Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi)"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi)
FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

2 GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN
Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında özkaynağa karşılık borcun kullanılması önemlidir. Girişimci: Kendi özkaynaklarından daha çok farklı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişidir. İşletmelerin gelişim aşamaları : 1 ) Başlangıç aşaması: En zor aşamadır. Bu aşamada girişimci kira, makine, ekipman, stok, ücret, reklam, lisans ve kuruluş harcamalarını yapmak zorundadır. Başarısızlık ihtimali yüksektir. Müşteri sayısı az ve finansman kaynakları sınırlıdır. Bu finansal kaynaklar, . Kişisel kaynaklar . Melek yatırımcılar . Arkadaşlar ve akrabalar . Kısa vadeli banka kredileri . Satıcılardır.

3 GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN
2) Büyüme aşaması: Pazarın genişlediği, yeniliklerin çoğaldığı, rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı aşamadır. Bu aşamada yeni tesis, makine ve arge çalışmaları için finansal kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Bu finansal kaynaklar, . Satıcılar . Ticari bankalar . KOBİ finansal destekleri . Risk sermayedarları . Yatırım bankaları . Yatırımcılardır. 3) Olgunluk aşaması: İşletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu, fiyatların düşme eğilimine geçtiği, satışların arttığı fakat fiyatlardaki düşüş nedeni ile kârların azaldığı aşamadır. 4) Gerileme dönemi: ARGE ve promosyon harcamalarının düştüğü, fiyat savaşlarının devam ettiği, satışların ve kârların azaldığı aşamadır.

4 GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN
Finansal planlama: İşletmenin belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyacağı fonları, nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması, en uygun fon kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların kullanımının belirlenmesi amacıyla yapılır. Finansal kontrol: Periyodik olarak tahmini değerlerle fiili olarak oluşan değerler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak veren bir süreçtir. Sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejiler : . Borçlanmadaki vadeyi uzatmak . Sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak . Borçların yenilenmeme riskini en aza indirmek . Döviz kuru riskinden korunmak . Girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürürken : . Pazarı araştırmak . Hedef kitleyi belirlemek . Rakipleri incelemek . Teşvik imkanları . Yatırım kârlılığını araştırmak zorundadır. . İşletme yöneticileri, uzun dönemli finansman ihtiyacı tahmininde proforma tablolardan, kısa dönemli finansman ihtiyacı tahmininde nakit bütçelerinden yararlanır. .

5 GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN
Proforma bilanço: Tahmini bilanço demektir. İşletme verilerinden yararlanarak, dönem sonunda beklenen aktif ve pasif kalemlerinin hangi tutarlarda olacağını tahmin etmektir. Aktifler pasiften büyükse fon açığı, pasifler aktiften büyükse fon fazlası var demektir. Nakit bütçesi: Belirli bir süre için hazırlanan ve hazırlandığı dönem içerisinde işletmenin olası nakit girişleri ile çıkışlarını gösteren kısa dönemli planlama araçlarından birisidir. Proforma gelir tablosu :Tahmini gelir tablosudur. İşletmenin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı gelirler ile katlandığı giderlerin bütçelendiği finansal tablodur. Çalışma sermayesi: Firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi, üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi iş hacminin genişletilebilmesi, yükümlülüklerini karşılayamama riskini azaltması, kredi değerliliğini arttırması, olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi faaliyetlerini kârlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayedir. Çalışma sermayesi kalemleri nakit, alacak, stok, nakit benzeri ve dönen varlıklardır.

6 GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN
Çalışma sermayesini etkileyen faktörler: a) İşletmenin faaliyet konusu b) İşletmenin büyüklüğü c) Satışlarda artış oranı d) Satışlardaki düzenlilik Girişimcinin kaynakları: İki türlü borçlanma yolu vardır. Bunlar borçla finansman ve özkaynak yoluyla finansmandır. a )Borç finansmanı: Faiz ve anapara ödemesini gerektiren araçlar ile yapılır. Kredi kârdan geri ödenir. Varlık temelli finansman olarak adlandırılır. Binalar, makineler, arazi gibi bazı duran varlıklar teminat olarak gösterilir. Kısa dönemli borçlar ( bir yıldan az ) ………. çalışma sermayesinin, Uzun dönemli borçlar ( bir yıldan uzun )…… duran varlıkların finansmanında kullanılır. Özsermaye yoluyla finansman: İşletme sahip ya da ortaklarının koymuş olduğu paraya özsermaye denir.

7 GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN
Borçlanmanın hangi yolla yapılacağını belirleyen faktörler: . Varlıkların yapısı . Varlıkların dağılımı . Faiz oranları . İşletmenin büyüklüğü İçeriden yaratılan borçlar: . Elde edilen kârlar . Varlık satışları . Çalışma sermayesinin azaltılması . Alacak veya stoklara daha az fon bağlanması . Ödeme dönemlerini uzatma . Vade yapısını değiştirme Dışarıdan sağlanan kaynakların değerlendirilmesi: Kullanılacak fonların vade yapısı, maliyeti, yönetim üzerindeki kontrol etkisidir.

8 GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN
Girişimcilerin fon kaynakları: 1) Kişisel fonlar: Melek yatırımcılar, ticari bankalar ve risk sermayedarlarının fonları için güvence oluşturur. 2) Aile ve arkadaşlar: Sağlanması kolaydır. Sakıncaları : . Yönetime karışma . Kârdan pay alma . Sahiplenme . Çalışanlara karışma . Faaliyetleri yönlendirmedir. 3) Ticari bankalar: Her türlü kredilerdir. Kısa sürelidirler. 4) Finansal kiralama ( Leasing ): Yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak kira karşılığında kullanımının kiracıya verilmesi ve sözleşme sonunda belirlenen değerle mülkiyetin kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. 5) Melek yatırımcılar: Parası olan kişi veya grupların, kâr sağlama potansiyeli yüksek, katma değer yaratabilecek bir iş fikri olan fakat kaynak sıkıntısı içerisindeki girişimcilere destek olmasıdır. 6) Risk sermayesi: Ellerindeki büyük miktarda fon fazlası bulunan yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve uzun vadeli yatırım modelidir.

9 GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN
Unsurları : . Teknolojik yenilik . Sermayeye katılım . Yönetime katılım . Küçük işletme . Hızlı büyüme . Uzun vadeli yatırımdır. Risk sermayesi finansman modeli yatırımları için: 1) İş planının hazırlanması: Mali yapı gibi bilgileri içeren iş planını risk sermayesi şirketine gönderir. 2) İlk değerlendirme: İş planı hazırlanmış olan proje başvuruları incelenir. 3) Birlikte çalışma: Projenin teknik ve mali yönü incelenir, fizibilite çalışmaları yapılır. 4) Değerlendirme: Sonuçlarının olumlu çıkması halinde risk sermayesi projeye katılım koşullarını belirler. 5) Yatırım sözleşmesi: Koşulların iki tarafça benimsenmesi durumunda yatırım sözleşmesi imzalanır.

10 GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN
Girişimcilerin başvurabileceği kurumlar: 1) Türkiye Halk Bankası: Bir çok türde kredi vermektedir. 2) Kredi garanti fonu (KGF):1991 yılında TESK, TOBB, TOSYÖV ve MEKSA tarafından kurulmuştur. Daha sonra bu ortaklığa KOSGEB ve Halk Bankası’ da katılmıştır. KGF 250 işçiye kadar olan işletmeleri KOBİ olarak kabul etmekte onlardan gelen garanti ve kefalet taleplerini karşılamaktadır. 3) Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş 4) KOSGEB AR-GE Destekleri 5) TÜBİTAK – TİDEB AR - GE Destekleri 6) EUREKA – Türkiye :1985’ te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB’ nin kurduğu uluslararası bir kurumdur. 7) Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV): 1991 yılında kurulmuştur. İşletmelerinin geliştirme projelerine Dünya Bankası kaynağından destek sağlamayı sürdürmektedir.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


"GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları