Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ “İşitirsem unutmam, görürsem bilirim, yaparsam anlarım“

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ “İşitirsem unutmam, görürsem bilirim, yaparsam anlarım“"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ “İşitirsem unutmam, görürsem bilirim, yaparsam anlarım“

2 B U D ERS … 21. Yüzyılda Değişim Eğitim ve Teknoloji İlişkisi Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Öğretim Teknolojisinin Kapsamı ve Boyutları Tarihsel Gelişim Sorunlar ve Olanaklar

3 Bilgi güç müdür? Bilgi patlar mı? Bilgiyi elinde tutan toplum, gelişmiş toplum mudur? Bilgi?

4 Ne Nasıl Niçin Kim Nerede Ne zaman Ne kadar Bilgi?

5 B ILIM NEDIR ? Bilginin kuramsal yapısı Nesnel sağlamlığı olan bilgiler bütünü Bilimsel yöntemlere ve gerçeklere dayalı olan bilgi Çeşitlilik, süreklilik, yenilik, ayıklanma

6 Merak? Korku? Güçlü olma arzusu? Tembellik? Faydalı olma inancı? Doğaya üstünlük kurma isteği? İNSANLARI BİLİMLE UĞRAŞMAYA YÖNELTEN SEBEPLER NELERDİR ?

7

8 Bilim Nedir? Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi(TDK Sözlüğü). Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci(TDK Sözlüğü).

9 Bilim Nedir? Evrendeki olguları çeşitli yollarla inceleyen ve onları açıklayan sistemli bilgi topluluğu (Saruhan ve Özdemirci, 2005). Dünyaya ilişkin verileri toplamak, bunları açıklayacak kuramlar oluşturmak ve ardından bu kuramları daha sonraki veriler eşliğinde sınamak (Punch, 2005).

10 Bilimin Pratik Değeri Bilimin Entelektüel Değeri Bilimin Ahlaki Değeri Bilimin İşlevleri Anlama Açıklama Kestirme Kontrol

11 Anlama  Açıklama  Kestirme  Kontrol

12 Öğrenme zorluklarının bulunduğunu gözlemleme Öğrenme zorluklarının nedenlerini açıklama Öğrenme zorluklarına yönelik çözüm öngörülerinde bulunma Etkili öğrenme modeli ile öğrenmeyi kontrol altına alma

13 T EKNOLOJI NEDIR ? İnsanların yaşamlarını kolaylaştıracak - bilgileri üretme - pratik olarak uygulama yolları Bilimsel ya da diğer sistematik bilgilerin uygulama alanlarına sistemli bir şekilde uygulanması Bilimsel bilginin uygulamaya dökülmesi

14 T EKNOLOJI VE B ILIM Toplumların Geleceği Teknoloji Üretkenlik Bilim

15 TEKNOLOJİ BİLİM MAKİNA TOPLUM

16 BİLİM TEKNOLOJİ KÜLTÜR TOPLUM ORGANİZASYON

17 GELİŞEN TEKNOLOJİ Matbaa Yazılı materyaller Karatahta İletişim Teknolojileri

18 E ĞITIM VE T EKNOLOJI Bilim ve teknolojileri kullanan ve bunları üreten bireyler yetiştirmek Teknolojinin eğitim - öğretim ortamlarında etkili olarak kullanılması gerekliliği

19 EĞİTİM-TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ Öğrenme-öğretme ortamlarında kaliteyi artırmak için birlikte kullanılırlar. Ayrı birer bilim dalı olup, ayrı kuram ve teknikleri kapsamaktadır.

20 E ĞITIMI E TKILEYEN E TMENLER Bilgi patlaması Değişen toplumsal gereksinimler Değişen öğrenci profili Bilimsel ve teknolojik gelişmeler Kalite anlayışının değişmesi vb.....

21 RESMİ PROGRAM UYGULANAN PROGRAM Çevresel Şartlar Kaynaklar Öğretim ve öğrenim stratejileri Öğrenenin karakteristik özellikleri

22 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ BİLİMTEKNOLOJİ

23 E ĞITIM T EKNOLOJISI Teknoloji Eğitim Eğitim Teknolojisi “Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri, düşünceleri, araç-gereçleri ve organizasyonu içeren bir süreç”

24 E ĞITIM T EKNOLOJISI Eğitim Teknolojisi Öğrenme sürecini geliştirmek için oluşturulan her türlü sistem, yöntem, teknik ve yardımın Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir. (Alkan, 1998) Öğrenme sürecini geliştirmek için oluşturulan her türlü sistem, yöntem, teknik ve yardımın Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir. (Alkan, 1998)

25 NİÇİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ: Nüfus Artışı Eğitim Sistemi Dışında Kalan Milyonlar Küreselleşme Ekonomik Beklentiler Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler Eğitim ve Sosyal Talepler

26 EĞİTİM HEDEFLERİ Okullaşma oranı Kalite Eğitim Giderleri EĞİTİM Okullaşma Oranı KaliteEğitim Giderleri EĞİTİM TEKNOLOJİSİ? NİÇİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ?

27 E ĞITIM T EKNOLOJISININ A MAÇLARı Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak Öğrenme-öğretme süreçlerini daha verimli hale getirmek Öğrenme-öğretme etkinliklerini bireyselleştirmek Eğitim personelinin etkililiğini ve verimini artırmak Eğitimle ilgili sorunların çözümünü uygulamaya koymak

28 Ö ĞRETIM T EKNOLOJISI “ Özel amaçların gerçekleştirilmesinde etkili öğrenmeyi sağlamak için, iletişim ve öğrenmeyle ilgili araştırmalardan hareketle, insangücü ve insangücü dışı kaynaklar kullanılarak, öğrenme-öğretme sürecinin tasarımlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde sistematik bir yaklaşım”

29 Ö ĞRETIM T EKNOLOJISI Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir kavram (Alkan, 1995). Öğrenme-öğretme ortamının en etkin şekilde düzenlenmesi için gösterilen sistematik ve planlı etkinlikler bütünü.

30 Ö ĞRETIM TEKNOLOJISININ AMACı Eğitimi daha üretken ve daha bireysel hale getirmek, daha bilimsel bir öğretim sağlamak, herkesin ulaşabildiği, eşitliği öngören, daha güçlü ve daha hızlı bir öğretime ulaşmak

31 E ĞITIM T EKNOLOJISI - Ö ĞRETIM T EKNOLOJISI * Öğrenme- öğretme süreci ile ilgili özgün bir disiplin * Eğitim kavramına dayalı * Bir konunun öğretimi ile ilgili öğrenmenin kılavuzlanması * Öğretim kavramına dayalı Araç-gereç Öğrenme-öğretme kuramları Öğretim ortamlarının tasarımı

32 Ö ĞRETIM T EKNOLOJISININ Y ERI Eğitim Programı Amaç Değerlendirmeİçerik Öğrenme-Öğretme Süreci Niçin? Neyi? Nasıl? Ne Kadar?

33 Ö ĞRETIM T EKNOLOJISININ Y APıSı öğrenme sürecini geliştirmek için oluşturulan her türlü sistemi, tekniği ve yardımı içerir Araçların etkililiğini ve öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirmek için uygun değerlendirme yöntemlerinin kullanılması Konunun aktarılabilmesi için uygun ortamın seçilip kullanılması Öğrencinin ulaşması hedeflenen amaçların tanımlanması Öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre analiz edilip, öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılması

34 Ö ĞRETIM M ATERYALI Öğrenme ve öğretme etkinlikleri sırasında öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etken bir öğretim sağlayabilmesi için bilgilerin kavratılmasında varlıkların tanıtılmasında üzerince gözlem ve araştırma yapmada kullanılan her türlü öğretme-öğrenme yardımcıları.

35 Ö ĞRETIM M ATERYALI Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar; Bireysel öğrenim etkinliklerini desteklerler; Dikkat çekerler; Soyut kavramları somutlaştırırlar; Zamandan tasarruf sağlarlar; Güvenli gözlem yapma imkânı sağlarlar; Defalarca kullanılabilirler. Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar; Bireysel öğrenim etkinliklerini desteklerler; Dikkat çekerler; Soyut kavramları somutlaştırırlar; Zamandan tasarruf sağlarlar; Güvenli gözlem yapma imkânı sağlarlar; Defalarca kullanılabilirler. Öğretim materyallerinin öğretme-öğrenme sürecine olan etkileri nelerdir?

36 Öğretim Teknolojisinin Tarihi_ Sorunlar ve Olanaklar

37 TARİHTE BAZI DÖNÜM NOKTALARI XII yy.(1100-1150) : Avrupa’da ilk üniversitelerin kuruluşu (Bologne ve Paris Üniversiteleri) XIX yy (1800-1850): Osmanlı’da üniversite kurma çalışmaları (Saffet Paşa’nın Darülfununu) 1436 : Avrupa’da matbaanın bulunuşu 1729 : Osmanlı’ya matbaanın getirilmesi 700 yıl 293 yıl XIX yy. ikinci yarısı : Avrupa’da ağır sanayi’ye geçiş XX yy. ikinci yarısı :Türkiye’de ağır sanayi’ye geçiş. 100 yıl XX yy. ikinci yarısı : Avrupa’da yüksek teknoloji devrimi ? yıl

38 Dönem : 1900 - 1980 Dönem : 1980 - 2000 Dönem : 2000 -...

39 Görüntülü-Sesli İkilem Otomasyon Sibernasyon Sözlü-Yazılı TARİHÇETARİHÇE TARİHÇETARİHÇE Yazının bulunuşundan önce Yazının bulunuşu ve sonrası Matbaa ve sonrası Görsel-İşitsel araçlar TV’nin başlangıcı Bireysel öğretim Kitlesel öğretim Bireysel ve kitlesel öğretimin birleştirilmesi Yapay zeka, Bilgisayar Bilişim dönemi BDE, WDE, Uydu yayınları Teknolojinin Tarihsel Gelişimi

40 Öğrencinin Anlamı Yapılandırması Öğrencinin Anlamı Yapılandırması Yapılandırmacı Öğrenme Ön Bilgilerle Bilgiyi Bütünleştirme Bilgisayarların Eğitimde kullanılması Yapılandırmacı Öğrenme Ön Bilgilerle Bilgiyi Bütünleştirme Bilgisayarların Eğitimde kullanılması 1980- 1990 ve sonrası 1980- 1990 ve sonrası Öğrenme Süreçleri Tasarımı Öğrenme Süreçleri Tasarımı Bilişsel Öğrenme Kavramı Öğrenmede Deneyimi Zihinsel Süreçlerle Yeniden Yapılandırma Bilişsel Öğrenme Kavramı Öğrenmede Deneyimi Zihinsel Süreçlerle Yeniden Yapılandırma 1970- 1980 1970- 1980 Programlı Öğretim Programlı Öğretim Davranış Bilim Kavramı Sistem Yaklaşımı Davranış Bilim Kavramı Sistem Yaklaşımı 1960- 1970 1960- 1970 Araç-Gereç Fizik Bilimi Kavramı Mekanizasyon Davranışsal Yaklaşım Fizik Bilimi Kavramı Mekanizasyon Davranışsal Yaklaşım 1930- 1960 1930- 1960 Ürün İşlev Aşama

41 Bireysel öğretim Eğitim Teknolojisi Hızlı öğretim Yaratıcılık Fırsat eşitliği Birincil kaynaktan bilgi Serbestlik Kullanım kolaylığı Çeşitlilik ve kalite Yaşamboyu öğrenme Küresel eğitim Gerçek öğrenme deneyimi Sağladığı Olanaklar

42 Kalabalık sınıflar Bireysel ilgi yoksunluğu Değişime direnç Dengesiz dağılım - Sosyal talep - Bireysel gereksinim - Fırsat eşitliği Eğitimde Varolan Sorunlar

43 Ç ALıŞMA K AYNAKLARı Demirel, Özcan ve diğerleri (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA. (1. Ünite, ss: 1-14) Alkan, Cevat (1998). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Yargıçoğlu Matbaası. (1. Ünite) İşman, Aytekin (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA. (1-2-3. Ünite)

44 B IR SONRAKI DERS.... İletişim Süreci

45

46 Ç ALıŞMA K AYNAKLARı Demirel, Özcan ve diğerleri (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA. (1. Ünite, ss: 1-14) Alkan, Cevat (1998). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Yargıçoğlu Matbaası. (1. Ünite) İşman, Aytekin (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA. (1-2-3. Ünite)


"ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ “İşitirsem unutmam, görürsem bilirim, yaparsam anlarım“" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları