Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİRMA ADI. EĞİTİM İÇERİĞİ YAKLAŞIM POLİTİKALARI 2 MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ 4 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME 3 3 NEDEN CE İŞARETİ 3 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİRMA ADI. EĞİTİM İÇERİĞİ YAKLAŞIM POLİTİKALARI 2 MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ 4 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME 3 3 NEDEN CE İŞARETİ 3 1."— Sunum transkripti:

1 FİRMA ADI

2 EĞİTİM İÇERİĞİ YAKLAŞIM POLİTİKALARI 2 MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ 4 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME 3 3 NEDEN CE İŞARETİ 3 1

3  Malları serbest dolaştırmak  Teknik engelleri kaldırmak  Teknik mevzuatı ortak hale getirmek

4  CE İşareti Avrupa Birliği’nin işaretidir,  CE işareti taşıyan ürünün A vrupa B irliği’nin direktif ve teknik/idari kurallarına uygun olduğu varsayılır,  CE işareti taşıyan ürünün Avrupa Birliği’ne girişine engel konulmaz, 2000’li yıllar ile birlikte ‘ G ümrük B irliği A nlaşması’ gereğince aynı mevzuatın Türkiye’de de uygulanmasına başlanmıştır.

5 Malların serbest dolaşımı önündeki Teknik Engellerin aşılması amacıyla, 1969 yılında Ortak Teknik Mevzuata (Avrupa Standartları) geçilmesi ve hazırlanacak teknik mevzuatın üye ülkelerce uygulanması kararlaştırılmıştır.

6 Avrupa Topluluğu Ülkeleri arasında; Uygulanan standartlar, Teknik düzenlemeler, Uygunluk değerlendirmeleri (test ve belgelendirme) farklılıkları yüzünden, malların serbest dolaşımındaki teknik engeller aşılamamıştır.

7 Yeni Yaklaşım Politikası ile; İnsanların ve hayvanların sağlık ve güvenliği, Tüketici ve Çevrenin korunması TEMEL ŞART olarak,yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Uygulanan Avrupa Ülke Standardlarını zorunlu olmaktan çıkarıp, ihtiyari konuma getirilmiştir.

8 Direktifler ürünlerin hangi koşullarda üretileceğini göstermekte, EN Standardtları ise, koşulların nasıl sağlanacağını belirtmektedir. EN Standardlarına uygun üretim yapıldığında Direktiflere de uygun üretim yapılmış kabul edilmektedir. (Uygunluk Varsayımı )

9 9 Örneğin; makine emniyeti direktifinde “makine ve her bileşeni, emniyetle kullanılabilir olmalı, ambalajlanabilmeli veya emniyetle ve hasara uğramadan depolanabilecek şekilde tasarımlanmalı veya ambalajlanmış olmalıdır.” hükmü yer almaktadır. Bunun nasıl sağlanacağı varsa ilgili EN standardında tanımlanmaktadır.

10 Yeni Yaklaşım Direktifleri dışında kalan alanlarda CE i şareti kullanılması söz konusu değildir. Direktifler; “Ürünlerin CE İşareti" taşımasını zorunlu kılmaktadır.

11 Klasik Yaklaşımın en büyük eksikliklerinden biri de, ülkelerin uyguladığı test yöntemleri ve belgelendirme faaliyetlerinin uyumlu olmamasıydı. Sadece teknik düzenlemelerin uyumlu olması, malların serbest dolaşımı açısından yeterli olmayacağından, Avrupa Birliği, 1989 yılında, test ve belgelendirme konularını kapsayan "Global Yaklaşım"ı yayımlamıştır.

12 Global Yaklaşımın Temel Amacı;  Uygunluk değerlendirmesi (test, deney ve belgelendirme) konusunda karşılıklı tanımayı ve altyapıların yakınlaştırılmasını sağlamak,  ayrıca karşılıklı güvenin ve şeffaflığın temini açısından akreditasyonun önemini vurgulamaktır.

13 Modüler Yaklaşımın Temel Amacı;  Ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk oranlarını dikkate alarak uygunluk değerlendirme yöntemlerini belirlemektir.  Modüler Yaklaşım, mevzuat hazırlayıcılara yönelik oluşturulmuş bir modüler sistemidir.

14 Modüler Yaklaşımın Temel Amacı;  Mevzuat hazırlayıcı düzenlemek istediği bir alanda temel gerekleri (insan, hayvan sağlığı ve güvenliği ve çevrenin korunmasını) sağlamak üzere bir sektördeki malların özelliklerine ve taşıdıkları risk oranına göre seçtiği bir modülü veya modüller kombinasyonunu ilgili mevzuatın kapsamına alarak, uygunluk değerlendirme prosedürlerini belirleyebilmektedir.

15 CE İşaretleme sürecinde izlenecek yolları gösterir. Modüler Yaklaşım A’ dan H’ye kadar izlenebilecek 8 modül yer almaktadır.

16  Modüler sistem; üreticiye hangi yolu izlemesi ve hangi kuruluşların devreye girmesi gerektiği hakkında bilgi vermektedir.

17  1. MODÜL A : İç Üretim Kontrolü  2. MODÜL B : Tip İncelemesi  3. MODÜL C : Tipe Uygunluk  4. MODÜL D : Üretim Kalite Güvencesi  5. MODÜL E : Ürün Kalite Güvencesi  6. MODÜL F : Ürün Doğrulama  7. MODÜL G : Birim Doğrulama  8. MODÜL H : Tam Kalite Güvencesi

18 B Tip İncelemesi A İç Üretim Kontrolü A Testin Belirgin Hususlarda Tekrarlanması C Tipe Uygunluk D Üretim Kalite Güvencesi E Ürün Kalite Güvencesi F Ürün Doğrulaması H Tam Kalite G Ü V E N C E S İ G Birim DOĞRULAMASIDOĞRULAMASI

19 1-Alçak Gerilim Cihazları, 2-Basit Basınçlı Kaplar, 3-Oyuncaklar, 4-Inşaat Malzemeleri, 5-Elektromanyetik Uyumluluk, 6-Makineler, 7-Kişisel Koruyucu Donanımlar, 8-Otomatik Olmayan Tartı Aletleri, 9-Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar, 10-Tıbbi Cihazlar,

20 11-In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar, 12-Gaz Yakan Aletler, 13-Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekleri, 14-Sivil Kullanım Için Patlayıcılar, 15-Potansiyel Olarak Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar, 16-Asansörler,

21 17-Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular Ve Bunların Kombinasyonları Için Enerji Verimlilik Gerekleri Direktifi, 18-Basınçlı Ekipmanlar, 19-Telekomünikasyon Terminal Cihazları Ve Uydu Yer Istasyonları, 20-Gezi Amaçlı Tekneler, 21-Radyo Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları 22.Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar, 23-Floresan lambalarda enerji etkinliği.

22 Teknik Düzenleme (Temel Gerekler) Teknik Düzenleme (Temel Gerekler) Uyumlaştırılmış AB Standardları İyi Uyg.Kodu Üretici Dağıtıcı Piyasaya Arz Piyasa Gözetimi Yetkili Kuruluş DÜZENLENMEMİŞ ALAN Standardları Üretici Dağıtıcı Piyasaya Arz DÜZENLENMİŞ ALAN

23 Ürün Yeni Yaklaşım direktifi kapsamına giriyor mu ? Ürün Yeni Yaklaşım direktifi kapsamına giriyor mu ? Hangi direktif/ direktiflerin kapsamına giriyor ? Harmonize standartlar mevcut mu? Uygunluk değerlendirmesi yapar/yaptırır Uygun Modülü seçer Uygun Modülü seçer Onaylanmış kuruluş ön görülüyor mu ? CE işareti zorunlu değil Uluslar arası standartlar, ulusal standartlar var mı ? Direktif gerekleri esas alınır İmalatçının kendi Laboratuvar imkanı var mı ? Muayene ve deney kuruluşu Teknik Dosyayı hazırlar AT Uygunluk Beyanını hazırlar “CE” işaretini ürüne iliştirir Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet

24

25 Direktiflerin uygulanmasında temel koşulları göz önünde bulunduran güvenlik, sağlık, tüketici ve çevre korunmasına ilişkin standardlarıdır.

26 Güvenlik amaçlı EN Standartları, kapsam itibarıyla A, B, C Tipi Standartları olarak üç grupta değerlendirilirler;  A-Genel Güvenlik Standardları  B-Risk Grupları Standardları  C-Ürünler için Standartlar

27 A Tipi Standartlar Direktif kapsamındaki ürünler için uygulanabilir genel güvenlik standartlarıdır. B Tipi Standartlar (B1ve B2) Güvenliğin sağlanma şeklini gösteren standardlardır. C Tipi Standartlar Belirli bir ürün için hazırlanan detaylı güvenlik standard t larıdır.

28

29  Avrupa Standardizasyon Komitesi  (European Committee for Standardization)  Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi  (European Committee for Electro technical Standardization)  Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü  (European Telecommunications Standards Institute)  EIC : Uluslar arası Elekroteknik Standardizasyon Komitesi  (The Environmental Industries Commission)The Environmental Industries Commission

30

31  Bir mamülün insanların ve diğer canlıların sağlık ve güvenliğine zarar vermediğini gösterir.  Pazara arz edilen bir malın, kalite düzeyinden bağımsız olarak, sağlık ve güvenlik ile ilgili temel gereklilikleri karşılamakta olduğu ifade eder.

32  En az biri hareketli olmak üzere, birbirine bağlı parça veya alt bölümlerden oluşan, uygun tahrik elemanları, kontrol ve güç devreleri olan, bir malzemenin işlenmesi, taşınması, paketlenmesi amacına yönelik olarak kullanılacak makine;  Bir ürünü elde etmek için bir araya getirilmiş, işlevini bir bütün olarak yerine getirebilecek biçimde kontrol edebilen makin e l e r bütünü,

33  Bir makine veya makin e l e r serisine veya bir traktöre operatör tarafından bağlanmak üzere üretilen, bir yedek parça veya aparat olmayan, takıldığı makinanın işlevini değiştiren, değiştirilebilir ekipman;  Değiştirilebilir ekipman olmayan, bir güvenlik fonksiyonunu yerine getirmek üzere pazara ayrı olarak arz edilen ve kullanımı sırasında arıza yapması veya çalışmaması durumunda maruz kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike oluşturan emniyet ekipmanı.

34 Makina üzerinde bulunan ve arıza yapması veya çalışmasında aksama olması durumunda etraftaki insanların sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olabilecek ekipman. Bir ekipmanın ‘emniyet ekipmanı olarak tanımlanması için gerekli şartlar:  Bir emniyet gereğini yerine getirmeli,  Pazara bitmiş (kullanılmaya hazır) olarak arz edilmiş olmalı,  Makinanın asıl fonksiyonu ile ilişkili olmamalı (emniyet ekipmanı olmadan da makina asıl fonksiyonunu yerine getirebilmeli). emniyet ekipmanı emniyet ekipmanı değil !

35 1. Tüm makinalar için geçerli olan, uyulması zorunlu temel gerekler. 2. Belirli özel kategorilerde yer alan makinalar için uyulması zorunlu ilave temel gerekler. 2.1. Tarımsal gıda maddesi üretiminde kullanılan makinalar, 2.2. Portatif, elde taşınan ve/veya elle kumanda edilen makinalar, 2.3. Ağaç ve benzeri malzemeleri işlemekte kullanılan makinalar 3. Makinaların hareketliliklerine bağlı özel risklerin giderilmesi için temel sağlık ve emniyet gerekleri 4. Kaldırma operasyonlarından doğan belirli risklerin giderilmesi için gerekli sağlık ve emniyet gerekleri 4.1. Genel notlar 4.2. Kol gücü dışında güç ile çalışan makinelerde özel gereksinimler 4.3. İşaretler 4.4. Talimat elkitabı 5. Yer altında çalışacak makinalar için temel sağlık ve emniyet gerekleri 6. Kişilerin hareket ettirilmesi veya kaldırılması sırasında oluşacak tehlikeleri ortadan kaldırmaya yönelik temel sağlık ve emniyet gerekleri

36 A. MAKİNALAR 1. Ağaç ve benzeri malzemeler veya et ve benzeri malzemeleri kesmek için kullanılan tek ya da çok bıçaklı daire testereler. 1.1. Sabit gövdeli, iş parçası elle veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslenebilen, çalışma sırasında takım ilerlemesi olmayan testere tezgahları. 1.2. Kesme sırasında takım ilerlemesi olmayan, testere taşıyıcı gövde veya arabası el ile idare edilen testere tezgahları. 1.3. İş parçasının beslenmesi için mekanik aksamı olan, kesme sırasında takım ilerlemesi olmayan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere tezgahları. 1.4. İş parçasının beslenmesi için mekanik aksamı ve kesme sırasında takım ilerlemesi olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere tezgahları.

37 2. Ağaç işleri için, el ile beslemeli, yüzey işleme makineleri 3. Ağaç işleri için, tek yüzeyden alarak kalınlık ayarlayan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı makineler. 4. Ağaç ve benzeri malzemeler veya et ve benzeri malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, sabit veya hareketli yataklı ve hareketli arabalı lama testere makineleri. 5. Ağaç ve benzeri malzemeleri işlemek için, 1, 2, 3, 4 ve 7. şıklarda belirtilen makine tiplerinin oluşturduğu kombine makineler. 6. Ağaç işlemek için çoklu takım tutuculu, el ile beslemeli zıvana tezgahları. 7. Ağaç ve benzeri malzemeler işlemek için, el ile pinol hareketi uygulanan kalıpçı frezeleri. 8. Ağaç işlemek için portatif, zincirli testereler.

38 9. Malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, stroku 6 mm.’den, hızı 30 mm./sn.’den yüksek olan, bükme presleri de dahil, presler. 10. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon veya sıkıştırmalı (preslemeli) plastik kalıplama makineleri. 11. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon veya sıkıştırmalı (preslemeli) kauçuk kalıplama makineleri.

39 12. Aşağıda belirtilen, yer altı çalışmaları için üretilmiş makineler:  Ray üzerinde çalışan makineler: Lokomotif ve dekoviller  Hidrolik maden direkleri  Yer altında çalışan makinelerde kullanılan içten yanmalı motorlar

40 13. El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma donanımlı çöp kamyonları. 14. Ek I, Bölüm 3.4.7.’de tanımlanan kardan kavramalı, sökülebilir transmisyon milleri ve muhafazaları. 15. Asansörler, kaldırma platformları ve muhtelif liftler 16. Üç metreden daha fazla dikine yüksekliklerden düşme riski taşıyan kişilerin indirilip kaldırılmasında kullanılan aygıtlar. 17. Patlayıcıların (pyrotechnics) imalatında kullanılan makinalar

41 B. GÜVENLİK KOMPONENTLERİ Kişilerin güvenliğini sağlamak için, özel tasarlanmış, dedektör niteliğindeki elektro-duyarlı aygıtlar (malzemesiz - lazer, optik vb.- engeller, algılama perdeleri, elektromanyetik detektörler vb.) Çift el kontrolların fonksiyonlarını güvenceye alacak mantıksal devreler Madde 9, 10 ve 11’de belirtilen presleri korumak için kullanılan otomatik hareketli koruyucu perdeler Yuvarlanmaya Karşı Koruyucu Konstrüksiyonlar Düşen Cisimlere Karşı Koruyucu Konstrüksiyonlar

42  Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, yetkili kuruluş (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) tarafından belirlenen ve ilgili teknik düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşu.

43  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvuru  Başvurunun TÜRKAK’a yönlendirilmesi  TÜRKAK’ın incelemesi ve onayı  STB’nin Avrupa Konseyi’ne bildirimi  Avrupa Konseyi’nin incelemesi ve dört rakamlı bir numara vermesi

44  TSE 45004 ve 45011  TSE 45012 (Sistem belgelendirmesine yönelik)  TSE 17025 (Test, deney ve kalibrasyon laboratuarlarının çalışma kriterleri)  Makine Direktifine ilişkin TSE tarafından belirlenmiş olan 436 standart

45  Temel Emniyet Gereklerinin Karşılanması  Teknik İmalat Dosyasının hazırlanması  Uygunluk Beyanının hazırlanması  CE işaretlemesinin yapılması

46  Ürüne ilişkin tehlikelerin belirlenmesi  Tehlikelerin ortadan kaldırılması  Risklerin azaltılması  Teknik olarak koruyucu önlemlerin alınması  Bilgi sağlanması (Makine Emniyet Yönetmeliği Ek-I)

47  Ürünün Ek-I’e göre incelenmesi  Uyumlaştırılmış Standartların(EN veya varsa TS EN standartları)incelenmesi  Diğer standartların(ISO, TSE...) incelenmesi  Öneriler, firma şartnameleri ve uygulanmış örnekler  Alınan diğer önlemler(üreticinin kendi kriterleri)

48 Çalıştırma talimatı;  AB ülkelerinden birinin ve kullanılacağı ülkenin resmi diline çevrilmiş olmalıdır  Bazı parça ve komponentlere ilişkin özel talimatlara yer verilmelidir  Operatörlerin eğitim ve bilgi düzeyine göre hazırlanmalıdır ve onları makinanın nasıl kullanılmaması gerektiği konusunda uyarmalıdır.

49  Üretici, üreticinin yetkili temsilcisi, ürünü pazara arz eden taraf veya ithalatçı tarafından düzenlenebilir.  Üretimden 10 yıl sonrasına kadar saklanmalıdır.  AB resmi dillerinden biriyle hazırlanmalıdır.  Dosya sadece ulusal yetkili kurumlar(kuruluş(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) tarafından incelenebilir. (Sadece denetim konusuna ilişkin kısmı)

50  Makina Emniyet Yönetmeliği dışındaki diğer yönetmeliklerden de gerekiyorsa bahsedilmelidir.(Bazı makinalarda Düşük Voltaj, ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifleride incelenmelidir.)  İmzası olan kişinin kimliği açıkça tanımlanmalıdır.  Orjinal çalışma talimatının ve kullanılacağı ülkenin resmi dilinde yazılmalıdır.

51  Makinanın uygun ve görülebilir bir yerine, silinmeyecek biçimde yazılmalıdır.  Üreticinin adı ve adresi  Seri veya tip  Varsa seri numarası  İmal yılı Belirtilmelidir. CE

52


"FİRMA ADI. EĞİTİM İÇERİĞİ YAKLAŞIM POLİTİKALARI 2 MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ 4 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME 3 3 NEDEN CE İŞARETİ 3 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları