Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tablo 1. Geçici iş göremezlik süreleri (gün) 2001 yılı 02 054 1 – 35 766 4 – 717 522 8 – 1521 318 16 – 3012 083 31 – 909 885 91 – 1802 342 181 – 3641 010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tablo 1. Geçici iş göremezlik süreleri (gün) 2001 yılı 02 054 1 – 35 766 4 – 717 522 8 – 1521 318 16 – 3012 083 31 – 909 885 91 – 1802 342 181 – 3641 010."— Sunum transkripti:

1 Tablo 1. Geçici iş göremezlik süreleri (gün) 2001 yılı 02 054 1 – 35 766 4 – 717 522 8 – 1521 318 16 – 3012 083 31 – 909 885 91 – 1802 342 181 – 3641 010 365 +387 Toplam72 686

2 Tablo 2. Türkiye’de iş kazalarının arızanın mahiyetine ve vücuttaki yerine göre dağılımı ( 1999 )(3) Kafatasının kırılması69 Bel, gövde kemiği kırıkları+ Etraf kırıkları8+5 333 Kırıksız çıkıklar599 Ekleme bitişik adale burkulma ve incinmeleri 5 844 Baş travması1 858 Göğsün, karnın ve pelvis içinin travması173 Yırtıklar ve yaralar27 887 Kontüzyon ve çürükler29 057 Yabancı cisim etkisi2 675 Yanıklar + Zehirlenmeler3 619+442

3 Tablo 3. Türkiye’de iş kazalarının kaza sebeplerine göre dağılımı (1999)(3) Motorlu + diğer taşıt kazaları2 594 + 83 Zehirlenme438 Düşme9 818 Makinelerin sebep olduğu kazalar7 195 Yanıcı maddelerin sebep olduğu kazalar118 Korozif madde, buhar, radyasyon kazaları3 381 Ateşli silahlardan çıkan gazlar41 Suda boğulma veya suya düşme9 Kendini öldürme ve travmatize etme45 Bilerek adam öldürme ve travmatize etme87

4 Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde veya işin devamı süresince bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları doktor (işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye doktorları) raporu ile belirlenmeden, işe alınamaz veya işte çalıştırılamaz (İş Kanunu Madde 79).

5 16 yaşını doldurmamış çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz (İş Kanunu Madde 78) 13-18 yaşlarındaki çocukların herhangi bir işe alınmalarından önce, işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, yoksa en yakın SSK Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye tabiplerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına uygun olduğuna dair rapor alınır (İş Kanunu Madde 80)

6 Yer ve su altı işlerinde 18 yaşını doldurmamış erkekler ile her ne yaşta olursa olsun kadınların çalıştırılması yasaklanmıştır (İş Kanunu Madde 68) Sanayi kesiminde yapılan işlerde 18 yaşını doldurmamış erkeklerin ve 18 yaşını dolduran kadınların gece çalıştırılmaları yasaklanmıştır (Madde 69) Doğum yapan kadın işçilerin doğumdan önceki 6 hafta ve doğumdan sonraki 6 hafta süreyle çalıştırılmamaları gerekir (Madde 70)

7 Meslek hastalığı “Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir” (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Madde 11) Sigortalının meslek hastalığına yakalandığını tespit etme yetkisi kurum hekimlerine verilmiştir.

8 Kurum tarafından sevk edilmedikçe ya da kurum hekimi ya da sağlık kurulu onaylamadıkça devlet ya da üniversite hastanelerinin düzenledikleri rapor geçerli değildir. Hangi hastalıkların meslek hastalıkları sayıldığı, işten ayrılan sigortalının ne kadar süre içinde yakalanacağı hastalığın meslek hastalığı sayılacağı Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü ile belirlenmiştir.

9 Meslek hastalıkları listesi A Grubu: Kimyasal Maddelerle olan Meslek Hastalıkları A-1a Arsenik ve bileşikleri ( arsenikli hidrojen dışında ) A-1b Arsenikli hidrojen veya arsin ( AsH3) A-2 Berilyum ( glüsinyum) ve bileşikleri A-3a Karbonmonoksit A-3b Fosgen ( karbonilklorür ) A-3c Hidrosiyanik asit, siyanidler ve siyan bileşikleri A-5 Krom ve bileşikleri A-6 Civa ve anorganik bileşikleri A-7 Manganez ve bileşikleri

10 A-13 Talyum ve bileşikleri A-14 Vanadyum ve bileşikleri A-15 Halojenler A-15a Klor A-15b Brom A-15c İyot A-15d Fluor A-16 Alifatik ve alisiklik hidrokarbonlar ( petroleter benzinin bileşiminde bulunan petroleter, petrol benzini, kerosin, diesel yağı, fuel oil... )

11 A-18e Organik esterler ( alifatik asitlerin esterleri- asetat, formiat, laktat, butirat, aromatik ve anorganik asitlerin esterleri-dimetil sülfat, metil silikat, nitrik asit esterleri-nitrogliserin...) I-Dimetil sülfat, II-Metil silikat A-19a Organik asitler ( formik asit, asetik asit, oksalik asit ) A-19b Aldehitler A-20a Alifatik hidrokarbonların nitro türevleri ( Nitrometan ve nitroetan, I-nitropropan, 2- nitropropan, Tetranitrometan, Nitroparafinin klorlu türevleri ) A-20b Nitrik asit esterleri ( nitroglikol, nitrogliserin )

12 B Grubu: Mesleki Deri Hastalıkları: B-1 Deri kanserleri ve prekanseröz deri hastalıkları ( kurum, zift, katran, asfalt, antrasen, mineral yağlar, parafin ve benzeri maddelerle ) B-2 Kanserleşmeyen cild hastalıkları C Grubu: Pnömokonyoz ve diğer Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları: C-1a Silikoz ve silikotüberküloz C-1b Asbestoz C-1c Silikatoz C-1d Sideroz C-2 Alüminyum ve bileşikleri C-3 Sert metallerin tozları C-4 Thomas cürufu C-5 Mesleki bronşiyal astma C-6 Bissinoz

13 E Grubu: Fizik Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları E-1 İyonlayıcı ışınlarla olan hastalıklar 1-Elektromanyetik ışınlar (Röntgen, gama...) 2-Korpüsküler ışınlar (alfa, beta, nötron ve protonlar), laser ışınları E-2 Enfraruj ışınları ile katarakt E-3 Gürültü sonucu işitme kaybı E-4 Hava basıncındaki ani değişmelerle olan hastalıklar E-5 Titreşim sonucu kemik-eklem zararları ve anjionörotik bozukluklar

14 Tablo 4. Türkiye’de meslek hastalığı vak’alarının geçici iş göremezlik sürelerine göre dağılımı (4) Geçici iş göremezlik süreleri ( gün ) 2001 0417 1-315 4-740 8-15140 16-3083 31-90128 91-18040 181-36418 365+2 Toplam883

15 Tablo 6. 81 13640114183352 Gıda maddeleri sanayi 3 898380166 Metal olmayan maddeler 18 69823321378 Taş, kil ve kum ocakları 1 1352383042 Ham petrol ve tabii gaz 9 30015194423 Kömürden gayri madenler 110 71349985629 5428 Kömür madenciliği 270003 Balıkçılık 2 73394087 Ormancılık ve tomrukçuluk 11 4714152425 Tarım ve hayvancılık Toplam iş göremezlik ( Gün ) Ölüm Sürekli iş göremezlik Meslek hastalığı İş kazası Faaliyet grupları

16 Toplam iş g ( Gün ) Ölüm Sürekli iş göremezlik Meslek hastalığı İş kazası Faaliyet grupları 5 535242212 Petrol ve kömür sanayi 29 542731251356 Ecza ve kimyevi madde sanayi 13 1110151676 Kauçuk sanayi 4 9840251169 Deri ve deriden eşya sanayi 8 968195409 Matbaacılık ve neşriyat s. 19 4995301824 Kağıt ve kağıt eşya imalatı 43 52846511650 Mobilya ve tesisat imalatı 42 34591051501 Ağaç ve mantar mamülleri 27 1451220231267 Giyecek ve hazır dokuma s. 126 7042117156788 Dokuma sanayi 7 056010300Tütün sanayi 9 468072426İçki sanayi

17 Toplam iş g. ( gün ) ÖlümSürekli iş göremezlik Meslek hastalığı İş kazası Faaliyet grupları 68 035727031811 Toptan ve perakende ticaret 37 4912826101276 Su ve sıhhi tesisler 16 32416279618 Elektrik, havagazı, buharlı ısıtma 367 5164077211710278İnşaat 37 53146251411 Diğer eşya imalatı 90 43821791504738 Nakil araçları imalatı 22 151135211090 Elektrikli cihaz imalatı 89 3852099214640 Makina imalatı 170 45934213348704 Metalden eşya imali 93 001127995762 Metal endüstrisi 100 5432110044571 Taş, toprak, kil, kum imalatı

18 Toplam iş g. ( gün ) Ölüm Sürekli iş göremezlik Meslek hastalığı İş kazası Faaliyet grupları 1 79152039 Bankalar ve mali müesseseler 16101010 Sigortalar 45 356333831702 Şahsi hizmetler 1 35825075 Eğlence hizmetleri 26 94930 5863 Hukuk, ticaret ve teknik hizmetler 8 946763303 Amme hizmetleri 3 3008601126 Devlet hizmetleri 56801016 Muhabere hizmetleri 8 657250334 Ardiye ve antrepolar 126 313168139103699 Nakliyat 1670007 Gayrimenkul işleri

19 SSK İstatistiklerine göre Türkiye’de 1999 yılında 77 955 iş kazası, 1 025 meslek hastalığı bildirilmiştir. Bunların 1 333 ü ölümle sonuçlanmıştır. 3 407 kişi sürekli iş göremez duruma düşmüştür. 2001 yılında 72 362 iş kazası, 883 meslek hastalığı bildirilmiştir. Bunların 1 008 i ölümle sonuçlanmıştır. 2 183 kişi ise sürekli iş göremez duruma düşmüştür.

20 Türkiye’deki meslek hastalıklarının % 86 sı sırasıyla kömür madenciliği, nakil aracı imalatı, makine imalatı ve tamiratı, ecza ve kimyevi maddeler imalatı, elektrik makineleri ve imalatı iş kollarında oluşmaktadır. Bu iş kollarında en çok manganez, civa ve fosfor kullanılmaktadır.

21 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. Amaçları ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına göre çalışma mevzuatının işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konularında uyulması gerekli standart ve normların saptanması için inceleme ve araştırmalar yapmak.

22 Bu standart ve normların çalışma ortamının koşulları ile üretim teknolojisindeki gelişmelere uyumlu olarak yenilenmesini sağlamak. Bu konudaki mesleki, teknik yaygın eğitim gereksinimlerini belirleyerek programların düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlayacak önerilerde bulunmak. Teknik düzeyde dokümantasyon yapmaktır.

23 KAYNAKLAR 1- http://www.ilo.org http://www.ilo.org 2- http://www.ssk.gov.trhttp://www.ssk.gov.tr 3-SSK. Sosyal Sigortalar Kurumu 1999 İstatistik Yıllığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Yayın No.621, 2000. 4-SSK. İstatistik Yıllığı 2001, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Yayın No.650, 2002. 5-Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kanun No: 1593, R.G.:06.06.1930-1489. 6-İş Kanunu, Kanun No:1475, RG:1Eylül 1971- 13943. 7-Sosyal Sigortalar Kanunu, Kanun No:506, R.G.:29-30-31 Temmuz ve 1 Ağustos 1964-Sayı:11766-11779. 8-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,R.G.: 11.1.1974- No:14765.

24 9-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük, Karar Sayısı: 01.01.1973/5734-3, R.G.:19.02.1973/14453. 10-İşyeri hekimlerinin çalışma şartları ile görev ve yetkileri hakkında yönetmelik RG.4.7.1980-No:17037. 11-Wallace RB, Doebbeling BN, Public Health &Preventive Medicine, Fourteenth edition, Appleton&Lange, Stamford,Connecticut,1998. 12- http://www.calisma.gov.trhttp://www.calisma.gov.tr 13-Kural E. Endüstride kullanılan bazı kimyasalların meslek hastalıkları ile ilişkisi. II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı. tmmob makine mühendisleri odası, 03-03 Mayıs 2003, Adana,s:171-182. 14-Sabuncu H. Ülkemizde kaza istatistikleri ve kaza istatistiklerinin değerlendirilmesi. II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı. tmmob makine mühendisleri odası, 03-03 Mayıs 2003, Adana,s:251-258.


"Tablo 1. Geçici iş göremezlik süreleri (gün) 2001 yılı 02 054 1 – 35 766 4 – 717 522 8 – 1521 318 16 – 3012 083 31 – 909 885 91 – 1802 342 181 – 3641 010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları