Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Donanım 2 (Hardware 2) BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Donanım 2 (Hardware 2) BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl."— Sunum transkripti:

1 Donanım 2 (Hardware 2) BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

2 2 Bilgisayarda Renk ve Grafik Kartı Monitörler İçerik

3 Bilgisayarda Renk ve Grafik Kartı 3

4 4 Grafik terimi PC'nin birçok parçası arasındaki karma ş ık bir etkile ş imi içerisinde barındırır. Monitör veya ekran, i ş letim sisteminiz veya programlarınızda ne tür ilerlemeler oldu ğ unu size gösterir. Ekranlar PC için birincil çıktı aygıtıdır. Ekran kartı (veya ba ğ da ş tırıcısı) ise CPU ve monitör arasındaki ileti ş imi yönetir. Temel Bilgiler

5 5 Tüm sayısal görüntülerin en küçük parçası olan üçlü nokta grubuna piksel denir. Dijital görüntüler, yatay ve dikey biçimde yan yana sıralanmı ş piksellerden olu ş ur. Ekranda seçti ğ iniz 1024x768 gibi bir çözünürlük de ğ eri kaç adet yatay ve dikey pikselin gösterilece ğ ini belirler Piksel (Pixel – Picture Element)

6 6 RGB ve CMYK kavramları piksel renk yeteneklerini ifade eder. Bilgisayarda renkler RGB, yani kırmızı - ye ş il - mavi renkler ile gösterilir; bu renklerin karı ş tırılması ile di ğ er renkler elde edilir. Her piksel için kullanılan bit sayısı gösterilebilecek maksimum renk sayısını belirler Piksel ve Renk Bileşenleri

7 7 RGB bir görüntüde, 3 farklı rengin farklı tonlarını ta ş ıyan 3 ayrı katman oldu ğ unu ve bunların üst üste gelmesi ile görüntünün elde edildi ğ ini dü ş ünebilirsiniz RGB Renk Katmanları

8 8 Her bir pikselin bit derinli ğ i, o noktanın kaç farklı rengi ifade edebilece ğ ini gösterir. 4 bit (2 4 = 16) farklı renk tonunu ta ş ıyabilir 8 bit 256, 16 bit 65.536, 24 bit ise 16.777.216 rengi ifade eder. Yaygın olarak 24 bit “true color”, yani gerçek renk olarak tanımlanır 32 bit renklendirme de 16 milyon rengi ifade eder; farklı olarak ilave 8 bit ile donukluk saydamlık gibi de ğ erleri saklar Renk Derinliği 24 bit4 bit

9 9 Ekran kartı, CPU'dan gelen bilgiyi i ş leyip onu monitöre gönderen fiziksel donanımı ifade eder. Ço ğ u masaüstü sistemde özel bir geni ş leme yuvasına takılan bir geni ş leme kartı ş eklindedir. Ta ş ınabilir cihazlarda ve bazı masaüstü sistemlerde ise anakart üzerine entegre edilmi ş ş ekildedir. Çok farklı isimlerle anılsa da hepsi aynı kavramı ifade eder. Grafik, görüntü veya video… Kart, ba ğ da ş tırıcı, adaptör veya birimi… Ekran Kartı

10 Ekran kartlarında 6 farklı görüntü çıkı ş vardır. VGA, DVI, HDMI, Component, S Video ve Composite Bunlar, ba ğ layıcı türü de ğ i ş ikli ğ inden fazlasını ifade ederler. Görüntü özellikleri ba ğ layıcı türüne göre ciddi farklar gösterir. Harici dönü ş türücülerle bir türü ba ş ka bir ba ğ layıcıya çevirmek, görüntü özelliklerini olumlu yönde de ğ i ş tirmez. VGA bir çıkı ş ı DVI’a dönü ş türmek, DVI kalitesine ula ş mayı sa ğ lamaz Ekran kartları dijital olmayan çıkı ş lara görüntü vermek için özel dönü ş türücü birimler kullanır. Görüntü Çıkışları & Monitör Bağlayıcıları

11 VGA en eski analog görüntü standardıdır. En fazla 1280x1024 çözünürlü ğ e izin verir. 15 pin D-Sub tipi ba ğ layıcı kullanır. Bu ba ğ lantıda dijital sinyaller bir devre yardımı ile analoga çevrilir. VGA Bağlayıcı

12 Bilgisayarlar analog sinyaller üzerinde direkt i ş lem yapamazlar Analog sinyaller üzerinde i ş lem yapmak gerekti ğ inde öncelikle bu sinyallerin dijital kar ş ılıkları elde edilmelidir. Aynı ş ekilde bilgisayar tarafından üretilen dijital sinyallerin analog cihazlarda kullanılması için tersi yönde çevrilmesi gerekir. Bu i ş lem için kullanılan 2 tip dönü ş türücü vardır ADC: Analog Digital Converter DAC: Digital Analog Converter Ekran kartları analog ba ğ lantı türleri için RAMDAC olarak bilinen dönü ş türücü kullanırlar ADC - DAC Kavramı

13 Bir analog sinyalin dijital kar ş ılı ğ ının alınmasında iki önemli kriter vardır; örnekleme ve her örnek için kaç bit kullanılaca ğ ı. Örnekleme ne kadar sık olursa kayıp o kadar az, dosya boyutu da o kadar büyük olur. Dijital sinyal üretilirken alınan örnek noktaları geri birle ş tirilerek dijitalden analog sinyal üretilir. Analog Dijital Dönüşüm İşlemleri

14 DVI hem analog hem de dijital video sinyallerini iletebilir. DVI giri ş i olan bir monitör ile kullanılması durumunda ekran kartının verileri analog olarak dönü ş türmesi gerekmez. Analog dönü ş türme i ş lemi olmadı ğ ından daha net bir görüntü elde edilir. 2560x1600 çözünürlü ğ e kadar destekler. Pin sayısı ve dizilimine göre 5 türü vardır. Pin sayıları desteklenen maksimum çözünürlük ve yenileme oranlarını etkiler. DVI: Digital Visual Interface

15 Dijital ses ve video aktarımı için geli ş tirilen en güncel arayüzdür. Herhangi bir ses veya görüntü kayna ğ ından gelen çoklu veriyi tek kablo üzerinden aktarır. PC monitörlerin yanı sıra yeni nesil TV türlerinin ço ğ unda HDMI deste ğ i yer almaktadır. 3200x2048 çözünürlü ğ e kadar destekle.r HDMI’dan DVI dönü ş ücülerle görüntü alınabilir, ancak ses için orijinal HDMI kablo gerekir. Ekran kartından HDMI ba ğ lantısı ile görüntü ve ses aktarımı için özel sürücüler yüklenmesi gerekebilir. HDMI: High Definitions Multimedia Interface

16 Bilgisayar dünyasındaki geli ş melerin öncülü ğ ü genellikle oyunlar ve 3D uygulamaları yapmı ş tır. 3D uygulamaları 1990 öncesinde özelle ş mi ş Unix sistemler üzerinde idi; pahalı ve kullanımı zor sistemlerdi. PC açısından ilk devrim Wolfenstein oyunu olmu ş tur. Bu oyun sa ğ lam RAM ve CPU gücü deste ğ i ile ekranda 3 boyutlu bir dünya olu ş turuyordu. 3D objeler sabit görüntü nesnelerinden olu ş turuluyordu. (sprite) 3D Grafikleri Anlamak

17 İ kinci nesil 3D, "sprite"ların yerine gerçek 3D objeleri getirdi. Bunlar çok daha kompleks yapıdadır ve milyonlarca noktanın birle ş iminden olu ş mu ş tur. Bu yapıya “vertices” veya vektör denir ve X,Y,Z olarak tanımlanmı ş pozisyona sahiptir. Bu vektörel noktaların hareketlerinin hesaplanması yo ğ un CPU ve RAM gücü gerektirir. 3D Nesneler

18 Monitör 18

19 19 Bilgisayarlarda üç tip ekran kullanılmaktadır. CRT Monitör (Tüplü monitörler) LCD/LED Projektör Bunun dı ş ında PC’ler TV ve daha farklı görüntü sistemlerine de çe ş itli ş ekillerde ba ğ lanabilirler; ancak bu ekranlar e ğ itimin kapsamında de ğ ildirler. Monitörler

20 20 Monitör çözünürlü ğ ü yatay ve dikey piksel sayılarının çarpımı olarak ifade edilir. 640 x 480 - 800 x 600 - 1024 x 768 - 1280 x 1024 - 1600 x 1200 Bu çözünürlükler “aspect ratio” denilen bir orantıya sahiptir En - boy oranıdır… 4:3 - 16:9 - 16:10 Bir CRT monitör için maksimum olası çözünürlük, bir pikselin ne kadar küçük olabilece ğ ine ba ğ lıdır. Minimum piksel boyutu, teorik olarak kırmızı, ye ş il ve maviden olu ş an üçlü fosfor grubu olabilir. Çözünürlük

21 21 LCD, sıvı kristalli monitörleri ifade eder. Güncel olarak en yaygın kullanılan monitör türüdür. CRT monitörlere göre daha ince ve hafiftirler. Neredeyse titre ş imsizdir ve zararlı radyasyon yaymaz. Bunlara ba ğ lı olarak CRT ekranlara göre daha az enerji kullanır. Çözünürlük, tazeleme oranı ve bant geni ş li ğ ine gibi CRT ile ortak ifade edilen özellikleri olsa da tamamen farklı bir çalı ş ma sistemi vardır. LCD Monitörler / Liquid Crystal Display

22 22 LCD’nin çalı ş ması, ı ş ı ğ ın polaritesi kavramına dayanır. LCD ekranlarda özel olarak üretilmi ş bir sıvı bulunur. Bu sıvı kristal, 2 adet polarize cam tabaka arasında yer alır. Kristaller ekrana bir ızgara ş eklinde yerle ş tirilmi ş tir. Görüntü, sıvı kristallerin ı ş ı ğ ı geçirme özelliklerinin elektrik ile kontrol edilmesi ile elde edilir. Kristallerin ı ş ı ğ ı geçirme yetilerinin yönetilmesine göre, aktif ve pasif matris olarak adlandırılan 2 türü vardır. LCD’ler Nasıl Çalışır?

23 23 Tüm LCD’lerin kendilerine özgün bir çözünürlü ğ ü vardır En net görüntü bu çözünürlükte sa ğ lanır. LCD’de pikseller sabitlenmi ş tir ve bu piksel limitlerinden daha fazla de ğ erleri gösteremezler. Daha dü ş ük çözünürlüklere ayarlandı ğ ında ise görüntü kalitesi büyük ölçüde dü ş er. LCD'nizi daima kendine özgü çözünürlü ğ e ayarlayın! Bazı LCD ekranlar, daha dü ş ük çözünürlük durumlarında görüntüyü ekrana yayarak bozmak yerine ekrana ortalar LCD Çözünürlüğü

24 Görüntü problemlerinde sorun ya ş anabilecek 3 nokta vardır. Ekran kartı Monitör Kablolar ve ba ğ layıcılar Öncelikli adım sorunun nerede oldu ğ unun tespitidir. En efektif yöntem, sa ğ lam oldu ğ u bilinen bile ş enlere testtir Monitörün çalı ş ıp çalı ş madı ğ ının temel kontrolü yerle ş ik menüsünde ula ş mayı sa ğ layan OSD tu ş unu kullanmaktır. OSD menüsü geliyorsa büyük ihtimalle sorun sadece ayarlar veya di ğ er bile ş enlerdir. Arıza Tespiti

25 LCD’lerde kırılma / çatlama benzeri hasarlar onarılamaz LCD kararma sorunları, lamba veya invertor arızasını gösterir ve bu parçalar servis ortamında rahatlıkla giderilebilir Bazı parlak piksel hataları, piksel masajı veya baskı yöntemi gibi çe ş itli müdahalelerle giderilebilir Monitör kapalı iken parlak pikselin bulundu ğ u bölgeye hafif nemli, yumu ş ak ve pamuklu bir bez ile baskı yapılır Baskı sırasında monitörün power dü ğ mesi açılır Baskı kaldırıldı ğ ında piksel hatası kaybolabilir Her zaman i ş e yaramadı ğ ı gibi, bir süre sonra hata tekrar olu ş abilir LCD Problemleri

26 LCDCRT İnce ve hafiftir. Daha az yer kaplarHacimli ve ağırdır Daha az güç tüketir (20W)Güç tüketimi fazladır (150W) Görüntü net ve renkler sabittirNetlik sınırlıdır ve renk kullanım ömrüne göre bozulabilir Metin modunda kontrast çok iyidirMetin modunda kontrast zayıftır Titreme yokturTitreme vardır Kontrast ve renk görüş açısına bağlı olarak değişirGörüntü kalitesi görüş açısından bağımsız olarak sabittir Tam siyah renk elde etmek güçtürTam siyah renk elde edilir Hareketli görüntülerde bulanıklık olabilirHareketli görüntüler nettir Piksel hatası oluşabilirPiksel hatası gibi bir problemi yoktur Doğal sabit bir çözünürlüğü vardırBirden fazla çözünürlüğü aynı kalitede destekler Gelişmiş teknoloji ürünüdür ve fiyatları düşmektedirGelişmiş teknoloji ürünüdür ve ucuzdur DVI gibi sayısal bir arayüz ile problemsizdirAnalog arayüz ile problemsizdir LCD ve CRT Karşılaştırması

27 Projektörler 27

28 28 Projektörler bilgisayar görüntüleri için üçüncü bir seçenektir. Önden ve arkadan görüntülü olarak 2 türü vardır. Arkadan görüntülü projektörler daima ekranın içindedir ve televizyonlar için çok popülerdir. Önden görüntülü bir projektör ise, görüntüyü önden gönderir ve öndeki uygun bir mesafeye ekranı koymanızı gerektirir. PC'lere ba ğ lanan önden görüntülü projektörler son yıllarda tüm konferansların temeli olmu ş tur. Projektörler

29 Projektörler yaygın olarak VGA, S Video ve Composite gibi analog ba ğ lantıları standart olarak bulundururlar. Güncel projektörlerin ço ğ u dijital arayüzler olan DVI ve HDMI deste ğ i de sunmaktadır. Bunun dı ş ında USB, seri port veya network arayüzüne sahip projektörler vardır. Windows Vista, kablolu veya kablosuz a ğ projektörleri için özel destekler sunar. Projektörlerin Bağlanması

30 Diğer Monitör Teknolojileri 30

31 Dokunmatik ekranlar genellikle özel sistemlerde kullanılır. PDA, POS Cihazları, GPS, Tablet PC, ATM Cihazları, Cep Telefonları Dokunmatik bir ekranın tek farkı, temas noktası ve süresi algılamadır. Farklı temas algılama teknolojileri kullanılır Isı veya basınç duyarlı dirençler. Kızılötesi sensörler. Elektronik kapasitörler. Dokunmatik Ekranlar

32 Plazma ekranlar, TV’ler için bir dönem popüler olmu ş tur Bilgisayarlar için uygun de ğ ildir. Uyumsuz do ğ al çözünürlükleri vardır (Örne ğ in 1366x768) Ekranda sabit kalan görüntülerin yanma (burn-in) yapması ve sürekli ekranda hayalet / gölge görüntülere sebep olması Yanma etkisi bilgisayarla kullanıldı ğ ında daha fazladır TV dünyasında da yerini LCD TV’lere bırakmı ş tır. Plazma Ekranlar

33 DLP, yani dijital ı ş ık i ş leme çok yeni bir teknolojidir. Ev sinema sistemlerinde oldukça popülerdir ve ş a ş ırtıcı zengin görüntüler elde edilir. Bilgisayar monitörlerinde çok küçük bir etkisi vardır. Projektörlerde ise büyük bir ba ş arı sa ğ lar. DLP projektörler LCD projektörlerden çok daha pahalıdır. DLP: Digital Light Processing

34 Üreticileri yo ğ un bir ş ekilde CRT ve LCD teknolojilerinin güçlü yönlerini bir araya getirmeye çalı ş maktadır. LED, SED ve FED bu alanda ilerleyen teknolojilerdir. Bu kapsamda ilk LED TV’ler yüksek fiyatlarla satı ş a çıkmı ş tır. LED TV’ler daha ince yapıda, daha az ısınan ve enerji harcayan ve çok daha kaliteli görüntü veren bir teknoloji durumundadır. İleri Düzey Ekran Teknolojileri

35 Ekran kartları çe ş itli analog ve dijital çıkı ş larla bilgisayarları televizyonlara ba ğ layabilirler. Yeni nesil TV’ler bir PC monitörü gibi tasarlanmaktadırlar. Bunun dı ş ında PC’ler geni ş leme kartları ile TV ve radyo özellikleri de kazanabilmektedir. Bu kartlar analog veya dijital kanal seçici (tuner) i ş levi görürler. Televizyon İşlevleri ve Bilgisayarlar


"Donanım 2 (Hardware 2) BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları