Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ E ğ itimde Teknoloji Kullanımı Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ E ğ itimde Teknoloji Kullanımı Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER."— Sunum transkripti:

1 + E ğ itimde Teknoloji Kullanımı Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER

2 + Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB’in ö ğ retmen yeterlikleri Günümüz ö ğ renenleri Sınıf ortamı

3 + Durum Tespiti: Uluslararası Standartlar ABD’de ISTE kurulu ş u 1998 yılında e ğ itim ortamında sahip olunması gereken ulusal düzeyde ortak e ğ itim teknolojisi standartlarını belirlemi ş lerdir. Ö ğ retmenlerin sınıf ortamında e ğ itim teknolojisi kullanımı ile ilgili sahip olması gereken nitelikler NETS-T olarak adlandırılmaktadır.

4 + Durum Tespiti: Uluslararası Standartlar NETS-T; Teknolojiyi kullanarak ö ğ rencinin ö ğ renmesini kolayla ş tırmak ve yaratıcılı ğ ını desteklemek Dijital ça ğ ö ğ renme deneyimi ve buna uygun de ğ erlendirme süreci tasarlamak ve geli ş tirmek Dijital ça ğ a uygun inovatif çalı ş ma ve ö ğ renme konusunda model olmak Dijital vatanda ş lı ğ ı ve sorumlulu ğ u te ş vik etmek ve dijital kültüre uygun davranarak model olmak Dijital kaynakları kullanarak mesleki geli ş imini sa ğ lamak ve lider olmak

5 + Durum Tespiti: MEB Ö ğ retmen Yeterlikleri 2006 yılında olu ş turulan “Ö ğ retmenlik Mesle ğ i Genel Yeterlikleri” içerisinde; ö ğ retmenlerin teknoloji okur-yazarı olması ve teknolojik geli ş meleri izlemesi (A5.12, A5.13) mesleki deneyimini arttırmak ve bilgi payla ş ımı için bilgi ve ileti ş im teknolojilerinden yararlanması (A6.9) bilgi ve ileti ş im teknolojilerini kullanarak farklı deneyimlere, özelliklere ve yeteneklere sahip ö ğ rencilere ö ğ renme ortamları hazırlaması (B2.3)

6 + Durum Tespiti: MEB Ö ğ retmen Yeterlikleri 2006 yılında olu ş turulan “Ö ğ retmenlik Mesle ğ i Genel Yeterlikleri” içerisinde; ö ğ retim materyali hazırlarken dijital teknolojilerden yararlanması (C1.9, C2.3) ö ğ renmenin de ğ erlendirilmesinde dijital teknolojilerden yararlanması (D3.8) dijital teknolojileri etik kurallara uygun kullanması ve ö ğ rencilerine kazandırması gerekmektedir. (A3.8, C2.9, C3.8)

7 + Durum Tespiti: Günümüz Ö ğ renenleri Dijital Yerliler, Z Ku ş a ğ ı, Yeni Bin Yıl Ö ğ renenleri olarak adlandırılan ve dijital teknolojiyle içiçe büyüyen bir nesil; 2000 yılından sonra do ğ anlar Teknoloji yo ğ un bir toplumun bireyleri (Teknolojik oyuncak) Dijital teknolojileri çocuk ya ş ta etkili biçimde kullanma Çoklu i ş lem yapma becerisi (aynı anda yürüme, okuma ve mesaj yazma) İ nternet ya ş amlarının bir parçası Duygu ve dü ş üncelerini di ğ er bireylerle sosyal medya aracılı ğ ıyla payla ş ma (facebook, twitter, instagram...)

8 + Durum Tespiti: Sınıf Ortamı Teknolojik altyapı olarak yeterli ve giderek daha da iyile ş en okullar ve sınıflar Bilgisayar İ nternet Projeksiyon cihazı Etkile ş imli tahta E ğ itsel yazılımlar ve z-kitap

9 + Giri ş : Teknoloji bilimin uygulamaya geçirilmesidir, bilimsel bilgi ve di ğ er sistematik bilgilerin ya ş am sorunlarının çözümünde i ş e ko ş ulmasıdır, bilimin u ̈ retim, hizmet, ulasım vb. alanlardaki sorunlara uygulanması su ̈ recinde yararlanılan ve bilim ile uygulama arasında köprü görevi gören makineler, i ş lemler, yöntemler, su ̈ reçler, sistemler, yönetim ve kontrol mekanizmalarının tu ̈ mu ̈ du ̈ r.

10 + Giri ş : Bilgi ve İ leti ş im Teknolojisi Bilgi ve İ leti ş im Teknolojileri ise günümüzde bilginin iletilmesini, toplanmasını, depolanmasını ya da yayımlanmasını sa ğ layan bilgisayar ve internet temelli teknolojiler olarak tanımlanabilir. Ki ş isel bilgisayar PDA, Tablet, Notebook Cep Telefonu, SmartPhone Modem, Switch, Router…

11 + Bili ş im Teknolojilerinin Evrimi MÖ5000– Yazının geli ş imi MÖ1300– Ka ğ ıt ve mürekkebin icadı 1876– Telefonun icadı 1902– Telgrafın icadı 1907– Radyonun icadı 1941 – Bilgisayarın icadı 1947 – Televizyonun icadı 1957 – İ lk uydunun fırlatılması

12 + Bili ş im Teknolojilerinin Evrimi 1960 – ARPANET ( İ nternetin temelleri) 1970 – Mini Bilgisayar 1980 – Ki ş isel Bilgisayar TCP/IP 1990 – WWW ve Cep telefonu 2000 – Smartphone, GPRS 2010 – Sosyal Medya

13 + Neden Teknoloji? Teknoloji e ğ itim/ö ğ retim ortamlarına neden girdi? Birçok duyuya hitap etmekte, Dikkat çekmekte, Hatırlamayı kolayla ş tırmakta, Soyut ş eyleri somutla ş tırmakta, Anla ş ılırlı ğ ı artırmakta, Tekrar tekrar kullanılabilmektedir.

14 + Davranı ş çı Yakla ş ım Bili ş sel Yakla ş ım Nesnel Yakla ş ımlar Ö ğ renmede içsel bile ş enlere de ğ il çevresel unsurlara odaklanılmalıdır. Her normal insan aynı uyaran kar ş ısında benzer tepkiler verir. Pavlov Skinner Ö ğ renme dı ş sal bir süreçten çok her bireyin bili ş sel ş emasının geli ş imidir. Benzer uyaranlarla bireylerin bili ş sel ş emalarında benzer de ğ i ş imler yaratılabilir. Tolmann Koffka Ö ğ renme Paradigmaları ve Teknoloji

15 + 15 “insan beyni ancak kendi yarattı ğ ını bilebilir” (Vico, 1710) “Dü ş ünme etkinli ğ i içerisinde zihnin de sürekli geli ş ecektir“ (Kant, 1788) Çevresel etkile ş im zihni ş emalarca yorumlanmakta ve onların yapısını sürekli de ğ i ş tirmektedir (Piaget, 1951) Sosyal ve kültürel çevre, bu çevrede yapılan gözlemler ve etkile ş im bireye nasıl dü ş ünece ğ ini ö ğ retir (Vygotsky, 1929). Piaget Vygotsky Vico Kant Yapılandırmacı Yakla ş ımlar Ö ğ renme Paradigmaları ve Teknoloji

16 + Nesnel Paradigmalara Dayalı Ö ğ renme Ortamı Tümevarımcı akıl yürütme Sıralı ve düzenli bilgi parçaları Yeni-eski bilgiler arasında benzerlik ve farklılıklara dayalı ili ş kiler Önemli noktalara vurgu Ara ve son özetler Tekrar ve peki ş tireç

17 + Yapılandırmacı Paradigmaya Dayalı Ö ğ renme Ortamı Soru durumlar, ara ş tırma ba ş lıkları, projeler Bilgi/ö ğ renme kaynaklarına eri ş imde ve deneyim kazanmada çok geni ş olanaklar Yansıtma olanakları Sosyal etkile ş im olanakları Birlikte çalı ş abilme olanakları Ortak bili ş geli ş tirme yapıları Üst düzey bili ş sel beceri geli ş tirme olanakları (Sorunu görme, alternatif çözüm yolları üretme, karar verme, ba ğ lamsal bili ş sel stratejiler geli ş tirme)

18 + E ğ itimde Teknoloji Kullanımı Geleneksel ö ğ retim süreçlerinin güçlendirilmesi Etkililik, Verimlilik, Çekicilik Ö ğ renme kaynaklarına zamandan ve mekandan ba ğ ımsız biçimde ve sınırsız tekrara olana ğ ıyla eri ş im Bilgi toplumu becerilerinin geli ş tirilmesi Problem çözme, yaratıcılık, ele ş tirel dü ş ünme. Kendini ifade edebilme, farklılıkları tanıma ve saygı gösterme, ba ş ka açılardan bakabilme. Kendini sürekli geli ş tirebilme (ya ş am boyu ö ğ renme), birlikte çalı ş abilme, bir ö ğ renme toplulu ğ unun parçası olma, etkin katılım sa ğ lama… E ğ itimde Teknoloji Kullanımı

19 + Nesnel paradigmalar içerisinde teknoloji Çevrimiçi bilgi kaynakları E-posta uygulamaları Çoklu ortam materyalleri (sunumlar, e ğ itsel filmler..) E ğ itsel yazılımlar ve oyunlar Simulasyonlar (Sanal laboratuvarlar, müzeler) Z-kitaplar …

20 + Yapılandırmacı Paradigmalar İ çerisinde Teknoloji Web 2.0 Araçları Blog Viki Sosyal A ğ lar RSS Kahoot...

21 + Temel Kavramlar: E ğ itim ve Ö ğ retim Teknolojisi E ğ itim teknolojisi e ğ itim ortamlarını daha etkili, verimli hale getirmek için mali, insani, teknolojik, pedagojik vb. kaynakların bir araya getirilmesi, planlanması, i ş e ko ş ulması ve etkililiklerinin de ğ erlendirilmesi sürecidir. Ö ğ retim teknolojisi ise daha etkili, verimli ve çekici ö ğ renme ortamları olu ş turmak için ö ğ renen, ö ğ retici, içerik ve teknoloji gibi kaynakların bir araya getirilmesine ili ş kin tasarım, geli ş tirme, uygulama, yönetim ve de ğ erlendirme sürecidir.

22 + Temel Kavramlar: Uzaktan E ğ itim Uzaktan e ğ itim zaman ve mekandan tamamen ba ğ ımsız olarak ö ğ rencinin ve ö ğ retim üyesinin mevcut bilgi ve ileti ş im teknolojilerini kullanarak tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin i ş lendi ğ i; ö ğ rencinin istedi ğ i zaman bunları tekrar tekrar izleyebilece ğ i/görüntüleyebilece ğ i bir e ğ itim sistemidir.

23 + Temel Kavramlar: Uzaktan E ğ itim Uzaktan e ğ itimin faydaları ş unlardır; Zaman ve mekandan ba ğ ımsız oldu ğ u için co ğ rafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır Çok geni ş ö ğ renci kitlesine hizmet sunabilen bir e ğ itim sistemidir Teknolojinin sa ğ ladı ğ ı e ğ itimde fırsat e ş itli ğ i söz konusudur Ö ğ retim ortamı ve içeri ğ e 7 gün 24 saat eri ş im olana ğ ı verir Her bir ö ğ rencinin kendi hızında ö ğ renmesine olanak sa ğ lar Bilgiye hızlı ve kolay bir ş ekilde eri ş me olanak verir

24 + Temel Kavramlar: Uzaktan E ğ itim Uzaktan e ğ itimde senkron veya asenkron ileti ş im yöntemleri kullanılarak ö ğ retim gerçekle ş tirilmektedir. Senkron (e ş zamanlı) ileti ş im, bireyler arasındaki ileti ş imin aynı anda gerçekle ş mesidir. Sesli konu ş ma, Görüntülü konu ş ma, Anlık mesajla ş ma Asenkron (e ş zamansız) ileti ş im, bireylerin farklı zamanlarda birbirleriyle ileti ş im kurmasıdır. Mektup E-posta Forum Sosyal a ğ bildirimleri (Tweet, mesaj...)

25 + Temel Kavramlar: Çevrimiçi Ö ğ renme Çevrimiçi (online) ö ğ renme, internet veya bilgisayar a ğ ı üzerinden bireyin kendi kendine ö ğ renmesi ile gerçekle ş en, bilgiye ula ş mada zaman ve mekandan ba ğ ımsız olan, ileti ş imin senkron veya asenkron biçimde kuruldu ğ u, bilgisayar teknolojilerinin sa ğ ladı ğ ı görsel ve i ş itsel özellikler ile etkile ş im kurulabilen bir ö ğ renme ortamıdır. Bu ö ğ renme biçiminde ö ğ renen ve ö ğ retici aynı mekanda bulunmaksızın (yüzyüze gelmeden) ö ğ retim sürecini gerçekle ş tirebilmektedir.

26 + Temel Kavramlar: Harmanlanmı ş Ö ğ renme Harmanlanmı ş ö ğ renme, yüz yüze ö ğ retimin çevrimiçi ö ğ retim ile harmanlanmasıdır. Bir ba ş ka ifadeyle sınıfta yapılan yüz yüze ö ğ renme ile çevrimiçi ö ğ renmenin ö ğ retim sürecine sa ğ ladı ğ ı avantajlı yönlerinin birle ş tirilmesidir. Harmanlanmı ş ö ğ renmede ö ğ renen sınıfta ö ğ renirken e ğ itsel yazılım, internet veya web tabanlı bilgiler, etkinlikler, görseller, videolar veya alı ş tırmalar ile ö ğ renme süreci sanal olarak desteklenebilmektedir.

27 + Temel Kavramlar: Çevrimiçi E ğ itimin Teknik Altyapısı Çevrimiçi e ğ itim için gerekli olan teknolojiler ş unlardır; Bilgisayar Kamera veya Video Konferans sistemi Kulaklık ve Mikrofon İ nternet Ö ğ renme yönetim sistemi İ çerik yönetim sistemi

28 + Temel Kavramlar: Ö ğ renme Yönetim Sistemleri Ö ğ renme yönetim sistemleri; çevrimiçi ö ğ retimde ders içeri ğ inin sunulmasını, ö ğ renen ile ileti ş im kurulmasını (sohbet, tartı ş ma, e- posta), ö ğ rencinin de ğ erlendirilmesini (sınav, ödev) ve ö ğ renci için çalı ş ma araçlarını (devamlılık, dil, ki ş isel sayfalar) sa ğ layan yazılımlardır.

29 + Temel Kavramlar: Ö ğ renme Yönetim Sistemleri

30 + Temel Kavramlar: Video Konferans Sistemleri Video konferans sistemleri; çevrimiçi ö ğ retimde ö ğ renen ile ö ğ retici arasında görüntülü senkron ileti ş im kurulabilmesi için kullanılan yazılımlardır.

31 + Temel Kavramlar: Video Konferans Sistemleri

32 + Temel Kavramlar: İ çerik Yönetim Sistemleri İ çerik yönetim sistemleri; çevrimiçi ö ğ retimde yararlanılacak ders içeri ğ inin (bilgi, belge, sayfa, dosya vb.) tanımlanan yetkiler do ğ rultusunda olu ş turulması, düzenlenmesi ve saklanması için kullanılan yazılımlardır.

33 + Temel Kavramlar: İ çerik Yönetim Sistemleri

34 + Temel Kavramlar: Ö ğ renme Nesnesi Ö ğ renme nesnesi; özel bir konu veya e ğ itsel amaçların biri veya birkaçını kar ş ılayarak ö ğ renmeyi desteklemek amacıyla olu ş turulan bilgisayar dosyasıdır. Örne ğ in; bir süreci veya bir i ş lemi gösteren kısa bir animasyon veya video filmi, bir endüstriyel üretim süreci animasyonu, bir görüntü veya diyagram, etkile ş imli bilgisayar simülasyonu, yazılımı veya bir ses dosyasıdır.

35 + Temel Kavramlar: Ö ğ renme Nesnesi

36 + Temel Kavramlar: MEB E ğ itim Portalı MEB e ğ itim portalı, Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı tarafından ö ğ renci, ö ğ retmen, veli ve yöneticiler için hazırlanan ve içeri ğ inde farklı derslere yönelik ö ğ renme nesnelerini ve e-kitapları barındıran bir web sitesidir.

37 + Temel Kavramlar: egitim.gov.tr

38 + Temel Kavramlar: skoool.meb.gov.tr

39 + Temel Kavramlar: Etkile ş imli Tahta Etkile ş imli tahta, Internet ba ğ lantısı olan, geni ş LCD dokunmatik ekrandan olu ş an, üzerinde yüklü olan yazılımlar aracılı ğ ıyla yazı, resim, ses, video dosyalarını gösteren ve bunlar üzerinde çalı ş ma olana ğ ı sa ğ layan bir teknolojidir.

40 + Temel Kavramlar: FAT İ H projesi FAT İ H projesi, e ğ itim ve ö ğ retimde fırsat e ş itli ğ ini sa ğ lamak ve okullardaki teknolojiyi iyile ş tirmek amacıyla okulöncesi, ilkö ğ retim ile ortaö ğ retim düzeyindeki tüm okullara LCD Panel Etkile ş imli Tahta ve internet a ğ altyapısı sa ğ lanması, ö ğ retmen ve ö ğ rencilere tablet bilgisayar verilmesi ve e ğ itsel e-içerik olu ş turulması projesidir.

41 + Bilgisayar Destekli E ğ itim Bilgisayar Destekli E ğ itim (BDE), e ğ itsel içerik veya etkinliklerin bilgisayar yoluyla gerçekle ş tirilmesidir. Bilgisayarın ö ğ renme-ö ğ retme ve okul yönetimi ile ilgili bütün faaliyetlerde kullanılmasıdır. E ğ itimi zenginle ş tirmek ve kalitesini yükseltmek için ö ğ retmene yardımcı olarak bilgisayarlardan yararlanılmasıdır.

42 + Bilgisayar Destekli Ö ğ retim Bilgisayarın ö ğ renmenin meydana geldi ğ i bir ortam olarak kullanıldı ğ ı, ö ğ retim sürecini ve ö ğ renci motivasyonunu güçlendiren, ö ğ rencinin kendi ö ğ renme hızına göre yararlanabilece ğ i, kendi kendine ö ğ renme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birle ş mesinden olu ş mu ş bir ö ğ retim yöntemidir. Ö ğ retme aracı olarak bilgisayarın kullanıldı ğ ı bireysel ö ğ retme sistemidir. Bir alanın ö ğ retiminde bilgisayarın ö ğ retmen ve ö ğ renciye yardımcı araç olarak kullanılmasıdır.

43 + Bilgisayar Destekli Ö ğ retimin Amacı Ö ğ renci motivasyonunu artırmak Ö ğ renme sürecini hızlandırmak Ö ğ retim sürecini görselle ş tirmek Bireysel ö ğ retimi desteklemek Ö ğ retim yöntemleri için etkili bir ortam sa ğ lamak Ö ğ retimin niteli ğ ini artırmak

44 + BDÖ Yazılımlarının Türleri  Ö ğ retici Yazılımlar  Alı ş tırma ve Pratik Yaptırma Yazılımları  Benze ş im Yazılımları (Simülasyon)  Oyun Amaçlı Yazılımlar  Problem Çözme Yazılımları

45 + Ö ğ retici Yazılımların Özellikleri  Bu tür yazılımlar ö ğ retmenin görevini yapar.  Bilgisayar yeni ö ğ retilen kavramları ve becerileri yazı, benzetmeler, sorular, tanımlar halinde ö ğ renciye sunar.  Ö ğ renciye bilgiyi sunar ve ö ğ rencinin sunulan bilgiyi ö ğ renmesinde kılavuzluk yapar.

46 + Ö ğ retici Yazılımların Genel Yapısı Giriş Bölümü Bilginin Sunulması Soru ve Yanıt Programdan Çıkış Dönüt ve Hatırlatma Yanıtı Yargılama

47 Ö ğ retici Yazılım Örnekleri  Trafik ı ş ıklarının ö ğ retilmesi, ev kazaları gibi konuları ses ve görüntü deste ğ i ile okulöncesi e ğ itime yönelik ö ğ retim amaçlı yazılımlar haline getirilebilirler.  Okulöncesi e ğ itim alanında yapılan pek çok ara ş tırma, matematik alanında özellikle sayıları tanıma ile ilgili etkinliklerde ö ğ retim amaçlı e ğ itim yazılımlarının etkisinin çok yüksek oldu ğ unu göstermektedir.

48 + Alı ş tırma ve Pratik Yaptırma Yazılımları  Ö ğ renilmi ş kavramsal ve i ş lemsel bilgilerin geli ş tirilmesi, uygulanması ve konudaki yanlı ş anlamaları ortaya çıkarılıp düzeltilmesi için tasarlanmı ş bilgisayar programlarıdır.  Ö ğ retmekten çok ö ğ renilen konuları uygulama ve peki ş tirmeyi amaçlayan yazılımlardır.  Destek materyal olarak kullanılabilirler.  Ö ğ renmede kalıcılı ğ ın sa ğ lanmasında oldukça etkilidir.

49 + 49 Alı ş tırma-Uygulama Yazılımlarının Genel Yapısı Programa Giriş Maddenin Seçilmesi Soru ve Yanıt Programdan Çıkış Dönüt Yanıtın Değerlendirilmesi

50 + Alı ş tırma ve Pratik Yaptırma Yazılımları Örnekleri  Trafik ı ş ıkları ö ğ retildikten sonra tekrar ve ö ğ retim amaçlı yazılımlar aracılı ğ ı ile çocuklara alı ş tırma yapma olana ğ ı sa ğ lanabilir.  Giysi e ş le ş tirmek, uygun bitkiler seçmek gibi mevsim konusuna yönelik çalı ş malar yapılabilir.

51 + Benze ş im Yazılımları (Simülasyon)

52 + Benze ş im Yazılımları  Benze ş imler do ğ al ve gerçek ortamların, bilgisayar ortamında sanal olarak yaratılmasıdır.  Sınıfta zor ya da olanaksız olan bir olayın deneyimin ya da deneyin bilgisayar ortamında olu ş turulmasıdır.

53 + Benze ş im Yazılımları

54 + Oyun Amaçlı Yazılımlar  Oyun formatını kullanarak ö ğ rencilerin ders konularını ö ğ renmesini sa ğ layan ya da problem çözme yeteneklerini geli ş tiren bir problemdir.  E ğ lenme teması üzerine kurulmu ş, e ğ itsel ve gerçek mesajı gizli yazılımlardır.  Çocukların olgu ve olayları algılama, kritik durumlara ili ş kin karar alma ve etkinlikte bulunma, psikomotor becerilerinin geli ş imine katkı sa ğ lamaktadır.

55 + E ğ itsel Oyunlar

56 + Problem Çözme Yazılımları Problem çözme becerisi kazandırmayı amaçlayan e ğ itim yazılımları, problemin nasıl çözülece ğ ini bir ba ş ka ifadeyle poblemin çözümü için gerekli bilginin ö ğ retilmesini hedeflemektedir. Ö ğ rencilerin alı ş tırma yaparak problem çözme yeteneklerinin geli ş tirilmesi amaçlanmaktadır. Problem çözme yazılımları ile ö ğ e ve olgular arasındaki ili ş kiler, sonuç çıkartma, uzaysal ili ş kiler, çözüm yöntemleri, hipotez olu ş turma, ipucu belirlenmesi, dü ş ünme gibi zihinsel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

57 + Problem Çözme Yazılımları

58 + E ğ itim Yazılımlarının De ğ erlendirilmesinde Temel Ölçütler  Amaca uygunluk  Ö ğ renci düzeyine uygunluk  Kültürel farklılıklar  Güçlük düzeyi  Güdülenme  Teknik özellikler  Kullanım kolaylı ğ ı  Açık yönergeler  Ö ğ renci kontrolü  Gerçek dünya modelleri

59 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Bilgiye eri ş im için kullanılabilecek internet kaynakları; Arama motorları (Google, Yandex, Bing, Yahoo, Ask…) Veri tabanları Kütüphaneler Elektronik kaynaklar (e-dergi, e-kitap…) Ulakbim (TO-KAT) İ ndexler (ASOS, acedemia.edu) YÖK tez tarama

60 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları İ nternet üzerindeki web sitelerini ara ş tırarak sayfa içeriklerini veri bankalarına kaydeden, siteleri içeriklerine göre sınıflandıran, kataloglar olu ş turan ve anahtar kelimelere göre arama yapan kullanıcılara anahtar kelimelerin tamamını veya bir kısmını içeren sayfaların adreslerini kullanıcıların kar ş ısına getiren uygulamalardır.

61 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları 2012 verilerine göre dünya üzerinde en çok kullanılan arama motoru Google.

62 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları Google farklı türlerdeki bilgiye eri ş im için farklı ürünler sunmaktadır. Google akademik scholar.google.com Google kitaplar books.google.com Google çeviri translate.google.com Google haritalar maps.google.com

63 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları Google’da arama yaparken kullanılabilecek birtakım kısıtlama seçenekleri bulunmaktadır. Bunlar yapılan aramaları daraltarak istenilen sonuçlara daha hızlı ve etkili ula ş mayı sa ğ lamaktadır. Bu özellikler aynı zamanda Google’ın geli ş mi ş arama seçeneklerinde de bulunmaktadır.

64 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları + i ş aretinin kullanımı: Aranacak anahtar kelimeleri önce tek tek sonra ise birle ş tirerek arar. Öncelikle her üç kelimenin geçti ğ i, daha sonra ise kelimelerin ikili ikili, ve tek tek geçti ğ i sonuçları listeler.

65 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları “” i ş aretinin kullanımı: Aranacak anahtar kelimeleri yazıldı ğ ı biçimde arar. Sadece üç kelimenin yazıldı ğ ı gibi geçti ğ i sonuçları listeler.

66 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları * i ş aretinin kullanımı: Aranacak anahtar kelimelere joker kelimeler ekleyerek arar. Yazılan anahtar kelimelerin arasına joker kelimeler ekleyerek bulunan sonuçları listeler. Örne ğ in, e ğ itimde teknoloji kullanımı, e ğ itimde materyal kullanımı, e ğ itimde internet kullanımı gibi.

67 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları - i ş aretinin kullanımı: Aranmaması istenen anahtar kelimeleri belirtmek için kullanılır Ba ş ında – i ş areti olmayan kelimeleri listeler olanları ise listelemez.

68 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları AND OR kelimelerinin kullanımı: Aranması istenen anahtar kelimelerin hepsine (AND) ya da aranması istenen kelimelerden herhangi birisine (OR) ili ş kin sonuçları listelemek için kullanılır. E ğ itimde veya teknoloji kelimelerinden herhangi birisine ait sonuçları listeler

69 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları allintitle: Aranacak kelimeleri web sayfalarının ba ş lıklarında arar. E ğ itimde teknoloji kelimelerinden her ikisinin ya da herhangi birisinin web sayfası ba ş lı ğ ında geçti ğ i sonuçları listeler.

70 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları allintext: Aranacak kelimeleri web sayfalarının içeri ğ inde arar. E ğ itimde teknoloji kelimelerinden her ikisinin ya da herhangi birisinin web sayfası içeri ğ inde geçti ğ i sonuçları listeler.

71 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları allinurl: Aranacak kelimeleri web sayfalarının adreslerinde arar. E ğ itimde teknoloji kelimelerinden her ikisinin ya da herhangi birisinin web sayfası adreslerinde geçti ğ i sonuçları listeler.

72 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları site: Aranacak kelimeleri sadece belirtilen web sitesinin içerisinde arar. Gaziosmanpa ş a Üniversitesinin web sitesinin içerisinde e ğ itimde teknoloji kelimelerinden her ikisinin ya da herhangi birisinin geçti ğ i sonuçları listeler.

73 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Arama Motorları filetype: Aranacak kelimeleri sadece belirtilen dosya türü içerisinde arar. E ğ itimde teknoloji kelimelerinden her ikisinin ya da herhangi birisinin geçti ğ i Word dosyalarına ait sonuçları listeler.

74 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Kütüphaneler

75 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Katalog Tarama

76 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Veritabanları

77 + İ nternette Bilgiye Eri ş im Elektronik Kaynaklar

78 + İ nternette Bilgiye Eri ş im TO-KAT www.toplukatolog.gov.tr

79 + İ nternette Bilgiye Eri ş im ASOS www.asosindex.com

80 + İ nternette Bilgiye Eri ş im academia.edu www.academia.edu

81 + İ nternette Bilgiye Eri ş im YÖK tez tarama https://tez.yok.gov.tr

82 + E-posta Kullanımı Elektronik posta göndermek ve almak için bu amaçla hizmet veren servisler kullanılmaktadır. Bu servisler kamu kurulu ş ları, üniversiteler, ş irketler, servis sa ğ layıcıları olabilece ğ i gibi geçici anlık kullanım için hizmet veren servisler olabilmektedir.

83 + E-posta Kullanımı En çok kullanılan elektronik posta servisleri: Gmail Hotmail Yahoo

84 + E-posta Kullanımı Geçici olarak kullanılabilen (15 dk.) elektronik posta servisleri: www.hazirmail.com www.mailinator.com www.tempail.com

85 + E-posta Kullanımı

86 + Yeni/E-posta yaz: Bir elektronik posta olu ş turmak istendi ğ inde kullanılan seçenektir. Alıcı e-posta adresi (To)= Birden çok adres arasına ; konulur Cc (carbon copy)= Aynı elektronik postanın bilgi amaçlı ba ş ka adreslere ilgili kopya gönderilmesi için kullanılır Bcc (blend carbon copy)=Aynı elektronik postanın belirtilen adreslere gizli bir kopya gönderilmesi için kullanılır. Kar ş ı taraf gizli kopya gönderilen adresleri göremez. Konu İ çerik + Ekli dosya

87 + E-posta Kullanımı Yanıtla: Elektronik posta gönderene yanıt verilmek istendi ğ inde kullanılan seçenektir. Tümüne Yanıt Ver: Gönderene ve tüm alıcılara yanıt verilmek istendi ğ inde kullanılan seçenektir. İ let: Gelen elektronik postayı ekiyle birlikte ba ş ka bir adrese yönlendirilmek istendi ğ inde kullanılan seçenektir. Sil: Seçilen elektronik postaların silinmesi için kullanılan seçenektir.

88 + Bili ş im Eti ğ i Bili ş im eti ğ i kavramı ilk olarak İ kinci Dünya Sava ş ı’nın ortalarında Norbert Wienner tarafından ortaya konulmu ş tur. Bilgisayar kontrollü füze sistemlerinde kullanılan yazılımların hata yapması durumu ele alınarak bilgisayarların “iyilik” ve “kötülük” için ne kadar büyük bir potansiyelinin oldu ğ u fark edilmi ş tir. Ba ş langıçta bilgisayar uzmanlarının sorumlulukları olarak ele alınan bilgisayar eti ğ i daha sonra teknolojide ya ş anan geli ş melerle birlikte toplumsal düzeyde tartı ş ılmaktadır.

89 + Bili ş im Eti ğ i Bilgisayar teknolojileri ile olu ş an, de ğ i ş en ve kötüle ş en etik problemlerdir (Walter Mayer) Bilinen etik problemlerin bilgisayarların neden oldu ğ u yeni versiyonlarıdır (Deborah Johnson) Bilgi teknolojilerinin etik ve sosyal kullanımıyla ilgili politik bo ş luklarla ve kavram karga ş asıyla ilgili dinamik bir alandır (James Moor) Bilgi teknolojilerinin sa ğ lık, i ş, özgürlük, demokrasi, bilgi, güvenlik, gizlilik gibi sosyal ve insani de ğ erler üzerindeki etkisinin tanımlanması ve analiz edilmesidir (Terrell Bynum)

90 + Bili ş im Eti ğ i Kısaca bili ş im eti ğ i bilgisayar teknolojileri ile ortaya çıkan ve teknoloji geli ş tikçe büyüyerek farklı formlarda hayat bulan etik konuları kapsamaktadır. Bilgisayar kullanıcılarının sorumlulukları Sava ş sanayindeki geli ş meler Teknolojinin toplumsal etkileri Sanal ortamdaki ili ş kiler Güvenlik sorunları Bili ş im suçları Bilginin do ğ rulu ğ u Dijital mülkiyet hakkı Özel hayatın gizlili ğ i Bilgiye eri ş im

91 + Bili ş im Eti ğ i Soru: Yüzyıllar boyunca toplum üzerinde önemli etkileri olan di ğ er teknolojiler neden etik açıdan de ğ erlendirilmemi ş tir? Matbaa eti ğ i? Lokomotif eti ğ i? Traktör eti ğ i? Bili ş im eti ğ i?

92 + Bili ş im Eti ğ i Teknolojinin toplumsal hayat üzerindeki etkisi Dijital nesil ve özellikleri İ nternet içeri ğ i Bilginin do ğ rulu ğ u Teknolojiyle birlikte ya ş anan toplumsal dönü ş üm

93 + Bili ş im Eti ğ i Teknoloji kullananların mesleki sorumlulukları Teknolojik kaynaklara eri ş im hakkı ve e ş itli ğ i Teknolojik kaynakların do ğ ru ve sa ğ lıklı kullanımı Dijital ortamlardaki mesleki sorumluluk

94 + Bili ş im Eti ğ i Bili ş im suçları Yetkisiz eri ş im Virüs bula ş tırma Sistemi hizmet dı ş ı bıraktırma Sabotaj Elektronik dolandırıcılık Elektronik bilgi hırsızlı ğ ı Ki ş isel mahremiyet ihlali (özel hayatın gizlili ğ i) Suç unsurlarının (içerik) sanal ortama ta ş ınması

95 + Bili ş im Eti ğ i Dijital mülkiyet (Telif hakkı) Kaçak yazılım kullanımı Korsan dosya indirme (download) İ zinsiz materyal (resim, müzik, video, animasyon …) kullanma Siber etik ( İ nternet e ğ iti) Dijital ortamlardaki temel insani de ğ erler Do ğ ru bilgi payla ş ımı Siber zorbalık, siber ş iddet, siber ırkçılık…

96 + Bili ş im Eti ğ i Bilgisayar Etik Enstitüsü tarafından geli ş tirilen ve bilgisayar kullanım etik ilkelerinin temelini olu ş turan 10 ilke; Bilgisayar ba ş ka insanlara zarar vermek için kullanılamaz. Ba ş ka insanların bilgisayar çalı ş maları karı ş tırılamaz. Bilgisayar ortamında ba ş ka insanların dosyaları karı ş tırılamaz. Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz. Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz. Bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz ve kullanılamaz. Ba ş ka insanların bilgisayar kaynakları izin almadan kullanılamaz. Ba ş ka insanların entelektüel bilgileri ba ş kasına mal edilemez. Ki ş i yazdı ğ ı programın sosyal hayata etkilerini dikkate almalıdır. Ki ş i, bilgisayarı, di ğ er insanları dikkate alarak ve saygı göstererek kullanmalıdır.

97 + Teknoloji ve Sa ğ lık Teknoloji sa ğ lık alanında birçok yenilik getirmesine kar ş ın çe ş itli sa ğ lık sorunlarını da tetiklemektedir. Teknolojinin insan hayatına getirdi ğ i üstünlüklerinin yanında yanlı ş teknoloji kullanımının yol açabilece ğ i sa ğ lık sorunlarının bulundu ğ u unutulmamalıdır. Ya ş anabilecek sa ğ lık sorunları fiziksel ve psikolojik olarak iki ayrı ba ş lıkta de ğ erlendirilebilir.

98 + Teknoloji ve Sa ğ lık Fiziksel rahatsızlıklar, yanlı ş teknoloji kullanımına ba ğ lı olarak insan bedeninde olu ş abilecek sa ğ lık sorunlarıdır. Bunlar; Kas eklem rahatsızlıkları Sırt, boyun, omuz, kol a ğ rıları Göz rahatsızlıkları kuruluk, yorgunluk, odaklanma bozuklu ğ u Sinir zorlanmaları Karpal tunel sendromu, boyun fıtı ğ ı

99 + Teknoloji ve Sa ğ lık Psikolojik rahatsızlıklar, yanlı ş teknoloji kullanımına ba ğ lı olarak ruhsal açıdan olu ş abilecek sa ğ lık sorunlarıdır. Bunlar; Teknostres İ nternet ba ğ ımlılı ğ ı Siber kontriasi (tıp ö ğ rencisi sendromu)

100 + Teknoloji ve Sa ğ lık Teknolojinin sa ğ lıklı kullanımı için alınacak önlemler kısaca ş unlardır; Çalı ş ma ortamının fiziksel durumu yeterli ve iyi olmalıdır Vücut özelliklerine uygun (ergonomik) masa ve sandalye kullanılmalıdır Do ğ ru pozisyonda ve mesafede oturulmalı, teknolojik araçlar ergonomik kurallara uygun kullanılmalıdır. Çok uzun süre çalı ş ılmamalı, sık sık mola verilmelidir Çalı ş ma aralarında kas-iskelet yapısını esnetecek ve rahatlatacak egzersizler yapılmalıdır.


"+ E ğ itimde Teknoloji Kullanımı Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları