Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇIKLAMALI DENEME SINAVI - 1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇIKLAMALI DENEME SINAVI - 1"— Sunum transkripti:

1 AÇIKLAMALI DENEME SINAVI - 1
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ Sınava Başlamak için F5 Tuşuna Basınız.

2 1) Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A. Ağrı kesici merhem sürülür. B. Alkolle masaj yapılır. C. Sıcak tatbik edilir. D. Soğuk tatbik edilir. CEVAP: (D) Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere buz tatbik edilir, Kesinlikle sulu gıda beslenme yaptırılmamalıdır. Açık karın yarası olan kazazedeye verilecek pozisyon yaranın yönüne göre değişir. Eğer dışarıya organ sarkmışsa, organlar yara üzerinde toplanarak ıslak, temiz bir sargı beziyle örtülmelidir. Kazazedenin karın bölgesinde yukarıdan aşağı (boylamasına ) yara varsa yara kenarlarının birbirine yanaşmasını sağlamak için ayakların gergin tutulması sağlanmalıdır.

3 2) Gece çalışan işçiler en geç ne kadar zamanda bir sağlık kontrolünden geçirilmelidirler?
A. 3 yılda bir B. 6 ayda bir C. Böyle bir mecburiyet yoktur. D. 2 yılda bir CEVAP: (D) Sayılı İş Kanunu, gece çalıştırılacak işçiler bakımından işverene bazı yükümlülükler getirmiştir. Buna göre, işçiler gece döneminde çalıştırılmaya başlamadan önce sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu alınacak sağlık raporu ile belgelenmelidir. Ayrıca gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilmelidir. İşçilerin sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır.

4 3) 250 işçinin çalıştığı bir işyerinde işçilerden kaçı ekonomik teknolojik ve benzeri nedenlerle işten çıkartıldığında toplu işçi çıkartma kabul edilir? A. 10 B. 25 C. 50 D. 100 CEVAP: (B) İşçi sayısının hesabı bir aylık zaman diliminde çıkarılan işçilerin toplamı göz önünde bulundurularak yapılır.Bu koşula göre; arası işçi çalıştıran işyerlerinde en az 10 işçi, arası işçi çalıştıran işyerlerinde en az %10 oranında işçi, ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 30 işçi, çıkaran işyerlerinde toplu işten çıkarmadan söz edilebilir.

5 4) Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sektörü için sabit maliyetlerin hesaplanmasında
kullanılan araçlardan birisi değildir? A. Green Card sigortası B. Şoför sefer primi C. Amortisman D. Genel yönetim giderleri CEVAP: (B) Konu ile ilgili GÜZERGAH BELGE VE MALİYET ANALİZİ dersini inceleyiniz.

6 5) Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminde başarı için gerekli olan temel
faktörlerden biri değildir? A. İşletmenin bilgi üreten bir işletme haline dönüştürülmesi B. Müşteriye yakın olunması C. Kalite maliyetinin öğrenilmesi D. Sadece işletme içindeki süreçlere odaklanılması CEVAP: (D) İşletme sadece kendi içindeki süreçlere odaklanmamalı, benzer iş yapan ve kendilerinden daha iyi durumda bulunan rakiplerin süreçlerini incelemeli, kendi süreçlerini bu noktaya getirecek çalışmaları yapmalıdır.

7 6) Taşıması yapılan eşyaların cinsi, eşya adedi, koli adedi veya diğer ambalaj miktarlarını elirten belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Çeki listesi B. Mal faturası C. CMR belgesi D. Gümrük çıkış beyannamesi CEVAP: (A)

8 7) Taşıma senetleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Malın gönderildiğini gösteren makbuz niteliği taşırlar. B. Malın mülkiyetini temsil ederler. C. Ciro suretiyle devredilemezler. D. Ciro edilebilir nakliye belgeleridir. CEVAP: (C) Taşıma senetleri; Malın mülkiyetini temsil etmeyen, malların teslim alındığını gösteren makbuz niteliğindeki belgelerdir. Bu nedenle, taşıma senetlerinin ciro ve teslimi ile malların mülkiyeti devredilemez. Taşıma senetlerinin cirosu mümkün olmadığı için taşınan mallar, senette ismi yazılı gönderilene (alıcıya) teslim edilir

9 8) Dingil ve dingil grubu azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla; azami yüklü araç
ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A. İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda 18 ton’dur. B. Üç dingilli motorlu araçlarda 25 ton’dur. C. Dört dingilli motorlu araçlarda 32 ton’dur. D. Beş dingilli motorlu araçlarda 44 ton’dur. CEVAP: (D) Beş dingilli motorlu araçlarda 40 tondur. Toplam ağırlıklar en çok ; -İki dingilli motorlu araçlarda ve römorklarda : ton, -Üç dingilli motorlu araçlarda : ton, -Dört dingilli motorlu araçlarda : ton, -Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda : ton, -Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda……………………………………………….: ton,

10 9) Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme ne olarak tanımlanır? A. Mülkiyet B. Hasar C. Halefiyet D. Floatan CEVAP: (B) Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme hasar olarak tanımlanır. Doğru cevap b şıkkıdır.

11 10) Vergi suç ve cezalarının teorik olarak ele alındığı ve bu teorik çerçeveden hareketle pozitif düzenlemeleri ayrıntılı bir şekilde ele alan hukuk kısmı aşağıdakilerden hangisidir.? A) Vergileme hukuku B) Vergiler hukuku C) Vergi ceza hukuku D) Vergi yargılama hukuku CEVAP: (C) Bütün suç ve cezalar ilgili hukuk dalının ceza hukuklarına ilişkindir. Burada da Vergi suç ve cezaları Vergi Ceza Hukukunun konusuna dahildir.

12 11) Yönetimin temel fonksiyonları açısından bakıldığında, insan davranışlarını temel alan ve
çalışanların daha yüksek performansla çalışmasını hedefleyen yönetim fonksiyonu hangisidir? A. Planlama B. Organizasyon C. Liderlik D. Kontrol CEVAP: (C) Planlama, organizasyon ve kontrol kurumun maddi varlıkları için de uygulanabilen yönetim fonksiyonlarıdır. Örneğin üretim planlama, ürün kontrol gibi. İnsan davranışlarını temel alan ve iyi uygulandığında insanların performansını arttıran fonksiyon liderliktir.

13 12) Aşağıdakilerden hangisi aracın işletilmesi esnasında Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır? A. Başka bir araca zarar vermek. B. Bir yayaya çarparak yaralanmasına yol açmak. C. Bir binaya çarparak, maddi zarara yol açmak. D. Çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak. CEVAP: (D) SİGORTA KENDİ HASARI KARŞILAMAZ KARŞI TARAFI KARŞILAR.

14 13) Bir hukuk düzeninde mevcut olan normlar, dağınık hâlde ve rastgele değil,
hiyerarşik bir düzendedir ve bu normların arasında altlık-üstlük ilişkisi vardır. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Tüzük B. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik C. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge D. Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik Cevap: (D) Normlar hiyararşinin en üstünde Anayasa, en altında ise yönetmelik vardır. Sıralamaya göre D şıkkı doğrudur.

15 14) Tazminat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Bir yaptırım türüdür B) Maddi veya manevi olabilir C) Sadece haksız fiillere uygulanır D) Sözleşmeyi geç yerine getiren kimse, tazminat ödemek zorunda kalır Cevap: (C) Tazminat bir kişinin bilerek ya da dikkatsizlik sonucu başka birine verdiği hasar ya da kayıplara karşılık olarak uygulanan müeyyidedir. Örneğin sözleşmeyi geç yerine getiren kimse bu durumu tazmin etmekle yükümlüdür. Ayrıca tazminat maddi ve manevi zararlara karşılık uygulanan bir yaptırım türüdür. Haksız fiil ise hukuka aykırı olarak bir kimsenin şahsına veya mal varlığına zarar veren fiile denir. Buradan alarak, her tazminatın haksız fiilden kaynaklandığını söyleyemeyiz. Örneğin, kıdem tazminatı bir haksız fiilden kaynaklanmaz.

16 15) Vergiyi ödeyen yükümlünün bu vergiyi başkalarına kısmen veya tamamen
devretmesine ne ad verilir? A. Verginin yansıması B. Verginin yerleşmesi C. Vergi kaçırma D. Verginin telafisi CEVAP: A Vergiyi ödeyen yükümlünün bu vergiyi başkalarına kısmen veya tamamen devretmesine verginin yansıması denir.

17 16) Aşağıdakilerden hangisi orta ve uzun vadeli finansal tahmin yöntemlerinden birisi
değildir? A. Satışların yüzdesi yöntemi B. Regresyon analizi yöntemi C. Oranlar yöntemi D. Sürdürülebilirlik yöntemi CEVAP: D TAHMİN YÖNTEMLERİ Finansal planlama için gelecekteki ödeme ve tahsilatlar, bilançoda değişikliğe yol açan kalemler, satışlar ve başarıyı etkileyen diğer unsurların tahmin edilmesi gerekir. Bütçelerde yer alan gelecekteki değerler, geçmişteki ve şimdiki değerlerden türetilir. Finansal planın ancak kısa süreli bir planlama döneminde yeterli derecede güvenilir bilgiler verebileceği belirtilmelidir. Özellikle bir yılı aşan tahminlerin gerçekleşme olasılığı azalmaktadır. Bu yüzden bu tür planların her yıl yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Finansal planın tahmininde kullanılan bazı yöntemler aşağıda verilmiştir: 1.Satışların Yüzdesi Yöntemi 2.Oranlar Yöntemi 3.Hareketli – Tartılı Hareketli Ortalama Yöntemi 4.Trend Hesaplama Yöntemi 5.Regresyon Yöntemi

18 17- İşletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını
gösteren oran hangisidir? A. Ekonomik rantabilite oranı B. Finansal kaldıraç oranı C. Mali rantabilite oranı D. Özkaynaklar devir hızı oranı CEVAP: C Mali rantabilite oranı, işletme sahibi veya ortaklarının işletmeye sağlamış oldukları kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığının ölçülmesinde kullanılmaktadır. Oran, işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını göstermektedir.

19 18) Bir işletmenin süreklilik gösteren faaliyetlerinden sağladığı kâr, gelir tablosunda ne
şekilde ifade edilir ? A. Olağan kar B. Faaliyet kârı C. Dönem net karı D. Dönem karı CEVAP: B Faaliyet Karı / Net Satışlar Oranı: İşletmenin net satışlarının yüzde kaçının faaliyet karı olduğunu, bir başka ifadeyle esas faaliyetlerinden ne ölçüde kar elde edildiğini göstermektedir. Olağan Kar / Net Satışlar Oranı: İşletmenin olağan karının, net satışlarının yüzde kaçını oluşturduğunu gösteren orandır. Oran, işletmenin olağan faaliyetleri sonucunda elde edilen karın yeterli olup olmadığını göstermektedir. Dönem Karı / Net Satışlar Oranı: İşletmenin net satışlarının yüzde kaçının dönem karı olduğunu gösteren orandır. Dönem Net Karı / Net Satışlar Oranı: İşletmenin dönem net karının yeterli olup olmadığını ölçmede kullanılan orandır.

20 19) Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin işlevleri arasında yer almaz?
A. Fonların hangi kaynaklardan sağlanacağına karar verilmesi B. Yatırım yapılacak varlıkların seçimi C. İşletmenin gelecekteki büyüme hızına karar verilmesi D. İşletmenin üretim standartlarının belirlenmesi CEVAP: (D) A,B,C seçenekleri finansal yönetimin işlevleri arasında yer alır. D seçeneği ise Üretim yönetiminin işlevleri arasında yer alır.

21 20) Müşteri ilişkileri Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından
birisi değildir? A. Tanımlama aşaması B. Gelişme aşaması C. Reklam aşaması D. Üst seviye aşaması CEVAP: (C) Müşteri İlişkileri Yönetimine göre ilk aşamada kalitenin üst yönetim tarafından benimsenmesi ve desteklenmesi esastır. Daha sonra mevcut durumu belirleyen tanımlama aşamasına gelinir. Mevcut durumun belirlenmesinden sonra da durumun gelişimi için gerekli çalışmalar yapılır. Reklam bu süreci bir unsuru değildir.

22 21) Aşağıdakilerden hangisi süreç yönetimine yönelmeye etki eden dış nedenler arasında değildir?
A. Globalleşme B. Hizmet teknolojilerindeki gelişmeler C. Artan rekabet D. Finansal göstergelerdeki bozulmalar CEVAP: (D) Süreç yönetimine yönelmeye etki eden DIŞ Nedenler: Globalleşme, Demokratikleşme, Bilgi Teknolojideki Gelişmeler, Artan Rekabet, Politik Değişim, Ekonomik Değişim, Müşteri Beklentilerindeki Artış Ve Değişim, Üretim/Hizmet Teknolojilerindeki Gelişmelerdir.

23 22) Ticari işletme devrinde devredenin vadesi gelmemiş borçlardan sorumluluğu
hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Devralanın borçları ödememesi halinde sorumludur. B. Devreden borçlardan sorumlu değildir. C. Vade tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. D. İhbar ve ilan tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. Cevap: (C) Devreden, işletmenin mevcut borçlarından devralan kişiyle birlikte iki yıl süreyle müteselsil sorumluluk taşır. Bu iki yıllık süre, muaccel (vadesi gelmiş) borçlarda devrin ihbar veya ilân edildiği tarihten itibaren başlar. Müeccel (vadesi gelmemiş) borçlarda ise, vade gününden itibaren iki yılın geçmesiyle devredenin sorumluluğu sona erer.

24 23) İş hukukunda niteliği itibarıyla 30 günden fazla süren işlere ne ad verilir?
A. Sürekli iş B. Süreksiz iş C. Süreli iş D. Süresiz iş Cevap: (A) İş Kanununa göre, nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla süren işlere sürekli iş denir. Soruda verilen tanım sürekli iş’in tanımıdır. Süreli ve süresiz işler ise iş sözleşmesinin önceden bir süre belirleyip belirlememesi açısından birbirlerinden ayrılırlar. Başka bir deyişle, sürekli-süreksiz iş ayrımında işin, süreli-süresiz iş ayrımında ise akdedilen sözleşmenin süresi dikkate alınır.

25 24) M2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur? A. Aynı ünvanla, iki coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere en az 4 ilde acente veya şube şeklinde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır. B. Aynı ünvanla, her coğrafi bölgede 3’er ilde olmak üzere en az 21 ilde acente veya şube şeklinde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır. C. Aynı ünvanla, her coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere en az 14 ilde acente veya şube şeklinde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır. D. Aynı ünvanla, üç coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere en az 6 ilde acente veya şube şeklinde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır. CEVAP: (B) Şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları, şarttır.

26 25) CMR sözleşmesine göre eşyanın teslimi ile ilgili olarak mahkeme, kasdi fena hareket hükmüne varmışsa kayıp, hasar, zarar ve gecikmelerin yarattığı kayıpların tazmini için mahkemeye en geç ne kadar süre sonra başvurulabilir? A. 1 yıl B. 2 yıl C. 3 yıl D. 4 yıl CEVAP: (C) Sözleşme gereğince yapılan taşımalarda doğacak davaların 1 yıl içinde açılmış olması gerekir. Ancak, kasdi fena hareket hükmüne varmışsa süre 3 yıldır.

27 26) Aşağıdakilerden hangisi müşteri odaklı stratejinin unsurlarından birisi değildir?
A. Müşterilerle uzun dönemli ilişkilere önem verme, yaşam boyu değer oluşturma. B. Yüksek kalitede ürün ve hizmetler. C. Müşterileri farklılaştırma ve daha değerli olanlara daha fazla kaynak harcama. D. Geleceği planlama CEVAP: (D) Müşteri Odaklı Stratejinin Unsurları; • Müşterilerle uzun dönemli ilişkilere önem verme, yaşam boyu değer oluşturma • Yüksek kalitede ürün ve hizmetler • Müşterileri farklılaştırma ve daha değerli olanlara daha fazla kaynak harcama • Müşterilerle diyalog başlatma ve sürdürme. Kitle pazarlara yönelik reklamdan kaçınma • Müşterilerin özel alanlarına saygı duyma, bunları koruma • Müşteriler hakkındaki bilgileri kitle pazarı için tahminlerde kullanma yerine, bireysel olarak daha iyi müşteri biçimine getirmede kullanma • Pazar payı oluşturma yerine, müşteri payı oluşturmaya çalışma Not: Geleceği planlama; ilişkileri etkileyen olumlu eylemdir.

28 27) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarlarda mamul ihtiyaçlarına yönelik
pazarlama faaliyetlerinde kullanılan değişkenlerden birisi değildir? A. Bölge B. Organizasyon tipi C. İklim D. Müşteri büyüklüğü CEVAP: (C) Endüstriyel pazarlarda: mamul ihtiyaçlarına yönelik pazarlama faaliyetlerinde de bölge, organizasyon tipi, müşteri büyüklüğü ve mamul kullanımı gibi değişkenler kullanılmaktadır.

29 28) Aşağıdakilerden hangisi operasyon lojistiği kapsamındadır?
A. İhtiyaçların planlanması B. Kaynak planlaması C. Teknik ve idari şartnamelerin tespiti D. Malzeme yönetimi CEVAP: (D) Operasyonlar ve Lojistik: Stok yönetimi, Malzeme yönetimi, Saha bakımı, Üretim plânlama, Proje yönetimi, Satınalma, Kalite yönetimi, Nakliye, Satıcı değerlendirme.

30 29) Göndericinin, taşınan eşya üzerindeki tasarruf hakkı ne zaman son bulur ?
A. Hamule senedinin imzalanmasıyla B. Eşyanın varış yerine ulaşmasıyla C. Hamule senedinin ikinci nüshasının alıcıya verilmesiyle D. Eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla CEVAP: (C)

31 30) İhracata yönelik devlet yardımları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A. Çevre koruma B. Fuarlara katılım C. Taşımacılık D. Yurt dışı ofis, tanıtım CEVAP: (C) Taşımacılık İhracata yönelik devlet yardımları dışındadır.

32 31) İş Kanunu’na göre, çalışma süreleri ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır? A. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, iş yerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. B. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. C. Fazla çalışma yapan işçi, isterse bu çalışma karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir D. Tatil günlerinde de telafi çalışması yaptırılabilir. CEVAP: (D) Telafi çalışması yapılmak istenen zaman tatil günlerine denk gelmemelidir. Çünkü tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamamaktadır (İş K. mad. 64/2). Burada sözü geçen tatil günleri resmi tatil günleri olabileceği gibi toplu iş sözleşmeleriyle öngörülmüş bir tatil de olabilir.

33 32) Ticari işletme devrinde devredenin vadesi gelmemiş borçlardan sorumluluğu
hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Devralanın borçları ödememesi halinde sorumludur. B. Devreden borçlardan sorumlu değildir. C. Vade tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. D. İhbar ve ilan tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. CEVAP: (C) İŞLETMENİN BORÇLARI Devralanın Sorumluluğu: Ticari işletmeyi devralan kişi, devir işleminin alacaklılara ihbarı veya gazetelerde ilân edildiği tarihten itibaren işletmenin mevcut bütün borç ve taahhütlerinden sorumlu olur. Devredenin Sorumluluğu: Devreden, işletmenin mevcut borçlarından devralan kişiyle birlikte iki yıl süreyle müteselsil sorumluluk taşır. Bu iki yıllık süre, muaccel (vadesi gelmiş) borçlarda devrin ihbar veya ilân edildiği tarihten itibaren başlar. Müeccel (vadesi gelmemiş) borçlarda ise, vade gününden itibaren iki yılın geçmesiyle devredenin sorumluluğu sona erer.

34 33) Bir tünelde tehlikeli madde taşıyan bir araç yanmaya başlarsa
aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A. Mümkünse araç tünel dışına çıkarılmalıdır. B. Dörtlü ikaz lambaları yakılmalıdır. C. Motor stop edilmeli, anahtar kontak üzerinde bırakılarak araç hemen terk edilmelidir. D. Araç tünel dışına çıkarılamıyor ise emniyet şeridine park edilerek trafik engellenmemelidir. CEVAP: (D) Araç tünel dışına çıkarılamıyor ise emniyet şeridine park edilerek yol trafiğe kapatılmalıdır.

35 34) ADR‟ ye göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir?
A.Tehlikeli maddelerde bir arada yükleme yasağı yoktur, çünkü farklı sınıflardaki tehlikeli maddelerin farklı tehlikeleri vardır. B. Farklı tehlikeli madde etiketleri yapıştırılmış paketlerin birbirlerine zarar vermedikleri ispatlanmamışsa aynı araca yüklenemezler. C. Bir arada yükleme yasağı sadece aynı sınıfa ait tehlikeli maddelerin farklı paketleme grubuna girmesi halinde olur. D. Bir tehlikeli madde genel olarak diğer tehlikeli maddelerle aynı taşıma birimine yüklenemez demektir. CEVAP: (A)

36 35) Azami Ağırlığı Kg Dan Fazla Olanlar çekici ve kamyonlarda yangın söndürme tüpü ne kadar olmalıdır? A. 1 ADET 1 KG. + ŞOFÖR MAHALLİNDE 2 KG. B. 2 ADET 4 KG. + ŞOFÖR MAHALLİNDE 2 KG. C. 1 ADET 6 KG. + ŞOFÖR MAHALLİNDE 2 KG. D. 2 ADET 6 KG. + ŞOFÖR MAHALLİNDE 2 KG. CEVAP: (C)

37 36) CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden değildir? A) Kayıp hasar veya gecikme taşıyıcının kusurundan kaynaklanmışsa B) Kayıp hasar veya gecikme talep sahibinin verdiği talimattan kaynaklanmışsa C) Malların kendi özelliği gereği zarar görmeye müsait olmasından kaynaklanmışsa D) Kayıp hasar veya gecikme taşıyıcının önlemesine imkan olmayan durumlardan kaynaklanmışsa CEVAP: (A) Kayıp, hasar veya gecikme taşıyıcının kusurundan kaynaklanması özel risk değildir.

38 37) G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?
B) 15 adet C) 20 adet D) 25 adet (Doğru Cevap: A) G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla 10 adet yetki belgesi sahibiyle, sözleşme yapabilirler. G3 ve G4 yetki belgesi sahipleri; en fazla 2 adet kargo veya dağıtım işletmecisiyle sözleşme yapabilirler.

39 37) G2 yetki belgesi için başvuranların, ……………………
37) G2 yetki belgesi için başvuranların, ……………………. yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır. Yukarıdaki boşluğu doldurunuz. A) C1 veya L1 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle B) K2 veya G3 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle C) C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle D) C3 veya R2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle CEVAP: (C) G2 yetki belgesi için başvuranların, Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; ayrıca C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır.

40 38) C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az ……………… adet özmal birim taşıt ile toplam ………………. ton taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır. Yukarıdaki boşluğu doldurunuz. A) B) C) D) CEVAP: (A) C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet özmal birim taşıt ile toplam 300 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

41 39) TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?
C) 60 D) 90 (Doğru Cevap: C) TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren Altmış (60)kaç gün süreyle geçerlidir.

42 40) TIR Sözleşmesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) TIR rejimi altında eşya taşıyan karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerin geçici kabulleri için hiçbir özel belge istenmez. B) Her karayolu taşıtı veya konteyner için bir TIR karnesi düzenlenir. C) TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. D) TIR taşıması, sadece bir hareket ve varış gümrük idaresini kapsar. (Doğru Cevap: D) Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. TIR karnesi varış gümrük idarelerine ancak bütün hareket gümrük idarelerinin bu TIR karnesini kabul etmeleri halinde sunulabilir.

43 41) Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?
A) Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak. B) Ticaret siciline kaydolmak. C) İflasa tabi olmak. D) Marka sahibi olmak. (Doğru Cevap: D) TACİR SIFATININ SONUÇLARI 1-Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak, 2-İflasa tabi olmak, 3-Ticari defter tutmak, 4-Ticaret Siciline kayıt olmak, 5-Ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak 6-Basiretli iş adamı gibi hareket etmek, 7-Ticari iş karinesi 8-Ücret ve faiz isteme,

44 42) Ticaret siciline tescil hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Sicile ancak kanunların tescilini emrettiği konular tescil edilir. B) Tescil kural olarak ilgililerin yazılı talebi üzerine yapılır. C) Tescil talebi yetkili sicil memuruna yapılır. D) Tescil edilen her konunun aynı zamanda ilan edilmesi de gerekir. (Doğru Cevap: D)  Türkiye’deki sicil kayıtları, ilana özgü Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılır. Tescil edilen her konunun aynı zamanda ilanı gerekmez. İlan 3. Kişilere karşı, ilanın çıkmasını izleyen ilk iş gününden itibaren geçerli olur.

45 43) Amme alacaklarının tahsilâtı açısından, haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önceliğe ne denir? A) Rüçhan Hakkı B) Rehin Hakkı C) Hapis Hakkı D) Haciz Hakkı (Doğru Cevap:A)  

46 44) Aşağıdakilerden hangisi “ticari belge” değildir?
A) Sevk İrsaliyesi B) Hisse Senedi C) İrsaliyeli Fatura D) Taşıma İrsaliyesi (Doğru Cevap: B) Hisse senedi ticari belge değildir. Hisse senedi: Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir.

47 45) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez? A) Altmış saat B) Yetmiş saat C) Seksen saat D) Doksan saat (Doğru Cevap: D)

48 46) Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?
A) A,B,C B) F,G,H C) D,G D) Sadece G (Doğru Cevap: B) F ve G türü yetki belgeleri acentelik sıfatına, H türü yetki belgeleri de komisyonculuk sıfatına sahip oldukları için taşıma faturası düzenleyemezler.

49 47) Aşağıdakilerin hangisinde sürücü geriye gidebilir?
A) Bağlantı yollarında geçişi kolaylaştırmak için B) İki yünlü dar yollarda geçişi kolaylaştırmak için C) Bulunulan şeritte D) Sürücü karayollarında geri gidemez CEVAP: (B) İki yünlü dar yollarda geçişi kolaylaştırmak için geriye gidebilir. Diğer hallerde geriye gitmesi yasaktır.

50 48) Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?
A) Bir adet (önde) B) İki adet (yanlarda) C) İki adet (ön ve arkada) D) Dört adet (ön, arka ve yanlarda) CEVAP: (C) Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları önce ve arkada olmak üzere iki adet olmalıdır.

51 49) Günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir?
C) 7 D) 5 CEVAP: (A) Bir hafta içinde 2 kez 10 saate çıkarabilir.

52 50) Aşağıdakilerden hangisi EIT – Ekonomik İşbirliği Teşkilatının kurucularından değildir?
A) Türkiye B) İran C) Suriye D) Pakistan CEVAP: (C) Ekonomik İşbirliği Teşkilatının kurucuları Türkiye, İran ve Pakistan dır.

53 TEST BİTMİŞTİR.


"AÇIKLAMALI DENEME SINAVI - 1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları