Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADASTRO KANUNU TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADASTRO KANUNU TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 KADASTRO KANUNU TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
        Ek Madde 1 – (Ek: 22/2/2005 – 5304/11 md.) Sayısallaştırma:         Kadastro veya tapulama haritaları, arazi kontrolü yapılmak suretiyle sayısal hale getirilir. Yapılan çalışmaların sonucu, 11 inci maddeye göre ilân edilir ve ilân süresi içerisinde dava açılmayan taşınmaz malların kayıtlarında gerekli düzeltme yapılır.        

2 TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
             Ek Madde 3 – (Ek: 15/1/ /8 md.) Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi              Bir mirasçı, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde tapu sicil müdürü, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Tebligat masrafları ilgilisince karşılanır.              Elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan herhangi biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu taşınmaz mal üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilir.

3 TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ek Madde 4 – (Ek: 15/1/ /8 md.) Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin kadastrosu ve tescili            6831 sayılı Orman Kanununun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin (B) bendine göre orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir. Bu maddeye göre yapılacak kadastro çalışmaları ikinci kadastro sayılmaz.             

4 TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bu maddeye göre yapılacak kadastro sırasında orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları; orman kadastro tutanakları esas alınmak suretiyle orman işletme müdürlüğünce görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin iştirak ettirildiği kadastro ekibince zemine aplike edilir. Bu çalışmalar sırasında kadastro veya orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespiti halinde, yukarıda oluşturulan kadastro ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilir. Bu çalışmalara kadastro kontrol mühendisi de iştirak ettirilir. Çalışma sonucunda bir zabıt düzenlenir ve bu zabıt ekip görevlileri ile kontrol mühendisi tarafından birlikte imzalanır. Düzeltme işlemleri, orman mevzuatı ile tapu ve kadastro mevzuatına göre yapılmış ve bu Kanuna göre yapılacak askı ilanı ile de ilan ve tebliğ edilmiş sayılır.

5 TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ek Madde 5 – (Ek: 12/7/ /31 md.) Kadastrosu veya tapulaması tamamlanan çalışma alanlarında, orman kadastrosu ya da tahdidi yapılmamış ormanlar, 4 üncü ve 39 uncu maddelerde yer alan esaslar çerçevesinde kadastroya tabi tutulur.

6 Kadastro Müdürlüklerince Özen Gösterilmesi Gereken Hususlar
TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro Müdürlüklerince Özen Gösterilmesi Gereken Hususlar 22-a (Yenileme) Çalışmaları -Uygulama alanı, kadastro müdürlüğünce çalışmalara başlanmadan en az onbeş gün önceden çalışma alanında, kadastro bölgesi merkezinde ve bölgenin bağlı olduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulup, varsa yerel gazete ile ilân edilip, ilana dair tutanağın düzenlenmesi, -Yüklenici ile Kadastro Müdürlüğü arasındaki organizasyonu sağlamak amacı ile kadastro müdürü tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş olarak kontrol mühendisi tarafından tutulacak Şantiye Günlük Defteri‘ne çalışmalarla görülen hata ve noksanlıklar, yapılması gereken işler ve diğer hususlar yazılarak Kontrol mühendisi ve proje yöneticisi tarafından karşılıklı imza altına alınması ve günlük olarak düzenli tutulması,

7 Kadastro Müdürlüklerince Özen Gösterilmesi Gereken Hususlar
TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro Müdürlüklerince Özen Gösterilmesi Gereken Hususlar 22-a (Yenileme) Çalışmaları -Kadastro Müdürlüğünce, Kadastro Kanununun 3’üncü maddesi ve aynı Kanunun “İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği”nin 3’üncü maddesi hükümlerine göre uygulama ekibi ve kadastro komisyonu oluşturulması, -Uygulama yapılacak alanlar için birim bazında; Müdürlük tarafından uygulama ekibi ve kontrol elemanları, Yüklenici tarafından teknik personel ve sorumlu mühendis görevlendirilmeleri yapılarak hazırlanan organizasyon şeması Müdür ve Yüklenici tarafından imza altına alınması,

8 Kadastro Müdürlüklerince Özen Gösterilmesi Gereken Hususlar
TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro Müdürlüklerince Özen Gösterilmesi Gereken Hususlar 22-a (Yenileme) Çalışmaları -Uygulama alanı içinde uygulamaya tâbi tutulacak taşınmaz kalmadığına, sınırlandırma, ölçü ve tutanak tanzimi işlemlerinin tamamlandığına ilişkin tutanak düzenlenerek uygulama ekibi ve yüklenici tarafından imzalanması, -İhale şartname ve sözleşmelerinin görevli tüm personelce okunması, -Bilirkişi ücretlerinin ödenmesine dikkat edilmesi, -Yüklenicinin tek başına zeminde ölçü yapmamasına özen gösterilmesi, -Hakedişlerin gerçeği yansıtması ve zamanında Bölge Müdürlüğüne intikalinin sağlanması,

9 TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tapu Fen -Tapu Fen Defterinin eksik doldurulması, -Aplikasyon, cins değişikliği, irtifak hakkı tesisi ve birleştirme işlemleri sonucu düzenlenen aplikasyon krokisi ve tescil bildiriminde, Tapu Planları Tüzüğü gereğince yapılan işlemin üretim yönteminin ve haritanın ölçeğine göre hesaplanan yanılma sınırlarının belirtilmediği, -2010/4 ve 2010/22 sayılı genelgeler uyarınca yapılan işlemlerin Hizmet Standartlarında belirlenen sürelerde yapılmadığı, -Talebe bağlı işlemlerde mutlaka yapılması gereken tapu-alım yüzölçümü karşılaştırmasının yapılmadığı, -Encümen kararlarında encümen üyelerince imzalarının olmadığı, imzasız kararların “Aslının Aynıdır” yapıldığı, mühürlerin okunmadığı, kararların işlemin dayandırıldığı kanun ve maddesi ile işleme konu olan ada ve parsel numaralarının açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmediği,

10 TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Aplikasyon -Birim/Müdürlük personellerinin görevlendirilmesinde uygun programlama yapılması, -Aplikasyonların yapımında en az üç yer kontrol noktasının kullanılması, -Tecavüz miktarlarının krokide gösteriminin yapılmaması, -Sabit olmayan sınırların röperlenerek krokide gösteriminin yapılmaması, -Cephe kontrollerinin yapılmaması, Yer Gösterme -İşlem sonucunda kroki düzenlenerek arşivlenmemesi,

11 TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tapu Fen -Kamulaştırma haritalarının ve Mahkeme kararlarının kontrol ve infazlarındaki gecikmeler, -Pafta açılması gereken tescile konu işlemlerinde ITRF pafta açılmadığı, -Arazi kontrolleri yetersiz yapılmakta, buna bağlı olarak “arazi kontrol formları” da yetersiz doldurulması, -Tescil bildirimlerinin kroki yeri kısmının usulüne uygun şekilde doldurulmayıp, boş bırakıldığı örneklerle karşılaşılması, Tapu Planları Tüzüğü -Tüzüğün 11nci maddesinin 1nci fıkrası “Bu Tüzükte ve tapu planlarına ilişkin teknik mevzuatta yer alan hükümlere uygun olmayan talepler; kontrol mühendisi sorumluluğunda kontrol ekibince düzenlenen rapora istinaden kadastro müdürlüğünce reddedilir. Red kararında reddin gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilir. -Ayrıca red kararının “Red Kararları” konulu 2000/12 sayılı genelge uyarınca düzenlenmesi gerekmektedir.

12 TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tapu Fen Tescil Bildirimlerinde imza eksikliği Bilindiği üzere, talep sahipleri tarafından tescil bildiriminin “Tescil bildirimi isteğime uygun olarak düzenlenmiştir” bölümünün imzalanmış olması gerekmektedir. Bilindiği üzere; 2010/22 sayılı genelge gereğince, kadastro müdürlüğünde işlem yapıla-bilmesi için tüm hissedarların hazır bulunması şart değildir. Ancak kadastro müdürlüğünde işlem yapılabilmesi için hissedarlardan en az birinin (ya da yasal temsilcisinin) başvurusu (tescil bildirimine en az birinin ya da yasal temsilcisinin imzasının alınması) gerekmektedir. Zorunlu hallerde tüm maliklerin imzasının tescil bildirimine alınamadığı durumlarda, 2010/4 sayılı genelge’nin 24’üncü madde 5’inci fıkrasında belirtildiği gibi, tescil bildiriminde eksik imzaların bulunduğu hususu tapu müdürlüğüne yazılan üst yazıda belirtilerek imzası alınamayan maliklerin (ya da temsilcilerin) imzalarının tapu müdürlüğünce alınması sağlanmalıdır.

13 TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tapu Fen Tersimatta çizim standartlarına uyulmaması Parsel numaralarının ve parsel sınırlarının tersimatının uygun kalınlıkta ve hassasiyette çizilmesi, Poligon noktalarının paftaya tersimatının yapılması, Uygulama gören kadastro parsellerinin mevzuatı gereğince kapatılması, – Yüzölçüm hatası ve düzeltmeye muvafakat Tescile esas alınan belge tescil bildirimidir. Tescil için en önemli şey de ilgilisinin imzasıdır. O nedenle de, yüzölçüm hatalarının olduğu işlemler için, Tescil bildirimin; “Tescil bildirimi isteğime uygun olarak düzenlenmiştir” bölümüne ilgilisinin imzası alınırken, “Yüzölçüm düzeltmesine muvafakat ediyorum” şeklinde bir ibare yazılması, -Taksim nedeniyle ayırmalarda hissedarların tescil bildirimine yazılması Kadastro müdürlükleri teknik çalışmaların kontrolünde sorumludur ve de taksim (yani paylaştırma) yetkisi bulunmamaktadır. Taksim işlemi ise mülkiyete dair bir işlemdir ve de mülkiyet değişikliği tapu müdürlüklerinde yapılacak beyan ve akitle gerçekleşecektir. Yani işlem son halini tapu müdürlüklerinde almaktadır.

14 TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışma Programları -Çalışma programlarının özenle hazırlanarak en geç Ocak ayının sonunda Bölge Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilmesi, Mesailer -Mesai cetvellerinin eksiksiz doldurularak her ayın en geç 10’unda Bölge Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilmesi. -Gün sayılarına dikkat edilmesi, Genel Hususlar -Mevzuatta yapılan değişikliklerin tüm personele duyurulması, yapılacak hizmetiçi eğitimlerle mevzuatın değerlendirilmesi, -Müdürlüklerle birimler arasında koordinasyonun sağlanması, -Mahkeme keşiflerinin personel arasında huzursuzluğa sebebiyet vermeyecek şekilde adil olarak yapılması,

15 TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2010/20 Arşiv -Merkez ve bağlı birim arşivlerinin 2010/20 sayılı genelge uyarınca ada sistemine tam ve eksiksiz geçirilmesi, -2010/20 sayılı Evrak, Dosya ve Arşiv Genelgesine göre başvuru evrakları(istem belgesi vs.), röper, kontrol noktaları ve yardımcı teknik evraklar klasöründe bulunması gereken evrakların değişiklik işlemlerine ait dosyalarda muhafaza edildiği, -Değişiklik işlemleri ile aplikasyon krokilerinin Fen klasörlerinin ilgili sütunlarına işlenmediği, -Pafta Kayıt Defteri Değişiklik Çizelgelerinin ocak ayının ilk haftasında Genel Müdürlüğe gönderilmediği, -Çeşitli ortamlarda yedeklenme yapılmasına rağmen 2010/4 sayılı genelgenin 32.Maddesi uyarınca işlem yapılmadığı, 6 aydan fazla olmamak üzere CD veya harici belleklere yedekleme yapılmadığı,

16 TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Durumu -Müdürlüğe geçici görevle görevlendirilen personelin, görev süresi uzatılması talep edilmesi durumunda; talep yazılarının Bölge içi 1 hafta, Bölge dışı ise 15 gün önce Bölge müdürlüğünde olacak şekilde gönderilmesi, -Kadastro Müdürlüğünün kendi içinde yaptığı personel değişikliğinin Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi, Davranış-Turum -Çalışan elemanların gerek kendi aralarında gerekse vatandaşlara davranışlarında etik kurallara uymak,


"KADASTRO KANUNU TAPU VE KADASTRO IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları