Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS PLUS KA2 a bright future lies ahead only when you take your step!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS PLUS KA2 a bright future lies ahead only when you take your step!"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS PLUS KA2 a bright future lies ahead only when you take your step!

2 ANA EYLEM 2: YEN İ L İ K VE İ Y İ UYGULAMA DE Ğİ Ş İ M İ İ Ç İ N İ ŞB İ RL İĞİ STRATEJ İ K ORTAKLIKLAR Okul E ğ itimi Alanında Stratejik Ortaklıklar Yenilik ve İ yi Uygulama De ğ işimi için İ şbirli ğ i ana eylemi (KA2) altında yer alan bu faaliyet ile kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin e ğ itim, ö ğ retim faaliyetlerinde kurumlar ve kuruluşlar arasında stratejik işbirli ğ i ve ortaklık projeleri desteklenmektedir

3 Bu faaliyet altındaki okul eğitimine yönelik ortaklık imkanları şunlardır: Okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük ölçekli işbirli ğ i projeleri E ğ itim alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli ortaklık projeleri Ö ğ rencilerin Program üyesi ülkedeki proje orta ğ ı bir okulda e ğ itim almasına imkan veren ortaklıklar Uzun dönemli personel hareketlili ğ i projeleri

4 Kimler Katılabilir?

5 Proje kapsamında gerçekleştirilebilecek ulusötesi e ğ itim, ö ğ retme ve ö ğ renme faaliyetleri: - Kısa dönemli ö ğ renci grupları de ğ işimi (5 gün – 2 ay) - Uzun dönemli ö ğ renci hareketlili ğ i (2 ay – 12 ay) - Kısa dönemli ortak personel e ğ itimi (5 gün – 2 ay) - Uzun dönemli ö ğ retme görevlendirmesi (2 ay – 12 ay) Başvurular, en geç 31 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00 (Türkiye saati ile 13:00)'e kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

6 Projeler, 2 veya 3 yıl sürelidir 2 yıl süreli projelerde ilk ödeme %80 olarak gerçekle ş ecek olup kalan tutar ise nihai rapor de ğ erlendirmesi sonrasında tespit edilecektir. 3 yıl süreli projeler için ise ödeme düzenlemesi %40+ %40 + %20 ş eklinde olup ikinci ve üçüncü ödemeler proje sahibi tarafından sunulacak olan ara (teknik) ve nihai raporlara göre olacaktır Proje kapsamında yıllık maksimum 150.000 € talep edilebilir.

7 (PIC KODU ALDIKTAN SONRA)Proje konusunun belirlenmesi Ortakların bulunması Online Formun İndirilip Doldurulması Ortaklık Yetki Belgesinin Eklenmesi Gannt- Şemasının Eklenmesi Doğruluk Beyanı Ekle Online olarak gönder (submit the form) ve turnaya yükle

8  Proje Yönetimi ve Uygulaması ( Projenin genele yönetimi, aylık 500 avro ve 250 avro)  Ulusötesi Proje Toplantıları (Minimum 1 gün olan yurtdı ş ı/içi koordinasyon toplantıları )  Fikri Çıktılar (çok fikri çıktılar )  Ço ğ altıcı Etkinlikler (Katılımcı ba ş ına 100 avronun verildi ğ i seminer vb etkinlikler)  E ğ itim, Ö ğ retme ve Ö ğ renme Faaliyetleri (Ö ğ retmen ve ö ğ rencilerin yurtdı ş ı/içi yaptı ğ ı genelde 5 günlük etkinlikler)  İ stisnai Masraflar (Bir projede kurumun sahip olmadı ğ ı bir ş eyi almak isterseniz… )  Özel İ htiyaç Deste ğ i (Engellilerimiz için tam destek) Projelere Sa ğ lanan Hibe Destekleri Nelerdir?

9  Bütçeyi görünce korkmayın zaten forma projenizi girdikten sonra tek yapmanız giden gelen sayısını ve etkinlik adını girmek form «çok akıllı» oldu ğ u için otomatik olarak hesaplıyor….

10 Bütçe Eğer koordinatör kurumsan aylık 500 avro alırsın

11 Ulusötesi proje toplantıları http://ec.europa.eu/progr ammes/erasmus- plus/tools/distance_en.ht m adresinden gideceğiniz yere bakınız

12 Ulusötesi Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri Bu kapsamda 3 ilgili destek vardır Seyahat : 100 ila 1,999 km arasındaki mesafeler için: katılımcı başına 275 AVRO 2000 km veya daha fazla seyahat mesafeleri için: katılımcı başına 360 AVRO Bireysel destek Örneğin ; «kısa dönem ortak personel eğitim etkinlikleri» faaliyetin 14. gününe kadar: katılımcı başına günlük 100 EURO. Dil Desteği Eğitim veya çalışma dili bilgisini iyileştirmek amacıyla katılımcılara sunulan destek. Yalnızca 2 ila 12 ay süren faaliyetler için: Dil desteği ihtiyacı olan katılımcı başına 150 EURO

13 Bireysel destek (14. günden sonra % 70) Bireysel Destek: Gün sayısı X Ev sahibi ülke için gün başına geçerli birim katkı / katılımcıların faaliyeti esnasındaki harcırahı.

14 Fikri çıktılar Projenize ilişkin bilimselliği veya orjinalliği olan ürün veya sonuçlar

15 Bu masraflara dikkat!!!!

16  http://www.etwinning.net/ http://www.etwinning.net/  Facebook Gruplar  Linkedin  Google Arama  Bireysel Ba ğ lantılar  Ar-Ge

17  http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/comenius-program%C4%B1/okul- e%C4%9Fitimi-alan%C4%B1nda-stratejik-ortakl%C4%B1klar-ba%C5%9Fvuru- rehberi.pdf?sfvrsn=0 http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/comenius-program%C4%B1/okul- e%C4%9Fitimi-alan%C4%B1nda-stratejik-ortakl%C4%B1klar-ba%C5%9Fvuru- rehberi.pdf?sfvrsn=0  http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/comenius- program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar/ba%C5%9Fvuru- s%C3%BCreci/nas%C4%B1l-ba%C5%9Fvurulur- http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/comenius- program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar/ba%C5%9Fvuru- s%C3%BCreci/nas%C4%B1l-ba%C5%9Fvurulur-

18  http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/comenius-program%C4%B1/2014- y%C4%B1l%C4%B1-karma-okul-e%C4%9Fitimi-stratejik-ortakl%C4%B1klar- projeleri-kabul-listesi.pdf?sfvrsn=0 http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/comenius-program%C4%B1/2014- y%C4%B1l%C4%B1-karma-okul-e%C4%9Fitimi-stratejik-ortakl%C4%B1klar- projeleri-kabul-listesi.pdf?sfvrsn=0  http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ortakl%C4%B1k-projeleri/2014- okullar-aras%C4%B1-okul-e%C4%9Fitimi-stratejik-ortakl%C4%B1klar-projeleri- kabul-listesi.pdf?sfvrsn=0 http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ortakl%C4%B1k-projeleri/2014- okullar-aras%C4%B1-okul-e%C4%9Fitimi-stratejik-ortakl%C4%B1klar-projeleri- kabul-listesi.pdf?sfvrsn=0

19 Değerlendirme Ölçütleri Projenin uygunluğu (30 puan) **Bir başvurunun hibe tahsisi açısından dikkate alınabilmesi için en az 60 puan ve aynı zamanda yukarıdaki ölçütlerden her birinin en az %50’si kadar puan almalıdır. Teklifin aşağıdaki hususlarla uygunluğu: - Eğitim, öğretim ve gençliğin bir veya daha fazla alanı ile ilgili Avrupa politikalarının hedefleri - Eylemin hedefleri ve öncelikleri (Lütfen "Stratejik Ortaklık Amaçları Nelerdir" bölümüne bakınız) Ne ölçüde: - Teklif gerçek ve doğru bir ihtiyaç analizine dayanıyor - Hedefler açıkça tanımlanmış, gerçekçi ve katılımcı kuruluşlar ile hedef grupların sorunlarını ele alıyor - Teklif eğitim, öğretim ve gençliğin farklı alanları arasında sinerji yaratmaya uygun - Teklif yenilikçi ve/veya daha önce katılımcılar tarafından yürütülmüş diğer girişimleri tamamlayıcı nitelikte - Teklif tek bir ülkede yürütülen faaliyetlerle elde edilemeyecek sonuçlar aracılığıyla AB seviyesinde katma değer getiriyor

20 Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (20 puan) Hazırlık, uygulama, izleme, değerlendirme ve yaygınlaştırma ile ilgili uygun aşamalar da dâhil, çalışma programının açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi Proje hedefleri ve teklif edilen faaliyetler arasında tutarlılık Teklif edilen metodolojinin kalitesi ve fizibilitesi Proje uygulamasının yüksek kalitede olmasını, zamanında ve bütçesine uygun tamamlanmasını sağlamak için, kalite kontrol tedbirlerinin mevcudiyeti ve uygunluğu Projenin maliyet açısından ne ölçüde etkin ve her bir faaliyete uygun kaynak tahsis ediyor oluşu Eğer proje eğitim, öğretme veya öğrenme faaliyetleri planlıyorsa: Bu faaliyetlerin proje amaçlarına ne ölçüde uygun ve uygun sayıda katılımcıyı kapsıyor oluşu Katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve doğrulanmasına ilişkin düzenlemelerin kalitesi, Avrupa şeffaflık ve tanınma araçları ve ilkeleri ile uyumu

21 PROJE EKİBİNİN VE İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNİN KALİTESİ (maksimum 20 puan) Ne ölçüde: - Proje, projenin tüm boyutlarını başarılı bir şekilde ortaya koyacak gerekli profile, deneyime ve uzmanlığa sahip tamamlayıcı katılımcı kuruluşların uygun bir karışımını içerdiği - Sorumluluk ve görevlerin dağıtımı, tüm katılımcı kuruluşların bağlılığını ve aktif katkısını ortaya koyduğu -Proje türü ile ilgili ise, proje eğitim, öğretim, gençlik alanlarından ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden kuruluşları içerdiği Katılımcı kuruluşların kendi aralarında ve diğer ilgili paydaşlarla etkin koordinasyon ve iletişim mekanizmalarının varlığı Eğer varsa, bir Ortak Ülkeden katılımcı kuruluşun devreye girmesi projeye ne ölçüde önemli bir katma değer sağlıyor (bu şart karşılanmazsa, proje seçim için dikkate alınmayacaktır)

22 Etki ve yaygınlaştırma (30 puan) Proje çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin kalitesi Projenin potansiyel etkisi: - Projenin yaşam döngüsü içinde ve sonrasında katılımcılar ve katılımcı kuruluşlar üzerinde - Yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve/veya Avrupa seviyesinde projeye doğrudan katılan kuruluş ve bireylerin dışında Yaygınlaştırma planının kalitesi: katılımcı kuruluşların içinde ve dışında proje çıktılarını paylaşmaya yönelik tedbirlerin uygunluğu ve kalitesi İlgili olması halinde, teklifte, üretilen malzemelerin, belgelerin ve yayınların nasıl ücretsiz sunulacağının ve orantısız kısıtlamalar olmaksızın açık lisanslar aracılığıyla nasıl tanıtılacağının teklifte ne ölçüde açıklandığı Planların, projenin sürdürülebilirliğini sağlama kalitesi: AB hibesi kullanıldıktan sonra bir etkiye sahip olma ve sonuçlar üretme kapasitesi


"ERASMUS PLUS KA2 a bright future lies ahead only when you take your step!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları