Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER BEYANNAMENİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR RECEP YÜKSEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER BEYANNAMENİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR RECEP YÜKSEL."— Sunum transkripti:

1 GELİR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER BEYANNAMENİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR RECEP YÜKSEL

2 KİRA GELİRİNİN BEYANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLER 2014 Yılı mesken kira gelirlerinde istisna tutarı TL dir. (285 seri no’lu G.V. Genel Tebliği) GVK.21 Kira gelirlerine konu mal ve haklar, G.V. Kanunu 70.inci maddede tanımlanmıştır. Kira gelirlerinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır.. Döviz cinsinden kiraya verme işleminde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez bankası döviz alış kuru esas alınarak gayri safi hasılat belirlenir. Kira geliri yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar TL’lik istisnadan yararlanamaz. İstisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerektirip gerektirmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamı G.V. Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı ( 2014 yılı için TL) aşanlar, TL’lik istisnadan yararlanamaz.

3 KİRA GELİRİNİN BEYANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLER Örneğin, Bay (A), 2014 yılında, konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş TL işyeri kira geliri ve TL ücret geliri elde etmiştir. Bay (A)’nın elde etiği kira geliri için istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2014 yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamının TL’yi aşıp aşmadığına bakılarak tespit olunacaktır. Elde edilen gelir toplamının ( = TL) 2014 yılı bakımından belirlenen tutarı ( TL) aşması nedeniyle, TL’lik konut kira gelirine ilişkin olarak TL’lik istisnadan faydalanması mümkün olmayacaktır. G:V. 21

4 KİRA GELİRİNİN BEYANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLER Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde ‘ emsal kira bedeli’ esas alınır. Emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin %5 dir. Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin % 10 dur. Örnek Bayan (A) 2014 yılında emlak vergisi değeri TL olan bir apartman dairesini bedelsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmıştır. Bu durumda, Bayan (A) kira geliri elde etmediği halde, emsal kira bedeli hesaplaması ve bulunacak tutar kadar kira geliri etmiş sayılması gerekmektedir. Emsal kira bedeli : x %5 = TL olacaktır. Bu tutar beyan edilmesi gereken tutar olarak alınacaktır.

5 KİRA GELİRİNİN BEYANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLER KİRA GELİRİNİN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER YÖNTEMİ Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir. ● Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç) ● Gerçek Gider Yöntemi Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

6 KİRA GELİRİNİN BEYANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLER Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i tutarında, gider indiriminden yararlanacaktır. (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)G.V. 74/4. Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir

7 KİRA GELİRİNİN BEYANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLER Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması; Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir. Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir. İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat* Toplam Hasılat (*) Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası Örnek: Bay (B), sahibi olduğu konutu 2014 yılında kiraya vermiş olup, TL kira geliri elde etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak, TL harcama yapmış olup, gerçek gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, TL tutarındaki toplam giderin vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır. Vergiye Tabi Hasılat = – = TL İndirilebilecek Gider = (5.400 x ) / = TL

8 KİRA GELİRİNİN BEYANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLER Gerçek kira yöntemini seçilmesinde,Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedelini indirebileceklerdir. (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.) GVK. 74/10 Örnek 1: Bayan (C), 2014 yılında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş TL işyeri kira geliri ve TL mevduat faizi ile birlikte konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL kira geliri elde etmiştir. Tevkif yoluyla vergilendirilen TL mevduat faizi geliri, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir. Konut kira gelirinden TL’lik istisna düşülecek olup, kalan tutar beyan edilecektir. Örnekte, istisna haddinin altında konut kira geliri elde edildiğinden beyan edilmeyecektir. Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira geliri olan TL ise TL’lik beyan sınırını aşmadığından yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. AÇIKLAMATUTAR İŞYERİ KİRA GELİRİ MEVDUAT FAİZİ KONUT KİRA GELİRİ3.000 BEYAN EDİLECEK GELİR YOK

9 Örnek 2: Bayan (G) ve eşi Bay (H), 2014yılında ayrı ayrı 1/2 hissesine sahip oldukları dairelerini konut olarak kiraya vermeleri sonucu, TL kira geliri elde etmişlerdir. Bayan (G) ayrıca 2014 yılında işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedeli üzerinden TL gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır. Bay (H) aynı zamanda avukatlık faaliyetinden dolayı 2014 yılında TL serbest meslek kazancı elde etmiştir. Yıl içinde serbest meslek kazancından TL tevkifat yapılmıştır. Her iki mükellef de götürü gider yöntemini seçmiştir. Mükelleflerin gelirlerine ilişkin gelir vergisi beyanları hesaplanacaktır. KİRA GELİRİNİN BEYANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLER

10 Bayan (G)’nin Beyanı: Bayan (G)’nin gelir vergisi tevkifatına tabi tutulan işyeri kira geliri TL ile hissesine düşen konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna tutarı aşan kısmı ( – =) TL birlikte dikkate alındığında ( =) TL Gayrisafi İrat Toplamı TL Vergiden İstisna Tutar (-) TL Kalan ( – 3.300) TL Götürü Gider (9.200 x %25) (-) TL Vergiye Tabi Gelir (9.200 – 2.325) TL Gelir Vergisi TL AÇIKLAMATUTARTEVKİFAT MESKEN KİRA GELİRİ İŞYERİ KİRA GELİRİ NOT : 2014 YILI İÇİN BEYANNAME VERME SINIRI OLAN TL’Yİ AŞMADIĞINDAN, İŞYERİ KİRA GELİRİ BEYAN EDİLMEYECEKTİR.

11 Bay (H)’nin Beyanı:  Bay (H), konut olarak kiraya verilen daireden hissesine düşen kira geliri TL’dir.  Serbest meslek faaliyetinden TL  Aynı zamanda kamuya ait yetiştirme yurduna TL nakit olarak bağışta bulunmuştur.  Şahıs sigorta pirimi olarak TL harcama yapmıştır  kızının eğitimi için TL harcama yapmıştır.  Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan X vakfa TL bağışta bulunmuştur. NOT: Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olan mükellefler, TL’lik konut kira geliri istisnasından yararlanamazlar. GELİRLER AÇIKLAMATUTAR KONUT KİRA GELİRİ / 2 = Götürü Gider(12.500X%25 =3.125) SERBEST MESLEK KAZANCI Tevkifat tutarı = TL TOPLAM İNDİRİMLER ŞAHIS SİGORTA PİRİMİ6.000GVK.89/1 EĞİTİM GİDERİ5.000GVK.89/2Beyan edilen gelirin %10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR17.000GVK.89/4 – 89/5 TOPLAM GELİR VERGİSİ MATARHI ( – ) = TL G. VERGİ – =7.158,75 İADE

12 Örnek 3: S.M.M.M Zeynep hanımın elde ettiği kazanç ve iratlar aşağıdaki tablodaki gibidir. GELİRLER AÇIKLAMATUTARTEVKİFAT SERBEST MESLEK KAZANCI İŞYERİ KİRA GELİRİ MESKEN KİRA GELİRİ7.000 ALACAK FAİZİ1.300 TELİF KAZANCI Zeynep hanım yazmış olduğu kitapla ilgili olarak bir yayın kuruluşundan TL Telif kazanı elde etmiştir. TOPLAM İNDİRİMLER AÇIKLAMATUTAR BAĞKUR PRİMİ6.000 BES ÖDEMESİ3.000Bireysel emeklilik sistemine TL Ödemiştir. ŞAHIS SİG.PRİMİ8.000Merkezi Türkiye’de bulunan X sigorta şirketine küçük çocuğu için TL Şahıs sigortası primi ödemiştir. ENGELLİK İNDİRİMİ Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu 1.derce engellilik indiriminden yararlanmaktadır. TOPLAM

13 2014 YILI S.M.M.M Zeynep Hanımın Beyanı; GELİRLER AÇIKLAMATUTARTEVKİFAT SERBEST MESLEK KAZANCI İŞYERİ KİRA GELİRİ Götürü Gider (15.000x%25 = 3.750) = MESKEN KİRA GELİRİ5.250 Götürü gider (7.000 X %25 = 1.750) = ALACAK FAİZİ TL alacak faiz geliri istisna sınır olan TL’ yi geçmediğinden beyana eklenmemiştir. Gvk.. 86/1-d TELİF KAZANCI TL Telif kazancı G.V.K Mad.18’e göre Gelir vergisinden istisna edildiğinden beyana eklenmemiştir. TOPLAM İNDİRİMLER AÇIKLAMATUTAR BAĞKUR PRİMİ6.000Gelirden düşülecektir. BES ÖDEMESİ Bireysel emeklilik sistemine ödenen TL Gelirden düşülmeyecektir. ŞAHIS SİG.PRİMİ8.000Gelirden düşülecektir. DİĞER İNDİRİM9.600 Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu 1.derce engellilik indiriminden yararlanmaktadır. (800x 12=9.600).Gelirden düşülecektir. GVK.31 TOPLAM GELİR VERGİSİ MATARAHI72.900ÖDENECEK GELİR VERGİSİ = = (İADE)

14 Örnek 4: Bay(Y) ‘nin 2014 Yılında elde ettiği kazanç ve iratlar aşağıdaki tablodaki gibidir. Bay(Y), Bilanço esasına göre defter tutmaktadır. Yıl içerisinde TL Geçci Vergi ödemiştir Yılı Ödenmeyen SGK primleri TL’dir Yılı ticari zararı TL’dir. Türkiye Kızılay Derneğine TL bağışta bulunmuştur. GELİRLER AÇIKLAMATUTARTEVKİFAT 2014 YILI TİCARİ KAZANCI DEĞER ARTIŞ KAZANCI yılı Haziran ayında satın almış olduğu konutu Ağustos ayı içerisinde satmış olup TL gelir elde etmiştir. KAR PAYI GELİRİ A.Ş Hisse senetlerinden dolayı TL kar payı geliri elde etmiştir. Ödenen tevkifat TL’dir. ÜCRET GELİRİ (Y) Firmasında çalışmasından dolayı TL Ücret geliri elde etmiştir. MESKEN GİRA GELİRİ Mesken kira gelirinden TL gelir elde etmiştir. DİĞER KAZANÇ VE İRTAT Yılında işyerini TL hava parası alarak tahliye etmiştir. MEVDUAT FAİZİ X Katılım bankasından TL kar payı geliri elde etmiştir. TOPLAM

15 2014 YILI Bay(Y) ‘nin Beyanı; GELİRLER AÇIKLAMATUTARTEVKİFAT 2014 YILI TİCARİ KAZANCI Ödenmeyen.SGK = mali kara ulaşmak için hes. gösteren bildirim doldurulacak. DEĞER ARTIŞ KAZANCI Gayrimenkul satışından dolayı ( – istisna) KAR PAYI GELİRİ ( /2=60.000) A.Ş Hisse senetlerinden dolayı elde ettiği kar payı gelir.GVK.22/2 ÜCRET GELİRİ TL’lik Ücret geliri tek işverenden alınan ve tevkifata tabi tutulduğundan beyana dahil edilmemiştir. G.VK.86/1-b MESKEN GİRA GELİRİ Götürü gider (15.000X%25=3.750) DİĞER KAZANÇ VE İRAT TL hava parası beyan edilecek.Arızi kazanç ta 2014 yılı istisna tutarı TL( – =9.000) GVK.82 MEVDUAT FAİZİ hava parası Kaynağında tevkifata tabi tutulduğundan beyana dahil edilmeyecektir. G.V.K G.Mad.67 TOPLAM İNDİRİMLER 2013 YILI ZARARI Geçmiş yıl zararı.(Geçmiş yıl zararları 5 yılı geçmemek şartıyla kardan mahsup edilebilir.) TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE YAPILAN YARDIM TOPLAM GELİR VERGİSİ MATARAHI GELİR VERGİSİ = ,50 – ( )= ,50


"GELİR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER BEYANNAMENİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR RECEP YÜKSEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları