Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

-B İ LG İ S İ YARLI TOMOGRAF İ - DERS=BMET 268.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "-B İ LG İ S İ YARLI TOMOGRAF İ - DERS=BMET 268."— Sunum transkripti:

1 -B İ LG İ S İ YARLI TOMOGRAF İ - DERS=BMET 268

2

3

4 1963 yılında Cormak tarafından teorize edilmi ş ve radyolojide yeni bir çı ğ ır açmı ş kesitsel görüntüleme yöntemidir. Temeli Röntgen cihazına dayanmaktadır. Bir nesnenin de ğ i ş ik açılardan çok sayıda iki boyutlu X ı ş ını görüntüleri alınarak o nesnenin iç yapısının üç boyutlu görüntüsü elde edilmeye çalı ş ılır.

5  Vücuttaki yumu ş ak dokuların görüntüsünü alır. Örne ğ in kaslar, iç organlar. Kazalarda, vücuda alınan darbelerde veya sakatlanmalarda erken teshis ve tedavi için kullanılır.

6  1- GANTRY: X- ı ş ın tüpünün bulundgu halka ş eklindekı kısımdır 2- KABINETLER: Cihaza kontrol eden kartların bulundu ğ u kısımdır 3- GORUNTU ISLEM ve OPERATOR:Dijital sinyalleri görüntüye çeviren kısımdır. Bu kısımda dört tane bilgisayar vardır

7

8

9

10  Hasta masa üzerinde hareketsiz bir ş ekilde yatar  X-ı ş ını tüpü hastanın incelenecek bölgesini kesitlerini almak için hastanın etrafında x- ı ş ını yayarak dönmeye ba ş lar  Hastanın vücudundan geçen ve görüntü bilgilerini ta ş ıyan x-ı ş ını demetlerini dedektörler absorbe eder.  Dedektörlerden gelen verileri analog dijital çevirici kullanılarak sayısal verilere dönü ş türülür ve görüntü bilgisayarlarında i ş lenerek ekranda görüntü olu ş turulur.

11

12  Biligisayarlı Tomografi cihazları geçirdikleri evrime göre 5 jenerasyon altında toplanmaktadır.

13  Pencil-Beam(kalem-ı ş ıması) x-ı ş ını ve kar ş ısında tek bir detektörün bulundu ğ u bu tür cihazlar translate-rotate (çevirme-döndürme) prensibi ile çalı ş maktadır.  İ lk jenerasyon cihazlarda kesit alım süresi bu nedenle oldukça uzundur.

14  Bu cihazlarda tek detektör yerine lineer dizilmi ş birden fazla detektör kullanılmı ş ve X-ı ş ını huzmesi de pencil-beam (kalem- ı ş ıması) yerine detektör geni ş li ğ ine göre yelpaze biçiminde geni ş letilmi ş tir.

15  Bir ve ikinci jenerasyon cihazlardan sonra, döndürme-döndürme (rotate-rotate) prensibi ile çalı ş an üçüncü Jenerasyon aygıtlar geli ş tirilmi ş tir.  Bu cihazlar x-ı ş ını kayna ğ ı ve bu kayna ğ ın kar ş ısına yerle ş tirilmi ş, konveks dedektörlerden olu ş turulmu ş tur.Xı ş ını demeti, kar ş ısına denk gelen dedektörlerin tümünü içine alacak ş ekilde yelpaze biçimindedir.

16  Döndürme-sabit (Rotate- stationary) tekni ğ i olarak da adlandırılan sistemde sadece X-ı ş ını kayna ğ ı hareketlidir.  Tek bir X-ı ş ını kayna ğ ı incelenecek obje etrafında 360 C’lik bir dönü ş hareketi gerçekle ş tirirken,detektörler oyuk yada “gantry” boyunca dizilmi ş ve sabitlenmi ş tir.  Böylelikle kesit alım süresi 1- 2 saniye düzeylerine indirgenmi ş tir.

17  Be ş inci jenerasyon cihazlarda dü ş ük ve yüksek rezolüsyon olmak üzere iki ayrı çalı ş ma modu mevcut olup dü ş ük rezolüsyon modu kullanıldı ğ ında saniyenin yarısı kadar sürede masa hareketi sa ğ lanmaksızın sekiz adet ardı ş ık kesit alma olana ğ ı mevcuttur.  Buna kar ş ın yüksek rezolüsyon modu seçildi ğ inde tek bir kesit 0.1-0.4 sn. gibi çok daha kısa sürede tamamlanabilmektedir.  Be ş inci jenerasyon cihazlarda kullanılan detektör sistemi, dördüncü jenerasyon da oldu ğ u gibi oyuk(gantry) bo ş lu ğ u içine çepeçevre yerle ş tirilmi ş durumdadır.

18

19  İnceleme rahatsızlık verici mi? Herhangi bir tehlikesi var mı? İncelemenin kendisi tamamen ağrısızdır. İnceleme sırasında hastadan BT cihazının masasında hiç hareket etmeksizin yatması istenir. Yapılacak incelemenin türüne bağlı olarak hastaya kol damarlarından kontrast madde enjekte edilebileceği gibi ağızdan kontrast madde içmesi de istenebilir. İncelemenin bu kısmı hasta için biraz rahatsızlık verici olabilir. Kontrast maddeler iyot içerdiği için bazı kişilerde allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hastanın inceleme öncesinde teknisyen ya da radyoloğa bu tür maddelere karşı daha önce allerjik bir reaksiyon gösterip göstermediğini ve eğer varsa başka maddelere karşı allerjisini bildirmesi gerekir. Hastaya daha önceden yapılmış bir BT incelemesinde, IVP olarak adlandırılan böbrek incelemesinde veya anjiografi sırasında kontrast madde verilmiş olabilir. BT cihazları X ışınlarını kullanır. Betatom’ da bulunan multislice ct cihazı hastanın güvenliği için en iyi şekilde dizayn edilmiş olup inceleme sırasında maruz kalınan radyasyon miktarı gerekli en az düzeyde olacak şekilde imal edilmiştir. X ışınları anne karnında gelişmekte olan fetusa zarar verebileceğinden inceleme hazırlığına başlamadan evvel hasta hamilelik şüphesi varsa bu konuda doktora veya teknisyene bilgi vermelidir.

20  1. Soft (pürüzsüz) Filtreler: Kontrast rezolüsyonu arttırmak amacı ile kullanılmaktadır. Daha çok yumu ş ak doku incelemelerinde yararlanılmaktadır.  2. Sharp (Edge enhance) Filtreler: Geometrik rezolüsyonu arttırmaya yönelik kullanılmaktadır. Kemik yapıların incelenmesinde uygulama alanı bulmaktadır.  Sekonder filtrasyona tabi tutulmadan önceki aksiyal planlı bir beyin BT kesiti (soldaki ) ve pürüzsüz (smooth) filtrasyondan geçirildikten sonraki görünümü (sa ğ daki ) kar ş ıla ş tırmalı olarak görülmektedir.  Sekonder filtrasyona tabi tutulmadan önceki aksiyel planlı lomber vertebra BT kesiti (soldaki) ve sharp filtrasyondan geçirildikten sonraki görünümü (sa ğ daki) kar ş ıla ş tırmalı olarak görülmektedir

21

22

23

24

25

26 TOSHIBA (CT) B İ LG İ SAYARLI TOMOGRAF İ MODELLER İ TOSHIBA 900SX TOSHIBA XPEED TOSHIBA XPRESS TOSHIBA XVISION TOSHIBA AUKLET TOSHIBA ASTEION VF, VR, VI, dual, multi, super4 TOSHIBA AQUILION dual,multi,SUPER4,CXL-RXL-LB-ONE TOSHIBA ALEXION TOSHIBA ACTIVION HITACHI (CT) B İ LG İ SAYARLI TOMOGRAF İ MODELLER İ HITACHI W1000 HITACHI CARINO HITACHI 950SR HITACHI 1050SR HITACHI 2000 HITACHI RADIX TURBO HITACHI PRATICO HITACHI PRONTO SE,XE PHILIPS (CT) B İ LG İ SAYARLI TOMOGRAF İ MODELLER İ PHILIPS TOMOSCAN LX PHILIPS TOMOSCAN SR6000 PHILIPS TOMOSCAN SR7000 PHILIPS TOMOSCAN AV-Pf, AVP, PS


"-B İ LG İ S İ YARLI TOMOGRAF İ - DERS=BMET 268." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları