Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Özgür Ömür EÜTF Nükleer Tıp AD MEME KANSER İ NDE MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Özgür Ömür EÜTF Nükleer Tıp AD MEME KANSER İ NDE MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Özgür Ömür EÜTF Nükleer Tıp AD MEME KANSER İ NDE MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME

2 MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME PEM FDG dışı PET/BT FDG PET/BT

3 MEME KANSER İ NDE MOLEKÜLER HEDEFLER The Breast 2009;53:66-73

4 PR İ MER MEME LEZYONUNUN KARAKTER İ ZASYONU

5 FDG PET/BT’nin L İ M İ TASYONLARI YANLIŞ NEGATİF LEZYONLAR 1 cm’den küçük lezyonlar Lobuler, tubuler, müsinöz karsinom İnsitu duktal karsinom Düşük mitotik aktivite Düşük histolojik derece YANLIŞ NEGATİF LEZYONLAR 1 cm’den küçük lezyonlar Lobuler, tubuler, müsinöz karsinom İnsitu duktal karsinom Düşük mitotik aktivite Düşük histolojik derece YANLIŞ POZİTİF LEZYONLAR ve DURUMLAR Selüler aktivitesi yüksek benign lezyonlar (fibroadenom, displazi) Mastit, yağ nekrozu, post-op enflamasyon Hormonal durum Hormonoterapi Proliferatif glandüler meme dokusu YANLIŞ POZİTİF LEZYONLAR ve DURUMLAR Selüler aktivitesi yüksek benign lezyonlar (fibroadenom, displazi) Mastit, yağ nekrozu, post-op enflamasyon Hormonal durum Hormonoterapi Proliferatif glandüler meme dokusu

6 TÜMÖR H İ STOLOJ İ S İ İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM LOBULER KARSİNOM

7 Enflamatuar Meme Ca

8 RELAPS, HER2 (+), ER/PgR (-) SUVmax: 32 RELAPS, HER2 (+), ER/PgR (-) SUVmax: 32 HER2 (-), ER/PgR (+) SUVmax: 6.9 HER2 (-), ER/PgR (+) SUVmax: 6.9 HORMON RESEPTÖR POZ İ T İ FL İĞİ

9 Primer Tümör Boyutu PRİMER LEZYON BOYUTUDUYARLILIK < 1 cm% 25 1 – 2 cm% 84 2 – 3 cm% 84 3 – 4 cm% 87 4 – 5 cm% 93 > 5 cm% 100 Semin Nucl Med 2013;43:271-80 < 2 cm lezyonlarda ortalama duyarlılık % 58

10 FDG PET Primer Lezyon Tanısı MMG, USG veya MR ile “indeterminate” lezyonlar (Duyarlılık > MMG+US) Multifokal/multisentrik tümörler (MMG ve USG’ye oranla 2 kat daha yüksek duyarlılık) Dens meme, implantlı olgular Post-operatif meme dokusunun incelenmesi Primeri bilinmeyen metastatik hastalar FDG PET primer tümör tanısında sadece seçilmi ş olgularda kullanılmalıdır !!!

11 Multisentrik Enflamatuar Meme Ca

12 Multifokal IDC

13 50 y, kadın Sol memede palpabl kitlesel lezyon MMG normal, dens meme paterni FDG PET/BT Sol memede hipermetabolik lezyon (SUVmax:8.6) Cerrahi rezeksiyon İnvaziv duktal karsinom Evre I

14 Memede ku ş kulu FM + MMG bulgusu olanlarda FDG PET/BT ile biyopsi kararı verilebilir mi? 13 çalışma, meta-analiz Samson DJ et al, Acad Radiol. 2002, 773-83 FDG PET/BT ile biyopsi kararı verilemez

15 Ku ş kulu meme lezyonlarında MRG & FDG-PET ? 42 lezyonDUYARLILIK (%)ÖZGÜLLÜK (%) MRG8974 FDG PET-BT6391 MRG + FDG PET/BT9570 PET & MR kombinasyonu ile gereksiz meme biyopsileri % 55 %17 Walter C, Eur Radiol. 2003, 1651-56

16

17 POZİTRON EMİSYON MAMOGRAFİ

18 MEME PET S İ STEMLER İ AVANTAJLARI Yüksek uzaysal rezolüsyon (1-2 mm) Yüksek duyarlılık Kısa görüntüleme süresi (~ 3 dk) Kantitatif tümör yanıt değerlendirmesinde daha yüksek doğruluk Mamografi, USG, MR ve Optik tarayıcılar ile füzyon Düşük radyasyon dozu Biyopsi rehberliği

19 PEM Flex II Solo Mammı PET 3-D tomographic görüntüleme Prone ve oturma pozisyonunda görüntüleme 2 mm uzaysal rezolüsyon 4-10 dk görüntüleme süresi İmmobilizasyon ve kompresyon (+) FDA onaylı meme biyopsi rehberliği Silindirik dedektör dizayn 1.4 mm rezolüsyon Kompresyon (-) Prone görüntüleme 5-15 dk görüntüleme süresi Stereotaksik biyopsi (-)

20 WB PET/BT vs PEM 1.5 mm Uzaysal Rezolüsyon Irving AW.IIEE International Symposium on Biomedical Imaging 2: 1396-1399 (2004)

21 Sol memede invaziv duktal karsinom

22 İntermediate grade DCIS, mamografide mikrokalsifikasyon gözlenen alanda yoğun FDG tutulumu Breast J 2006;12:309-23

23 PEM vs WB PET/BT < 2 cm lezyonlarda PEM’in duyarlılığı WB PET’ten anlamlı yüksek The Breast 2011;1-6

24 178 olgu, PEM + WB PET/BT ile preoperatif değerlendirme Ortalama tümör boyutu 1.5 cm (0.5-4 cm)

25 PEM İndeks tümör ve satellit lezyon PET/BT İndeks tümör (+), satellit lezyon (-) PET/BT İndeks tümör (+), satellit lezyon (-)

26 PEM, WB PET/BT & MR Konservatif meme cerrahisine aday Yeni tanı meme Ca 182 index lezyon Schilling K., et al. PEM in Breast Cancer Pre-Surgical Planning: Comparisons with MRI. European Journal of Nuclear Medicine (2010) () (p<0.001) Hormonoterapi, menapoz ve meme dansitesi PEM’in duyarlılığını etkilemiyor Multifokal lezyonları görüntülemede MR+PEM kombinasyonu en yüksek duyarlılığa sahip Hormonoterapi, menapoz ve meme dansitesi PEM’in duyarlılığını etkilemiyor Multifokal lezyonları görüntülemede MR+PEM kombinasyonu en yüksek duyarlılığa sahip Meme MR (n=182) PEM (n=182) WB PET (n=173) Duyarlılık% 93 % 68 Doğruluk% 89% 88% 68 PÖD% 95% 94% 96

27 PEM Kraniokaudal PEM, mediolateral oblik MR, aksial Sağ memede grade II invaziv duktal Ca Sol memede intraduktal Ca ve inferiorunda intraduktal komponenti

28 Neoadjuvan KT Yanıtının De ğ erlendirilmesi PEM CC 0.GÜN 7.GÜN Day 14 PEM MLO PEM ile erken dönemde tedavi yanıtını değerlendirmek mümkün Mary K. Hayes, MD, Memorial Healthcare System, Hollywood, FL

29 İ mplantlı Olgularda PEM Diagnostic Speciality Imaging, Penn 45 yaş bayan, Mmg sonrası PEM Retroareolar lezyon: ILC

30 PEM E ş li ğ inde Meme Biyopsi Kalinyak JE, The Breast Journal 2011; 17 USG’de görüntülenemeyen Stereotaksik biyopsi sonucunda uyumsuz patoloji saptanan olgularda kullanılabilir USG’de görüntülenemeyen Stereotaksik biyopsi sonucunda uyumsuz patoloji saptanan olgularda kullanılabilir

31 PET/MR Lezyonun anatomik-patolojik karakterizasyonu Lokalizasyonu Yaygınlığı (infiltrasyon alanı) Patofizyolojisi Moleküler ve metabolik durumu daha doğru değerlendirilebilir Düşük radyasyon riski 1.2 cm IDC Magn Reson Mater Phy 2013; 26:57–69

32 İnvaziv duktal Ca

33 Onkolojik PET/BT endikasyonu bulunan 63 hasta (7’si meme Ca), 126 PET (+) lezyon WB coil ile PET/MR, IV kontrastsız WB PET/BT 17/126 lezyon CT (+), MR(-): Lenf nodu, akciğer, tiroid ve kemik 6/126 lezyon MR(+), CT (-): Yumuşak doku, mediasten ve karaciğer Genel değerlendirmede PET/BT ve PET/MR arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yok Akciğer lezyonları ve lenf nodu değerlendirmede PET/BT, PET/MR’dan anlamlı üstün

34 EVRELEME

35 EVRE 0 Tis, N0, M0 EVRE IA T1, N0, M0 EVRE IB T0, N1mi, M0 T1, N1mi, M0 EVRE IIA T0, N1, M0 T1, N1, M0 T2, N0, M0 EVRE IIB T2, N1, M0 T3, N0, M0 SLNB PET/BT’nin aksiller evrelemede duyarlılığı yetersiz Uzak metastaz olasılığı düşük Yanlış pozitif sonuçlar gereksiz ALND’a neden olabilir PET/BT’nin aksiller evrelemede duyarlılığı yetersiz Uzak metastaz olasılığı düşük Yanlış pozitif sonuçlar gereksiz ALND’a neden olabilir SEMPTOM VARLI Ğ INDA PET/BT

36 EVRE IIIA T0, N2, M0 T1, N2, M0 T2, N2, M0 T3, N1, M0 T3, N2, M0 EVRE IIIB T4, N0, M0 T4, N1, M0 T4, N2, M0 EVRE IIIC Herhangi bir T, N3, M0 EVRE IV Herhangi bir T, herhangi bir N, M1 PET/BT Uzak metastaz olasılığı Sentinel nodun yoğun infiltrasyonu fagositoz kapasitesini bozacağından SLNB yanlış negatif olabilir Uzak metastaz olasılığı Sentinel nodun yoğun infiltrasyonu fagositoz kapasitesini bozacağından SLNB yanlış negatif olabilir

37 AKS İ LLER EVRELEMEDE FDG PET/BT Özgüllüğü yüksek ancak duyarlılığı SLNB’den düşük, Aksiller metastaz varlığını ekarte etmek için yeterli değil !

38 Aksilla dı ş ı Nodal Evreleme İnternal mammarial, supraklaviküler, mediastinal ve yüksek seviye aksiller (Berg seviye III) lenf nodu metastazlarının saptanmasında PET/BT konvansiyonel yöntemlerden üstün

39 Yüksek aksiller LAP

40 Multisentrik IDC Karşı aksiller LAP Multisentrik IDC Karşı aksiller LAP

41 S İ STEM İ K EVRELEMEDE PET/BT PET/BT ile % 52 hastada beklenmeyen metastaz saptanarak evrede değişiklik Semin Nucl Med 2013;43:294-98

42 Okkült Uzak Metastaz Saptamada PET/BT En sık okkült uzak metastaz lokalizasyonu kemik Erken evre litik, intramedüller metastazlarda FDG PET üstün Plevral, mediastinal, abdominal ve pelvik metastazlarda FDG PET/BT üstün Beyin metastazlarında PET/BT duyarlılığı konvansiyonel yöntemlerden düşük

43 Tümör Marker Yüksekli ğ i Klinik remisyonda, semptom (-), progresif CEA ya da CA 15.3 yüksekliği olan olgularda PET/BT’nin duyarlılığı % 92-96, özgüllüğü % 75-86

44 KEM İ K METASTAZLARI Uzak metastazların %90’ı En sık ve en erken uzak organ metastazı Litik ve intramedüller metastazlarda FDG PET/BT, blastik lezyonlarda kemik sintigrafisi daha üstün F-18 NaF PET, kemik metastazlarının tanısında sintigrafi ve FDG PET’ten daha etkin olabilir

45 F 18 NaF Kemik PET/BT Kemik sintigrafisinde kullanılan fosfonatlar ile benzer şekilde kemik metabolizmasını yansıtır Tc-99m işaretli fosfonatlara göre avantajları Yüksek rezolüsyon Yüksek lezyon kontrastı Vasküler yataktan hızlı klire olma özelliği (erken görüntüleme) Aksiyel iskelet ve osteolitik lezyonlarda daha yüksek sensitivite FDG’ye göre avantajları Osteolitik ve osteoblastik lezyonların her ikisinde yüksek sensitivite Uptake tümör tipine göre değişken değil MDP FDG NaF

46

47 RELAPS DE Ğ ERLEND İ RME % 45 hastada konvansiyonel görüntülemelerde izlenmeyen ek lezyonlar % 48 olguda tedavi-izlem kararında değişiklik % 36 olguda cerrahiyi önleme ve palyatif tedavi değişikliği Duyarlılık % 97, özgüllük % 92 Aukema TS, Eur J Surg Oncl 2010, 387-92 FDG PET/BTKONVANSİYONEL (BT, MR, USG, MG, XR) DUYARLILIK % 97% 84 ÖZGÜLLÜK % 82% 60 Gallowitsch HJ, Invest 2003, 250-6

48 EVRELEME METASTAZ (-) EVRELEME METASTAZ (-) YENİDEN EVRELEME PERİTON METASTAZI YENİDEN EVRELEME PERİTON METASTAZI

49

50 TEDAV İ YANITI DE Ğ ERLEND İ RMEDE PET/BT NEOADJUVAN KT YANITI REKÜRREN ya da METASTAT İ K HASTALIKTA KT YANITI

51 NEOADJUVAN KT YANITI FDG PET > %90 doğrulukta tedavi yanıtını belirleyebilir En yüksek duyarlılık ve doğruluk değerleri 2. kür KT sonrası Erken tedavi yanıtında volümetrik değerlendirme yanıltıcı Morfolojik yöntemlerin NÖD düşük (yanıtsız olguyu doğru belirleme % 45- 50) Boyut-yanıt ilişkisi uyumsuz olan kemik ve lenf nodu gibi metastatik odakları PET ile doğru değerlendirmek mümkün J Clin Oncol 2006; 24: 5366-5372

52 Semin Nucl Med 2013;43:299-216 Tedaviye İyi Yanıt Diyebilmek İçin ∆ SUVmax > % 50 Olmalı ∆ SUVmax < % 25 ise Kötü Yanıt ∆ SUVmax ne kadar az ise progresyon süresi o kadar kısa

53 Kemik met, Aksiller, mediastinal LAP Kemik met, Aksiller, mediastinal LAP NEOADJUVAN KT Tam-tama yakın metabolik yanıt Tam-tama yakın metabolik yanıt

54 Karaciğer metastazı > %90 metabolik regresyon

55 Kemik met Neoadjuvan KT’ye iyi yanıt Progresif Hastalık

56 Lenf nodu, kemik met İyi yanıt İzlemde progresyon

57 Antihormonal Tedavi Yanıtını De ğ erlendirmede PET/BT Metabolik yanıt İyi prognoz Daha uzun hastalıksız sağkalım süresi Tedavi sonrası tümöral dokuda düşük Ki-67 indeksi İyi prognoz Daha uzun hastalıksız sağkalım süresi Tedavi sonrası tümöral dokuda düşük Ki-67 indeksi İlk 7-10 gün SUV’da geçici artış olabilir (metabolik flare) Tümör markerları ilk 3 ay geçici yükselip, sonra azalabiliyor (tümöral flare) Tümör marker yüksekliği FDG PET/BT ile desteklenmeden progresyon yönünde karar verilmemeli Antihormonal tedaviye yanıt için de PET/BT güvenilir Eur J Nucl Med Mol Imaging 2012;39:450-60 Eur J Nucl Med Mol Imaging Res 2012;2:34 Eur J Nucl Med Mol Imaging 2012;39:450-60 Eur J Nucl Med Mol Imaging Res 2012;2:34

58 HORMON RESEPTÖR GÖRÜNTÜLEME Meme tümörlerinin ~ % 70’i tanı anında hormon reseptör (+) Bu patolojik inceleme ile belirlenerek tedavi planlanıyor Nüks hastalıkta ~ % 30 olguda hormon reseptör ekspresyonu değişebiliyor Senkron metastatik lezyonlarda da reseptör dağılımı farklı olabiliyor Patolojik Örnekleme Sorunları Nüks hastalıkta tedavi planlama ve tedavi yanıtını değerlendirmek için hormon reseptör durumunu belirlemek önemli

59 Floro-17- β -östradiol (FES) % 90 immünohistokimyasal örnekleme ile uyumlu FES-PET rutin görüntüleme yöntemi değil Nüks ve metastatik hastalıkta hormonal tedaviye uygunluk kararı ve tedavi yanıtını belirlemede etkin FDG FES FDG FES ER (+) ER (-)

60 J Clin Oncol 2006;18:246-51 ER (+) ER (-) FES FDG FDG Hormonoterapi Öncesi Hormonoterapi Sonrası

61 PROGESTERON RESEPTÖR GÖRÜNTÜLEME ER (+) olguların yaklaşık % 50’si PgR (+) Pg östrojen regüle edici gen olduğu için anti-hormonal tedavi yanıtını değerlendirmede daha güvenilir 21-18F-fluoro-16α,17α-[(R)-(1′-α-furylmethylidene) dioxy]-19- norpregn-4-ene-3,20-dione (FFNP) : PgR afinitesi çok yüksek PgR pozitifliği ve tedavi yanıtını değerlendirmede preklinik çalışmalarda oldukça başarılı FFNP

62 HER2 RESEPTÖR GÖRÜNTÜLEME Hücre büyümesi ve canlılığında önemli rolü olan tirozin kinaz reseptörlerinden %20-30 Meme Ca’da HER2 (+) Rölatif kötü prognoz Sistemik KT yanıtı Hormonal tedavi yanıtı HER2 hedefli tedaviler İntratümöral-intertümöral heterojenite ~ % 30 HER2 R GÖRÜNTÜLEME PROGNOZ ve TEDAV İ YANITI İ Ç İ N ÖNEML İ

63 HER2 Reseptör RF’leri İndium-111-trastuzumaband 99mTc-ICR1 64Cu-trastuzumab 64Cu-DOTA-Z HER2:477 68Ga-trastuzumab F(ab′)2 fragmanı 68Ga-ABY-002 89Zr-trastuzumab Gamma Kamera PET

64 Moleküler görüntüleme yöntemlerinde ulaşılan son noktada birçok sorunun yanıtını bulabiliriz

65 Yaşam boyu yerine koyamadığımız eksik parçalar vardır…

66 Özgür Ömür


"Doç. Dr. Özgür Ömür EÜTF Nükleer Tıp AD MEME KANSER İ NDE MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları