Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİSTEM GERÇEKLEŞTİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİSTEM GERÇEKLEŞTİRME"— Sunum transkripti:

1 SİSTEM GERÇEKLEŞTİRME
Geleneksel ya da nesneye yönelik yaklaşımla analiz edilen ve tasarlanan sistemin gerçekleştirilmesine genel bir bakış açısı sağlayacağız.

2 KODLAMA Tasarım aşamasında;
yazılım fiziksel olarak tamamlanıp diyagramlar ya da geçersiz kodlama ile gösterildikten sonra,makine tarafından okunabilecek bir program halinde düzenlenmektedir.

3 SİSTEM GERÇEKLEŞTİRME
Sistem gerçekleştirme,yazılımın kodlanması ile başlayıp test aşaması sonrası sistemin kulllanıma hazır hale gelmesidir.

4 SİSTEM GERÇEKLEŞTİRME DİYAGRAMI
Sistem gereksinimleri kabul kodlama kabul programlar denetim revizyon kabul Test *modüller *genel *onaylama Sistem Kullanıma Hazır Test Planı ve İşlemler

5 Bilgi sisteminin yapısı durağan olmadığından kodlamanın bazı ilkelere uyularak yazılımın belirli bir düzende yapılması gerekmektedir.Bu test ve bakım aşamaları için büyük önem taşımaktadır. Uygulamanın gerektirdiği güncel değişikliklerin ilgili yazılıma aktarılması için gerekli değişiklikleri yapmak gerekir.Belli bir düzene sahip olmayan kodlarda bu değişiklikleri yapmak hem zaman hem de maliyet kaybına sebep olmaktadır.

6 Kaynak programın sahip olması gereken özellikler :
Kodlama spesifikasyonlara uygun olarak düzenlenmeli ve bu uygunluğu kolayca izlenebilmeli,test edilmeli ve gerektiğinde değiştirilebilmelidir.Bunun için, her ne kadar yazılım kod stili için kabul edilmiş genel bir standart yoksa da kodlama program ekibi tarafından önceden belirlenen standartlara uygun olarak oldukça açık ve doğru biçimde yapılmalıdır. Kaynak programın niteliği,düzenli bir kodlama tekniğine ve kodlama biçimine bağlı bulunmaktadır. Kaynak programın bakımı ve sürdürülmesi için tasarımın kaynak programa dönüştürlmesi kolay olmalıdır.Ayrıca programlama dilinin giriş ve iç açıklamalarının özelllikleri de kaynak programın bakımı ve sürdürülmesini büyük ölçüde etkilemektedir.

7 Kodlama aşamasına geçilmeden yapılması gerekenler:
Kodlama için kullanılacak programlama dili ve geliştirme platformu belirlenmelidir. Kodlama için kullanılacak program dili yazılımın amaç ve görevlerine uygun olarak seçilmelidir.

8 Programlama Dilinin Seçimi
Programlama dilinin kararlaştırılmasına,sorunun tanımlanması ve gereksinimlerin analizi aşamasında başlanmalıdır. Program dilinin seçiminde ,yazılım mühendisliği yönünden uygunluğu ve özelliği dikkate alınmalıdır. Büyük projelerde belirli bir tek programlama dili gereksinimleri karşılamaya yetmeyebilir.Bu durumda ,gereksinimleri karşılayabilecek diller,liste halinde belirlenmeli ve birbirleriyle uyumu göz önünde bulundurulmalıdır. Programlama dilinin seçiminde ,dil özellikleri dışında ,proje koşullarının sınırladığı çok sayıda faktör de etkili olmaktadır. Örneğin;bazı kuruluşlar belirli bir programlama dili üzerinde önemli bir yatırım yapmış olabilir.Veya programcıların bir programlama dilindeki tecrübesi oldukça fazla olabilir.Ya da müşteri belirli bir programlama dilinin kullanılmasını istiyor olabilir. Sahip olunan derleyici,veri tabanı yönetim sistemi,işletim sistemi ve yardımcı araçlar yüzünden de dil kısıtlanabilir.

9 Kullanılacak programlama dillerinin seçiminde ve kararlaştırılmasında;
Genel uygulama alanı Algoritma ,bilgi işlem ve veri yapısı açılarından karmaşıklık derecesi Yazılımın kullanılacağı ortam Uygulama koşulları Yazılım geliştirmede görevli personelin bilgi düzeyi ölçütlerinden yararlanılmaktadır.

10 Yapısal Kodlama Yapısal kodlama ,programın uygulanması sırasında düzenli bir kontrol akışının sağlanmasıdır. Düzenli bir kontrol akışı, ancak bir girişi ve bir çıkışı bulunan yapısal programlama ile sağlanabilmektedir. Fakat bu durum, program etkinliği bakımından bazı sorunlara neden olmaktadır.

11 Kodlama Biçimi Kodlama biçimi,programcının tasarımda tanımlanmış olan işlemleri kod olarak ifade şeklidir. Kodlama biçimi için genel bir standart olmasa da kodlama düzeni proje ekibi tarafından ortaya konmalıdır.

12 Kodlamanın Anlaşılır Olması için ;
Açıklama Satırları bulunmalıdır.Açıklama satırları bir program parçasının anlaşılabilir olması için gereklidir. Örneğin ; programın başlangıcındaki açıklamada modülün adı,işlevi,amacı,kodlayanın adı ilk oluşturulma tarihi,son düzenlenme tarihi,girdi ve çıktılar,kabuller vb. genel tanıtıcı bilgiler yer alabilir. Kod açıklamaları ise daha çok program içinde yer alan koşullu deyimler,döngü deyimleri gibi denetim yapıların öncesinde ve/veya sonrasında kullanılmaktadır. Kod yazım düzeni de programın anlaşılabilir olmasında önemli bir etkendir. Programın okunabilirliğini arttırmak amacıyla kod satırları arasında ve kod satırının kendi içinde gerekli boşluk bırakılabilir. Ayrıca satırbaşı,parantez,sözcük ve satır aralıkları ile açıklama bloklarının sınırları ,okumayı kolaylaştırıcı şekilde düzenlenebilir.

13 Anlamlı isimlendirme yapılarak veri tabanı tabloları,değişkenler ve program modül isimlerinde anlamayı zorlaştırıcı şekilde aşırı kısaltmadan kaçınılmalıdır.İsimlendirme yöntemi de proje ekibi tarafından tasarım aşamasında belirlenerek bir standart oluşturulmalıdır. Kaynak programın verimliliği doğrudan, ayrıntılı tasarım aşamasında belirlenen algoritmaların etkenliğine bağlıdır.Kodlama biçimi sadece işletim hızı ve iç bellek ihtiyacını etkileyebilmektedir.

14 YAZILIMDA KALİTE VE TEST TEKNİKLERİ

15 Kaliteli yazılım; önceden belirlenmiş olan işlevsel gereksinimlere,yazılım geliştirme standartlarına ve bir yazılımdan beklenen bütün özelliklere tamamen uygun bir yazılımdır.

16 Yazılım Kalitesi Faktörleri
Doğruluk,spesifikasyonlara uygunluk ve müşteri isteklerini karşılama derecesi. Güvenirlik ,tasarlanan işlevleri istenilen duyarlıkta yerine getirme olanağı. Verimlilik, programın işlevlerini yerine getirebilmesi için kullandığı bilgi işlem kaynaklarının miktarı. Güvenlik, yetkisiz kişilerin yazılıma müdahalesini veya veri girişini önleme olanağı. Kullanışlılık, öğrenme,işletme,girdi hazırlama ve çıktı yorumlamada kolaylık derecesi. Hata bulma kolaylığı,hatanın yerini bulma ve düzeltme kolaylığı.

17 Esneklik, yazılımda değişiklik yapma kolaylığı.
Sınama kolaylığı,yazılımın doğruluğunun sınanmasındaki kolaylık. Taşınabilirlik ,programın farklı donanımlarda ve yazılım sistemi ortamlarında kullanılma olanağı. Tekrar kullanılabilirlik, yazılımın tamamının ya da bir bölümünün farklı bir uygulamada kullanma olanağı. Bağlanabilirlik ,bir sistemin başka bir sisteme bağlanma olanağı.

18 Bu faktörler doğrudan ölçülmeyip,ancak bazı özelliklere bağlı birer doğrusal regrasyon denklemi;
Fi :faktörler Mj :özellikler olmak üzere Fi=c1M1+c2M2+c3M3 biçiminde ya da faktör analizi(diskriminant fonksiyonu)ile kestirilebilmektedir.

19 Kalitenin Güvence Altına Alınması
Yazılım sisteminin geliştirilmesinin yüksek bir kalitede gerçekleştirilmesi, Ölçüm yoluyla kalite derecesinin belirlenmesi yolları ile sağlanmaktadır

20 Yazılım Geliştirme Sürecinde Kaliteyi Yükseltmek için;
Gereksinim analizi aşamasında sistemin kolayca kullanılıp öğrenilir olması,istenmeyen hallerin planlı olarak değiştirilmesine çaba gösterilmesi Modüllere ayırmada taşınabilirlik ve bağlanabilirlik özelliklerine önem verilmesi Ayrıntılı tasarımda doğruluk faktörüne ağırlık verilmesi Sınama aşamasında doğruluk ve olduğunca performans vb. Diğer faktörlerin ölçümüne çaba gösterilmesi öğütlenmektedir.

21 Kalitenin belirlenmesi için ;
Doğrudan ,objektif kalite ölçüleri kullanmak(örneğin; HALSTEAD,veMcCABE ölçüleri,performans ölçümü) Kaliteye koşut olarak değişen,dolaylı ölçülerden yararlanmak(örneğin; doğruluk ile korelasyon halindeki test uygulamaları) Uzmanların kişisel taktirine başvurmak. yolları söz konusudur

22 Yazılım Kalitesinin Sağlanması
Bir yazılım ürünü, çok sayıda ve bütünleşik alt programlardan oluşmaktadır. Yazılımın geliştirilmesi de,çok sayıda sistem analistinin katkısı ile ,uzun bir sürede ve basamaklar halinde gerçekleştirilmektedir. Yazılım ürününün kullanılması aşamasında ortaya çıkan hata ve eksiklerin giderilmesi,donanımın değiştirilmesi ya da bilgisayar sisteminin geliştirilmesi hallerinde de yazılımın yeni durumuna uydurulması gerekmektedir(yazılımın bakımı ve onarımı). Bu işlemler sırasında çeşitli hatalar yapılabilmekte ve yazılım kalitesi yetersiz olabilmektedir.

23 Yazılım kalitesini sağlamak için, hata ve eksiklerin anında bulunması ve düzeltilmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü bir basamakta yapılan hata , sonraki basamakları da etkilemektedir. İleri basamaklarda bu hatanın bulunma olasılığı giderek azalmakta ,düzeltilmesi için gerekli emek ve gider de zamanla orantılı olarak artmaktadır.

24 Yazılım geliştirme sürecinde hatanın bulunması gideri ve olasılığı
Hata bulma gideri(TL) Hata bulma olasılığı Süreç Süreç Bu işlemlere ,”üretim sürecinde kalite kontrolü” adı verilmektedir. Ayrıca, yazılım ürününün alıcıya teslimi sırasında da “kabul muayenesi” yapılmaktadır.

25 Yazılımda Kalite Kontrolünün Planlanması
Yazılım inceleme planı, incelenecek gereksinimler,tasarım inceleme ve onaylama,kaynak programı sınama planı konularını içermektedir. Kaynak programı sınama planı,sınama amaçlarını sınama kriterlerini,sistem birleştirme planını ,mödüllerde uygulanacak yöntemleri ve kullanılacak özel test programlarını belirtmelidir. Sınama amacı; verilen sürede belirli koşullar altında hatasız olarak yazılım geliştirmenin saptanmasıdır. Yöntem olarak,izleme,inceleme,denetleme,statik analiz, dinamik analiz,onaylama biçimleri söz konusudur. Kabul muayene planı,onaylanacak gereksinimler,gereksinimlerin test programları,test programlarında beklenen sonuçlar ve testlerin yeterliliği bölümlerinden oluşmaktadır.

26 Yazılımın Sınanması Sınama (testing), bir programdaki hataları bulmak amacı ile yapılan işlemlerdir. Sınama yazılımın fonksiyonel, performans ,dayanıklılık ve yapısal açılardan yeterliliğini denetlemek için gerçekleştirilir. fonksiyonel sınama performans sınama dayanıklılık sınama yapısal sınama

27 Yazılım Sınama Basamakları
7 5 3 1 2 4 6 8 Sistem geliştirme Sistem gereksinimleri tasarım kodlama Ünite testi Bütünleme testi Onaylama testi Sistem testi

28 Ünite Testi Ünite(birim) testi ,yazılım tasarımının en küçük birimi olan modül üzerinde uygulanmaktadır.Ayrıntılı tasarım tanımlamalarına dayanılarak, modül içerisindeki hataları bulmak üzere ,önemli kontrol yolları sınanmaktadır. Saydam kutu olarak uygulanan bu işlem, çok sayıda modül üzerinde ,paralel olarak yürütülmektedir. Ünite testinde, modülün arabirimi veri yapısı kontrol yapıları arasındaki ana yollar hata arama yolları modül sınırları sınanmaktadır. Ünite testi ,kaynak program düzenlenerek gözden geçirilip sözdizimi hataları düzeltildikten sonra uygulanmaktadır.

29 Bütünleme Testi Bütün olarak(bing bang) sınama: Modülleri gruplar ya da bütün halinde birleştirildikten sonra gercekleştirilmektedir. Bu yöntem ,karışıklığa yol açmakta ve sakıncalı bulunmaktadır. Arttırmalı sınama: Modüller teker teker birbirine bağlanmaktadır.Böylece hatalar kolayca ayrılıp düzeltilebilmektedir. Arttırmalı sınama,yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olarak iki ayrı şekilde uygulanmaktadır.

30 Onaylama Testi Onaylama Testi Yazılımın teslimi Kabul muayenesi
Bütünleşmiş yazılım Gereksinimler Kullanıcı belgeleri Tasarım belgeleri Kayıtlar Test belgeleri Onaylama Testi Kabul muayenesi Yazılımın teslimi Düzenin incelenmesi

31 Sistem Testi Sistem testinin amacı ; sistemin bütün öğelerinin uygun olarak bir araya getirildiğinin ve her birinin işlevini tam olarak gerçekleştirebildiğinin onaylanmasıdır. Yazılıma dayalı sistemlerde sistem testi; Düzeltme testi Güvenlik testi Dayanıklılık testi Performans testi biçimlerinde uygulanmaktadır.

32 Hata ve Eksiklerin Giderilmesi
Nedeni bilinen hatalar düzeltilerek, giderilebilmektedir. Fakat bazı hataların nedeni aşağıdaki hallerden ötürü bulunamamaktadır. Belirti ve nedeninin, programın değişik yerlerinde olması, Belirtinin ,düzeltilen başka bir hata yüzünden geçici olarak kaybolması, Belirtinin hatadan ileri gelmemesi, Belirtinin gözden kaçan bir insan hatasından olması, Belirtinin işlem sorunu olmaktan çok, zamanlama sorunu olması, Gerçek zamanlı sistemlerde girdi koşullarının doğru olarak yinelenmesi güçlüğü, Belirtinin kesintili olması, Hata nedeninin doğrudan bulunamaması halinde ; Tümdengelim(deduction) Tümevarım (induction) Geriye dönüş(backtracking) bilimsel yöntemleri kullanılmaktadır.

33 Sınama Yöntemleri Saydam Kutu Testi Kara Kutu Testi

34 Saydam Kutu Testi Bu test ile ;
Bir modüldeki bütün bağımsız yolların en az bir kez çalışacağı garanti edilmekte, Bütün mantıksal kararların “doğru” ve “yanlış” durumları denenmiş olmakta, Bütün döngülerin kendi içinde ve çevresinde işlerliği sağlanmakta, İç veri yapıları denenerek,geçerliliği güvence altına alınmaktadır. Saydam kutu testinin uygulamasında, Temel yollar testi Döngü testi teknikleri kullanılmaktadır

35 Kara Kutu Testi Hatalı ve eksik olan işlevler, Arabirim hataları,
Bu test ile; Hatalı ve eksik olan işlevler, Arabirim hataları, Veri yapılarında ve veri tabanı erişimindeki hatalar, Performans hataları, Başlama ve bitirme hataları bulunabilmektedir.

36 Kara Kutu Testi Modeli Giriş Sınama Anormal davranışlara Verisi
sebep olan girişler Mevcut hataları ortaya çıkaran çıkışlar G Sistem Çıkış Sınama Sonucu Ç

37 Kara Kutu Testi Eşdeğerli bölümleme Sınır değer analizi
Başlıca yöntemler; Eşdeğerli bölümleme Sınır değer analizi Neden-sonuç grafı çizimi Veri onaylama testi

38 Not : Saydam kutu testi sınama aşamasının başında ve program parçaları(modüller) için uygulandığı halde,kara kutu testi son basamakta ve daha geniş ölçüde ,programın bütünü için kullanılmaktadır. Ayrıca; saydam kutu testi program kontrol yapısına yönelik olmasına karşın,kara kutu testinde yazılımın bilişim alanına ağırlık verilmektedir.

39 VAR OLAN SİSTEMDEN YENİ SİSTEME GEÇİŞ
39

40 Oluşturulan yeni sistemin başarıya ulaşmasında iki faktör önemli rol oynar.
Sistemin hayata geçirilmesi Kullanıma geçiriliş yöntemi Mevcut sistemden yeni sisteme geçerken belirli bir plan uygulanmalıdır. Ön tasarımda belirlenen sistem donanımlarının kurulmasıyla ağ yapısının oluşturulması Bir sistemdeki kayıtların yeni sisteme aktarımı Eğitim ve geçiş tipinin belirlenmesi 40

41 1. KULLANIMA HAZIRLIK İŞLEMLERİ
A)YENİ SİSTEMİN EĞİTİMİ Sistem ne kadar fonksiyonel ve ne kadar verimli çalışıyor olsa da sistemi doğru kullanmak için,kullanan kişi mutlaka eğitim almalıdır. Eğitim alacaklar gruplara ayrılır ve her grup için belirlenen amaca göre eğitim programı düzenlenir.Bu gruplar; Sistemle ilgilenecekler İşletim sisteminden sorumlu olmalı Gerektiğinde yazılıma müdahale edebilmeli Uç kullanıcılar Sistemde gerçekleştirilebilecek işlemler Hangi işlem için hangi modül kullanılması gerektiği Modüllere menüler üzerinden nasıl erişebilecekleri konusunda eğitim verilmelidir. Üst yönetim Sistemi doğrudan kullanmadıkları için sistem aracılığıyla hangi bilgileri alabilecekleri sistemin kısıtlarıyla anlatılmalıdır. 41

42 B)YENİ SİSTEME MEVCUT VERİLERİN AKTARILMASI
Yeni sistem kullanıma alınmadan önce altyapısı oluşturulduktan sonra yapılması gereken işlem sistem üstünde çalışacağı veritabanına kayıtların aktarılmasıdır. İlk yükleme; işlem sırasındaki zorluklar ve zaman kaybı yüklenecek verinin kaynağına ve formatına kayıt sayısına oluşturulacak indeks sayısına kullanılacak veritabanı yönetim sistemine göre değişmektedir. Kayıt ve indeks sayısının çok olması yükleme süresini etkilemektedir. 42

43 İlk yükleme aşamasında iki işlem gerçekleştirilir.
Dönüştürme Bütünleştirme 43

44 Veri kütükleri dönüştürülür. Uygulama programı dönüştürülür.
Bir dönüştürme ve bütünleştirme projesi iki bölüm halinde yürütülmektedir. Veri kütükleri dönüştürülür. Uygulama programı dönüştürülür. 44

45 2.YENİ SİSTEME GEÇİŞ YÖNTEMLERİ
Sistem analisti kurum ve sistemin yapısını göz önünde tutarak 5 stratejiden en uygununu seçmelidir.Bu stratejiler; Doğrudan geçiş Paralel geçiş Dereceli geçiş Prototip geçiş Dağıtılmış geçiş

46 Eski sistemle yeni sistem belirlenen süre boyunca birlikte çalışır.
b) Paralel geçiş: Eski sistemle yeni sistem belirlenen süre boyunca birlikte çalışır. Eğitim geçiş süresi sırasında verilebilirken veritabanı aktarımı yeni sistem kullanılmaya başlamadan önce tamamlanmalıdır. a) Doğrudan geçiş: Belirlenen bir tarihten itibaren eski sistem tamamen bırakılarak yeni sistem kullanılmaya başlanır. Eğitimin ve veri tabanının tamamlanmış olması gerekir. 46

47 d) Prototip geçiş c) Dereceli geçiş
Sistemin bir prototipi oluşturulup kullanıma geçilir. Prototipin çalışmasından elde edilen sonuçlara göre sistem üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra tamamen yeni sisteme geçilir. Prototip yapısı üzerinde eğitim verilebilir.Veritabanı aktarımı prototip öncesinde tamamlanmalıdır.Gerçek veritabanı aktarımı prototip yapıdan yeni sisteme geçişte gerçekleştirilir. c) Dereceli geçiş Yeni sistem belli işlevleriyle kullanılmaya başlanır.Zaman içinde yeni sistemin işlevleri de aşamalı olarak aktarılarak sistem bütünleştirilir.Yeni sistem tüm fonksiyonlarıyla kullanılmaya başlandığı andan itibaren eski sistem kullanımdan kaldırılır. Hem eğitim hemde veri aktarımı daha ilk işlev kullanıma geçmeden tamamlanması tavsiye edilir. 47

48 Kurumun her bölümünde aşamalı olarak tek tek geçiş sözkonusudur.
e) Dağıtılmış geçiş Kurumun her bölümünde aşamalı olarak tek tek geçiş sözkonusudur. Veri tabanı aktarımı bakımından dereceli geçiş yöntemiyle benzerlik göstermektedir.Ancak eğitim daha geniş süre içinde örneğin her bölüme ayrı ayrı verilebilir. 48

49 İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİNİN YERİ
Bilgi sistemleri,bir veya daha fazla işletmecilik iş akışlarında bilgi gereksinimlerini sağlamak amacıyla birarada çalışan elemanlardan oluşmaktadır. 49

50 Aralarındaki ilişki sorularla açıklanmaya çalışılır.Bu sorular:
1.ORGANİZASY0NLAR VE BİLGİ SİSTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Aralarındaki ilişki sorularla açıklanmaya çalışılır.Bu sorular: Bilgi sistemleri,organizasyonlardaki düzey sayısını azaltarak yataylaştırabilir mi? Bilgi sistemleri, organizasyonlardaki orta düzey yönetici sayısını azaltacak mı? Web uygulamaları, organizasyonların yerine geçebilir mi? Organizasyonların tüm işletme planlaması göz önünde bulundurularak, bilgi sistemlerinin planlaması geliştirilmelidir. 50

51 Bilgi sistemleri ve organizasyonlar arasında ortam faktörlerinden etkilenen iki yönlü ilişki vardır.
51

52 A)BİLGİ SİSTEMLERİNİN ORGANİZASYONLARA ETKİSİ
Bilgi sistemi tasarımı kurumun amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi ve belirlenmesini gerektirir. Sistem,organizasyonun amaçlarına,sorunlarına,yapısına ve yöneticilerinin niteliklerine göre düzenlenmelidir. Bilgi sistemi tasarımında,yönetimin aldığı kararların çözümlenmesi ve karar süreçlerinin ortaya konması,hem yeni sistemin başarılı tasarımını sağlar , hem de yöneticinin yönetim etkinliğini artırır. 52

53 B)ORGANİZASYONLAR BİLGİ SİSTEMLERİNİ NASIL ETKİLER
Organizasyonlar,yöneticiler ve çalışanlarının verdiği kararlar nedeni ile bilgi sistemlerini etkilerler.Yöneticiler sistemlerin nasıl tasarlanacağı hakkında karar verirler ve bilgi teknolojilerini kullanırlar.Yöneticiler bilgi sistemini kimin oluşturacağına ve işleteceğine karar verirler. Organizasyonlarin bilgi sistemlerini etkilemesi konusunda dört önemli soru vardır: Organizasyonlar bilgi sistemlerini nasıl kullanırlar? Bilgi sistemlerinin organizasyondaki rolü nasıl değiştirilir? Bilgi sistemlerini kim işletir? Organizasyonlar bilgi sistemlerini nasıl kabul ederler? 53

54 2.BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DESTEKLENEN KURUMSAL İŞLEVLER
AMAÇ Satış ve pazarlama Kurum hizmet ve ürünlerinin satışı Üretim Ürün ve hizmet üretimi Finans Kurumun finans değerini yönetir Muhasebe Kurumun finansal kayıtlarının bakımını gerçekleştirir İnsan kaynakları Kurumun emek gücünü geliştirme ve çalışan kayıtlarının bakımını yapma 54

55 Bilgi teknolojileri işletmecilik süreçlerini;
Bir süreçteki insan gücünü azaltmak Bir süreç hakkında ayrıntılı bilgi verme Bir sürecin girdi ve çıktılarının durumlarını ayrıntılıolarak izleyebilmek Bilgiyi hızlı ve kolaylıkla coğrafi olarak uzaktaki yerlere taşıyabilmek Yapılandırılmamış süreçleri rutin işlemlere dönüştürmek yoluyla geliştirmektedir. BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK ETKİSİ Bilgi sistemlerinin organizasyonlarda; Maliyetin düşmesi Ürün ve serviste farklılaşma Yaratıcılık Büyümeyi sağlama Kalite ve etkinliği arttirma gibi stratejik görevleri vardır. 55

56 gibi birçok disiplinin desteği alınmaktadır.
Bilgi sistemlerinin organizasyonlardaki işlevsel ve stratejik görevleri yerine getirmesi amacıyla geliştirilmeleri sürecinde; Bilgisayar bilimi Yöneylem araştırması Yönetim bilimi Sosyoloji Politika bilimi gibi birçok disiplinin desteği alınmaktadır. 56

57 3.İŞLETMELERDE UYGULAMA YAZILIMLARININ ELDE EDİLMESİ VE KULLANIMI
İşletmelerde uygulama yazılımlarının sağlanması için en iyi yol nedir? Kurumlar yazılımı elde ettikten sonra hedeflerine en uygun kullanımı nasıl sağlarlar? sorularına cevap aranacaktır.

58 A)UYGULAMA YAZILIMLARININ ELDE EDİLMESİ
Yatay eksen,bilgi sisteminin şirket içinde üretimi veya dışarıda bir kuruma hazırlanmasını Düşey eksen ise,satın alma yada yeni oluşturmayı göstermektedir. Etkinlik yönetimi,kurumun tüm bilgi sistemi ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin bir dış satıcı firmaya ihale edilmesidir. 58

59 B)UYGULAMA YAZILIM PAKETLERİNİN KURULUŞU VE DESTEKLENMESİ
Analiz aşamasında sistemin kullanıcı gereksinimleri tanımlanır.Bu gereksinimlerinin tümünü karşılayan yazılım paketleri seçilir. Yazılım yaşam döngüsü adımlarında yazılım paketlerinin kullanımı çerçevesinde ; Müşteriye özel hale getirme Bütünleştirme Güncelleme temel kavramları önem kazanmaktadır. 59

60 *)YAZILIM PAKETLERİNİ MÜŞTERiYE ÖZELLEŞTİRME
Müşteriye özel hale getirme ; Konfigürasyon:Yazılım modüllerini bir sistem halinde düzenleme veya yazılımdaki parametrelerin değerlerini yeniden tanımlama gibi işlemleri kapsamaktadır. Değişiklik(Modifikasyon):işlemlerdeki değişikliği sağlamak üzere program kodunu değiştirmektir. Zenginleştirme:yazılıma yeni işlevler eklemek için yeni program kodu veya modülleri yazmaktır. şeklinde gerçekleştirilir. 60

61 **)YAZILIM PAKETLERİNİ BÜTÜNLEŞTİRME
Yazılım bütünlüğü ayrı ayrı üretilen yazılımlar veya alt sistemleri birleştirme ve bölümler arasındaki etkileşim problemlerini çözme işlemidir.Uygulamaları bütünleştirmek organizasyonların performansını arttıracaktır. Yazılım paketlerini bütünleştirmeye Teknik kaynakların eksikliği Organizasyonda eşfikir oluşturma zorunluluğu Teknoloji geliştirmedeki zorluklar engel yaratmaktadır.

62 ***)YAZILIM PAKETLERİNİ GÜNCELLEŞTİRME
Yazılım satıcıları uygulama yazılımlarının kullanımını kolaylaştırmak yada yeni işlevler eklemek amacıyla düzeltme ve yükseltme yapmaktadırlar. Yazılım satıcısı firmalar ürün güncelleştirme gereksinimlerini kullanıcı anketlerinin geri beslemelerinden almaktadır.

63 İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

64 Kurumsal Kaynak Planlaması(Enterprise Resource Planning,ERP)
Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management, SCM) Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management, CRM)

65 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI(ERP)
ERP ve işletme ortamı ERP sistemlerinin bilgi sistemleri içindeki yeri ERP özellikleri ve fonksiyonları ERP sistemleri uygulamalarında kritik başarı faktörleri ERP sistemlerinin organizasyonların başarısına katkısı

66 ERP ve İşletme Ortamı ERP sistemleri, çok işletmeli ve çok uluslu kurumlarda, tüm organizasyonun çalışmasını düzenlemek, geliştirmek ve bütünleştirmek amacıyla tasarlanmaktadır. ERP sistemleri, kurumların, satıcı firmalardan malzeme sağlamasından, müşterilere ürün dağıtımına kadar tüm iş süreçlerini düzenlemesini sağlayan modüler yapıya sahip yazılım paketleridir.

67 ERP Sistemindeki Anahtar Elemanlar

68 Birçok kurumda ERP projelerinin başlatılma nedenleri;
Çekirdek işlemsel bilgi sistemlerinin iş yüklerinin azaltılması, İşletme uygulamalarının küreselleşmesini destekleme, Yazılım paketi çözümleri ile bilgi sistemi geliştirme maliyetini azaltma, Genel veritabanı kullanımı ile veri bütünlüğünü sağlama, Zamanında raporlama ve ayrıntılı sorgulamayı sağlama ile karar desteği geliştirme, Stratejik kararların alınmasına yardımcı olmaktır.

69 ERP Sistemleri Gelişme Süreci
1970’li yıllarda malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) yazılımları kullanılmıştır. Daha sonra üretim kaynakları planlaması (MRP) yazılımı kullanılmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllarda ERP sistemleri hazırlanmıştır.

70 Genişletilmiş ERP Sistemi Yapısı

71 ERP Sistemlerinin Bilgi Sistemleri İçindeki Yeri
Kurumlardaki Finans Üretim İnsan kaynakları gibi birimlerdeki işlemsel bilgi sistemlerinin Bütünleşik(integrated) Gerçek zamanlı(real-time) Küresel(global) Genişletilmiş(extended) özellikte yönetim bilgi sistemlerine dönüştürülmüş şeklidir.

72 Kurumlarda ERP Sistemlerinin Sağlanması
ERP paketlerinin elde edilmesi ve kuruluşu için; Hazır bir ERP paketi almak: Bu kurumlar yönetimde standart işlemler gerçekleştirmektedirler.Ayrıca hazır bir paket kullandıklarında iş süreçlerini yeniden yapılandırmak zorunda kalabilirler. ERP sisteminin şirket içinde üretimi: Kurumun kendi yazılım uzmanları uygulamaları gerçekleştirirler. Dışarıda bir kuruma hazırlatılması: Kurumun özellikleri ve iş süreçlerini anlatacak bir grup oluşturulur ve paket dışarıda bir kuruma hazırlatılır.

73 ERP Özellikleri ve Fonksiyonları
Farklı üretim yapılarına uyum gösterebilme, Personel, bakım, kalite gibi çok sayıda uygulamayı kapsama, Farklı ülkelerdeki tesisler veya bu ülkelerle olan ilişkiler nedeni ile çok dilli kullanımı, Uygulama, veri tabanı ve sunum olmak üzere üç katmandan oluşan bir istemci-sunucu mimarisi, Standart sorgulama dilleri, İşletim sistemi ve donanımdan bağımsız olmaları, Raporlama esneklikleri

74 ERP sisteminin modüler yapısı ile gerçekleştirilen fonksiyonlar:
Kaynak akışının yönetilmesi, İşlerin dokümantasyonu, Veri kontrolleri, Atölye düzeyinde kontrol ve yönetim, Maliyetlendirme, bakım yönetimi,lojistik yönetimi.

75 ERP Sistemleri Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri
ERP sistemlerinin başarıyla kuruluşu ve uygulanması için gerekli faktörler: Doğru ERP yazılımının seçilmesi, Üst yönetimin desteği, Proje lideri başarı ve etkinliği, Proje takımının yeterliliği, Kullanıcı katkısının sağlanması, Kullanıcıların yeni sistem için eğitimi, Kurallı proje yönetimi

76 Başarılı bir sistem kurulması için ERP proje yönetimi yapısında bulunması gereken özellikler:
Hedeflerin tanımlanması Proje çizelgeleme ve planlama Risk yönetimi Yönetim komitesi oluşturma Kullanıcı eğitimi Tedarikçi/müşteri ilişkisi Uygun yazılım paketinin seçimi Kaynak planlama Değişim yönetimi Departmanlar arası iletişim ve işbirliği İzleme, performansın değerlendirilmesi ve geri besleme

77 ERP Sistemlerinin Organizasyonların Başarısına Katkısı
Kurumsal bilgi yönetim sisteminin varlığı ve fonksiyonların bütünleşik çalışmasının organizasyona sayladığı yararlar: Gelirlerin artması, Personel ihtiyacının azalması, Satın alma giderlerinin azalması, Sipariş yönetiminin gelişmesi, Verimliliğin artması, Güvenilir bilginin kolay, doğru ve hızlı elde edilmesi, İletişim ve lojistik giderlerinin azalması, Tüm işletme yazılımlarının bir sistemde toplanması, Proje yönetiminin gelişmesi, Organizasyon içindeki bütün sistemlerin bütünleşik olarak çalışması.

78 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Bir şirketin ham madde hazırlanmasından, üretiminden bitmiş ürünlerin pazara sunulmasına kadar olan bütün aşamalarının tamamına tedarik zinciri adı verilir.

79 Bir tedarik zinciri sisteminde genel olarak olması gereken özellikler:
Ana firmanın çalıştığı diğer şirketlerle haberleşmeyi sağlama. Ham madde, yarı mamul ve ürün bilgilerini kontrol edip yönetme. Üretimi tüm riskleriyle, zaman ve kaynak planlamasıyla projelendirme. Tüm üretim süreçleri boyunca tedarikçiler ile alıcılar arasındaki koordinasyonu sağlama.

80 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ(CRM)
Pazarlama bilgi sistemlerinden müşteri ilişkileri sistemine CRM sistemi yapısı Müşteri ilişkileri yönetimi sistemi kuruluşu CRM uygulamalarında başarı faktörleri Elektronik müşteri ilişkileri yönetimi

81 Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri odaklı bir stratejik anlayıştır ve yazılım teknolojileri bu stratejiye destek sağlamaktadır. CRM, her müşterinin özelliğini belirleyerek ayrı ayrı davranılmasını sağlar ve tüm bölümlere yatay ve dikey olarak yerleşerek kuruma hakim olursa başarılı olur.

82 Pazarlama Bilgi Sistemlerinden Müşteri İlişkileri Sistemlerine
Pazarlama sistemlerinde; Kitle pazarlama, Hedef odaklı pazarlama, Müşteri odaklı pazarlama, Birebir pazarlama olmak üzere, farklı özelliklerde olan dört ana aşama bulunmaktadır.

83 Pazarlama anlayışındaki gelişim kitleselden müşteri odaklıya ve birebir pazarlamaya doğru bir yönelim izlemektedir. Kitlesel pazarlamada, daha çok toplumun yaş, cinsiyet, meslek gibi bilgileri kullanılarak kaba bir bölümleme uygulanır. Birebir pazarlama ise, müşteriyi ön planda tutan ve müşteriye özel hizmet sunmayı amaçlayan ve müşterinin ayrıntılı izlenmesini gerektiren bir sistemdir.

84 CRM Stratejik Yapısı

85 CRM Sistemi Yapısı CRM’nin ana özellikleri: Bir veri ambarına dayanır.
Müşteri davranışının farklı görünümlerine odaklanmıştır. Farklı kanallarda müşteri etkinliklerini izlemek için tutarlı metriklere sahiptir. Müşteriyi merkeze koyan yeni pazar dinamiklerine uyumludur. Müşterinin karlılığını ya da kar potansiyelini belirlemek üzere yapılandırılmıştır. Değişen ve artan koşullara göre ölçeklendirilebilir.

86 Temel CRM Modülleri

87 Yeni Ekonomi Faaliyetinin Tanımı

88 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemi Kuruluşu
Etkin CRM sisteminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla üzerinde durulması gereken kapsam ve amaçlar; Mevcut karlı müşterilerin belirlenmesi Bu müşterilerle uzun vadeli, güçlü ilişkiler kurulması Müşteri sadakatinin sağlanması Müşterinin cüzdan payı ve karlılığının arttırılması Potansiyel karlı müşterilerin belirlenmesi Bu müşterilere doğru, etkili ve daha düşük maliyetli yöntemlerle ulaşılması

89 CRM dört pazarlama stratejisi üzerine kurulmaktadır:
Terk edilmiş olan müşterileri geri kazanma (win-back) Müşteriler nezdinde sadakat yaratma(loyalty) Yeni müşteri bulma(prospecting) Var olan ve potansiyel müşterilere çapraz satış yapma(cross-selling)

90 CRM Uygulamalarında Başarı Faktörleri
CRM uygulamalarında %70 ile %90’ının başarılı bulunmadıkları gözlenmektedir. Bu başarısızlık konusunda en fazla karşılaşılan sebepler: Satış ekibini veri giriş memuruna dönüştürmek Kendinizi, müşterinin yerine koymamak Sadece teknolojiye odaklanmak Satış ekibinin müşteriye yeterince çabuk cevap verememesi Entegrasyon problemleri

91 Başarılı CRM projelerinin ortak noktası;
Sadece teknolojiye odaklanma yerine teknoloji, süreç ve insanı aynı zamanda inceleyerek dengeli olarak ele alma Organizasyonun bütününde bu bilginin paylaşılmasını sağlama Hızlı karar verebilme ve dolayısıyla analiz yapabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

92 Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi(e-CRM)
e-CRM de CRM ile aynı pazarlama stratejisi üzerine kurulmuştur. Belirlenen bu stratejilerin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken, müşterinin alışveriş sürecini dikkatle yakından gözlemleyerek, müşteriyle sürekli bir etkileşim süreci oluşturmaktır.


"SİSTEM GERÇEKLEŞTİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları