Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ana Dili Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ölçme Araç ve Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ana Dili Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ölçme Araç ve Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 Ana Dili Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ölçme Araç ve Yöntemleri
Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

2 Türkçe Eğitiminde Kullanılan Ölçme Araç ve Yöntemleri
1. Kısa Cevaplı Maddeler (Testler) 2. Çoktan Seçmeli Maddeler (Testler) 3. Eşleştirme Maddeleri (Testleri) 4. Doğru / Yanlış Maddeleri (Testleri) 5. Açık Uçlu Sorular (Uzun Cevaplı Testler) 6. Görüşme (Sözlü Sınavlar) 7. Tutum Ölçekleri 8. Öz Değerlendirme 9. Akran Değerlendirme 10. Gözlem 11. Kontrol Listeleri 12. Dereceli Puanlama Anahtarları 13. Öğrenci Ürün Dosyaları 14. Performans Ödevi 15. Proje Ödevi

3 1. Kısa Cevaplı Maddeler (Testler)
Öğrencilerin bir konuya ilişkin salt bilgi basamağındaki bilgilerini ölçmek amacıyla kullanılır. Öğrencilere “Kim?”, “Ne?”, “Ne zaman?” “Neler?” gibi sorular bu amaçla sorularak cevaplar istenebilir. Bu cevaplar cümle tamamlama, tanımlama, kısa açıklamalar ya da tablo / grafik ile açıklamalar şeklinde olabilir. Kısa cevaplı maddeleri puanlamak kolaydır. Ancak, daha karmaşık konuları bu maddelerle ölçmek mümkün değildir. ÖRNEK 1. Metindeki kahramanların davranışları arasındaki farkı kısaca açıklayınız 2. Hikâyedeki kahramanlar, a) , b) , c) ’dir/dır.

4 2. Çoktan Seçmeli Maddeler (Testler)
Çoktan seçmeli maddeler, bir soru kökü ve bunu izleyen bir seri olası cevaplardan oluşur. Bu çeşit bir soruyu cevaplandıracak bir öğrenci, verilen açıklama ve soru köküne göre en uygun veya doğru cevabı seçer. Soru kökü, genellikle soru şeklinde ifade edilir. Çoktan seçmeli testler, maddelerin birleşmesinden oluşur. Madde, bir testin puanlanabilen en küçük birimidir. ÖRNEK: Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim; Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak, Ne bir dostunuz var acınızı alacak, Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu. (Şükrü Erbaş) Bu dörtlükte vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşamı anlamlı kılan dostluklardır. B) Sorunlar azaldıkça mutluluk artar. C) İnsan tek başına yaşayamaz. D) Birlikte yaşamanın temelinde sevgi vardır. (OKS 2003)

5 3. Eşleştirme Maddeleri (Testleri)
Eşleştirme maddeleri bir sütundaki soruların diğer sütundaki cevaplarla, bir kavramın ilişkili olduğu diğer kavram ya da kavramlarla vb. eşleştirilmesi ile yapılandırılır. Bu madde türlerinin hazırlanması oldukça kolaydır. ÖRNEK: Aşağıdaki kelimeleri uygun açıklamalarla eşleştiriniz. latife Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler. çeki Üzerinde renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. entari İki yüz elli kiloya eşit olan ağırlık ölçüsü. öteberi Şaka. okka Ağırlık ölçüsü. basma

6 4. Doğru / Yanlış Maddeleri (Testleri)
Verilen bir cümlenin, mevcut bilgilere bağlı olarak doğru mu yanlış mı olduğunun belirlenmesinin istendiği madde türüdür. ÖRNEK: Bir varmış, bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde, varlıklı bir ailenin güzel bir kızı varmış, dil ile tarif edilmez ki edeyim. Anası, babası gözlerini gözlerinden ayırmaz, ellerini sıcaktan soğuğa vurdurmazlarmış. Metinle ilgili ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Eğer ifadenin doğru olduğuna inanıyorsanız, ifadenin yanına “D”, yanlış olduğunu düşünüyorsanız “Y” yazınız. 1. Metnin türü destandır 2. Metinin girişinde kullanılan kalıp ifadeler tekerlemedir. ………..

7 5. Açık Uçlu Sorular (Uzun Cevaplı Testler)
Türkçe dersinde öğrencilerin başarılarını değerlendirmek amacıyla öğretmenler tarafından klasik sınavlarda yaygın olarak kullanılan bir madde türüdür. Bu sınavlarda öğrencilere duruma göre belirli sayıda (örneğin beş) soru sorulur. Öğrenciden soruların cevabını düşünüp hatırlaması ve bulduğu cevabı yazılı olarak ifade etmesi beklenir. Sınavlarda açık uçlu sorular öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini, yazılı anlatım becerisini, ilgi ve tutumunu daha ayrıntılı ölçmektedir. ÖRNEK: Bir millete mensup insanlar, tarihlerini bilmek zorunda mıdır? Açıklayınız. ………………………………………………………………………………………… Atalarımızın insanlığa birçok hizmette bulunmuş olması size neler hissettiriyor/düşündürüyor? ……………………………………………………………………………………………………….

8 6. Görüşme (Sözlü Testler)
Görüşmeler öğrencilerin anladıkları, düşündükleri ve hissettikleri ile ilgili değerli bilgiler sağlar. Resmî görüşmeler, planlı birtakım soruların sıralanması ile yapılır. Resmî olmayan görüşmeler ise ders sırasında öğrenciye sorular sorularak yapılabilir Sözlü sınavlar öğrenci ve öğretmen arasında sözlü iletişim gerektirir. Konuşmada akıcılık, kendine güven, tartışma yeteneği vb. niteliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. Ancak, güvenilirliği düşüktür ve değerlendirmeler nesnel olmayabilir. Öğrencilerde strese neden olabilir ve bu da unutmaya yol açabilir.

9 7. Tutum Ölçekleri Tutum, bireylerin belli bir kişiyi, grubu, kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen, duygusal bir hazır oluşluk hâli veya eğilimdir. Tutum bir bireye atfedilen bir eğilimdir. Tutumların ölçülmesinde en çok kullanılan yöntem Likert ölçeğidir. Likert tipi ölçeklerle, ölçülmek istenen tutumla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade yazılır. Bu ifadeler için, “Tamamen katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. Böylece her cevaplayıcı, ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum objesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur.  

10 TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ
Okul : Sınıf/Şube :……………….. Cinsiyetiniz: ( )Kız ( )Erkek Türkçe Dersi ile İlgili Görüşler DERECELER Tamamen Katılıyorum. Katılıyorum. Kararsızım. Katılmıyorum. Hiç 1 Türkçe benim için eğlenceli bir derstir. 2 Türkçe dersinde genellikle çok sıkılırım. 3 Türkçe derslerine daha fazla zaman ayrılmalıdır. 4 Türkçe dersi için, ders dışında çalışma zamanı ayırmaya gerek yoktur. 5 Türkçe dersini dört gözle bekliyorum. 6 Türkçe ile ilgili ödevleri yapmaktan zevk alıyorum. 7 Türkçeyi, diğer derslere göre daha çok severek çalışırım. 8 Türkçe dersinde genellikle huzursuz olurum. 9 Türkçe dersi ile ilgili konuları tartışmaktan mutlu oluyorum. 10 Türkçe bana göre gereksiz bir derstir. 11 Türkçe sınavlarında, diğer derslerin sınavlarına göre daha huzursuz oluyorum. 12 Türkçe dersinin günlük yaşamda önemli bir yeri var. 13 Türkçe dersi hiç olmasa daha iyi olurdu. 14 Türkçe dersi kadar sıkıcı bir ders yoktur. 15 Türkçe derslerindeki okuma parçaları çok can sıkıcıdır. 16 İleride, Türkçe ile ilgili bir bölümde okumak isterim. 17 Televizyon ve radyoda yayımlanan Türkçe konulu programları kaçırmak istemem. 18 Türkçe derslerinde metin inceleme keyif vericidir. 19 Boş zamanlarımın çoğunu Türkçe dersine ayırmak isterim. 20 Türkçe dersi ile ilgili kitap, dergi vb. yayınları takip etmek isterim. TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ Sevgili Öğrenciler, Bu ölçek, sizlerin Türkçe dersine yönelik görüşlerinizi almak amacı ile hazırlanmıştır. Her cümleyi dikkatle okuduktan sonra DERECELER sütunundaki seçeneklerden size en yakın olanını (X) ile işaretleyiniz.

11 8. Öz Değerlendirme Öğrencilerin kendi çalışmaları hakkında kararlar vermesidir. Öz değerlendirme uygulamaları ile öğrencilere çalışmaları hakkında dönütler verilmekte, eleştiri yapma becerisi kazanmalarına yardımcı olunmaktadır. Türkçe dersinde, öğrencilerin kendilerini değerlendirmesi amacıyla, çeşitli öz değerlendirme formları kullanılabilir. Bunlar kontrol listeleri, açık uçlu sorular ve dereceli puanlama anahtarları olabilir. Türkçe dersinde öğrencilerden öz değerlendirme sırasında istenen; katıldıkları etkinliklere, işlenen metin ve temalara, performans ödevlerine ilişkin kendilerine soru sorarak güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleridir

12 DİNLEME BECERİSİ ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Adı Soyadı : Sınıfı : Değerlendirenin Adı Soyadı : Numarası : Değerlendirme tarihi : Değerlendirilecek davranışlar Kazanılan puan Her zaman (3) Bazen (2) Hiçbir zaman (1) 1. Kullanacağım araç gereci hazırlıyorum. 2. Dilediğime etkinlik süresince dikkatimi toplayabiliyorum. 3. Dinlerken konuşanın, okuyan sözünü kesiyorum 4. Konuşmak için söz istiyorum. 5. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ediyorum. 6. Dinlediklerimi zihnimde canlandırıp ifade edebiliyorum. 7. Dinlediklerimdeki bilmediğim kelimelerin anlamlarını tahmin edebiliyorum. 8. Dinlediklerimin konusunu belirleyebiliyorum. 9. Dinlediklerimin ana fikrini belirleyebiliyorum. 10. Dinlediklerimi özetleyebiliyorum. TOPLAM Düşünceler:………………………………………………………………………………………………………………… Otalama puan : ………………….

13 9. Akran Değerlendirme Akran değerlendirmede öğrenciler, arkadaşlarının çalışmaları hakkında çeşitli kararlar verirler. Süreç değerlendirmesinde kullanılan akran değerlendirme, öğrencilere eleştirel bakış açısı kazandırmakta ve yapılan herhangi bir çalışmayı ölçütlere göre değerlendirebilme becerisinin kazanmasında etkili olmaktadır. Akran değerlendirmesi herhangi bir çalışmanın ardından tek bir öğrenci tarafından yapılabileceği gibi birçok kişi tarafından aynı anda da yapılabilir.

14 GRUP AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU
Bu form, grubunuzdaki arkadaşlarınızla ilgili değerlendirme maddelerini içermektedir. Seçeneklerden değerlendirmelerinize en uygun olanı işaretleyiniz. Değerlendiren öğrencinin; Adı ve soyadı : Grup nu./adı : Sınıfı : Öğretim yılı : Tarih : DERECELER Her zaman Bazen Hiçbir zaman 1. Çalışmalara istekli katılır. 2. Etkinlik öncesi hazırlık yapar. 2. Görevlerini zamanında yerine getirir. 3. Arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır. 4. Farklı kaynaklardan bilgi getirip sunar. 5. Arkadaşlarını uyarırken uygun bir dil kullanır. 6. Arkadaşlarının çalışmalarına destek olur. 7. Temiz ve düzenli çalışır. 8. Çalışmalarda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanır.

15 Konuşma Akran Değerlendirme Formu 1/2

16 Konuşma Akran Değerlendirme Formu 2/2

17 10. Gözlem Türkçe dersinde öğretmenler, öğrenciler hakkında ayrıntılı, kapsamlı ve uzun bir sürece dayalı olarak, doğru ve çabuk bilgiler sağlamak ve öğrencilerin sınıf içi katılımlarını, kazanımları ne derece kazandıkları hakkında bilgiler elde etmek için doğrudan gözlem yöntemini kullanabilirler. Türkçe dersinde öğretmen gözlem yöntemini, daha önceden geliştirilen veya kendisinin geliştireceği gözlem formlarını, kontrol listelerini ve dereceli puanlama anahtarlarını kullanarak uygulayabilir. Gözlem formları; öğrencilerin ders içerisindeki durumları, gösterdikleri performansları, çalışma kâğıtlarına verdikleri tepkileri vb. durumlar dikkate alınarak doldurulabilir.

18 Konuşma Becerisi Gözlem Formu
Öğrencinin Adı - Soyadı: *2 *1 *0 Kültür (İstanbul) ağzıyla konuşuyor. Argo kelimeler kullanmıyor. Sözcükleri doğru seslendiriyor. Sözcükleri yerli yerinde kullanıyor. Sözcükleri ve cümlelerdeki vurguyu doğru yapıyor. Ses tonunu cümlenin anlamına göre ayarlıyor. Uygun uzunlukta cümleler kuruyor. Anlaşılır cümleler kuruyor, Başladığı cümleyi bitiriyor. Birbirini izleyen cümleleri mantıklı bir sırada sunuyor. Sözcük ya da cümle tekrarları yapmıyor. “Şey” sözcüğünü kullanmıyor. Gereksiz duraklamalar yapmıyor. Duraklamalarında "ıııı", "eeee" sesleri çıkarmıyor. Gereksiz jest ve mimikler yapmıyor. Dinleyenlerin gözlerine bakıyor. *2: Davranışı istendiği gibi gösteriyor. *1: Davranışı tam olarak gösteremiyor. *0: Davranışı hiç gösteremiyor.

19 11. Kontrol Listeleri Gözlenecek performansın varlığının evet, var, x… gibi bir işaret veya kelime ile gösterilmesine olanak veren bir araçtır. Kontrol listeleri, bir kişinin aynı performansı için birçok defa kullanılabileceği gibi birçok kişi için de kullanılabilir. Herhangi bir konu ya da beceriye ilişkin performansı oluşturan elementlerin ne kadarının öğrenciler tarafından gösterildiğinin belirlenmesi için uygun bir tekniktir. Kontrol listeleri Türkçe dersinde, öğrencilerin performanslarını ölçmek amacıyla sınıf içi ve sınıf dışında her zaman kullanılabilir. Kontrol listelerinin kullanılması kolay olduğu için öğrencilerin kendilerini ve akranlarını değerlendirmeleri amacıyla da uygulanabilir.

20 Okuma Becerisi Kontrol Listesi
Öğrencinin Adı: ________________ Öğretmenin Adı: Sınıf: Gözlem Zaman Aralığı: __/__/200_ ’den __/___/200_’e Değerli Öğretmenler, Bu form, öğrencilerin okuma becerilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu formu, belirli bir zaman aralığında, öğrencilerinizin okuma becerilerine ilişkin davranışlarını gözlemlemede kullanınız. Öğrencilerinizin söz konusu becerileri gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini aşağıdaki ifadelerin karşılarına (√) işareti koyarak belirtiniz. Gözlenecek Davranışlar 1. Sınıf ve okul kütüphanesinden kitaplar okur _____ 2. Yüz temel eserden seçtiklerini okur. _____ 3. Okumuş olduğu bir kitabı başkalarıyla tartışabilir. _____ 4. Gazetelerde okumuş olduğu haber ve yazıları anlatır. _____ 5. Özel ilgi alanına giren konularda tartışmalara etkin biçimde katılır. _____ 6. Okuduğu kitaplardan beğendiği bölümleri arkadaşlarıyla paylaşır. _____ 7. Bilmediği bir kelimenin anlamını bulmak için sözlük kullanır. _____ 8. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi öğrenmede isteklidir. _____ 9. Paylaşılan metinler yönelik sorular sorar ve soruları cevaplandırır. _____ 10. Sınıfta yüksek sesle okumaya isteklidir. _____ 11. Kitap okumaktan hoşlanmaktadır. _____ Yorumlar: …………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………

21 Dinleme Becerisi Kontrol Listesi
Gözlenen Davranış 1.Karşılıklı konuşmalarda VAR YOK a) Konuşanın yüzüne bakma b) Eksik bilgiyi tamamlamak için dinleme c) Dikkati konuşulan konu üzerinde toplama 2.Sınıf içi tartışmalarda a) Cevap verme amacıyla dikkatle dinleme b) Önyargıdan uzak dinleme c) Karşıdakinin çelişkilerine dikkat etme d) Konudan uzaklaşmamasına dikkat etme 3.Ders ve Konferanslarda a) Konuya önceden hazırlık yapma b) Konun ayrıntılarına, örneklere dikkat etme c) Farklı bölümleri ayırt etme d) Bilgilerin geçerliliğini değerlendirme e) Konuşmacının anlatımına dikkat etme f) Soruları tespit etme g) Konuşmayı sonuna kadar dinleme 4.Açık oturumlarda a) Konuşmacıların üzerine düşen konuya dikkat etme b) Her konuşmacıyı ayrı ayrı değerlendirme c) Her konuşmacı arasında görüş birliği ve çelişkileri arama d) Bilgileri bütünlemeye çalışma 5.Düzeyine uygun bir metni dinleme a) Yazının türünü tanıma b) Konuyu anlamaya çalışma c) Görüşleri belirleme d) Ayrıntıları kavrama e) Olayların sonucunu kestirmeye çalışma

22 12. Dereceli Puanlama Anahtarları (Rubrikler)
Öğrenenin herhangi bir performansını veya ürünü değerlendirmek amacıyla kullanılan bir puanlama anahtarıdır. Dereceli puanlama anahtarlarında, gözlenen performansın belirlenen her bir düzeyi için tanımlamalar yapılır veya puanlar verilir. Dereceli puanlama anahtarlarının performansa veya ürüne göre analitik ve bütüncül puanlama anahtarı olmak üzere iki farklı türü vardır. Bütüncül rubrikler öğrencinin performansı hakkında genel bir yargıya ulaşmada, Analitik rubrikler ise ayrıntılı bir şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılır.

23 Bütüncül Puanlama Anahtarı

24 Bütüncül Puanlama Anahtarı (4+1 Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu)

25 Bütüncül Puanlama Anahtarı (4+1 Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu)

26 Proje Ödevi İçin Analitik Puanlama Anahtarı
4 ÇOK BAŞARILI 1. Araştırmasını belirlediği plana göre yürütmüştür. 2. Araştırılan ödev ile ilgili çarpıcı kanıt ve bilgilere ulaşılmıştır. 3. Çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. 4. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmiştir. 5. Kullanılan yazılı, görsel ve işitsel materyaller konuya çok uygun ve dikkat çekicidir. 6. Hazırlanan çalışma dikkat çekici, açıklayıcı ve etkileyicidir. 7. Rapor herhangi bir yazım, noktalama ve dil hatası içermemektedir. 3 BAŞARILI 1. Araştırmasını belirlediği plana göre yürütmeye çalışmıştır. 2. Çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. 3. Araştırılan dönemle ilgili kanıt ve bilgilere ulaşılmıştır. 5. Kullanılan yazılı, görsel ve işitsel materyaller konuya uygun ve dikkat çekicidir. 7. Rapor yazım, noktalama ve dil hataları içermektedir. 2 AZ BAŞARILI 1. Araştırmasını yürütürken planda bazı sapmalar olmuştur. 2. Araştırılan dönemle ilgili yeterince kanıt ve bilgilere ulaşılmamıştır. 3. Sınırlı sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. 4. Çok az sayıda yazılı, görsel ve işitsel materyal kullanılmıştır. 5. Yazarla herhangi bir şekilde iletişime geçilmemiştir. 6. Hazırlanan çalışma yeterince dikkat çekici, açıklayıcı ve etkileyici değildir. 7. Raporda yazım, noktalama ve dil hataları bulunmaktadır. 1 GELİŞTİRİLEBİLİR 1. Araştırmasını belirlediği plana göre yürütmemiştir. 2. Araştırılan dönemle ilgili kanıt ve bilgilere ulaşılmamıştır. 3. Çok az sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. 4. Yazılı, görsel ve işitsel materyaller kullanılmamıştır. 6. Hazırlanan çalışma dikkat çekici, açıklayıcı ve etkileyici değildir. 7. Raporda çok sayıda yazım, noktalama ve dil hataları bulunmaktadır.

27 Konuşma Becerisi İçin Analitik Puanlama Anahtarı
Çok İyi (3) İyi (2) Yetersiz (1) Konuşmada Akıcılık Konuşma sırasında asalak sesler ve sözleri hiç kullanmamıştır. Konuşma sırasında asalak sesler ve sözleri yer yer kullanmıştır. Konuşma sırasında asalak sesler ve sözleri sık sık kullanmıştır. Konuşmaya Başlama Topluluk önünde konuşurken konuşmasına uygun hitap cümlesiyle başlamıştır. Topluluk önünde konuşurken konuşmasına pek uygun olmayan hitap cümlesiyle başlamıştır. Topluluk önünde konuşurken konuşmasına hitap cümlesiyle başlamamıştır. Konuşmayı Bitirme Konuşmasını uygun bitiş ifadesi kullanarak bitirmiştir.. Konuşmasını uygun olmayan bitiş ifadesi kullanarak bitirmiştir. Konuşmasını bitiş ifadesi kullanmadan bitirmiştir. Kitleye Uygunluk Hitabelerini hitap edilen kitleye uygun olarak hazırlamıştır. Hitabelerini hitap edilen kitlenin bazı özelliklerini dikkate almadan hazırlamıştır. Hitabelerini hitap edilen kitleye uygun olarak hazırlamamıştır. Mekân Seçimi Konuşmaları için mekân seçimi ve düzenlemesini doğru yapmıştır. Konuşmaları için mekân seçimini yanlış veya mekân düzenlemesini eksik yapmıştır. Konuşmaları için mekân seçimi ve düzenlemesini doğru yapmamıştır. Beden Dilini Kullanma Konuşurken beden dilini doğru ve etkili kullanmıştır. Konuşurken beden dilini bazen doğru ve etkili kullanmıştır. Konuşurken beden dilini doğru ve etkili kullanmamıştır. Hitabeyi Destekleme Hatip ve hitabeyi destekleyen unsurları (ses yapısı, tiyatral yetenek, notlar, günlük olaylar) doğru kullanmıştır. Hatip ve hitabeyi destekleyen unsurların bazılarını (ses yapısı, tiyatral yetenek, notlar, günlük olaylar) uygun yerlerde kullanmamıştır. Hatip ve hitabeyi destekleyen unsurları (ses yapısı, tiyatral yetenek, notlar, günlük olaylar) kullanmamıştır.

28 13. Öğrenci Ürün Dosyaları
Öğrencilerin dönem veya yıl boyunca yaptıkları çalışmaların belli standartlara göre organize edilmiş bir koleksiyonu olan öğrenci ürün dosyası, öğrencinin bir veya birden fazla konu alanında yaptığı çalışmaların sistematik, amaçlı ve anlamlı bir koleksiyonu olarak tanımlanabilir. Kullanım amacına göre içeriği de değişen öğrenci ürün dosyası sergileme, çalışma ve değerlendirme amaçlı kullanılabilir. Değerlendirme amaçlı öğrenci ürün dosyasında tüm maddeler puanlanır, sıralanır ve değerlendirilir

29 Öğrenci Ürün Dosyasının İçeriği
Öğretmen tarafından hazırlanan rehber Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) Araştırmalar, problemler ve stratejiler Diyagramlar, fotoğraflar, resimler Video kayıtları, ses kayıtları Grup ödevleri ve projeler Öğretmen anektodları Kelime geliştirme çalışmaları Öğrencilerin mektupları, şiirleri, raporları Bir kitap incelemesi Öğretmen kontrol listeleri Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler Değerlendirme kağıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimleri nasıl değerlendirileceğini gösteren kağıtlar)

30 14. Performans Ödevi Performans ödevleri ürünün ve sürecin değerlendirilmesinde kullanılır. Geleneksel ölçme değerlendirme araçlarının aksine öğrencilerin bir hedefi gerçekleştirebileceğini gösteren, çeşitli alanlarda bilgi ve becerilerini uygulamalarını gerektiren görevler içerir. Performans ödevlerinin amacı; Öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini ölçmek ve kazandıkları bilgileri günlük hayatta ne ölçüde kullanabildiklerini belirlemektir. Öğrencinin hayatındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını gösterir.

31 Öğrencilerin gerçek performanslarını ölçmek açısından uygun araçlardır.
Süreç içine yayılmıştır, zamana bağlı değildir. Öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. Proje ve performans ödevlerinin değerlendirilmesinde özellikle dereceli puanlama anahtarları kullanılmaktadır (dereceli puanlama).

32 15. Proje Ödevi Proje, öğrencilerin gerçek yaşama benzer işler üzerinde, özgün bir ürün ortaya koymak amacıyla yaptıkları bağımsız konu araştırmaları ve etkinliklerdir. Öğrenci merkezli olan bu yöntemde, öğretmen etkin değildir; sadece öğrenciye rehberlik etme ve değerlendirme görevini üstlenebilir. Proje değerlendirme formu kullanılarak puanlamada nesnellik sağlanabilir.

33 Proje Türleri Kısa Süreli Projeler: Birkaç saatlik ya da bir-iki haftalık projelerdir. Uzun Süreli Projeler: Birkaç aylık ya da uzun dönemli projelerdir. Eylem projeleri: Toplumdaki sorunların çözümüne yönelik projelerdir. Araştırma- İnceleme Projeleri: Belli bir konuda bilgi toplamaya ve toplanan bilgileri çözümleyerek sunmaya yönelik projelerdir.

34 Proje Konusu Öğrencilerin ilgilerini çekecek ve çözmeyi amaçladıkları herhangi bir problem proje konusu olabilir : Mektup yazma, rapor yazma, okulda ya da başka bir yerde sergilemek amacıyla piyes yazma, Okul dergisi çıkarma, Okulda çalışacak yeni eğitsel kollar kurma, Belirli konularda bir inceleme raporu hazırlama.

35 Türkçe Dersi Proje Ödevi Konuları 1/4
AÇIKLAMALAR 1. Okuma alışkanlığıyla ilgili anket çalışması. Belirlenen sorulara göre okul öğrencileri arasında okuma alışkanlıkları araştırılacak. 2. Şiir dinletisi. Grup olarak hazırlanacak. Seçilen şiirler müzik eşliğinde okunacak. 3. Tiyatro yazma ve canlandırma. Komedi ya da dram türünde yazılacak kısa bir oyun sahnelenecek. 4. Röportaj yapma. Belirlenen bir konuda, bir kişiyle röportaj yapılacak. 5. Türkçemizin önemini, güzelliklerini, doğru kullanılması gerektiğini anlatan afiş, resim, yazı hazırlama. Türkçe ile ilgili bilgi ve belgeler toplanacak. Hazırlanan belgeler kağıt ya da kartonlara yazılarak sınıf panosuna asılacak. 6. Bir kenti tanıtma. Bir kentin özelliklerini tanıtan yazılar, resimler toplanacak ve sunulacak. 7. Bir yazarı ya da şairi tanıtma. Seçilen yazarın ya da şairin kısa yaşamöyküsü ve eserleri araştırılacak. Fotoğrafları gösterilecek.

36 Türkçe Dersi Proje Ödevi Konuları 2/4
8. Bir öyküyü tiyatroya uyarlama. Seçilen bir öykü karşılıklı konuşmalara dönüştürülerek canlandırılacak. 9. Nasrettin Hoca’nın fıkralarını derleme, oyunlaştırma. Seçilen fıkralar okunacak, bir veya birkaç fıkrası karşılıkla konuşma biçiminde canlandırılacak. 10. Afiş tasarlama. Seçilen bir konuyla ilgili bilgi, belge ve resimler büyük bir kartona yapıştırılacak. 11. Dergi hazırlama.3 KİŞİLİK Grup olarak hazırlanacak. Belirli konularda yazılan yazılar, şiirler toplanarak dergi haline getirilecek. 12. Bilmece, fıkra, mani derlemesi. Beğenilen yazılar toplanarak bir araya getirilecek. (Resim, karikatür ve fotoğraf da eklenebilir.) 13. Türkçemizin yabancı dillerden olumsuz yönde etkilendiği örneklerin bulunması, sorunun çözümü için önerilerin sunulması. İlçemizdeki yabancı tabelalı olan dükkanların fotoğrafları çekilecek, Türk malı olduğu halde adı yabancı olan ürünler belirlenecek. Sorunların çözümü için öneriler sunulacak. 14. Türk yazar ve şairlerin resimlerinin derlenmesi.hayatları hakkında kısa bilgi verilecek. Türk edebiyatının önemli yazarlarının resimleri toplanacak. Kağıtlara yapıştırılarak fotoğraf albümü yapılacak.

37 Türkçe Dersi Proje Ödevi Konuları 3/4
15. Münazara (karşılıklı tartışma) 4 KİŞİLİK İkişer öğrenciden oluşacak iki grubun bir konu üzerinde tartışması. 16. Savaşların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini anlatan makale yazma. Konuyla ilgili araştırma yapılacak. Elde edilen bilgilerden hareketle bir makale yazılacak. 17. Ağacın insan yaşamındaki yeri ve önemini anlatmak. Ağacın önemi yazı, resim, şiir, karikatür ile anlatılacak. Ormanlarımızın korunmasıyla ilgili bilgiler verilecek. 18. Bulmaca hazırlama. Türkçe derslerinde açıklanan sözcüklerle ilgili kare bulmaca hazırlanacak. 19. Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınları. Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınlarının gösterdikleri cesaret ve özverili çabaları araştırılacak. Resimlerle desteklenecek. 20. Türklerin kullandığı alfabeler. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler ve bu alfabelerle yazılmış yazılar araştırılacak, örnekler bulunacak. 21. İzlenen bir filmin ya da tiyatronun eleştirilmesi. İzlenen bir film ya da tiyatro özetlenecek. İzlenen film ya da tiyatronun beğenilen ve beğenilmeyen yönleri açıklanacak.

38 Türkçe Dersi Proje Ödevi Konuları 4/4
22. Atasözlerinden yararlanarak kısa olay yazıları yazma. Seçilen atasözlerinin anlamıyla ilgili birkaç paragraflık öykücükler yazılacak. 23. Deyim derlemesi. Çok bilinen deyimlerin dışında kalan, ilgi çekici, merak uyandırıcı deyimler bulunarak bir araya getirilecek. Deyimler açıklanacak. 24. Türkü derlemesi. Varsa öyküleri yazılacak. Sevilen türküler bir araya getirilerek seçki (antoloji) oluşturulacak. (İstenirse seslendirilebilir.) 25. Okunan bir kitabın tanıtılması. Okunan bir kitap özetlenecek. Kitabın kısa eleştirisi yapılacak, diğer öğrencilere tanıtılacak. 26. Şiir seçkisi (antolojisi) oluşturma. Beğenilen şiirler bir araya getirilerek seçki oluşturulacak.(Resim, süsleme kullanılabilir.)

39 PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Projenin Adı: Öğrencinin; Adı ve soyadı: Sınıfı: No:
GÖZLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI DERECELER Zayıf Kabul Edilebilir Orta İyi Çok İyi 1 2 3 4 5 I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma İhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme TOPLAM II. PROJENİN İÇERİĞİ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenlenme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma III. SUNU YAPMA Türkçe’yi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma Severek sunu yapma GENEL TOPLAM

40 Proje ve Performans Görevinin Benzerlik ve Farklılıkları
Performans Ödevleri 1. Kısa süreli çalışmalardır (görevin ağırlığına göre tavsiye 1 hafta ay, 1 ay vb. olabilir) . 2. Her zaman ortada bir problem durumu olmaz. Öğrencilerin dersle ilgili temel beceri ve kazanımlarına hitap etmelidir 3. Yapılandırılmış çalışmalardır. 4. Yönergesi açıklanmaktadır. 5. Bireysel ya da grup çalışması olarak yapılabilir. Proje Ödevleri 1. Uzun Süreli Çalışmalardır (Projenin ağırlığına göre 2 Ay, 4 Ay vb. olabilir) . 2. Ortada Bir Problem Durumu Vardır ve Bilimsel Süreç Basamaklarına Uygun Olarak Hazırlanır 3. Yapılandırılmış çalışmalardır. 4. Yönergesi açıklanmaktadır. 5. Bireysel ya da Grup Çalışması Olarak Yapılabilir.

41 Proje ve Performans Görevinin Benzerlik ve Farklılıkları
Performans Görevleri 6. Dönem içerisinde öğrenci/öğrenciler her dersten en az bir performans görevi hazırlarlar. 7. Görevin konusunu ve içeriğini öğretmen belirler gerekirse öğrenci çalışmak istediği konuda görev alabilir. 8. Değerlendirme aracının hazırlanmasında öğrencilerin görüşleri alınabilir. 9. Değerlendirme ölçeği öğrenciye performans görevi ile öğrenciye verilmelidir. Projeler 6. Yıl içerisinde öğrenci/öğrenciler belirledikleri en az bir dersten proje hazırlarlar. 7. Proje konusunu öğrencinin kendisi belirler öğretmen bu noktada alternatifler sunabilir. 8. Değerlendirme aracının hazırlanmasında öğrencilerin görüşleri alınmalıdır. 9. Değerlendirme ölçeği (dereceli puanlama anahtarı) öğrenciye proje ile verilir. 10.Projeler teslim edildikleri dönem içerisinde değerlendirmeye alınır. 41

42 Türkçe dersinde uygulanan sistem tek tip değil, çoklu bir değerlendirme sistemidir.
Değerlendirme sürecine öğretmen ve öğrenci birlikte katılmaktadır.

43 Sonuç Yerine Değerlendirmenin sürekliliği sağlanmalı,
Değerlendirme Türkçe Dersi amaç ve kazanımlarına yönelik olmalı Değerlendirme birçok beceriyi kapsamalı Dil becerileri farklı ölçme araçları kullanılarak değerlendirilmeli Hem bireysel hem de grup değerlendirmeleri yapılmalı Değerlendirmede hem ürüne hem de sürece odaklanmalı Öz değerlendirme ve akran değerlendirmelerine yeterince yer verilmeli 43


"Ana Dili Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ölçme Araç ve Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları