Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB Tokat Hizmet Merkezi Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB Tokat Hizmet Merkezi Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB Tokat Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2 KOSGEB NEDİR? Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak 12.04. 1990 tarihinde 3624 sayılı Kanun kapsamında şimdiki Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kurulmuştur. T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

3 KOBİ NEDİR? 3624 sayılı Kanun gereği Kobi; 1-250 arası çalışan istihdam eden, Bilanço veya net satış hasılatı 40 Milyon TL’yi geçmeyen işletmelere kobi denir. Mikro, Küçük ve orta olmak üzere 3 ayrılır. Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço ( Milyon TL) Net Satış (Milyon TL) Mikro< 10< 1 Küçük< 50< 8 Orta< 250< 40

4 KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI GENEL DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

5

6 Programın amacı Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmıştır.

7 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; KOSGEB veya KOSGEB ile işbirliği ile diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

8 Yeni Girişimci Desteği DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 3.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz 15.000 İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000

9 GERİ ÖDEME Sabit Yatırım Desteği kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonra 24 (yirmidört) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

10

11 Genel Destek Programının süresi üç yıldır. GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler Yurt içi Fuar Desteği30.000,00 TL 5060 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000,00 TL Tanıtım Desteği15.000,00 TL Eşleştirme Desteği15.000,00 TL Bağımsız Denetim Desteği10.000,00 TL Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000,00 TL Danışmanlık Desteği15.000,00 TL Eğitim Desteği10.000,00 TL Enerji Verimliliği Desteği30.000,00 TL Tasarım Desteği15.000,00 TL Sınai Mülkiyet Hakları Desteği20.000,00 TL Belgelendirme Desteği10.000,00 TL Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği20.000,00 TL

12

13 Proje kültürünün ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin artırılması amaçlanmıştır. Programın Amacı

14 İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları; İstihdam artırıcı, İhracat artırıcı, Pazar payı artırıcı, Verimlilik artırıcı, Kapasite artırıcı, Maliyet düşürücü, Ürün/hizmet kalitesi yükseltici, Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı, Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı, Kurumsallaşmaya yönelik, Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeleri desteklenir.

15 Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay Destek Üst Limiti 150.000 TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. bölge % 60 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. bölge % 60

16 Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine KOSGEB değerlendirme Kurulu karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz. DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

17

18 Program ile; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde AR-GE bilincinin yaygınlaştırılması ve AR-GE kapasitesinin artırılması, Mevcut AR-GE desteklerinin geliştirilmesi, AR-GE ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamanın geliştirilmesi amaçlanmıştır.

19 Ar-Ge İnovasyon Programı için Proje Süresi 12-24 ay Endüstriyel Uygulama Programı için Proje Süresi 18 ay

20 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği20.000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Yurtdışı Kongre/ Konferans/ Fuar Ziyareti/ Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği25.000

21 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL)DESTEK ORANI (%) Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği18.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075

22

23 Program ile; KOBİ’lerin İşbirliği-Güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi

24 Proje Süresi 6-24 ay Destek Üst Limiti 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60

25 KOSGEB TOKAT HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL DESTEK PROGRAMI ▪ 7 tane yurt dışı iş gezisi (4 İspanya, 2 Almanya, 1 Dubai/Tayland) düzenlenmiştir. ▪ Nitelikli Eleman İstihdam Desteği alan 110 işletmede 127 nitelikli eleman istihdam edilmiştir. ▪ Genel Destek Programı kapsamında 322.384,45 TL kaynak aktarılmıştır. DESTEĞİN ADIDESTEĞİ KULLANAN İŞLETME SAYISI Yurt Dışı İş Gezisi Desteği136 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği110 Tanıtım Desteği21 Yurt İçi Fuar Desteği19 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği9 Belgelendirme Desteği9 Danışmanlık Desteği4 Enerji Verimliliği Desteği1

26 DESTEKLERDESTEĞİ KULLANAN İŞLETME SAYISI

27 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BİLGİLERİ YIL UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLEN İLÇELER ADET 2012 MERKEZ20 REŞADİYE4 NİKSAR3 TURHAL4 ALMUS2 ARTOVA1 BAŞÇİFTLİK2 PAZAR1 SULUSARAY2 YEŞİLYURT1 ZİLE1 TOPLAM 38 YIL VERİLEN UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM SAYISI U.G. EĞİTİMİ ALAN KİŞİ SAYISI 2011441830 2012381650 2013390 TOPLAM853570

28 2012 Yılında Düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İlçelere Göre Dağılımı UGE Kursiyer Dağılımı

29 KOSGEB TOKAT HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI İLE AÇILAN İŞ YERİ SAYISI İŞ YERİ AÇILAN YERİŞ YERİ SAYISI MERKEZ125 TURHAL28 ERBAA19 REŞADİYE26 NİKSAR12 ALMUS5 ZİLE9 PAZAR5 SULUSARAY2 ARTOVA2 YEŞİLYURT2 TOPLAM235 İŞ YERİ AÇAN KİŞİ DAĞILIMI ERKEK: 125 KADIN: 110

30

31 %7 Teorinin Pratiğe Dönüşümü Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Alan Kişi Sayısı Açılan İş Yeri Sayısı 3570235

32 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA AKTARILAN KAYNAK MİKTARI YILÖDENEN TUTAR (TL) TOPLAM ÖDENEN TUTAR (TL) 2011604.830,50 1.548.145,11 2012943.314,61

33 KOSGEB TOKAT HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA AKTARILAN KAYNAK MİKTARI 51 Adet İşletme KOBİ Proje Destek Programı Almaya Hak Kazanmıştır. YILÖDENEN TUTAR (TL) TOPLAM ÖDENEN TUTAR (TL) 2011423.704,00 1.131.513,93 2012707.809,93

34 KOSGEB TOKAT HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA AKTARILAN KAYNAK MİKTARI DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA TOPLAM AKTARILAN KAYNAK MİKTARI 3.040.287,25 TL TEŞEKKÜRLER KOSGEB Tokat Hizmet Merkezi Müdürü Köksal ÖZEN


"T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB Tokat Hizmet Merkezi Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları