Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜTÇE PERFORMANS PROĞRAMI MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2010

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜTÇE PERFORMANS PROĞRAMI MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2010"— Sunum transkripti:

1 BÜTÇE PERFORMANS PROĞRAMI MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2010
YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE HAZIRLIK BÜTÇE PERFORMANS PROĞRAMI MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2010

2 SUNUM PLANI Bütçe Hazırlık Süreci Bütçe Hazırlama Rehberi
Rehber Açıklamaları Form ve Form Açıklamaları Kodlar

3 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Üniversitemizde bütçe hazırlık süreci Maliye Bakanlığının yönlendirmesi ve Üst Yöneticinin Bütçe çağrısı yapmasıyla başlamıştır. Bütçe hazırlık sürecinde uyulması gerekli ilkeler bütçe hazırlama rehberinde ve yatırım programı hazırlama rehberinde yer almaktadır. Bütçe hazırlama rehberine Başkanlığımızın “http://www.yalova.edu.tr/ylv132.aspx” adresinden ulaşabilirsiniz.

4 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Bütçe hazırlama rehberinde; Genel ilkeler
Standartlar Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formlar ABS’ye ilişkin rehber Diğer hususlar yer almaktadır.

5 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ
Bütçe hazırlama rehberinde; Bütçe hazırlık sürecinde üniversitelerin uymaları gereken genel ilkelere yer verilmektedir, Genel ilkelerin yanı sıra birimler için özel düzenlemeler de mevcuttur. Uygulanmakta olan Bütçe Sistemi, Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin de alt yapısını teşkil edeceğinden, bütçe teklifleri ilgili birim yöneticilerinin sorumluluğunda hazırlanacak ve talep edilen ödeneklerle ulaşılması düşünülen hedefler arasında sürekli bir ilişki aranacaktır.

6 Rehber Açıklamaları Birimler, bütçe tekliflerini Analitik Bütçe Sınıflandırmasına uygun olarak hazırlayacaklardır. Bütçe tekliflerinin hazırlanmasında her bir birimin yürütmekte olduğu hizmetler gözden geçirilerek ihtiyaç duyulmayan hizmetler için ödenek teklif edilmeyecektir. Ödenek teklifleri ile gelir tahminlerine ilişkin bütçe fişleri, hizmet maliyeti ile gelir tahminlerinin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı ve somut verilere dayandırılacaktır.

7 Rehber Açıklamaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, bütçe tekliflerinin hazırlanmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu yürütecektir. 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 07/05/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörüldüğünden, söz konusu personelin yer aldığı idareler, bu kapsamda nakdi olarak ödenecek giyecek yardımına ilişkin ödenek tekliflerini “ Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodu yerine “ Sosyal Haklar” ekonomik kodundan teklif edeceklerdir.

8 Rehber Açıklamaları “Özel Kalem”, üst yönetimi kapsayacak şekilde bütçelenecektir. Birimlerince yurt dışına eğitim-öğrenim amacıyla gönderilen personelin yurt içi maaşları ilgili biriminde; yurt dışı maaşları ( ), yollukları (03.3) ve diğer giderleri ise ( ) ekonomik kodlarında ve “Özel Kalem” altında izlenecektir. Memurların öğle yemeğine yardım ödenekleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir. Öğrenci yemeği Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir.

9 Rehber Açıklamaları Üniversitemizin güvenlik ve koruma hizmetlerinin ihale suretiyle temini durumunda, buna ilişkin ödenek teklifleri “ Kurumsal Güvenlik Hizmetleri” fonksiyonel kodunda ve “ Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri” ekonomik kodunda gösterilecektir. Üniversitemiz, rektörlüğe ait giderlere (09.9.9), genel sekreterliğe ait giderlere (01.3.9), Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına ait giderlere (08.2.0), Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ait giderlere (09.6.0), Fakülte ve yüksekokullara ait giderlere (09.4.1) fonksiyonları altında yer verilecektir.

10 Rehber Açıklamaları -Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin yürütülmesi için zorunlu olan giderler (öğrencilere ilişkin yapılacak giderler hariç) ( ) fonksiyonunda, -Öğrencilerin beslenmesine ilişkin giderler ( ) fonksiyonunda, -Öğrencilerin barınmasına ilişkin giderler ( ) fonksiyonunda, -Öğrencilerin sağlık hizmetlerinin karşılanması amacıyla yapılan her türlü giderler (tedavi ve ilaç hariç) “ Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler” fonksiyonunda, -Öğrencilerin kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin giderler ( ) fonksiyonunda, -Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının gelirlerinden karşılanacak olan yükseköğretim kurumunun diğer birimlerinin giderleri; Diğer giderler ( ) fonksiyonunda, ilgili ekonomik kodunda tertiplenecektir.

11 Rehber Açıklamaları Birimler “01- Personel Giderleri” ve “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” tertipleri için bütçe fişi açıklamaları doldurmayacaktır. Üniversitemiz Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri bütçe teklifleri; Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır. 03- Mal ve hizmet alımları ile ilgili ödenek tekliflerinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır: Yurt içi ve özellikle yurt dışı görevlendirmelerde azami tasarruf  anlayışı esas alınacak, görevlendirmeler titiz bir şekilde sorgulanmak suretiyle asgari süre ve sayıda  tutulacak ve  buna göre ödenek teklifinde bulunulacaktır.

12 Rehber Açıklamaları Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’nda seyyar görev tazminatından yararlanacak personel sayısı 10 No’lu formda (Yolluk karşılığı tazminat alan personel sayısı bölümünde) gösterilecektir. Hizmet alımı suretiyle temizlik, güvenlik hizmetlerini karşılayacak birimler, bu ihtiyaçlarını asgari düzeyde elemanla karşılayacak şekilde planlama yapacaklardır. Form 21 ve form 22’yi dolduracaklardır. Telefon, cep telefonu, faks ve benzeri haberleşme imkanları için ödenek talep edilirken azami tasarruf anlayışıyla hareket edilecek, tasarruf genelgelerine uygun olarak mevcut cihazların ekonomik kullanımı sağlanacaktır.

13 Rehber Açıklamaları Temsil, ağırlama, tören, fuar, kongre ve benzeri faaliyet ve etkinlikler için katılım sayısı asgari seviyede tutulmak suretiyle ödenek talep edilecek ve mali yıl içinde bu alandaki uygulama tasarruf anlayışı içerisinde yürütülecektir. Bazı hizmet ve malzeme maliyetlerinin hesaplanmasında EK:Standart 1, 2, 3, 4 ve 5’te yer alan listelerde gösterilen tutarlar; büro makineleri ve demirbaş alımları ile ilgili ödenek tekliflerinde ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün 30/6/2010 tarihi itibariyle geçerli olan satış fiyatları dikkate alınacaktır. Bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerinin yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin olarak mevcut kapasitenin etkili, ekonomik ve verimli kullanımı esas alınacaktır. Bu amaçla teklif edilecek ödeneklerde mevcut kapasite ile hizmet hedefleri arasındaki ilişki göz önünde bulundurulacaktır.

14 Formlar Birimler bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda dolduracaklardır.  1.  Formlar A4 kağıdı ebadında olacak ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.   2.  Birimlerin dolduracağı bazı formlarda yer alan bilgilere, merkezi yönetim bütçe kanunu, eki belgeler ve bütçe gerekçesinde yer verileceğinden, formların doldurulması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. 4. Yılsonu harcama tahmin bilgileri de ödenek teklifleri gibi e-bütçe ortamına girileceği için yılsonu harcama tahminleri, geçmiş yıl gerçekleşmeleri, Haziran ayı harcamaları, önümüzdeki döneme ilişkin tahmin ve beklentiler dikkate alınarak gerçekçi bir şekilde yapılacaktır. 5. Kırtasiye, büro malzemesi, döşeme, büro makineleri ve demirbaş alımları ile ilgili ödenek tekliflerinde Devlet Malzeme Ofisinin tarihi itibarı ile geçerli olan satış fiyatları dikkate alınacaktır.

15 Formlar 6. Bazı hizmet ve malzeme maliyetlerinin (giyecek ve memurların öğle yemeği yardımları, taşıtların işletme ve bakım onarım maliyetleri) hesaplanmasında Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağının eki standartlarda gösterilen tutarlar dikkate alınacaktır. 7. Nakil geleceği tahmin edilen personeller ile geçici görevlendirme yapılacağı tahmin edilen personellerin yurtiçi geçici ve sürekli yolluklarının hesaplamalarında 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki H cetveli ile Yalova’dan taşıma taban ücretleri dikkate alınarak hesaplanacaktır. Bulunan rakamın %5 arttırımlı olarak 2011 yılı teklif tutarı hesaplanacaktır. 8. Bu bölümde yer alan formlar ve doldurulmalarına ilişkin bilgiler “http://www.yalova.edu.tr/ylv132.aspx” internet adresinden temin edilebilecektir. 9. Tereddüte düşülen konularda Başkanlığımıza müracaat edebilirsiniz.

16 FORMLAR Formların hazırlanması sırasında azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bütçe tekliflerinin değerlendirilmesi sırasında tavanı aşan ilave ödenek teklifleri formu ile gelir ve gider bütçe fişleri özellikle önem arz etmektedir. dönemi bütçe tekliflerinde 100 TL ve katlarındaki tutarlara yer verilecektir.

17 Doldurulacak Formlara İlişkin Liste

18 Form1:Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri
Form1 doldurulurken hizmet odaklı gerekçeler ön plana çıkarılacaktır. Birimler tahsis edilen ödenekler ile neleri gerçekleştirdiklerini ve teklif ettikleri ödeneklerle neleri yapmayı planladıklarını belirteceklerdir. Ulaşılması planlanan hedefler, nicel ve nitel olarak ortaya konacaktır. Başkanlığımız birimlerden gelen form 1’leri konsolide ederek e-bütçe sistemine giriş yapacaktır.

19 Form1

20 Form 10: Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu
Kuruluş bütçelerinde yer alan her birimin hizmet maliyetinin tespitine yönelik olarak düzenlenen bu formda, kuruluşlar hizmetleriyle ilgili bilgilere yer vereceklerdir. Her birim için ayrı ayrı düzenlenecek olan bu form, hizmet maliyetinin tespiti bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla bu form titizlikle doldurulacak ve hizmet maliyetinin tespiti ile ilgili olarak, kullanılan kömür (ton), odun (ton), fuel-oil (litre), doğalgaz (m3), elektrik (kwh), su (m3) gibi bilgilere yer verilecektir.

21 Form:10

22 Form 13- Gider ve Gelir Bütçe Fişleri
Gider-Gelir bütçe fişleri ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde doldurulacaktır. Gider bütçe fişlerinde ödenek teklifi hesaplanırken birim maliyetin tespitine ilişkin bilgi formunda (Form 10) belirtilen bilgiler dikkate alınacaktır. Bütçe fişlerinin gerekçelerinde, genel ifadeler yerine hesaplamalara dayanan detaylı bilgilere yer verilecektir. Gider bütçe fişlerinin doldurulmasında 2011 yılı ödenek tekliflerini 2010 yılı kesintili başlangıç ödeneklerini dikkate alıp % 5 arttırarak gider bütçe fişlerini hazırlayacaklardır.

23 Form 13

24 Form 25- Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formu
Tavana sığmayan ödenek tekliflerine ilgili tertibin gider bütçe fişlerinin bu amaç için ayrılmış bölümünde yer verilmelidir. Gider bütçe fişlerindeki rakam ve açıklamalar ile bu form arasında tutarlılık sağlanacaktır. İlave ödenek tekliflerinin gerekçeleri açık ve net olarak belirtilecektir.

25 Form 25

26 Birim Kodları

27 Fonksiyonel Kodlar

28 GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
II III IV GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 02 Büro Malzemesi Alımları Periyodik Yayın Alımları 04 Diğer Yayın Alımları 05 Baskı ve Cilt Giderleri 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları 3 Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları 4 Yiyecek Alımları İçecek Alımları Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 6 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Diğer Özel Malzeme Alımları 9 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları 5 Seyyar Görev Tazminatları Ekonomik Kodlar

29 Ekonomik Kodlar Arazi Tazminatları
03 3 5 02 Arazi Tazminatları 6 01 Profesör Uzman ve Memur Mübadele Giderleri Öğrenci Mübadele Giderleri 1 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları 04 Müteahhitlik Hizmetleri 05 Harita Yapım ve Alım Giderleri 08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 2 Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 06 Hat Kira Giderleri Diğer Haberleşme Giderleri Yolcu Taşıma Giderleri Yük Taşıma Giderleri Geçiş Ücretleri Diğer Taşıma Giderleri 4 İlan Giderleri Sigorta Giderleri Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri Ekonomik Kodlar

30 Ekonomik Kodlar 03 5 05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 06
Lojman Kiralama Giderleri 07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 12 Personel Servisi Kiralama Giderleri 90 Diğer Kiralama Giderleri 9 01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri 02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri 11 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri Diğer Hizmet Alımları 6 1 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 2 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 7 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Yangından Korunma Malzemeleri Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Fikri Hak Alımları Diğer Gayri Maddi Hak Alımları 3 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri İş Makinası Onarım Giderleri Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Ekonomik Kodlar

31 Ekonomik Kodlar 03 8 1 01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 02
Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 2 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri 06 Büro Mefruşatı Alımları İşyeri Mefruşatı Alımları Okul Mefruşatı Alımları 05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları Büro Makinaları Alımları Bilgisayar Alımları Tıbbi Cihaz Alımları Laboratuar Cihazı Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları 3 Atölye Gereçleri Alımları Tıbbi Gereçler Alımları Laboratuar Gereçleri Alımları 4 Kara Taşıtı Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Plan Proje Alımları Lisans Alımları 5 Proje Giderleri Müşavirlik Giderleri İnşaat Malzemesi Giderleri Elektrik Tesisatı Giderleri 7 Sıhhi Tesisat Giderleri Özel Tesisat Giderleri Ekonomik Kodlar

32 İlginiz için teşekkürler…
MUSTAFA AYDIN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ


"BÜTÇE PERFORMANS PROĞRAMI MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2010" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları