Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 04.01.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLMİŞ VE 22.01.2002 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. KANUN 01.01.2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 04.01.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLMİŞ VE 22.01.2002 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. KANUN 01.01.2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE."— Sunum transkripti:

1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 04.01.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLMİŞ VE 22.01.2002 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. KANUN 01.01.2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 17 KEZ DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞTIR. YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLERİ KISA BAŞLIKLAR HALİNDE ANLATMAYA ÇALIŞACAĞIZ.

2 HİZMET ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANMASI ( YÖNETMELİK Madde 9 ) DAHA ÖNCE FİRMA KÂRI EN FAZLA % 25 DAHA ÖNCE FİRMA KÂRI EN FAZLA % 25OLARAKBELİRTİLMİŞTİ. ŞU ANDA FİRMA KÂRI ŞU ANDA FİRMA KÂRI EN FAZLA % 20 OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.

3 EK-1 İHALE ONAY BELGESİ İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI BELGE TARİH VE SAYISI [ihale yetkilisinin unvanı] MAKAMINA İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER İŞİN TANIMI İŞİN NİTELİĞİ İŞİN MİKTARI Yaklaşık Maliyet Kullanılabilir Ödenek Tutarı Yatırım Proje Numarası (varsa) Bütçe Tertibi (varsa) Avans Verilecekse Şartları İhale Usulü [1] [1] İlanın Şekli ve Adedi Ön Yeterlik/İhale Dokümanı Satış Bedeli Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR [2] [2] ONAY Yukarıda belirtilen malın alınması için ihaleye çıkılması hususunu onaylarınıza arz ederim..../..../....Uygundur..../..../.... İhale Yetkilisi [3] [3] Adı SOYADI Unvanıİmzası : Unvanı: EK: İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli [1] [1] 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet edilen istekli listesi bu belgenin ekinde belirtilecektir. [2] [2] Bu kısımda diğer açıklamaların yanında yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında olan ihalelerin, sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı; yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini/kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin hususlar belirtilecektir. [3] [3] İhale yetkilisinin kurul olması halinde, üyelerin adı soyadı yazılarak imzalanacaktır. İHALE ONAY BELGESİ

4 EK-1 İHALE ONAY BELGESİ İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI BELGE TARİH VE SAYISI [ihale yetkilisinin unvanı] MAKAMINA İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER [1] [Ön İlan Aşaması] [1] İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER [2] [2] İşin Adı, Tanımı ve Niteliği İşin Tahmini Miktarı İşin Miktarı Yaklaşık Maliyet Kullanılabilir Ödenek Tutarı Yatırım Proje Numarası(varsa) Bütçe Tertibi (varsa) İhale Usulü ve İhale İlanının Yılın Hangi Çeyreğinde Yayımlanacağı Avans Verilecekse Şartları İhale Usulü [3] [3] ONAY İlanın Şekli ve Adedi Yukarıda belirtilen hizmetin alınması için ön ilana çıkılması hususunu onaylarınıza arz ederim...../..../.... Adı SOYADI UnvanıİmzasıUygundur..../..../.... İhale Yetkilisi [4] [4] Adı SOYADI Unvanıİmzası Doküman Satış Bedeli [5] [5] Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR [6] [6] ONAY Yukarıda belirtilen hizmetin alınması için ihaleye çıkılması hususunu onaylarınıza arz ederim...../..../.... Adı SOYADI UnvanıİmzasıUygundur..../..../.... İhale Yetkilisi [7] [7] Adı SOYADI Unvanıİmzası EK: İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli [1] [1] Ön ilan yapılmayacaksa bu bölüm boş bırakılacaktır. [2] [2] Ön ilan yapılmayan hallerde yalnızca bu kısım doldurulacak, ön ilan yapılan hallerde ise bu kısım ön ilandan sonraki aşamada yapılacak ihale ilanından önce doldurulacaktır. [3] [3] 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet edilenlerin listesi bu belgenin ekinde yer alacaktır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde bu usulün kullanılmasının gerekçesi açık olarak burada belirtilerek, bu hususa ilişkin bilgi ve belgeler onayın ekine konulacaktır. [4] [4] İhale yetkilisinin kurul olması halinde, üyelerin adı, soyadı ve unvanları yazılarak imzalanacaktır. [5] [5] Dokümanın posta yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, posta veya kargo masrafları dahil edilerek belirlenen doküman bedeli ayrıca yazılacaktır. [6] [6] Bu kısımda diğer açıklamaların yanında yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında olan ihalelerin, sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı; yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ve üzerindeki ihalelerde, yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı hususu ile avantaj uygulanacaksa bu oran belirtilecektir. [7] [7] İhale yetkilisinin kurul olması halinde, üyelerin adı, soyadı ve unvanları yazılarak imzalanacaktır. ÖN İLAN YAPILMASI DURUMUNDA SOL TARAF KULLANILACAKTIR. ÖN İLAN YAPILMASI DURUMUNDA SOL TARAF KULLANILACAKTIR.

5 MAL ALIMLARINDA İŞ DENEYİM BELGESİNDEKİ SINIRLAR (YÖNETMELİK Madde 39) TEKLİF EDİLEN BEDELİN %25’DEN AZ VE %50 DEN FAZLA OLMAMAK ÜZERE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ BİR ORANDI TEKLİF EDİLEN BEDELİN %25’DEN AZ VE %50 DEN FAZLA OLMAMAK ÜZERE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ BİR ORANDI TEKLİF EDİLEN BEDELİN %10’DAN AZ VE %40 DEN FAZLA OLMAMAK ÜZERE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ BİR ORAN TEKLİF EDİLEN BEDELİN %10’DAN AZ VE %40 DEN FAZLA OLMAMAK ÜZERE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ BİR ORAN

6 [idarenin anteti] İhale kayıt numarası * : İşin adı : [Ön yeterlik son başvuru / ihale] tarihi : __/__/____ ………..günü, saat __:__ [İstekli/Aday]ın Ticaret Unvanı Adresi Dokümanın Satın Alındığı Tarih ve Saat Doküman Bedelinin Tahsil Edildiğine İlişkin Belgenin Tarihi ve No’su Açıklama ** Zeyilname ** [işin adı] ilişkin olarak ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığı [istekli/aday] tarafından kontrol edilmiş ve tamamı aslına uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte [1] teslim edilmiştir. [1] [İhale/ Ön Yeterlik] dokümanı; 1)..................................................................................... 2)..................................................................................... 3)..................................................................................... 4)..................................................................................... 5)........................................................dan oluşmaktadır.... (Bu kısma gerektiği kadar satır eklenecektir). Dokümanı Satın Alan Dokümanı Satın Alan Teslim Eden Adı SOYADI Adı SOYADI İdare Yetkilisi İmza İmza Adı SOYADI Görevi İmza * Kamu İhale Kurumundan alınacaktır. ** Açıklama yapılması veya zeyilname düzenlenmesi halinde, yapılan açıklama veya düzenlenen zeyilname adayın/ isteklinin adresine gönderildiğinde açıklama veya zeyilnamenin tarih ve sayısı yazılacaktır. [1] [1] Dokümanın CD ortamında verilmesi durumunda bu kısma “CD halinde” ibaresi yazılacaktır.

7 [idarenin anteti] İhale kayıt numarası : İşin adı : [Ön yeterlik son başvuru / ihale] tarihi : __/__/____ ………..günü, saat __:__ [İstekli olabilecek kişinin/adayın] Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Adresi Faks numarası Elektronik Posta Adresi (Varsa) Dokümanın Satın Alındığı/ Gönderildiği Tarih Doküman Bedelinin Tahsil Edildiğine İlişkin Belgenin Tarihi ve No’su Açıklama* Zeyilname* [İşin adı] ihalesine ilişkin olarak dokümanı oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığı taraflarca kontrol edilmiş ve tamamı aslına uygun olarak [1] [teslim edilmiştir./ iadeli taahhütlü mektup/acele posta/kargo ile gönderilmiştir.] Bu belgenin bir nüshası da doküman alana [verilmiştir/gönderilmiştir]. [1] [İhale/ Ön Yeterlik] dokümanı; 1)..................................................................................... 2)..................................................................................... 3)..................................................................................... 4)..................................................................................... 5)........................................................dan oluşmaktadır.... (Bu kısma gerektiği kadar satır eklenecektir).  İhale ve şikayet sürecinde idare tarafından yukarıda belirtilen elektronik posta adresine/faks numarasına bildirim yapılmasını kabul ediyorum.  Elektronik posta veya faks ile bildirim yapılmasını kabul etmiyorum. [2] [2] Dokümanı Alanın Adı Soyadı [İstekli olabilecek kişinin/adayın kaşesi] [Doküman alanın imzası] [Posta yoluyla gönderilmesi durumunda bu bölüm boş bırakılacaktır] Teslim Eden İdare Yetkilisi Adı Soyadı Göreviİmza * Açıklama yapılması veya zeyilname düzenlenmesi halinde, yapılan açıklama veya düzenlenen zeyilname istekli olabilecek kişinin adresine gönderildiğinde, bu yazının tarih ve sayısı yazılacaktır. [1] [1] Dokümanın CD ortamında verilmesi durumunda bu kısma “CD halinde” ibaresi yazılacak, CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaraları belirtilecektir. [2] [2] Bu bölüm, dokümanın elden verilmesi halinde, ihale dokümanı satın alan tarafından uygun kutucuk işaretlenerek doldurulacaktır. Dokümanın posta yoluyla satılması halinde bu kısım boş bırakılacaktır.Dokümanın posta yoluyla talep edilmesine ve gönderilmesine ilişkin belgeler forma eklenecektir.

8 İHALE DÖKÜMANINI SATIN ALAN İSTEKLİ TEBLİĞATLARIN ADRESİNE BİLDİRİLMESİNDE ELEKTRONİK POSTA YOLU VEYA FAKS YOLUYLA TEBLİĞATI KABUL EDİP ETMEDİĞİNİ BEYAN EDİYOR. İHALE DÖKÜMANINI SATIN ALAN İSTEKLİ TEBLİĞATLARIN ADRESİNE BİLDİRİLMESİNDE ELEKTRONİK POSTA YOLU VEYA FAKS YOLUYLA TEBLİĞATI KABUL EDİP ETMEDİĞİNİ BEYAN EDİYOR.

9 İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE KRİTERLER TEBLİĞAT ADRESİ BEYANI, TEBLİĞAT ADRESİ BEYANI, İDARİ ŞARTNAMENİN 10. MADDESİNDEKİ BENDLERİNDE SAYILAN DURUMLARDA OLUNMADIĞINA İLİŞKİN YAZILI TAAHHÜTNAME, İDARİ ŞARTNAMENİN 10. MADDESİNDEKİ BENDLERİNDE SAYILAN DURUMLARDA OLUNMADIĞINA İLİŞKİN YAZILI TAAHHÜTNAME, ORTAĞI OLDUĞU VEYA HİSSEDARI BULUNDUĞU TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN BEYANNAME İSTENMEYECEKTİR. ORTAĞI OLDUĞU VEYA HİSSEDARI BULUNDUĞU TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN BEYANNAME İSTENMEYECEKTİR.

10 TEKLİFLERLE BİRLİKTE NUMUNELERİN ALINMASI (YÖNETMELİK Madde 43) TUTANAK DÜZENLEME ZORUNLULUĞU YOKTU. TUTANAK DÜZENLEME ZORUNLULUĞU YOKTU. NUMUNELERİ TESLİM ALIRKEN İDARE TARAFINCA TUTANAK DÜZENLENİR. NUMUNELERİ TESLİM ALIRKEN İDARE TARAFINCA TUTANAK DÜZENLENİR.

11 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU _ _/_ _/_ _ _ _ İhale kayıt numarası * :...................... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası : Telefon ve Faks Numarası Elektronik Posta Adresi (varsa) :: İdarenizce --/--/---- tarihinde ihalesi yapılacak olan [işin adı] işine ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz. 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir. 2- Teklifimiz ihale tarihinden itibaren [rakam ve yazı ile] takvim günü geçerlidir 1. 3- 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince İhale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz 2. 4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz. 5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 7-Teklifimizde yer alan [mal kaleminin tamamının /…… mal kalemlerinin] 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi gereğince Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı [olduğunu/olmadığını] beyan ediyoruz. 3 8- İhale konusu işin [tamamını/ (fiyat cetvelinde yer alan mal kalemlerini /kısmını)] teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç [para birimi belirtilerek teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile yazılacaktır.] 4 bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 5 Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) İmza 6 İmza 6 Saygılarımızla....................................................................... 1- İsteklice, İdari Şartnamenin ‘’Tekliflerin geçerlilik süresi’’ maddesinde belirtilen süre esas alınarak doldurulacaktır. 2-İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde alternatif teklif veren istekliler tarafından, “Alternatif teklifimiz dışında 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince İhale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. ” ifadesine yer verileceği idarece dipnotta belirtilecektir. (İdarece, alternatif teklif verilmeyeceği öngörülen ihalelerde bu dipnota standart formda yer verilmeyecektir.) 3- İhale dokümanında yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı sağlanacağına ilişkin düzenleme yapılması durumunda, bu maddeye yer verilecektir. 4- Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, işin kısımları için her bir konsorsiyum ortağının verdiği teklif bedelleri ayrı ayrı rakam ve yazıyla yazılacak, bunların toplamından oluşan toplam teklif bedeli de belirtilecektir. 5- İdareler, kısmi tekliflere açık ihalelerde, ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde 8. maddenin devamı olarak “ Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verilerek düzenlenen Teklif Mektubu örneğini ihale dokümanı içinde isteklilere vereceklerdir. Kısmi teklife izni verilmeyen ihalelerde sadece “tamamını” ifadesine yer verilecektir. 6-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır.Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. EK- Birim Fiyat Teklif Cetveli 1/2 * Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

12 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ….. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /...... /.. /.... İhale Kayıt Numarası İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası Tebligat adresi Telefon ve Faks numarası Telefon ve Faks numarası Elektronik posta adresi (varsa) 1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2)İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 2)İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.] 2 5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.] 2 6) İhale konusu işi, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki 3 her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ Teklif edilen toplam bedel, para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. 4 6) İhale konusu işi, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki 3 her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ Teklif edilen toplam bedel, para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. 4 Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 5 Kaşe ve İmza 5...................................................................... 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülen ihalelerde bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli istekliler, “Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine tanınan fiyat avantajından yararlanmak için gerekli olan yerli malı belgesi/belgeleri ekte sunulmuştur.” cümlesini ekleyecektir. İdare bu avantajın tanınmadığı ihalelerde bu dipnota yer vermeyecektir. 3 İstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır. 4Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede sadece “tamamını” ibaresine yer verilecektir. Kısmi teklife açık ihalede ise istekli ihale dokümanına ve teklifine uygun ibareyi seçecektir. 5 Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılacaktır. İdare, konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede bu dipnota yer vermeyecektir. 6 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. EK- Birim Fiyat Teklif Cetveli

13 TC KİMLİK NUMARASI YAZILACAK TC KİMLİK NUMARASI YAZILACAK TEKLİF MEKTUBUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ ÇIKARILMIŞ ( İLAN METNİ VE İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLİYOR) TEKLİF MEKTUBUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ ÇIKARILMIŞ ( İLAN METNİ VE İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLİYOR) İDARİ ŞARTNAMENİN 10. MADDESİNDEKİ TAAHHÜTNAME TEKLİF MEKTUBUNUN İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR, İDARİ ŞARTNAMENİN 10. MADDESİNDEKİ TAAHHÜTNAME TEKLİF MEKTUBUNUN İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR,

14 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (KANUN Madde 37) BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE ARİTMETİK HATA KURUM TARAFINDAN DÜZELTİLEREK İSTEKLİYE BİLDİRİLİR, İSTEKLİNİN VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE KABUL ETMEMESİ VEYA YAZILI OLARAK BİLDİRMEMESİ HALİNDE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR TEMİNATI GELİR KAYDEDİLİRDİ. BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE ARİTMETİK HATA KURUM TARAFINDAN DÜZELTİLEREK İSTEKLİYE BİLDİRİLİR, İSTEKLİNİN VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE KABUL ETMEMESİ VEYA YAZILI OLARAK BİLDİRMEMESİ HALİNDE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR TEMİNATI GELİR KAYDEDİLİRDİ. BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE ARİTMETİK HATA BULUNAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR. BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE ARİTMETİK HATA BULUNAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR.

15 YAKLAŞIK MALİYETİN AÇIKLANMASI (YÖNETMELİK Madde 55) YAKLAŞIK MALİYET İHALE SÜRECİNİN HİÇBİR SAFHASINDA AÇIKLANMAZDI. YAKLAŞIK MALİYET İHALE SÜRECİNİN HİÇBİR SAFHASINDA AÇIKLANMAZDI. İLK OTURUMDA İSTEKLİLER VE TEKLİF ETTİKLERİ FİYATLAR İLE İŞİN YAKLAŞIK MALİYETİ DUYURULARAK TUTANAK DÜZENLENİR. BU TUTANAKLARIN KOMİSYON BAŞKANINCA ONAYLANMIŞ SURETLERİ İSTEYENLERE İMZA KARŞILIĞI VERİLMEDEN OTURUM KAPATILMAZ. İLK OTURUMDA İSTEKLİLER VE TEKLİF ETTİKLERİ FİYATLAR İLE İŞİN YAKLAŞIK MALİYETİ DUYURULARAK TUTANAK DÜZENLENİR. BU TUTANAKLARIN KOMİSYON BAŞKANINCA ONAYLANMIŞ SURETLERİ İSTEYENLERE İMZA KARŞILIĞI VERİLMEDEN OTURUM KAPATILMAZ.

16 BELGELERİN TAMAMLATTIRILMASI (YÖNETMELİK Madde 55) BELGE VE BİLGİLERİN TAMAMLATTIRILMASI İÇİN MAKUL BİR SÜRE VERİLİRDİ. BELGE VE BİLGİLERİN TAMAMLATTIRILMASI İÇİN MAKUL BİR SÜRE VERİLİRDİ. BELGE VE BİLGİLERİN TAMAMLATTIRILMASI İÇİN EN AZ İKİ İŞ GÜNÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE MAKUL BİR SÜRE VERİLİR. BELGE VE BİLGİLERİN TAMAMLATTIRILMASI İÇİN EN AZ İKİ İŞ GÜNÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE MAKUL BİR SÜRE VERİLİR.

17 İSTEKLİNİN YASAKLI OLUP OLMADIĞININ SORĞULANMASI (YÖNETMELİK Madde 64) İHALE KARARI HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ONAYLANMADAN ÖNCE İSTEKLİNİN YASAKLI OLUP OLMADIĞI KURUMA TEYİT ETTİRİLEREK KARARA EKLENİRDİ. İHALE KARARI HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ONAYLANMADAN ÖNCE İSTEKLİNİN YASAKLI OLUP OLMADIĞI KURUMA TEYİT ETTİRİLEREK KARARA EKLENİRDİ. İHALE KARARI HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ONAYLANMADAN ÖNCE İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİ VE İKİNCİ İSTEKLİNİN İHALELERDEN YASAKLI OLUP OLMADIKLARI KURUMDAN TEYİT EDİLİR, İHALE KARARI HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ONAYLANMADAN ÖNCE İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİ VE İKİNCİ İSTEKLİNİN İHALELERDEN YASAKLI OLUP OLMADIKLARI KURUMDAN TEYİT EDİLİR, SÖZLEŞMENİN İMZALANACAĞI TARİHTE İHALE SONUÇ BİLGİLERİ KURUMA GÖNDERİLMEK SURETİYLE İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN YASAKLI OLUP OLMADIĞI TEYİDİ TEKRAR YAPILMAK ZORUNDADIR. SÖZLEŞMENİN İMZALANACAĞI TARİHTE İHALE SONUÇ BİLGİLERİ KURUMA GÖNDERİLMEK SURETİYLE İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN YASAKLI OLUP OLMADIĞI TEYİDİ TEKRAR YAPILMAK ZORUNDADIR.

18 TEBLİĞATLAR (YÖNETMELİK Madde 65) KESİNLEŞEN İHALE KARARI VE DİĞER YAZIŞMALAR İADELİ TAAHHÜTLÜ VEYA ELDEN TEBLİĞAT YAPILABİLİYORDU. KESİNLEŞEN İHALE KARARI VE DİĞER YAZIŞMALAR İADELİ TAAHHÜTLÜ VEYA ELDEN TEBLİĞAT YAPILABİLİYORDU. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI VE DİĞER YAZIŞMALAR POSTA YOLUYLA, ELDEN TEBLİĞAT, ELEKTRONİK POSTA VEYA FAKS YOLUYLA BİLDİRİLEBİLECEKTİR. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI VE DİĞER YAZIŞMALAR POSTA YOLUYLA, ELDEN TEBLİĞAT, ELEKTRONİK POSTA VEYA FAKS YOLUYLA BİLDİRİLEBİLECEKTİR.

19 TESLİMATTAKİ GEÇİKME SÜRELERİ (İDARİ ŞARTNAME Madde 51) YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYE UYGUN OLARAK MALI TESLİM ETMEMESİ DURUMUNDA İDARE TARAFINDAN EN AZ 20 GÜN SÜRELİ İHTAR VERİLİRDİ. YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYE UYGUN OLARAK MALI TESLİM ETMEMESİ DURUMUNDA İDARE TARAFINDAN EN AZ 20 GÜN SÜRELİ İHTAR VERİLİRDİ. YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYE UYGUN OLARAK MALI TESLİM ETMEMESİ DURUMUNDA İDARE TARAFINDAN EN AZ 10 GÜN SÜRE VERİLİR, GECİKEN HER TAKVİM GÜNÜ İÇİN SÖZLEŞME BEDELİNİN EN AZ %001 EN FAZLA %2 KADAR CEZA KESİLİR. YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYE UYGUN OLARAK MALI TESLİM ETMEMESİ DURUMUNDA İDARE TARAFINDAN EN AZ 10 GÜN SÜRE VERİLİR, GECİKEN HER TAKVİM GÜNÜ İÇİN SÖZLEŞME BEDELİNİN EN AZ %001 EN FAZLA %2 KADAR CEZA KESİLİR.

20 İTİRAZ VE ŞİKAYETLER (KANUN Madde 55) İHALE DÖKÜMANINA İTİRAZ EDEBİLMEK İÇİN, İHALE DÖKÜMANINI SATIN ALDIĞI GÜNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLEBİLİYORDU. (İHALEYE TEKLİF VERMEMEK ŞARTIYLA) İHALE DÖKÜMANINA İTİRAZ EDEBİLMEK İÇİN, İHALE DÖKÜMANINI SATIN ALDIĞI GÜNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLEBİLİYORDU. (İHALEYE TEKLİF VERMEMEK ŞARTIYLA) KOMİSYON KARARINA İTİRAZ İSE TEBLİGATIN ELİNE GEÇTİĞİ GÜNDEN İTİBAREN 15 GÜN KOMİSYON KARARINA İTİRAZ İSE TEBLİGATIN ELİNE GEÇTİĞİ GÜNDEN İTİBAREN 15 GÜN KAMU İHALE KURUMUNA İSE TEBLİGAT TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN KAMU İHALE KURUMUNA İSE TEBLİGAT TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İHALE DÖKÜMANINA İTİRAZ EDEBİLMEK İÇİN İHALE DÖKÜMANINI SATIN ALDIKTAN SONRA 10 GÜN, ANCAK İHALE GÜNÜNE ÜÇ İŞ GÜNÜ KALMAK ŞARTIYLA İTİRAZ EDEBİLİR. İHALE DÖKÜMANINA İTİRAZ EDEBİLMEK İÇİN İHALE DÖKÜMANINI SATIN ALDIKTAN SONRA 10 GÜN, ANCAK İHALE GÜNÜNE ÜÇ İŞ GÜNÜ KALMAK ŞARTIYLA İTİRAZ EDEBİLİR. KOMİSYON KARARINA İTİRAZ İSE TEBLİGATIN ELİNE GEÇTİĞİ GÜNDEN İTİBAREN 10 GÜN KOMİSYON KARARINA İTİRAZ İSE TEBLİGATIN ELİNE GEÇTİĞİ GÜNDEN İTİBAREN 10 GÜN KAMU İHALE KURUMUNA İSE TEBLİGAT TARİHİNDEN İTİBAREN 10 GÜN KAMU İHALE KURUMUNA İSE TEBLİGAT TARİHİNDEN İTİBAREN 10 GÜN

21 KAMU İHALE KURUMUNA YAPILACAK ŞİKAYETLER İÇİN PARASAL DEĞERLER (MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN) 2008 YILI İÇİN İHALE BEDELİ NE OLURSA OLSUN 203,98 YTL 2008 YILI İÇİN İHALE BEDELİ NE OLURSA OLSUN 203,98 YTL 2009 YILI İÇİN : 2009 YILI İÇİN : YAKLAŞIK MALİYETİ 500.000,00 TL YE KADAR OLANLARDA 1.000,00 TL 500.000,00 TL İLE 500.000,00 TL İLE 1.000.000,00 TL ARASI 1.000.000,00 TL ARASI 2.000,00 TL 1.000.000,00 TL VE YUKARISI İÇİN 3.000,00 TL


"4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 04.01.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLMİŞ VE 22.01.2002 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. KANUN 01.01.2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları