Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
ADRES KAYIT SİSTEMİ (2015)

2 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
HUKUKİ DAYANAĞI - Türk Medeni Kanunu sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu - Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği - Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi - Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik - Genelge, Talimat ve Görüşler

3 SİSTEMİN KURULMA AŞAMALARI
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü SİSTEMİN KURULMA AŞAMALARI MERNİS ULUSAL ADRES VERİ TABANI T.C. KİMLİK NO İLE ADRES VERİ TABANININ EŞLEŞTİRİLMESİ ADRES KAYIT SİSTEMİ

4 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
AMACI Kaynakların etkin kullanılması, Hızlı ve verimli kamu hizmetinin sağlanması, Ülke genelinde tek tip adres bilgisinin oluşturulması, Anlık nüfus sayımı yapılabilmesi, Güvenilir istatistiki bilgi elde edilmesi.

5 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
KAPSAMI - T.C. Vatandaşları, Türkiye’de Yerleşik ve Altı Ay Süreli İkamet Tezkeresine Sahip Yabancılar, -5901 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yabancılar, -KKTC Vatandaşları.

6 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İŞLEVİ Adres Bileşenlerinin; -Ülke genelinde standart bir yapıya kavuşturulması, -Sürekli güncelliğinin sağlanması. Kişilerin; -Adres bileşenleri ile eşleştirilerek yerleşim yeri adreslerinin kayda geçirilmesi, Adres Bileşenleri ve Yerleşim Yeri Adreslerinin; -Kurum ve kuruluşlar ile çevrimiçi paylaşılmasının sağlanması.

7 SUNULAN İŞLEVLER VE KULLANICI GRUPLARI
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü SUNULAN İŞLEVLER VE KULLANICI GRUPLARI

8 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
ADRES ÇEŞİTLERİ - Yerleşim Yeri Adresi - Diğer Adres

9 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
YERLEŞİM YERİ ADRESİ - Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. - Bir kimsenin aynı zamanda birden fazla yerleşim yeri adresi olamaz. - Yerleşim yeri adresinin tekliği esastır.

10 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
DİĞER ADRES - Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konut gibi yerler kişinin diğer adresidir. - Diğer adres bilgisinin tutulması kişinin isteğine bağlıdır. - Diğer adresin kayıtlarda yer almaması, hizmet sunumuna engel teşkil etmez.

11 NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNU
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNU

12 ADRES BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ADRES BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Madde 50: (2) Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir. (3) Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.

13 ADRES BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ADRES BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (4) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri yada çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. (5) Huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin bildirimleri ise muhtarlar tarafından yapılır.

14 ADRES BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ADRES BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (6) Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresleri, bağlı bulundukları vesayet makamınca bildirilir. (7) Adres bildirimi şahsen, posta veya elktronik posta ile yapılabilir.

15 BİLDİRİM SÜRESİ VE GÜNCELLİĞİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü BİLDİRİM SÜRESİ VE GÜNCELLİĞİ MADDE 51: (1) 50 nci maddede sayılan adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. Ancak yerleşim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmî kuruma yapılan müracaatlarda adres değişikliğine ilişkin beyan, ilgilisi tarafından adres beyan formuna işlenerek nüfus müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili kuruma teslim edilebilir. Bu beyan formları ilgili kurumlarca en geç on iş günü içinde kurumun bulunduğu yerin ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir.

16 BİLDİRİM SÜRESİ VE GÜNCELLİĞİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü BİLDİRİM SÜRESİ VE GÜNCELLİĞİ (2)Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler hususunda kişilerin bildirimde bulunma sorumluluğu yoktur. Bu değişiklikler belediyelerce, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise il özel idarelerince en geç değişikliği takip eden on iş günü içinde, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanına işlenir.

17 BİLDİRİM SÜRESİ VE GÜNCELLİĞİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü BİLDİRİM SÜRESİ VE GÜNCELLİĞİ (3)Müstakil konut sahipleri ile apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumluları; sorumluluk alanlarındaki yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri, yirmi işgünü içinde, muhtarlar ve 50 nci maddede sayılan beyan yükümlülüğü olanlarla işbirliği içinde takip etmek ve ortaya çıkan farklılıkları muhtarlara bildirmekle yükümlüdür.

18 BİLDİRİM SÜRESİ VE GÜNCELLİĞİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü BİLDİRİM SÜRESİ VE GÜNCELLİĞİ (4)Yerleşim yeri adresi değişikliği bildirimlerine ilişkin listeler nüfus müdürlüklerince ilgili muhtarlıklara gönderilir. (5)Muhtarlar, bu Kanun uyarınca nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliği bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerleşim yeri adresi değişiklikleri ile karşılaştırmak ve varsa bildirilmemiş olan değişiklikleri her ayın son haftası içinde bağlı bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

19 ADRES BİLGİLERİNİN KULLANIMI
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ADRES BİLGİLERİNİN KULLANIMI MADDE 52: (1) Bakanlık, talepleri halinde kurumlara, usûl ve esasları Bakanlıkça tespit edilmek üzere adres bilgilerini elektronik ortamda Adres Paylaşımı Sistemi ve Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde verebilir. (2) Teknik altyapısını tamamlamış olan muhtarlıklar sorumluluk alanlarındaki yerleşim yeri adres bilgilerinin güncelliğini takip etmek amacıyla Kimlik Paylaşımı Sistemine erişebilirler.

20 ADRES BİLGİLERİNİN KULLANIMI
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ADRES BİLGİLERİNİN KULLANIMI (3) Kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres bilgilerini esas alırlar. (4) Adrese ilişkin bilgi ve belgeler nüfus müdürlüklerinden, Adres Paylaşımı Sisteminden veya Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlara uygun belge üretebilen muhtarlıklardan temin edilebilir. Bu şekilde üretilen belgelerin güvenliği Bakanlığın tespit ettiği usûl ve esaslara göre sağlanır.

21 ADRES BİLGİLERİNİN KULLANIMI
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ADRES BİLGİLERİNİN KULLANIMI (5) Nüfus sayımında veya tespitinde, aile ve hayatî istatistiklerin oluşturulmasında ve bu bilgileri esas alan kanunların uygulanmasında MERNİS nüfus bilgileri kullanılır

22 ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ ve YÖNERGESİ

23 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Yerleşim yeri adresi MADDE 6: (Yönerge) (1) Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer olup, kişinin beyanıyla belirlenir. (2) Kişinin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz. (3) Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı halde Türkiye’ de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin halen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır.

24 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Yerleşim yeri adresi (4) İşyeri ile yerleşim yeri adresi aynı ise bildirilen adres, yerleşim yeri adresi olarak kabul edilir. (5) Yerleşim yeri adresi beyan ve tescil edilmedikçe diğer adres tescil edilemez. (6) Nüfus kayıtları tutulan yabancıların yerleşim yeri adresi ve bunlardaki değişiklikler yabancılar kütüğüne işlenir. (7) Askerlik hizmetini yapanların yerleşim yeri adresi, askerlik öncesi son yerleşim yeri adresidir.

25 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Yerleşim yeri adresi (8) Yatılı okul, çocuk ıslah evleri veya yetiştirme yurdu gibi yerlerde kalan ve ergin olmayanların yerleşim yeri adresi ana ve babanın sürekli kalma niyetiyle beyan ettiği yerleşim yeri adresidir. (9) Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunan ya da sağlık, bakım kurumunda veya ceza evinde bulunanların yerleşim yeri adresi son yerleşim yeri adresidir.

26 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Diğer adresi MADDE 7: (Yönerge) (1) Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlara ait adres bilgileri kişinin talebi halinde diğer adres olarak tutulur. (2) Kişilerin diğer adreslerini bildirme zorunlulukları yoktur. Ancak kişiler yerleşim yeri adresleri ile birlikte veya ayrıca diğer adreslerini de bildirebilirler.

27 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Diğer adresi (3) Askerlik hizmetinin yapıldığı yer, yatılı okul, çocuk ıslah evi, yetiştirme yurdu, hastane, cezaevi, öğrenci yurdu, huzurevi gibi kişinin geçici olarak kaldığı adresler diğer adres olarak kaydedilir.

28 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Diğer adresi (4) Her türlü doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı kişilere yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, spor salonu, yurt, huzurevi, sosyal ve eğitim tesisleri gibi yerler diğer adres olarak tutulur. Spor salonu ve sosyal eğitim tesisleri dışında kalan adreslerin Ulusal adres veri tabanında bulunması durumunda bu yerler Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeden sonra uygun görülmesi halinde kişilerin yerleşim yeri adresi olarak tutulabilir

29 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Diğer adresi (5) Sığınma evi, şefkat evi ve bir olay üzerine tanıklık yapan kişilerin koruma altına alındıkları adresler diğer adrestir.

30 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Geçici adres MADDE 8: (Yönerge) (1) Beyan edilen yerleşim yeri ve diğer adres bileşenlerinin Ulusal adres veri tabanındaki adres bileşenleriyle eşleşmemesi veya beyan edilen adreste bir başkasının bulunması halinde kişinin yerleşim yeri ve diğer adresi geçici adres olarak tutulur.

31 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Geçici Adres Kütüğü MADDE 9: (Yönerge) (1) Beyan edilen yerleşim yeri ve diğer adres bileşenlerinin Ulusal adres veri tabanındaki adres bileşenleriyle eşleşmemesi veya beyan edilen adreste bir başkasının olması halinde işlemlerin sonuçlandırıncaya kadar geçen sürede yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri Genel Müdürlükçe elektronik ortamda geçici adres kütüğünde tutulur

32 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres Beyan Formu MADDE 10: (Yönerge) (1) Yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin değişikliğine ilişkin bildirimler şekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenmiş olan formlar ile yapılır. Bildirimlerde kişilerin beyanı esas alınır.

33 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres Beyan Formu (2) Yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin değişikliğine ilişkin bildirimlerin; Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız ve yabancılar tarafından Adres beyan formu (A), yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından ise Adres beyan formu (B) doldurulmak suretiyle yapılması zorunludur.

34 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres Beyan Formu (3) Adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. (4) Bu formların dışında yapılmış olan bildirimler işleme alınmaz.

35 Adres beyan formlarındaki zorunlu alanlar
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres beyan formlarındaki zorunlu alanlar MADDE 12: (Yönrge) (1) Adres beyan formu (A) da: a) T.C kimlik numarası, b) Adı, c) Soyadı, d) Beyan tarihi, e) İmza

36 Adres beyan formlarındaki zorunlu alanlar
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres beyan formlarındaki zorunlu alanlar f) Varsa aynı yerleşim yerinde bulunan kişilerin T.C kimlik numarası, adı ve soyadı g) Adres bilgileri, h) Bildirilen yerleşim yerine taşınma tarihi, doldurulması zorunlu olan alanlardır.

37 Adres beyan formlarındaki zorunlu alanlar
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres beyan formlarındaki zorunlu alanlar Yabancıların doldurdukları Adres beyan formu (A) da, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası alanına yabancılara mahsus kimlik numarası yazılır. (2) Adres beyan formu (B) de: a) T.C kimlik numarası, b) Adı, c) Soyadı,

38 Adres beyan formlarındaki zorunlu alanlar
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres beyan formlarındaki zorunlu alanlar d) Beyan tarihi, e) İmza, f) Varsa aynı yerleşim yerinde bulunan kişilerin T.C kimlik numarası, adı ve soyadı, g) Adres bilgileri, (sadece Ülke ve Şehir adı) h) Bildirilen yerleşim yerine taşınma tarihi, doldurulması zorunlu olan alanlardır.

39 Adres bildirim yerleri
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres bildirim yerleri MADDE 13: (Yönerge) (1) Bildirimler; a)Nüfus müdürlüklerine, b)Hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlara, c) Dış temsilciliklere, d) Genel Müdürlüğe yapılabilir.

40 Adres bildirim yerleri
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres bildirim yerleri (2) Kişiler, şahsen müracaatlarında yerleşim yeri adres değişikliğine ilişkin bildirimlerini yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne yapabilecekleri gibi, herhangi bir nüfus müdürlüğüne de yapabilirler.

41 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres Bildirim şekli MADDE 14: (Yönerge) (1) Adres bildirimleri; a) Şahsen, b) Posta, c) Sayısal imza sahiplerince elektronik posta ile yapılabilir.

42 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres Bildirim şekli (2) Adres bildiriminin şahsen ve kağıt ortamında yapılması halinde; a) Bildirimlerde kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge istenir. Kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, silah ruhsatı, meslek kuruluşlarınca verilmiş kimlik kartı, öğrenci belgesi, kurum kimlik kartı gibi fotoğraflı kimlik belgeleri kabul edilir. Kimliğini ispat edemeyenlerin beyanları işleme alınmaz.

43 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres Bildirim şekli b) Formları işleme alan görevliler formun ön incelemesini yaparak, bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen standarda uygun olup olmadığını inceler. Standarda uygun değil ise, ilgiliye standarda uygun form vererek doldurması sağlanır. c) Standarda uygun formda bu Yönergenin 12 nci maddesinde sayılan zorunlu alanların doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır.

44 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres Bildirim şekli d) Görevli Adres beyan formunu usulüne göre kaydeder. Adres beyan formunun kişide kalacak bölümünü onaylayarak ilgilisine verir. İlgili adres beyan formunun bu kısmını otuz gün süre ile hizmet almak üzere gittiği kurumlarda, ayrıca yeniden adres beyan formu doldurmaksızın kullanabilir.

45 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres Bildirim şekli (3) Adres bildiriminin kişinin sözlü beyanına göre elektronik ortamda görevli tarafından düzenlenmesi halinde; a) Bildirimlerde kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge istenir. Kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, silah ruhsatı, meslek kuruluşlarınca verilmiş kimlik kartı, öğrenci belgesi, kurum kimlik kartı gibi fotoğraflı kimlik belgeleri kabul edilir. Kimliğini ispat edemeyenlerin beyanları işleme alınmaz.

46 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres Bildirim şekli b) Görevli tarafından adres beyan formu elektronik ortamda doldurulur. Çıktı alınarak ilgiliye imzalatılır. c) Görevli, adres beyan formunu usulüne göre kaydeder. Adres beyan formunun kişide kalacak bölümünü onaylayarak ilgilisine verir. İlgili adres beyan formunun bu kısmını 30 gün süre ile hizmet almak üzere gittiği kurumlarda, ayrıca adres beyan formu doldurmaksızın kullanabilir.

47 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres Bildirim şekli (4) Adres bildiriminin iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile yapılması halinde; a) Posta alındısı görevli tarafından teslim alındıktan sonra zarf üzerindeki isim ile adres beyan formundaki ismin aynı olması veya aile fertlerinden birine ait olması halinde işleme alınır ve usulüne uygun olarak kaydedilir. b) Adres beyan formunun bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen standarda uygun olup olmadığı ve 12 nci maddesinde zorunlu alanların doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir.

48 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres Bildirim şekli c) Formun standarda uygun olmaması, doldurulması zorunlu alanlarda eksikliklerin bulunması, posta alındısı üzerindeki gönderici ismi ile adres beyan formundaki ismin farklı veya aile fertlerinden birine ait değil ise adres beyan formu usulüne uygun olarak kaydedilir. Ancak adres güncellemesi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. İlgiliye bildiriminin işleme alınmama gerekçesini içeren bilgilendirme yazısı gönderilir ve evrak “işlemi gerçekleştirilemeyen adres beyan formları dosyası”na takılır.

49 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres Bildirim şekli ç) Adi posta ile yapılan bildirimler işleme alınmaz. İlgiliye bildiriminin işleme alınmama gerekçesini içeren bilgilendirme yazısı gönderilir.

50 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres Bildirim şekli (5) Adres bildiriminin elektronik ortamda yapılması; a) Adrese ilişkin bildirim, kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimliğine ilişkin bilgiler ve sayısal imzasının bulunması kaydıyla elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapılır. b) Genel Müdürlükçe bildirimin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra herhangi bir eksiklik yoksa işleme alınır. Herhangi bir eksikliğin tespiti halinde, ilgiliye bildiriminin işleme alınmama gerekçesini içeren elektronik ileti gönderilir.

51 Nüfus Olaylarının Bildirimi Sırasında Adresin Güncellenmesi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Nüfus Olaylarının Bildirimi Sırasında Adresin Güncellenmesi MADDE 15: (Yönerge) (1) Nüfus olaylarının Nüfus müdürlüklerine şahsen bildirimi sırasında kişinin yerleşim yeri adresinin güncel olup olmadığı incelenir. Yerleşim yeri adresinin güncel olmadığının tespiti halinde, kişiye adres beyan formu doldurtularak adresi güncellenir

52 Beyan Formlarının Doldurulması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Beyan Formlarının Doldurulması MADDE 16: (Yönerge) (1) Form kâğıt ortamında tüm alanlar koyu renkli tükenmez veya dolma kalem kullanılarak, belirlenen alanlardaki kutucukların dışına çıkılmadan, büyük harfle ve okunaklı olarak doldurulur. (2) Belirlenen alanlardaki kutucuklara adres ve kimlik bilgilerinin sığmaması halinde, sığmayan kısmı yazılmaz.

53 Beyan Formlarının Doldurulması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Beyan Formlarının Doldurulması (3) Birden fazla ad ve soyadı kısaltılmadan, aralarında bir boşluk bırakılarak yazılır. (4) Adres beyan formları üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz, yanlışlık yapılması halinde form yeniden düzenlenir.

54 Beyan Formlarının Doldurulması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Beyan Formlarının Doldurulması (5) Elektronik ortamda doldurulup çıktısı alınarak kullanılan adres beyan formlarında da yukarıdaki esaslara uyulur. (6) Aynı yerleşim yerinde bulunan kişi bilgilerine ait formda yer alan satırların yetersiz kalması ya da birden fazla diğer adresin bildirilmesi durumunda, ikinci bir form doldurulur.

55 Beyan Formlarının İmzalanması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Beyan Formlarının İmzalanması MADDE 17: (Yönerge) (1) Adres beyan formları bildirimde bulunan tarafından imzalanır.

56 Beyan Formlarının İmzalanması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Beyan Formlarının İmzalanması (2) Bildirimde bulunanların okuma yazma bilmemeleri durumunda, düzenlenen adres beyan formları kendilerine okunur ve imzalattırılır. Kişi imza atamaz ise imza yerine sol el işaret parmağının izi alınır. Sol el işaret parmağının bulunmaması halinde parmak izi sırası; başparmak, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmak şeklindedir. Eğer sol elin parmakları eksikse, parmak izi sırasına göre mevcut olan parmağın izi alınır. Sol elin olmaması halinde sağ el için, sol elde belirtilen işlem uygulanır ve bu durum adres beyan formunun arka yüzündeki diğer açıklamalar bölümünde belirtilir. Kişinin iki elinin de olmaması durumunda, sözlü beyanda bulunulduğu yolunda beyanı alınarak, konuya ilişkin tutanak düzenlenir.

57 Beyan Formlarının İmzalanması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Beyan Formlarının İmzalanması (3) Bildirimde bulunanın sağır, dilsiz ve aynı zamanda okur yazar olmaması halinde işaret dilini bilen bir kişi aracılığıyla adres beyan formu doldurulur. Beyanı veren kişi ile birlikte işaret dilini kullanan kişinin de adı soyadı ve imzası beyan eden kişinin imzasının yan tarafına yazılır.

58 Adres Bildirim Yükümlülüğü
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Bildirim Yükümlülüğü MADDE 18: (Yönerge) (1) Ergin kişilerin adres bildirimlerini şahsen yapmaları esastır. (2) Aynı konutu paylaşan ve aralarında aile bağı olan ergin kişiler birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. (3) Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri adresi ana ve babasının adresidir. Çocukların adres bildirimi ana veya babası tarafından yapılır. Ana ve babanın ortak yerleşim yeri yok ise, çocuğun yerleşim yeri velayetin bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeri adresidir. Bu durumda velayetin bırakıldığı kişi adres beyanı vermekle yükümlüdür.

59 Adres Bildirim Yükümlülüğü
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Bildirim Yükümlülüğü (4) Çocukların ve kısıtlıların yerleşim yeri adresleri veli, vasi, kayyım, bunların Bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. (5) Noterce düzenlenen adres bildirimine ilişkin özel temsil yetkisini belirten belgeyi ibraz edenler; temsil ettikleri kişinin, yerleşim yeri aynı olan eşinin ve ergin olmayan çocuklarının yerleşim yeri ve diğer adresi ile ilgili bildirimde bulunabilirler. İlgili memur bu belgenin aslını ya da aslını gördükten sonra suretini alıp tasdik ederek Adres beyan formu (A) ile birlikte bu Yönergenin 14 üncü maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapar.

60 Adres Bildirim Yükümlülüğü
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Bildirim Yükümlülüğü (6) Yatılı okul, hastane, huzur evi, yetiştirme yurdu, çocuk yuvası, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adresleri ilgili kurum yetkililerince bildirilir. (7) Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresleri bağlı bulundukları vesayet makamınca nüfus müdürlüğüne bildirilir. (8) Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunan ve yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimler muhtarlarca yapılır.

61 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Nüfus müdürlüklerinde adres beyan formlarının tescili öncesi yapılacak işlemler MADDE 20: Yönerge) (1) Bu Yönergenin 14 üncü maddesinde belirtildiği şekilde ön Bu Yönergenin 14 üncü maddesinde belirtildiği şekilde ön incelemesi tamamlanan adres beyan formundaki adres bilgilerinin Ulusal adres veri tabanından, kimlik bilgilerinin ise aile kütüğü kayıtlarından sorgulaması yapılır. Doğruluğu tespit edilen bilgiler hakkında tescil işlemine geçilir. Doğruluğu tespit edilemeyen adres beyan formları işlem yapılmadan değerlendirilmek üzere İşlemi gerçekleştirilemeyen adres beyan formları dosyasında tutulur.

62 Kurumlarca yapılacak işlemler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Kurumlarca yapılacak işlemler MADDE 21: (Yönerge) (1) Elektronik ortamda adres ve kimlik bilgilerine ulaşabilen kurumlarca, başvuru sırasında kişinin yerleşim yeri adresinin güncel olup olmadığı incelenir. Yapılan inceleme sonucunda; a) Kişinin yerleşim yeri değişikliği nedeniyle hizmet almak için yapılan müracaatlarda beyan edilen adresin Ulusal adres veri tabanında yer alıp almadığı sorgulanır. Sorgulama sonucunda adresin mevcut olduğunun tespiti halinde adres beyan formu alınır. Yerleşim yeri adresi bilgilerinin güncellenmesi için elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilir.

63 Kurumlarca yapılacak işlemler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Kurumlarca yapılacak işlemler b) Yapılan inceleme sonucunda Ulusal adres veri tabanında beyan edilen adresin bulunmaması halinde, talep formu alınmakla birlikte bu Yönergenin 34 üncü maddesi gereğince işlem yapılır. c) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda işlem yapılamaması durumunda kağıt ortamında düzenlenen adres beyan formuna göre işlem yapılır. Kağıt ortamında düzenlenen adres beyan formları daha sonra elektronik ortama aktarılarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

64 Kurumlarca yapılacak işlemler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Kurumlarca yapılacak işlemler (2) Elektronik ortamda adres ve kimlik bilgilerine ulaşamayan kurumlarca; kişinin yerleşim yeri değişikliği nedeniyle hizmet almak için yapılan müracaatlarda adres beyan formu alınır. Yerleşim yeri adresi bilgilerinin güncellenmesi için kurumun bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne 10 iş günü içinde gönderilir.

65 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Dış temsilciliklerimizce yerleşim yeri adresi konusunda yapılacak işlemler MADDE 22: (Yönerge) (1) Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının Adres beyan formu (B) ile yapacakları bildirimler bu Yönergenin 14 üncü maddesine göre ön incelemesi yapılıp uygun bulunanlar dış temsilcilik görevlilerince evrak kaydına alınır. (2) Evrak kaydı yapılan form (B) ler 20 iş günü içinde ilgili birimce Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne kağıt ortamında gönderilir. (3) Dış temsilciliklerimizin bulunmadığı ülkelerdeki vatandaşlarımız, adres bildirimlerini posta ile nüfus kaydının bulunduğu nüfus müdürlüğüne veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderebilirler.

66 Müstakil konut sahipleri ve yöneticilerin sorumluluğu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Müstakil konut sahipleri ve yöneticilerin sorumluluğu MADDE 25: (Yönerge) (1) Müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumluları, sorumluluk alanlarında bulunan yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri, konuta taşınanlarla birlikte takip ederek, ortaya çıkan farklılıkları yirmi iş günü içinde muhtarlara bildirmekten sorumludurlar.

67 Müstakil konut sahipleri ve yöneticilerin sorumluluğu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Müstakil konut sahipleri ve yöneticilerin sorumluluğu Bu amaçla; a) Müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumluları, sorumluluk alanlarındaki kişilerin yer değiştirmesi durumunda bu değişikliğin tespiti amacıyla iki örnek Form C düzenler. Form C de yerleşim yerinden ayrılanlar ve yeni yerleşenler yer alır. b) Bu formların bir örneği bağlı bulunulan muhtara imza karşılığı teslim edilir. İkinci örneği de muhtarın imzası alınmak suretiyle düzenleyen tarafından teslim alınarak dosyalanır. c) Herhangi bir değişiklik bulunmaması durumunda Form C düzenlenmez.

68 Muhtarlarca yapılacak iş ve işlemler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Muhtarlarca yapılacak iş ve işlemler MADDE 26: (Yönerge) (1) Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimleri; muhtarlarca elektronik ortamda Genel Müdürlüğe, mümkün olmaması halinde ise kâğıt ortamında bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne yapılır.

69 Muhtarlarca yapılacak iş ve işlemler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Muhtarlarca yapılacak iş ve işlemler (2) Muhtarlar, nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliği bildirim listeleri (form D)ni incelemek, mahallindeki yerleşim yeri adresi değişiklikleri ile karşılaştırmak ve varsa bildirilmemiş olan değişiklikleri her ayın son haftası içinde bağlı bulunduğu yerin ilçe nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

70 Muhtarlarca yapılacak iş ve işlemler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Muhtarlarca yapılacak iş ve işlemler (3) Muhtarlar, müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumlularından almış oldukları yerleşim yeri adres değişikliklerine ilişkin form (C) ler ile form (D)’yi karşılaştırır. Form ( C) de bulunup form (D) de bulunmayan değişiklikler ile ayrıca muhtarın tespit ettiği düzeltme, ilave veya iptaller form (D) ye işlenir. Form (D) ler her ayın son haftasında ilgili nüfus müdürlüğüne elektronik veya kağıt ortamında gönderilir. Muhtarlar listelerin nüfus müdürlüklerine verilmesi sırasında teslime ilişkin alındı belgesi ile form (C) leri dosyasında saklar.

71 İdari bağlılıkta meydana gelen değişiklikler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İdari bağlılıkta meydana gelen değişiklikler MADDE 32: (Yönerge) (1) Aşağıda belirtilen işlemler, yapılan değişikliklerin kesinleşmesinden sonra İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 10 (on) iş günü içinde Ulusal adres veri tabanına işlenmek üzere elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirilir. a) Bir bucağın bir ilçeden bir başka il veya ilçeye bağlanması veya merkezin değiştirilmesi,

72 İdari bağlılıkta meydana gelen değişiklikler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İdari bağlılıkta meydana gelen değişiklikler b) Bir veya birkaç köy ve belediyenin bağlı bulunduğu bucaktan ayrılarak başka bir mülki idari birimine bağlanması bir veya birkaç köye ait bağlılardan bazılarının bağlı bulundukları idari biriminden ayrılarak başka bir köyle birleştirilmesi, c) Yeniden köy kurulması, merkezlerinin belirlenmesi veya değiştirilmesi bir köy veya belediye bağlısının ayrılarak ayrı bir köy kurulması, bazı köy veya belediye bağlılarının bağlı oldukları idari birimlerden ayrılarak kendi aralarında birleşip bağımsız bir köy kurmaları, iki veya daha çok köyün birleşerek bir köy haline gelmesi,

73 İdari bağlılıkta meydana gelen değişiklikler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İdari bağlılıkta meydana gelen değişiklikler c) Yeniden köy kurulması, merkezlerinin belirlenmesi veya değiştirilmesi bir köy veya belediye bağlısının ayrılarak ayrı bir köy kurulması, bazı köy veya belediye bağlılarının bağlı oldukları idari birimlerden ayrılarak kendi aralarında birleşip bağımsız bir köy kurmaları, iki veya daha çok köyün birleşerek bir köy haline gelmesi, ç) Bir belediye’ye bağlı mahallelerden bir veya birkaçının bağlı bulundukları belediyeden ayrılarak başka bir köyle birleştirilmesi, d) Köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması, e) Yeni bir il veya ilçe kurulması yada mevcut isimlerin değiştirilmesi,

74 İdari bağlılıkta meydana gelen değişiklikler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İdari bağlılıkta meydana gelen değişiklikler (2) Belediye kurulması, belediye sınırı içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi ve isimleriyle sınırlarının değiştirilmesi, bir beldenin isminin değiştirilmesi, durumunda ise Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce Ulusal adres veri tabanına işlenmek üzere yapılan değişiklikler elektronik ortamda 10 (on) iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir. (3) İdari birim değişiklikleri nedeniyle yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri Genel Müdürlükçe güncellenir.

75 Adres bileşenlerindeki eksiklikler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres bileşenlerindeki eksiklikler MADDE 33: (Yönerge) (1) Ulusal adres veri tabanına erişen kurumlar, adres bileşenlerinden tespit ettikleri eksiklik ve hataları belediyelere, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyelerine ve il özel idarelerine bildirirler. Bu bildirimler ilgili belediye ve il özel idaresi tarafından değerlendirilerek 10 (on) iş günü içinde gereği yapılır.

76 Alanda olmadığı halde Ulusal adres veri tabanında olan adresler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Alanda olmadığı halde Ulusal adres veri tabanında olan adresler MADDE 34: (Yönerge) (1) Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda yerleşim yeri veya diğer adresin Ulusal adres veri tabanında yer almadığının anlaşılması halinde:

77 Alanda olmadığı halde Ulusal adres veri tabanında olan adresler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Alanda olmadığı halde Ulusal adres veri tabanında olan adresler a) Tespit kurum tarafından yapılmışsa; beyan edilen adres formu geçici adres kütüğüne kaydedilmek üzere yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca beyan edilen adresin mevcut olup olmadığı ilgili belediye veya il özel idaresinden sorulur. Bu hususun belediye ve il özel idaresince on iş günü içinde cevaplandırılması zorunludur. Konuya ilişkin işlem sonucu nüfus müdürlüğüne de bildirilir.

78 Alanda olmadığı halde Ulusal adres veri tabanında olan adresler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Alanda olmadığı halde Ulusal adres veri tabanında olan adresler b) Tespit Nüfus müdürlüğünce yapılmışsa; beyan edilen adrese ilişkin adres beyan formu geçici adres kütüğüne kaydedilir. Ayrıca beyan edilen adresin mevcut olup olmadığı ilgili belediye veya il özel idaresinden sorulur. Bu hususun belediye ve il özel idaresince on iş günü içinde cevaplandırılması zorunludur.

79 Alanda olmadığı halde Ulusal adres veri tabanında olan adresler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Alanda olmadığı halde Ulusal adres veri tabanında olan adresler c) Bahse konu adresin alanda mevcut olduğunun anlaşılması durumunda ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından Ulusal adres veri tabanına işlenir. Bu süreçte geçici adres kütüğünde tutulan adres nüfus müdürlüğünce veya Genel Müdürlükçe kişiyle eşleştirilerek tescil işlemi yapıldıktan sonra geçici adres kütüğündeki bilgi silinir.

80 Tescil görevi ve süresi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Tescil görevi ve süresi MADDE 37: (Yönerge) (1) Kişilerce doldurulan veya kurumlarca onaylanan adres beyan formları nüfus müdürlüklerine gönderildiğinde elektronik ortamda tutulan gelen evrak kayıt defterine kaydedilir. (2) Adres beyan formunun ilgili alanına evrak kayıt tarih ve numarası yazılır. Adres kayıt formunun ön incelemesi yapılarak, usule uygun olarak doldurulmuş olduğunun tespit edilmesi halinde form işleme alınarak tescili yapılır.

81 Tescil görevi ve süresi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Tescil görevi ve süresi (3) Tescil işleminden sonra adres beyan formlarına özel kütük numarası ve tescil yılı numarası verilir ve formun ilgili bölümüne işlem yapan memurca adı, soyadı , işlem tarihi yazılır ve form imzalanarak imha işlemi yapılmak üzere adres beyan formları dosyasına takılır. (4) Elektronik ortama atılamayan adres beyan formları İçişleri Bakanlığı Evrak ve Arşiv Yönetmeliğinde öngörülen süre kadar saklanır.

82 Tescil görevi ve süresi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Tescil görevi ve süresi (5) Nüfus müdürlüğünce düzenlenen veya kişilerce nüfus müdürlüğüne elden teslim edilen adres beyan formu işlem anında, posta ile ya da diğer kurumlarca düzenlenerek gönderilen adres beyan formu ise nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren yedi gün içinde elektronik ortamdaki aile kütüklerine tescil edilir.

83 Tescil görevi ve süresi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Tescil görevi ve süresi (6) Nüfus müdürlüklerine sözlü bildirimde bulunulan adres değişikliklerinde yapılacak iş ve işlemler; a) Kişinin T.C kimlik numarası ile kişi bilgileri veya kişi bilgilerinin bulunduğu kimliği ile T.C kimlik numarası sorgulanır. Yapılan sorgulama sonucunda bilgilerin doğruluğu tespit edilir.

84 Tescil görevi ve süresi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Tescil görevi ve süresi b) Kişinin sözlü beyanı üzerine bildirdiği adres bilgilerinin Ulusal adres veri tabanında yer alıp almadığı, bildirilen adreste başkasının olup olmadığının kontrolü yapılır. Bir engel bulunmadığının anlaşılması halinde adres beyan formunun çıktısı alınarak beyanda bulunana imzalatılarak tescil işlemi gerçekleştirilir.

85 Tescil görevi ve süresi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Tescil görevi ve süresi c) Kişinin sözlü bildirimindeki adreste başkası var ise adres beyan formu düzenlenip ilgilinin imzası alındıktan sonra beyan edilen adres geçici adres kütüğüne kayıt edilir. Kişinin adres beyanına ilişkin bilgilerinin doğruluğunun anlaşılması halinde geçici adres kütüğündeki bilgiler aile kütüğüne aktarılır. (7) Tescili sonuçlandırılan adres beyan formlarına her yıl birden başlayarak zincirleme özel kütük numarası verilir.

86 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Beyanda Şüphe MADDE 39: (Yönerge) (1) Beyan edilen adres değişiklikleri hakkında şüpheye düşülmesi veya bu Yönergenin 18 inci maddesindeki düzenlemeye aykırı beyanların tespiti halinde, mülki idari amirinin yazılı emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruşturma ve inceleme yapılarak sonucu nüfus müdürlüğüne bildirilir. (2) Yapılan soruşturma sonucunda belirtilen adreste yaşanmadığının anlaşılması halinde geçici adres kütüğündeki kayıt silinir. İlgili hakkında 5490 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde öngörülen şekilde işlem yapılır. Beyanın doğru olduğunun anlaşılması halinde ise kişinin geçici adres kütüğündeki kaydı aile kütüğüne aktarılarak geçici adres kütüğündeki kaydı silinir.

87 Adres Bilgisini Alma Yetkisi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Bilgisini Alma Yetkisi MADDE 43: (Yönerge) (1) Adres bilgisini; a) Bakanlık, b) Kurumlar, c) Adres Kaydının sahipleri, almaya yetkilidir. (2) Bunların dışında bu konuda yetki verildiğine dair özel vekillik belgesini ibraz edenler alabilir. Bu belgeler nüfus müdürlüklerince ilgili dosyasında saklanır. (

88 Adres Bilgisini Alma Yetkisi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Bilgisini Alma Yetkisi (3) Özel bir hükümle koruma altına alınan veya kamu güvenliği ya da yaptığı görev nedeniyle belirlenen kişilerin adres bilgileri hiçbir kişi ve kurumlara verilmez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır. (4) Evli olan kişilerin ergin olmayan çocuklarının adres bilgileri ana ya da babası tarafından alınabilir. (5) Evlikleri sona ermiş kişilerin ergin olmayan çocuklarına ait adres bilgileri velayet verilen kişi tarafından alınabilir.

89 Adres Bilgisini Alma Yetkisi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Bilgisini Alma Yetkisi (6) Yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgileri kurumlar ve muhtarlıklarca Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden temin edilebilir. Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden adres bilgisini alamayan kurumların gerekçesini açıkça yazılı olarak belirtmeleri halinde Bakanlık veya Mülki İdare amirinin emriyle adres bilgisi verilebilir. Bunun dışında yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kişinin rızasına bağlıdır.

90 Adres bilgilerinin gizliliği
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres bilgilerinin gizliliği MADDE 46: (Yönerge) (1) Adres kayıtları ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir. Bu kayıtlar ve belgeler, yetkili ve sorumlu memurlar ile teftiş ve denetim yetkisi olanların dışında görülüp incelenemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır. (2) Adres kayıtlarına bu bilgileri işleyen memurlar ve Kimlik Paylaşımı Sistemi kapsamında adres kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorundadırlar. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

91 Elektronik ortamdaki bilgiler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Elektronik ortamdaki bilgiler MADDE 47: (Yönerge) (1) Yerleşim yeri adresi veya diğer adresleri değişen kişilerin beyan ettiği önceki adresleri elektronik ortamda on yıl süreyle saklandıktan sonra silinir. Ancak kişinin kaydındaki son yerleşim yeri adresi muhafaza edilir.

92 Kağıt ortamındaki belgeler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Kağıt ortamındaki belgeler MADDE 48: (Yönerge) (1) Elektronik ortamda tutulan yerleşim yeri adresinin bildirimine ilişkin adres beyan formları (Form A,B,C,D) taranarak elektronik ortama aktarıldıktan sonra imha edilir. (2) Sistemden alınan imha tutanağı, Genel Müdürlük veya nüfus müdürlüklerindeki imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanarak dosyasında muhafaza edilir.

93 Kağıt ortamındaki belgeler
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Kağıt ortamındaki belgeler (3) Kurumlar adres beyan formlarının arşiv ve imhasına ilişkin işlemleri kendi mevzuatlarındaki usul ve esaslara göre yapar. (4) Teknik yetersizlik nedeniyle taranamayan form A,B,C ve D ler İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde öngörülen saklama süresi sonunda usulüne göre imha edilir.

94 Süreler ve Hesaplanması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Süreler ve Hesaplanması MADDE 49: (Yönerge) (1) Bu Yönergenin uygulanmasında kişilerce uyulması zorunlu olan süreler aşağıda belirtilmiştir: a) Bu Yönergenin, “Adres bildirim yükümlülüğü” başlığı altındaki 18 inci maddesinde sayılan kişilerin yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri bildirmeleri yirmi iş günü, b) Apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumlularının, sorumluluk alanlarında bulunan yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri konuta taşınanlarla birlikte takip ederek ortaya çıkan farklılıkları form (C) ile muhtarlara bildirmeleri yirmi iş günü,

95 Süreler ve Hesaplanması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Süreler ve Hesaplanması c) Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlar ile yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimler muhtarlarca nüfus müdürlüğüne/ Genel Müdürlüğe bildirilmesi yirmi iş günü, ç) Nüfus müdürlüklerinin adres değişikliğine ilişkin bildirim listelerini muhtarlıklara göndermesi her ayın ilk haftası içinde,

96 Süreler ve Hesaplanması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Süreler ve Hesaplanması d) Muhtarların nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliği bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerleşim yeri adres değişiklikleri ile karşılaştırmak ve varsa, bildirilmemiş olan değişiklikleri ekleyerek bağlı bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne bildirmesi her ayın son haftası içinde, e) Nüfus kayıtları tutulan yabancıların kendileri ile ilgili yerleşim yeri adresini ve bunlardaki değişiklikleri nüfus müdürlüğüne bildirmek yirmi iş günü, f) Hizmet alınacak kurumlara teslim edilen adres değişikliğine ilişkin adres beyan formlarının kurumlarca nüfus müdürlüğüne/Genel Müdürlüğe gönderilmesi en geç on iş günü,

97 Süreler ve Hesaplanması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Süreler ve Hesaplanması g) Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adres beyan formu (B) ile yapacakları bildirimlerin dış temsilciliklerimizce, Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne gönderilmesi yirmi iş günü, ğ) Hizmet almak üzere kurumlara yapılan yerleşim yeri adres değişikliğine ilişkin bildirimlerde kurumlarca ilgiliye verilen onaylı adres beyan formu alındı belgesinin geçerlilik süresi otuz gün,

98 Süreler ve Hesaplanması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Süreler ve Hesaplanması h) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerlerde belediyelerce, büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyelerince, bu alanlar dışında kalan yerlerde il özel idarelerince adres bileşenlerindeki değişiklikler ile yeni oluşturulan adres bileşenlerinin Ulusal adres veri tabanına işlenmesi on iş günü, ı) Ulusal adres veri tabanına bağlanamayan belediyelerin ve il özel idarelerinin mahalli adres bilgilerini tespit edip güncelliğinin takip ederek Ulusal adres veri tabanına işlenmek üzere nüfus müdürlüğüne/Genel Müdürlüğe göndermeleri değişikliği takip eden on iş günü içinde,

99 Süreler ve Hesaplanması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Süreler ve Hesaplanması i) İdari bağlılıkta meydana gelen değişiklikler sonuçlandığında, söz konusu değişikliklerin İller İdaresi Genel Müdürlüğü veya Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce Genel müdürlüğe bildirilmesi on iş günü içinde, j) Ulusal adres veri tabanına erişen kurumların adres bileşenlerinde tespit ettikleri eksiklik ve hataların belediyeler ve il özel idareleri tarafından giderilerek, kuruma ve nüfus müdürlüğüne bildirim süresi on iş günü, k) Nüfus müdürlüğünce düzenlenen veya kişilerce nüfus müdürlüğüne elden teslim edilen adres beyan formlarının elektronik ortamdaki aile kütüklerine tescil edilmesi işlem anında,

100 Süreler ve Hesaplanması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Süreler ve Hesaplanması l) Kurumlarca kağıt ortamında düzenlenerek veya posta ile nüfus müdürlüğüne/Genel Müdürlüğe gönderilen adres beyan formlarının elektronik ortamdaki aile kütüklerine tescil edilmesi, ilgili birime intikal ettiği tarihten itibaren yedi gün içinde, m) Kişinin yerleşim yeri ve diğer adres bilgisini kapsayan adres belgesinin geçerlilik süresi otuz gün, n) İşlemi gerçekleştirilen adres beyan formlarının imha edilmesi, tarama işleminden sonra, o) Yabancıların adres değişiklikleri, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi düzenleyen kurumca Genel Müdürlüğe elektronik ortamda yirmi gün içerisinde bildirilir.

101 Süreler ve Hesaplanması
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Süreler ve Hesaplanması MADDE 50: (Yönerge) (1) Bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin hesaplanmasında olayın meydana geldiği tarihi izleyen gün başlangıç olarak alınır. Süreler; tayin edilen müddetin son günü, son gün resmî tatile rastlarsa, tatili izleyen ilk iş günü çalışma saatinin bitiminde sona erer. (2) Posta ile yapılan müracaatlarda adres beyan formunun postaya veriliş tarihi esas alınır.

102 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Diğer Hususlar MADDE 51: (Yönerge) (1) Diplomatik misyon mensuplarının adres bildirim yükümlülüğü yoktur. Adres beyanında bulunmaları halinde bildirilen adres yabancılar kütüğüne tescil edilir ve bu bildirimle ilgili idari para cezası uygulanmaz.

103 Ceza uygulanmayacak haller
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Ceza uygulanmayacak haller MADDE 52: (Yönerge) (1) Aşağıdaki hallerde idari para cezası uygulanmaz: a) Muhtarlar tarafından bildirimi yapılacak kimsesizler için, b) Her türlü doğal afet ve yangın hali gibi mücbir sebeplerde, c) Postadaki gecikmelerde, (2) Kurumun adres değişiklik beyan formunu ilgili nüfus müdürlüğüne göndermemesi veya beyan formunun Nüfus Müdürlüğünce tescil edilmemesi halinde kişiler yeniden adres beyan formu doldurur. Kurumdan veya Nüfus Müdürlüğünden alınan adres beyan formuna ait alındı belgesinin ibrazı halinde kişiler için cezai işlem uygulanmaz

104 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Diğer Hususlar MADDE 53: (Yönerge) (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda nüfus mevzuatının öngördüğü hükümlere göre işlem tesis edilir.

105 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
GENELGELER ve TALİMATLAR

106 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı.

107 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50/2 maddesine göre yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunacağı hükme bağlanmış olup, nüfus müdürlüklerince, aynı konutu paylaşan ve aralarında aile bağı bulunan ergin fertlerin birbirlerinin yerine yerleşim yeri ve diğer adres bilgisini alıp alamayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır. Aynı konutu paylaşan ve aralarında aile bağı bulunan eş ve ergin çocuklara yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

108 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı.

109 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Nüfus müdürlüklerince alınan adres bildirimlerinde; kişilerce beyan edilen adreste bir başkasının bulunması halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak, birlikteliğin sağlanması amacıyla yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir . 1- Beyan edilen adresteki kişiler ile dolu konuta beyanda bulunacak kişiler arasında akrabalık bağına bakılacak. Eğer akrabalık bağı var ise adres tescil işlemi gerçekleştirilecektir.

110 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
2- Eğer iki hane arasında akrabalık bağı yok ise ve kişi birlikte oturacaklarını beyan ediyor ise adreste mevcut oturan kişinin yazdı muvafakatı alındıktan sonra tescil işlemi Yapılacaktır. Beyanda şüphe halinde mevzuatın ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 3- Bilindiği gibi aynı adresin birden fazla kişi tarafından beyanı halinde bu durumdaki kişiler “Aynı Adresi Beyan Edenler Listesine” eklenmektedir. Bu listelerin sürekli olarak kontrol edilmeleri ve gereğinin yapılması sistemin güncelliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla; listelerin kontrolü ve takibi titizlikle yapılmaya devam edilecektir.

111 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
4- Sistemin ve konuya ilişkin mevzuatın yeni olması nedeniyle vatandaşın sürekli olarak aydınlatılması, müeyyideler konusunda uyarılması uygulamasına devam edilecektir.

112 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı.

113 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Bakanlığımıza intikal eden bazı yazılardan; velayet hakkı olmayan tarafın müracaatı halinde adres beyanında bulunup bulunulamayacağı hususunda tereddütte düşüldüğü anlaşılmıştır. Bilindiği gibi velayet “anne ve babanın çocuğun şahsı ve mallan üzerinde sahip olduğu kudret ve yetkisini” ifade eden bir kavramdır.

114 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Bu nedenle, evlilik birliğinin devam ettiği süre içinde velayet hakkı Kanundan doğmakta olup ana ve baba tarafından birlikte kullanılmaktadır. Evlilik birliğinin mahkemece verilen boşanma veya ayrılık kararı üzerine son bulması üzerine velayet hakkı “hakim hükmünden” doğmakta ve yalnızca kararda belirtilen ana ve babadan biri tarafından kullanılmaktadır. Bu doğrultuda “çocuğun temsili” de Türk Medeni Kanununun 340 ve 341. maddelerinde hükme bağlanmıştır. Sözü edilen hükümler uyarınca boşanma veya ayrılık kararıyla son bulmuş olan evliliklerde “çocuklar” mahkeme kararıyla belirlenen ana veya babadan biri tarafından “temsil” edilebilecektir. Tanıma ve babalığa hüküm kararlarında da Medeni Kanunun 337. maddesi uyarınca anne temsil edecektir.

115 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Ancak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 50/4 maddesi “Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.” hükmünde olup, yerleşim yeri eksikliği bırakmamak amacıyla çocuğu yanında bulunduranlara da söz konusu düzenleme ile yerleşim yerine ilişkin beyanda bulunma görevi verilmiştir.

116 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Bu nedenle; tanıma ve babalığa hüküm kararı sonucunda babalan hanelerine tescil edilen çocukların babalarının yanlarında bulunmaları halinde babalarının, bir evlenme akdine dayanmayan birleşmelerden doğan çocukların neseplerin düzeltilmesine ve bu birleşmelerin evlilik olarak tescillerine ilişkin çeşitli tarihlerde çıkartılan özel kanunlarla babalan hanesine tescil edilen çocukların da annelerinin yanında bulunmaları halinde ise annelerinin; beyanlarına göre yerleşim yeri beyanı işlemi yapılması yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecektir.

117 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Koruyucu aile yanında bulunan çocuklar konusunda; ana ve babası olduğu halde koruyucu aile yanma verilen çocuklar için öz ana ve babasının, veli ya da vasisinin adresi yerleşim yeri adresi, koruyucu ailenin adresi ise diğer adres olarak; çocuğun kimsesiz, anne ve babasının kayıp olması durumlarında yerleşim yeri adresi koruyucu ailenin yanı olarak beyan ve tescil edilecektir.

118 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı.

119 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Sistemdeki adres bilgilerinin güncelliğinin ve sağlıklı tutulmasının temini amacıyla gönderilen ilgi (a) talimatımızın birinci maddesinin yanlış yorumlandığı ya da uygulanmasında tereddütler yaşandığı. Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden anlaşılmıştır. İlgi (a) talimatımız doğrultusunda, yerleşim yeri adres değişikliği bildirimlerinde elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi beyanı teyit niteliğindeki belgelerden birinin istenerek adres beyan formu ekinde saklanması esastır.

120 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Ancak; 1) Akrabalık bağı bulunmayan kişi tarafından, daha önce beyan edilmiş bir adrese “birlikte oturma gerekçesiyle” yeni adres bildiriminde bulunulması halinde, a)İlgilinin adreste hali hazırda oturmakta olan kişi ile birlikte müracaatı halinde beyanının kabul edilmesi ve adres beyan formunun arka sayfasında birlikte oturulduğuna dair imzalarının alınmasının; b)Birlikte müracaatın mümkün olmaması durumunda ise, adreste hali hazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından onaylanmış yazılı beyanının istenmesinin;

121 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
2) Beyan edilen adreste akrabalık bağı olan kişi ile birlikte oturulması durumunda ilgi (b) talimat yönünde hareket edilmeye devam edilmesinin, ancak verilen beyanda şüphe duyulması halinde bu talimatın birinci maddesinde belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinin; 3) İbraz edilen belgelere veya yukarıdaki açıklamalara rağmen beyanda şüphe duyulması halinde, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 60'ıneı maddesine göre işlem yapılmasının; 4) İbraz edilen faturalarda yer alan adres bilgileri ile beyan edilen adres bilgilerinde uyuşmazlık olması durumunda, yetkili idare ile görüşülerek sorunun çözümlenmesinin; uygun olacağı değerlendirilmektedir.

122 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı.

123 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasında tereddütler yaşandığı anlaşılmış olup, aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 21 inci maddesinde "Velayet altında bulunan çocuğun, yerleşim yeri, ana ve babasının; ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa, çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır" hükmüne yer verilmiştir.

124 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Velayet kural olarak çocukların, istisnaen de kısıtlanmış erginlerin korunmasına yöneliktir. Velayeti haiz olmayan çocuklar için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 404 üncü maddesi ve Türk Medeni Kanununun "Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün" 9 uncu maddesi gereğince, yetkili vesayet makamına bildirimde bulunulması ve çocuğa vasi tayin edilmesinin sağlanması gerekmektedir

125 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Ancak, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 50 nci maddesinin dördüncü fıkrası ise "Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir" hükmü ile çocuğu yanında bulunduranlara da yerleşim yerine ilişkin beyanda bulunma görevi verilmiştir.

126 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Bu çerçevede, a) Ana ve babanın ölü ya da gaip olduğunun aile kütüğü kayıtlarının incelenmesi sonucunda doğruluğunun tespiti, b) Ana ve babanın cezaevinde veya tutukevinde bulunması, ananın ölü babanın ise askerlik hizmetinde bulunması gibi durumların belgelendirilmesi, c) Ana ve babanın adreslerine ulaşılamadığının mahallinde yapılacak soruşturma sonucunda bir tutanakla tespiti hallerinde;

127 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Çocukların adres bildirimlerinin büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılabilmesine yönelik olarak, MERNİS uygulama yazılımının ilgili modülünde gerekli değişiklik yapılmıştır. Söz konusu madde hükmü ile çocuğu yanında bulunduranların adres beyanlarının tesciline olanak sağlanmış olmakla birlikte, velayeti haiz olmayan çocukların Nüfus Hizmetleri Yönetmeliğinin 152 nci maddesi birinci fıkrasının a bendi ile Türk Medeni Kanunun "Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün" 9 uncu maddesi gereğince, ilgili vesayet makamına bildirilmesinde de herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecektir.

128 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Ayrıca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 21 ve 22 nci maddesi gereğince yatılı okul, çocuk ıslahevi veya yetiştirme yurdu gibi yerlerde kalan ve ergin olmayanların adresi ana ve babanın sürekli kalma niyetiyle beyan ettiği yerleşim yeri adresi, kaldığı kurum ise diğer adres olarak tutulmaktadır. Ana ve/veya babanın yerleşim yeri adresinin bulunmaması halinde öncelikle çocuğun ana ve/veya babasının yerleşim yeri adresini beyan etmesinin sağlanması gerekmektedir. Ancak ana ve/veya babanın adreslerine ulaşılamadığının yapılacak araştırma ya da soruşturma sonucunda bir tutanakla tespiti halinde kurum adresinin yerleşim yeri adresi olarak kaydedilmesi sağlanacaktır.

129 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı.

130 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. 1- Adres Bildirimi 1.1- Adres Bildirimine İlişkin Esas ve Usuller Adres Kayıt Sisteminin amacına ulaşabilmesi, adrese ilişkin bilgilerin güncel ve sağlıklı olarak tutulması, adres değişikliklerinin zamanında ve doğru olarak bildirilmesi ile mümkündür sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince kişilerin yerleşim yeri ve diğer adreslerini bizzat bildirmeleri esastır. Adres bildirimlerinin bizzat yapılması halinde; kişinin fotoğraflı kimlik belgesi ile kimliğini ispat etmesi istenecek olup, kimliğini ispat edemeyenlerin beyanları işleme alınmayacaktır.

131 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
1- Adres Bildirimi 1.1- Adres Bildirimine İlişkin Esas ve Usuller Bahse konu Kanunun ilgili hükmü uyarınca, yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir. Adrese ilişkin bildirimlerde ‘aile’ kavramından ‘ana, baba ve çocuk’ anlaşılmalıdır. Bu kapsamda yapılacak bildirimlerde; ana, baba veya bekar ergin çocuklar, MERNİS veri tabanında yapılan inceleme sonucunda daha önce aynı konutu paylaştıklarını tespiti halinde birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabileceklerdir. Aynı aile içinde evli olan çocuklar daha önce aynı adresi paylaşıyor olsalar dahi yeni adrese beyan verilirken bizzat müracaatları sağlanacaktır. Ancak, ana ve babanın şahsen müracaatları yerine adres beyanları aynı konutu paylaşmaları durumunda ergin olan çocukları tarafından yapılabilecektir.

132 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
1- Adres Bildirimi 1.1- Adres Bildirimine İlişkin Esas ve Usuller Bu bağlamda yapılan adres beyanlarında; öncelikle kişi tarafından beyan edilen yerleşim yeri adresinin ulusal adres veri tabanında olup olmadığı ile o adreste bir başkasının oturup oturmadığının kontrolü yapılacaktır. Sistemde yapılan inceleme sonucunda; a) Beyan edilen adresin boş olduğunun belirlenmesi durumunda, beyanı teyit edici herhangi bir belge istenmeyecektir. Adres beyan formu kişiye okutturularak, bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesinden sonra form imzalatılarak tescil işlemi gerçekleştirilecektir.

133 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
1- Adres Bildirimi 1.1- Adres Bildirimine İlişkin Esas ve Usuller b) Daha önce beyan edilmiş bir adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaatı halinde beyanı kabul edilecektir. Birlikte müracaatın mümkün olmaması durumunda, adreste hali hazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından birlikte oturulduğuna ilişkin yazılı beyanı istenecektir.

134 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
1- Adres Bildirimi 1.1- Adres Bildirimine İlişkin Esas ve Usuller c) Beyan edilen adresin daha önce bir başkası tarafından beyan edilmiş olması nedeniyle halen dolu olarak gözükmesi durumunda; adres beyanında bulunan kişiden beyanım teyit edici elektrik, su, sabit (adrese tesis edilen) telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeler istenecektir. Gerektiğinde müstakil konut sahibi, site-apartman yönetimi veya lojman idaresi sorumlusunca ya da muhtar tarafından imzalanmış yazı gibi belgelerden birinin de ibrazı istenebilecektir.

135 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
1- Adres Bildirimi 1.1- Adres Bildirimine İlişkin Esas ve Usuller İbraz edilen belgelerin incelenerek bir engel olmadığının anlaşılması halinde, elektronik ortamda adres beyan formunun ilgili bölümüne, belgeye ilişkin açıklama yazılarak beyan tescil edilecektir. Söz konusu belgenin bir fotokopisi, adres beyan formunun ekine eklenerek, aynı adreste daha önce bulunan kişilerin adresleri ‘eski adres’ konumuna getirilerek arşivlenmek üzere silinecektir. Beyan edilen adres ile ibraz edilen belgelerdeki adresin uyuşmaması halinde, sorunun ibraz edilen belgeyi üreten idareyle görüşülerek çözümlenmesi ve kişilerin doğru adresi beyan etmesi sağlanacaktır.

136 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
1- Adres Bildirimi 1.1- Adres Bildirimine İlişkin Esas ve Usuller Yukarıda sayılan belgeler, posta ile yapılan bildirimlerde de aranacaktır. Söz konusu . belgelerin adres beyan formu ekinde gönderilmemesi halinde adres beyanı "işlemi gerçekleştirilemeyen adresler dosyasına" eklenerek ilgiliye ne tür belgeler istenildiği ile adres beyanına ilişkin ne tür bir işlem yapıldığı/yapılacağı hakkında bir bilgilendirme yazısı gönderilecektir.

137 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
1- Adres Bildirimi 1.1- Adres Bildirimine İlişkin Esas ve Usuller d) Beyan edilen yerleşim yeri adresinin yapılan sorgulama sonucunda ulusal adres veri tabanında olmadığının anlaşılması durumunda; adres beyanı "işlemi gerçekleştirilemeyen adresler dosyasına" eklenecektir. Söz konusu adresin alanda olup olmadığı hususu, yetkili idareye sorulacak olup, yetkili idarece yerleşim yeri adresinin alanda, olduğunun nüfus müdürlüğüne bildirilmesinden sonra tescil işlemi gerçekleştirilecektir. İşlemin sonucuna göre ilgili bilgilendirilecektir.

138 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
1- Adres Bildirimi 1.1- Adres Bildirimine İlişkin Esas ve Usuller e) Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde; ibraz edilen belgelerden ya da beyandan şüphe duyulması, nüfus müdürlüklerince istenilen belgelerin ibraz edilememesi, kısa süreler içinde birden fazla adres beyanında bulunulması gibi hallerde, beyan tescil edilmeyerek "işlemi gerçekleştirilemeyen adresler dosyasına" eklenecektir. Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince mülki idare amirinin emri ile kolluk marifetiyle yapılan tahkikat sonucunda ilgilinin beyan ettiği adreste oturduğunun tespiti durumunda tescil işlemi gerçekleştirilecektir. Tahkikat neticesinde, gerçeğe aykırı adres beyanı verildiğinin anlaşılması halinde ise, 5490 sayılı Nüfus- Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre işlem tesis edilir.

139 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
1- Adres Bildirimi 1.1- Adres Bildirimine İlişkin Esas ve Usuller f) Kişilerin tahkikat sonucuna itirazen aynı adrese beyanlarının ısrarı halinde, ikinci kez adres beyanı alınmaksızın beyanını teyit edici elektrik, su, sabit telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birinin ibrazı istenecektir. İbraz edilen belgelerden şüphe duyulmaması halinde, adres kaydı güncellenecektir. Aksi durumda, mülki idare amiri emriyle kolluk makamlarınca yapılacak tahkikat neticesinde beyan edilen adreste oturulduğunun tespiti durumunda "adres güncelleme" işlemi gerçekleştirilecektir.

140 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
1- Adres Bildirimi 1.2- Adres Bildirimine İlişkin Diğer Hususlar a) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 51 inci maddesi gereğince adrese dayalı hizmet veren kurumlarca adres beyanı alınabilmesine yönelik olarak :81 il belediyesi ile 16 büyükşehir belediye başkanlıklarına yetki verilmiştir. Söz konusu kurumların yetkisi, sadece adrese yönelik hizmete ilişkin iş ve işlemlerle (su aboneliği gibi) sınırlı olup, bahse, konu kurumlarca hizmet gereği olmadan alınan ve kâğıt ortamında gönderilen adres beyan formları nüfus müdürlüklerince kabul edilmeyecektir.

141 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
1- Adres Bildirimi 1.2- Adres Bildirimine İlişkin Diğer Hususlar b) Muhtarlarda gönderilen adres . değişikliği bildirim listelerinde yapılan inceleme sonucunda ya da herhangi bir şikâyet halinde; Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler, nüfus müdürlüğünce adres beyanında bulunmak üzere davet edilecektir. İlgililer bu davet üzerine; yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüklerine başvurmak ve beyanda bulunmakla görevlidir.

142 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
1- Adres Bildirimi 1.2- Adres Bildirimine İlişkin Diğer Hususlar Verilen süre içinde bildirim yapılmaması halinde mülki idare amirinin emriyle kolluk makamları tarafından soruşturma ve inceleme yapılarak sonucu nüfus müdürlüğüne bildirilecektir. Tahkikat sonucuna göre, kişinin belirtilen adreste oturduğunun ve süresi içinde adres bildiriminde bulunmadığının tespiti halinde, adresi güncellenerek Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre işlem tesis edilecektir

143 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
1- Adres Bildirimi 1.2- Adres Bildirimine İlişkin Diğer Hususlar c) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince; noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenlerin, temsil ettikleri kişinin, aynı konutu paylaşan eşinin ve ergin olmayan çocuklarının yerleşim yeri ve diğer adresi ile ilgili bildirimde bulunabilme yetkisi bulunmaktadır. Ancak aynı vekâletname ile birden fazla aile adına adres beyanında bulunulması mümkün olmayıp, bu tür başvurular işleme alınmayacaktır.

144 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
II - Adres İlişkin İdari Para Cezaları II.1- ‘Süresi İçinde Adres Bildiriminde Bulunmama’ Kapsamında İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller

145 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 48 inci maddesi ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin Geçici 2 inci maddesi gereğince, idari para cezalarının uygulanmasına 20 Nisan 2009 tarihi itibariyle başlanmıştır.

146 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Bahse konu Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi "Mülki idare amirince bu Kanununun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idari para cezası verilir." hükmündedir. Bu miktarlar, Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde 2010 yılı için süresi içinde adres bildiriminde bulunmama durumunda 329,00 TL, gerçeğe aykırı beyanda ise 660,00 TL olarak belirlenmiştir

147 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 51 inci maddesi gereğince adres beyanı ile yükümlü kişiler yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri yirmi iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet veren kurumlara ve dış temsilciliklere bildirmekle yükümlüdür. "Süresi içinde adres bildiriminde bulunmama*' kapsamında uygulanacak idari para cezalarında, ilgili tarafından beyan edilen taşınma tarihi esas alınacaktır. Ancak herhangi bir nedenle adres kaydı silinen kişinin yeni adrese bildirimi sırasında, ibraz ettiği bilgi ve belgeler ile kolluk makamlarınca yapılan tahkikat neticesi birlikte değerlendirilmek suretiyle beyan edilen adrese taşınma tarihi tespit edilecektir.

148 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Adres bildirimde bulunan kişinin," Kanunda belirtilen süre içinde adres bildirim inde bulunmadığının tespiti halinde, öncelikle bilgi ve belgeleriyle birlikte savunması istenecektir. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, savunmanın yeterli görülmemesi halinde, üç örnek idari yaptırım kararı (Form 3-A) düzenlenecektir. İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişi huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilerek, ilgilinin ...bu. karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresi bildirildikten sonra karar tutanağını imzalaması- istenecektir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilerek imza altına alınacaktır. Karar tutanağının bir örneği ilgili kişiye verilecek, ikinci örneği kararın kesinleşmesinden sonra ilgili tahsil dairesine, üçüncü örneği ise dosyasında muhafaza edilecektir. Savunmanın yeterli görülmesi halinde ise, Form 3 - B düzenlenerek idari yaptırım kararı uygulanmayacaktır.

149 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
II - Adres İlişkin İdari Para Cezaları II.2- ‘Gerçeğe Aykırı Adres Beyanında Bulunma’ Kapsamında İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller

150 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İlgi (a) talimatta da belirtildiği üzere öncelikle ilgilinin savunması alınır. Savunmaya ilişkin süre, savunma istemine ilişkin yazının (Form 4-A) 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gündür. İki örnek düzenlenen savunma istemine ilişkin yazının bir örneği ilgiliye tebliğ edilecek, ikinci örneği dosyasında muhafaza edilecektir.

151 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Söz konusu süre sonunda savunmasını vermeyen veya savunması yeterli görülmeyen kişiye üç örnek düzenlenen idari yaptırım kararının (4-B) bir örneği ilgiliye tebliğ edilerek, II. 1. bölüm başlığı altında dördüncü paragrafta belirtilen işlemler gerçekleştirilecektir. İdari yaptırım kararının kişiye huzurda tebliğ edilmesinin mümkün olmaması halinde ise, üç örnek düzenlenen idari yaptırım kararının bir nüshası 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda ilgiliye tebliğ edilecektir.

152 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Elden tebligatın yapıldığı veya posta ile tebligatın ilgili tarafından tebellüğ edildiği tarih "tebliğ tarihi" olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan tebligatlarda tebliğ mazbatalı zarfın üzerinde yer alan bilgiler ve açıklamalar dikkatle incelenecektir. Tebliğ mazbatalı zarf üzerindeki bilgiler çerçevesinde tebligat, Tebligat Kanununun 20. maddesine göre yapılmış ise "tebliğ evrakının Tebligat Kanununun 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra"; tebligatın bahse konu .Kanunun 21 inci maddesine göre yapılması halinde "İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır". İdari yaptırım kararında yer alan tebliğ tarihi alanına da anılan hükümler gereğince tebliğ mazbatalı zarf üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak tebliğ tarihi yazılacak ve kararın kesinleşme tarihi ile dava açma süresi bu tarihte başlayacaktır.

153 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İdari para cezasına esas savunma yazısının ve/veya idari yaptırım kararının "adresinde bulunmama" gerekçesi ile nüfus müdürlüklerine iade edilmesi halinde, adres araştırması kapsamında ilgilinin tahkikat sonucu silinen adresine de Tebligat Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde tebligat yapılacaktır. Bu adresin de tebligata elverişli olmadığının anlaşılması durumunda, Tebligat Kanununun "ilanen tebligat'a ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

154 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Gerçeğe aykırı adres beyanı kapsamında uygulanan idari para cezalarında, ilgili tarafından beyan edilen adreste oturulduğuna dair resmi belgelerin (elektrik, su faturası, v.b.; adres beyan tarihi ile tahkikatın sonuçlandığı tarih arasında düzenlenmiş) ibrazı, numaralama ve levhalama çalışmalarının tamamlanmamış ya da abone faturalarında adres standardına uygun adres bilgilerinin yer almaması nedeniyle vatandaşın bilmeden .yanlış adres beyanında bulunması ve bunun yetkili idareden alınacak bir belgeyle belgelendirilmesi halinde, "idari para cezası uygulanmamasına ilişkin form (Form 4-C)" düzenlenerek idari yaptırım kararı uygulanmayacaktır.

155 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
II - Adres İlişkin İdari Para Cezaları II – 3 İdari Para Cezalarının Taksitlendirilmesine İlişkin Yapılacak İşlemler

156 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
5326 sayılı Kanunun 5560 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında "... Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir." hükmüne yer verilmiştir.

157 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Bu çerçevede; a) İdari para cezası verilen kişinin ekonomik olarak ödeme güçlüğü içinde bulunması halinde taksitlendirme yapılabilecektir. 442 no'lu Tahsilat Genel Tebliği hükümlerine göre, taksitlendirme başvurusu idari yaptırım kararının tebliğini müteakip kanuni ödeme süresi içinde (bir ay) bu kararı veren ilçe nüfus müdürlüklerine yapılacak ve talepler değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Kanuni ödeme süresinden sonra yapılan taksitlendirme başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

158 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
b)Taksitlendirme başvuru talebinin kabul edilmesi halinde üç nüsha düzenlenen karar, talepte bulunan kişiye tebliğ edilecektir. Kararda, birinci taksiti kanuni ödeme süresi içinde olmak kaydıyla nüfus idaresince belirlenen dört taksitin tutarları ve vadeleri açıkça belirtilecektir (Ek-2). Üç nüsha düzenlenen taksitlendirmeye ilişkin kararın idarede kalan nüshası, idari para cezası ile ilgili diğer belgelerle birlikte muhafaza edilecektir. Söz konusu kararın ikinci nüshası talepte bulunan kişiye verilecek; diğer nüshası ise ilgili tahsile yetkili mercie gönderilecektir.

159 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
c) Taksitlendirme durumunda idari para cezasının ilk taksitinin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde peşin olarak mal müdürlüğüne ödenmesi ve ödenti makbuzunun ilçe nüfus müdürlüğüne en kısa sürede ibraz edilmesi gerekir. Kalan taksitlerin de mal müdürlüğüne yatırılması ve makbuz fotokopilerinin ilçe nüfus müdürlüklerine ibrazı zorunludur. d) İdari yaptırım kararı uygulanan kişilerin taksitlendirme uygulamasından faydalanabilmesi amacıyla tebliğ edilen ve kesinleşen idari yaptırım kararlarının bir örneği her hafta sonu alınacak liste ile birlikte ilgili vergi dairesine gönderilir,

160 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
e) 442 Seri No.lu Tebliğin D-5 bölümünde belirtilen .açıklamalar çerçevesinde taksitlendirmenin takibi için, ilgili tarafından taksit tutarının ödendiğine ilişkin makbuzun bir örneği MERNIS Yazılım Uygulamasının ilgili modülüne işlenerek dosyasına konulacaktır. Sistemde yapılan sorgulama sonucunda taksit tutarının ödenmediğinin tespiti halinde idari para cezasının kalan kısmının tahsili için durum ilgili vergi dairesine bildirilecektir. f) Konuya ilişkin MERNIS Uygulama yazılımında gerekli değişiklikler yapılmış olup, "Kullanıcı Klavuzu" ekte (Ek-3) gönderilmiştir.

161 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
II - Adres İlişkin İdari Para Cezaları II – 4 İlanen Tebligat

162 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İlânen tebligata ilişkin hükümler Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Adresi bilinmeyen ve kendisine başka türlü tebliğ yapılamayan kimselere ilân yolu ile tebligat yapılır. İlânen tebligatın geçerli olabilmesi için ilgilinin adresine ulaşılamadığının tespiti, gazete ile ilan yapılması ve ilan metninin tebliği çıkaran merci'e ait ilan yerinde askıya çıkartılıp bu hususun bir tutanakla belgelendirilmesi gerekir.

163 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Bu çerçevede; mevcut veya tespit edilen adrese tebligat yapılamayan ve tebliğ memuru tarafından da yeni adresi tespit edilemeyen ilgili için, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Tüzüğü hükümlerine göre gazetede ilan suretiyle tebligat yapılacaktır. İlan suretiyle tebliğ, tebliği çıkartacak merciin sebep belirtmek suretiyle vereceği karar üzerine, ilgilinin en emin şekilde görebileceği düşünülen bir gazetede yapılacaktır. İlânda, ilgililerin adı-soyadı, bilinen son adresi, tebliğ olunacak evrakın içeriği, konusu, sebebi, ilânın hangi merciden verildiği gibi hususlara yer verilecektir.

164 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Gazete yoluyla yapılacak ilanlar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Kanunu gereğince Basın İlân Kurumunun şubesinin bulunduğu yerlerde söz konusu kurum aracılığıyla, şubesinin bulunmadığı yerlerde valilik aracılığıyla il nüfus ve :vatandaşlık müdürlükleri tarafından bağlı ilçe nüfus müdürlüklerini de kapsayacak şekilde uygun periyotlar halinde toplu olarak/liste halinde yapılabilecektir. Bu suretle yapılan sonuncu ilân tarihinden itibaren yedi gün sonra idari para cezası ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tebliğ tarihine idari yaptırım kararlarında yer verilecektir.

165 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Ayrıca, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce gazetede yayınlanan ilânın bir sureti ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilecektir. İlçe nüfus müdürlüklerince gazetede yayınlanan ilan sureti kaymakamlık, nüfus müdürlüğü ve/veya köy ya da mahalle muhtarlığına ilan edilmek üzere bir tutanakla asılacak olup. askıda bir ay süreyle kaldıktan sonra bir tutanakla indirilecektir. İdari yaptırım kararı, tebliğ mazbatalı zarf ve ilân suretinin bir örneği ilgiliden tahsil edilmek üzere vergi-dairesine gönderilecektir. İlân masrafları, bütçenin ilgili tertibinden hizmet alımının "ilan giderleri" ekonomik kodundan karşılanacaktır.

166 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı.

167 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 21 inci maddesi "Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının; ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa, çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir. Diğer hâllerde çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır." hükmüne amirdir. Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, ilgi (a) yazı ile gönderilen "Ana ve/veya Babasından Farklı Yerleşim Yeri Adresinde Kayıtlı Olup Ergin Olmayan Çocuklar Listesi" hakkında yapılacak işlemler hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Uygulamada birlikteliği sağlamak bakımından aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır:

168 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. a) Ana ve baba evli olup, ortak yerleşim yeri adresine sahip ve çocuğun velayetine ilişkin herhangi bir hüküm de bulunmuyor ise, çocuğun yerleşim yeri adresi ana ve babanın yerleşim yeri adresi olarak re'sen düzeltilecektir. b) Ana ve baba evli olup, ortak yerleşim yeri adresleri yok ve çocuğun velayetine ilişkin herhangi bir hüküm de bulunmuyor ise, çocuğun yerleşim yeri adresinin ana ve babanın birlikte nüfus müdürlüğüne müracaatının sağlanarak verecekleri beyana göre tescili sağlanacaktır.

169 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. c) Ana veya babadan birisi ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş ve çocuğun velayetine ilişkin herhangi bir hüküm de bulunmuyor ise, çocuğun yerleşim yeri adresi sağ kalan ana veya babanın yerleşim yeri adresi olarak re'sen düzeltilecektir.

170 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. ç) Ana ve babanın her ikisi de ölmüş, çocuk tek başına adreste kalmış ve vasi tayini yapılmamışsa; çocuğun birinci derece yakınları (büyük ana, büyük baba, v.b.) beyana davet edilerek, çocuğu yanında bulunduran kişinin, ve yerleşim yeri adresinin tespiti yapılacaktır. Tespitin yapılmasının ardından çocuğu yanında bulunduran kişinin beyanına istinaden, MERNIS uygulama yazılımında "çocuğu yanında bulunduranlar" butonu işaretlenerek yerleşim yeri adresinin tescili sağlanacaktır. Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 152 nci maddesi çerçevesinde vesayet makamına çocuğa vasi tayin edilmesi yolunda ayrıca bilgi verilecektir.

171 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. d) Ana ve baba evli değil, ancak baba ile çocuk arasında soybağı tanıma veya hâkim hükmü ile kurulmuş ve çocuğun velayetine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmuyor ise, çocuğun yerleşim yeri adresi ananın yerleşim yeri adresi olarak re'sen düzeltilecektir. e) Merkezi veri tabanında yapılan inceleme sonucunda çocuğun velayetine ilişkin bir hükmün bulunması halinde, çocuğun yerleşim yeri adresi velayetin bırakıldığı ana, baba veya diğer kişilerin yerleşim yeri adresi olarak re'sen düzeltilecektir.

172 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. f) Ana ve babanın evliliği hâkim hükmü ile sona ermiş ise; çocuğun yerleşim yeri adresi çocuğun velayetinin bırakıldığı ana, baba veya diğer kişilerin yerleşim yeri adresi olarak re'sen düzeltilecektir. g) Çocuk evlat edinilmiş ise, yukarıda yapılan açıklamalarda geçen ana ve baba yerine evlat edinenler konularak gerekli işlem tesis edilecektir.

173 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Çocuğun yerleşim yeri adresinin düzeltilmesinde, MERNİS Uygulama Yazılımı Adres Beyan Modülü kullanılacak, re'sen düzeltmelerde beyanda bulunan kısmına çocuğun kaydedileceği yerleşim yeri adresi kime ait ise (ana, baba, velayet bırakılan kişi veya evlat edinenler) yazılacak ve sadece ergin olmayan çocuk için beyan işlemi yapılacaktır. Beyan sekmesindeki "Diğer Açıklama" bölümüne "4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 21 inci maddesi ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesi hükümlerine istinaden, ergin olmayan çocuğun yerleşim yeri adresi ana, baba, vasi veya kayyumun yerleşim yeri adresine göre düzeltilmiştir." açıklaması yapılacaktır.

174 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı.

175 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Adres Kayıt Sistemi kapsamırda oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Genel Müdürlüğümüzce güncel olarak tutulmaktadır sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik i’e belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, yetkili idareler (belediye, il özel idaresi) adres standardına uygun olarak adres bileşenlerini ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri UAVT’ ye işlemekten sorumludur.

176 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Merkezi veri tabanında yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından Adres Kayıt Sistemi ilk kez oluşturulurken niteliği “arsa” olarak görünen yerlere kişilerin adres beyanının alındığı tespit edilmiştir. Bu kayıtlara ait listeler, MERNİS Uygulama Yazılımının Adres Beyanı Modülünde “Adrese İlişkin Kontrol Listeleri” menüsünün altına konulmuştur. İlçe Nüfus Müdürlükleri kendi sorumluluk alanındaki listeye erişmek suretiyle bahse konu “Niteliği Beyana Uygun Olmayan Adresler Listesi”nin dökümünü alabilecek ve bu listeler elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüzce takip edilecektir.

177 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Listenin incelenmesi ve iliniz sınırlarında olan adres bileşenlerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda araştırılarak yapılacak tahkikat sonucuna göre; a)Sistemde arsa olarak gözüktüğü halde, alanda bina olan ve hala niteliği değiştirilmeyenlerin yetkili idarelerce binaya dönüştürülmelerinin sağlanması, b)Beyan edilen adres niteliğinin alanda bina niteliğinde olmaması ve kişilerin burada yaşamadıklarının tespiti halinde adres kayıtlarının “eski adres” konumuna getirilerek silinmesi ve ilgili kişilere ulaşılarak güncel adres beyanında bulunmalarının sağlanması,

178 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. c)Beyan edilen adresin alanda olduğu, ancak halen sistemde kayıtlı görünen kişiler yerine farklı kişilerin oturduğunun tespit edilmesi durumunda, yetkili idarece adresin uygun niteliğe dönüştürülerek gerekli güncellemenin yapılması, söz konusu kişilerin beyana davet edilmesi, oturmadığı halde sistemde halen kayıtlı görünen kişilerin adres kayıtlarının ise eski adres konumuna getirilerek silinmesinin sağlanacaktır.

179 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı.

180 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesi Kanununun 8’inci maddesinin altıncı fıkrası “Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” hükmündedir.

181 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. MERNİS Uygulama Yazılımında 6284 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik hazırlanan modül kullanıma açılmıştır. Modül ile ilgili kişi dışında yapılacak nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi taleplerinde “ Bu kayıt sadece 6284 sayılı Kanunun uyarınca kişilerin kendisine verilir.“ uyarısı verilecek, diğer kişilere nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi verilmeyecektir.

182 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilecek nüfus kayıt örneklerinde “6284 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 6 ncı bendi uyarınca T.C. kimlik numaralı adlı kişinin kimliği ve adres bilgilerinin gizli tutulmasına Mahkemesi esas no, karar no, / / karar tarihli kararı uyarınca karar verilmiştir." açıklaması yer alacaktır. Gerek kişilerin gerekse kuramların taleplerinde tedbir süresi içerisinde yerleşim yeri adresi bilgisi çıkmayacaktır.

183 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Kanunun 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.” hükmü uyarınca tedbir kararma yönelik açıklama süresi bitiminden 15 gün sonra sistemden otomatik olarak kaldırılacaktır.

184 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Kanunun 4 ve 6’ncı maddelerine istinaden 6284 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik yayınlanıncaya kadar, tedbir kararı alman kişi veya kişilerin yerleşim yeri adresinin bulunduğu “İl aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü” adresi resen yeni yerleşim yeri adresi olarak kaydedilecektir. Diğer taraftan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu 9’uncu maddesi gereğince nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri ve diğer adresi bilgilerinin gizliliği göz önüne alınarak yapılacak uyarılara rağmen ilgili kişi dışına nüfus kayıt ömeği verilmesi durumunda da belgeyi düzenleyen personel hakkında gerekli soruşturmanın yapılması ve il ve ilçe nüfus müdürlerinin de konu üzerinde titizlikle durması gerekmektedir.

185 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı.

186 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8. maddesi kapsamındaki yabancılar ile mavi kartlıların adres bildirimlerinin alınmasında tereddütlerin yaşandığı, özellikle mavi kartlılarının yabancı kimlik numaralarım ibraz etmek suretiyle yapmış oldukları adres bildirimlerinin alınıp alınmayacağına dair Bakanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi (ç) sayılı yazı incelendi.

187 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Bilindiği üzere, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46. maddesinin 1. fıkrasında; nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kişilerin kaydına ulaşmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacını taşıyan kimlik numarasından yalnızca birinin bir kişiye bir defa verileceği ve değiştirilemeyeceği dolayısıyla tekliğinin esas olduğu,

188 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. 2. fıkrasında; Türkiye'de kaydı tutulan yabancılara da İçişleri Bakanlığının tespit edeceği esaslar içerisinde bir kimlik numarası verileceği, kimlik numarasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ile tereddüt edilen hususlarda aynı Kanunun 47. maddesinin 3. fıkrası doğrultusunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğün görüşünün esas alınacağı,

189 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. 12 Aralık 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un" 4. maddesinin I. fıkrasının (b) bendi gereğince: birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları hâlinde Türk hukukunun uygulanacağı.

190 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Resmi Gazetenin 18 Mayıs 2012 tarih ve sayılı nüshasında yayımlanan tarih ve 6304 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 14. maddesi ile tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinin değiştirildiği ve 8. fıkrası gereğince; bu madde kapsamında bulunan kişilere tespit edilecek esaslar çerçevesinde kimlik numarası vermeye İçişleri Bakanlığının yetkili olduğu,

191 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Bu itibarla; Uygulamanın anılan mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin esas olması karşısında izinle Türk vatandaşlığından çıkmış olan şahıslar ile çifte vatandaşların T.C. kimlik numaralarını kullanmalarının gerektiği, dolayısıyla ikamet şartına tabi olmamalarına rağmen il emniyet müdürlüklerine müracaatla almış oldukları ikamet tezkeresine binaen atanmış olan yabancılara mahsus kimlik numaraları ile adres bildiriminde bulunamayacakları, bu kapsamdaki kişilerin Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanını gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır. yabancılara mahsus kimlik numarası taleplerinin karşılanmaması noktasında Emniyet Genel Müdürlüğünün bilgilendirildiği ve bu numaraların arşivlenmek üzere kapatılmaya başlandığı,

192 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Mavi kartlılar için; “Kişi Bilgileri İle Mavi Kart Sorgulama”ve “T.C. Kimlik Numarası ile Mavi Kart Sorgulama” ve çifte vatandaşlar için de; KPS'de “Kişi Sorgulama Servislerinin” mevcut olduğu.

193 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinin 6. fıkrasının; "Bu madde kapsamında bulunan kişilere talepleri halinde bu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenlenir. Bu Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamındadır.” hükmüne ve 7. fıkrasının; “Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır.

194 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Bu kişilerin kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda uyruğunda bulunduğu devlet makamından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren belgenin usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı zorunludur.” hükmüne göre adres beyanlarının; mavi kartlarını ibraz etme zorunlulukları olmadan Türk vatandaşları gibi T.C kimlik numaralarını kullanarak, Adres Beyan Formu (A) doldurmak suretiyle yapmalarına ve nüfus müdürlüklerince beyana ilişkin işlemlerin MERNİS Uygulama Yazılımında; “Diğer İşlemler-Adres Beyan-Türkiye’de yaşayanlar için (T.C. Vatandaşı/Yabancı)” kısmına girilerek,

195 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Türkiye'de en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi sahibi olup da yabancılara mahsus kimlik numarası ile adres bildiriminde bulunacak yabancıların ise “Diğer İşlemler-Adres Beyan- Türkiye’de yaşayanlar için (T.C. Vatandaşı/Yabancı)” kısmına girildikten sonra açılacak sayfada "Yabancı Uyruklu” kutucuğunun işaretlenmesinden sonra alınması gerektiği,

196 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı Yazısı. Mavi Kartlılar ve K.K.T.C vatandaşları gibi ikamete tabi olmayan yabancılar ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8. maddesi kapsamındaki diğer yabancıların adres bildirimlerine ilişkin esasların ilgi (a) Genelge, (b) ve (c) sayılı yazılarımızda belirtildiği ve uygulamada bir değişiklik yoktur.

197 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2013/2 Nolu Genelge.

198 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2013/2 Nolu Genelge. Bakanlığımızca yürütülmekte olan ve 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince oluşturulan Adres Kayıt Sistemi kapsamında Türk vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan en az altı ay süreli ikamet tezkeresine sahip yabancıların adres bilgileri elektronik ortamda tutulmakta olup, bu bilgiler Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarının paylaşımına açılmıştır.

199 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2013/2 Nolu Genelge. Adres Kayıt Sisteminin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, 5490 sayılı Kanun, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ve Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir. Bilindiği üzere Adres Kayıt Sistemi ile adresler belirli bir standarda kavuşturularak adres bileşenlerinin yer aldığı merkezi veri tabanı oluşturulmuş ve anılan Kanunun 52 nci maddesi gereğince kurumların yürütecekleri iş ve işlemlerde Bakanlığımızca tutulan adres bilgilerini kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

200 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2013/2 Nolu Genelge. Diğer taraftan söz konusu Sistem çerçevesinde oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanının sürekliliğinin sağlanması, mahalle, cadde, sokak adı gibi adres bileşenlerinin güncellenmesi, numaralama ve levhalama çalışmalarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Ulusal Adres Veri Tabanının güncel tutulması amacıyla İl özel idareleri ve belediyelerce "Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik" hükümlerine titizlikle uyulması, mahalle, cadde, sokak adı gibi adres bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin en kısa sürede kamuoyuna duyurulması büyük önem arz etmektedir.

201 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2013/2 Nolu Genelge. Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgeler ile Adres Kayıt Sistemindeki verilerin incelenmesinden, çeşitli yerlerde nüfus sayısının artırılmasına yönelik girişimlerde bulunularak vatandaşların gerçeğe aykırı beyan vermeye teşvik edildikleri, ayrıca numaralama ve levhalama çalışmalarında da eksiklikler bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, Adres Kayıt Sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini olumsuz yönde etkilediği gibi, diğer taraftan 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen idari para cezalarının uygulanması sebebiyle vatandaşların mağduriyetine de yol açmaktadır.

202 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2013/2 Nolu Genelge. Adres Kayıt Sisteminin sağlıklı çalışması, adres bilgilerinin doğru, güvenilir ve güncel tutulması ile mümkündür. Bu itibarla, yukarıda belirtilen hususların titizlikle takibinin yapılarak mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesinin sağlanması için Valiliğinizce her türlü tedbirin alınması, olağandışı sayıda nüfus hareketliliğinin ya da toplu yerleşim yeri adres değişikliklerinin 5490 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında değerlendirilerek ilgi (b) yazı doğrultusunda mülki idare amirinin emri ile kolluk marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucunda ilgililerin beyan ettikleri adreste oturduklarının tespiti halinde tescil işleminin gerçekleştirilmesi, gerçeğe aykırı beyan verildiğinin anlaşılması durumunda ise 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

203 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
SABIRLA DİNLEDĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


"T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları