Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI KAL İ TE GÜVENCE S İ STEMLER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI KAL İ TE GÜVENCE S İ STEMLER İ."— Sunum transkripti:

1 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI KAL İ TE GÜVENCE S İ STEMLER İ

2 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Kalite yönetim sistemi, amaçlanan kaliteye ulaşmak amacıyla ilerletilen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür

3 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Toplam kalite yönetimi işletme içersindeki tüm süreçleri kapsayacak şekilde sürekli bir gelişmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç do ğ rultusunda şu prensipler kullanılır

4 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI KAL İ TE S İ STEM PRENS İ PLER İ Üst yönetimin liderli ğ i Tam katılım İ ç ve dış müşteri memnuniyeti Hata önleyici yaklaşım Bilgi ölçümü ve verilere dayanma Sürekli iyileştirme

5 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Üst yönetimin liderli ğ i Yöneticilerin anahtar rolü oynayarak kalite yönetim sistemini desteklemesi amaçlanmaktadır Hiçbir yönetim sistemi üst yönetimin deste ğ i olmadan başarılı olamaz.

6 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Tam katılım İ ş görenlere daha çok katılım imkanı sunulmasıyla verimlilik, işe devam ve ürün kalitesindeki artışları göz önünde bulundurarak şirketteki her bireyin kalite iyileştirme faaliyetlerine katılmasını sa ğ lamak ve süreçlerin iyileştirilmesinde önemli adımlar atmak amaçlanır.

7 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI İ ç ve dış müşteri memnuniyeti İ ç ve dış müşterilerin şirketle olan ilişkisini ve şirkete olan etkisini düzgün bir şekilde kavrayarak çalışanların memnuiyetş sa ğ lanırken aynı zamanda dış müşterilerin mevcut ve de ğ işimle birlikte gelen gelecek beklentilerini karşılamak ve bu beklentilerin üzerine çıkmak amaçlanır.

8 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Hata önleyici yaklaşım Faaliyetlerin her safhasında hataların daha ortaya çıkmadan engellenmesi için yöntemler oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

9 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Sürekli iyileştirme Mevcut durumla yetinilmeyerek yeni durumla gelen bilgileri de kullanarak, yenilikçi bir şekilde ufak fakat sürekli ve dinamik bir gelişim amaçlanır.

10 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Bilgi ölçümü ve verilere dayanma Objektif bir bakışla ve sürekli gelişimin düzgün bir şekilde takip edilmesini sa ğ layarak etkili bir şekilde bilgi analizi sonucu do ğ ru kararlar verilmesini sa ğ lamak amaçlanır.

11 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI KAL İ TE GÜVENCE S İ STEM İ N İ N KAZANDIRDIKLARI

12 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI 1. Kalitede süreklilik 2. Yönetim kontrolünün ve organizasyonunun toplam etkilili ğ in iyileştirilmesi 3. Daha iyi ürün tasarımı yapılması 4. Hurda/yeniden işleme ve müşteri şikayetlerinde azalma 5. İ ş ortamında stresin azalması 6. Şirket imaj ve itibarının iyileştirilmesi 7. Daha iyi rekabet olana ğ ı

13 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI 8. Müşterinin güven duygusu 9. Zaman içerisinde ve sistemin başarısı oranında kalite kontrol işleminin kapsamına girerek daraltılması 10. Yüksek verim 11. Ça ğ daş bir çalışma ortamı 12. Çalışanlarda yüksek motivasyon 13. Minimum maliyet 14. Maksimum güvence

14 TER İ MLER VE TANIMLAR Kalite : Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi. Müşteri beklentilerinin karşılanma düzeyi Yönetim: Belirli amaçlara ulaşmak için başta insan olmak üzere, parasal kaynakları, araç-gereçleri, hammaddeleri ve zaman faktörünü birbiriyle uyumlu ve etkin kullanmaya olanak verecek kararlar alma ve bunları uygulatma süreçlerinin toplamı. Sistem: ortak bir amacı gerçekleştirmek veya başarmak amacıyla bir araya getirilen, ortak özellikleri olan, birbiriyle etkileşimli parçaların bütününe verilen isimdir.

15 TER İ MLER VE TANIMLAR Yönetim Sistemi: Kuruluşun ilkelerini, prosedürlerini ve faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir. Kalite Yönetim Sistemi: Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemi. Kuruluş: Düzenlenmiş sorumlulukları,yetkileri ve ilişkileri olan insanlar ve olanaklar gurubu.

16 TER İ MLER VE TANIMLAR Kalite Politikası: Bir kuruluşun üst yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen, kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi Kalite Hedefi: Kalite ile ilgili olarak aranan veya amaçlanan bir şeydir. Proses (Süreç): Kaynakları kullanarak, Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı. Ürün: Bir prosesin sonucu. Prosedür ( İ zlek): bir konu hakkında yapılacakların belli bir düzen içerisinde ifade edilmesi

17 TER İ MLER VE TANIMLAR Tedarikçi: Bir ürünü sa ğ layan kuruluş veya kişi. Müşteri: Bir ürünü alan kuruluş veya kişi. Müşteri Memnuniyeti: Müşterinin şartlarının yerine getirildi ğ inin,müşteri tarafından algılanma (memnuniyet) derecesi. Sürekli İ yileştirme: Şartların yerine getirilmesi yetene ğ ini artırmak için tekrar edilen faaliyet.

18 TER İ MLER VE TANIMLAR Kalite El Kitabı: Bir kuruluşun kalite yönetim sistemini belirleyen doküman. Kalite Planı: Belirli bir projeye,ürüne,prosese veya sözleşmeye hangi prosedürlerin ve ilgili kaynakların kim tarafından ne zaman uygulanaca ğ ını belirleyen doküman. Doküman: Bilgi ve onun destekleyici ortamı. Kayıt: Elde edilen sonuçları beyan eden veya gerçekleştiren faaliyetin delilini sa ğ layan doküman.

19 Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı Geniş anlamda TKY Müşteri tatminini esas alan, sürekli gelişme ve iyileşme faaliyetleri ile kaliteli ürün ve hizmet sunumunu hedefleyen, kalitenin işletmede çalışan herkesin sorumlulu ğ unda oldu ğ unu benimseyen, çalışan katılımına dayanan, üst yönetim liderli ğ inde şekillenen ve takım çalışmasını ön plana çıkaran bir yönetim anlayışıdır.

20 TKY’ni Oluşturan Temel İ lkeler Müşteri odaklılık (Memnuniyet  Sadakat, çalışanların ücretini patron de ğ il müşteri öder, %100 MM) Önleyici yaklaşım (Süreçleri baştan titizlikle planla, Süreç bazında kontroller yap, hatalardan dersler çıkart) Grup çalışması (tüm çalışanlar, problem çözme, sürekli gelişme ve kalite elde etme Çalışanların e ğ itimi Üst yönetimin liderli ğ i (vizyonu önce üst yönetim benimsemeli ve uygulamalı, Lider-yönetim çalışanların katılımını sa ğ lamalı, yönlendirmeli ve motive etmelidir ) Tedarikçilerle işbirli ğ i (tedarikçi paydaş olarak (stakeholder), firma orta ğ ı kabul edilir, Ancak ortaklık anlayışı ile kaliteli, ekonomik ve hızlı girdilerle rekabet avantajı sa ğ lanır TKY felsefesidir) Kurum İ çi İ letişim (olumlu çalışma atmosferi  sa ğ lıklı iletişim.. AŞA Ğ I (Politika, Hedef, Beklentiler), YUKARI (ihtiyaçlar, iyileştirme önerileri), YATAY (Fonksiyonlar arası, çalışanlar arası) Sürekli gelişme (Kaizen) Küçük adımlarla durmaksızın yapılan gelişmelerin sonuçları büyük olacaktır. Süreci de ğ erlendir, çözümle, iyileştir… organizasyondaki herkesi kapsar, Kalite çemberleri…) İ statistik ve analizden yararlanma (Ölçemedi ğ iniz şeyi yönetemezsiniz, yönetemedi ğ inizi iyileştiremezsiniz!!)

21 ISO 9002 ISO 9001 ISO 9004 ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9003

22 ISO 9000 - Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları Seçim ve Kullanım Kılavuzu, ISO 9001 - Kalite Sistemleri - Tasarım/Geliştirme, Üretim, Tesis ve Hizmette Kalite Güvencesi Modeli, ISO 9002 - Kalite Sistemleri, üretim ve Tesiste Kalite Güvencesi Modeli, ISO 9003 - Son Muayene ve Deneylerde Kalite Güvencesi Modeli ve ISO 9004 - Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemleri Elemanları Kılavuzundan oluşur. Özetle, 9001, 9002 ve 9003, birer sistem standardı özelliğindedir ve kapsadıkları faaliyet alanı 9001'den 9003'e azalarak daralır. 9004, bir çeşit Kalite Güvencesi ders kitabı özeti niteliğindedir ve bir işletmenin çeşitli fonksiyonlarında kalitenin nasıl sağlanacağını ana hatları ile açıklar. 9000 ise bütün bu standartların nasıl kullanılacağını açıklayan bir rehber olarak tanımlanabilir. ISO 9000 Nedir?

23 Yönetim sistemleri ve ilgili taraflar 6. Danışmanlar 7. Müşteriler 1.Yönetim 3. Çalışanlar 4. Belgelendirme Kuruluşları 8. Toplum 5. Akreditasyon Kuruluşları Kuruluş 2. Yönetim Temsilcisi

24 Kalite Yönetim Prensipleri

25 KAL İ TE YÖNET İ M PRENS İ PLER İ 1. Müşteri odaklı, 2. Liderlik, 3. Kişilerin katılımı, 4. Proses yaklaşımı, 5. Yönetimde sistem yaklaşımı, 6. Sürekli iyileştirme, 7. Karar vermede gerçekçi yaklaşım, 8. Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri.

26 KAL İ TE YÖNET İ M PRENS İ PLER İ Müşteri Odaklılık : Kuruluşlar, müşterilerine ba ğ ımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcamalıdır.

27 KAL İ TE YÖNET İ M PRENS İ PLER İ Liderlik : Liderler organize ederler, yön ve amaç birli ğ ini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmelidirler.

28 KAL İ TE YÖNET İ M PRENS İ PLER İ Kişilerin (Çalışanların) Katılımı : Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer de ğ eridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için kullanılabilir.

29 KAL İ TE YÖNET İ M PRENS İ PLER İ Proses Yaklaşımı : Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir.

30 Malzemeler Kaynaklar Bilgi Metodlar Ölçümler Servisler GİRDİGİRDİ Çıktı Prosesleri Sürekli İyileştir. Düşünme Prosesi

31 Yeni Standart Deming’in PUKÖ Prensibine Dayanır P Planla.. Hedefleri & Prosesleri Belirle U Uygula.. Prosesleri Uygula K Kontrol Et.. İzle & Ölç Ö Önlem Al.. Sürekli İyileşme Sağla Sürekli İ yileştirme

32 Sistem Dokümantasyonu Yönetim sistemi için zorunlu dokümanlar Politika Ölçülebilir Kalite Hedefleri Kalite El Kitabı Altı Zorunlu Prosedür Zorunlu Kayıtlar

33 Kalite El Kitabı Çalışma Prosedürleri /Proses Kontrol Metotları Çalışma talimatları Destek Dokümanlar

34 ISO 9001:2008 standardının maddeleri

35 Kalite Yönetim Sistemi Bu maddede kalite yönetim prensiplerinden yönetimde sistem yaklaşımı, proses yaklaşımı ve sürekli iyileştirme vurgulanmıştır. Bu madde tüm sistem için genel şartları belirtmektedir.

36 Kalite Yönetim Sistemi GENEL ŞARTLAR PROSES YAKLAŞIMI BÖREK

37 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI DOKÜMANTASYON ŞARTLARI Kalite politikası Kalite hedefleri Kalite el kitabı Standardın istedi ğ i dokümante edilmiş prosedürler Kuruluş tarafından etkin planlamayı, operasyonu ve proses kontrolünü güvenceye alacak dokümantasyon (Proses, İ ş Akışı, Talimat, Form, Plan,…) Standart tarafından istenen kalite kayıtları

38 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI DOKÜMANTASYON ŞARTLARI Kalite yönetim sistemi doküman çeşitlili ğ i; Kuruluş büyüklü ğ üne ve aktivitelerin tipine Proseslerin karmaşıklı ğ ına ve etkileşimlerine Personelin yeterlili ğ ine ba ğ lı olarak de ğ işir.

39 KAL İ TE EL K İ TABI KAL İ TE EL K İ TABI Kalite politikasını içerir, Genel sistemi göz önüne sürer, Pazarlama aracıdır, İ letişim mekanizmasıdır, E ğ itim aracıdır, Sistemin gözden geçirilmesi ve tetkikine yardımcıdır. Kalite yönetim sisteminin kapsamının ve hariç tutmalarının tanıklı ğ ını içerir. Proseslerin etkileşiminin tarifini içerir.

40 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ DOKÜMANLARIN KONTROLÜ Dokümanlar; Yayınlanmadan önce yeterlilik açısından onaylanmalıdır. Gözden geçirilmeli, gerekti ğ inde güncelleştirilmeli ve yeniden onaylanmalıdır. Yürürlükteki revizyon durumu ve de ğ işiklikler tanımlanmalıdır. İ lgili dokümanlar kullanım noktalarında bulundurulmalıdır.

41 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ DOKÜMANLARIN KONTROLÜ Dokümanların okunabilirli ğ inin sürdürülmesi ve kolaylıkla belirlenebilmesi güvence altına alınmalıdır. Dış kaynaklı dokümanlar belirlenmeli ve bunların da ğ ıtımının kontrolünün güvence altına alınması sa ğ lanmalıdır. Güncelli ğ ini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve her hangi bir amaçla saklanmaları durumunda, uygun şekilde belirlenmelidir.

42 KAYITLARIN KONTROLÜ KAYITLARIN KONTROLÜ Kayıtların Belirlenmesini, Muhafazasını, Korunmasını, Tekrar ulaşılabilmesini, Elden çıkartılmasını içermelidir.

43 Yönetim Sorumlulu ğ u YÖNET İ M TAAHHÜTÜ Yönetim Sorumlulu ğ u YÖNET İ M TAAHHÜTÜ Standart Yönetim Taahhüdü maddesinde üst yönetimden, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinli ğ inin sürekli iyileştirilmesine yönelik taahhütünün delilini sa ğ lamasını istemektedir.

44 KAL İ TE POL İ T İ KASI KAL İ TE POL İ T İ KASI Kalite politikası; kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi görmelidir.

45 KAL İ TE POL İ T İ KASI KAL İ TE POL İ T İ KASI Kalite politikası; Üst yönetim tarafından belirlenmeli, onaylanmalı, Kuruluşun amacına uygun olmalı, Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine dair taahhütleri ihtiva etmeli, Hedeflerin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi görmeli,

46 KAL İ TE POL İ T İ KASI KAL İ TE POL İ T İ KASI Kuruluş içinde iletilmeli ve anlaşılması sa ğ lanmalı, Uygunlu ğ unun süreklili ğ i için gözden geçirilmeli.

47 PLANLAMA KAL İ TE HEDEFLER İ PLANLAMA KAL İ TE HEDEFLER İ Kalite hedefleri, Kalite ile ilgili çalışmaların yönetildi ğ i ba ğ ımsız varış noktalarıdır. Bu hedefler belirlenmeli ve yazıya dökülmelidir. Kalite hedefleri,kuruluşun ilgili fonksiyonlarının uygun seviyelerinde oluşturulmalıdır. Hedefler ölçülebilir ve kalite politikasıyla uyumlu olmalı politikada sürekli iyileştirme taahhüdü ile uyumlu hedefler belirlenmelidir. Mevcut durum,hedeflenen nokta ve hedefe ulaşabilmek için öngörülen süre mutlaka belirlenmelidir.

48 PLANLAMA KAL İ TE HEDEFLER İ PLANLAMA KAL İ TE HEDEFLER İ

49 PLANLAMA KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEM İ N İ N PLANLANMASI PLANLAMA KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEM İ N İ N PLANLANMASI Kalite yönetim sistemi planlaması yapılırken 4.1 maddesinde ortaya koyulan şartları da içerecek şekilde planlama yapılmalıdır. Bu tür bir planlama kalite yönetim sistemi içerisindeki tüm prosesler için yapılabilir. Kalite yönetim sistemi planlaması; tüm prosesleri, proseslerin sıralanmasını, etkileşimlerini, ihtiyaç duyulan kaynakları, proseslerin izlenmesi, ölçülmesi, analizi v.b. konuları içermelidir.

50 PLANLAMA KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEM İ N İ N PLANLANMASI PLANLAMA KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEM İ N İ N PLANLANMASI Şartlarda; (müşteri şartlarında,yasal şartlarda ve /veya kuruluşun ortaya koydu ğ u şartlarda) herhangi bir de ğ işiklik oldu ğ unda, bu de ğ işim ve yeni şartlara uyum sa ğ layacak şekilde kalite yönetim sistemi planlaması gözden geçirilmeli ve gerekli de ğ işiklikler yapılmalıdır. De ğ işim anında sistemin bütünlü ğ ünün ve süreklili ğ inin sa ğ lanması güvence altına alınmalıdır.

51 SORUMLULUK, YETK İ VE İ LET İ Ş İ M SORUMLULUK VE YETK İ SORUMLULUK, YETK İ VE İ LET İ Ş İ M SORUMLULUK VE YETK İ Yönetim; Görev tanımlarını, Yetki ve sorumlulukların tanımlanmasını, İ ş tanımlarının yapılmasını, Akışlarının sa ğ lanmasını yürütmelidir.

52 SORUMLULUK, YETK İ VE İ LET İ Ş İ M YÖNET İ M TEMS İ LC İ S İ Bu görev için ba ğ ımsız bir yönetim sorumlusunun atanması ve ilan edilmesi gerekir. Görevler: Kalite sisteminin oluşturulması Üst yönetime rapor verme Müşteri gereksinimlerine karşı hassasiyet.

53 SORUMLULUK,YETK İ VE İ LET İ Ş İ M İ Ç İ LET İ Ş İ M SORUMLULUK,YETK İ VE İ LET İ Ş İ M İ Ç İ LET İ Ş İ M Kalite yönetim sistemindeki proseslerin ve bunların etkinli ğ inin tüm fonksiyonlarda ve seviyelerde kabul edildi ğ inden emin olmak için kuruluşlarda iletişimin sa ğ lanması istenmektedir. Kalite yönetim sisteminin etkinli ğ i için; kuruluş içerisinde, prosesler arası iletişim kanalları ve iletişim prosesleri oluşturulmalıdır.

54 YÖNET İ M İ N GÖZDEN GEÇ İ RMES İ GENEL YÖNET İ M İ N GÖZDEN GEÇ İ RMES İ GENEL Düzenli olarak kalite sistemi gözden geçirilmeli, Kalite politikası ve kalite hedeflerinin geliştirilmesi fırsatları de ğ erlendirilmeli. Kalite sistemi için gerekli olan de ğ işikliklerin kayıtları tutulmalı

55 YÖNET İ M İ N GÖZDEN GEÇ İ RMES İ GÖZDEN GEÇ İ RME G İ RD İ LER İ YÖNET İ M İ N GÖZDEN GEÇ İ RMES İ GÖZDEN GEÇ İ RME G İ RD İ LER İ Yönetimin gözden geçirmesi şunları içermeli; İ ç tetkik sonuçları, Müşteriden gelen bilgiler, Süreç performansları ve ürün uygunlukları, Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumları, Bir önceki toplantı sonuçlarının takibi, Kalite sistemini etkileyen de ğ işiklikler, İ yileştirme önerileri.

56 YÖNET İ M İ N GÖZDEN GEÇ İ RMES İ GÖZDEN GEÇ İ RME ÇIKTILARI YÖNET İ M İ N GÖZDEN GEÇ İ RMES İ GÖZDEN GEÇ İ RME ÇIKTILARI Kararlar ve faaliyetler şunları içermeli; Kalite yönetim sisteminin ve süreçlerinin etkinli ğ inin iyileştirilmesi, Ürün iyileştirmeleri, Kaynak ihtiyaçları.

57 KAYNAK YÖNET İ M İ KAYNAK TEDAR İ K İ KAYNAK YÖNET İ M İ KAYNAK TEDAR İ K İ Aşa ğ ıdakiler için gerekli kaynakların tanımlanması ve tedariki Kalite sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli gelişiminin sa ğ lanması. Müşteri memnuniyetinin sa ğ lanması

58 İ NSAN KAYNAKLARI İ NSAN KAYNAKLARI Yaptı ğ ı işler ürün kalitesini etkileyen personel aşa ğ ıdaki konularda yeterli olmalıdır. Tahsil E ğ itim Yetenek Tecrübe.

59 İ NSAN KAYNAKLARI YETERL İ L İ K, B İ L İ NÇ VE E Ğİ T İ M İ NSAN KAYNAKLARI YETERL İ L İ K, B İ L İ NÇ VE E Ğİ T İ M E ğ itim ihtiyaçlarının belirlenmesi Uygun e ğ itimlerin sa ğ lanması E ğ itim etkinli ğ inin de ğ erlendirilmesi Yapılan faaliyetlerin uygunlu ğ unun ve öneminin farkında olunması ve kalite hedeflerinin başarılması için yapılacak ilgili faaliyetler. İ lgili kayıtların tutulması

60 ALTYAPI ALTYAPI Altyapının belirlenmesi, tedariki ve bakımı Örne ğ in; Binalar, çalışma alanları ve yardımcı tesisler Süreç ekipmanları yazılım ve donanımlar Destek servisler (taşıma ve iletişim gibi)

61 ÜRET İ M VE SERV İ S İ ŞLEMLER İ ÜRET İ M VE SERV İ S İ ŞLEMLER İ N İ N KONTROLÜ ÜRET İ M VE SERV İ S İ ŞLEMLER İ ÜRET İ M VE SERV İ S İ ŞLEMLER İ N İ N KONTROLÜ Ürün karakteristikleri belirlenmelidir. Gerekli oldu ğ unda iş talimatları ulaşılabilir olmalıdır. Uygun ekipmanlar kullanılmalıdır. İ zleme ve ölçüm aletleri mevcut olmalıdır. Faaliyetler izlenmeli ve ölçülmelidir. Ürün / servisin serbest bırakılması ve teslimi sa ğ lanmalıdır. Teslimat sonrası faaliyetler uygulanmalıdır.

62 TANIMLAMA VE İ ZLENEB İ L İ RL İ K TANIMLAMA VE İ ZLENEB İ L İ RL İ K Bu maddede vurgulanan ürünün belirlenmesi ve izlenmesidir.

63 ÜRÜN MUHAFAZASI ÜRÜN MUHAFAZASI İ ç süreçler ve teslimatı şunları içermelidir ◦ Ürün uygunlu ğ unun korunması ◦ Tanımlama ◦ Taşıma ◦ Paketleme ◦ Stoklama ◦ Koruma Bunlar ürünün bileşen parçaları içinde uygulanmalıdır.

64 ÖLÇME VE GÖZET İ M C İ HAZLARININ KONTROLÜ ÖLÇME VE GÖZET İ M C İ HAZLARININ KONTROLÜ Kuruluş izleme ve ölçmenin yürütülebilmesini ve izleme ve ölçmenin güvenilir olması ve do ğ ru sonuçların alınabilmesi için; izleme ve ölçme şartlarıyla tutarlı olacak şekilde yürütülmesini sa ğ layacak prosesleri oluşturmalıdır.

65 ÖLÇME,ANAL İ Z VE İ Y İ LEŞT İ RME ÖLÇME,ANAL İ Z VE İ Y İ LEŞT İ RME Kuruluş sürekli iyileştirmenin sürdürülebilmesi, müşteri memnuniyetini belirlenebilmesi ve karşılanabilmesi, proses performansının izlenmesi ve ölçülmesi, ürün uygunlu ğ unun sa ğ lanması, izlenmesi ve ölçülmesi, kalite yönetim sisteminin etkinli ğ i ve sürekli iyileştirilmesi, verilerin analizi amacıyla izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme proseslerini planlamalı ve uygulamalıdır. Planlama ve uygulama aşamalarında istatistik teknikleri ve di ğ er uygulanabilir metodları kullanmalıdır.

66 GENEL GENEL

67 İ ZLEME VE ÖLÇME MÜŞTER İ MEMNUN İ YET İ İ ZLEME VE ÖLÇME MÜŞTER İ MEMNUN İ YET İ Müşteri algılaması ile ilgili bilgiler izlenmelidir. Bu bilgilerin elde edilme ve kullanma metotları belirlenmelidir.

68 İ Ç TETK İ KLER İ Ç TETK İ KLER İ ç tetkikler belirli aralıklarla ve düzenlemelerle; Planlanmalı, Uygulanmalı, Dokümante edilmeli, De ğ erlendirilmeli, Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması sa ğ lanmalı, Takip edilmelidir

69 İ Ç TETK İ KLER İ Ç TETK İ KLER Daha önceki tetkik kayıtları dikkate alınmalıdır. Tetkikçilerin objektifli ğ i ve tarafsızlı ğ ı sa ğ lanmalıdır.

70 SÜREÇLER İ N GÖZET İ M İ VE ÖLÇÜMÜ SÜREÇLER İ N GÖZET İ M İ VE ÖLÇÜMÜ Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için ; İ zleme yöntemi, İ zlenen ve ölçülen parametrenin yeterlili ğ i, Proseslerin de ğ erlendirilme yöntemi, İ stenilen sonuçlarına uygunlu ğ u de ğ erlendirilmelidir. Gerek görülen alanlar ve faaliyetler için iyileştirme çalışmaları uygulanmalıdır.

71 ÜRÜNLER İ N GÖZET İ M İ VE ÖLÇÜMÜ ÜRÜNLER İ N GÖZET İ M İ VE ÖLÇÜMÜ Ürün karakteristikleri,ürün gerçekleştirmenin uygun safhalarında; Gözlenmeli, Ölçülmeli, Do ğ rulanmalı, Dokümante edilmelidir,

72 ÜRÜNLER İ N GÖZET İ M İ VE ÖLÇÜMÜ ÜRÜNLER İ N GÖZET İ M İ VE ÖLÇÜMÜ Ürün ve servis hizmetlerinin ancak uygunluk sa ğ landıktan sonra onaylanmaları söz konusu olabilir. Serbest bırakmadan sorumlu personel her bir durum için tanımlanmalıdır.

73 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER İ N KONTROLÜ UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER İ N KONTROLÜ Uygun olmayan ürünler: ◦ Tanımlanmalı ◦ Ayrılmalı ◦ Kontrol edilmeli ◦ Düzeltilmeli ◦ Yeniden do ğ rulanmalı ◦ Dokümante edilmelidir.

74 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER İ N KONTROLÜ UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER İ N KONTROLÜ Düzeltme işlemi uygulanmış uygun olmayan ürünler yeniden do ğ rulanmalıdır. Uygun olan durumlarda müşteri onayı alınmalıdır. Uygunsuzlukların sonuçları kullanımdaki ürünler içinde; ◦ Belirlenmeli ◦ Önlemler alınmalıdır. Şartlı onay kayıtları tutulmalıdır.

75 VER İ ANAL İ Z İ VER İ ANAL İ Z İ Kalite sisteminin uygunlu ğ u ve etkinli ğ ini gösteren veriler: – Belirlenmeli – Toplanmalı – Analiz edilmelidir. Kalite sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla – Müşteri memnuniyeti/memnuniyetsizli ğ i – Ürün şartlarına uygunluk – Süreç ve ürün karakteristikleri – Tedarikçiler hakkındaki bilgiler sa ğ lanmalıdır.

76 İ Y İ LEŞT İ RMELER SÜREKL İ İ Y İ LEŞT İ RME İ Y İ LEŞT İ RMELER SÜREKL İ İ Y İ LEŞT İ RME Sürekli iyileştirme aşa ğ ıdakilerin kullanımı ile sa ğ lanmalıdır. – Kalite politikası – Kalite hedefleri – Tetkik sonuçları – Veri analizleri – Düzeltici ve önleyici faaliyetler – Yönetimin gözden geçirmesi

77 DÜZELT İ C İ FAAL İ YETLER DÜZELT İ C İ FAAL İ YETLER Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için düzeltici faaliyet prosedürü şunları içermelidir; – Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi (müşteri şikayetleri dahil) – Uygunsuzluk sebeplerinin belirlenmesi – Tekrarı önleyecek gerekli önlemler – Düzeltici faaliyetler – Düzeltici faaliyetin izlenmesi ve de ğ erlendirilmesi – Dokümantasyon

78 ÖNLEY İ C İ FAAL İ YETLER ÖNLEY İ C İ FAAL İ YETLER Potansiyel uygunsuzluk sebeplerinin ortadan kaldırılması için önleyici faaliyetler prosedürü şunları içermelidir; – Potansiyel uygunsuzlukların belirlenmesi – Önleyici faaliyetlerin planlanması – Önleyici faaliyetlerin uygulanması – Önleyici faaliyetlerin de ğ erlendirilmesi – Dokümantasyon.

79 Yönetim sistemleri ve ilgili taraflar 6. Danışmanlar 7. Müşteriler 1.Yönetim 3. Çalışanlar 4. Belgelendirme Kuruluşları 8. Toplum 5. Akreditasyon Kuruluşları Kuruluş 2. Yönetim Temsilcisi

80 Yönetimin Hataları Yönetimin Hataları  Amaç, “sistem kurmak” yerine “belge almak” olarak belirlenir.  Sistem ile:  Kurumsallaşma,  Sürekli iyileştirme,  Ürün/hizmet kalitesini sürekli kılma,  Katma değer yaratma ve  Müşteri memnuniyetini artırma hedeflenmez.

81 Standartlar, NE yapılaca ğ ını söyler NASIL yapılaca ğ ını kuruluşlar kendileri belirler. Standardın şartları, kuruluşun her prosesi için özenle yorumlanmalı ve NASIL uygulanaca ğ ı belirlenmelidir.  Oysa, ço ğ u zaman, standart kuruluşa özel yorumlanmaz.  Başka kuruluşların uygulamaları kopya edilir. Yönetim temsilcisinin hataları

82 Yönetim sistemleri; kolay anlaşılan, kolay uygulanan ve etkin olmalıdır. En etkin sistem; ihtiyaca cevap veren, kuruluş yapısına uygun, hantal dokümantasyondan uzak ve katma değer yaratan sistemdir.  Sistemlerin oluşturulmasında etkinlik göz ardı edilir.  “kalite yönetim prensipleri” bilinmez ya da sistem kurulurken dikkate alınmaz. Yönetim temsilcisinin hataları

83  E ğ itim eksikli ğ inden, standardı yorumlayamamaktan ve sistemi tetkikçiler için oluşturmaktan dolayı aşırı dokümantasyona gidilir.  Aşırı dokümantasyon sistemi hantallaştırır ve uygulanamaz hale getirir. Aşırı dokümantasyon ciddi bir risktir. Yönetim temsilcisinin hataları

84  Sistemin bütününü yukarıdan izleyemez, kafasını kuma gömer.  Çalışanları yeterince bilinçlendirmez.  Yönetemez, kendisi yapar. Yönetim temsilcisinin hataları

85 Çalışanların hataları Çalışanların hataları  Geçici bir iş olarak görülür.  Bu çalışmaların, sadece yönetim temsilcisinin işi oldu ğ u sanılır.  Yönetim temsilcisine destek olunmaz.  Sistemdeki sorumlulu ğ unun farkında de ğ ildir  Başarının Yönetim temsilcisine ait oldu ğ u düşünülür.  Belgelendirme sonunda ödül beklenir.  Bana ne faydası var der. Faydanın farkında de ğ ildir.

86 Belgelendirme kuruluşlarının hataları Belgelendirme kuruluşlarının hataları Bazı belgelendirme kuruluşları:  Ticari kaygı içindeler.  Akreditasyon kurallarını deliyorlar.  Tecrübeli olmayan tetkikçiler kullanıyorlar.  Belge garantili pazarlık yapıyorlar.


"MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI KAL İ TE GÜVENCE S İ STEMLER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları