tamamlaması için kentsel mekanların yanında kırsal alanların da geliştirilmesi gerekir. Çünkü burada anlatılan birçok sorunlar nedeniyle kentsel mekanlarda etkilenmektedir. Kırsal mekanın gelişmesini sağlamak içinde çeşitli politikalar üretilmelidir. Bunların en başında toprak reformunun gerçekleştirilmesi gerekir. Altyapı ve üstyapıların sağlıklı bir şekilde ileriye dönük yapılması gerekir. Çeşitli eğitim kurumlarının açılması ve okul sayılarının artırılması gerekir.

29 Sonuç ve Öneriler Sağlık kuruluşlarının artırılması ve sosyal-kültürel gelişimi artıracak kurumların yaygınlaştırılması gerekir. Kısa vadeli çözümler yerine ileriye dönük gelişim planlarının yapılması gerekir. Kentsel mekanı cazip hale getiren yatırımların ve düzenlemelerin kırsal mekanda da yapılması gerekir. Kırsal mekanda iş olanakları sağlayacak ve ekonomiyi arttıracak istihdamların arttırılması gerekir. Son olarak kırsal mekanda yaşayan insanlara kentte yaşayan insanlar gibi eşir kazanımların sağlanması gerekir.

30 Kaynakça www.trgm.gov.tr Arama motorları
T.C. İçişleri Bakanlığı ‘Kırsal kalkınma’ . İş Bankası – Tarih Vakfı Ortak Yay. 75 Yılda Köylerden Şehirlere, İst. 1999 5403 Toprak koruma kanunu. Şanyapılı, Ö. (1976), Kentlileşen Köylüler, Milliyet Yayınları, İstanbul. Türkdoğan, O. (1988), Değişme, Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı ‘Kırsal alanda yoksulluğun gerçek yüzü : Kadınlar’.


"KIRSAL MEKANDA YAŞANAN (TARIM,EKONOMİK,SOSYAL,KÜLTÜREL…VB) SORUNLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları