Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRİNCİ BASAMAKTA AKUT PİYELONEFRİT Doç. Dr. Mehmet BAŞTEMİR Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Gaziantep.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRİNCİ BASAMAKTA AKUT PİYELONEFRİT Doç. Dr. Mehmet BAŞTEMİR Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Gaziantep."— Sunum transkripti:

1 BİRİNCİ BASAMAKTA AKUT PİYELONEFRİT Doç. Dr. Mehmet BAŞTEMİR Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Gaziantep

2 İYE EPİDEMİYOLOJİSİ İYE kadınlarda daha sık görülür (Genç gebe olmayan kadınların %1-2) Kadınların %40 ında yaşam süreleri içerisinde semptomatik İYE görülür. Erkeklerde prevalans % 0.04. İleri yaşta İYE (erkeklerde %10 & kadınlarda %20)

3 POTANSİYEL KOMPLİKSASYON ETKENLERİ Yapısal AnomaliFonksiyonel bozukluk /Sistemik Hastalık Tüm obstruktif üropatilerDiabetes Mellitus Vezikoüreteral reflüGebelik Nörojenik mesaneYaşlılık Üriner Sistem Taş hastalığıİmmün supresif ilaç kullanımı Kateterizasyon veya TAK yapan hasta Erkek cinsiyet Üriner diversiyonKemo radyoterapi alan hastalar

4 T ANıMLAR Rekürren: Üriner enfeksiyonun başarılı tedavisinden sonra yeniden aynı patojen ile gelişen enfeksiyon Genellikle iki enfeksiyon arası süre iki haftadan kısadır Re-enfeksiyon (Relaps): Geçirilmiş enfeksiyon sonrasında dışardan gelen yeni bakteriyel patojen Bakteriyel persistans (devamlılık): Oluşan rekürrenslere neden olan üriner sisteme yerleşmiş patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlar

5 PİYELONEFRİT: KLİNİK TEŞHİS Ateş Yan ağrısı Bulantı/kusma KVA hassasiyeti Sistit semptomları +/- Sepsis/şok

6 PİYELONEFRİT Böbrek yapılarının Inflamasyonudur: renal pelvis renal tübüller İnterstisyel doku Etken çoğu zaman E.coli

7 7 AKUT PİYELONEFRİT Asendan piyelonefritte altta yatan nedenler : Vezikoüretral ve intrarenal reflü Kronik obstruktif idrar yolu hastalıkları

8 8 AKUT PİYELONEFRİT KOMPLİKASYONLAR: PAPİLLER NEKROZ PİYONEFROZ PERİNEFRİK ABSE PÜRÜLAN PARANEFRİT ÜROSEPSİS

9 9 AKUT PİYELONEFRİT PAPİLLERNEKROZ VE İNFARKT

10 KLİNİK A KUT Pİ YELONEFR İ T O LGULAR I NDA G ÖRÜNTÜLEME E ND İ KASYONLAR I Olası üreteral obstrüksiyon (taş, üreteral darlık, tümor) Taş öyküsü, özellikle enfeksiyon taşları Papiller nekroz (ör: orak hücreli anemi, DM, aşırı analjezik kullanımı) Obstrüksiyon riskini arttıran genitoüriner cerrahi öyküsü 48 -72 saat içinde antibiyotik tedavisine yetersiz yanıt Nörojenik mesane Nadir görülen patojenler ile enfeksiyon (Tüberküloz, mantar vs)

11 İYE S ıNıFLAMA – EAU 2010 K ıLAVUZLARı KategoriTanımKlinik özelliklerLaboratuar 1 Kadınlarda akut non-komplike İYE; kadınlarda akut non-komplike sistit Dizüri, ani idrara çıkma, suprapubik ağrı, mevcut ataktan 4 hafta öncesine kadar herhangi bir üriner semptom yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 3 cfu/ml * 2Akut non-komplike pyelonefrit Ateş, terleme, böğür ağrısı; diğer tanılar ekarte edildi; ürolojik anomaliye ait öykü veya klinik (ultrasonografi vs.) kanıt yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 4 cfu/ml * 3Komplike İYE Kategori 1 ve 2 semptomlarının herhangi birinin kombinasyonu; bir veya daha fazla komplike üriner enfeksiyon ile ilintili etken ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 5 cfu/ml * :♀ ≥10 4 cfu/ml * :♂ veya ♀ kateter ile alınan örnek 4Asemptomatik bakteriüriÜriner semptom yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 5 cfu/ml * : iki ardışık orta akım idrar kültüründe ≥24 saat ara 5Rekürren İYESon 12 ayda kültür ile kantılanmış en az 3 enfeksiyon atağı: ≤10 3 cfu/ml *

12 İYE SINIFLAMA – EAU 2010 KI LAVUZLAR I KategoriTanımKlinik özelliklerLaboratuar 1 Kadınlarda akut non-komplike İYE; kadınlarda akut non- komplike sistit Dizüri, ani idrara çıkma, suprapubik ağrı, mevcut ataktan 4 hafta öncesine kadar herhangi bir üriner semptom yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 3 cfu/ml * 2Akut non-komplike pyelonefrit Ateş, terleme, böğür ağrısı; diğer tanılar ekarte edildi; ürolojik anomaliye ait öykü veya klinik (ultrasonografi vs.) kanıt yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 4 cfu/ml * 3Komplike İYE Kategori 1 ve 2 semptomlarının herhangi birinin kombinasyonu; bir veya daha fazla komplike üriner enfeksiyon ile ilintili etken ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 5 cfu/ml * :♀ ≥10 4 cfu/ml * :♂ veya ♀ kateter ile alınan örnek 4Asemptomatik bakteriüriÜriner semptom yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 5 cfu/ml * : iki ardışık orta akım idrar kültüründe ≥24 saat ara 5Rekürren İYESon 12 ayda kültür ile kantılanmış en az 3 enfeksiyon atağı: ≤10 3 cfu/ml *

13 İYE S ıNıFLAMA – EAU 2010 K ıLAVUZLARı KategoriTanımKlinik özelliklerLaboratuar 1 Kadınlarda akut non-komplike İYE; kadınlarda akut non- komplike sistit Dizüri, ani idrara çıkma, suprapubik ağrı, mevcut ataktan 4 hafta öncesine kadar herhangi bir üriner semptom yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 3 cfu/ml * 2Akut non-komplike pyelonefrit Ateş, terleme, böğür ağrısı; diğer tanılar ekarte edildi; ürolojik anomaliye ait öykü veya klinik (ultrasonografi vs.) kanıt yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 4 cfu/ml * 3Komplike İYE Kategori 1 ve 2 semptomlarının herhangi birinin kombinasyonu; bir veya daha fazla komplike üriner enfeksiyon ile ilintili etken ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 5 cfu/ml * :♀ ≥10 4 cfu/ml * :♂ veya ♀ kateter ile alınan örnek 4Asemptomatik bakteriüriÜriner semptom yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 5 cfu/ml * : iki ardışık orta akım idrar kültüründe ≥24 saat ara 5Rekürren İYESon 12 ayda kültür ile kantılanmış en az 3 enfeksiyon atağı: ≤10 3 cfu/ml *

14 İYE S ıNıFLAMA – EAU 2010 K ıLAVUZLARı KategoriTanımKlinik özelliklerLaboratuar 1 Kadınlarda akut non-komplike İYE; kadınlarda akut non- komplike sistit Dizüri, ani idrara çıkma, suprapubik ağrı, mevcut ataktan 4 hafta öncesine kadar herhangi bir üriner semptom yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 3 cfu/ml * 2Akut non-komplike pyelonefrit Ateş, terleme, böğür ağrısı; diğer tanılar ekarte edildi; ürolojik anomaliye ait öykü veya klinik (ultrasonografi vs.) kanıt yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 4 cfu/ml * 3Komplike İYE Kategori 1 ve 2 semptomlarının herhangi birinin kombinasyonu; bir veya daha fazla komplike üriner enfeksiyon ile ilintili etken ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 5 cfu/ml * :♀ ≥10 4 cfu/ml * :♂ veya ♀ kateter ile alınan örnek 4Asemptomatik bakteriüriÜriner semptom yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 5 cfu/ml * : iki ardışık orta akım idrar kültüründe ≥24 saat ara 5Rekürren İYESon 12 ayda kültür ile kantılanmış en az 3 enfeksiyon atağı: ≤10 3 cfu/ml *

15 İYE S ıNıFLAMA – EAU 2010 K ıLAVUZLARı KategoriTanımKlinik özelliklerLaboratuar 1 Kadınlarda akut non-komplike İYE; kadınlarda akut non- komplike sistit Dizüri, ani idrara çıkma, suprapubik ağrı, mevcut ataktan 4 hafta öncesine kadar herhangi bir üriner semptom yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 3 cfu/ml * 2Akut non-komplike pyelonefrit Ateş, terleme, böğür ağrısı; diğer tanılar ekarte edildi; ürolojik anomaliye ait öykü veya klinik (ultrasonografi vs.) kanıt yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 4 cfu/ml * 3Komplike İYE Kategori 1 ve 2 semptomlarının herhangi birinin kombinasyonu; bir veya daha fazla komplike üriner enfeksiyon ile ilintili etken ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 5 cfu/ml * :♀ ≥10 4 cfu/ml * :♂ veya ♀ kateter ile alınan örnek 4Asemptomatik bakteriüriÜriner semptom yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 5 cfu/ml * : iki ardışık orta akım idrar kültüründe ≥24 saat ara 5Rekürren İYESon 12 ayda kültür ile kantılanmış en az 3 enfeksiyon atağı: ≤10 3 cfu/ml *

16 İYE S ıNıFLAMA – EAU 2010 K ıLAVUZLARı KategoriTanımKlinik özelliklerLaboratuar 1 Kadınlarda akut non-komplike İYE; kadınlarda akut non- komplike sistit Dizüri, ani idrara çıkma, suprapubik ağrı, mevcut ataktan 4 hafta öncesine kadar herhangi bir üriner semptom yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 3 cfu/ml * 2Akut non-komplike pyelonefrit Ateş, terleme, böğür ağrısı; diğer tanılar ekarte edildi; ürolojik anomaliye ait öykü veya klinik (ultrasonografi vs.) kanıt yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 4 cfu/ml * 3Komplike İYE Kategori 1 ve 2 semptomlarının herhangi birinin kombinasyonu; bir veya daha fazla komplike üriner enfeksiyon ile ilintili etken ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 5 cfu/ml * :♀ ≥10 4 cfu/ml * :♂ veya ♀ kateter ile alınan örnek 4Asemptomatik bakteriüriÜriner semptom yok ≥10 lökosit/mm 3 ≥10 5 cfu/ml * : iki ardışık orta akım idrar kültüründe ≥24 saat ara 5Rekürren İYESon 12 ayda kültür ile kantılanmış en az 3 enfeksiyon atağı:

17 A SEMPTOMAT İ K B AKTER İ ÜR İ –T ANı K R İ TERLERI Tanı KriteriKanıt düzeyi Kadınİşenen idrarda 10 5 cfu/mL2b Erkekİşenen idrarda 10 3 cfu/mL2a ErkekEksternal kondomla toplanan idrar 10 5 cfu/mL 2a Her iki cinsÜretral sondadan alınan idrarda 10 5 cfu/mL2b Gebe kadın2 kez işenen idrarda 10 5 cfu/mL2a

18 A SEMPTOMATIK B AKTERIÜRI – K IME T EDAVI ? Tarama ve Tedavi önerilen GrupKanıt düzeyi Hamile kadın1a Mukozal yüzeyde travma yaratacağı bilinen cerrahi girişimler 1a Tarama ve Tedavi Önerilmeyen GrupKanıt Düzeyi Postmenopozal kadın1a Diabetik kadın1b Sağlıklı erkek2b Uzun dönem bakım gerektiren hastalığı olanlar1a Üretral kateteri olanlar1b Nefrostomi kateteri veya üreteral stentli hasta4 Spinal kord hasarlı hasta2a Kandidürili hasta1b

19 TEDAVİ: GENEL PRENSİPLER İdrar yolu enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi üriner sistem içerisinde ki bakterilerin çoğalmasına engel olmalıdır. Antibiyotik tedavisinin etkinliği, idrardaki antimikrobiyal seviyeye ve mikroorganizmanın MİK değerini aşıp aşmamasına bağlıdır.

20 G ENEL P RENSIPLER İYE’ nin tedavisi antimikrobiyal ajanın serum değil, idrardaki seviyesine bağlıdır. Enfeksiyonun rezolüsyonu, idrarda bakterinin hassas olduğu antibiyotik düzeyi erişildikten sonra mümkün olabilmektedir.

21 G ENEL P RENSIPLER Komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda antibiyotiklerin kan konsantrasyonu önemli değildir. Kan konsantrasyonu; bakteriyemide ve parankimal tutulumu olan pyelonefritler, prostatitler gibi febril üriner enfeksiyonlarda önemlidir.

22 G ENEL P RENSIPLER Böbrek yetmezliği olan hastalarda, primer olarak böbrekten atılan ve başka şekilde elimine edilemeyen ajanlar için doz ayarlaması gereklidir. Böbrek yetmezliğinde, böbrekler antimikrobiyal ajanı idrarda konsantre edemez ve bakterinin eradikasyonu zorlaşır. İdrar yolundaki obstrüksiyonda da idrardaki antimikrobiyal ajan konsantrasyonu azalır.

23 A NTIBIYOTIK S EÇIMI VE S ÜRESI Olabilecek patojenlerKomplike - NonkomplikeOlası yan etkilerMaliyetAntibiyotiğin GİS ve vajinal flora üzerine etkisiDaha önce antibiyotik kullanımı

24 AntibiyotiklerEtki mekanizmasıDirenç gelişme mekanizması β-Laktamlar (penisilinler, sefalosporinler, aztreonam) Bakteri hücre duvarı sentez inhibitörü β-lactamaz üretimi Penisilin bağlayıcı proteinlerin sentezinde değişiklikler Hücre duvarı porin boyutunda değişiklik AminoglikozidlerRibozomal protein sentezi inhibitörü İlacın bakteri içerisine alınmasının down-regülasyonu Aminoglikozid modifiye edici enzimlerde modifikasyon KinolonlarBakteriyel DNA giraz inhibitörü DNA-giraz bağlayıcı bölgede mutasyon Hücre duvarı porin boyutunda değişiklik Aktif efflux NitrofurantoinBirçok bakteriyel enzimin inhibisyonu Not fully elucidated—develops slowly with prolonged exposure Trimethoprim-sulfamethoxazoleBakteriyel folat mekanizması antagonizmi Ortamdaki folatı alır(enterococci) VankomisinBakteriyel hücre duvarı sentezi inhibisyonu (β-laktamlar dışında) Peptidoglikanda enzimatik değişiklikler

25 TRİMETHOPRİM-SULFAMETHOXAZOLE TMP-SMX, akut İYE için şimdiye kadar en çok kullanılan antibiyotiktir. TMP-SMX kullanımı ucuzdur ve barsak florasına etkisi çok azdır. En büyük dezavantajı: Kaşıntı, cilt döküntüleri GIS semptomları

26 TRİMETHOPRİM-SULFAMETHOXAZOLE İlaç direnç oranı <%20 olan bölgelerde etkinliği yüksek (A-I) %20 eşik değerine yakın olanlarda ise klinisyenin klinik tecrübesi doğrultusunda (B-III) Direnç %20’den fazla ya da son 3 ay içerisinde kullanıldıysa tercih etme!!!!

27 TRİMETHOPRİM-SULFAMETHOXAZOLE TMP-SMX, yaygın üropatojenlerin çoğuna karşı oldukça etkilidir. Enterokok ve Psödomonas türlerine karşı ise etkin değildir.

28 FOSFOMİSİN TROMETAMOL Bakterisidal etki Gram (-) ve gram (+) etkinlik Tek doz tedaviden sonra en az 24-36 saat idrarda terapötik konsantrasyonda bulunur.

29 FOSFOMİSİN TROMETAMOL 3 gr tek doz kullanım Düşük yan etki profili Düşük direnç oranı Klinik etkisi diğer birinci basamak tedavilerle yarışabilecek düzeyde!!!

30 NİTROFURANTOİN Sık görülen üropatojenlere etkilidir. Pseudomonas ve Proteus türlerine etkisi yok Rezistans oranları çok düşüktür. 40 yılı aşkın bir süredir profilakside etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

31 NİTROFURANTOİN Süratle idrardan atılır. Vücut dokularında terapötik seviyelere ulaşamazlar. Bu yüzden üst İYE’ lerde ve komplike vakalarda kullanımı etkisizdir.

32 FLOROKİNOLONLAR Florokinolonlar, geniş bir etki spektrumu olması nedeniyle, İYE’ nun ampirik tedavisinde idealdir. Etkili olduğu mikroorganizmalar: Enterobacteriaceae P. Aeruginosa S. Aureus S. Saprophyticus

33 FLOROKİNOLONLAR Anaerobik bakterilerin çoğu dirençlidir; – Barsak ve vajen florası etkilenmez Nefrotoksik değildir ama böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmektedir. Çocuklar, gebeler ve emziren annelerde kontrendikedir.

34 FLOROKİNOLONLAR Kullanıma girdiği ilk dönemlerde bakteriyel rezistans yaygın değildi Gelişigüzel kullanımı sonrası artan oranda direnç gelişimi rapor edilmektedir. Artan direnç oranları ve yan etkileri nedeniyle ilk tercih??????

35 FLOROKİNOLONLAR Kinolonlarla ilgili önemli ilaç etkileşimleri vardır. Magnezyum veya alüminyum içeren antasitler, kinolonların emilimini engellemektedir. Teofilinin yarı ömrünü uzatırlar ve plazma seviyelerini yükseltirler.

36 FLOROKİNOLONLAR - Ampisilin ve TMP-SMX direncinin %20’ nin üzerinde olduğu bölgelerde - Yakın zamanda antibiyotik almış hastaların ampirik tedavisinde - Komplike İYE’ lerde ayaktan ampirik tedavide birinci tercih

37 SEFALOSPORİNLER Sefalosporinlerin üç jenerasyonununda akut İYE’ lerin tedavisinde kullanılan oral preparatları vardır. Bu ilaçların kullanımıyla ilgili artan kaygının nedeni Vankomisin’ e dirençli enterokokların ortaya çıkmasıdır.

38 SEFALOSPORİNLER 3. kuşak sefalosporinler hastane kaynaklı enfeksiyonlarda ampirik tedavide ilk tercihler arasında Komplike enfeksiyonlar ve parenteral tedaviye ihtiyaç duyulan toplum kaynaklı enfeksiyonlarda tercih edilir.

39 SEFALOSPORİNLER Gebelik boyunca da kullanımı uygundur. Maliyetleri nedeniyle kullanımları parenteral tedavinin gerektiği ve standart antibiyotiklere direncin söz konusu olduğu durumlarla sınırlandırılmalıdır.

40 AMPİSİLİN VE AMOKSİSİLİN Geçmişte İYE için çok sık kullanıldı Direnç oranları yüksek (%40-60) β -laktamaz inhibitörü ile kombinasyon ilacın aktivitesini oldukça arttırmaktadır.

41 AMPİSİLİN VE AMOKSİSİLİN Geniş spektrumlu penisilin türevleri (piperasilin, mezlosilin, azlosilin) daha etkili Hastane kaynaklı idrar yolu enfeksiyonları Akut komplike olmayan toplum kaynaklı pyelonefritlerde daha etkili

42 AMİNOGLİKOZİDLER TMP-SMX veya Ampisilin ile kombine edilince ürosepsisli hastaların ampirik tedavisinde öncelikli tercihlerden biri. Nefrotoksisite Ototoksisite

43 AZTREONAM Aminoglikozidler ve β-laktamlara benzer spektrum Nefrotoksik etkisi yok Penisilin allerjisi olan hastalarda kullanılmalı

44 H ANGI A NTIBIYOTIK ???? İYEKomplike Komplike olmayan

45 H ANGI A NTIBIYOTIK ???? Olası patojen Hipersensitivite öyküsü? Olası yan etkiler Maliyet Bölgesel rezistans paterni

46 B ÖLGESEL REZISTANS PATERNI E. coli suşlarında antibiyotik direnç oranları Toplumsal Hastane kaynaklı kaynaklı - Ampisilin % 37 % 68 - Amoksisilin % 21 % 41 - Gentamisin % 11 % 17 - Seftriakson % 6 % 11 - Siprofloksasin % 19 % 46 - TMP-SMX % 29 % 53

47 T ÜRKIYE Global Prevalence of Infections in Urology (GPIU) En güncel veriler Dünya genelinde hastane kaynaklı üriner enfeksiyonlarda rezistans oranı en yüksek ülkelerden biri

48

49 T ÜRK İ YE EARS Çalışması verileri E. Coli; üçüncü kuşak sefalosporinlere karşı dirençli invazif suşlar. 2008 Sefalosporin Direnci %25-50

50 T ÜRKIYE EARS Çalışması verileri E. Coli; florokinolonlar karşı dirençli invazif suşlar. 2008 Kinolon Direnci >%50

51 T ÜRKIYE Aminoglikozid Direnci %25-50

52 A NTIBIYOTIK VERILME SÜRESI NE OLMALı ? Enfeksiyonun üriner sistem içerisinde tutulum gösterdiği bölgelerin boyutu ve süresi İdrardaki bakteri konsantrasyonu Antibiyotiğin idrarda eriştiği konsantrasyon Hastadaki mevcut risk faktörleri (örn: DM, böbrek yetmezliği vs..)

53 TanıEn sık patojenler Başlangıç ampirik tedavi seçenekleri Tedavi süresi Akut E. coliFosfomisin trometamol 1 gün Kompike olmayan KlebsiellaPivmecillinam(3-)7 gün sistit ProteusNitrofurantoin(5-)7 gün StaphylococciAlternatifler Florokinolonlar(1-)3 gün Cepodoxime proxetil 3 gün Trimethoprim- sulphamethoxazo le 3 gün Trimethoprim5 gün

54 TanıEn sık patojenlerBaşlangıç ampirik tedavi seçenekleri Tedavi süresi Akut komplike olmayan Pyelonefrit E. coliFlorokinolonlar7-10 gün ProteusSefalosporinler (grup 3a) KlebsiellaAlternatifler: Diğer enterobacteriaAminopenisillinler/BLI StaphylococciAminoglikozidler

55 TanıEn sık patojenler Başlangıç ampirik tedavi seçenekleri Tedavi süresi Komplike edici faktörlerin eşlik ettiği İYE E. coli FlorokinolonlarKomplike edici faktörün ortadan kaldırılması veya tablonun gerilemesinden sonraki 3-5 güne kadar Enterococci Aminopenisillin/BLI Pseudomonas Sefalosporinler (grup 2) Staphylococci Sefalosporinler (grup 3a)

56 TanıEn sık patojenler Başlangıç ampirik tedavi seçenekleri Tedavi süresi Prostatit E. coli FlorokinolonAkut: Akut, kronik diğer enterobacteria akut bakteriyel prostatitte alternatif: Sefalosporinler (grup 3) 2-4 hafta Pseudomonas Epididimit EnterococciChlamydia veya Ureaplasma varlığında: Kronik: akut Staphylococ Doxycycline4-6 hafta veya daha uzun Chlamydia Macrolide Ureaplasma

57 TanıEn sık patojenlerBaşlangıç ampirik tedavi seçenekleri Tedavi süresi Ürosepsis E. coli Sefalosporinler (grup 3a/b) Komplike edici faktörün ortadan kaldırılması veya tablonun gerilemesinden sonraki 3-5 güne kadar Diğer enterobacteria Florokinolonlar Ürolojik girişimler sonrası multirezistan suşlar Anti-pseudomonal aminopenisilinler/BLI Pseudomonas Karbapenem Proteus Aminoglikozidler Serratia Enterobacter

58 ERKEKLERDE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

59 Komplike Altta yatan sebep Taş (%88 taşlı hastada UTI, bunun %82’si Üreaz +) Obstrüksiyon Sistemik hastalıklar (DM..vs) …….

60 S EMPTOMLAR Sistit: – Dizüri – Pollaküri – Ani idrara çıkma hissi Pyelonefrit – ateş (>38 0 C) – böğür ağrısı – kostovertebral açı hassasiyeti Febril İYE akla gelmesi gerekenler: – akut prostatit, orşit ve epididimit Tüm hastalarda idrar kültürü

61 Geçici, aralıklı veya devamlı ürineriner sonda,stent bulunması (Uretral, üreteral, renal) Post-void residual idrar > 100 mL Hangi nedenle olursa olsun obstrüktif üropati(taş, tümör, kongenital, fonksiyonel) VUR ve üriner sistem diğer fonksiyonel anormallikler Uriner yolakta yapılan modifikasyonları, ör. ileal lop veya poş Ürotelyumun kimyasal veya radiyasyonla hasar görmesi Peri- and postoperatif UTI Renal yetmezlik ve transplantation, diabetes mellitus ve immun yetmezlik + İdrar kültür Pozitifliği EAU,Mart 2011

62 Başlangıç Tedavisi Olarak Önerilen Antibiyotikler Fluoroquinolones Aminopenicillin plus a BLI Cephalosporin (Groups 2 or 3a) Aminoglycoside Ağır olguda veya başlangıç tedavide başarısız olunan olgularda Önerilen Antibiyotikler Fluoroquinolone (if not used for initial therapy) Ureidopenicillin (piperacillin) plus BLI Cephalosporin (Group 3b) Carbapenem Combination therapy: - Aminoglycoside + BLI - Aminoglycoside + fluoroquinolone Ampirik Tedavide önerilmeyen Antibiyotikler Aminopenicillins, e.g. amoxicillin, ampicillin Trimethoprim-sulphamethoxazole (patojen tahmin edilebliyorsa) Fosfomycin trometamol EAU,Mart 2011

63 P REMENAPOZAL HAMILE OLMAYAN KADıNLARDA NON - KOMPLIKE AKUT PYELONEFRIT Tedavi (hafif ve orta şiddette) 10-14 gün süreyle oral Florokinolon 3. kuşak sefalosporin Cefpodoxime proxetil Ceftibuten Florokinolon direncinin yüksek olduğu bölgelerde Aminoglikozid Karbapenem 63

64 N ON - KOMPLIKE İYE ( AKUT PYELONEFRIT ) Tedavi (şiddetli tabloda) Parenteral florokinolon 3. kuşak sefalosporin Amino penisilin+ β-laktamaz inhibitörü (gram pozitif organizma şüphesi varsa) Aminoglikozid Karbapenem Hospitalizasyon Sepsis bulguları varsa Komplike edici faktör elimine edilemiyorsa 64

65 N ON - KOMPLIKE İYE ( AKUT PYELONEFRIT ) T AKIP İdrar kültürü + komplike İYE? Tedaviye rağmen 3. günde iyileşme yok Başarılı tedavinin ardından 2 hafta içinde tekrarlayan pyelonefrit

66 K ADıNLARDA KOMPLIKE - OLMAYAN YINELEYEN İYE Genç kadınlarda altta yatan herhangi bir patoloji olmaksızın görülebilir. Tanıda idrar kültürü gereklidir. Sürekli ya da postkoital profilaksi Antibiyotik, İmmünoproflaksi 66

67 K ADıNLARDA KOMPLIKE - OLMAYAN YINELEYEN İYE A NTIBIYOTIK P ROFLAKSI 67 Sürekli profilaksiPostkoital profilaksi AntibiyotikKullanım şekliAntibiyotik TMP-SMX 40/200 mgGünde tekTMP-SMX 40/200 mg Trimethoprim 100 mg Günde tek TMP-SMX 80/400 mg Trimethoprim 50 mg Günde tek Nitrofurantoin 50mg ve 100mg Nitrofurantoin 50mg Günde tek Cephalexin 250mg Nitrofurantoin Günde tek Norfloksasin 200mg Cefaclor 250 mg Günde tek Ciprofloksasin 125mg Cefaclor 125mg Günde tek Ofloksasin 100mg Cephalexin 125mg Günde tek Cephalexin 250mg Günde tek Norfloksasin 200mg Günde tek Ciprofloksasin 125mg Günde tek Fosfomisin 3g10 günde bir tek doz

68 G EBELIKTE İYE Asemptomatik bakteriürilerin %20-40’ı pyelonefrite dönüşür Gebelerde anlamlı bakteriüri: İki ardışık idrar kültüründe ≥10 5 koloni/ml bulunması İYE semptomları varsa ≥10 3 koloni/ml İlk trimesterde bakteriüri taraması yapılmalı 68

69 G EBELIKTE İYE –ABÜ T EDAVISI AntibiyotikGünlük kullanımSüre Amoksisilin 500 mg3x13-5 gün Amoksisilin-klavulunat 500mg 2x13-5 gün Sefaleksin 500mg3x13-5 gün Fosfomisin 3gTek doz1 gün

70 G EBELIKTE İYE – A KUT P YELONEFRIT Semptomlar hafif ve takip ayaktan yapabilen hastalar hospitalize edilmeden tedavi edilmeli. AntibiyotikGünlük Kullanım Seftriakson 1-2grIV veya IM 1x1 Aztreonam 1grIV 3x1 Veya IV 2x1 Piperacillin-tazobaktam 3.375 -4.5gr IV 4x1 Sefepim 1grIV 2x1

71 P OSTMENAPOZAL K ADıNLARDA İYE Sağlıklı bireylerde Sistit ve pyelonefrit tedavisi premenapozal bireyler ile aynı. Asemptomatik bakteriüri tedavi gerektirmez Lokal östrojen İYE gelişimini engelleyebilir Kanıt düzeyi düşük Yineleyen İYE Altta yatan etken bulunmaz ise tedavisi premenapozal ile aynı

72 Teşekkürler...


"BİRİNCİ BASAMAKTA AKUT PİYELONEFRİT Doç. Dr. Mehmet BAŞTEMİR Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Gaziantep." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları