Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 İl Koordinatörlükleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 İl Koordinatörlükleri."— Sunum transkripti:

1 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 İl Koordinatörlükleri Personel Eğitimi TÜRKİYE’ NİN KIRSAL KALKINMA PROGRAMI TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

2 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 2  AB Kırsal Kalkınma (IPARD) Bileşeni  Türkiye’de Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı hazırlık çalışmaları  1. Dönem (2007-2009) ve 2. Dönem (2010-2013) IPARD Programında yer alan tedbirler ve alt tedbirler  1. Dönem (2007-2009) ve 2. Dönem (2010-2013) IPARD  Program Uygulanacak İller  İllerde Uygulanacak Tedbirler  IPARD Kazanımları  Teklif Çağrısı SUNUM PLANI 2

3 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 3 IPA NEDİR? n IPA, aday ve potansiyel aday ülkelere yardım etmeye yönelik bir “Katılım Öncesi Yardım Aracı”dır. n 5 farklı program ve aracın yerini tutar: PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS ve Türkiye katılım öncesi araçları n Şunları sağlayacaktır: Ô AB Yardımlarının daha yüksek derecede tutarlılığını ve koordinasyonunu Ô AB finansmanı kurallarının aşamalı olarak benimsenmesi yoluyla Yapısal Fonlar, Uyum Fonları ve Kırsal Kalkınma Fonlarına yönelik daha iyi hazırlanmayı

4 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 4 IPA BİLEŞENLERİ  Geçiş Yardımı ve Kurumsal Yapılanma  Sınır Ötesi İşbirliği  Bölgesel Kalkınma  İnsan Kaynaklarının Gelişimi  Kırsal Kalkınma (IPARD)

5 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 5 Kurumsal Kapasite Gelişimi Sınırötesi İşbirliğiBölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Aday ülkenin çeşitli müktesabat başlıkları altında müktesabatı uygulamaya yönelik kurumsal kapasitesini geliştirmeyi hedeflemektedir. Aday ülkenin diğer yararlanıcılar ile veya üye devletlerle sınırötesi işbirliği konularını desteklemeyi hedeflemektedir.  Ulaştırma, çevre (su, atık su ve hava kalitesi konuları),  enerji (yenilenebilir ve enerji verimliliği konuları),  eğitim, sağlık altyapıları ve bilişim teknolojileri dahil KOBİ’lere destek.  Aday ülkeyi Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonunun kullanımına hazırlamayı hedeflemektedir. İstihdama erişim, sosyal içerme, insan sermayesine yatırım (eğitim- sağlık) gibi alanlarda faaliyetleri destekleyecektir.  Tarım işletmelerine yatırım  Tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması  Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi  Üretici birliklerine teknik destek KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) (2007 – 2013) I.II.III. IV.V.

6 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 6 AB IPARD bileşenin amaçları Katılım sürecinde aday ülkelere;  AB Ortak Tarım Politikası (OTP) ile ilgili müktesebatın uygulanmasına destek olmak  Tarım sektörü ile kırsal alanların sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak

7 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 7 AB IPARD öncelikleri ve tedbirleri  Avrupa Komisyonu tarafından IPARD kapsamındaki üç ö ncelik altında dokuz adet tedbir belirlenmiş olup, her ü lkenin kendi koşullarına g ö re uygun tedbirleri se ç mesi ve se ç ilen bu tedbirler temelinde planlarını hazırlamaları şart koşulmuştur.

8 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 8 AB IPARD öncelikleri ve tedbirleri NoÖnceliklerTedbirler 1.Pazar etkinliğinin geliştirilmesi ve Topluluk standartlarının uygulanması 1. Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılması için tarımsal işletmelere yatırım 2. Tarım ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım 3. Üretici gruplarının kurulmasına destek 2.Tarımsal çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlayıcı faaliyetler ve LEADER yaklaşımı 4. Kırsal alanların ve çevre ile ilgili faaliyetlerin uygulanması için hazırlık 5. Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması (LEADER) 3.Kırsal ekonominin geliştirilmesi 6. Kırsal altyapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 7. Kırsal ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi 8. Eğitim 9. Teknik yardım

9 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 9 AB IPARD fonlarının kullanılabilmesi i ç in temel gereklilikler, n Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması n Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ve İl Koordinatörlüklerinin kurularak Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmesi

10 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 10 Yönetim Otoritesi;  Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanması  İzleme ve Yönlendirme Komitesinin oluşturulması  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kurulması çalışmalarını yürütme görevlerini yerine getirmek üzere, Yönetim Otoritesi olarak Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı Proje Yönetimi ve Mali Kontrol Dairesi Başkanlığı görevlendirilmiştir. IPARD Programı

11 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 11 Türkiye’de IPARD Programı Hazırlık Çalışmaları

12 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 12 IPARD Programı hazırlık çalışmaları  Politika çerçeve belgesi hazırlandı  Sektör Analizleri yapıldı  IPA-Kırsal Kalkınma Planının Hazırlanmasına yönelik “Teknik Yardım Projesi”  IPARD Planı “Ön-Değerlendirme (ex-ante evaluation) Projesi” çalışmaları gerçekleştirildi. IPARD Programı

13 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 13 Politika çerçeve belgesi n Ulusal kalkınma planları, programları, ulusal kırsal kalkınma stratejisi ve tarım stratejisinde öngörülen ilke ve hedefler ile uluslararası taahhütler ve Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım programlarına uyum çerçevesinde, tarım sektörü ve kırsal alanların mevcut durumu ve ihtiyaçları değerlendirilmek amacıyla hazırlanmıştır. IPARD Programı

14 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 14 Sektör Analizi n Üretici/çiftçi, işleme sanayi, pazar ve ticaret ve hükümet politikalarındaki mevcut durumun tanımı n Bunların AB standartlarına ulaşma düzeyinin analizi n Geçmişteki eğilimler ve geleceğe yönelik muhtemel gelişmeler n Sektör düzeyinde güçlü ve zayıf yanların tanımlanması n Sektör için tavsiyelerin yer aldığı sonuçları içeren sektör analizi çalışmaları yapılmıştır. IPARD Programı

15 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 15 Sektör Analizleri nSüt sektör analizi: FAO desteğiyle-Eylül 2005 nKırmızı Et ve Kanatlı Eti ile Meyve -Sebze sektör analizleri: İngiliz Agri-Systems adlı Özel Firma-Haziran 2006 nSu Ürünleri sektör analizi: AB-Su Ürünleri Projesi çerçevesinde KKGM tarafından yürütülmüş-Ekim 2006 IPARD Programı

16 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 16 IPARD Programı 16 Hazırlık çalışmalarında;  İlgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, STK’lar vb. paydaşlarla çalışılmış ve görüşleri alınmış  Sektör temsilcileri ile çalıştaylar yapılmış  Belirlenen alanlara ilişkin, katılımcılığı artırmak amacıyla, yerinde incelemelerde bulunulmuştur.

17 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 17 IPARD Programı 17 Temel Belgeler  Dokuzuncu Kalkınma Programı  Tarım Strateji Belgesi  Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde belirtilen ülkemiz öncelikleri ile  AB çok yıllık planlama dokümanı ile ilgili mevzuatları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

18 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 18 Kırsal Kalkınma (IPARD) Planının Hazırlanmasına yönelik “Teknik Yardım Projesi” nTeknik Yardım çalışmaları; “Kırsal Kalkınma Planının Hazırlanmasına Destek ve Planın Uygulanması İçin Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi”nin Teknik Yardım Bileşeni kapsamında yürütülmüş olup, 13.12.2006 tarihinde başlamıştır.  IPARD Planı Çalışma Grubu ve  Yönlendirme Komitesi (Steering Committee) kurulmuştur. IPARD Programı

19 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 19 IPARD Planı ön-değerlendirme projesi; nAB 1698/2005 sayılı kırsal kalkınma yönetmeliğine göre; hazırlanan IPARD Planı’nın bağımsız bir teknik ekip tarafından ön-değerlendirmesinin yapılması gerekmekte olup, ön değerlendirme (ex-ante evaluation) çalışmaları 12 Mart 2007 tarihinde başlamış, 30 Mayıs 2007 tarihinde rapor hazırlanmıştır. IPARD Programı

20 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 20 IPARD fonlarının kullanılabilmesi i ç in temel gereklilikler, IPARD Programı  Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Avrupa Komisyonu Kırsal Kalkınma Komitesi tarafından 19 Aralık 2007 tarihinde ve komisyon tarafından da resmi olarak 25 Şubat 2008 tarihinde kabul edilmiş  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kurulmasına ilişkin 5648 sayılı kanun 18 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

21 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 21 IPARD Programı 21 IPARD Programında (2007-2013)  Desteklenecek tedbirler ve sektörler  Uygulanacak iller  Faydalanıcılar  Uygun yatırım alanları ve  Mali dağılımları yer almaktadır.

22 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 22 IPARD Programının uygulanacağı illerin seçimi nSektör analizleri çerçevesinde; İllerin desteklenecek sektörler itibariyle potansiyelleri nÇözüme kavuşturulması gereken problemlerin varlığı nİllerin GSYİH’dan aldığı pay nİller arası net göç hızı gibi kriterlere dikkat edilmiştir. IPARD Programı

23 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 23 Seçilen illerde sektörlerin belirlenmesi  Üretim potansiyeli  Hayvan sayısı  İklimsel koşullar  Seçilen sektörlerle ilgili olarak illerin gereksinimleri ve IPARD’dan sağlanacak desteklerle rekabetçi bir yapıya kavuşma potansiyelinin olması  İller arası sinerjinin sağlanabilmesi açısından bölgesel/coğrafik odaklanma  Çiftlik bazındaki faaliyetler (arıcılık, süs bitkileri yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ve işlenmesi), yerel ürünler, kültür balıkçılığı ve kırsal turizm potansiyeli kriterler göz önüne alınmıştır. IPARD Programı

24 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 24 IPARD Programı Türkiye IPARD Programında Desteklenecek Tedbirler Alt-tedbirler /Sektörler (2007-2013)

25 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 25 Tedbirler 1.Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırım 2.Tarım ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım 3.Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 4.Üretici Gruplarının kurulmasına destek sağlanması 5.Teknik yardım 25 IPARD Programı

26 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 26 IPARD Programı Sektörler n Et ve Et Ürünleri (kırmızı, beyaz) n Meyve/sebze n Süt ve Süt Ürünleri n Su ürünleri 26

27 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 27 Tedbir no Tedbir AdıSektör/alt tedbir 1.1 Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar 1. Süt üreten tarımsal işletmeler 2. Et üreten tarımsal işletmeler 1.2 Tarım ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım 1. Süt ve süt ürünlerinin, 2. Et ve Et ürünlerinin, 3. Meyve ve Sebzelerin 4. Su ürünlerinin, işlenmesi ve pazarlanması 1.3 Üretici Grupların kurulmasına destek sağlanması 3.1 Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 1. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 2. Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi 3. Kırsal turizm 4. Akuakültürün geliştirilmesi 1. Dönem (2007-2009) IPARD Programında Desteklenecek Tedbir ve Alt-tedbirler

28 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 28 Tedbir no Tedbir AdıSektör/alt tedbir 2.1 Kırsal alanların ve çevre ile ilgili faaliyetlerin uygulanması için hazırlık 1. Erozyon kontrolü 2. Su kaynaklarının korunması 3. Bio-çeşitlilik 2.2 Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması (LEADER) 1. Yetenek kazandırma, kırsal alanların harekete geçirilmesi ve yerel kalkınma stratejisinin hazırlanması 2. Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması 3. Yerel Eylem Gruplarının(YEG) faaliyet giderleri 4. İşbirliği projelerinin uygulanması 2.Dönem (2010-2013) IPARD Programında İlave Olarak Desteklenecek Tedbir ve Alt-tedbirler

29 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 29 IPARD Programı Türkiye IPARD Programı Uygulanacak İller (2007-2013)

30 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 30 IPARD Programı 1.Dönem (2007-2009)Dönem (2007-2009) 2.Dönem (2010-2013)Dönem (2010-2013) Desteklenecek Tedbirlerin Uygulanacağı İllere Göre Dağılımı

31 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 31 Sivas İlinde Uygulanacak Tedbirler/Sektörler Tedbir no Tedbir AdıSektör/alt tedbir 1.1 Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar 1. Süt üreten tarımsal işletmeler 2. Et üreten tarımsal işletmeler (Kırmızı Et) 1.2 Tarım ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım 1. Süt ve süt ürünlerinin 2. Et ve Et ürünlerinin (Kırmızı Et) 4. Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 1.3 Üretici Grupların kurulmasına destek sağlanması 3.1 Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 1. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 2. Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi 3. Kırsal turizm 4. Akuakültürün geliştirilmesi

32 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 32 Tokat İlinde Uygulanacak Tedbirler/Sektörler Tedbir no Tedbir AdıSektör/alt tedbir 1.1 Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar 1. Süt üreten tarımsal işletmeler 2. Et üreten tarımsal işletmeler (Kırmızı Et) 1.2 Tarım ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım 1. Süt ve süt ürünlerinin 2. Et ve Et ürünlerinin (Kırmızı Et) 3. Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması 1.3 Üretici Grupların kurulmasına destek sağlanması 3.1 Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 1. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 2. Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi 3. Kırsal turizm 4. Akuakültürün geliştirilmesi

33 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 33 Yozgat İlinde Uygulanacak Tedbirler/Sektörler Tedbir no Tedbir AdıSektör/alt tedbir 1.1 Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar 1. Süt üreten tarımsal işletmeler 2. Et üreten tarımsal işletmeler (Kırmızı Et) 1.2 Tarım ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım 1. Süt ve süt ürünlerinin 2. Et ve Et ürünlerinin (Kırmızı Et) işlenmesi ve pazarlanması 1.3 Üretici Grupların kurulmasına destek sağlanması

34 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 34 Genel hedefleri (I) nTarım sektörünün modernizasyonuna katkıda bulunmak nGıda işleme sektörüne yeni teknolojiler ve yenilikler sunmak, tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratmak nBirincil ürünlerin üretiminde sürdürülebilirlik sağlamak 34 IPARD Programı

35 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 35 Genel hedefleri (II) nAB Ortak Tarım Politikası ile ilgili topluluk mevzuatının ve ilgili politikaların uygulanması için Türkiye’nin hazırlanmasına katkıda bulunmak nGıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartları veya diğer standartların iyileştirilmesini teşvik etmek nTarım-çevre önlemleri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması ile ilgili eylem planını hazırlamak nİş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak nGöçü engellemek 35 IPARD Programı

36 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 36 Alt-Tedbir 1.1.1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Özel Hedefler  Küçük, orta büyüklükteki tarımsal işletmeleri (büyükbaş, küçükbaş) desteklemek  Ekonomik sürdürülebilirlik eşiği olan 10 inekten daha az ineği olan işletmelere destek verilerek proje sonunda 10 inek sahibi olmalarına yardımcı olmak IPARD Programı

37 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 37 TEDBİR 1.1. TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM Alt Tedbir 1.1.1. Süt Üreten Tarımsal İşletmeler IPARD Programı

38 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 38 Alt-Tedbir 1.1.2 Et Üreten Tarımsal İşletmeler Özel Hedefler n Bütçe 1 (Kırmızı Et): Küçük ve orta büyüklükteki et üreten işletmeler (büyükbaş, küçükbaş) ile n Bütçe 2 (Beyaz Et): Küçük ve orta büyüklükteki etçi piliç (broiler vb) ve hindi üreten işletmeleri desteklemek. IPARD Programı

39 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 39 TEDBİR 1.1 TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM Alt Tedbir 1.1.2. Et Üreten Tarımsal İşletmeler IPARD Programı

40 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 40 Özel Hedefler n Bütçe 1  Günlük kapasitesi 10-70 ton olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler,  Günlük kapasitesi 10 tonun altında olan ancak proje sonunda 10 ton ve üzerine çıkaracak küçük işletmeler ile n Bütçe 2  Süt toplama tesisleri kurmasına yönelik üretici örgütlerini desteklemek IPARD Programı Alt-Tedbir 1.2.1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması

41 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 41 TEDBİR 1.2. TARIM VE SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI Alt Tedbir 1.2.1. Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlaması IPARD Programı

42 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 42 Özel Hedefler n Bütçe 1 (Kırmızı et): 1.sınıf ve 2. sınıf kırmızı et kesimhaneleri (büyükbaş ve küçükbaş) n Bütçe 2 (Kırmızı et): Küçük çaplı kırmızı et işleme tesisleri n Bütçe 3 (Beyaz et): Küçük ve orta çaplı beyaz et kesimhaneleri n Bütçe 4 (Beyaz et): Küçük ve orta çaplı beyaz et işleme tesisleri desteklenecektir. IPARD Programı Alt-Tedbir 1.2.2 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması

43 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 43 TEDBİR 1.2. TARIM VE SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI Alt Tedbir 1.2.2. Et ve Et ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlaması IPARD Programı

44 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 44 Özel Hedefler  Entegre soğutma tesisleri ile küçük ve orta ölçekli işletmeler (endüstriyel sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme vb)  Soğuk hava depo merkezleri kurmak (hasat sonrası ve pazarlamada ürünlerin aktarımını kolaylaştırmak, kayıpları azaltmak ve ürün kalitesini arttırmak için) IPARD Programı Alt-Tedbir 1.2.3 Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve pazarlaması

45 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 45 TEDBİR 1.2. TARIM VE SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI Alt Tedbir 1.2.3. Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve pazarlaması IPARD Programı

46 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 46 Özel Hedefler  Küçük ve orta ölçekli balıkçılık işletmeleri (soğuk zincir uygulamasına yönelik yatırımlar) desteklemek. IPARD Programı Alt-Tedbir 1.2.4 Su Ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması

47 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 47 TEDBİR 1.2. TARIM VE SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI Alt Tedbir 1.2.4. Su Ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması IPARD Programı

48 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 48 Genel Hedefler nTarımsal pazarlarda üretici örgütlerinin rollerini güçlendirmek ve geliştirmek, bu yolla: nÜrünün pazar ihtiyaçlarına göre üretilmesinde kalitesini ve miktarını artırmak nAB standartlarına ulaşmak nTarımsal işletmelerin gelir seviyesini artırmak, ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak. IPARD Programı Tedbir 1.3 Üretici Gruplarının Kurulmasına Destek Sağlanması

49 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 49 TEDBİR 1.3. Üretici Gruplarının Kurulmasına Destek Sağlanması IPARD Programı

50 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 50 TEDBİR 3.1 KIRSAL EKONOMIK FAALIYETLERIN ÇEŞITENDIRILMESI VE GELIŞTIRILMESI IPARD Programı

51 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 51 Özel Hedefler nKüçük ve orta büyüklükteki çiftliklerin mevcut faaliyetlerine ek olarak:  Arıcılık ve bal üretimi  İlaç ve aromatik özelliği olan bitkilerin üretimi,  Süs bitkisi yetiştiriciliği IPARD Programı Alt-Tedbir 3.1.1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

52 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 52 TEDBİR 3.1 KIRSAL EKONOMIK FAALIYETLERIN ÇEŞITENDIRILMESI VE GELIŞTIRILMESI Alt-tedbir 3.1.1. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi IPARD Programı

53 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 53 Özel Hedefler Yerel mikro işletmelere  Yerel ve tipik tarım ve gıda ürünleri ile  El sanatları ürünlerinin değerlendirilmesi ve/veya işlenmesi yönünde destek olmak (Türk Patent Enstitüsü tarafından markalandırılmış ürünlere öncelik verilecek) IPARD Programı Alt-Tedbir 3.1.2 Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

54 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 54 TEDBİR 3.1 KIRSAL EKONOMIK FAALIYETLERIN ÇEŞITENDIRILMESI VE GELIŞTIRILMESI Alt-tedbir 3.1.2. Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi IPARD Programı

55 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 55 Özel Hedefler  Küçük ölçekli girişimcilerin pansiyon ve restoranları,  Çiftliklerde konaklama tesisi yapılmasını ve mevcutların geliştirilmesini,  Turistlere ilişkin eğlence faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini (spor, doğa gezisi, tarihi geziler gibi) desteklemek. IPARD Programı Alt-Tedbir 3.1.3 Kırsal Turizm

56 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 56 TEDBİR 3.1 KIRSAL EKONOMIK FAALIYETLERIN ÇEŞITENDIRILMESI VE GELIŞTIRILMESI Alt-tedbir 3.1.3. Kırsal Turizm IPARD Programı

57 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 57 Özel Hedefleri  Mikro ve küçük ölçekli çiftçileri desteklemek,  AB standartları ile İyi Balıkçılık yetiştiriciliği uygulamalarına ulaştırmak. IPARD Programı Alt-Tedbir 3.1.4 Akuakültürün geliştirilmesi

58 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 58 TEDBİR 3.1 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Alt-tedbir 3.1.4. Akuakültürün geliştirilmesi IPARD Programı

59 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 59 IPARD Eş-Finansman Genel İlkesi T.C. Katkısı: %12,5 AB Katkısı: % 37,5 Özel katkı:%50 (Yararlanıcının katkısı) Toplam maliyet:100

60 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 60 Destek Oranları IPARD Programı TedbirDestek Oranı 1.1. Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar  Kamusal fonlardan sağlanacak en fazla oranı %50  Genç çiftçiler (40 yaşın altında) %55  Dağlık alanda ise %60  Hem genç çiftçiler&dağlık alan %65  Kamusal fonlar içinde AB fonlarının oranı %75 1.2. Tarım ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım  Kamusal fonlardan sağlanacak en fazla oranı %50  Kamusal fonlar içinde AB fonlarının oranı %75 1.3. Üretici Grupların kurulmasına destek sağlanması  Kamusal fonlardan sağlanacak en fazla oranı: %100  Kamusal fonlar içinde AB fonlarının oranı %75 3.1. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi  Kamusal fonlardan sağlanacak en fazla oranı %50  Kamusal fonlar içinde AB fonlarının oranı %75

61 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 61 TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEN IPA BÜTÇESİ (2007-2009) Bileşen200720082009 TOTAL (Milyon Avro) Geçiş Desteği ve Kurum Yapılandırılması 252,2250,2233,2735,6 Sınır Ötesi İşbirliği 6,68,89,424,8 Bölgesel Kalkınma 167,5173,8182,7524 İnsan Kaynakları Gelişimi 50,252,955,6158,7 Kırsal Kalkınma 20,75385,5159,2 Toplam 497,2538,7566,41602,3

62 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 62 AB Desteği: 159.2 milyon Avro (20.7+53+85.5) Ulusal Katkı: 39.800 Avro (%25) Toplam: 199 milyon Avro IPARD Programı IPARD Fonlarından (2007-2009) Sağlanacak Destek Miktarı

63 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 63 IPARD Programın uygulanması ile ülkemiz tarım sektörünün kazanımları 2007-2013 döneminde;  Tarım sektörünün rekabet gücü artacak  Yeni iş imkanları gelişecek ve gizli işsizliğin önüne geçilecek  Tarım ve kırsal nüfusun gelir düzeyi yükselecek ve yaşam koşullarında iyileşme sağlanacak  AB hibeleri ve ulusal katkı çerçevesinde tarım sektöründeki yatırımlar artacak  AB standartlarında üretim yapan işletmelerin sayısı artacak ve tarımsal ürünlerin AB pazarına erişimi kolaylaşacak  Çiftçi, üretici örgütleri, STK ve kamu kuruluşlarının proje yapma kapasiteleri gelişecek, böylelikle, sorun çözmede katılımcılık artacaktır. IPARD Programı

64 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 64 IPARD Programı Teklif Çağrı Başvuru Rehberi

65 K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 65 Dinlediğiniz için teşekkür ederim 65 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kadriye USLU kadriye.uslu@tarim.gov.tr


"K.USLU Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 Nisan-Mayıs 08 Türkiye Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Eşleştirme Projesi TR/2005/IB/AG/01 İl Koordinatörlükleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları