Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
ENTERPRISING AND ENTREPRENEURSHIP

2 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik : İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır. Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak açıklamaya çalışılmıştır yılları arasında yapılmış olan akademik yayınlarda girişimciliğin 15 anahtar sözcüğü tespit edilmiştir: 1)Başlatma / Bulma / Yaratma 2)Yeni işletme 3)Yenilik / Yeni ürünler / Yeni pazar 4)Fırsatların peşinde koşma 5)Risk alma / Risk yönetimi / Belirsizlik 6)Kâr arzusu / Kişisel fayda 7)Üretim yolları ve kaynaklar 8)Yönetim

3 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
9) Değer yaratma 10) Büyüme arzusu 11) Girişim 12) Değişim yaratma 13) Sahiplik 14) Sorumluluk / Yetki 15) Strateji oluşturma Girişimci (müteşebbis) kelimesi teşebbüs kelimesinden gelmektedir. Teşebbüs ise, Arapçada yapışkan anlamına gelen «şebs» kelimesin-den türetilmiştir. Teşebbüs yapışmak, tutunmak, tuttuğunu bırakma- mak anlamlarına gelmektedir. Girişken veya girişimci kavramı kendi inisiyatifini kullanarak cesaretle bir işe başlayan, giriş yapan, sorunu çözme konusunda atılımda bulunan kişidir.

4 Fransızcada “entreprendre” sözcüğünden türetilen girişimcilik kavramı Türkçede «üstlenmek» manasını ifade eder. Bu durumda, girişimci bir işletmeyi organize etme, yönetme ve risk alma biçimindeki sorumlulukları üstlenen kişiyi ifade etmektedir. Richard Cantillon’a göre girişimci, «henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetleri satın alan kişi» olarak ifade edilmiştir. Jean Baptise Say ise girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütlenme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde durmuştur.

5 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
A.Schumpeter ise girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise, ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak vurgulamıştır. Girişimciyi toplumda değişimi yaratacak kişi olarak görmüştür. Girişimcinin özellikleri :Kâr etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları organize eden kişidir. Organizasyon becerisi Atıl kapasitenin değerlendirilmesi Risk alması Fırsatları görebilmesi Tetikte olması ( İhtiyatlı araştırmadan çok ) Fırsatı değerlendirebilmesi Oyunun kuralını baştan yazmasıdır. A.Schumpeter ise girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise, ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak vurgulamıştır. Girişimciyi toplumda değişimi yaratacak kişi olarak görmüştür. Girişimcinin özellikleri :Kâr etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları organize eden kişidir. Organizasyon becerisi Atıl kapasitenin değerlendirilmesi Risk alması Fırsatları görebilmesi Tetikte olması ( İhtiyatlı araştırmadan çok ) Fırsatı değerlendirebilmesi Oyunun kuralını baştan yazmasıdır.

6 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilikte dört temel unsur vardır: Yaratım süreci Çaba harcanması Risk Getiri Girişimci düşüncenin özellikleri: (Dört ana bileşeni vardır). 1) Yenilikçi ve yaratıcı olma 2) Risk alma 3) Öncü olma 4) Rekabetçi düşünme

7 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
1)Yenilikçi ve yaratıcı olma:Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Girişimciyi diğer insanlardan ayıran temel özellik, yaratıcı ve yenilikçi olması, yeni fikirleri geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koymasıdır. Schumpeter’e göre girişimci, yenilikçi ve dinamik, yaratıcı ve yıkıcılık görevini yerine getirmektedir. Bunu yapabilmesi için çok yönlü düşünebilmesi, ikna gücüne sahip olması, iyi iletişim kurması, bağımsız düşünebilen, esnek, yaratıcı, kendine güvenen, dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır. 2) Risk alma :Bizim için önemli miktarda bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyi olan fırsatlara bağlama istekliliğini içermektedir. 3) Öncü olma :Uygulamaya ilişkin bir kavramdır. Takip eden değil, takip edilen olmalıdır. 4) Rekabetçi düşünme :İşletmeler ve tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır.

8 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik süreci: Para ya da diğer maddesel varlıklardan çok kendisinde var olan girişimcilik ruhu, rasyonel davranış yetisi ve motivasyon önemlidir. Girişimci: Hayalci, vizyon sahibi, değişim ajanı, gelecekte yaşayan, fırsatları gören Yönetici: Planlayan, geçmişte yaşayan, problemlere odaklanan, organizasyon yapan, güven arayandır. Teknisyen: İş yapan, Sorun çözen, Kolaya kaçan, Mevcutla yetinen, Bugünü yaşayan, 1) Fırsatların belirlenmesi :Yeni bir iş kurmanın ilk adımı pazarda olan açıkların düşünülmesidir. Açıklar, insanların beklentileri ve istekleri ile elde ettikleri arasındaki farktır. Girişimci düşünce yapısında dışsal baskılar fırsatların yaratılmasını zorunlu kılar.

9 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
Bu baskılar : . Teknolojik gelişmeler . Yeni ürünler için para ödeme arzusu ve tüketim ekonomisi . Yeni yaşam tarzını belirleyen sosyal değerler ve ihtiyaçlar . Rekabeti etkileyen siyasi faaliyetler ve düzenleyici kurallar . Performans kriterleri . Planlama dönemleri 2) Kaynakların bulunması ve kontrolü :Önemli olan kaynakların büyüklüğü değil, mevcut kaynakların ne kadar etkin kullanıldığıdır. 3) Örgütsel yapı :İşe başlamadan önce örgütsel yapının belirlenmesi gerekir. İşletmenin adı, hukuki sorumlukları, vergiler, tescil, patent, kullanma hakkı, sosyal güvenlik gibi konular detayları ile düşünülmelidir.

10 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
Girişimciliğin girdi ve çıktı bileşenleri: Girdiler :Çevresel fırsatlar, girişimci kişiler, iş fikirleri, örgütsel ortam, kaynaklar Girişimci süreç :Fırsatları belirle, ayrıntıları listele, kaynakları bul, uygulama Çıktılar :İşleyen bir girişim, değer yaratımı, kâr ve kişisel fayda, istihdam, ekonomik büyüme, başarısızlık Girişimcinin işlevleri : a) Üretim organize etme ve sağlama b) Ürün çeşitliliği sağlama c) Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma d) Sermaye birikimi sağlama

11

12

13

14

15

16 İnovasyon; yeni fikirleri, (ürün, metod veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer yaratan ürün, metod veya hizmetlere dönüştürülmesidir. İç girişimcilik, belirli bir kurumsal yapı içerisindeki çalışanların kendi inisiyatifleri ya da gelen teşvikler doğrultusunda bulundukları şirketten ayrılmadan fikir ve proje üretmesidir. Buradaki esas nokta iç girişimcilerin şirketten bütünüyle bağımsız ya da bütünüyle ait olmamalarıdır. İç girişimcilikteki esas amaç, şirketin kimliği paralelinde yeni bir fikir ve proje üretmek ve bu girişim sonucunda elde edilecek nihai karın firmaya geri dönüşünü sağlayabilmektir. 

17

18 Ön kuluçka merkezlerinde pazar analizi, geliştirilecek ürünlerin her anlamda test edilmesi, projenin her aşamasında verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlanmaktadır. Ön kuluçka merkezleri, bu hizmetler sayesinde üniversite mezuniyeti ve kuluçka merkezlerinde şirket kurma evreleri arasındaki eksiklikleri gidermede devreye girmektedir. Yeni fikirlerin ticarileşmesinde sistemi düzenleyen ön kuluçka merkezleri, projelerin başarısızlıklarını minimize ederken girişimciliği desteklemektedir. Bunları sağlayanlar çoğunlukla «Teknoparklar ve/veya Teknokentlerdir»

19

20

21 Girişimciler, özellikle de yeni girişimciler girişimlerinde başarılı oldukları kadar başarısız da olabiliyorlar. Türkiye’de istatistikler yapılan her girişimin ilk yıl içinde tutunma oranının %60 civarında olduğunu gösteriyor. Yeni başlayanlara yönelik işte 11 Başarısızlık Nedeni: 1-İş Planı Yok İş planının harcanlan çabaya değer nitelikte olmadığı yönündeki söylentilere inanmayın. İş planını yazıya dökme disiplini, fikirlerinizi işlere nasıl dönüştürebileceğinizi gerçekten anlayıp anlamadığınız görmenin en iyi yoludur. 2-Hazırlıksız Gelir Modeli Kar amacı gütmeyen bir işletme veya stk bile, operasyon masraflarını düzenleyebilmek için bir gelir modeli (veya bağış) oluşturmak zorundadır. Ürünleriniz bedavaysa veya her satışta zarar ediyorsanız, bu durumu o birim içinde dengelemek oldukça zordur. Hitap ettiğiniz müşteri kitlesinin parası olmalıdır.Eğer satacağınız ürünü alacak kitle parasız ise emeğiniz boş olacaktır.

22 3. Kısıtlı iş imkanları. Girişiminizin mükemmel olduğunu ve herkesin buna ihtiyacı duyduğunu düşünmeniz, insanların gelip bu ürünü veya hizmeti satın alacakları anlamına gelmiyor. Pazar araştırması konusunda, aile ve arkadaş çevresinde yaptığınız profesyonel olmayan araştırmayı destekleyebilecek, alan uzmanları tarafından yazılmış bir kaynak bulunmamaktadır. Bu nedenle Pazar araştırmasında rakiplerinizi inceleyin. 4. Uygulayamamak. İş fikirleri tek başına hiçbir şeydir. Bu nedenle de maddi destek görmezler. Girişimde konu fikir kadar uygulama ve nasıl yapacağınız ile ilgili. Zor kararlar vermek ve riske girmek konusunda iyi değilseniz, o zaman boşa kürek sallamamalısınız. 5.Aşırı rekabet. Yapacağınız işte hiçbir rekabetçinin olmaması dur işareti niteliğindedir – pazar olmadığı anlamına gelebilir – ancak öte yandan, basit bir Google aramasında bile yaklaşık 10 adet rekabetçi buluyorsanız, bu, sektörün oldukça kalabalık olduğu anlamına gelir. Unutmayın, uyuyan devler geri uyanabilir. Yani büyük firmaların hantal olduğunu sanmayın! 6. Fikri hakların olmayışı. Eğer yatırımcılar bulmak veya sektördeki devler karşısında sürdürebileceğiniz bir rekabet avantajı elde etmeyi umuyorsanız, patentler, markalar ve telif hakları için kayıt yaptırmanız, ayrıca, ticari sırları korumak adına, rekabet dışı ve patent dışı bilgilerin korunmasına yönelik anlaşmalar yapmanız gerekmektedir. Fikri mülkiyet, erken evredeki işletmelere, profesyonel yatırımcılar tarafından biçilen değerleri belirleyen en önemli unsurlardan biridir.

23 7.Deneyimsiz bir takım. Yatırımcılar fikre değil kişiye yatırım yaparlar. Yatırımcılar, iş sektöründe en azından başlangıç seviyesine uygun miktarda tecrübe sahibi kişileri, başka bir deyişle, yeni başlanılan bir işi yürütebilecek tecrübedeki kişileri ararlar. Eğer bu sizin ilk seferinizse, yanınızda “daha önce orada olan ve o işi yapmış” bir takım arkadaşı bulundurun, böylece sizin tutkunuz ve onun tecrübesi ideal bir takım oluşturmuş olsun. 8.Kaynak ve Gereksiminler: Elinizdeki sermaye kaynağını doğru kullanın. Çok parasız olması yada az olması burada önemli olan değildir. Önemli olan elinizdeki kaynağı nasıl kullandığınızdır. 9.Küçük Pazar : Yapacağınız girişimdeki pazarın küçük olması da bir dezavantajdır. İşiniz ve uygulamalarınız ne kadar iyi olursa olsun beklediğiniz satışa ulaşamayacaksınız. Çünkü hitap ettiğiniz Pazar küçük. Bu nedenle pazarın büyüklüğüne önem verin. 10.Hemen Vazgeçme : Ufak birkaç problemde yada bazı sorunları gördüğünüzde hemen vazgeçme eğiliminde olmayın. Bu hem size hem de o ana kadar ki emeğinize zarar verecektir.Azimli ve kararlı olun. 11.B Planı Yoksunluğu: Girişiminiz ne olursa olsun mutlaka bir B planınız olsun. Her ihtimale karşı sizi güvende tutacak ve zararınızı en aza indirecek bir «B planı» ile işe başlayın.


"GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları