Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamuda Bir Finans Modeli Olarak Kamu-Özel Ortaklığının Kullanımı Yılmaz ILGIN T.C. Kalkınma Bakanlığı Genel Müdür 8 Mayıs 2013, AnkaraT.C. Kalkınma Bakanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamuda Bir Finans Modeli Olarak Kamu-Özel Ortaklığının Kullanımı Yılmaz ILGIN T.C. Kalkınma Bakanlığı Genel Müdür 8 Mayıs 2013, AnkaraT.C. Kalkınma Bakanlığı."— Sunum transkripti:

1 Kamuda Bir Finans Modeli Olarak Kamu-Özel Ortaklığının Kullanımı Yılmaz ILGIN T.C. Kalkınma Bakanlığı Genel Müdür 8 Mayıs 2013, AnkaraT.C. Kalkınma Bakanlığı Sa ğ lık Sektöründe Kamu Özel Ortaklı ğ ı: Yeni Vizyon ve Ş ehir Hastaneleri Kongresi 8-9 Mayıs 2013

2 2013-2030 Dönemi Dünya Altyapı Yatırım İhtiyacı (*) 57 trilyon dolar (*) McKinsey Global Institute

3  İhracat : 500 milyar dolar  İthalat : 625 milyar dolar  Kişi Başı GSYH : 25.000 dolar  Toplam GSYH2 : 2 trilyon dolar Türkiye 2023 Hedefleri

4 4 SEKTÖR/KURULUŞ/HEDEF201120152023 TARIM - 8,5 milyon ha sulanabilir arazinin tamamının sulanması 5,5 milyon ha6,5 milyon ha8,5 milyon ha - Parçalı arazilerin toplulaştırılmasının tamamlanması2,2 milyon ha5,2 milyon ha13 milyon ha ENERJİ - Hidrolik Santrallar17.210 MW22.710 MW36.603 MW - Nükleer Enerji--10.000 MW - Rüzgar Enerjisi1.694 MW20.000 MW - Güneş Enerjisi-3.000 MW - Toplam Kurulu Güç50.985 MW62.000 MW125.000 MW - Elektrik İletim Sistemi Uzunluğu49.104 km60.717 km Türkiye 2023 Hedefleri

5 5 SEKTÖR/HEDEF201120152023 ULAŞTIRMA -Bölünmüş yollar ve otoyolların 36.500 km’ye çıkarılması  Bölünmüş yollar  Otoyollar 21.681 km 19.431 km 2.250 km 26.000 km 23.025 km 2.975 km 36.500 km 29.000 km 7.500 km - BSK’lı karayolu ağı12.000 km30.000 km70.000 km - Yüksek hızlı demiryolu ağı888 km3.500 km10.000 km - Konvansiyonel demiryolu ağı11.052 km12.752 km15.052 km - Demiryolu hatların sinyalli ve elektrikli hale getirilmesi4.000 km ilave hat8.000 km ilave hat EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR  Eğitimde okullaşma oranları; Okulöncesi İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim (örgün) 45,3 107,1 93,3 35,7 100,0 60,0 Eğitimde derslik başına öğrenci sayısı hedefleri; (İller bazında derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla) İlköğretimde 40’ın üzerinde il sayısı Ortaöğretimde 40’ın üzerinde il sayısı İlköğretimde 30’un üzerinde il sayısı Ortaöğretimde 30’un üzerinde il sayısı 15 11 37 42 0000 00000000 2023 Hedefleri

6 6 SEKTÖR/HEDEF201120152023 SAĞLIK - Nitelikli yatak oranıYüzde 30Yüzde 45Yüzde 100 - KÖİ kapsamında şehir hastaneleri kurulması38.000 yatak DİĞER KAMU HİZMETLERİ -SUKAP Projesinin yaygınlaştırılması İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusu (%) Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusu(%) yüzde 98 Yüzde 72 Yüzde 100 -Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının yüzde 3’e çıkarılması Kamu Payı Özel Sektör Payı Yüzde 1,02 Yüzde 55 Yüzde 45 Yüzde 1,46 Yüzde 47 Yüzde 53 Yüzde 3 Yüzde 30 Yüzde 70 2023 Hedefleri

7 KÖİ ile Yapılması Planlanan Otoyol Projeleri 7 Türkiye 2023 Hedefleri

8 Yüzde Toplam Yatırımlar Özel Yatırımlar Toplam Kamu Yatırımları Merkezi Yönetim Bütçesi Yatırımları (*) Mahalli idare yatırımları dahildir. YATIRIMLARIN GSYH İÇİNDEKİ PAYI (1998-2013) (*) 8

9 9 SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (*)

10 10 SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (Yüzde) 20112012 (Tah.)2013 (Prog.) KamuÖzelToplamKamuÖzelToplamKamuÖzelToplam Tarım9,83,34,5 10,52,84,3 10,32,74,2 Madencilik2,31,51,6 2,51,61,8 2,71,61,8 İmalat0,742,234,5 1,140,432,8 1,340,833,3 Enerji5,74,04,4 5,86,26,1 6,76,36,4 Ulaştırma41,419,923,9 39,019,623,4 31,919,421,8 Turizm0,66,25,1 0,76,75,5 0,76,65,5 Konut1,714,412,0 1,513,811,4 2,013,411,2 Eğitim12,22,24,0 13,92,44,7 15,32,65,0 sağlık5,02,42,9 5,12,22,8 5,72,43,0 Diğer Hizm.20,54,07,0 19,94,27,2 23,44,17,8 TOPLAM100

11 11 2013 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (*)

12 12 2013 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (*)

13 13 2013 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (*)

14 NEDEN KÖİ? Artan altyapı talebi Kamu kaynaklarındaki yetersizlik Düşük sistem verimliliği Merkezi ve yerel yönetimlerin altyapı projelerinin desteklenmesi için alternatif proje yönetimi ve finansman yöntemleri konusunda arayışları. Yatırımları hızlı ve zamanında gerçekleştirme ihtiyacı Özel sektör finansman katkısı gereksinimi Özel sektör işletme ve organizasyon kapasitesinden yararlanma Kamu-Özel İşbirliği Kamu-Özel İşbirliği TÜRKİYE’DE KÖİ

15 Genel olarak KÖİ, bir sözleşmeye dayalı olarak yatırım ve hizmetlerin, projeye yönelik maliyet, risk ve getirilerin kamu ve özel sektör arasında paylaşılması yoluyla gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. 15 KÖİ Tanımı ve Kamu Alımlarındaki Yeri

16 KÖİ ile Kamu Alımlarının Farkları  Klasik kamu alımlarında riskin tamamı kamu kesimindeyken KÖİ projelerinde risk paylaşımı esastır.  Klasik kamu alımlarına 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve esaslar uygulanırken KÖİ projelerine kendi mevzuatında belirlenen usul ve esaslar uygulanmaktadır.  Klasik kamu alımlarına Devlet finansman sağlarken KÖİ projelerinin finansmanından özel sektör sorumludur.  Klasik kamu alımlarında ihaleler Kamu İhale Kurumu tarafından denetlenirken KÖİ ihalelerinin denetimini idareler yapmaktadır.  Klasik kamu alımlarında idari sözleşmeler söz konusuyken KÖİ projelerinde özel hukuk sözleşmeleri uygulanmaktadır. 16 KÖİ ile Kamu Alımlarının Farkları

17 KÖİ Mevzuatı ve Kapsadığı Yöntemler  Yap-İşlet-Devret; 3996 sayılı ve Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun (1994) 3465 sayılı ve Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun (1988) 3096 sayılı ve 04.12.1984 tarihli Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Teşebbüslerin Elektrik Üretme, İletme, Dağıtma ve Ticaretini Yapmaya Yetkilendirilmesine Dair Kanun (1984)  Yap-Kirala-Devret; 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ileve Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi, ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2013) 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu (2010) 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK (2011)  İşletme Hakkı Devri / Uzun Dönemli Kiralama; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun (1994) 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (DHMİ’ye yetki)  Yap-İşlet ; 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun (1997)  İmtiyaz; 576 sayılı Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanun ile 2813 sayılı Telsiz Kanunu 17

18 6456 sayılı Kanunla Yapılan Kapsam Genişlemesi “Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, (Ek ibare: 20/12/1999 - 4493/1 md.) kongre merkezi, kültür ve turizm yatırımları, ticari bina ve tesisler, spor tesisleri, yurtlar, tema parklar, balıkçı barınakları, silo ve depo tesisleri, jeotermal ve atık ısıya dayalı tesisler ve ısıtma sistemleri, elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, trafiği yoğun karayolu, demiryolu ve raylı sistemler, gar kompleksi, ve istasyonları, teleferik ve telesiyej tesisleri, lojistik merkezi, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava alanları ve limanları, yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, sınır kapıları ve gümrük tesisleri milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında planlarda öngörülen yapı ve tesisleri, toptancı halleri ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.” 18 3996 sayılı YİD Kanunu Kapsamı

19 Ülkemizde KÖİ mevzuatı dağınık bir yapıdadır ve uygulamada bütüncül ve sistematik yaklaşımdan uzaklaşılabilmektedir. – Halen 11 adet kanun ile 6 adet farklı kamu-özel işbirliği modeli uygulanmaktadır. – Birden çok kanun ile aynı modelin düzenlenmesi farklı uygulamalara sebep olmaktadır. – Mevcut mevzuatla şimdiye kadar yalnızca 8 sektörde faaliyet gösterilmiş olup, eğitim hizmetlerinin eklenmesi ile bu sayı 9’a ulaşacaktır. – Ülkemizdeki hukuk sistemi gereği olarak her yeni model/sektör için yeni bir yasal düzenleme gerektiğinden çerçeve bir KÖİ Kanunu ihtiyacı gündeme gelmektedir. 19 KÖİ Mevzuatı ve Kapsadığı Yöntemler

20 UYGULAYICI KURULUŞLAR BAĞLI OLDUĞU BAKANLIK BELEDİYELER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA BAKANLIĞI YÜKSEK PLANLAMA KURULU 1) Yetki Aşaması: Yap-İşlet-Devret ve Yap-Kirala-Devret Projelerinin Yetki Süreci 20

21 İHALE SÜRECİ GÖREVLİ ŞİRKETİN SEÇİLMESİ UYGULAMA SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI İLGİLİ BAKAN ONAYI TASLAK SÖZLEŞME TEKNİK ŞARTNAMELER ZEYİLNAMELER 2) İhale ve Onay Aşaması (Yap-İşlet-Devret): Yap-İşlet-Devret Projelerinin İhale ve Onay Süreci 21

22 İHALE SÜRECİ GÖREVLİ ŞİRKETİN SEÇİLMESİ UYGULAMA SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI (HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN) TASLAK SÖZLEŞME TEKNİK ŞARTNAMELER ZEYİLNAMELER 2) İhale ve Onay Aşaması (Yap-Kirala-Devret): Yap-Kirala-Devret Projelerinin İhale ve Onay Süreci 22

23 İHALE ve ONAY 23 MEB ve BAĞLI KURULUŞLARI MEB İHALE SÜRECİ GÖREVLİ ŞİRKETİN SEÇİLMESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI ONAYI TASLAK SÖZLEŞME TEKNİK ŞARTNAMELER ZEYİLNAMELER UYGULAMA SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI (HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN) YETKİ MEB Yap-Kirala-Devret Süreci

24 2013 yılı başı itibariyle 159 projenin uygulama sözleşmesi imzalanmıştır. 28 karayolu projesinin 24 tanesi otoyol hizmet tesisi projesidir. Uygulama sözleşmesi imzalanmadığından İstanbul Yeni Havaalanı projesi hariç tutulmaktadır. 24 KÖİ Proje Envanteri 24

25 2013 yılı başı itibariyle sözleşmesi imzalanan 159 projenin değeri 41,5 Milyar A.B.D Dolarını aşmaktadır. * 2013 yılı fiyatlarıyla 25 Uygulama sözleşmesi imzalanmadığından İstanbul Yeni Havaalanı projesi hariç tutulmaktadır. KÖİ Proje Envanteri 25

26 Yap-İşlet-Devret en yaygın kullanılan modeldir. 26 KÖİ Proje Envanteri 26

27 İŞLETMEDE OLAN PROJELERİN SAYISAL DAĞILIMI Karayolu Projeleri Havaalanı Projeleri Liman Projeleri Yat Limanı ve Turizm Tesisi Projeleri Gümrük Tesisi ve Gümrük Kapısı Projeleri Kentsel Altyapı Projeleri Sağlık Tesisi Projeleri Enerji Tesisi Projeleri Toplam YİD 2593872- 79 Yap-İşlet -------55 Yap-Kirala --------0 İHD -716----2346 Sektörel Toplam 251619872053130 27 İşletmede Olan KÖİ Projelerinin Sektörlere göre Sayısal Dağılımı YAPIM AŞAMASINDA OLAN PROJELERİN SAYISAL DAĞILIMI Karayolu Projeleri Havaalanı Projeleri Liman Projeleri Yat Limanı ve Turizm Tesisi Projeleri Gümrük Tesisi ve Gümrük Kapısı Projeleri Kentsel Altyapı Projeleri Sağlık Tesisi Projeleri Enerji Tesisi Projeleri Toplam YİD 31156---16 Yap-İşlet --------0 Yap-Kirala ------3-3 İHD -------10 Sektörel Toplam 31156031029 Yapım Aşamasında olan KÖİ Projelerinin Sektörlere göre Sayısal Dağılımı KÖİ Proje Envanteri – Güncel Durum

28 İŞLETMEDE OLAN PROJELERİN BÜYÜKLÜK DAĞILIMI Karayolu Projeleri Havaalanı Projeleri Liman Projeleri Yat Limanı ve Turizm Tesisi Projeleri Gümrük Tesisi ve Gümrük Kapısı Projeleri Kentsel Altyapı Projeleri Sağlık Tesisi Projeleri Enerji Tesisi Projeleri Toplam YİD $124$2.027$50$213$200$1.307-$2.680$6.601 Yap-İşlet -------$3.938 Yap-Kirala --------$0 İHD -$10.706$1.474----$7.131$19.310 Sektörel Toplam $124$12.732$1.524$213$200$1.307$0$13.749$29.849 28 İşletmede Olan KÖİ Projelerinin Sektörlere göre Büyüklük Dağılımı (Milyon ABD Doları) Yapım Aşamasında olan KÖİ Projelerinin Sektörlere göre Büyüklük Dağılımı (Milyon ABD Doları) YAPIM AŞAMASINDA OLAN PROJELERİN BÜYÜKLÜK DAĞILIMI Karayolu Projeleri Havaalanı Projeleri Liman Projeleri Yat Limanı ve Turizm Tesisi Projeleri Gümrük Tesisi ve Gümrük Kapısı Projeleri Kentsel Altyapı Projeleri Sağlık Tesisi Projeleri Enerji Tesisi Projeleri Toplam YİD $8.128$466$78$58$160---$8.890 Yap-İşlet --------$0 Yap-Kirala ------$2.508- İHD -------$279 Sektörel Toplam $8.128$466$78$58$160$0$2.508$279$11.677 KÖİ Proje Envanteri – Güncel Durum

29 7,3 milyar Avro yatırım bedeli ile Türkiye’nin en yüksek tutarlı projesi 25 yıl için toplam 22 milyar 152 milyon Avro (KDV hariç) kira ödemesi ile en yüksek tutarlı kira ödeme anlaşması Uygulama sözleşmesinin imzalanması ile, – Toplam KÖİ projeleri bedeli 41,5 milyar ABD Dolarından 51,1 milyar ABD Dolarına çıkacak. – Havaalanı projelerinin payı %10,7’den %44,5’e yükselecek – Havaalanları açık ara KÖİ modelinin en yaygın olduğu sektör olacak. 29 İstanbul Yeni Havalimanının Sayısal Etkisi

30 KÖİ projeleri, büyüklük, önem ve sektör açısından yeterince önceliklendirilememektedir. Çok sayıda proje için aynı anda finansman ihtiyacı doğmaktadır. Ülkemizde yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanan 30,7 milyar ABD Doları tutarında 54 adet proje bulunmaktadır*. Kanal İstanbul, çeşitli otoyol projeleri, eğitim kampüsleri, yurtlar gibi projelerin dahil edilmesiyle bu tutarın 100 Milyar ABD Dolarını aşması beklenmektedir. *Yapım, ihale, sözleşme, finansman ve YPK’dan yetki alma aşmalarında yer alan projeler dahil edilmiştir. 30 Finansman Teminine İlişkin Sorunlar

31 KÖİ yöntemleri ile kamunun herhangi bir bedel ödemeden yatırımları gerçekleştirebileceği algısı – Kira bedeli, hazine yatırım garantisi, talep garantisi, katkı payı, kredi üstlenimi vb. Hazırlık, yetki, sözleşme ve onay aşamalarının tamamlanması için gerekli süreler hesaba katılmadan bütün KÖİ projelerinin derhal hayata geçirilebileceği algısı İhale sürecinin tümüyle ve detaylı şekilde irdelenmemesi nedeniyle sıkça zeyilnamelere ihtiyaç duyulması – Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Projesi – Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü 31 Planlama ve Programlama Sürecine İlişkin Sorunlar Planlama ve Programlama Sürecine İlişkin Sorunlar

32 KÖİ projelerinin ön yapılabilirlik etütlerinin teknik, finansal ve hukuki analizlerinin yetersiz olması Projenin geleneksel yöntem veya KÖİ modeli ile yapılması durumları için mukayeseli Harcama Etkinliği (Value for Money) analizinin yapılmaması Hazine yatırım garantisi, talep garantisi, katkı payı, kira bedeli gibi ödemelerin gelecek yıllara ilişkin projeksiyonunun yapılmaması 32 Projelendirme Sürecine İlişkin Sorunlar

33 Ülkemizde KÖİ projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yapının güçlendirme ihtiyacı Uygulayıcı kurumlardan merkezi kurumlara sistematik bilgi akışının bulunmayışı Ülkemizde uygulanan KÖİ projelerinde uygulayıcı kurum dışında herhangi bir idari denetim ve gözetim mekanizmasının mevcut olmaması 33 İzleme, Değerlendirme ve Denetim Süreçlerine İlişkin Sorunlar

34 34 Varsayımlar  Yüksek Planlama Kurulu kararı alınmış 19 proje  İhalede kesinleşen kira bedeli rakamları ve ihalesi henüz gerçekleşmemiş olanlar için nihai teklif alanlardaki sapma oranlarının kullanılması  İnşaat + 6 hizmet için ödenecek kira bedeli Sağlık Bakanlığı Yıllık Kira Ödemeleri-I

35 35 Kira Ödemelerinin Net Bugünkü Değeri: ≈ 30 milyar TL (17.2 Milyar $) Sağlık Bakanlığı Yıllık Kira Ödemeleri-II

36 Öngörülen kira ödemelerinin yıllar itibarıyla artarak yıllık yaklaşık toplam 2,6 milyar TL YPK yetki aşaması ve SB tarafından hazırlıkları devam eden projeler dahil edildiğinde kira ödemelerinin yıllık yaklaşık 5 milyar TL olacağı Düzeltme katsayısının * ve (TÜFE+ÜFE)/2 katsayısının uygulanması ile birlikte daha yüksek kira bedeli ödemeleri ve kur riski Kira ödemeleri global bütçe uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirileceğinden ödemeler bütçeden gerçekleştirilecek Döner sermaye gelirleri kira ödemelerini karşılamakta yetersiz 36 (*) 2006/10655 sayılı Yönetmelik gereğince döviz kuru sepetindeki artış oranının (ÜFE+TÜFE)/2 oranındaki artışın üzerinde olması halinde İdare tarafından ödenecek kira bedellerinde artış sağlayan katsayıdır. Sağlık Bakanlığı Kira Ödemeleri-III

37 2012 yılı KÖİ verileri, AB ülkelerinin oldukça temkinli olduğunu göstermektedir. Toplamın %52’sini oluşturan 4 büyük KÖİ projesi çıkarıldığında ortalama proje büyüklüğünün 90 Milyon € olduğu görülmektedir. Kaynak: The European PPP Expertise Centre (EPEC) Review of the European PPP Market 2012 2012 Yılı: Son 10 Yılın En Düşük KÖİ Pazar Büyüklüğü 66 KÖİ projesi Toplam: 11,7 Milyar € Ortalama Büyüklük: 177 Milyon € Kriz yılı 2009 düzeyinin altında 37

38 Mevzuat Çalışmaları 2013 yılında Sağlık Bakanlığı KÖİ Kanunu yasalaşmıştır. 21/02/2013 tarihli ve 6428 sayılı ‘Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Sağlık Bakanlığının KÖİ projeleri için temel esas ve usuller belirlenmiştir. Ayrıca 6428 sayılı Kanunla birlikte 4749 ve 3996 sayılı Kanunlarda da Borç üstlenimine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. 38

39 39 KÖİ projelerine ilişkin ulusal bir stratejinin oluşturulması KÖİ modellerine ilişkin çerçeve bir KÖİ Kanunu ile bütüncül ve sistematik bir yasal altyapının oluşturulması KÖİ modeli ile gerçekleştirilecek projelere ilişkin uygulamayı yönlendirecek merkezi bir kuruluşun görevlendirilmesi Projelerin uygulayıcı kuruluşlar tarafından önceliklendirilmesi KÖİ süreçleri ile projelere ilişkin dokümanlarda standardizasyonun sağlanması 39 Öneriler: Genel Politika Oluşturulması

40 40 KÖİ alanındaki tecrübe birikimi ile paralel bir proje stoku oluşturulması ve pilot proje uygulamalarına ağırlık verilmesi Uygulayıcı kuruluşlarda kurumsal kapasitenin artırılması Proje finansmanında ve KÖİ finansmanında alternatif finansman yöntemlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi (proje tahvili, Sukuk ihracı vd.) KÖİ ile gerçekleştirilecek proje stoku ile projelerden kaynaklanabilecek doğrudan/koşullu yükümlülüklere yönelik sınırlamaların getirilmesi 40 Öneriler: Genel Politika Oluşturulması(2)

41 Yılmaz ILGIN T.C. Kalkınma Bakanlığı Genel Müdür 8 Mayıs 2013, AnkaraT.C. Kalkınma Bakanlığı TE Ş EKKÜRLER !


"Kamuda Bir Finans Modeli Olarak Kamu-Özel Ortaklığının Kullanımı Yılmaz ILGIN T.C. Kalkınma Bakanlığı Genel Müdür 8 Mayıs 2013, AnkaraT.C. Kalkınma Bakanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları