Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOGO Klinik Ortamlarda Ölçme- Değerlendirme Mehmet Ali GÜLPINAR MD, PhD 29 Kasım 2008, Ankara XIV. TUEK ’08 UYEK PANELİ, TTB-UDEK MÜTF TEAD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOGO Klinik Ortamlarda Ölçme- Değerlendirme Mehmet Ali GÜLPINAR MD, PhD 29 Kasım 2008, Ankara XIV. TUEK ’08 UYEK PANELİ, TTB-UDEK MÜTF TEAD."— Sunum transkripti:

1 LOGO Klinik Ortamlarda Ölçme- Değerlendirme Mehmet Ali GÜLPINAR MD, PhD 29 Kasım 2008, Ankara XIV. TUEK ’08 UYEK PANELİ, TTB-UDEK MÜTF TEAD

2 LOGO Kapsam Ölçme-değerlendirme (ÖD): Tanımlar, yaklaşımlar, ilkeler 1 Bir Sistem Olarak ÖD 2 Uzmanlık Eğitiminde Öğrenme ve ÖD 3 Performansa ve İşe Dayalı ÖD Yöntem ve Araçları 4

3 LOGO Yeterlik BiBiBiBi Y2 Bc T Y2 Alt- yeterlik2 Bilgi Beceri Alt- yeterlik1 Tutum Yeterlik:  İlgili bilgi, beceri, tutum ve/ veya alt yeterliklerden oluşan bütün  Yeterlikler  Klinik nedenselleştirme ve karar verme  İletişim becerileri  Tıbbi görüşme  Fizik muayene becerileri  Teknik/ psikomotor beceriler  Profesyonellik  Organizasyonel, yönetimsel beceriler vs Birkaç tanım

4 LOGO Performans Performans Y1 Y4 Y2 Y3 Y5 Organizasyon Planlama Klinik karar verme İletişim Profesyonellik Psikomotor beceri X  Klinikte bir işi yerine getirirken sergilediğimiz, ilgili tüm yeterliklerin bir araya gelmesiyle oluşan davranış bütünü  Kendini oluşturan yeterliklerin toplamından fazla  Bağlamsal bilgi ve beceriler gerektirir

5 LOGO Yeterliğe Dayalı ÖD  Standartlaştırılmış, temsili (simüle) klinik ortamlarda yeterlik alanlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi  Son yıllarda yaşanan değişim  Daha bütüncül yaklaşım Yeterliklerin entegrasyonu ve Global derecelendirme Eğitime/ öğrenmeye etkisi:  Yeterliklerin ayrı ayrı ele alınması  Yeterliklerinin/ becerilerin izolasyonu “Compartmentalizations of skills”  Yeterlikler arası geçişlerin zorlaşması, bağlantıların, entegrasyonun yitirilmesi  Yeterliklerdeki yetkinlikler performans için gerekli ama tek başına yeterli değil

6 LOGO Performansa Dayalı Öğrenme ve ÖD  Klinik ortamlarda, iş sırasında öğrenme ve değerlendirme Merkezinde ilgili yeterlikleri açıkça tanımlanmış PERFORMANSLAR var  İşe dayalı (work-based) öğrenme ve işe dayalı ölçme-değerlendirme  Bağlamsal (contextual), yaşantısal öğrenme Klinik bağlam ve yaşantılar

7 LOGO ÖD’nin amaç ve hedefleri Öğrenim hedefleri Öğretim yöntemleri İyileştirme Planlama Geliştirme Uygulama Değerlendirme  Ölçme-değerlendirme sistemi/ programı  ÖD’yi eğitimsel perspektiften, program tasarımı bağlamında ele alma  Başka bir ÖD sistemini alıp adapte etmek yerine ÖD ile ilgili kavram ve ilkeleri temel alıp kuruma uygun ÖD sistemini geliştirme UYGUNLUKUYGUNLUK Yaklaşımlar, ilkeler…

8 LOGO Genel Olarak ÖD Süreci Veri/ bilgi toplama: Belirlenmiş hedefler doğrultusunda veriler toplama ÖD Süreci Karar verme: Toplanan verileri belirlenmiş standartlar, ölçütler ile karşılaştırarak karar verme Savunulabilir HEDEFLER KANITLAR STANDARTLAR ÖLÇÜTLER

9 LOGO ÖD Tasarım Sürecinin Aşamaları  ÖD’nin amacının belirlenmesi  Niçin yapıyoruz, amacımız ne?  Tasarım ve uygulama sürecinin planlanması  Tasarım ve uygulama sürecini nasıl ve kimlerle yürütelim, nasıl koordine edelim? Değerlendiricileri nasıl seçelim, nasıl yetiştirelim?  Takvimlendirme  Ne zaman/ hangi dönemlerde değerlendirelim?  ÖD alanlarının belirlenmesi  Neleri Değerlendirelim?

10 LOGO ÖD Tasarım Sürecinin Aşamaları  ÖD içeriğinin seçilmesi ve oluşturulması  Uygun ve kapsayıcı örneklemi nasıl oluşturalım?  ÖD yöntem ve araçlarının seçilmesi  Değerlendirmeyi hangi yöntem ve araçlarla yapalım?  Başarı standartların belirlenmesi (standart setting)  Sonuçları nasıl kullanalım, nasıl karar verelim?  Ölçme-değerlendirme sisteminin değerlendirilmesi ve düzeltilmesi  Geliştirilen ölçme-değerlendirme sisteminin uygunluğunu/ uygulanabilirliliğini, etkinliğini nasıl değerlendirelim?

11 LOGO Tasarım Süreci - Yaklaşımlar, İlkeler…  Eğitim programının bileşenleri arasında karşılıklı etkileşim ve uygunluk aranması  Öğrenim hedefleri  Öğretim yöntemleri ve stratejileri  Ölçme değerlendirme yöntemleri  ÖD için uygun/ kapsayıcı örneklem ve yöntem seçimi EŞLEŞTİRME/ TABLOSU (BLUEPRINT)

12 LOGO Eşleştirme Tablosu: Şablon “TASK” LİSTESİ YETERLİK ALANLARI ÖĞRENME ORTAMLARIDEĞERLENDİRME 1234567 Klinik Ortam/ Öğretim ortamı Öğrenme Yöntem ve Stratejileri Performans standardı/ düzeyi ve ölçütleri Değ. Yöntem ve Araçlar 1……………….. 2. ……………… 3. ………………

13 LOGO Eşleştirme Tablosu - Bir Örnek Hamdy, The Clinical Teacher, 2006, 3, 175-9

14 LOGO Tasarım Süreci - Yaklaşımlar, İlkeler…  Herhangi bir ölçme değerlendirme yöntemi/ aracı yerine bütün olarak ölçme- değerlendirme sistemine odaklanma  Mutlak olarak “güvenilir” veya “geçerli” bir yöntem??? Önemli olan nokta: –her biri belirli alanları değerlendirmek için daha uygun olan yöntemlerin, birden çok farklı yöntem ve araçların kullanımı (çoklu değerlendirme) –seçilen bu yöntemlerin bütün içindeki yeri, uygunluğu ve birbirlerini tamamlaması –bu yöntem ve araçların sınırlıkları dikkate alınarak kullanılması

15 LOGO ÖD Yöntem ve Araçlarının Seçilmesi  Seçim sırasında şu beş ölçüt birlikte dikkate alınır fakat değerlendirmenin amacına göre kendi aralarında ağırlıklandırılır.  Güvenirlik  Geçerlilik  Eğitime/ öğrenmeye etkisi  Maliyeti  Kabul edilebilirliği/ uygulanabilirliği

16 LOGO Yaklaşımlar, İlkeler  Bütüncül, dinamik ve otantik  Yeterliklerin entegrasyonu, performans  Çok-boyutlu, çok-yöntemli  “tüm resmin” farklı ölçme değerlendirme yöntem ve araçları ile çoklu değerlendirilmesi İhmal edilebilen boyutlar: duyuşsal ve metabilişsel!!!  Gelişimsel ve bireyselleştirilmiş  Mesleki ve kişisel gelişim  Öğrenme süreci ile ÖD sürecini mümkün olduğu kadar içi içe (embeddedness) tasarlama ve yürütme

17 LOGO Uzmanlık Eğitiminde Öğrenme ve ÖD Tek başına BİLMEK ve/veya YAPMAK üzerinden giden eğitim etkinlikleri yeterli değil DÜZEYLENDİRİLMİŞ ve YÖNLENDİRİLMİŞ KLİNİK YAŞANTILAR/ PERFORMANSLAR (Graded & Guided Clinical Experiences) + REFLEKSİYON (Reflection on)

18 LOGO Uzmanlık Eğitiminde Öğrenme Süreci İlgili yeterlik alanları tanımlanmış PERFORMANSLAR Önceki klinik yaşantılar Bilgiler, Yeterlikler REFLEKSİYON (Yansıtıcı düşünme, Geribildirim) GELİŞİMSEL Düzeylendirilmiş, Yönlendirilmiş (Graded & Guided) Zengin Klinik Yaşantılar EĞİTİM PROGRAMI ÇEP + Bireysel Gelişim Koridorları İşe dayalı + öz düzenlemeli öğrenme Çekirdek “task”ları, genel ve özel yeterlik alanları belirlenmiş Etkin ve sürekli danışmanlık ÖĞRENME/ İŞ ORTAMININ İKLİMİ Güvenli, insani ve yapıcı Makul, esnek, dengelenmiş iş yükü (eğitim, hizmet, araştırma)

19 LOGO Uzmanlık Eğitiminde Temel Yeterlik Alanları *PMETB’nin belirlediği teknik olmayan (genel profesyonel) yeterlik alanları:  Profesyonellik  İletişim becerileri  Liderlik, yönetim ve takım çalışması  Hasta güvenliği  Araştırma  Eğitim ve öğretme  Teknik ve teknik olmayan becerilerin entegrasyonu ve dengelenmesi *POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION AND TRAINING BOARD (PMETB, UK)

20 LOGO Uzmanlık Eğitiminde Temel Yeterlik Alanları *ACGME’in uzmanlık eğitimi için belirlediği genel yeterlik alanları:  Hasta bakımı  Tıbbi bilgi  Uygulamaya-dayalı öğrenme ve gelişim  Kişilerarası ve iletişim becerileri,  Profesyonellik  Sağlık sistemlerine-dayalı uygulama *ACCREDITATION COUNCIL FOR GRADUATE MEDICAL EDUCATION (ACGME)

21 LOGO Uzmanlık Eğitiminde Nihai Hedefler UZMAN HEKİM HEKİM EĞİTİCİ ARAŞTIRICI Genel ve uzmanlık alanına spesifik temel yeterliklere sahip Kişisel gelişim Yaşam boyu bağımsız birer öğrenen olma (STE, SMG) KİŞİ ve TOPLUM SAĞLIĞININ, HASTA BAKIMININ NİTELİĞİNİ ARTIRMA

22 LOGO Klinik Ortamlarda ÖD  İş süreci, öğrenme süreci ve ÖD süreci iç içe (embedded)  Gelişimsel ve sürekli Biçimlendirici değerlendirme –geribildirim verme, güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarma ve performansı geliştirme VE Karar vermeye yönelik değerlendirme –Bir üst düzeye geçme, sertifikasyon, yeniden sertifikasyon

23 LOGO Klinik Eğitimde ÖD Sistemi  Klinik ortamlarda doğrudan gözlem + geribildirim 1.Standartlaştırılmış temsili klinik ortamlarda yeterliklerin değerlendirilmesi –Klinik Temsile (Simülasyona) Dayalı Ölçme- Değerlendirme, KTÖD (Simulation-based assessment) 2. Gerçek klinik ortamlarda, iş başında performansın değerlendirilmesi –İşe Dayalı Ölçme-Değerlendirme, İDÖD (Work-based assessment) B.Bilgiye yönelik ÖD (BYÖD)  özellikle olguya dayalı sınavlar

24 LOGO Klinik Eğitimde ÖD Sistemi  KTÖD ve İDÖD yöntemlerinin psikometrik niteliğini (güvenirlik ve geçerlik) artırmak için;  Kapsayıcı/ yeterli örneklem Çok sayıda (6-10) farklı klinik durum/ uygulama  Çoklu değerlendirici  Değerlendirme formları

25 LOGO Uzmanlık Eğitiminde ÖD Sistemi İŞLEYİŞİNİ/ YAPILIŞINI BİLİR YAPAR YAPILIŞINI GÖSTERİR BİLİR Meta bilişsel bilgi ve beceriler Rethans et al., Medical Education, 2002, 36, 901-9; Shumway & Harden, Medical Teacher, 2003, 25(6), 569-84 MEZUNİYET SONRASI MEZUNİYET ÖNCESİ İDÖD KTÖD BYÖD Uzmanlık Eğitiminde ÖD sistemi: 1. Merkeze PDÖD/ İDÖD’yi al 2. PDÖD ile YDÖD iyi dengele 3. Bu ikisini BYÖD ile destekle

26 LOGO ÖD Alanları ve Yöntemlerin Seçimi Performans/ Bağlamsal ve işlemsel bilgi ve beceriler Klinik karar verme, Profesyonellik vs Yeterlikler/ işlemsel bilgi ve beceriler: Klinik bec, pratik uygulamalar, iletişim bec. bilgi yönetimi vs İşlemsel bilgiler Olgusal/ Kavramsal bilgi İŞLEYİŞİNİ/ YAPILIŞINI BİLİR YAPAR YAPILIŞINI GÖSTERİR BİLİR Meta bilişsel bilgi ve beceriler Performansa dayalı ÖD (PDÖD) İşe dayalı ÖD: (MiniCEX, DOPS, CbD, Gelişim dosyası, 360 değer) Yeterliğe dayalı ÖD (YDÖD) Simülasyona dayalı ÖD: (Sim/ Stand. Hasta, OSCE) Bilgiye yönelik ÖD (BYÖD) Yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav vs Bilgiye yönelik ÖD Rethans et al., Medical Education, 2002, 36, 901-9; Shumway & Harden, Medical Teacher, 2003, 25(6), 569-84

27 LOGO Örnek: Cerrahi Eğitiminde ÖD Sistemi* *Intercollegiate Surgical Curriculum Programme, ISCP)

28 LOGO Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE)  Standartlaştırılmış temsili klinik ortamlarda gerçekleştirilen YDÖD  Standartlaştırılmış/ simüle hasta kullanılabilir  Amaç: Karar vermeye yönelik değerlendirme  Değerlendirme alanları:  tıbbi görüşme  fizik muayene  iletişim becerileri  uygulamaya yönelik, girişimsel beceriler  klinik karar verme  tanı ve tedavi planı oluşturma vs

29 LOGO Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE)  Genellikle her birinde bir yeterlik alanının değerlendirildiği 5-20 dk’lık istasyonlardan (en az 3-4) oluşur.  Değerlendirme formu ile gözlem+geribildirim  kontrol listesi  global derecelendirme

30 LOGO OSCE Değerlendirme Formu Aeder et al. Education For Health 7, 2007, http://educationforhealth.net

31 LOGO İşe Dayalı Ölçme-Değerlendirme  Mini Klinik Sınav (Mini-clinical evaluation examination, MiniCEX)  Uygulamaya yönelik, girişimsel, cerrahi becerilerin doğrudan gözlemle değerlendirilmesi (Direct Observation of Procedural Skills, DOPS) (Procedure-Based Assessment, PBA)  Olguya dayalı tartışma (Case-based discussion, CbD)  360 derece değerlendirme,mini-akran değerlendirme aracı ( Mini-peer assessment tool, MiniPAT)  Gelişim dosyası (portfolio)

32 LOGO Mini Klinik Sınav, MiniCEX  Klinik ortamlarda yapılandırılmış gözlem formu ile doğrudan gözlem (15-20 dk) + geribildirim  Amaç:  Biçimlendirici değerlendirme  Karar vermeye yönelik değerlendirme  Değerlendirilen yeterlikler:  Tıbbi görüşme,  Fizik muayene,  İletişim,  Klinik değerlendirme,  Profesyonellik,  Organizasyona ve yönetmeye yönelik beceriler

33 LOGO MiniCEX Değerlendirme Formu Intercollegiate Surgical Curriculum Programme, ISCP, http://www.iscp.ac.uk

34 LOGO Uygulamaya Yönelik, Girişimsel Becerilerin Doğrudan Gözlemle Değerlendirilmesi  Yapılandırılmış gözlem formu ile pratik, girişimsel ve cerrahi becerilerin doğrudan gözlenmesi + geribildirim  iv kanulasyon, iv infüzyon  EKG’nin çekilmesi ve yorumu  üretral kateterizasyon  NG tüp, endoskopi  Kolonoskopi  Entübasyon  Abse drenajı  Ameliyatlar vs  DOPS, cerrahi DOPS, PBA

35 LOGO DOPS Değerlendirme Formu Healthcare Assessment & Training, HcAT, http://www.hcat.nhs.uk/

36 LOGO PBA Değerlendirme Formu (Apendektomi)

37 LOGO PBA Değerlendirme Formu

38 LOGO PBA Değerlendirme Formu Intercollegiate Surgical Curriculum Programme, ISCP, http://www.iscp.ac.uk

39 LOGO Olguya Dayalı Tartışma  Yapılandırılmış olgu sunumu ve tartışması  Hasta kayıtlarının/ dokümanlarının kullanılması  Değerlendirme formları kullanılarak yıl içinde 4-6 farklı olgu üzerinden değerlendirme yapılır  Değerlendirme alanları:  Klinik nedenselleştirme, karar verme  Tıbbi bilginin klinik durumlarda kullanılması  Etik ve yasal tartışma

40 LOGO CbD Değerlendirme Formu HcAT, www.hcat.nhs.uk

41 LOGO 360 Derece Değerlendirme  360 derece değerlendirme, mini-akran değerlendirme (MiniPAT)  Amaç:  biçimlendirici değerlendirme  karar vermeye yönelik değerlendirme  Çok sayıda kişiden değerlendirme alınır  üstler,  akranlar,  hasta ve yakınları,  kendisi vs  Ölçekler ve anketler kullanılır  Değerlendirme alanları  Profesyonellik  Kişilerarası ve iletişim becerileri  Yönetim becerileri  Hasta yönetimi  Kendi kendini yönetim  Ekip çalışması vs

42 LOGO 360 Derece Değerlendirme Formu Whitehouse et al., Medical Teacher, 2007, 29, 171-6

43 LOGO Mini-Akran Değerlendirme (MiniPAT) Formu Intercollegiate Surgical Curriculum Programme, ISCP, http://www.iscp.ac.uk

44 LOGO Asistan Gelişim Dosyası (Portfolio)  Öğrenme ve ölçme değerlendirme yöntemi  Öğrenme ve gelişim sürecini öğrenciyle birlikte planlama, izleme, değerlendirme ve revize etme  Bireyselleştirilmiş/ farklılaştırılmış eğitim  Belirlenmiş hedefler doğrultusunda öğrencilerin,  yaptıkları işleri ve  bu işlerle ilgili refleksiyonları amaçlı olarak bir araya getirmesi bireysel, akran ve eğitici refleksiyonları  Düzenli aralıklarla (3-6 ayda bir) asistan ile eğitim danışmanının buluşması

45 LOGO Asistan Gelişim Dosyası  ÖD yöntemi olarak amaç:  Biçimlendirici değerlendirme ve bireysel gelişim Güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarma Bireysel gelişimini takip  Karar vermeye yönelik değerlendirme yeniden sertifikasyon, bir üst düzeye geçiş  Performans standartları ve değerlendirme ölçütlerinin açıkça belirlenmiş olması önemli

46 LOGO Bitirirken… Uzmanlık eğitiminde  Eğitim programını yeterlik alanları tanımlanmış klinik performanslar + refleksiyonlar üzerinden tasarlama ve uygulama Geliştirilen ÖD sisteminde  yeterli/ kapsayıcı örneklem  çok sayıda değerlendirici  çoklu değerlendirme İDÖD’yi merkeze alma ve bunu YDÖD ile dengeleme ÖD yöntem ve araçlarını ayrı ayrı ele almak yerine seçilen bu yöntemlerin bütün içindeki yerine, uygunluğuna, birbirini tamamlamalarına odaklanma

47 LOGO Sunum ile ilgili değerlendirmeleriniz, önerileriniz ve sorularınız için: mgulpinar@marmara.edu.tr mgulpinar@marmara.edu.tr MÜTF


"LOGO Klinik Ortamlarda Ölçme- Değerlendirme Mehmet Ali GÜLPINAR MD, PhD 29 Kasım 2008, Ankara XIV. TUEK ’08 UYEK PANELİ, TTB-UDEK MÜTF TEAD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları