Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DETAYLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DETAYLARI"— Sunum transkripti:

1 SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DETAYLARI
İSTANBUL TEKNOKENT İSTANBUL AĞUSTOS 2013

2 PROGRAMIN KAPSAMI Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve Üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek Ülkemize katma değer yaratacak, Uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına * katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi

3 PROGRAMIN KAPSAMI Mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir. Ortaklarından en az biri sonuçları ticari uygulamaya dönüştürecek gerçek veya tüzel kişi olmalı

4 KİMLER BAŞVURABİLİR San-Tez Yönetmeliğinde tanımlanan
proje ortakları adına 1. Proje yürütücüsü veya 2. Firma yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir

5 EN FAZLA KAÇ PROJE BAŞVURUSU YAPILABİLİR
Proje Yürütücüsünün bu program kapsamında aynı anda, en fazla iki projesi desteklenebilmektedir

6 DESTEKLENMEYEN PROJE TÜRLERİ
Temel araştırma projeleri Belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar Durum tespiti projeleri Rutin testler/analizler Altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler

7 hibe olarak kullandırılmaktadır
DESTEK TÜRÜ Destekler nakdi olup hibe olarak kullandırılmaktadır

8 DESTEK ORANLARI VE ÖDEME ŞEKLİ
Proje giderlerinin en fazla %75’i Bakanlık, en az %25’i Proje ortağı firma/firmalar tarafından karşılanır Proje ödemeleri; Sözleşmede belirtilen 3’er aylık dönemler halinde proje adına üniversite tarafından açılmış bulunan proje özel hesabına yatırılır. Diğer kaynaklardan sağlanan hibe ve destekler proje başvurularında belirtilir

9 Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır.
PROJE DESTEK SÜRESİ Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır. Projenin gereksinimlerine uygun olarak 6 ay ek süre verilebilir

10 PROJE BAŞVURU TARİHLERİ
Yılda iki dönem proje başvurusu yapılabilir. Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur

11 PROJE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SÜREÇ NASIL İŞLER?
Proje yürütücüsü adresinden proje ortakları adına yapar Proje Öneri Formu doldurulurken, projedeki Ar-Ge faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere projeyi öneren kuruluşun(ların) katkısının ne olacağının anlatılmasına dikkat edilmelidir

12 PROJE BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEKLER
Proje ortağı olan firma için; 1. Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce iflas etmesi veya tasfiye halinde olması, 2. İş veya faaliyetlerini askıya almış olanlar, bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu olanlar, veya ulusal mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olanlar, 3. Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce, profesyonel (mesleki) faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde bir karar ile mahkûmiyet almış olanlar, 4. Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce, kamu haklarından mahrum olanlar, 5. Proje başvuru yılından önceki bilançosunda zarar göstermiş olanlar. 6. Gösterilen sermaye tutarının proje bütçesi üzerinden taahhüt ettiği tutarın altında olanlar,

13 Proje Yürütücüsü ve Firma İçin:
1. Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce İhale Yasası’na aykırı davranışlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olanlar) Teklif edilen proje ile “haksız rekabet (çıkar çatışması)” konumunda olanlar, 2. Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce yalan beyanda bulundukları tespit edilenler

14 PROJE KAPSAMINDA DESTEKLENECEK GİDER KALEMLERİ
San-Tez projesinde aşağıdaki harcamalar gider kabul edilir; Makine Donanım Giderleri; Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü kalıcı cihaz/donanım/kalıp/yazılım lisans bedeli/malzeme satın alma veya kiralama giderleri, Sarf Malzemesi Alım Giderleri; proje süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan deney gereçleri ve malzemeleri, deney hayvanları v.b., 3. Personel Giderleri ; Proje Yürütücüsü, Tez Öğrencisi, Yardımcı Araştırmacı, Yardımcı Personel, 4. Seyahat Giderleri; veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb. gibi projeyle doğrudan ilgili seyahat giderleri 5. Hizmet Alımı; Projeyle ilgili danışmanlık, yayın, nakliye, donanım bakım ve onarım, yaptırılacak her türlü bilgisayar yazılımı v.b. ,fatura ile belgelendirilebilecek işler,

15 DESTEKLENEN GİDERLER İÇİN KISITLAMALAR NELERDİR?
Proje önerisinde hizmet alım giderleri için ayrılan bütçe, proje toplam bütçesinin %20’sini aşamaz Proje ortağı firma ve ortaklarından hizmet alımı yapılamaz Diğer kısıtlamalar için Teknik ve Mali Kılavuzdan bilgi alınabilir.

16 DESTEKLENMEYEN GİDERLER
Her türlü kâr, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, amortismanlar, yeniden değerlendirme maliyetleri, depozitolar, dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri, muhasebe, vb idari giderler, Yönetim giderleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. prim giderleri, Büro makineleri ve malzemeleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar, Kira (ofis, depo. stand, vb. kiralar), inşaat ve tesisat giderleri, Verilerin toplanması gibi mal ve hizmet alımları

17 BAŞVURU FORMUNU DOLDURURKEN FAYDALANILACAK DOKÜMANLAR
• San-Tez Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik • Teknik ve Mali Kılavuz

18 ELEKTRONİK BAŞVURU HAKKINDA
Proje önerisi yapılabilmesi için Internet adresinden proje yürütücüsü olarak yeni kayıt yapılması gerekmektedir Proje başvurusu elektronik ortamda yazıldıktan sonra aşağıdaki evrakların Bakanlığa teslim edilmesi gerekmektedir. 1. Proje başvuru dilekçesi 2. Projenin Ar-Ge Portalinden girişinin yapıldığını gösteren özet rapor 3. Projeyi destekleyen firmanın kabul ve taahhüt beyanı 4. Proje ekibinin kabul ve taahhüt beyanı

19 PROJE ÖNERİSİNİN İÇERDİĞİ TEKNOLOJİK ALANLAR
Projeyle ilgili teknoloji alan(lar)ı "Teknolojik Alan Ekle" kısmında verilen seçenekler arasından seçilir.

20 TEKNOLOJİ GRUBU Projenin Ar-Ge faaliyetlerinin içerdiği teknolojiler göz önünde bulundurularak, teknoloji gruplarından biri seçilir

21 ELEKTROMEKANİK ELEKTRİK
ALANLAR ENFORMASYON ELEKTROMEKANİK ELEKTRİK MALZEME BİYO/AGROTEKNOLOJİ KİMYA MAKİNA DİĞER

22 PROJE BAŞARI ÖLÇÜTLERİ
Proje faaliyetlerinin başarıyla tamamlanması durumunda oluşacak somut çıktılar ve bunlarla ilgili başarı ölçütleri ayrıntılı olarak açıklanmalıdır Projenin başarılı sayılması için hangi ölçülebilir değerlerin sağlanacağı belirtilmelidir. Üretim hızı (adet/saat), enerji tüketimi, verimlilik yüzdesi, raf ömrü, vb. ölçülebilir eğerler verilmelidir. Proje çıktısının uyacağı ulusal ve uluslararası standartlar yazılmalıdır.

23 AR-GE FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK YÖNTEM
Proje süresince gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, incelenecek parametreler, bu parametrelerin incelenmesi için kullanılacak yöntemler, araçlar, yapılacak ölçümler ve çıktılar açıklanmalıdır Proje sonucunda elde edilecek ürün ya da üretim yöntemi ile ilgili performans kriterleri belirtilmelidir Proje süresince kullanılacak ulusal/uluslararası standartlar yazılmalıdır

24 PROJEDE İZLENECEK AR-GE AŞAMALARI
Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları vb. Tasarım uygulama ve doğrulama çalışmaları Prototip üretimi, Pilot tesisin kurulması, Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü

25 PROJENİN YENİLİKÇİ YÖNLERİ
Projedeki yenilik unsurları ve proje çıktısının nitelikleri bakımından benzerlerinden farklı ve üstün olan yönleri somut verilerle ortaya konulmalıdır Önerilen ürün/süreç yeniliği ile doldurulacak teknolojik boşluklar Karşılanması düşünülen pazar talepleri belirtilmeli Proje çıktısını benzerlerinden ayıran üstün yönler vurgulanmalıdır

26 Üretim yöntemlerinde (süreç) yenilik
YENİLİK TANIMLARI Yenilik Üründe yenilik Üretim yöntemlerinde (süreç) yenilik

27 PROJENİN EKONOMİK YARARA VE ULUSAL KAZANIMA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ
Projenin ekonomik getirileri ile ilgili tahminler belirli bir fizibilite çalışmasıyla hesaplanmalı Elde edilen veriler ilgili alanlarda belirtilmelidir

28 Hedeflenen pazarda müşteri kuruluşun mevcut durumu ve pazar payı
PAZAR ANALİZİ Hedeflenen pazarda müşteri kuruluşun mevcut durumu ve pazar payı 2. Proje sonucunda müşteri kuruluşun ürünleri veya hizmetleri için hedeflediği pazar ve bu pazardaki talep potansiyeli ve oluşabilecek pazar değişimleri 3. Proje çıktısının ticarileşme potansiyeli, ticarileştirme aşamasında müşteri kuruluşun karşılaşılabileceği olası engeller (teknik, mali, hukuki, fikri mülkiyet hakları vb.) ve bu engellerin aşılmasına ilişkin planlar

29 PROJE SONUCUNA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER
İyileştirme projesi olduğu durumda beklenen uygulamaya konma süresi: Süreç iyileştirilmesi planlanıyorsa, bu iyileştirmenin uygulamaya konma süresi Proje kapsamında geliştirilmesi planlanan ürünün pazara çıkış süresi Ticarileşebilir bir çıktı olduğu durumda beklenen pazara çıkış süresi

30 PROJE SONUCUNA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER
Mevcut satışlar içindeki pay, proje çıktısı ürünün, ticarileştiği yıl içindeki satışından elde edilecek gelirin, o yılki satış hasılatına oranıdır

31 PROJE PERSONELİ AYLIK ÖDEME MİKTARLARI
Projede görev aldığı süre için 5593 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak proje sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden aylık ücret ödemesi yapılır. 3143 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin son fıkrasına ve Yönetmelik esaslarına göre Proje Personeline Ödenecek Aylık Ücret Üst Sınırları a) Proje Yürütücüsü : 950,00 TL/ay b) Yardımcı Araştırmacı : 750,00 TL/ay c) Yardımcı Personel :500,00 TL/ay d) Tez Öğrencisi:

32 • Herhangi bir kurumda çalışmayan Doktora Öğrencisi: 1.750,00 TL/ay
• Herhangi bir kurumda çalışmayan Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.500,00 TL/ay • Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 750,00 TL/ay • Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Y. Lisans Öğrencisi: 600,00 TL/ay Bir Projede birden fazla tez öğrencisinin görevlendirildiği ve her birinin tezinin projenin bir parçası olacağı üniversite tarafından kabul edildiği durumda; tez öğrencilerine ödenecek toplam tutar 3.500,00 TL’den fazla olamaz

33 KAYHAN BAYAZIT Dr. Gamze Sart


"SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DETAYLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları