Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Hüseyin İ LTER Tütün ve Ba ğ ımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Ba ş kanı TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ İLE MÜCADELE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Hüseyin İ LTER Tütün ve Ba ğ ımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Ba ş kanı TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ İLE MÜCADELE."— Sunum transkripti:

1 Dr. Hüseyin İ LTER Tütün ve Ba ğ ımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Ba ş kanı TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ İLE MÜCADELE

2 Tütün Kullanımı Tütün kullanımı, önemli ve önlenebilir bir halk sa ğ lı ğ ı sorunudur. Dünya genelinde yılda 5,4 milyon ki ş i tütün kullanımı dolayısıyla ortaya çıkan hastalıklardan kaybedilmektedir (günde yakla ş ık 14.000 ki ş i!). Ülkemizde her yıl ortalama 240.000 ki ş i ölmektedir. Ülkemizdeki tüm ölümlerin %41.6’sı tütüne ba ğ lı hastalıklar sebebiyle olmaktadır (100 000 ki ş i/yıl, 274 ki ş i/gün). Dünyada 15 ya ş üzeri nüfusta 1.2 milyar ki ş i tütün kullanmaktadır (her üç eri ş kinden biri). Ülkemizde de tütün kullanımı bu orana benzerdir (%33.4).

3 Tütün Kullanımı Tütün genellikle sigara olarak tüketilmektedir. 4000’den fazla kimyasal madde içerir. Ba ş ta kanserler, kalp ve akci ğ er hastalıkları olmak üzere 50’den fazla sa ğ lık problemine yol açan önemli ve önlenebilir bir halk sa ğ lı ğ ı sorunudur. Dünya genelinde ba ş lıca ölüm nedenlerinden sadece 3’ünde artı ş görülmektedir: HIV-AIDS, obezite ve tütün kullanımı. Trend böyle devam ederse 2020 yılında 10 milyon ki ş i tütünden ölecektir. E ğ er etkili önlemler uygulamaya konmazsa bu yüzyılda bir milyar ki ş i tütün yüzünden ölecek olup ölümlerin yarısı orta ya ş larda gerçekle ş ecektir.

4 TÜRKİYEDE TÜTÜN KULLANIMI (BİN TON) Türkiye’de yabancı sigara fabrikalarının kurulması Amerikan Sigaralarının İthalatı ve Satışı 4207 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi Kaynak: Tekel ve TAPDK, 2006 Verileri

5 DÜNYADA TÜTÜN TÜKETİMİ (5,4 trilyon adet/yıl) Ülkeler 2004 (milyar adet) % 1.Çin1 77732,9 2. A.B.D4027,43 3. Rusya3746,92 4. Japonya2795,16 5. Endonezya1713,16 6. Almanya1272,35 7. Türkiye1092,02 8. İtalya991,83

6 18 YAŞ VE ÜZERİNDE TÜTÜN KULLANIM ORANLARI (TÜRKİYE)

7 TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BM-DSÖ 21.05.2003 Türkiye 28.04.2004 TBMM 25.11.2004 2 Ana Başlık Talebi azaltmaya yönelik tedbirler Tütün arzının azaltılmasına yönelik önlemler

8 4207 SAYILI TÜTÜN MAMULLER İ N İ N ZARARLARININ ÖNLENMES İ NE DA İ R KANUN 1996 4207 SAYILI TÜTÜN MAMULLER İ N İ N ZARARLARININ ÖNLENMES İ NE DA İ R KANUNDA DE ĞİŞİ KL İ K YAPILMASI HAKKINDA KANUN 19 OCAK 2008 TÜTÜN ÜRÜNLER İ N İ N ZARARLARININ ÖNLENMES İ ve KONTROLÜ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜ Ğ E G İ RMES İ 19 MAYIS 2008 TÜTÜN ÜRÜNLER İ N İ N ZARARLARININ ÖNLENMES İ ve KONTROLÜ HAKKINDA KANUNUN TÜM HÜKÜMLER İ İ LE YÜRÜLÜ Ğ E G İ RMES İ 19 TEMMUZ 2009

9 ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI TKÇS’nin imzalanmasını takiben Sa ğ lık Bakanlı ğ ı koordinasyonunda Ulusal Tütün Kontrol Programı hazırlanmı ş ve 7 Ekim 2006 tarihinde Ba ş bakanlık Genelgesi ekinde yayımlanmı ş tır. Ulusal Tütün Kontrol Programı çerçevesinde hazırlanan 2008- 2012 Eylem planı 12 Aralık 2007’de kamuoyuna duyurulmu ş tur. TEMEL HEDEF 2012 yılına kadar ülkemizde 15 ya ş ından büyüklerde sigara içmeyenlerin oranını %80’in üzerine çıkarmak, 15 ya ş ından küçüklerde ise %100’e yakın olmasını sa ğ lamaktır.

10 ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI A. Tütün Ürünlerine Olan Talebin Azaltılmasına Yönelik Önlemler A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve E ğ itim A.2. Sigarayı Bırakma A.3. Fiyat ve Vergilendirme A.4. Çevresel Tütün Dumanına Maruziyet (Pasif İ çicilik) A.5. Reklâm, Promosyon ve Sponsorluk A.6. Ürün Kontrolü ve Tüketicinin Bilgilendirilmesi B. Tütün Arzının ve Tütün Ürünlerinin Kullanımının Azaltılmasına Yönelik Önlemler B.1. Yasadı ş ı Ticaret B.2. Gençlerin Ula ş abilirli ğ i B.3. Tütün Üretimi ve Alternatif Politikalar C. Tütün kullanımı ve Ulusal Tütün Kontrol Programının izlenmesi, de ğ erlendirmesi ve raporlanması

11 TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ ve KONTROLÜ HAKKINDA KANUN  Kanunumuz di ğ er ülke kanunlarıyla kıyaslandı ğ ında ki ş ilere oldukça kapsamlı bir koruma getirmektedir.  Kanunun amacı: Ki ş ileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak, Herkesin temiz hava soluyabilmesini sa ğ lamaktır.

12 Bu Kanunun uygulanması ve gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen memurlar ve di ğ er kamu görevlilerine ceza hukuku sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır.

13 KAPALI ALAN Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güne ş lik vb. dâhil) olan, kapıları, pencereleri ve giri ş yolları dı ş ında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmı ş alanlar ile Aynı ş ekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerin toplam alanının yarısından daha azı açık bulunan yerler “kapalı alan” olarak de ğ erlendirilecek ve,

14 Kanunun 19 Mayıs 2008’de Yürürlüğe Giren Hükümleri Kamu hizmet binalarının kapalı alanları, Her türlü e ğ itim, sa ğ lık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor ve benzeri amaçlı özel hukuk ki ş ilerine ait olan ve birden çok ki ş inin girebilece ğ i (ikâmete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanları, Taksi, dolmu ş ve otobüsler, Demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu ta ş ıma araçları, Okul öncesi e ğ itim kurumları, dershaneler, özel e ğ itim ve ö ğ retim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta ö ğ renim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanları.

15 Kanunun 19 Temmuz 2009’da Yürürlüğe Girecek Hükümleri Özel hukuk ki ş ilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi e ğ lence hizmeti verilen i ş letmeler Lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi e ğ lence hizmeti verilen i ş letmeler bir kamu kurulu ş una ait ise; dernek, kulüp lokali, sosyal tesis olarak kullanılıyorsa; sa ğ lık, e ğ itim, kültür kurum / kurulu ş ları içinde bulunuyorsa ve havalimanı, istasyon, liman, iskele, otogar, toplu ta ş ıma araçlarının mola yerleri gibi alanların içinde yer alıyorlar ise yine 19 Mayıs 2008 tarihinden itibaren uygulama kapsamındadır.

16 Ki ş iye verilecek ceza; Bu alanlarda tütün ve tütün mamulleri kullanılması durumunda Kabahatler Kanununun 39. maddesi gere ğ i; Kamu hizmet binalarında ve kamuya ait toplu ta ş ıma araçlarında ilgili idari birim amirinin yetkili kıldı ğ ı kamu görevlileri, Özel toplu ta ş ıma araçlarında ilk ba ş vurulan kolluk birimi yetkilileri, Özel hukuk ki ş ilerine ait binalarda en yakın kolluk birimi yetkilileri tarafından idari para cezası (2009 yılı için) 69 TL uygulanır.

17 İş letmeye verilecek ceza; Yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen i ş letme sorumluları, i ş letme izni veren kurum tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarıya ra ğ men verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dı ş ında mahalli mülki amir tarafından (2009 yılı için) 560 TL’den 5600 TL’ ye kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

18 Açık Alanlarda Sigara İçme Yasağı Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve e ğ lence faaliyetlerinin yapıldı ğ ı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamayacaktır. Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar olu ş turulabilir.

19 Kanunun İstisnaları Özel Alan Olu ş turulabilen Yerler: Ya ş lı bakım evleri, Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, Ceza infaz kurumları, Ş ehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu ta ş ıyan denizyolu araçlarının güverteleri. Otelcilik hizmeti verilen i ş letmelerde tütün ürünleri tüketen mü ş terilerin konaklaması için tahsis edilmi ş odalar.

20 Tütün kullanımına tahsis edilen bu alanlar, koku ve duman geçi ş ini önleyecek ş ekilde tecrit edilmi ş ve standartlara uygun havalandırma tertibatı ile donatılmı ş, tavanı, kapı ve pencereleri dı ş ında dört tarafı sert zemin veya duvarla kaplı olacaktır. Alanların kapıları, yangın talimatları da dâhil olmak üzere, mevcut di ğ er düzenlemelere uygun, mekanik kapanan kapılar ş eklinde olacaktır. Alanların duvarlarında tütün ürünleri kullanımının zararlarını anlatan sa ğ lık uyarıları görülebilir yerlere asılmı ş olacak ve kapılarında tütün ürünlerinin tüketimine mahsus alan oldu ğ unu belirtir uyarı yazıları bulunacaktır. Bu alanların 18 ya ş ın altındaki ki ş iler tarafından kullanılmasına izin verilmeyecektir.

21 Bu alanlarda yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen i ş letme sorumluları, i ş letme izni veren kurum tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarı yazısı i ş letme sorumlusuna tebli ğ edilir. Uyarıya ra ğ men verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dı ş ında mahalli mülki amir tarafından (2009 yılı için) 560 TL’den 5600 TL’ ye kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu istisnalar dışında kamuya açık hiçbir yerde tütün ürünleri tüketimine mahsus alan oluşturulamayacaktır.

22 YASAL UYARILARIN ASILMASI Tütün ürünleri tüketiminin yasaklandı ğ ı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar herkes tarafından görülebilir yerlere asılması gerekir. Tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sa ğ lık uyarılarının herkes tarafından görülebilir yerlere asılması ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekir. Tütün ürünlerinin satı ş ının serbest oldu ğ u yerlerde TAPDK tarafından belirlenen usullere uygun olarak yazılmı ş, “Yasal Uyarı: 18 ya ş ını doldurmayanlara sigara ve di ğ er tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal i ş lem yapılır.” ibaresi rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılmalıdır. Bu yasa ğ a aykırı hareket eden ve gerekli uyarı yazılarını uygun ş ekilde asmayanlar mahalli mülki amir tarafından (2009 yılı için) 1120 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

23 Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, a ğ ızlık, kâ ğ ıt ve benzeri atıkları çevreye atmak yasaktır. Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, a ğ ızlık, kâ ğ ıt ve benzeri atıkları çevreye atanlara Kabahatler Kanununun 41. maddesi gere ğ i belediye zabıta görevlilerince idari para cezası (2009 yılı için) 25 TL uygulanır.

24 REKLÂM – PROMOSYON FAALİYETLERİ Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetlerini kullanarak reklâm ve tanıtımını yapmak, bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya te ş vik eden kampanyalar düzenlemek, etkinliklere tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalara ait isim, amblem veya ürünlerinin marka ya da i ş aretlerini kullanarak destek olunamaz. Tütün sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlerin markalarının tanınmasını sa ğ layacak bir uygulama yapılamaz. Üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünleri bayilere veya tüketicilere, te ş vik, hediye, e ş antiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak da ğ ıtılamaz. Tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemlerini kullanarak bildirim yapan, basın-yayın organlarına ilân verilemez. Bu yasaklar kapsamındaki faaliyetlerde bulunanlar (2009 yılı için) 56.000 TL’den 280.000 TL’ ye kadar TAPDK’nın kararı do ğ rultusunda cezalandırılır.

25 TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER: Sa ğ lık, e ğ itim ve ö ğ retim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünleri satı ş ı yapılamaz. Bu yerlerde tütün ürünleri satı ş ı yapanlar belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dı ş ında genel kolluk tarafından(2009 yılı için) 1120 TL idarî para cezası verilir Tütün ürünleri 18 ya ş ını doldurmamı ş ki ş ilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz. Bu yasa ğ a aykırı hareket edenler Türk Ceza Kanununun "Sa ğ lık için tehlikeli madde temini" ba ş lıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Tütün ürünü i ş letmelerinde, pazarlanmasında ve satı ş ında 18 ya ş ını doldurmamı ş ki ş iler istihdam edilemez. Bu yasa ğ a aykırı hareket edenler mahalli mülki amir tarafından her bir ki ş i için (2009 yılı için) 1120 TL idarî para cezası verilir.

26 DİĞER KONTROL ÖNLEMLERİ Sigara paketlerinin üzerinde sadece yazı de ğ il, resimli uyarılar da yer alabilecektir. (Ocak 2010) Televizyonlarda rol gere ğ i bile olsa sigara görüntülerine yer verilemeyecektir. Televizyon ve radyolar en az 30 dakikası 17-22 saatleri arasında olmak üzere aylık 90 dakika (08-22 saatleri arasında) tütün ve di ğ er zararlı alı ş kanlıklar hakkında uyarıcı ve e ğ itici yayın yapacaklardır. Bu tür programlar Sa ğ lık Bakanlı ğ ı’nın onayı alındıktan sonra yayımlanabilecektir.

27 İ L TÜTÜN KONTROL KURULLARI

28 Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanması ve planda yer alan görevlerin yerine getirilmesinin koordinasyonu ve takibi, tütün ve tütün ürünlerinin zararları ile mücadele ve kontrol faaliyetlerini yürütmek üzere 2007 / 38 sayılı Genelge do ğ rultusunda,

29 İ l Hıfzısıhha Meclisi kararı ile İ lde bulunan tüm kamu kurum ve kurulu ş ları, üniversite ve STK’ların bu kurula dâhil edilmesiyle mümkün oldu ğ unca geni ş bir kesimin bu mücadeleye katılımını sa ğ lamak Sigara ve di ğ er tütün mamulleri ile ilde yapılan ve yapılacak olan mücadelenin bu kurul koordinasyonunda yürütülmesi Kurulun en az ayda bir toplanarak çalı ş maları gözden geçirmesi, varsa aksaklıklara yönelik tedbirler alması Kurula vali ya da vali yardımcısının ba ş kanlık yapması, ilde tütünle mücadeleden sorumlu il sa ğ lık müdür/ yardımcısının kurulda görev almasının sa ğ lanması Kurulun sekretarya i ş lemlerinin İ SM tarafından yapılması

30 GÖREVLER İ : Tütün ve tütün ürünleri kullanımının yasak oldu ğ u alanlarda gerekli denetimleri yapmak üzere ekiplerin olu ş turulması ve bu ekiplerin 4207 sayılı Kanun ve uygulamaları hakkında periyodik aralıklarla gerekli ve detaylı hizmet içi e ğ itimleri almasının sa ğ lanması 4207 sayılı Kanun gere ğ i 18 ya ş ından küçüklere sigara satı ş ı ile okul önleri ve çevresinde sigara satılmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasının sa ğ lanması Sigaranın insan sa ğ lı ğ ına zararlı etkileri, dumansız çalı ş ma ortamlarının olu ş turulmasının gere ğ i ve önemi gibi konularda toplum bilincini artıracak panel, konferans vb. faaliyetlerin düzenlenmesinin sa ğ lanması İş letme sahipleri ya da temsilcileri ile düzenli toplantı / ziyaretler gerçekle ş tirerek yasa ve uygulama usulleri hakkında bilgilendirilmelerinin sa ğ lanması

31 Kurul cezai i ş lem uygulamaya yetkili olmayıp, yasanın uygulanması esnasında gerekli cezai i ş lemlerin yetkili birimlerce yerinde ve zamanında uygulanmasını sa ğ lar. Kurul faaliyetleri ile ilgili çalı ş ma raporları üçer aylık periyotlarla (1. Dönem Ocak- Ş ubat-Mart, 2. Dönem Nisan- Mayıs- Haziran, 3. Dönem Temmuz- A ğ ustos – Eylül, 4. Dönem Ekim – Kasım – Aralık), denetimlerle ilgili veriler ise aylık periyotlarla Temel Sa ğ lık Hizmetleri Genel Müdürlü ğ üne gönderilmesi gerekmektedir. Kurul çalı ş maları, aylık ya da üçer aylık raporlar gibi konularda Sa ğ lık Bakanlı ğ ı ile ileti ş imi kurulda görevli İ l Sa ğ lık Müdürlü ğ ü temsilcisi sa ğ lar.

32 DENET İ M EK İ PLER İ

33 İ l genelinin de ğ erlendirilebilmesi için yeterli olacak ekip sayısı İ l Tütün Kontrol Kurulu tarafından belirlenir. Ekipler asgari 2 ki ş i olacaktır. Ekipler Kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili tüm kamu kurum ve kurulu ş larından (Sa ğ lık Müdürlü ğ ü, Emniyet Müdürlü ğ ü, Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü, Belediyeler vs.) yetkilendirilecek personelden olu ş turulacaktır. Ekipler içerisinde kolluk kuvvetleri (zabıta, polis, jandarma) temsilcisinin bulunmasına gayret gösterilecektir. Olu ş turulan ekiplere İ l Sa ğ lık Müdürlü ğ ü tarafından 4207 sayılı Kanun hükümlerinin uygulamaları hakkında detaylı hizmet içi e ğ itimi verilir. Ekiplerin Valilik oluru ile resmi olarak görevlendirmeleri yapılır. Ekiplere denetimler esnasında kullanmak üzere kimlik düzenlenir.

34 Denetim ekipleri öncelikle vatanda ş larımızın yo ğ un bir ş ekilde giri ş çıkı ş yaptıkları alı ş veri ş merkezi, ticaret merkezi, i ş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve e ğ lence tesisi vb. yerlerin yanı sıra kuaför ve berber gibi tütün ürünleri tüketiminin yo ğ un oldu ğ u i ş letmelerde inceleme yapacaklardır. Denetim ekiplerinde görevli personelin giyim ku ş amı mevzuata uygun olmalıdır. Denetim ekipleri ziyaret etti ğ i mekânda öncelikle ziyaret sebepleri ve 4207 sayılı yasa, i ş letmelerin yasa gere ğ i yerine getirmesi gerekli yükümlülükler hakkında kısa bir bilgilendirme yapmalı, ziyaret esnasında olumlu, e ğ itici, yapıcı bir tavır içinde olmalıdır. Denetimler belirli bir düzen içerisinde ve sürekli yapılacaktır. Denetimlerde uyarıda bulunulan ve gerekli düzenlemeleri yapması istenen kurum ve kurulu ş lar, verilen süre sonunda mutlaka tekrar ziyaret edilecektir.

35 Tütün ve tütün ürünleri kullanımına 19 Temmuz 2009 tarihine kadar izin verilen ve bu tarihten itibaren yasaklanacak olan alanların ziyaretlerinde geçi ş dönemi ve sonrasına ili ş kin yeterli ve detaylı bilgilendirme yapılmalıdır. Denetimlerde ekipleri 2008 / 66 sayılı Genelge ekinde yer alan 4207 sayılı Kanun Uygulamaları İ zleme Formu ve 4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formundan yerli sayıda bulundurmalıdırlar. Yapılan her denetim aksaklık olup olmadı ğ ına bakılmaksızın mutlaka kaydedilmelidir. Denetim ekibinde cezai i ş lem uygulamakla yetkili kolluk kuvveti temsilcilerinin -yetkilendirilmi ş iseler- beraberlerinde ceza makbuzlarını bulundurmaları gerekir.

36 KAMU KURUM VE KURULU Ş LARINDA DENET İ M

37 Denetim ekipleri sa ğ lık kurulu ş ları da dâhil olmak üzere tüm kamu kurum ve kurulu ş larını ziyaret edecek, yetkilileri ve çalı ş anları bilgilendirici e ğ itim verecek, Kanunun uygulanmasına yönelik ihlaller ve aksaklıklar yönünden inceleme ve de ğ erlendirme yapacaklardır. Tütün ürünleri tüketilip tüketilmedi ğ i yönündeki incelemeler düzenli ve sürekli yürütülecektir. Denetimlerde kurumda tütün ürünleri tüketenlere verilecek idari yaptırım kararlarını uygulamak üzere idari birim amiri tarafından yetkili isim belirlenip belirlenmedi ğ ine bakılacak. Mevzuata uygun yasal uyarı yazılarının herkes tarafından görülebilen yerlerde asılı olup olmadı ğ ı incelenecek. Bu uyarı yazılarında yasa ihlali durumunda idari birim amiri tarafından cezai i ş lem uygulamakla yetkili kılınan ki ş i / ki ş ilere ait ileti ş im bilgilerinin de yer alıp almadı ğ ına bakılacak.

38 Sigara içme odalarının kapatılıp kapatılmadı ğ ı kontrol edilecek. Odalarda, sigara, tütün dumanı küllük, çakmak vs. sigara kullanıldı ğ ı izlenimi veren belirtilere bakılacak. Bu nesnelerin varlı ğ ı ceza i ş lemini gerektirmese de kaldırılmasının daha uygun olaca ğ ı hatırlatılacak, bu nesneler üzerinde tütün ürünlerini anımsatan amblem, marka vs. varlı ğ ında gerekli ceza i ş leminin uygulanması sa ğ lanacaktır. Tütün firmalarının isimleri, amblemleri veya ürünlerin marka veya i ş aretleri ya da bunları ça ğ rı ş tıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak ta ş ıyan bulunup bulunmadı ğ ı kontrol edilecek. Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, a ğ ızlık, kâ ğ ıt ve benzeri atıklarının çevreye atılıp atılmadı ğ ı kontrol edilecek. Sa ğ lık, e ğ itim ve ö ğ retim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünleri satı ş ı yapılıp yapılmadı ğ ı kontrol edilecek.

39 Tespit edilen aksaklıklar varsa “4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formu” 3 nüsha halinde doldurulacak,  1. nüsha ilgili kamu kurumu yetkilisinde,  2. nüsha düzenleme tarihini takiben 3 i ş günü içerisinde cezai yaptırım uygulamaya yetkili kuruma gönderilecek,  son nüsha İ l Tütün Kontrol Kurulu sekretaryası tarafından muhafaza edilecektir. Kurumda yetkilendirilmi ş personel tarafından idari para cezası uygulanıp uygulanmadı ğ ı ara ş tırılacak. Kurum yetkilisine “Dumansız Hava Sahası” posterlerinin kurum içerisinde asılması önerilecek.(zorunluluk yok)

40 TÜTÜN ÜRÜNLER İ KULLANIMINA TAHS İ S ED İ LEN ALANLARDA DENET İ M:

41 Ya ş lı bakımevleri, cezaevi, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, açık havada yapılan her türlü spor kültür, sanat ve e ğ lence faaliyetlerinin yapıldı ğ ı yerlerde tütün ürünleri kullanımına izin verilen alanlar ayrıca denetlenecek. Tütün ve tütün ürünleri tüketimine tahsis edilen odalarda sigara ve di ğ er tütün ürünleri kullanımına izin verilebilmesi için a ş a ğ ıdaki ko ş ulların yerine getirilmesini sa ğ lamak o mekânı kontrol eden veya yöneten ki ş inin yasal sorumlulu ğ undadır.

42 O binadan sorumlu olan ki ş inin yazılı izni ile tahsis edilmi ş olması gerekir. Bu yazılı iznin saklanması ve istenilirse binayı tefti ş e gelen görevlilere gösterilmesi gerekir. Bu alanların 18 ya ş ın altındaki ki ş iler tarafından kullanılmasına izin verilmeyecektir. Sigara ve di ğ er tütün ürünlerinin kullanımına izin verilen bir oda oldu ğ u açıkça belirtilmelidir. Odanın ba ş ka amaçlar için, örne ğ in televizyon odası veya kütüphane olarak kullanılmaması gerekir. Alanların duvarlarında tütün ürünleri kullanımının zararlarını anlatan sa ğ lık uyarıları görülebilir yerlere asılmı ş olacak ve kapılarında tütün ürünlerinin tüketimine mahsus alan oldu ğ unu belirtir uyarı yazıları bulunacaktır. Tavanı olması ve kapılar ve pencereleri dı ş ında, dört tarafı da yerden tavana kadar sa ğ lam duvarlarla çevrili olması gerekir.

43 Bu alanlar, koku ve duman geçi ş ini önleyecek ş ekilde tecrit edilmi ş ve standartlara uygun havalandırma tertibatı ile donatılmı ş, tavanı, kapı ve pencereleri dı ş ında dört tarafı sert zemin veya duvarla kaplı olacaktır. Binanın ba ş ka bir bölümüne veya di ğ er sigarasız mekânlara hava üfleyen havalandırma sistemleri olmamalıdır. Alanların kapıları, yangın talimatları da dâhil olmak üzere, mevcut di ğ er düzenlemelere uygun, mekanik kapanan kapılar ş eklinde olacaktır. Yukarıdaki ko ş ulların tümü yerine getirilmezse, oda sigara odası olarak kullanılamaz ve yasak kapsamında kalması gerekir. Yasak kapsamına giren bütün bölümlerde sigara ve di ğ er tütün ürünlerinin kullanımına mani olmak o mekânın amiri veya sorumlusuna dü ş er.

44 Denetim ekiplerince yapılan denetimlerde tespit edilen aksaklıklar varsa “4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formu” 3 nüsha halinde doldurulacak, 1. nüsha ilgili kamu kurumu yetkilisinde, 2. nüsha düzenleme tarihini takiben 3 i ş günü içerisinde cezai yaptırım uygulamaya yetkili kuruma gönderilecek, 3. nüsha İ l Tütün Kontrol Kurulu sekretaryası tarafından muhafaza edilecektir.

45 ÖZEL HUKUK K İŞİ LER İ NE A İ T İŞ LETMELERDE DENET İ M

46 Denetim ekipleri yasa gere ğ i tütün ve tütün ürünleri kullanımının yasak oldu ğ u tüm özel hukuk ki ş ilerine ait mekânları ziyaret edecek, yetkilileri ve çalı ş anları bilgilendirici e ğ itim verecek, Kanunun uygulanmasına yönelik ihlaller ve aksaklıklar yönünden inceleme ve de ğ erlendirme yapacaklardır. Tütün ürünleri tüketilip tüketilmedi ğ i yönündeki incelemeler düzenli ve sürekli yürütülecektir. Mevzuata uygun yasal uyarı yazılarının herkes tarafından görülebilen yerlerde asılı olup olmadı ğ ı incelenecek. Bu uyarı yazılarında yasa ihlali durumunda vatanda ş ın ba ş vurabilece ğ i idari para cezası i ş lemini uygulamakla yetkili en yakın kolluk birimine (mahalline göre zabıta, polis ya da jandarma) ait ileti ş im bilgilerinin de yer alıp almadı ğ ına bakılacak.

47 Sigara içme odalarının kapatılıp kapatılmadı ğ ı kontrol edilecek. Mekânda küllük vs. sigara kullanıldı ğ ı izlenimi veren aksesuarların kaldırılıp kaldırılmadı ğ ına bakılacak. Tütün firmalarının isimleri, amblemleri veya ürünlerin marka veya i ş aretleri ya da bunları ça ğ rı ş tıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak ta ş ıyan ki ş ilerin bulunup bulunmadı ğ ı kontrol edilecek. Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, a ğ ızlık, kâ ğ ıt ve benzeri atıkların çevreye atılıp atılmadı ğ ı kontrol edilecek. Sa ğ lık, e ğ itim ve ö ğ retim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünleri satı ş ı yapılıp yapılmadı ğ ı kontrol edilecek. İş letme yetkilisine “Dumansız Hava Sahası” posterlerinin i ş letme içerisinde asılması önerilecek.(zorunluluk yok)

48 Tespit edilen aksaklıklar varsa “4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formu” 3 nüsha halinde doldurulacak,  1. nüsha ilgili i ş letme yetkilisine,  2. nüsha düzenleme tarihini takiben 3 i ş günü içerisinde cezai yaptırım uygulamaya yetkili kuruma gönderilecek,  3. nüsha İ l Tütün Kontrol Kurulu sekretaryası tarafından muhafaza edilecektir. Yasaya uyulmaması durumunda i ş letme yetkilisine nereye ba ş vurabilece ğ i ve ne tarz önlemler alabilece ğ i konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.

49 Otelcilik hizmeti verilen i ş letmelerin tütün ürünleri tüketen mü ş terilerin konaklamasına tahsis edilmi ş odaların dı ş ında tütün ürünleri kullanılıp kullanılmadı ğ ı, gerekli uyarı yazılarının asılıp asılmadı ğ ı kontrol edilecek. Alı ş veri ş merkezi, lokanta, kahvehane, bar gibi e ğ lence tesislerinde uygun ş artları ta ş ıyarak tütün ve tütün ürünleri tüketimine 19 Temmuz 2009 tarihine kadar müsaade edilen alanlarda, bu tarihten itibaren hiçbir ş ekilde tütün ve tütün ürünleri tüketimine izin verilmeyece ğ i i ş letme sahiplerine hatırlatılacak ve gerekli önlemleri ş imdiden almaları istenecektir.

50 TÜTÜN ÜRÜNLER İ SATAN İŞ LETMELERDE DENET İ M

51 İş yerinde 18 ya ş ını doldurmamı ş ki ş ilere sigara satılı ş ı yapılmayacaktır. Tütün ürünleri pazarlama ve satı ş ında 18 ya ş ını doldurmamı ş ki ş iler çalı ş tırılmayacaktır. İş yerinde mevzuata uygun ş ekilde 18 ya ş ından küçüklere sigara satı ş ı yapılamayaca ğ ını hatırlatan yasal uyarı yazıları herkesin görebilece ğ i ş ekilde asılacaktır. Tütün ürünleri 18 ya ş ını doldurmamı ş ki ş ilerin do ğ rudan ula ş aca ğ ı ve i ş letme dı ş ından görülecek ş ekilde satı ş a arz edilemez. Tütün ürünlerinin paketleri açılarak veya adet ş eklinde daha küçük parçalara bölünerek satı ş ı yapılamaz.

52 Sa ğ lık, e ğ itim ve ö ğ retim, kültür ve spor hizmetleri verilen yerlerde tütün ürünleri satı ş ı yapılamaz. İş letme çalı ş anları tarafından tütün ürünleri üreticisi firmaları ve tütün mamullerini ça ğ rı ş tıran ürün ta ş ınamaz. Tütün ve tütün ürünleri satı ş ı ile ilgili aksaklık tespit edilmesi halinde “4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formu” 3 nüsha halinde doldurulacak,  1. nüsha ilgili i ş letme yetkilisinde,  2. nüsha düzenleme tarihini takiben 3 i ş günü içerisinde cezai yaptırım uygulamaya yetkili kuruma gönderilecek,  son nüsha İ l Tütün Kontrol Kurulu sekretaryası tarafından muhafaza edilecektir. 18 ya ş ından küçüklere tütün ve tütün ürünleri satı ş ı yapıldı ğ ının tespit edilmesi halinde ilgili i ş letme hakkında Türk Ceza Kanununun "Sa ğ lık için tehlikeli madde temini" ba ş lıklı 194 üncü maddesi uyarınca i ş lem yapılması istemiyle suç duyurusunda bulunulur.

53 TOPLU TA Ş IM ARAÇLARINDA (TAKS İ, M İ N İ BÜS, OTOBÜS, VAPUR vs.) DENET İ M

54 Denetim ekipleri yasa gere ğ i tütün ve tütün ürünleri kullanımının yasak oldu ğ u tüm araçları ziyaret edecek, yetkilileri ve çalı ş anları bilgilendirici e ğ itim verecek, Kanunun uygulanmasına yönelik ihlaller ve aksaklıklar yönünden inceleme ve de ğ erlendirme yapacaklardır. Tütün ürünleri tüketilip tüketilmedi ğ i yönündeki incelemeler düzenli ve sürekli yürütülecektir. Mevzuata uygun yasal uyarı yazılarının herkes tarafından görülebilen yerlerde asılı olup olmadı ğ ı incelenecek. Bu uyarı yazılarında yasa ihlali durumunda vatanda ş ın ba ş vurabilece ğ i idari para cezası i ş lemini uygulamakla yetkili en yakın kolluk birimine (mahalline göre zabıta, polis ya da jandarma) ait ileti ş im bilgilerinin de yer alıp almadı ğ ına bakılacak. Tütün firmalarının isimleri, amblemleri veya ürünlerin marka veya i ş aretleri ya da bunları ça ğ rı ş tıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak ta ş ıyan ki ş ilerin bulunup bulunmadı ğ ı kontrol edilecek.

55 Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, a ğ ızlık, kâ ğ ıt ve benzeri atıkların çevreye atılıp atılmadı ğ ı kontrol edilecek. Araç yetkilisine “Dumansız Hava Sahası” posterlerinin araç içerisinde asması önerilecek.(zorunluluk yok) Tespit edilen aksaklıklar varsa “4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formu” 3 nüsha halinde doldurulacak, 1. nüsha araç yetkilisinde, 2. nüsha düzenleme tarihini takiben 3 i ş günü içerisinde cezai yaptırım uygulamaya yetkili kuruma gönderilecek, 3. nüsha İ l Tütün Kontrol Kurulu sekretaryası tarafından muhafaza edilecektir.

56 Araçta sigara içilmesini önlemek, o aracı kullanan, idare eden veya düzen ve emniyetinden sorumlu olan ki ş inin yasal yükümlülü ğ üdür.

57 YASAL UYARI YAZISI

58 Tütün ve tütün ürünleri yasa ğ ı uygulayan bütün mekân ve araçlarda yeni yasanın gere ğ ine uygun yasak i ş aretlerinin bulundurulması gerekir. İş aretler hangi mekân ve araçların yasak kapsamına girdi ğ ini belirtir ve yeni yasanın gere ğ ini yerine getirmek için gerekli adımların atıldı ğ ını gösterir. Yasak i ş aretlerinin, 19 Mayıs 2008 gününden itibaren yasak kapsamındaki mekânların tüm giri ş lerine kolayca görülebilecek ş ekilde asılmı ş olması gerekir. Kamu kurumlarına ait binalar ve özel hukuk ki ş ilerine ait üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, e ğ lence ve benzeri amaçlı, birden fazla ki ş inin girebilece ğ i binaların kapalı alanları ile açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve e ğ lence faaliyetlerinin yapıldı ğ ı yerlerde, bunların seyir yerlerinde asılacak uyarı yazısı için asgari ebat 50x70 cm’dir.

59 Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu ta ş ıma araçlarında asılacak yasal uyarı yazısı için asgari ebat (A5) olacaktır. Taksi hizmeti verilen toplu ta ş ıma araçlarına asılacak uyarı yazısı için asgari ebat (A6). Sigara yasa ğ ı kapsamına giren araçlarda, yolcu ta ş ınabilen her bölmeye sigara içilmez i ş areti asılması gerekir. Perakende tütün ürünleri satı ş ı yapılan yerlerde 18 ya ş ından küçüklere tütün ve tütün ürünleri satı ş ı yapılmayaca ğ ını belirtir yasal uyarı yazısı için asgari ebat (A4) olacaktır.A4 Tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sa ğ lık uyarılarının herkes tarafından görülebilir yerlere asılması ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekir İş aretler www.tapdk.gov.tr veya www.havanikoru.org.tr adreslerindeki web sitelerinden indirilebilir.www.tapdk.gov.trwww.havanikoru.org.tr

60 KAMU KURUM VE KURULU Ş LARINDA CEZA UYGULAMA USULLER İ

61 Kamu kurum ve kurulu ş larında idari birim amirleri bir yada birden fazla personelini yasaya aykırı durumlardaki idari para cezasını uygulamak üzere görevlendirecektir. Yetkili personele ait ileti ş im bilgileri yasal uyarı yazıları üzerinde yazılacaktır. Kamu kurum ve kurulu ş una ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünü tüketildi ğ i haber alındı ğ ında sorumlu personel gerekli ara ş tırmaları ivedilikle yapacak, ara ş tırma neticesi yeterli delil buldu ğ unda ya da tütün ürünleri tüketildi ğ ini tespit etti ğ inde idarî yaptırım karar tutana ğ ını düzenleyecektir. Genel anlamda ispat aracı olarak a ş a ğ ıdaki bilgi, belge ve deliller kullanılabilecektir:  Sorumlu birimlerce usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak ve/veya olay raporu,  Varsa ihbarda bulunan, ş ikâyetçinin veya di ğ er ki ş ilerin beyanlarını içeren tutanak,  İ spata yarar görsel dokümanlar (foto ğ raf, video kaydı vs.)

62 İ darî yaptırım karar tutana ğ ı üç nüsha düzenlenecektir. Her nüshası okunaklı ş ekilde doldurulacaktır. Düzenlenen idarî yaptırım karar tutana ğ ının  bir sureti ilgili ki ş iye verilecek,  bir sureti yaptırım kararını uygulayan birimde muhafaza edilecek,  tahsil edilmemi ş ve kesinle ş memi ş tutanakların bir sureti de tahsil için vergi dairelerine gönderilecektir. Yapılan i ş lem idari yaptırım karar defterine kayıt edilecektir. Tutana ğ ın ilgili bölümüne İ darî Yaptırım Karar Defteri’nin sıra numarası yazılacaktır. Tutanak yetkili en az iki görevli tarafından imzalanacaktır. Tutanakların iptali gerekti ğ inde iptal i ş lemleri tutana ğ ın üzeri çizilmek ve iptal ş erhi konulmak suretiyle gerçekle ş tirilecektir.

63 Kararın uygulandı ğ ı ki ş iye; İ dari para cezasının bir ay içinde ödenmesi gerekti ğ i, İ darî yaptırım kararının kendisine tebli ğ veya tefhim edildi ğ i tarihten itibaren en geç 15 gün içinde karara kar ş ı sulh ceza mahkemesine bizzat veya yasal temsilcisi ya da avukatı aracılı ğ ıyla ba ş vurabilece ğ i, Bu süre içinde ba ş vuru yapılmaması halinde idarî yaptırım kararının kesinle ş ece ğ i, İ darî para cezasına kar ş ı, kanun yoluna ba ş vurmadan önce ödeme yapması halinde kendisinden miktarın 3/4’ünün tahsil edilece ğ i, Pe ş in ödemenin ki ş inin bu karara kar ş ı kanun yoluna ba ş vurma hakkını etkilemeyece ğ i, hususlarında bilgi verildikten sonra, ki ş inin karar tutana ğ ını imzalaması istenecektir.

64 Ki ş inin imzadan kaçınması hâlinde, bu durum İ darî Yaptırım Karar Tutana ğ ı’nın “ İ dari Yaptırım Uygulanan Ş ahsın İ mzası” bölümünde belirtilecektir. İ darî Yaptırım Karar Tutana ğ ı’nın bir nüshası ilgili ki ş iye verilecektir. İ darî para cezası uygulanan ki ş inin cezanın yazıldı ğ ı anda ödemeye rıza göstermesi ya da kanun yoluna ba ş vurmadan cezayı ödemek istemesi hâllerinde, muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen personel tarafından yapılan tahsilâtta “idarî para cezasının toplam miktarı, indirilen tutar ve tahsil edilen tutar” ayrı ayrı belirtilmek suretiyle muhasebe yetkilisi mutemedi alındısında gösterilecektir. (Örnek: Kapalı alanda tütün ürünü tüketen ki ş iye idarî yaptırım kararı uygulanması ve yaptırım kararı uygulanan ki ş inin cezayı hemen ödemeye rıza göstermesi durumunda, para cezası tutarı (2009 yılı için) 69 TL, indirim tutarı 17,25 TL ve tahsil edilen tutar 51,75 TL ş eklinde ayrı ayrı belirtilmek suretiyle muhasebe yetkilisi mutemedi alındısında yazılacaktır.)

65 Ki ş inin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde ve ba ş vuruyu bir ay içinde yapması halinde idari para cezasının ilk taksidinin pe ş in ödenmesi ko ş uluyla bir yıl içinde ve 4 e ş it taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil için vergi dairesine bildirilecektir. Taksitlendirme ba ş vurusu idari yaptırım kararının tebli ğ ini müteakip bir ay içinde bu kararı veren idareye yapılacak ve talepler bu idareler tarafından de ğ erlendirilip karara ba ğ lanacaktır. İ darî para cezasına ili ş kin idarî yaptırım kararı, kararın ilgiliye tebli ğ i ya da tefhimi tarihinden itibaren (ilgilinin sulh ceza mahkemesine itiraz etmemesi durumunda) 15 gün geçmesi hâlinde kesinle ş ir. Ki ş i cezayı idarî yaptırım kararı, kesinle ş mesine müteakiben idarî para cezasının tahsili için resmî yazı ile ceza kesilen ki ş inin ikametgâhının ba ğ lı oldu ğ u vergi dairesine gönderilecektir. İ lgili ki ş inin, idarî yaptırım kararının kendisine tebli ğ i ya da tefhimi tarihinden itibaren 15 gün içinde karar aleyhinde sulh ceza mahkemesine ba ş vurması hâlinde, yargılama sonuçlanıncaya kadar idarî yaptırım kararı kesinle ş meyecektir.

66 Sorumlu personelce tahsilât i ş lemlerinin yürütülebilmesi için kamu kurum ve kurulu ş larınca muhasebe yetkilisi mutemetli ğ i görevini yürütecek personel, ilgili muhasebe yetkilisinin muvafakatı da alınmak suretiyle idari birim amirleri tarafından belirlenecek ve muhasebe yetkilisi mutemedi olarak seçilen personelin adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve imza örne ğ i ile görev ve yetkileri muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilecektir. Defterdarlık ve Malmüdürlüklerinden yeteri kadar muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı temin edilecek ve tahsilat i ş lemlerinde bu alındılar kullanılacaktır. Belgelerin güvenli ğ i konusunda gerekli özen gösterilecektir. Kabahatin i ş leni ş ine birden fazla ki ş inin i ş tirak etmesi halinde, bu ki ş ilerin her biri hakkında ayrı idarî para cezası verilecek ve ayrı ayrı idarî yaptırım karar tutana ğ ı düzenlenecektir. Kapalı alanda sigara içip hem de izmaritini yere atan ki ş iye i ş ledi ğ i kabahatler için ayrı ayrı idarî yaptırım karar tutana ğ ı düzenlenecektir. Aynı kabahatin birden fazla i ş lenmesi veya ayrı kabahatlerin aynı ki ş i tarafından i ş lenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı idarî yaptırım karar tutana ğ ı düzenlenecektir.

67 Fiili i ş ledi ğ i sırada 15 ya ş ını doldurmamı ş çocuk ile akıl hastalı ğ ı nedeniyle, i ş ledi ğ i fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranı ş larını yönlendirme yetene ğ i önemli derecede azalmı ş olan ki ş i hakkında idarî yaptırım karar tutana ğ ı düzenlenecek, idarî para cezası uygulanmayacaktır. Tahsil edilmi ş idari para cezalarının herhangi bir sebeple iadesi gerekti ğ i takdirde red ve iade i ş lemleri tahsilâtı yapan muhasebe birimi tarafından yerine getirilecektir. İ darî yaptırım karar tutanakları, ilgili di ğ er evrak ve tutulan defterler, bu i ş lemleri yapan yetkili birimde en az 3 yıl saklanacaktır.

68 ÖZEL HUKUK K İŞİ LER İ NE A İ T İŞ LETMELERDE CEZA UYGULAMA USULLER İ

69 Denetim ekipleri tarafından ziyaret edilen her i ş letme / kamu kurum ve kurulu ş u için “4207 Sayılı Kanun Uygulamalarını İ zleme Formu” eksiksiz olarak doldurulacaktır. Düzenlenen bu formlar İ l Tütün Kurulu Sekretaryası ( İ l Sa ğ lık Müdürlükleri) tarafından muhafaza edilecektir. Denetim ekipleri tarafından yapılan ziyaretlerde Kanun ile yasak kapsamına alınan alanlarda tütün ürünü tüketildi ğ i tespit edildi ğ inde; Ekipler tarafından i ş letmeye yönelik “4207 sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formu” 3 nüsha halinde doldurulacak,  Birinci nüsha ilgili i ş letme yetkilisine verilecek,  İ kinci nüsha düzenleme tarihini takiben 3 i ş günü içerisinde cezai yaptırım uygulamaya yetkili kuruma gönderilecek,  Son nüsha İ l Tütün Kontrol Kurulu sekretaryası tarafından muhafaza edilecektir. “4207 sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formu” düzenlenirken “tespit notları” bölümüne tespit edilen aksaklıklar ayrıntılı olarak belirtilecektir. Ki ş iye yönelik verilecek cezai i ş lemler ekiplerde yer alan kolluk kuvveti temsilcilerince tanzim edilecektir. Cezai yaptırım uygulamakla görevli kurum tarafından ilgili i ş letme sorumlusuna yazılı olarak uyarıda bulunulması, uyarı yazısının i ş letme sorumlusuna tebli ğ ve tebligat yapıldı ğ ına dair belgenin İ l Tütün Kontrol Kuruluna gönderilmesi sa ğ lanacaktır.

70 Ekiplerce tebli ğ den sonra ilgili i ş letme yeniden ziyaret edilecek ve yapılan uyarıya ra ğ men verilen sürede sorumlulu ğ unu yerine getirmeyen i ş letme, düzenlenen “4207 Sayılı Kanun Uygulamalarını İ zleme Formu” cezai yaptırım uygulamakla yetkili kuruma bildirilecektir. Cezai yaptırım uygulamakla yetkili kurumların bu cezaları uygulayıp uygulamadıkları takip edilecek ve sonuçlarla ilgili kayıtlar düzenli olarak tutulacaktır. Genel anlamda ispat aracı olarak a ş a ğ ıdaki bilgi, belge ve deliller kullanılabilecektir:  Denetim ekiplerince usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak ve/veya olay raporu,  Varsa ihbarda bulunan, ş ikâyetçinin veya di ğ er ki ş ilerin beyanlarını içeren tutanak,  İ spata yarar görsel dokümanlar (foto ğ raf, video kaydı vs.) Tutanak yetkili en az iki görevli tarafından imzalanacaktır. Tutanakların iptali gerekti ğ inde iptal i ş lemleri tutana ğ ın üzeri çizilmek ve iptal ş erhi konulmak suretiyle gerçekle ş tirilecektir. Kabahatin i ş leni ş ine birden fazla ki ş inin i ş tirak etmesi halinde, bu ki ş ilerin her biri hakkında ayrı ayrı ceza verilecektir.

71 TÜTÜN KONTROLÜ ÇALI Ş MALARINDA GER İ B İ LD İ R İ M

72 İ lde tütün kontrolüne yönelik yapılan tüm faaliyetlerin kayıtları İ l Tütün Kontrol Kurulu sekretaryası tarafından tutulacaktır. “4207 Sayılı Kanun Uygulamalarını De ğ erlendirme Formu” ve faaliyet raporları sekretarya tarafından düzenlenecektir. Sekretarya, istenmesi halinde aylık veya üçer aylık dönemler dı ş ında geçmi ş e dönük ayrıntılı verileri de zamanında bildirebilecek ş ekilde kayıt tutmalıdır. Formdaki tablolarının tamamı rakam ile doldurulacak, Form doldurulurken sadece aksaklık tespit edilmesi halinde formun arka yüzünde açıklanan kodlara göre rakam ile Tablo-2 doldurulacak, Form aylık olarak tanzim edilecek ve takip eden ayın ilk haftası içinde Sa ğ lık Bakanlı ğ ına iletilecek. Üçer aylık dönemleri (1. Dönem Ocak- Ş ubat-Mart, 2. Dönem Nisan- Mayıs- Haziran, 3. Dönem Temmuz- A ğ ustos – Eylül, 4. Dönem Ekim – Kasım – Aralık) kapsayacak ş ekilde hazırlanacak faaliyet raporlarında, o döneme ait yapılan tüm çalı ş maların yanı sıra, özellikle cezai i ş lemlere esas olmak üzere yapılan tüm i ş lemler ile bunların takibi için yapılan i ş lemler (aksaklık tespit edilmesi durumunda düzenlenen formların hangi kurum/ i ş letme/araç için, hangi tarihte düzenlendi ğ i, hangi kurumlara gönderildi ğ i ve sonrasında ilgili kurumlar tarafından hangi i ş lemlerin yapıldı ğ ı vs.) detaylı olarak belirtilecektir.

73 Faaliyet raporları üçer aylık dönemler için hazırlanarak takip eden dönemin ilk ayı içerisinde Sa ğ lık Bakanlı ğ ında olacak ş ekilde gönderilecektir. Gerekli durumlarda Sa ğ lık Bakanlı ğ ı tarafından istenen di ğ er bilgiler istenilen süre içerisinde iletilecektir. Sa ğ lık Bakanlı ğ ına gerek aylık olarak gönderilen “4207 Sayılı Kanun Uygulamalarını De ğ erlendirme Formu” gerekse talep edilebilecek di ğ er özel formlarda Bakanlık tarafından gönderilen formatta veri gönderilecek, formlar üzerinde de ğ i ş iklik yapılmayacaktır. Tütünle mücadele hızlı ve zamanında kararlar alınabilmesi, karar verici makamların zamanında bilgilendirilmesi için verilen istene süreler içinde Bakanlı ğ a iletilmesi önemlidir. Bunun temini için Bakanlık tarafından açıklanan elektronik posta adresi, faks gibi ileti ş im araçlarını da kullanarak zamanında geribildirim yapılmasına dikkat edilecek, ihmali görülen personel uyarılacaktır.

74 19 TEMMUZ HAZIRLIKLARI

75 BÖLGESEL TOPLANTILAR

76 Denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi, standartla ş tırılması Düzenli veri akı ş ının sa ğ lanması Elektronik ortamda veri akı ş ı İ l de ğ erlendirmeleri Bro ş ürler, kitapçıklar, afi ş ler vs. Bilgi Notları Basınla toplantılar Sektörlerle toplantılar De ğ erlendirme toplantıları İ kinci dönem medya kampanyası

77 31 Mayıs: a) Dumansız Hava Sahası Treni b) Konser organizasyonları c) Milli Piyango Çekili ş i d) İ l aktiviteleri e) TV, radyo programları vs.

78


"Dr. Hüseyin İ LTER Tütün ve Ba ğ ımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Ba ş kanı TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ İLE MÜCADELE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları