Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8-Apr-17 Adli Toksikoloji Dr. Esra Küçükibrahimoğlu Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8-Apr-17 Adli Toksikoloji Dr. Esra Küçükibrahimoğlu Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi."— Sunum transkripti:

1 8-Apr-17 Adli Toksikoloji Dr. Esra Küçükibrahimoğlu Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi

2 8-Apr-17 “Bütün maddeler zehirdir. Zehirli olmayan bir madde yoktur. Doğru kullanım (doz) ilaçla-toksin arasındaki farkı gösterir” Paracelsus

3 Toksikoloji insanlık ile başlar:
Avlanma, savaş ve suikast için bitki ekstraktlarının kullanımı ilk insanla başlamıştır. Tarih öncesi insanlar bazı bitkileri zararlı, bazılarını güvenli diye kategorize etmişlerdir. Aynı şekilde yılanlar ve diğer hayvanlar için de benzer sınıflamalar yapılmıştır. Eber papirüslerinde (MÖ 1500’ler) akonit (ok zehiri), opiyum (zehir ve antidot), metaller (Pb, Cu, v.b.) dahil birçok zehir hakkında bilgiler mevcuttur. 8-Apr-17

4 Adli Toksikoloji Adli toksikoloji zehirlenmenin hukuksal yönünü değerlendirir, maruz kalınan kimyasal maddenin doz–etki ilişkisinin yorumunu yapar. Kimyasal maddelerle zehirlenme sonucu oluşan ölüm olaylarını ve zehirlenmelerde etkin olan maddelerin istatistiksel değerlendirilmesindeki dokümanları oluşturarak adli tıbba yardımcı olur. 8-Apr-17 4

5 Adli Toksikoloji Postmortem araştırmalar yapar
8-Apr-17 Postmortem araştırmalar yapar Trafik kazalarında alkol inceler Karbon Monoksit saptar Uyuşturucu madde arar Adalete ölüm nedeni hakkında yardımcı olur. 5

6 Adli toksikolojiyle ilgili temel ilkeler:
Adli toksikolojiyle ilgili temel ilkeler: *Vücuda giren madde sadece kanda bulunmaz, kanla birlikte tüm vücuda dağılacaktır (Metabolizma). *Atılım yolu genellikle idrardır. *Olay yerinde bulunan şişe, sıvı, sigara, bitkisel madde, reçete, ilaç artıkları, kusma artıkları, enjektör, toz madde gibi bulgular son derece önemlidir. 8-Apr-17

7 8-Apr-17 Alınış şekli Toksik etki Dozu

8 Gastrointestinal sistem Deri
Giriş yolları  Akciğerler Gastrointestinal sistem Deri Atılımı  Böbrekler (en çok ) Safra Akciğerler *Karaciğer atılımda değil metabolizmada en önemli rolü üstlenir *Suda eriyen maddeler daha kolay atılırlar 8-Apr-17

9 Toksisite Nedenleri İsteyerek  İntihar (en sık) Keyif sağlamak
8-Apr-17 İsteyerek  İntihar (en sık) Keyif sağlamak İstemeden  Kaza (çok sık) Kriminal  Cinayet girişimi Tedavi komplikasyonu  Akut toksisite

10 TÜRKİYE’DE ZEHİRLENMELER
8-Apr-17

11 Toksik Maddeler İlaçlar Analjezik (en çok) Psikiatrik (çok sık)
8-Apr-17 İlaçlar Analjezik (en çok) Psikiatrik (çok sık) Aşırı doz (diğer ilaçlar) Keyif verici maddeler Alkol Narkotikler Barbitürat Doğal maddeler Mantar Hayvan sokması

12 Toksik maddeler Ev kaynaklı maddeler  Temizlik maddeleri
8-Apr-17 Ev kaynaklı maddeler  Temizlik maddeleri İnsektisitler Soba ve gaz sızıntıları Bozulmuş yiyecekler Endüstriyel maddeler  Çözücüler Cilalar Dezenfektanlar Ağır metaller Tarımsal ilaçlar  Organik fosfatlar Gübreler

13 Toksisitenin derecesini ve prognozu etkileyen faktörler
Maddenin gücü ve miktarı Enzim biyoaktivitesi Kişinin önceki sağlık durumu Böbrek fonksiyonları Uygulanan tedavi 8-Apr-17

14 Klinik belirtiler Aritmi Arrest
8-Apr-17 Solunum sistemi  Akciğer ödemi, ARDS, solunum yetmezliği GİS  Kusma, bulantı, diyare, hipovolemi, ektrolit bozuklukları SSS  Şuur kaybına kadar varan etkiler KVS  Hipo- hipertansiyon Aritmi Arrest Asit- baz dengesindeki bozukluk

15 TOKSİSİTELERDE TANI Örnek alma Kan İdrar Mide içeriği Saç ve tırnak
Otopsi 8-Apr-17

16 BAZI ZEHİRLENMELERDE BELİRTİLER VE TEDAVİ
β blokerler Bradikardi, hipotansiyon, bronkospazm,hipoglisemi, konvülziyon, koma Atropin, sempatomimetikler (izopranalin, adrenalin, dopamin, dobutamin), aminofilin, diazepam, glukoz, glukagon Karbonmonoksit Hiperaktivite, hipoksi, konvülziyonlar, koma % 100 O2 , serebral ödem tedavisi, diazepam, hiperbarik O2 tedavisi Siyanür Yüzde kızarıklık, hipotansiyon, once hiper sonra hipoventilasyon, konvülziyon, kardiyak arrest Yapay solunum, O2, sodyum nitrit veya tiyosülfat İzoniazid Allerjik reaksiyonlar, nörit, ensefalopati, konvülziyon, karaciğer yetmezliği, koma, metabolik asidoz, hiperglisemi Yüksek doz pridoksim, sempatomimetik tedavi Metil alkol Kan düzeyi › 200 mg/L, solunum depresyonu, dolaşım kollapsı, konfüzyon, koma, dilate ve fikse pupiller, optik sinir lezyonu Etil alkol (% 5 dilüsyonda, 2 saatte bir 0,5 - 1mg/kg), hemodiyaliz 8-Apr-17

17 Sedatif ve hipnotikler; barbitürat, benzodiazepin, fenotiazin
Opioidler solunum depresyonu, kalp yetmezliği, akciğer ödemi, toplu iğne başı pupil Tanı için tek doz , daha sonra tedavi için infüzyon şeklinde nalokson, destekleyici tedavi Sedatif ve hipnotikler; barbitürat, benzodiazepin, fenotiazin Sersemlik, koma, solunum depresyonu, miyokard depresyonu, hipotansiyon, hipotermi, konvülsiyon, Destekleyici tedavi, hipoterminin düzeltilmesi, diürez, ekstrapiramidal belirtilerin kontrolü, flumazenil (benzodiazepinler için), antikolinerjikler (fenotiazinler için) Nondepolorizan kas gevşeticiler Yanlışlıkla verilme ve rekürarizasyon sonucu apneye kadar giden solunum depresyonu Yapay solunum, neostigmin Organik fosforlu insektisitler Kusma, tükrük artışı, diyare, bronkospazm, toplu iğne başı pupiller, hipotansiyon, bradikardi, konfüzyon, koma, konvülziyon, kas seyirmesi ve paralizisi Semptomatik tedavi, atropin,pralidoksim (30 mg/kg), diazepam DDT Gastrointestinal ve nörolojik belirtiler, karaciğer, böbrek,ve solunum yetmezliği, paralizi, koma Giriş yoluna gore, cildin yıkanması, mide yıkanması, aktif kömür, semptomatik tedavi, sodyum sülfat 8-Apr-17

18 Sempatomimetik ilaçlar
Parasetamol Gastrointestinal sıkıntı, SSS, karaciğer ve böbrek hasarı, koagülasyon bozukluğu Kusturma, mide yıkanması, aktif kömür, N-asetilsistin Aspirin SSS stimülasyonu, hiperventilasyon, respiratuvar alkaloz, metabolik asidoz, Gastrointestinal kanama, koagülasyon bozukluğu, mide yıkanması, aktif kömür, metabolik asidozun düzeltilmesi, kan düzeyi yüksekse alkalen diürez, hemodiyaliz Sempatomimetik ilaçlar Hipertansiyon, taşikardi, başağrısı, huzursuzluk, delirium, hiperventilasyon, reflekslerde şiddetlenme α blokerler ( fentolamin), β blokerler, diğer antihipertansifler Ağır metaller Kusma, diyare, karın ağrısı, karaciğer ve böbrek yetmezliği, kollaps, konvülziyon, koma Semptomatik tedavi, mide yıkanması, hemodiyaliz, arsenik ve civa için BAL (3 mg/kgx2-3), demir için deferoksamin, kurşun ve bakır için EDTA 8-Apr-17

19 CO DÜZEYİ SEMPTOMLAR % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ CO DÜZEYİ SEMPTOMLAR % 10 Asemptomatik, azalmış egzersiz toleransı % 20 Halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma, diare, titreme % 30 Görsel bozukluklar, dispne, bayılma, konfüzyon, taşipne % 40 Nörolojik bulgular, konvülsiyon, taşipne % 50 Koma, Cheyne-Stokes solunumu, deprese kardiyovasküler sistem % 60 Derin koma, bradikardi, hipotansiyon, sık konvüsiyon % 70 Solunum yetmeliği, ölüm 8-Apr-17

20 KOSTİK MADDE ALIMI Kuvvetli asid ve alkaliler
8-Apr-17 Kuvvetli asid ve alkaliler Saç spreyleri, lavabo açıcıları, bulaşık deterjanı kristalleri. Herhangi bir semptom veya orofaringeal yanık olmasa bile havayolu ödemi ve ösefagusta perforasyon yapabilir

21 CİVA 1 gramı bile öldürücüdür.
Elementel cıva, solunum yolu ile absorbe olur. Civa buharlarının solunması son derece tehlikelidir. Cıva buharları, monoatomik yapıda (Hg) olduğu ve lipidde çözündüğü için organizmada depolanabilir. Cıva döküldüğünde çok küçük zerrecikler halinde dağılır. Bunların toplanması ve dökülen zeminin mutlaka temizlenmesi gerekir. Bu amaçla cıvanın dağıldığı zemin, kükürt tozu serpilerek dikkatlice silinmelidir.(HgS,Hg2S) 8-Apr-17

22 TOLUEN Akut maruziyet (oral): Taşikardi Hipertansiyon SSS depresyonu
Orofarengial ve gastrik ağrı Bulantı-kusma, Diyare İnhalasyon ile maruziyet: Disritmiler Solunum yollarında irritasyon Bronkospazm, pulmoner ödem, pneumonitis SSS eksitasyonunu takiben depresyon, konvülzüyonlar. ppm üzerinde genel anestezi Bulantı-kusma, diyare 8-Apr-17

23 HALOJENLİ (KLORLU) HK`LAR
8-Apr-17 Klorlu hidrokarbonlu insektisitler Karbon tetraklorid Kloroform Metil klorid Tetrakloroetilen Trikloroetilen Vinil klorid

24 HALOJENLİ HK`LARIN KULLANIM ALANLARI
İnsektisidler Reçine Mikroskop indeks sıvısı Vernik Buzdolabı gazı Leke çıkarıcı Kuru temizleme Yangın söndürücü 8-Apr-17

25 HALOJENLİ HK`LAR AKUT TOKSİSİTE
SSS depresyonu Solunum depresyonu Psikomotor değişiklikler Kraniyel nöropatiler Oral maruziyette hepatorenal yetmezlik Hepatotoksisite 8-Apr-17 Zehirlenmeler primer olarak inhalasyon ile meydana gelir. Oral absorbsiyon hizli fakat pulmoner absorbsiyonda oldugu gibi emilim tam degildir.

26 Toksikolojik Analizler
8-Apr-17 Uygun örnek alınması Örneğin zamanında alınması Örneğin saklama koşulları 26

27 Hata Kaynakları Örnek alma Uygun tüp içine alma Uygun kan alma
8-Apr-17 Örnek alma Uygun tüp içine alma Uygun kan alma Kanın saklanması Etiketleme Kan doğru kişiye mi ait ADI- SOYADI,TARİH,SAAT, KANI ALAN KİŞİ 27

28 Post-Mortem Örnek Alınması
8-Apr-17 Belirli bölgelerden kan alınması İdrar Vitröz sıvı (göz) Dokular (karaciğer, beyin, kas...) Mide içeriği Saç-tırnak 28

29 Mide Yıkama Suyu Tarım ilaçları ve müstahzar ilaçlar ile zehirlenme olayında laboratuvar için örnek alınması; İçilen insektisidin ve müstahzar ilacın kutusu boş olsa dahi gönderilmelidir. Ortada kutu yoksa bile yakınlarından zehirlenmeye neden olan ilacın adı sorularak tutanaklara geçirilmelidir. Hasta hastaneye götürüldüğünde midesinin yıkama suyu alınmalıdır. 8-Apr-17

30 Post-Mortem Örneklerde Sorunlar
8-Apr-17 Olay hakkında bilgi eksikliği Olay yerinin yetersiz incelenmesi Çürümüş veya parçalanmış cesetler Yanıklar Gömülmüş cesetler (Feth-i kabir) 30

31 Saç 8-Apr-17 Uyuşturucular, dolaşım sisteminde, kanla birlikte sirküle olurken, kıl kökünde tutulur ve köklerden dışarı doğru büyüyen kıl gövdesinin merkezinde hapsedilir 31

32 8-Apr-17 32

33 8-Apr-17 ALKOL

34 ALKOL ALINMASI ETKİLENME 4 OLASI ÖLÜM KOMA 3 STUPOR 2 SARHOŞLUK 1
8-Apr-17 3 AĞIR ENTOKSİKASYON STUPOR 2 ATAKSİ VE BİLİNÇ BULANIKLIĞI SARHOŞLUK 1 KEYİF HALİ AND, OF COUSE, WE MUST ALSO BE CAREFUL WHEN DRAWING CONCLUSIONS ABOUT THE VICTIM´S DEGREE OF IMPAIRMENT. WE NOW THE DEGREE OF IMPAIRMENT INCREASES WITH THE BAC BUT THERE IS A LARGE VARIABILITY, AND SO ANY APRECIATION MUST STRESS THIS VARIABILITY AND THAT IT´S ONLY MERELY INDICATIVE . IT WOULD HAVE TO BE COMBINED WITH TESTIMONIES, POLICE REPORTS, ETC. If the person have been drunk at a certain time* (the person´s state of inebriation and degree of behavioral impairment); 0,5 HAFİF ENTOKSİKASYON ETKİLENME BAC g/l

35 8-Apr-17

36 Rezidüel ağız alkolü 8-Apr-17 Alkollü içecek alındığında veya alkol buharı solunduğunda ağız mukozası ve nazal pasajdaki alkol Geğirme ile alkol buharının gelmesi Kusma ile midedeki alkolün gelmesi Kuvvetli ekspirasyonla PİK verir

37 Rezidüel Alkolü Etkileyen Faktörler
8-Apr-17 İçilen alkolün konsantrasyonu Alkolün ağız içinde kalış süresi Bazı ağız spreyleri (%20 Alkol içerir) Öksürük şurupları Dişe konulan alkollü pamuk

38 Henry Kanununa Göre Kandaki alkol ile derin solunum havasındaki alkol konsantrasyonu oranı sabittir. Bu oran 2100:1’ dir. 8-Apr-17

39 Kan alkolü, Alveol havasındaki alkol ve bunların oranları konusunda ülkeler arasında bir konsensus YOK. Ülke Kanda alkol Alveol havasında alkol Kan/alveol oranı Birçok Avrupa ülkesi 0.50 mg/mL 0.25 mg/L 2000:1 Hollanda 220 µg/L 2300:1 Norveç ve İsveç1 0.20 mg/g 0.10 mg/L 2100:1 Finlandiya 0.50 mg/g 0.21 mg/L 2400:1 ABD 0.08 g/100 mL 0.08 g/210 L İngiltere 80 mg/100 mL 35 µg/100 mL 8-Apr-17

40 ALKOL EMİLİMİ % 25’ i mideden geri kalanı ince bağırsaklardan emilir
Açlık- tokluk emilimi etkiler 45 dakika içinde hemen hemen tamamı emilir (Sosyal içicilerde 30 dakikada) Alkol % ‘si yüksek ise; GİS’ de iritasyon, emilim inhibe olur 8-Apr-17

41 Eliminasyonu 0.12-0.18 promil / SAAT Ortalama 0.15 promil / SAAT

42 ALKOL - İLAÇ Aditif etkililer: Antihistaminikler, trankilizanlar, eroin, morfin Bunların reçete edilen dozları alkolle beraber alındığında; AŞIRI DOZ ETKİSİ ve/veya solunum durması sonucu ÖLÜM 8-Apr-17

43 ÖLÜM OTOPSİ KANDA ALKOL 8-Apr-17 Condition of the body.
Time between death and autopsy. Environmental conditions Nature of the specimen collected for analysis KANDA ALKOL

44 DEC ( Drug Evaluation and Classification ) Program
8-Apr-17 1- Alkolmetre ile ölçüm 2- Kişi ile konuşarak durumunun nasıl olduğunu not etme 3- Travma var mı? İlaç kullanımını düşündüren bir durum var mı? 4- Göz muayenesi (Horizontal ve vertikal nistagmus testleri)

45 5- Dikkat testleri ( Yürüme ve dönme, tek ayak üzerinde durabilme, parmağını burnuna götürme ve denge testleri) 8-Apr-17

46 6- Vital bulguları değerlendirme (Nabız ve tansiyon, vücut ısısı)
7- Karanlık oda testi (pupilla boyutunu ölçme, gözlerin ışığa reaksiyonu), ayrıca ilaç veya alkol kokusu alınıp alınmadığı not edilmeli 8- Kas tonusunun değerlendirilmesi 9- Kol, bacaklar ve boyunda iğne pikür izi 8-Apr-17

47 10-Şüphelenilen ilaç veya alkolle ilgili sorular yöneltilmeli
11- Muayene bulguları rapor edilmeli 12- Toksikolojik analiz için kan örneği alınmalı 8-Apr-17

48 1.0 ↓↓ Ayrıntılı doktor muayene bulguları mevcut değil ise; alkolden trafikde güvenli sürüşün etkilenip etkilenmediği hususunun tesbit edilemediği 1.01/ 2.01Trafikde alkole bağlı güvenli sürüşün etkilendiğinin kabulünün gerektiği 8-Apr-17

49 8-Apr-17 Teşekkürler


"8-Apr-17 Adli Toksikoloji Dr. Esra Küçükibrahimoğlu Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları