Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HIV pozİtİf, Hepatİt B pozİtİf Hepatİt C pozİtİf çİftlerde HRT uygulamalarI Dr Mehmet H. İDİL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HIV pozİtİf, Hepatİt B pozİtİf Hepatİt C pozİtİf çİftlerde HRT uygulamalarI Dr Mehmet H. İDİL."— Sunum transkripti:

1 HIV pozİtİf, Hepatİt B pozİtİf Hepatİt C pozİtİf çİftlerde HRT uygulamalarI
Dr Mehmet H. İDİL

2 HİV 1 ve 2, Hepatit B ve C Yaşam boyu devam eden,
küratif tedavisi henüz olmayan, sonucu ölümcül olabilen enfeksiyonlardır Kan semen vaginal sıvılarda virus vardır ÜYTE uygulanırken enfekte olmayan partneri, fetusu ve personeli korumak için önlemler alınmalıdır.

3 Hepatit B ile enfekte çiftlerde UYTE
HBV akut-kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler kansere neden olabilen çift sarmallı bir DNA virüsüdür. Dünya üzerinde 350 milyon kişinin virüs ile enfekte olduğu düşünülmektedir. Parenteral, seksüel, vertikal yolla mukozal kontakt yoluyla ya da artifisiyel inseminasyonla bulaşabilir. HBV için aşı, 1982’den beri mevcuttur ve enfeksiyon riskini azaltmanın en etkili yoludur.

4 Partnerlerin sadece biri hepatit B ile enfekte ise, seronegatif olan partnere HBV aşısı yapılmalıdır. Aşılanan partnerin Anti HBsAg titreleri pozitifleşince fertilite tedavisine başlanabilir. Kadın aşılandıktan sonra erkek enfekte ise viral yükü azaltmak için sperm yıkama tekniklerinin kullanılmasına gerek yoktur. Enfekte partner kadınsa, yenidoğana doğumdan sonra ilk 12 saat içinde ve 6. ayda HBV için immünoprofilaksi (HBV aşısı ve immünglobulini) yapılmalıdır. Emzirme kontrendike değildir.

5 Hepatit C ile enfekte çiftlerde UYTE
HCV parenteral yoldan bulaşan bir RNA virüsü Sekonder bulaşma yolları: seksüel ve vertikal yol Dünya nüfusunun %1’inden fazlası virüs ile enfekte Yüksek oranda patojeniktir. Enfekte kişilerin %80’inde kronik KC hastalığı gelişir, bunların da %35’inde siroz ve %5’inde hepatosellüler kanser gelişecektir. HCV için aşı yoktur. Bu nedenle YÜT’de bulaşma riskini azaltıcı önlemlerin alınması çok önemlidir.

6 Başlangıç tedavisi 48 hafta boyunca sürmelidir.
Tüm HCV pozitif hastalar, virüsü partnerlerine, çocuklarına ve hatta tedavisini yapan sağlık personeline bulaştırma riskleri açısından bilgilendirilmelidirler Eşlerden herhangi biri HCV- RNA pozitifse, fertilite tedavisi öncesi viral yükün azaltılması amacıyla interferon ve ribavirin tedavisi yapılmasıdır* Başlangıç tedavisi 48 hafta boyunca sürmelidir. Ribavirinin teratojenik ve embriyotoksik etkisi nedeniyle tedavi bitiminden 6 ay sonrasına kadar gebelik oluşmasına izin verilmemelidir. 1-Foster GR, Past, Present and future of Hepatitis C treatments. Sem Liver Dis 2004; 24 (Suppl 2):

7 Semen ile HCV bulaşma riski düşük olsa da vardır.
Erkek partner enfekte ise sperm yıkama yapılarak semendeki viral yük azaltılabilir. Böylece transmisyon riski azalır. (1) HCV ile enfekte gebe kadınlarda kötü gebelik sonuçlarının arttığı saptanmamıştır (vaka sayısı az) Vertikal transmisyon riski, maternal viral yük ile korelasyon gösterir. Maternal viral titreler 1milyon kopya/ml’yi geçtiğinde vertikal transmisyon riski %36 iken, kopya/ml ve altına düştüğünde risk sıfıra yaklaşır. (2) 1-PasquierC, Daudin M, Righi L, Berges L, Thauvin L, Berrebi A, et al. Sperm washing and virus nucleic acid detection to reduce HIV and Hepatitis C virus transmission in serodiscordant couples in wishing to have children. AIDS 2000;14: 2-Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine. Hepatitis and reproduction. Fertil Steril 2008; 90:S226.

8 HIV 1-2 ile enfekte çiftlerde yardımla üreme
Son 20 yıldır antiretroviral terapi, HIV enfeksiyonunun doğal seyrini değiştirmiştir. Fırsatçı enfeksiyonların sıklığı azalmış, mortalite düşmüştür. Yaşam süresi ve kalitesi artmıştır. HIV enfekte hastalarda ölümlerin %50’sinden fazlası, AİDS’e bağlı olmayan sebeplerden meydana gelmeye başlamıştır.

9 Çocuk isteyen HIV enfekte hastaların yönetimi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.
İdeal olarak ekipte maternal- fetal tıp uzmanları,enfeksiyon hastalıkları uzmanları, yenidoğan uzmanları, psikiatristler, sosyal hizmet uzmanları ve reprodüktif endokrinologlar yer almalıdır. Hastalar tıbbi açıdan değerlendirilmeli, fertilite tedavisi öncesinde bir problem saptanırsa öncelikle bunun tedavisi yapılmalıdır. Tanı, tedavinin amacı, riskleri, avantajları, tedavi alternatifleri ve tedavi olmamanın riskleri tartışılıp tüm bunlar dokümante edilmelidir

10 Riskler Partnere enfeksiyonun geçişi Çocuğa transmisyon
İnfertilite tedavisinin altta yatan hastalığa etkileri Gebeliğin hastanın durumuna etkisi ve oluşabilecek komplikasyonlar Enfekte doğabilecek çocuğun psikososyal etkilenimi Anne ya da babanın hastalıkları veya ölümleri nedeniyle çocuğa bakamama durumu tartışılmalıdır.

11 YÜT yararları Korunmasız ilişkiye gerek olmadan enfeksiyonun bulaşma riskinin azaltılması Çocuğun enfeksiyon riskinin azaltılması Alternatifler olarak; evlat edinme, çocuksuz yaşama ya da eğer kadın enfekte değilse donör sperm kullanılması tartışılmalıdır.

12 HIV HIV enfekte kişilerde infertilite tedavisine başlamak için viral yük ölçülemez seviyeye indirilmeli ve CD4 sayıları stabil hale gelmelidir. Bunun için genellikle HAART (Highly active antiretroviral therapy) gereklidir.

13 Hasta seçiminde öneriler
Doğum için yüksek motivasyonlu hastalar Stabil CD4 sayımı Serum ve semeninde sayılamayacak kadar virüs taşıyan (ml’de kopyadan az) Antiretroviral tedaviye devam oranı %90’ın üzerinde hastalar tedavi için iyi aday olabilirler Williams CD, Finnerty JJ, Newberry YG, et al. Reproduction in couples who are affected by human immunodeficiency virus: medical, ethical, and legal considerations. Am J Obstet Gynecol 2003; 189:333. Douglas NC, Wang JG, Yu B, et al. A systematic, multidisciplinary approach to address the reproductive needs of HIV-seropositive women. Reprod Biomed Online 2009; 19:257. Carosi G, Nasta P, Fiore S, et al. Women facing HIV. Key question on women with HIV infection: Italian consensus workshop. Infection 2009; 37:168.

14 HIV HIV ile enfekte olan ve olmayanların semen analizinde anlamlı fark saptanmasa da, AIDS semen parametrelerini olumsuz etkiler (azalmış sayı, motilite, morfoloji ve artmış yuvarlak hücre sayısı ve semen viskozitesi) (1) Total sperm sayısı ve CD4 sayısı arasında genellikle pozitif korelasyon vardır (2). Bir retrospektif analizde 10 yıl içinde fertilite kliniklerine başvurmuş 181 HIV pozitif erkeğin 76’sının (%42) spermogramında en az bir parametrenin subfertil sınırda olduğu gözlenmiştir (3). 1- Nicopoullos JD, Almeida PA, Ramsay JW, Gilling-Smith C. The effect of human immunodeficiency virus on sperm parameters and the outcome of intrauterine insemination following sperm washing. Hum Reprod 2004; 19:2289. 2-Dulioust E, Du AL, Costagliola D, et al. Semen alterations in HIV-1 infected men. Hum Reprod 2002; 17:2112. 3- Sauer MV, Wang JG, Douglas NC, et al. Providing fertility care to men seropositive for human immunodeficiency virus: reviewing 10 years of experience and 420 consecutive cycles of in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril 2009; 91:2455.

15 HIV enfekte erkek ve HIV enfekte olmayan kadın söz konusu olduğunda amaç, tedavi sırasında kadın eşe ve fetusa virus transmisyonunu engellemektir Seçenekler hazırlanmış spermle IUI yapmak hazırlanmış spermle IVF/ICSI planlamak veya donör spermi kullanmak,

16 IUI öncesi sperm yıkama seminal plazma, yuvarlak hücre ve immotil spermlerin birçoğunu elimine eder.
Gradient ekstraksiyon ve swim up teknikleri ile izole edilen spermler PCR HIV-RNA varlığı açısından test edilebilir bu şekilde hazırlanan sperm örneklerinin %1’inden azında test pozitif çıkmaktadır.

17 Bir Cochrane Review’da yardımla üreme tekniklerinde kullanılan sperm yıkama tekniklerinin HIV bulaşması açısından risk ve yararlarını araştıran kontrollü klinik çalışmalar olmadığı söylenmiştir * Bu konudaki bilgilerimiz sadece gözlemsel çalışmalara dayanmakta ve etik açıdan yapılması uygun olmayan çokmerkezli randomize çalışmalara ihtiyaç vardır. Günümüzde kullanılan sperm yıkama teknikleriyle gösterilmiş bir HIV transmisyonu yoktur. 1-Eke AC, Oragwu C. Sperm washing to prevent HIV transmission from HIV-infected men but allowing conception in sero-discordant couples. Cochrane Database Syst Rev 2011; :CD

18 IUI’ın amacı ovulasyon zamanında uterin kaviteye virüs içermeyen spermleri bırakabilmektir.
PCR testi negatif iken yapılan binlerce IUI siklusunda kadın partnerin serokonversiyon hızının sıfır olduğu ve hiç HIV enfekte çocuğun doğmadığı bildirilmiştir * Yine de çiftler inseminasyonlarda HIV transmisyon riskinin sıfır olduğunun kesin olarak kanıtlanmadığını bilmelidirler. 1-Vitorino RL, Grinsztejn BG, de Andrade CA, et al. Systematic review of the effectiveness and safety of assisted reproduction techniques in couples serodiscordant for human immunodeficiency virus where the man is positive. Fertil Steril 2011; 95:1684.

19 Bu yüzden son yıllarda erkekte ya da kadında herhangi bir infertilite faktörü olmasa da kadının enfekte olmadığı çiftlerde IVF-ICSI planlanması giderek daha fazla yapılır olmuştur (1-9) 1-Sauer MV, Denison R, Rankin T, Solomon S. Roundtable discussion. J Acquir Immune Defic Syndr 2005; 38 Suppl 1:S39. 2-Sauer MV, Chang PL. Establishing a clinical program for human immunodeficiency virus 1-seropositive men to father seronegative children by means of in vitro fertilization with intracytoplasmic sperm injection. Am J Obstet Gynecol 2002; 186:627. 3-Gilling-Smith C, Smith JR, Semprini AE. HIV and infertility: time to treat. There's no justification for denying treatment to parents who are HIV positive. BMJ 2001; 322:566. 4-Semprini AE, Levi-Setti P, Bozzo M, et al. Insemination of HIV-negative women with processed semen of HIV-positive partners. Lancet 1992; 340:1317. 5-Ohl J, Partisani M, Wittemer C, et al. Assisted reproduction techniques for HIV serodiscordant couples: 18 months of experience. Hum Reprod 2003; 18:1244. 6-Peña JE, Klein J, Thornton M 2nd, et al. Successive pregnancies with delivery of two healthy infants in a couple who was discordant for human immunodeficiency virus infection. Fertil Steril 2002; 78:421. 7-Loutradis D, Drakakis P, Kallianidis K, et al. Birth of two infants who were seronegative for human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) after intracytoplasmic injection of sperm from HIV-1-seropositive men. Fertil Steril 2001; 75:210. 8-Marina S, Marina F, Alcolea R, et al. Human immunodeficiency virus type 1--serodiscordant couples can bear healthy children after undergoing intrauterine insemination. Fertil Steril 1998; 70:35. 9-Marina S, Marina F, Alcolea R, et al. Pregnancy following intracytoplasmic sperm injection from an HIV-1-seropositive man. Hum Reprod 1998; 13:3247.

20 IVF Tedavi olarak ‘sperm yıkama -PCR testi- ICSI kombinasyonu‘ nun potansiyel avantajı vardır: (1-2) -Bir yumurta için birtek sperm kullanıldığından az sayıda sperm seminal/prostatik sıvıya maruz kalır -Hastalık taşımayan sperm örnekleri ileride yapılabilecek sikluslar için dondurularak saklanabilir. -Makul gebelik oranları elde etmek için çok fazla sayıda sperme ihtiyaç olmaz. -Gebelik oranları IUI’dan yaklaşık 3 kat daha fazladır. - Yüksek gebelik oranları tedavi sayısını ve dolayısıyla virüse maruz kalma riskini azaltır. 1-Garrido N, Meseguer M, Bellver J, et al. Report of the results of a 2 year programme of sperm wash and ICSI treatment for human immunodeficiency virus and hepatitis C virus serodiscordant couples. Hum Reprod 2004; 19:2581. 2-Mencaglia L, Falcone P, Lentini GM, et al. ICSI for treatment of human immunodeficiency virus and hepatitis C virus-serodiscordant couples with infected male partner. Hum Reprod 2005; 20:2242.

21 IVF-ICSI tedavisinin gebelik oranları, HIV negatif olan çiftlerdeki ile benzerdir (1, 2, 3, 4, 5).
IVF tedavisi sırasında teorik olarak oosit ya da embriyonun HIV ile kontaminasyonu mümkündür (6). Paternal HIV enfeksiyonu nedeniyle IVF-ICSI yapılıp enfekte olmayan annelerden doğan çocukların hiçbirinde HIV kontaminasyonu gösterilmemiştir (2). 1-Sauer MV, Wang JG, Douglas NC, et al. Providing fertility care to men seropositive for human immunodeficiency virus: reviewing 10 years of experience and 420 consecutive cycles of in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril 2009; 91:2455. 2-Vitorino RL, Grinsztejn BG, de Andrade CA, et al. Systematic review of the effectiveness and safety of assisted reproduction techniques in couples serodiscordant for human immunodeficiency virus where the man is positive. Fertil Steril 2011; 95:1684. 3-Garrido N, Meseguer M, Bellver J, et al. Report of the results of a 2 year programme of sperm wash and ICSI treatment for human immunodeficiency virus and hepatitis C virus serodiscordant couples. Hum Reprod 2004; 19:2581. 4-Melo MA, Meseguer M, Bellver J, et al. Human immunodeficiency type-1 virus (HIV-1) infection in serodiscordant couples (SDCs) does not have an impact on embryo quality or intracytoplasmic sperm injection (ICSI) outcome. Fertil Steril 2008; 89:141. 5-Santulli P, Gayet V, Fauque P, et al. HIV-positive patients undertaking ART have longer infertility histories than age-matched control subjects. Fertil Steril 2011; 95:507. 6-Gilling-Smith C, Nicopoullos JD, Semprini AE, Frodsham LC. HIV and reproductive care--a review of current practice. BJOG 2006; 113:869.

22 IUI ile erkeği vaginal sekresyonlardan korumuş oluruz.
Kadın enfekte ve erkek enfekte değilse amaç erkeğe bulaşmanın önlenmesidir Bu çiftlerdeki gebelik oranları HIV enfekte olmayan çiftlerdeki oranlarla benzerdir (1). IUI ile erkeği vaginal sekresyonlardan korumuş oluruz. (erkek faktörü varsa IVF-ICSI planlanır) 1-Santulli P, Gayet V, Fauque P, et al. HIV-positive patients undertaking ART have longer infertility histories than age-matched control subjects. Fertil Steril 2011; 95:507.

23 Bir çalışmada HIV pozitif kadınların over hiperstimülasyonu için daha yüksek dozda gonadotropinlere ihtiyaç duydukları bildirilmiştir (HAART etkisi) 1-Coll O, Suy A, Figueras F, et al. Decreased pregnancy rate after in-vitro fertilization in HIV-infected women receiving HAART. AIDS 2006; 20:121.

24 HIV pozitif kadınlardaki çoğul gebelikler de bir diğer sorunlar silsilesini yaratabillir.
Çoğul gebelik,erken doğum (HAART) ve diğer obstetrik komplikasyonlar maternal - fetal viral transmisyon riskini oldukça arttırır 40 yaş altı HIV pozitif kadınlarda tek embriyo transferi önerilmelidir. 1-Scavalli CP, Mandelbrot L, Berrebi A, et al. Twin pregnancy as a risk factor for mother-to-child transmission of HIV-1: trends over 20 years. AIDS 2007; 21:993.

25 hem kadın hem erkek HIV pozitif olsa da mutasyona uğramış değişik virus suşlarının , birbirlerine bulaşmasını engellemek amacı ile IUI ya da IVF-ICSI önerilebilir. Bu durumdaki çiftlerin çoğu doğal yollardan gebe kalmayı denerler. Eğer gebelik elde edemezlerse, HIV’le enfekte olmayan çiftler gibi tedavi edilebilirler. Bir çalışmada enfekte çiftlerdeki devam eden gebelik oranlarının enfekte olmayan çiftlere göre daha düşük olduğu bildirilmiştir (1). 1-Manigart Y, Rozenberg S, Barlow P, et al. ART outcome in HIV-infected patients. Hum Reprod 2006; 21:2935.

26 laboratuar güvenliği bütün materyel enfekte farzedilir mümkünse ayrı çalıima alanı eldiven maske gözlük tulum kapaklı tüp ve satrifüj temizlik el yıkama mekanik pipetleme yeme içme makyaj yasağı buzdolabı-yiyecek aşı tıbbi atık düzeni Dondurma

27 dondurma Sıvı azot bulaştırıcıdır, ayrı tank Sızdırma önlemleri
Buharda saklama .. Vs …


"HIV pozİtİf, Hepatİt B pozİtİf Hepatİt C pozİtİf çİftlerde HRT uygulamalarI Dr Mehmet H. İDİL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları