Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 yılı Mali Destek Programları PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 yılı Mali Destek Programları PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 yılı Mali Destek Programları PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

2 PROJE DÖNGÜSÜ

3 PROJE NEDİR? Belirli bir süre içinde[zaman] Belli hedeflere ulaşmak için[hedef] Planlanmış faaliyetler topluluğu[faaliyet]

4 Mevcut sistemde değişiklik yaratmak ! Sistem Yani, İyi bir proje planlaması, Mevcut sistemin iyi analizini gerektirir.. NEDEN PROJE YAPARIZ?

5 KÖKLERİ POLİTİKA PROGRAM PROJE FAALİYET

6 Bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanmasına, analizine, onaylanmasına, uygulanması ve değerlendirilmesine kadar geçen sürece PROJE DÖNGÜSÜ, bu döngü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin bütününe ise PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ denmektedir.

7 PROJE DÖNGÜSÜ Sorun / İhtiyaç Analizi Planlama Uygulama İzleme / Değerlendirme

8 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ, FAALİYET PLANI VE BÜTÇENİN HAZIRLANMASI

9 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Hedeflenen sonuçların elde edilmesi ve bu sonuçların etkilerinin değerlendirilmesi için birbirini takip eden karar verme aşamaları MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Proje planlama ve yönetimini desteklemek üzere kullanılan analitik bir süreç ve araç seti

10 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI ANALİZ PLANLAMA ANALİZ PLANLAMA

11 ANALİZ AŞAMASI PLANLAMA AŞAMASI Strateji Analizi Hedeflerin Analizi Sorunların Analizi Paydaş Analizi Mevcut Durum Analizi Bütçe Faaliyet planlaması Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Nedir?

12 ANALİZ 1.Paydaş analizi- potansiyel olarak önem taşıyan ilgili tarafların belirlenmesi ve analizi 2.Sorun analizi- anahtar sorunların, engellerin & fırsatların belirlenmesi; sebep & sonuç ilişkilerinin saptanması 3.Hedef oluşturma – belirlenen sorunlara ilişkin çözümlerin geliştirilmesi; sonuca götüren yöntemler ve bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi 4.Strateji seçimi- hedeflere ulaşmak için alternatif stratejilerin geliştirilmesi; en uygun stratejinin belirlenmesi

13 PAYDAŞ ANALİZİ ANALİZ_1 PAYDAŞ: Bir proje ya da programdan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenebilecek kişi ve kurumlardır. Hedef grup(lar): Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup Nihai faydalanıcılar: Projeden dolaylı olarak ve uzun vadede etkilenecekler NEDEN YAPILIR? Paydaşları projeyle ilgilerine göre belirlemek Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak

14 Paydaş Analizi Paydaşlar Uygulayan Fon Sağlayan Yararlanıcılar Destekleyen Olumlu Birincil Paydaşlar İkincil Paydaşlar Olumsuz Hedef Grup Karşıtlar

15 Müdahale konusu durumun ortaya konması ve buna neden olan ana sorunlar ile alt sorunlar arasında ‘sebep-sonuç’ ilişkisini kurar. Sorun analizi nasıl yapılır?  Belirlenen sorunlar arasında bir neden-sonuç hiyerarşisi belirlenip bir ‘sorun ağacı’ oluşturulur.  Mevcut durumdaki ana sorunlar tanımlanır.  Ana sorun ve buna sebep olan alt sorunlar belirlenir.Başlangıç sorunun sonucu olan sorunlar, bunların üzerine yerleştirilir.  Aralarında sebep-sonuç ilişkisi olmayan sorunları aynı seviyeye yerleştirilir. Sorun Analizi

16 SORUN ANALİZİ ANALİZ_2

17 30.03.2015 ANALİZ_2 Sonuçlar Sebepler Gelirler düşük Ürün fiyatları düşük İthalat arttı Verimlilik düşük Pazarlara erişim sağlanamıyor Gümrük vergileri azaldı Ürün maliyeti yüksek Pazarlama elemanı mevcut değil Pazar araştırması yapılmıyor Modern ekipman yok TL değer kazandı Talep düşük Ürün kalitesi düşük Nitelikli eleman yok Mesleki eğitim kursları yetersiz Örnek Sorun Ağacı

18 Trafik polisleri yeterince eğitimli değil Araba kullanmaya ilişkin kurallar kamuoyunda yeterince bilinmiyor Sürücü belgesi testlerine ilişkin yasal düzenleme zayıf Yollar bakımsız Yol yapım standartları ve buna ilişkin denetim yetersiz Yol onarım ve bakımı yapılmıyor Yollarda meydana gelen yüksek sayıda ciddi trafik kazaları Sürücüler yeteri kadar eğitimli değil ve trafik kural ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi değiller Trafik kuralları uygulanmıyor Yüksek sayıda ölümcül ve ağır yaralılar ve bunun sonucunda ortaya çıkan sağlık hizmetleri ve diğer ekonomik maliyetler Trafik polislerinin kaynakları yeterli değil Örnek Sorun Ağacı ANALİZ_2

19 Yapılacak müdahalelerle tanımlanan sorunların tamamen ortadan kalkmasıyla gelecekte olması hedeflenen durumun analizidir. Hedef analizi nasıl yapılır ?  Sorun analizinde ortaya konan “olumsuz durumları”, “arzu edilen, olumlu durumlar” şeklinde ifade edilir. Bu olumlu durumların, aynı zamanda gerçekçi olmasına dikkat edilir.  Sorun ağacıyla yapılacak kıyaslamalar sonucu yapılması gerekenler yeniden tanımlanır.  Hedefler arasında bir ‘araç-amaç’ ilişkisi oluşturularak bu hiyerarşi resmedilir.  Araç ve amaçlar arasındaki bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek hedef ağacı oluşturulur. Hedef Analizi HEDEF ANALİZİ 19

20 HEDEF ANALİZİ ANALİZ_3 ANA HEDEF ALT HEDEF1 ARAÇ AMAÇ ALT HEDEF2 KÖK HEDEFLER

21 HEDEF ANALİZİ ANALİZ_3 Gelirler arttı Ürünün piyasa değeri arttı İthalat azaldı Verimlilik arttı Yeni pazarlar tanındı Gümrük vergileri arttı Ürün maliyetleri azaldı Pazarlama elemanı istihdam edildi Pazar araştırması yapılıyor Modern ekipman alındı TL değer kaybetti Talep arttı Ürün kalitesi yükseldi Nitelikli eleman mevcut Mesleki eğitim kursları düzenlendi

22 Trafik polisleri yeterince eğitimli Araba kullanmaya ilişkin kurallar kamuoyunda yeterince biliniyor Sürücü belgesi testlerine ilişkin yasal düzenleme güçlü Yollar bakımlı Yol yapım standartları ve buna ilişkin denetim yeterli Yol onarım ve bakımı yapılıyor Ciddi trafik kazası sayısında azalma Sürücüler yeteri kadar eğitimli ve trafik kural ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi Trafik kuralları uygulanyor Ölümcül ve ağır yaralı sayısında azalma ve bunun sonucunda ekonomik tasarruflar Trafik polislerinin kaynakları yeterli Örnek Hedef Ağacı ANALİZ_3

23 Ana Amaç Alt Amaç Genel Hedef Proje amacı Beklenen sonuçlar Faaliyetler HEDEFLER HİYERARŞİSİ

24 STRATEJİ SEÇİMİ Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine strateji denir. Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefleri ele Bir proje oluşturacak alternatif stratejiler belirle En uygun stratejiyi tespit et  Maliyetler / Kaynaklar  Paydaşların Bakış Açıları  Zaman planı  Yapılabilirlik (Fizibilite)  Verimlilik ve Etkinlik  Tamamlayıcılık  Aciliyet ANALİZ_4 Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefleri ele Bir proje oluşturacak alternatif stratejiler belirle En uygun stratejiyi tespit et Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefleri ele Bir proje oluşturacak alternatif stratejiler belirle

25 STRATEJİ SEÇİMİ Seçilen Strateji ANALİZ_4

26 Strateji Analizi Gelirler arttı Ürünün piyasa değeri arttı İthalat azaldı Verimlilik arttı Yeni pazarlar tanındı Gümrük vergileri arttı Ürün maliyetleri azaldı Pazarlama elemanı istihdam edildi Pazar araştırması yapılıyor Modern ekipman alındı TL değer kaybetti Talep arttı Ürün kalitesi yükseldi Nitelikli eleman mevcut Mesleki eğitim kursları düzenlendi Seçilen Strateji

27  Hedeflerin nasıl yazılacağına karar verilir.  Uygun strateji seçilir.  Seçilen stratejilerden strateji ağacı oluşturulur.  Hedeflerin nasıl ifade edileceğinin kararı verilir.  Belirlenen hedeflerin mantıksal çerçeveye genel hedef,proje amacı,sonuçlar ve faaliyetler şeklinde aktarımı yapılır. Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeveye

28 FAALİYETLER SONUÇLAR PROJE AMACI GENEL HEDEF Gelirler arttı Verimlilik arttı Üretim maliyetleri düştü Modern ekipman alındı Nitelikli eleman mevcut Mesleki eğitim kursları düzenlendi Ürün kalitesi arttı Talep arttı Yeni pazarlar tanındı Pazarlama elemanı istihdam edildi Pazar araştırması yapıldı

29 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI ANALİZ PLANLAMA

30 1.Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması 2.Faaliyet planlaması: Faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi, sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların dağıtılması 3.Bütçeleme: Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması PLANLAMA

31 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Paydaş ve sorun analizi, hedef belirleme ve strateji seçimi aşamalarını içeren analitik süreç MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ Hedeflerin, bunlara nasıl ulaşılacağının ve potansiyel risklerin analizi ve analitik sürecin (MÇY) “Çıktısı” MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ

32 Proje veya programın hedeflerinin sistematik olarak ve mantıksal tutarlılık içinde verilmesi Değişik düzeyler arasında nedensellik bağının kurulması Hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü Proje dışında hangi faktörlerin projenin başarısını etkileyebileceğinin görülmesi

33 Faaliyetler Sonuçlar Proje Amaç(lar)ı Sonuçlar için göstergeler Sonuç göstergelerinin doğrulama kaynakları Özel amaç(lar) için gösterge(ler) Özel amaç göstergesinin doğrulama kaynağı Genel amaç için gösterge Genel amaç göstergesinin doğrulama kaynağı Ön koşullar Sonuçlar için varsayımlar Proje amaçları için varsayımlar Genel amaç için varsayım Başarı göstergeleri Doğrulama kaynakları Varsayımlar Genel Amaç Araç ve Yöntemler Maliyetler (Bütçe) Proje Tanımı MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ

34 GENEL AMAÇ Projenin doğrudan hedefini aşan, daha geniş kapsamlı üst amaç ! Örnek: “............. bölgesinde sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması.

35 PROJE AMACI / AMAÇLARI Projenin gerçekleştirilmesiyle erişilecek olan ve hedef kitle üzerindeki faydalı etkilerin proje bittikten sonra da sürmesi beklenen durumu ! Örnek: “............ ilinde organize sanayi sitesinin kapasitesinin artırılması.”

36 SONUÇLAR Bir araya geldiklerinde proje amacının gerçekleştirilmesini sağlayan faaliyetlerin “sonuçları / çıktılarıdır”. Alt projecikler ya da alt hedefler ! Örnek: S-1: Genişleme planlarının çıkarılması S-2: Mevcut altyapının iyileştirilmesi S-3: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi

37 FAALİYETLER Sonuçları / çıktıları elde etmek çin yapılması gereken işler. Örnek: S-1 için faaliyetler: “Genişleme planlarının çıkarılması” Mevcut kapasitenin değerlendirilmesi Potansiyel genişleme alanlarının tespiti Potansiyel genişleme alanlarına ait planların hazırlanması........

38 BAŞARI GÖSTERGELERİ Proje sona erdiğinde erişilecek durumu yansıtan sayısal ve ölçülebilir açıklamalardır. Örnek: Proje hedefi için başarı göstergesi: Proje başlangıç yılından itibaren 3. yıl sonunda sanayi sitesinde yer alan işletmelerin sayısında % 40 lık artış. PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

39 DOĞRULAMA KAYNAKLARI (KANITLAMA ARAÇLARI) Sayısal ve ölçülebilir göstergelerin kontrol edilme ve doğrulama kaynaklarını belirtilir. Örnek: Proje izleme raporları, belediye istatistikleri ve ölçümleri, bağımsız raportörlere hazırlatılacak ara raporlar.

40 VARSAYIMLAR Projenin doğrudan kontrolü dışında bulunan ancak projenin başarısını önemli ölçüde etkileyecek “dışsal faktörlerdir”. Örnek: Bölgenin ve ülkenin ekonomik koşullarında olağanüstü olumsuz koşulların gerçekleşmemesi.

41 DİCLE KALKINMA AJANSI Varsayımlar

42 VARSAYIMLAR – AMAÇLAR İLİŞKİSİ Genel amaç Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler Varsayımlar Ön koşullar + + +

43 GÖSTERGE – KAYNAK İLİŞKİSİ Belirli Ölçülebilir Uygun İlgili Zamanlı GÖSTERGELERGÖSTERGELER ve bu göstergeleri takip edebileceğimiz / doğrulayabileceğimiz KAYNAKLARKAYNAKLAR

44 MÇY / MÇM ÖZET Projenin neye katkı sağlayacağıAna Hedef Projenin neyi başarmasının beklendiğiÖzel Hedef(ler) Projenin bunu nasıl başaracağıFaaliyet ve araçlar Projenin başarısının nasıl değerlendirileceğiBaşarı göstergeleri Projenin başarısının hangi kaynaklardan değerlendirileceğiDoğrulama Kaynakları Projenin başarısına hangi dışsal faktörlerin etkisi olduğuVarsayımlar Projenin maliyetinin ne olacağıBütçe Projenin başlayabilmesinin hangi şartlara bağlı olduğuÖn koşullar

45 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ Beklenen sonuçların elde edilebilmesi için uygulanacak ana faaliyetler nelerdir? Projenin beklenen sonuçları nelerdir? Projenin genel hedefe katkı sağlamak için ulaşmak istediği özel amacı nedir? Projenin katkıda bulunacağı genel kapsamlı hedefler nelerdir? Araçlar: Bu faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? Bu sonuçları sağlamak açısından başarılı olup olmadığı hangi göstergelerle ölçülecektir? Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? Proje amacının başarıldığı hangi göstergelerden açıkça anlaşılacaktır? Mevcut veya derlenebilir bilgi kaynakları nelerdir? Genel hedeflerle ilgili esas göstergeler nelerdir? Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? Projenin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir? Beklenen sonuçların zamanında elde edilmesi için,hangi harici koşullar sağlanmalıdır? Bu amacın başarılması için hangi dış faktör ve koşulların sağlanması gereklidir? Proje Mantığı Başarı göstergeleri Doğrulama kaynakları Varsayımlar Genel hedefler Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler Maliyetler: Proje maliyetleri nelerdir? Nasıl sınıflandırılmıştır?

46 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre 50005500 12501750 37504250750400 8501100 23003100 Bütçe Faaliyet Planı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve FAALİYET PLANI & BÜTÇE

47 FAALİYET PLANI 1.Mantıksal çerçevede yer alan faaliyetler, “ana faaliyetler” olarak listelenir. 2.Ana faaliyetler kapsamında yer alan alt faaliyetler (hazırlık aşaması da dahil) tanımlanır. 3.Tüm faaliyetler özet olarak faaliyet zaman planına yerleştirilir. 4.Her bir faaliyete ilişkin sorumlular belirlenir Not: Bu faaliyetler yine başvuru formu kapsamında detaylı olarak anlatılır (ne, ne amaçla, ne zaman, kim tarafından)

48 FAALİYET ZAMAN PLANLAMASI AYLAR Faaliyet123456789101112Uygulama birimi Hazirlik faaliyeti 1 (baslik) Yerel ortak 1 Uygulama faaliyeti 1 (baslik) Basvuru sahibi Hazirlik Faaliyeti 2 (baslik) Yerel ortak 2 vs.

49 BÜTÇELEME Faaliyetlerden yola çıkılarak hazırlanmalıdır. Bütçe formatına kesinlikle sadık kalınmalıdır. Mantıksal Çerçeve Matrisinde yer alan ana faaliyet gruplarının detaylandırıldığı Faaliyet Planı hazırlanmadan yapılacak bütçenin doğru olması olasılığı neredeyse yoktur.

50 BÜTÇE SAYFALARI A. BÜTÇE B. MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ C. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI Her 3 bölümün de doldurulması gerekmektedir.

51 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç), Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da muhasebe belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir. Hatırlayalım!

52 BÜTÇELEMEDE BAZI KURALLAR Her üç mali destek programı kapsamında sunulacak projelerde, bütçenin insan kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı için tahsil edilebilecek tutar projenin toplam uygun maliyetlerinin %10’unu aşamaz. İdari Maliyetler: – Bütün programlar için proje toplam doğrudan maliyetlerinin %3 ünü geçemez!!

53 TEŞEKKÜRLER….


"Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 yılı Mali Destek Programları PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları