Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

03.12.2011 AYMMO.  Gerçeğe Uygun  İhtiyaca Uygun  Tarafsız  Karşılaştırılabilir  Tutarlı  Anlaşılabilir  Zamanında Sunulmuş  Güvenilir Finansal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "03.12.2011 AYMMO.  Gerçeğe Uygun  İhtiyaca Uygun  Tarafsız  Karşılaştırılabilir  Tutarlı  Anlaşılabilir  Zamanında Sunulmuş  Güvenilir Finansal."— Sunum transkripti:

1 03.12.2011 AYMMO

2  Gerçeğe Uygun  İhtiyaca Uygun  Tarafsız  Karşılaştırılabilir  Tutarlı  Anlaşılabilir  Zamanında Sunulmuş  Güvenilir Finansal Bilgiye Olan İhtiyaç  ORTAK RAPORLAMA DİLİ

3  IFRS FOUNDATION (UFRS VAKFI-2010 Tüzük Değişikliği İle)  IASB (Standart Belirleyici Organ) (1973-2001→IAS/2001-IFRS)  AVRUPA KOMİSYONU ve EFRAG (Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu-Direktifler:4, 7 ve 8)  FASB(ABD)

4  İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu,  Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Standartları Özel Daimi Komitesi,  Sigorta Murakabe Kurulu  Sermaye Piyasası Kurulu  Maliye Bakanlığı Koordinatörlüğü'nde Kurulan Muhasebe Standartları Komisyonu  Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK)  Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)

5  IAS/IFRS’lerle Tam Uyum  SPK’ya Tabi Ortaklıklar  Bankacılık Sektörü  Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketleri

6  Ölçeklerine Göre İşletmeler (Md.1522-1523)  TMS/TFRS/KOBİ Standartlarına Göre Raporlama (Md.64-88)  TMS/TFRS/KOBİ Standartlarına Göre Değerleme (Md. 78-81)  Uygulamanın Başlaması: 01.01.2013 (Md. 1534)

7  Muhasebe Standartları  Denetim Standartları  Bağımsız Denetim  Yetkilendirme  Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar  Yaptırımlar

8  TAM SET / KOBİ STANDARTLARI  TMS + TFRS + KAVRAMSAL ÇERÇEVE + YORUMLAR  BİLANÇO ESASI  VERGİ AMAÇLI DEĞİL BİLGİ AMAÇLI

9

10  Halka Açık Olmayan  Kamuyu Aydınlatma Zorunluluğu Bulunmayan  Genel Amaçlı Finansal Tablo Hazırlayan

11  HEDEF KİTLE: Yatırımcılar, Borç ve Kredi Verenler  DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ: Gerçeğe Uygun Değer  FİNANSAL RAPORLARIN SAYISI ve İÇERİĞİ  Finansal Durum Tablosu (Bilanço)  Kapsamlı Gelir Tablosu  Nakit Akış Tablosu  Özkaynak Değişim Tablosu  Açıklamalar ve Dipnotlar

12  Durdurulan Faaliyetler ve Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  Yeni Bir Kalem → Canlı Varlıklar  Azınlık Payları

13  Varlık  Borç  Özkaynak  Gelir : Hasılat ve Kazanç  Gider: Maliyet ve Zarar

14  İşletmeye Ekonomik Yarar Sağlamasının veya İşletmeden Ekonomik Yarar Çıkışlarının Muhtemel Olması  Maliyet veya Değerinin Güvenilir Şekilde Ölçülmesi

15  İLKE BAZLI  TARİHSEL MALİYET İLE CARİ DEĞERE DAYALI KARMA ÖLÇÜM SİSTEMİ  GERÇEĞE UYGUN DEĞER

16  Gerçeğe Uygun Değer  Maliyet Bedeli  Net Gerçekleşebilir Değer  Kullanım Değeri (İşletmeye Özgü Değer)  Geri Kazanılabilir Değer  Satış Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe Uygun Değer  İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli

17  Karşılıklı pazarlık ortamında,  bilgili ve istekli gruplar arasında  bir varlığın el değiştirmesi ya da  bir borcun ödenmesi durumunda  ortaya çıkması gereken tutardır.

18  tüm satın alma maliyetleri, dönüştürme maliyetleri ve stokların mevcut durumuna veya konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetler toplamıdır (TMS 2)  varlıkların elde edilmesinde veya inşasında ödenen nakit ya da nakit benzerleri ya da verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değeridir (TMS 16 ve 38)  muhasebeleştirme tarihindeki peşin fiyatın eşdeğer tutarı ya da ödemenin normal kredi vadesinin ötesine ertelenmesi durumundaysa tüm ödemelerin bugünkü değeridir (KOBİ Standartları)

19  İşin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder  TMS 2 Uyarınca Stoklarda Değer Düşüklüğünün Tespitinde Kullanılır

20  Bir varlığın devam eden kullanımı ile ekonomik ömrünün sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir.  Varlılarda değer düşüklüğünün belirlenmesi amacıyla varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeriyle (gerçekleşebilir değer) kıyaslanmak suretiyle kullanılan bir değerleme ölçüsüdür (TMS 36)

21  Bir varlığın satış giderleri düşürülmüş gerçeğe uygun değeriyle kullanım değerinden büyük olanıdır.  Gerçekleşebilir değeri belirlenebilen ve kullanımda olmayan varlıların değer düşüklüğünün belirlenmesinde kullanılan değerleme ölçüsüdür.

22  Finansal varlığın (finansal borcun) itfa edilmiş maliyeti, gelecekteki nakit girişlerinin (nakit ödemelerinin) etkin faiz oranı ile indirgenmiş bugünkü değeridir ve bir dönemin faiz geliri (gideri) finansal varlığın (borcun) dönem başındaki defter değeri ile dönemin etkin faiz oranının çarpılmasına eşittir.  Vadeleri sabit ve ödeme planları belirli olan finansal araçların (sabit getirili yatırım araçları ile sabit ödemeli borçlanma araçları) temel değerleme ölçüsüdür.  Bileşik faiz esasına göre hesaplanır.

23 İlk ÖlçümSonraki ÖlçümDeğer DüşüklüğüAmortisman Stoklar Maliyet Bedeli Maliyet/Net Gerçekleşebilir Değer (Düşük Olanı) Yöntem Gereği- Maddi Duran Varlıklar Maliyet Bedeli Maliyet/Yeniden Değerleme Modeli Test Sonucuna Göre (Maliyetiyle Değerlenenler İçin) Var Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maliyet Bedeli Maliyet/Yeniden Değerleme Modeli Test Sonucuna Göre (Maliyetiyle Değerlenenler İçin) Var Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maliyet Bedeli Maliyet/Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi Test Sonucuna Göre (Maliyetiyle Değerlenenler İçin) Var (Maliyetiyle Değerlenenler) Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar/ Durdurulan Faaliyetler Defter Değeri ile Satış Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe Uygun Değer (Düşük Olanı) Yöntem GereğiYok Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer/İtfa Edilmiş Maliyet Test Sonucuna Göre (İtfa Edilmiş Maliyetiyle Değerlenenler İçin) -

24  Finansal Araçlar  Stoklar  Duran Varlıklar  Maddi Duran Varlıklar  Maddi Olmayan Duran Varlıklar  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  Satış Amaçlı Gayrimenkuller  Hasılat (İnşaat Sözleşmeleri Dahil)  Kiralama İşlemleri

25

26

27  Finansal Araç: Bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan herhangi bir sözleşmedir.  Finansal Varlıklar: Sayma Yöntemi İle Tanımlanmıştır (TMS 32; Prg. 11)  Nakit Mevcudu (Kasa, Banka-Vadeli, Vadesiz)  Alacaklar (Senetli-Senetsiz, Vadeli-Vadesiz Çekler)  Menkul Kıymetler (Hisse Senetleri, Kar-Zarar Ortaklığı Belgeleri, Tahvil ve Bonolar vs.)  Finansal Borçlar: Sayma Yöntemi İle Tanımlanmıştır  Borçlar (Senetli-Senetsiz, Vadeli-Vadesiz Çekler, Krediler, Çıkarılmış Tahviller)

28 Alım-Satım Amaçlı Satılmaya Hazır Vadeye Kadar Elde Tutulacak Kredi ve Alacaklar FİNANSAL VARLIKLAR Krediler Borçlar Verilen Çekler Tahviller FİNANSAL BORÇLAR Türev Ürünler RİSKTEN KORUNMA ARAÇLARI

29 29 Finansal VarlıkYöntemDeğerleme Farkı Alım Satım Amaçlı Gerçeğe Uygun DeğerKâr / Zarara Satılmaya Hazır Gerçeğe Uygun DeğerÖz Kaynaklara Vadeye Kadar Elde Tutulacak İtfa Edilmiş MaliyetKâr / Zarara Krediler ve Alacaklar İtfa Edilmiş MaliyetKâr / Zarara

30 NAK İ T MEVCUTLARININ DE Ğ ERLEMES İ TMS/TFRS Vergi Kanunları İlk KayıtSonraki Ölçüm İlk KayıtSonraki Ölçüm Kasa (TL) Gerçeğe Uygun Değer İtibari Değer (VUK/Md. 284) Kasa (Döviz) Gerçeğe Uygun Değer (Milli Para Karşılığı) Gerçeğe Uygun Değer (Milli Para Karşılığı) Borsa Rayici (VUK/Md. 280/284) Borsa Rayici (VUK/Md. 280/284) Banka (Vadesiz TL) Gerçeğe Uygun Değer Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Banka (Vadesiz Döviz) Gerçeğe Uygun Değer (Milli Para Karşılığı) Gerçeğe Uygun Değer (Milli Para Karşılığı) Borsa Rayici (VUK/Md. 280-281) Borsa Rayici (VUK/Md. 280-281) Banka (Vadeli TL) Gerçeğe Uygun Değer İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli İtibari Değer (Nominal Tutar) Kıst Getiri (VUK/Md. 281) Banka (Vadeli Döviz) Gerçeğe Uygun Değer İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Yatırılan Tutarın TL Karşılığı Kıst Getiri+Borsa Rayici (VUK/Md. 281/280)

31 ALACAKLARIN DE Ğ ERLEMES İ TMS/TFRS)KOBİ Vergi Kanunları İlk KayıtSonraki Ölçüm İlk KayıtSonraki Ölçüm Alacaklar (Senetli-Senetsiz) Gerçeğe Uygun Değer (İskonto Edilmiş Tutar) İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Mukayyet Değer/ Senetli Alacaklarda Reeskont (VUK/Md. 281) Alınan Çekler (Vadesiz) Gerçeğe Uygun Değer (Çek Bedeli) Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Alınan Çekler (Vadeli) Gerçeğe Uygun Değer (İskonto Edilmiş Tutar) İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Şüpheli Alacaklar Gerçeğe Uygun Değer Tasarruf Değeri (VUK/Md. 323) Tasarruf Değeri (VUK/Md. 323) Değersiz Alacaklar Bilanço Dışı Bırakılır Mukayyet Değerleri İle Zarara İntikal Ettirilir

32 MENKUL KIYMETLER İ N DE Ğ ERLEMES İ TMS/TFRS)KOBİ Vergi Kanunları İlk KayıtSonraki Ölçüm İlk KayıtSonraki Ölçüm Hisse Senetleri Gerçeğe Uygun Değer Alış Bedeli (VUK/Md. 279) Alış Bedeli (VUK/Md. 279) Kar/Zarar Ortaklığı Belgesi Gerçeğe Uygun Değer Alış Bedeli (VUK/Md. 279) Alış Bedeli (VUK/Md. 279) Tahvil – Bono (Kamu – Özel) Gerçeğe Uygun Değer İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Alış Bedeli Borsa Rayici veya Kıst Getiri (VUK/Md. 279)

33 F İ NANSAL BORÇLARIN DE Ğ ERLEMES İ TMS/TFRS)KOBİ Vergi Kanunları İlk KayıtSonraki Ölçüm İlk KayıtSonraki Ölçüm Borçlar (Senetli–Senetsiz) Gerçeğe Uygun Değer (İskonto Edilmiş Tutar) İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) Mukayyet Değer/ Senetli Alacaklarda Reeskont (VUK/Md. 285) Krediler Gerçeğe Uygun Değer (Anapara Tutarı) İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Kredinin Nominal Tutarı Kıst Faiz Gideri (VUK/Md. 285) Verilen Çekler (Vadesiz) Gerçeğe Uygun Değer (Çek Bedeli) Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) Verilen Çekler (Vadeli) Gerçeğe Uygun Değer (İskonto Edilmiş Tutar) İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) Çıkarılmış Tahviller Gerçeğe Uygun Değer İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli İtibari Değer (VUK/Md. 286) İtibari Değer (VUK/Md. 286) Vazgeçilen Alacak Kar/Zararda Raporlanır (TFRS 9) 3 Yıl İçinde Zararla İtfa Olunmazsa Kar Hesabına Aktarılır (VUK/Md. 324)

34

35 Stok:  İşin normal akışı içinde satılmak için elde tutulan ;  Satılmak üzere üretilmekte olan ya da  Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıklardır.  Hizmet sunulması durumunda ise, stoklar; işletmenin henüz ilgili geliri elde etmediği hizmetin maliyetini de kapsar.

36 Maliyet Bedeli Stok Maliyeti:  Tüm satın alma maliyetleri  Dönüştürme maliyetleri  Stokların mevcut durum ve konumuna getirilmesi için katlanılan maliyetlerden oluşur.

37 (Ticari Mal, Mamüller, Yarı Mamuller, İlk Md. Mlz. Satışı Gerçekleşmemiş Hizmetlere İlişkin Maliyetler) İlk Kayıt Maliyet BedeliMaliyet Bedeli (VUK/Md.274-275) Maliyetin Belirlenmesi Normal Maliyet Yöntemi Tam Maliyet Yöntemi (VUK/Md.275) Sonraki Değerleme Maliyet Bedeli ile Net Gerçekleşebilir Değerden düşük olanı Maliyet Bedeli (VUK/Md.274 uyarınca karşılık ayrılabilir) Borçlanma Maliyetleri Özellikli varlıklarda maliyete eklenir, diğerlerinde doğrudan faiz gideridir. Vadeli satın almalarda maliyete eklenir, kredili satın almalarda maliyete eklenmesi ihtiyaridir (VUK GT:238). Maliyet Hesaplama Yöntemleri LİFO haricinde gerçeğe en yakın hesaplama yöntemi. Değer düşüklüğü Net Gerçekleşebilir Değer ile değerlendiğinde karşılık ayrılmış olur. VUK/Md.274 uyarınca değerleme gününde satış bedeli maliyet bedeline nazaran % 10 veya daha fazla düşüklük gösterirse veya VUK/Md.278 uyarınca tabii afetler veya diğer haller nedeniyle değeri azalırsa emsal bedel ile değerlenir Yan Ürünlerin Değerlenmesi Net Gerçekleşebilir Değerle değerlenir. VUK/Md.278 uyarınca emsal bedel ile değerlenir.

38

39  Tek Düzen Hesap Planında; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan varlıklar duran varlık olarak değerlendirilmiş ve Maddi Duran Varlıklar ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar olmak üzere iki ana grupta incelenmişlerdir.  TMS’ler çerçevesinde işletmenin yararlanma amaçlarına bağlı olarak; MDV, MODV, Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ile Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller.

40 MDVMODVSatış Amaçlı DV Yatırım Amaçlı G. Menkul  Mal veya hizmet üretimi/arzı  kiraya verilmek  İdari kullanım amacıyla ve  bir dönemden fazla kullanımı öngörülen  fiziki kalemlerdir. Fiziksel niteliği olmayan, tanımlanabilir, kontrol edilebilir, parasal olmayan varlıktır.  Bir yıl içerisinde satılması amaçlanan duran varlıklar  Kira geliri veya  değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkullerdir.

41 MDVMODVSatış Amaçlı DV Yatırım Amaçlı G. Menkul  Maliyet Bedeli  Takas yolu ile edinilenler gerçeğe uygun değer  Maliyet bedeli  İşletme birleşmesi veya takas yolu ile edinilenler, gerçeğe uygun değer Defter değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı  Maliyet bedeli;  Finansal kiralamada, gerçeğe uygun değer ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı;  İşletmece inşa edilmesi durumunda, gerçeğe uygun değer ve  Takas durumunda; gerçeğe uygun değer veya defter değeri

42 MDVMODVSatış Amaçlı DV Yatırım Amaçlı G. Menkul Maliyet veya Yeniden Değerleme Modeli Maliyet veya Yeniden Değerleme Modeli Varlığın ilk ölçümünde kullanılan kriterler Maliyet veya Gerçeğe Uygun Değer

43

44 TMS 16 Maddi Duran VarlıklarVUK İlk Kayıt Maliyet Bedeli Maliyetin Belirlenmesi Kullanıma Hazır Hale Getirilinceye Kadar Yapılan Harcamalar+Günlük Bakım Onarım Dışında Kalan Harcamalar Elde Edilmesi veya Değerinin Artırılması Münasebetiyle Yapılan Harcamalar (Normal Tamir Bakım Harcamaları Hariç) Borçlanma Maliyetleri Özellikli varlıklarda maliyete eklenir, diğerlerinde doğrudan faiz gideridir. Vadeli satın almalarda maliyete eklenir, kredili satın almalarda işletme dönemine ilişkin olanların maliyete eklenmesi ihtiyaridir Değer düşüklüğü Maliyet Modelinde TMS 36’ya Göre Geri Kazanılabilir Tutar İle Defter Değeri Arasındaki Fark Dikkate Alınır. Yeniden Değerleme Modelinde Değer Düşüklüğü Yöntem Gereğidir. VUK/Md.317’de yer alan hükümler doğrultusunda fevkalade amortisman uygulaması kapsamında söz konusu olabilir. Amortisman Varlığın Bedeli – Kalıntı Değeri – Değer Düşüklüğü Tutarı (İşletmece Belirlenen Yararlı Ömre Göre Kıst Esaslı ) Varlığın Kayıtlı Bedeli (VUK/Md. 313) Maliye Bakanlığı’nca Belirlenen Faydalı Ömre Göre (VUK/md. 315)

45 a. TMS Açısından: a. TMS Açısından:  Maddi duran varlıkların parçalarının düzenli aralıklarla yenilenmesi durumunda, yenileme maliyetleri ilgili maddi duran varlığın defter değerine dahil edilir. Yenilenen parçaların eskilerinin defter değeri ise bilanço dışı bırakmaya ilişkin hükümler çerçevesinde bilanço dışı bırakılır. b. Vergi Kanunları Açısından: b. Vergi Kanunları Açısından:  Maddi duran varlıkların değerini artırmayan ve/veya fonksiyonunu geliştirmeyen giderlerin –parça yenilenmesi şeklinde dahi olsa- maliyete eklenmesi ya da eski parçanın defter değerinin bilanço dışı bırakılması söz konusu değildir. c. Ticari-Mali Kar Karşılaştırması: c. Ticari-Mali Kar Karşılaştırması:  Maddi duran varlığın maliyetine eklenen parça bedellerinin ticari kardan çıkarılması, eski parçalara ilişkin gider yazılan tutarların da ilgili dönemde ticari kara eklenmesi gerekmektedir.

46 a. TMS Açısından: a. TMS Açısından:  Maddi duran varlığın kullanımının devamı için yapılması gereken her büyük çaptaki düzenli arıza kontrollerinin maliyeti ilgili varlığın maliyet bedeline eklenir.  Bir önceki kontrolden kalan maliyetler ise bilançodan çıkarılır. b. Vergi Kanunları Açısından: b. Vergi Kanunları Açısından:  Maddi duran varlıklara ilişkin yapılan genişletici ya da değer kazandırıcı giderler dışında kalan harcamalar doğrudan gider olarak dikkate alınacaktır. c. Ticari-Mali Kar Karşılaştırması:  Maddi duran varlığın maliyetine eklenen düzenli arıza kontrol bedellerinin ticari kardan çıkarılması, eski düzenli arıza kontrolüne ilişkin gider yazılan tutarların da ilgili dönemde ticari kara eklenmesi gerekmektedir.

47 TMS açısından  İki yönteme göre; ◦ Maliyet Modeli: ◦ Yeniden Değerleme Modeli: Maliyet Bedeli – (Birikmiş Amortisman + Birikmiş Değer Düşüklüğü Zararı) Gerçeğe Uygun Değer – (Birikmiş Amortisman + Birikmiş Değer Düşüklüğü Zararı)

48

49 a. TMS Açısından: a. TMS Açısından:  Arsa ve binalar ayrılabilir varlıklardır ve sınırsız ömre sahip olan arsaya isabet eden bedel üzerinden amortisman ayrılması mümkün değildir. b. Vergi Kanunları Açısından: b. Vergi Kanunları Açısından:  Arsa bedelleri bina maliyetleri içerisinde değerlendirilmekte ve söz konusu bedeller üzerinden amortisman ayrılmaktadır. c. Ticari-Mali Kar Karşılaştırması:  Arsa bedeline isabet eden amortisman tutarları ticari kardan çıkarılır.

50 TMS Açısından: TMS Açısından:  TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı hükümleri geçerlidir.  Bir varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşmış olması durumunda bu varlık değer düşüklüğüne uğramış olacak ve aralarındaki fark kadar karşılık ayrılacaktır.  Geri kazanılabilir tutar : bir varlığın, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değeri nden yüksek olanıdır.  Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer: bir varlığın karşılıklı pazar ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında gerçekleştirilen satışı sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarma maliyetlerinin düşülmesi suretiyle bulunan değer olacaktır.  Kullanım Değeri : Bir varlıktan elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir.

51 DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ GÖSTERGELERİ VARSA Geri Kazanılabilir Tutar Kullanım Değeri Yüksek Olanı Seç Gerçeğe Uygun Değer (Satış Maliyetleri Düşülmüş) Defter Değeri Düşük Olanı Seç Yeni Defter Değeri

52 Vergi Kanunları Açısından:  VUK md. 317 uyarınca, afetler, yeni icatlar ya da cebri çalışma sonucu değerini kısmen veya tamamen yitiren maddi duran varlıklar için, Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranları kullanılarak, varlık için değer düşüklüğü ayrılması mümkündür. Ticari-Mali Kar Karşılaştırması:  Fevkalade amortisman nispetine ilişkin tutar ile TMS’ye göre hesaplanan değer düşüklüğü tutarı kıyaslanıp gerekli düzeltmeler yapılacaktır.  Eğer fevkalade amortisman nispeti belirlenmediyse, söz konusu değer düşüklüğünün tamamı ticari kara eklenmelidir.

53 a. TMS Açısından:  Bir maddi duran varlığın elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilat ile varlığın defter değeri arasındaki fark, kazanç ya da zarar olarak doğrudan dikkate alınır. b. Vergi Kanunları Açısından: b. Vergi Kanunları Açısından:  VUK 328 uyarınca, maddi duran varlık satışından elde edilen bedel ile birikmiş amortismanların dikkate alındığı envanter değeri arasındaki fark kar ya da zarar olarak dikkate alınır.  Aynı cins bir varlığın edinilmesi işletme için zaruri ise ya da işletme yöneticileri tarafından konuya ilişkin bir karar alınmış olursa, mükellefler bu satıştan doğan kazancı üç yıl boyunca özkaynak hesaplarında takip edebilirler. c. Ticari-Mali Kar Karşılaştırması:  Genel olarak satışın takibinde TMS ve VUK hükümleri esasen paralel iken yenileme fonu uygulamasından yararlanıldığı durumda, kar yazılan tutar mali kazancın tespitinde ticari kazançtan çıkarılabilecektir.

54

55 TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar VUK Dışarıdan Alınmışsa Maliyet bedeli Maliyet Bedeli (VUK/Md.269,270,271) Borçlanma Maliyetleri Özellikli varlıklarda maliyete eklenir, diğerlerinde doğrudan faiz gideridir. Vadeli satın almalarda maliyete eklenir, kredili satın almalarda işletme dönemine ilişkin olanların maliyete eklenmesi ihtiyaridir Takas Yoluyla Elde Edilmişse Gerçeğe Uygun DeğerEmsal bedel (VUK/md.267) İşletme İçerisinde Geliştirilmişse Maliyet bedeli (sadece ar-ge projelerinde ve sadece geliştirme harcamaları aktifleştirilir) Maliyet Bedeli (KVK GT:1)

56 TMS açısından:  İki yönteme göre;  Maliyet Modeli:  Yeniden Değerleme Modeli: Maliyet Bedeli – (Birikmiş Amortisman + Birikmiş Değer Düşüklüğü Zararı) Gerçeğe Uygun Değer – (Birikmiş Amortisman + Birikmiş Değer Düşüklüğü Zararı)

57 TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar VUK Sonraki Değerleme Maliyet Modeli veya Yeniden Değerleme Modeli Maliyet Bedeli (VUK/Md.269,270,271,272) Değer düşüklüğü TMS 36’ya Göre Geri Kazanılabilir Tutar İle Defter Değeri Arasındaki Fark Dikkate Alınır. VUK/Md.317’de yer alan hükümler doğrultusunda fevkalade amortisman uygulaması kapsamında söz konusu olabilir. Amortisman  Sınırsız yararlı ömre tabi olanlar itfaya tabi değil.  Amortismana Tabi Tutar: Varlığın Bedeli – Kalıntı Değeri – Değer Düşüklüğü Tutarı  İşletmece Belirlenen Yararlı Ömre Göre)  Kıst Amortisman var  İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya aşınmaya ve değerden düşmeye maruz kalan MODV (VUK/Md.313)  Varlığın Kayıtlı Bedeli (VUK/Md. 313)  Maliye Bakanlığı’nca Belirlenen Faydalı Ömre Göre (VUK/md. 315)  Kıst Amortisman yok Kuruluş Örgütlenme giderleri Herhangi bir maddi duran varlığın maliyetine dahil olmadıkça doğrudan gider yazılır (TMS 38 Prg.69). İhtiyari olarak aktifleştirilebilir (VUK/Md.282) Aktifleştirilenler eşit miktarlarda ve 5 yılda itfa olunur (VUK/Md.326)

58

59 Ana Standart: TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Olumsuz Unsur  Mal veya hizmet üretiminde, tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak (TMS 16) veya  normal iş akışı çerçevesinde satılmak (TFRS 5) gibi amaçlardan ziyade, Olumlu Unsur  kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından elde tutulan gayrimenkullerdir.  Gayrimenkul: Arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisini ifade eder.

60 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN İLK ÖLÇÜMÜ Satın Alma Peşin Bedel Maliyet Bedeli Vadeli Satın Alma Eşdeğer Peşin Tutarı İşletmece İnşa Etme Gerçeğe Uygun Değer veya Maliyet Bedeli Takas Yolu İle Elde Etme Gerçeğe Uygun Değer Veya Defter Değeri

61 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller VUK Satın Alınma Maliyet Bedeli Maliyet Bedeli (VUK/Md.269,270,271,272) Vadeli Satın Alma Eşdeğer Peşin Ödeme Tutarı (Faizler Gider Yazılır) Vade Farkları Maliyete Dahildir Finansal Kiralama Gerçeğe Uygun Değer İle Asgari Kira Ödemelerinin Bugünkü Değerinden Düşük Olanı Rayiç Bedel İle Asgari Kira Ödemelerinin Bugünkü Değerinden Düşük Olanı (VUK/Md. Mük. 290) İşletmece İnşa Gerçeğe Uygun Değer veya Maliyet Bedeli Maliyet Bedeli (VUK/Md.271)

62 TMS 40VUK Sonraki Değerleme Maliyet Bedeli veya Gerçeğe Uygun Değer Maliyet Bedeli (VUK/Md.269,270,271,272) Maliyetin Belirlenmesi Kullanıma Hazır Hale Getirilinceye Kadar Yapılan Harcamalar+Günlük Bakım Onarım Dışında Kalan Harcamalar Elde Edilmesi veya Değerinin Artırılması Münasebetiyle Yapılan Harcamalar (Normal Tamir Bakım Harcamaları Hariç) (VUK/Md.269,270,271,272) Borçlanma Maliyetleri Özellikli varlıklarda maliyete eklenir, diğerlerinde doğrudan faiz gideridir. Vadeli satın almalarda maliyete eklenir, kredili satın almalarda işletme dönemine ilişkin olanların maliyete eklenmesi ihtiyaridir. Değer düşüklüğü Maddi Duran Varlıklardaki Gibi VUK/Md.317’de yer alan hükümler doğrultusunda fevkalade amortisman uygulaması kapsamında söz konusu olabilir. Amortisman TMS 16 İle Aynı (Gerçeğe Uygun Değerle Değerlenenler İçin Amortisman Uygulamasına Son Verilir) Varlığın Kayıtlı Bedeli (VUK/Md. 313) Maliye Bakanlığı’nca Belirlenen Faydalı Ömre Göre (VUK/md. 315)

63 a. TMS Açısından:  Gayrimenkulün inşası veya geliştirilmesi sırasında ortaya çıkan aşırı tutarda artık malzeme, kayıp işçilik veya diğer kaynaklar gibi normalin üzerinde gerçekleşen harcamalar doğrudan giderleştirilir. b. Vergi Kanunları Açısından:  Vergi uygulamasında tam maliyet esası geçerlidir ve iktisadi kıymetin iktisap edilmesine ilişkin tüm maliyetler, normalin üzerinde bile olsa, varlığın maliyet bedeline dahil edilir. c. Ticari-Mali Kar Karşılaştırması:  Varlığa ilişkin aşırı maliyet kapsamında doğrudan gider yazılan tutarların amortisman etkisinde arındırılmış kısmı ticari kara eklenir.

64 a. TMS Açısından: İki yönteme göre;  Maliyet Bedeli: TMS 16 hükümlerine göre değerlenir.  Gerçeğe Uygun Değer: Bu yöntemi seçmiş olan bir işletme yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kaybı, oluştuğu dönemde kâr veya zarara dahil eder. b. Vergi Kanunları Açısından: Maddi duran varlıkların, ilk ve sonraki muhasebeleştirilmelerinde kullanılan değerleme ölçüsü, maliyet bedelidir. c. Ticari-Mali Kar Karşılaştırması: Maliyet bedeli yönteminin seçilmesi durumunda, TMS ile VUK arasında bir fark gözlenmezken, gerçeğe uygun değer yöntemi tercih edildiğinde, gerçeğe uygun değerin durumuna göre gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

65 a. TMS açısından:  Maliyet Bedeli Yönteminde: Amortisman ayırma işlemlerine TMS 16 hükümleri çerçevesinde devam edilir.  Gerçeğe Uygun Değer Yönteminde: Yatırım amaçlı gayrimenkullerde amortisman uygulamasına son verilir. b. Vergi Kanunları açısından:  Maliye Bakanlığı’nın belirlediği faydalı ömre göre, yatırım amaçlı gayrimenkuller amortismana tabi tutulur. c. Ticari-Mali Kar Karşılaştırması:  Maliyet bedeli yöntemine göre vergi kanunları uyumludur. Gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere isabet eden amortisman tutarı ticari kardan çıkarılır.

66 a. TMS açısından:  Maliyet Bedeli Yönteminde: Yatırım amaçlı gayrimenkullerde değer düşüklüğü zararı, varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşan kısmını ifade eder. (TMS 16)  Gerçeğe Uygun Değer Yönteminde: Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde kâr veya zarara dahil edilir. b. Vergi Kanunları açısından:  VUK 317 uyarınca, afetler, yeni icatlar ya da cebri aşınma sonucu maddi duran varlığın değerini kısmen veya tamamen yitirmesi sonucu belirlenecek fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranları kullanılarak, varlığın değerinin düşürülmesi mümkündür. c. Ticari-Mali Kar Karşılaştırması:  Fevkalade amortisman oranı tespit edilmişse, buna isabet eden tutar ile değer düşüklüğü bedeli kıyaslanıp gerekli düzeltmeler yapılacaktır.  Eğer böyle bir oran belirlenmediyse, söz konusu değer düşüklüğünün tamamı ticari kara eklenmelidir.

67

68 Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar:  İşletmede bir yıl içerisinde satılması amaçlanan ve  bu durumun kesine yakın olduğu duran varlıklardır. Varlığın satışa hazır durumda olması İşletme yönetiminin satışı taahhüt etmiş olması Satışın en fazla bir yıl içinde (işletmenin kontrolü dışındaki olaylar ve koşullar hariç) gerçekleşme olasılığının olması Varlığın gerçeğe uygun değeri ile uyumlu bir fiyattan pazarlanıyor olması Alıcı arayışının aktif bir şekilde yapılıyor olması

69 TFRS 5VUK Satış Amaçlı Defter Değeri İle Satış Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe uygun Değerinden Düşük Olanı Maliyet Bedeli (VUK/Md.269,270,271,272) Ortaklara Dağıtılacak Defter Değeri İle Dağıtım Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe uygun Değerinden Düşük Olanı Maliyet Bedeli (VUK/Md.269,270,271,272) Borçlanma Maliyetleri Özellikli varlıklarda maliyete eklenir, diğerlerinde doğrudan faiz gideridir. Vadeli satın almalarda maliyete eklenir, kredili satın almalarda işletme dönemine ilişkin olanların maliyete eklenmesi ihtiyaridir. Değer düşüklüğü Defter Değeri İle Satış Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe Uygun Değer Arasındaki Fark Kadar VUK/Md.317’de yer alan hükümler doğrultusunda fevkalade amortisman uygulaması kapsamında söz konusu olabilir. Amortisman Uygulanmaz Varlığın Kayıtlı Bedeli (VUK/Md. 313) Maliye Bakanlığı’nca Belirlenen Faydalı Ömre Göre (VUK/md. 315)

70 a. TMS Açısından:  Bir varlığın başlangıçta veya daha sonrasında, defter değerinin, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerini aşan kısmı değer düşüklüğü zararı olarak dikkate alınır. b. Vergi Kanunları Açısından:  VUK 317 uyarınca, afetler, yeni icatlar ya da cebri aşınma sonucu maddi duran varlığın değerini kısmen veya tamamen yitirmesi sonucu belirlenecek fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranları kullanılarak, varlığın değerinin kaybedilmesi mümkündür. c. Ticari-Mali Kar Karşılaştırması:  Fevkalade amortisman oranı tespit edilmişse, buna isabet eden tutar ile değer düşüklüğü bedeli kıyaslanıp gerekli düzeltmeler yapılacaktır.  Eğer böyle bir oran belirlenmediyse, söz konusu değer düşüklüğünün tamamı ticari kara eklenmelidir.

71 a. TMS açısından:  Eğer ilgili varlık için değer düşüklüğü gider olarak dikkate alınmışsa, bu gidere isabet edecek tutarda değer artışı gelir olarak dikkate alınır. Daha fazla değer atışı ölçüm yöntemi gereği dikkate alınmaz. b. Vergi Kanunları Açısından:  Maddi duran varlıkların, ilk ve sonraki muhasebeleştirilmelerinde kullanılan değerleme ölçüsü, maliyet bedelidir. c. Ticari-Mali Kar Karşılaştırması:  Daha önce gider kaydedilmiş tutarlara ilişkin ortaya çıkan ve gelir olarak dikkate alınan değer artışları mali karın tespitinde ticari kardan çıkarılır.

72

73  Hasılat: Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır.

74  Mal satışları,  Hizmet sunumları ve  İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan; - Faiz, - İsim hakkı ve - Temettüler

75  Ekonomik Faydaların İşletmeye Girişinin Muhtemel Olması  Güvenilir Şekilde Ölçülmesi

76  Ölçüm: Gerçeğe Uygun Değer  Gerçeğe Uygun Değer: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. Hasılat, işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde tutularak, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.

77  Takasa konu edilen mal veya hizmetler benzer özelliklere ve değere sahip değilse hasılat yaratıcı bir işlem olarak değerlendirilmez.  Takasa konu edilen birbirinden farklı mal veya hizmetlerin değiştirilmesinde, takas hasılat yaratan bir işlemdir ve hasılat, alınan mal veya hizmetlerin gerçeğe uygun değerinden transfer edilen nakit ve nakit benzerleri tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanır. Alınan değerlerin gerçeğe uygun değeri belirlenemiyorsa hasılat, elden çıkarılan mal veya hizmetlerin gerçeğe uygun değerine varsa transfer edilen nakit ve nakit benzerleri tutarının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

78  Vadeli satı ş i ş lemlerinde satı ş bedelinin gerçe ğ e uygun de ğ eri gelecekteki tüm tahsilatların emsal faiz oranı ile iskonto edilmesi yoluyla belirlenir. Dolayısıyla pe ş in bedel ile vadeli bedel arasındaki tutar, faiz geliri olarak dikkate alınır.

79  Bir ürünün satış bedeli ayrıştırılabilir nitelikteki satış sonrası servis hizmetlerini de içeriyorsa, servis hizmetine ilişkin bedel bu hizmetin verildiği dönemlerde hasılat yazılır.

80 (TMS 11 Uyarınca İnşaat Sözleşmeleri Dahil)  Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi: Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması; Raporlama dönemi sonu itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi ve İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

81 H İ ZMET SUNUMLARINA İ L İŞ K İ N HASILATIN MUHASEBELE Ş T İ R İ LMES İ (TMS 11 DAH İ L) Sonucun Güvenilir Ş ekilde Tahmin Edilmesi Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi Sonucun Güvenilir Ş ekilde Tahmin Edilememesi Katlanılmı ş Maliyetlerden Geri Kazanılması Muhtemel Olan Tutar Kadar Sonucun Güvenilir Ş ekilde Tahmin Edilememesi ve Maliyetlerin Geri Kazanılmasının Muhtemel Olmaması Maliyetler Gider Yazılır Hasılat Kaydı Yapılmaz

82  Etkin faiz yöntemi uygulanır.  Faiz içeren bir menkul kıymetin ediniminden önce ödenmemiş faizin tahakkuku durumunda; sonradan tahsil edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait kısım hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır.

83  İlgili sözleşmenin özü dikkate alınarak,  Tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir.

84  Hissedarların tahsil etme hakları ortaya çıktığında finansal tablolara yansıtılır

85  Daha önce finansal tablolara yansıtılmış olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizlik ortaya çıktığında, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilmesi muhtemel olmaktan çıkan tutar başlangıçta hasılat olarak muhasebeleştirilmiş tutarın düzeltilmesi yerine, gider olarak finansal tablolara yansıtılır.

86 TMS 18 HASILATVERG İ KANUNLARI Pe ş in Bedelli Satı ş Gerçe ğ e Uygun De ğ erSatı ş Bedeli Vadeli Satı ş Vade Farkı Hariç Nakit Tutar Vade Farkı Dahil Satı ş Bedeli Takas Birbirinden Farklı Mal veya Hizmetlerin De ğ i ş tirilmesinde Gerçe ğ e Uygun De ğ er Emsal Bedel (VUK/Md. 267) Hizmet Tamamlanma Yüzdesi (Dönemsel) Dönemsellik Esası Faiz Etkin Faiz Yöntemi (Bile ş ik Faiz) Basit Faiz Kar ş ılık Ayırma Daha Önce Hasılat Yazılan Bir Tutarın Tahsil Edilebilirli ğ i Konusunda Belirsizlik Olu ş ursa Bu Tutar Gider Yazılır VUK/md. 322 veya 323 ‘te Yer Alan Ş artların Sa ğ lanması Gerekir

87

88  Kiralama: Kiraya verenin bir varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya ödeme planı karşılığında, taraflarca kararlaştırılmış bir zaman süresince kiracıya devrettiği sözleşmedir.

89  KAPSAM: A şağıda yer alanlar hariç her çeşit kiralama işleminin muhasebeleştirilmesi: ◦ Maden, petrol, doğalgaz ve benzeri yeniden teşekkülü mümkün olmayan kaynakların araştırılması ve kullanılmasına ilişkin kiralama işlemleri ve ◦ Sinema filmleri, videokasetler, oyunlar, el yazıları, patentler ve telif hakları gibi hak ve ürünlerin lisans anlaşmaları.

90 K İ RALAMA İŞ LEMLER İ Finansal Kiralama Risk ve faydaların tamamen devredildi ğ i kiralamalar Faaliyet Kiralaması Finansal kiralama haricindeki kiralamalar

91  TANIM: Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve yararların devredildiği sözleşmedir.  Aşağıdaki şartların tek başlarına ya da bir arada olduğu sözleşmeler finansal kiralama sözleşmeleri olarak nitelendirilir: ◦ Kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda veya daha önce kiracıya geçeceğinin öngörülmesi; ◦ Kiracıya, kiralanan varlığı buna ilişkin opsiyonun kullanım tarihinde oluşması beklenen gerçeğe uygun değerinden çok daha düşük bir bedelle satın alma opsiyonu verilmesi nedeniyle, kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle kiracı tarafından bu opsiyonun kullanılacağının beklenmesi; ◦ Mülkiyet kiracıya geçmeyecek olsa da, kira süresinin kiralanan varlığın ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması (VUK/mük. 290: %80); ◦ Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin, en az, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eşit olması ve (VUK/mük. 290: %90) ◦ Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değişiklikler yapılmadığı sürece, sadece kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması.

92  Sözleşme süresinin sonunda mülkiyet genelde kiracıya geçmez  Varlık ekonomik ömrü boyunca birden fazla faaliyet kiralamasına konu edilebilir  Kira ödemelerinin bugünkü değeri bugünkü satın alma bedelinin çok altındadır  Bakım, onarım ve sigorta giderleri kiralayana aittir  Önceden belirlenen süreler içinde sözleşme iptal edilebilir  Ekseriyetle gemi, uçak, taşıt araçları konu edilir

93

94  İlk Kayıt: Kiralanan varlığın gerçeğe uygun değeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile varlık ve borç olarak muhasebeleştirilir.  Sonraki Ölçüm: Kira ödemeleri borç anapara ödemesi ve faiz giderleri olarak muhasebeleştirilir. Varlık olarak muhasebeleştirilen tutar amortismana tabi tutulur: - V arlığın kiralama süresi sonunda kiracı tarafından satın alınacağı kesine yakınsa, yararlı ömür esasına göre (TMS 16 ve TMS 38) - Varlığın kiralama süresi sonunda kiracı tarafından satın alınacağı kesin değilse, kiralama süresi ile yararlı ömründen kısa olanı dikkate alınır.

95  İlk Ölçüm: Net kiralama yatırımı tutarına eşit tutarda bir alacak olarak muhasebeleştirirler.  Net Kiralama Yatırımı: Brüt kiralama yatırımının, kiralama işleminde zımnen yer alan faiz oranında iskonto edilen kısmıdır (Bugünkü Değer).  Brüt Kiralama Yatırımı: Kiralama süresince elde edilecek kira gelirlerinin nominal tutarları toplamıdır.  Brüt Kiralama Yatırımı – Net Kiralama Yatırımı = Faiz Geliri  Üretici veya Satıcı Konumundaki Kiraya Verenler İçin: Gerçeğe Uygun Değer – Defter Değeri = Satış Karı/Zararı

96  Yapılan kira ödemeleri doğrusal (eşit) olarak kiralama süresi boyunca gider olarak muhasebeleştirilir.  Doğrusal amortisman yöntemi çerçevesinde gider olarak muhasebeleştirilir (Tüm Kira Bedelinin Peşin Ödenmesi Durumunda).

97  Örnek: X, yerel bankalar tarafından üzerinde görüş birliğine varılmış tahmin uyarınca, gelecekteki beş yıl boyunca genel fiyat seviyesi endeksinin, devlet tarafından yayımlandığı şekliyle, yıllık ortalama % 10 artacağının öngörüldüğü bir ülkede faaliyet göstermektedir. X, bir faaliyet kiralaması kapsamında Y’den beş yıl için bir ofis yeri kiralamıştır. Kira ödemeleri, gelecekteki beş yıllık dönem boyunca beklenen yıllık %10 genel enflasyonu yansıtacak şekilde aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır: 1. Yıl : 100.000 TL 2. Yıl : 110.000 TL 3. Yıl : 121.000 TL Dönemler İtibariyle Gider Yazılacak Tutar: 4. Yıl : 133.000 TL 610.000 / 5 = 122.000 TL 5. Yıl : 146.000 TL Toplam: 610.000 TL

98  Kiralama süresi boyunca doğrusal yöntem uygulanmak suretiyle gelir olarak muhasebeleştirilir.  Kira gelirinin elde edilmesinde katlanılan maliyetler, amortismanlar dahil olmak üzere, gider olarak muhasebeleştirilir.

99  Bir varlığın satışını ve yine aynı varlığın geri kiralanmasını içerir. Kira ödemeleri ve satış fiyatı, bunlar bir bütün olarak müzakere edildiğinden, genellikle birbirlerine bağımlıdır.

100  Finansal Kiralama İse: Satış gelirlerinin defter değerinin üzerindeki kısmı satıcı-kiraya veren tarafından hemen gelir olarak muhasebeleştirilmez; ertelenir ve kiralama süresi boyunca itfa edilir.  Faaliyet Kiralaması İse: Satış fiyatı gerçeğe uygun değere eşit veya altında ise, her türlü kar veya zarar hemen muhasebeleştirilir, Satış fiyatı gerçeğe uygun değerin üzerinde ise, aradaki fark kiralama süresi boyunca gelir tablosuna aktarılır.

101 TMS 17VUK KİRACI İlk Kayıt Gerçeğe Uygun Değer ile Asgari Kira Ödemelerinin Bugünkü Değerinden Düşük Olanı Rayiç Bedel İle Asgari Kira Ödemelerinin Bugünkü Değerinden Düşük Olanı (VUK/Md. 266-Mük. 290) Sonraki Ölçüm Ana Para Ödemeleri ve Faiz Giderleri + Amortisman (VUK/Md. Mük. 290) KİRALAYAN İlk Kayıt Brüt Kiralama Yatırımı ile Net Kiralama Yatırımı Hesaplaması (Satış + Faiz Gelirleri) Brüt Kiralama Yatırımı ile Net Kiralama Yatırımı Hesaplaması (Satış + Faiz Gelirleri) Sonraki Ölçüm Alacağın Tahsili + Faiz Gelirleri (VUK/Mük. Md. 290) Satıcı veya Üretici Gerçeğe Uygun Değer – Defter Değeri = K/Z Rayiç Bedel – Maliyet Bedeli = K/Z

102 TMS 17VUK Satı ş ve Geri Kiralama İş lemleri Kiralayan Satı ş tan Do ğ an Kar veya Zararı Kira Süresi Boyunca İ tfa Eder Satı ş ve Kiralama İş lemi Ayrı İş lemlerdir ve Kar/Zarar Satı ş ın Yapıldı ğ ı Dönem Muhasebele ş tirilir

103 TMS 17VERG İ KANUNLARI Kiracı Kira Ödemeleri Do ğ rusal Olarak Gider Yazılır Döneme İ li ş kin Kira Gideri Gider Yazılır Kiralayan Do ğ rusal Olarak Gelir Yazılır Döneme İ li ş kin Kira Geliri Gelir Yazılır Amortisman Kiralayan Amortismana Tabi Tutar Satı ş ve Geri Kiralama Gerçe ğ e Uygun De ğ er Üzerinden Gerçekle ş ti İ se: Kar/Zarar Derhal Muhasebele ş tirilir. Gerçe ğ e Uygun De ğ erin Üzerinde İ se: Kar Kira Süresi Boyunca İ tfa Edilir Satı ş İş leminden Do ğ an Kar/Zarar Satı ş ın Yapıldı ğ ı Dönem Muhasebele ş tirilir

104 KOBİ TFRS İLE TMS/TFRS DEĞERLEME FARKLILIKLARI

105  Borçlanma Maliyetleri Gider Yazılır  Araştırma ve Geliştirme Giderleri Doğrudan Gider Yazılır  Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Yeniden Değerleme Seçeneği Bulunmamaktadır  Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde Gerçeğe Uygun Değer Tespit Edilemiyorsa, Maliyet Bedeli İle Değerlenir

106 TE Ş EKKÜRLER!


"03.12.2011 AYMMO.  Gerçeğe Uygun  İhtiyaca Uygun  Tarafsız  Karşılaştırılabilir  Tutarlı  Anlaşılabilir  Zamanında Sunulmuş  Güvenilir Finansal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları