Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Amaçlar…  Bu ünite tamamlandı ğ ında aşa ğ ıdaki yeterliliklere sahip olunacaktır.  Sunum sırasında göz konta ğ ı, beden dili ve ses tonundan faydalanabilmeyi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Amaçlar…  Bu ünite tamamlandı ğ ında aşa ğ ıdaki yeterliliklere sahip olunacaktır.  Sunum sırasında göz konta ğ ı, beden dili ve ses tonundan faydalanabilmeyi."— Sunum transkripti:

1

2 Amaçlar…  Bu ünite tamamlandı ğ ında aşa ğ ıdaki yeterliliklere sahip olunacaktır.  Sunum sırasında göz konta ğ ı, beden dili ve ses tonundan faydalanabilmeyi anlama  Sunum hazırlarken 3 ’ A tekni ğ ini kullanma  Sunumu destekleyen görsel araçlar geliştirme  Sunum sırasında gelen sorulara etkili şekilde yanıt verebilme 2

3 Etkili Sunum Birçok konuşmacı ilgili alanda sunum yapabilme yetene ğ ine ve güvenine sahip de ğ ildir.Etkili Sunum tekni ğ ine sahip olmadan yapılan sunumlarda tüm dinleyiciler sıkıntılı bir sürece mahkumdurlar. 3

4 Etkili Sunum Çevrenizde katıldı ğ ınız sunumlardan elde etti ğ iniz tecrübelere göre ideal sunumcunun sahip olması gereken özellikler nelerdir? 4

5 Etkili Sunum  Kişisel De ğ erlendirmeniz: Güçlü ve zayıf yönlerimizi tartışalım. + - 5

6 Genel Yeterlilikler  Kişiler Arası İ letişim  Kişilerarası iletişim bir kişinin bir başkasını ya da başkalarına niyetli ya da niyetsiz olarak etkilemeyi amaçlayarak mesajlarını iletmesi ve onların mesajlarını almasıdır.  Etkili iletişimin temelinde bireyin kendisini tanıması, kendi de ğ erlerinin ve tutumlarının farkında olması ve kendine güven yatar.  İ yi bir iletişimci ipuçlarını anında görür (jestler, mimikler, beden duruşu) ve onları gerçekçi olarak de ğ erlendirir. Etkili iletişim için etkin dinleme, tepki verme, olumlu yaklaşım ve ben dili kavramları önem taşımaktadır 6

7 Genel Yeterlilikler(Devam)  Profesyonellik  Sunum yapılacak konuda gerekli bilgi ve beceriye sahip olma, gerekli bilgi ve beceriyi elde etmek için çalışılan akademik süreç.  Prati ğ e Dayalı Ö ğ renme ve Gelişmeler  Prati ğ e dayalı e ğ itimin ö ğ renme sürecindeki rolü.  Sunum sırasında örneklerle anlatımın etkisi. 7

8 Sahne Korkusu  Sunum : bir mesajı iletmek amacıyla gerçekleştirilen sözlü ve/veya görsel iletişimdir.  Bu yetenek edinilebilir... birkaç saat, birkaç gün veya bir kaç ay ve bu yetenek geliştirilebilir.  Birilerine bir şeyler anlatırken heyecanlanmak, ellerimizin terlemesi beklenmeyen bir durum de ğ ildir.  İ stekli ve Kendinden Emin Başlamak 8

9 Sahne Korkusu(Devam)  Konuşmaya başladı ğ ınız ilk 5-10 saniye içinde, dinleyicilerin her biri hakkınızda bilinçaltında bir görüş oluşturmuş olur. Sonraki 50-55 saniye içinde bu görüş onaylanacak veya belki yumuşatılacak, ama asla ortadan kalkmayacaktır!  İ steksiz başladı ğ ınız her iş gibi sunum da başarılı olmaz:  “benden birşey dinlemek için gelenlere, yeni ve onların hayatlarını olumlu yönde de ğ iştirebilecek en az bir kelime (tek bir kelime) söyleyebilirim”  “ben bu konuyu dinleyicilerin hepsinin daha iyi anlayabilmelerini sa ğ layabilirim”  “beni dinleyenler üzerinde olumlu bir etki yaratabilirim” 9

10 Sahne Korkusu ile Başa Çıkma  Dinleyici kitlesine güvenin.  Aktaraca ğ ınız konuya güvenin.  Stress görülebilir bir olgu de ğ ildir.  Konuyu aktarırken kendiniz olun.  Sunumdan önce prova yapın, iyi hazırlanın.  Konuyu aktaraca ğ ınız mekanı önceden tanıyın.  Aktaraca ğ ınız konuya yo ğ unlaşın.  Basit anlaşılabilir bir giriş ile başlayıp etkili bir sonuçla bitirin. 10

11 Göz Teması  Bütün dinleyiciler ile göz temasınız olmalı.  Dinleyiciler ile göz temasınız onları daha kolay konuya dahil edecektir.  Bir toplulu ğ a sunum yaparken tek bir dinleyici ile de ğ il tüm dinleyiciler ile göz temasınız olmalıdır. 11

12 Beden Dili  Yapılmaması gerekenler listesi:  Sahnede biryerlere tutunarak sunum yapmayın.  Durdu ğ unuz yerde sürekli sallanmayın.  Sahnede huzursuz ve rahatsız durmayın.  Bedeniniz ile sürekli ayni hareketleri yapmayın.  Sunum sırasında tırnaklarınızı yemeyiniz yada parmaklarınızla oynamayınız.  Yapmacık bir yüz ifadesi takınmayınız.  Sunum sırasında asla sakız çi ğ nemeyiniz.  Elinizde bir obje varsa, mesela kalem gibi sürekli kalemle oynamayın. 12

13 Beden Dili(Devam)  Yapılmaması gerekenler listesi:(devam)  Mikrofona yapışmayın.  Gereksiz yere notlarınızı karıştırıp durmayın.  Kıravatınızla ve/veya saçınızla oynamayın.  Sunum sırasında parmaklarınızı çatlatmayın.  Cebinizdeki bozuk paralarla oynamayınız. 13

14 Ses  Ses tonundaki Anlaşılabilirlik  Berraklık/net söyleyiş  Do ğ ru telafuz  Sesde ve anlatımdaki duraksamalar  Yeterli dilbigisi kullanımı  Ses tonundaki de ğ işkenlik  Konuşma hızının ayarlanması  Ses tonunun yüksekli ğ inin ayarlanması  Konuşmadaki do ğ ru yerde vurgulamaların yapılması 14

15 İçerik Hazırlanması  3 A kuralı(Audiance,Action, Argument)  Sizi dinleyecek dinleyici kitlesini tanıyın analiz edin(Audince)  Yaş ortalaması,e ğ itim geçmişi. Hazırladı ğ ınız sunumlar dinleyici kitlesi seviyesinde olmalıdır.  Katılımcıların isimleri  Neden bu sunuma katılıyorlar?  İ lgi alanları nelerdir?  Bu sunumdan beklentileri nelerdir?  Ne kadar detaylı bilgi aktarımına ihtiyaçları var? 15

16 İçerik Hazırlanması(Devam)  Sunum sonunda dinleyici kitlesi üzerinde nasıl bi etki yaratmak istiyorsunuz(Action)  Sunumun amacını belirleyin, yapaca ğ ınız sunum bilgilendirme mi yoksa harekete geçirme içerikli mi olacak.  Sizin anlattıklarınız katılımcıları nasıl etkileyecek!!  Katılımcıların bilgilerini olumlu yönden nasıl etkileyeceksiniz.  Dinleyici kitlesini nasıl bir tartışmaya katmak istedi ğ inize karar verin(Argument)  Dinleyici kitlesini olaya nasıl katacaksınız?Sunumunuz ne şekilde olacak soru/cevap mı? Yoksa düz anlatım mı?  Anlataca ğ ınız herşeyi madde madde sunum başında katılumcılara açıklayın.  Sunum sonunda mutlaka özet yapın. 16

17 Görsel Yardımcılar Sunumunuzdan Yıldızlar dökülmesine gerek yok…Ama yeterli miktarda görsel materyallerle zenginleştirilmesi gerekir. 17

18 Tasarım Kavramları  Büyüklük  En arka sıralardan bile okunabilir olmalıdır  En az 28 pt, tercihen 36 pt olmalıdır  Yer testi yapılıp sunum mekanının her noktasından okunabilir oldu ğ u kontrol edilmelidir.  Basit  Her slide da 6 satırdan fazlası tercih edilmemelidir.  Her satırda da en çok 7-10 kelime kullanılmalıdır.  Netlik  Arial yada Helvetica yazı tipi seçilebilir  Arka fon açık yazı koyu tercih edilmelidir. 18

19 Tasarım Kavramları(Devam)  Netlik(devam)  Çok fazla kırmızı rengi kullanmayın.  Gereksiz animasyon ve geçişten kaçının.  Çok desenli arka fon renkleri seçmeyiniz.  Konuyla alakalı resimler ve grafikler kullanın.  Her sayfayı farklı farklı renklerde tasarlamayın.  Sadece vurgu yapmak istedi ğ iniz slide ı farklı renkte tasarlayın.  Netlik(devam)  Çok fazla kırmızı rengi kullanmayın.  Gereksiz animasyon ve geçişten kaçının.  Çok desenli arka fon renkleri seçmeyiniz.  Konuyla alakalı resimler ve grafikler kullanın.  Her sayfayı farklı farklı renklerde tasarlamayın.  Sadece vurgu yapmak istedi ğ iniz slide ı farklı renkte tasarlayın. 19

20 20

21 Ve Şimdi Sıra sizde 21

22 Sorular & Cevaplar Sınıfta herhangi birinin herhangi bir cevabıma sorusu var mı? -Henry Kissinger  Katılımcıları soru cevap kısmına dahil etmek için etkili cümleler kullanın…. 22

23 Sorular & Cevaplar(Devam)  Aslında Soru ve Cevap kısmı sunumcu için başka bir interactive sunum başlangıcıdır.  Sorulan sorulara verilecek cevaplarla konunun daha iyi anlaşılması sa ğ lanır.  Bir çok sunumcu soru cevap kısmında katılımcı gözünde sunumun tamamını kazanır ya da kaybeder.  Ayni sorular cevaplanmamalıdır.  Sunumcu cevapları anlaşılır ve kısa tutmalıdır.  Sunumcu verdi ğ i cevaplarda dürüst ve net olmalıdır.  Soru Cevap kısmında negative kelime kullanımından kaçınılmalıdır. 23

24 Sorular & Cevaplar(Devam)  Soruları cevaplarken netleştirin de.  Verilen cevaptan tartışma do ğ muşsa biran önce sonlandırın. 24

25 ALTIN KURAL ASLA bir katılımcıyla sunumcu olarak tartışmaya girmeyin!!!! 25

26 Sorular & Cevaplar(Devam)  Soru aldı ğ ınız zaman soruyu soran katılımcıya bakın(göz teması kurun).  Soruyu dinlerken do ğ al ve katılımcı olun.  Katılımcının sorusunu sonuna kadar dinleyin.  Cevap vermeden önce tüm dinleyici kitlesinin soruyu duydu ğ undan emin olun. 26

27 Bugünün konu amaçları  Bu sunum sonrası katılımcılar aşa ğ ıdaki konu aktarımlarını kazanmıştır:  Sunum sırasında göz konta ğ ı, beden dili ve ses tonundan faydalanabilmeyi anlama  Sunum hazırlarken 3 A tekni ğ ini kullanma  Sunumu destekleyen görsel araçlar geliştirme  Sunum sırasında gelen sorulara etkili şekilde yanıt verebilme 27

28 “Katılımcılar sizi dinlemeyi bırakmadan siz sunumunuzu tamamlayın” 28

29 SORULAR??? 29


"Amaçlar…  Bu ünite tamamlandı ğ ında aşa ğ ıdaki yeterliliklere sahip olunacaktır.  Sunum sırasında göz konta ğ ı, beden dili ve ses tonundan faydalanabilmeyi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları