Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamuda Bir Finans Modeli Olarak Kamu-Özel Ortaklığının Kullanımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamuda Bir Finans Modeli Olarak Kamu-Özel Ortaklığının Kullanımı"— Sunum transkripti:

1 Kamuda Bir Finans Modeli Olarak Kamu-Özel Ortaklığının Kullanımı
T.C. Kalkınma Bakanlığı Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı: Yeni Vizyon ve Şehir Hastaneleri Kongresi 8-9 Mayıs 2013 Kamuda Bir Finans Modeli Olarak Kamu-Özel Ortaklığının Kullanımı Yılmaz ILGIN T.C. Kalkınma Bakanlığı Genel Müdür 8 Mayıs 2013, Ankara

2 Dünya Altyapı Yatırım İhtiyacı (*)
Dönemi Dünya Altyapı Yatırım İhtiyacı (*) 57 trilyon dolar (*) McKinsey Global Institute

3 Toplam GSYH2 : 2 trilyon dolar
Türkiye 2023 Hedefleri İhracat : 500 milyar dolar İthalat : 625 milyar dolar Kişi Başı GSYH : dolar Toplam GSYH2 : 2 trilyon dolar

4 Türkiye 2023 Hedefleri TARIM ENERJİ SEKTÖR/KURULUŞ/HEDEF 2011 2015
- 8,5 milyon ha sulanabilir arazinin tamamının sulanması 5,5 milyon ha 6,5 milyon ha 8,5 milyon ha - Parçalı arazilerin toplulaştırılmasının tamamlanması 2,2 milyon ha 5,2 milyon ha 13 milyon ha ENERJİ - Hidrolik Santrallar MW MW MW - Nükleer Enerji - MW - Rüzgar Enerjisi 1.694 MW MW - Güneş Enerjisi 3.000 MW - Toplam Kurulu Güç MW MW MW - Elektrik İletim Sistemi Uzunluğu km km

5 2023 Hedefleri ULAŞTIRMA EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR SEKTÖR/HEDEF 2011 2015
Bölünmüş yollar ve otoyolların km’ye çıkarılması Bölünmüş yollar Otoyollar km km 2.250 km km km 2.975 km km km 7.500 km - BSK’lı karayolu ağı km km km - Yüksek hızlı demiryolu ağı 888 km 3.500 km km - Konvansiyonel demiryolu ağı km km km - Demiryolu hatların sinyalli ve elektrikli hale getirilmesi 4.000 km ilave hat 8.000 km ilave hat EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR Eğitimde okullaşma oranları; Okulöncesi İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim (örgün) 45,3 107,1 93,3 35,7 100,0 60,0 Eğitimde derslik başına öğrenci sayısı hedefleri; (İller bazında derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla) İlköğretimde 40’ın üzerinde il sayısı Ortaöğretimde 40’ın üzerinde il sayısı İlköğretimde 30’un üzerinde il sayısı Ortaöğretimde 30’un üzerinde il sayısı 15 11 37 42

6 2023 Hedefleri SAĞLIK DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖR/HEDEF 2011 2015
- Nitelikli yatak oranı Yüzde 30 Yüzde 45 Yüzde 100 - KÖİ kapsamında şehir hastaneleri kurulması yatak DİĞER KAMU HİZMETLERİ SUKAP Projesinin yaygınlaştırılması İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusu (%) Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusu(%) yüzde 98 Yüzde 72 Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının yüzde 3’e çıkarılması Kamu Payı Özel Sektör Payı Yüzde 1,02 Yüzde 55 Yüzde 1,46 Yüzde 47 Yüzde 53 Yüzde 3 Yüzde 70

7 KÖİ ile Yapılması Planlanan Otoyol Projeleri
Türkiye 2023 Hedefleri KÖİ ile Yapılması Planlanan Otoyol Projeleri

8 8 YATIRIMLARIN GSYH İÇİNDEKİ PAYI (1998-2013) (*)
Toplam Yatırımlar Özel Yatırımlar Toplam Kamu Yatırımları Merkezi Yönetim Bütçesi Yatırımları Yüzde Sabit sermaye yatırımlarının seyri incelendiğinde toplam yatırımlar üzerinde kamu yatırımlarından ziyade, kriz dönemlerinde önemli dalgalanmalar gösteren özel yatırımların belirleyici olduğu görülmektedir döneminde kamu yatırımlarının GSYH içindeki payı %4 civarında istikrarlı bir seyir izlemiştir. Yıllar itibarıyla, toplam yatırımların %75-80’lik kısmını özel sektör yatırımları oluşturmaktayken, kamu yatırımlarının payı %20-25 seviyelerinde seyretmektedir. Yatırımların tutarları kadar kalitesi de büyük önem arz etmektedir. Rasyonelleştirme çalışmaları sayesinde son dönemlerde kamu yatırımlarının büyümeye katkı anlamında kalitesinde artış gözlemlenmektedir. (*) Mahalli idare yatırımları dahildir. 8 8

9 SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (*)

10 SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (Yüzde)
2011 2012 (Tah.) 2013 (Prog.) Kamu Özel Toplam Tarım 9,8 3,3 4,5 10,5 2,8 4,3 10,3 2,7 4,2 Madencilik 2,3 1,5 1,6 2,5 1,8 İmalat 0,7 42,2 34,5 1,1 40,4 32,8 1,3 40,8 33,3 Enerji 5,7 4,0 4,4 5,8 6,2 6,1 6,7 6,3 6,4 Ulaştırma 41,4 19,9 23,9 39,0 19,6 23,4 31,9 19,4 21,8 Turizm 0,6 5,1 5,5 6,6 Konut 1,7 14,4 12,0 13,8 11,4 2,0 13,4 11,2 Eğitim 12,2 2,2 13,9 2,4 4,7 15,3 2,6 5,0 sağlık 2,9 3,0 Diğer Hizm. 20,5 7,0 7,2 4,1 7,8 TOPLAM 100

11 2013 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (*)

12 2013 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (*)

13 2013 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (*)

14 NEDEN KÖİ? TÜRKİYE’DE KÖİ
Artan altyapı talebi Yatırımları hızlı ve zamanında gerçekleştirme ihtiyacı Merkezi ve yerel yönetimlerin altyapı projelerinin desteklenmesi için alternatif proje yönetimi ve finansman yöntemleri konusunda arayışları . Kamu kaynaklarındaki yetersizlik Özel sektör finansman katkısı gereksinimi Kamu-Özel İşbirliği Düşük sistem verimliliği Özel sektör işletme ve organizasyon kapasitesinden yararlanma

15 KÖİ Tanımı ve Kamu Alımlarındaki Yeri
Genel olarak KÖİ, bir sözleşmeye dayalı olarak yatırım ve hizmetlerin, projeye yönelik maliyet, risk ve getirilerin kamu ve özel sektör arasında paylaşılması yoluyla gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.

16 KÖİ ile Kamu Alımlarının Farkları
Klasik kamu alımlarında riskin tamamı kamu kesimindeyken KÖİ projelerinde risk paylaşımı esastır. Klasik kamu alımlarına 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve esaslar uygulanırken KÖİ projelerine kendi mevzuatında belirlenen usul ve esaslar uygulanmaktadır. Klasik kamu alımlarına Devlet finansman sağlarken KÖİ projelerinin finansmanından özel sektör sorumludur. Klasik kamu alımlarında ihaleler Kamu İhale Kurumu tarafından denetlenirken KÖİ ihalelerinin denetimini idareler yapmaktadır. Klasik kamu alımlarında idari sözleşmeler söz konusuyken KÖİ projelerinde özel hukuk sözleşmeleri uygulanmaktadır.

17 KÖİ Mevzuatı ve Kapsadığı Yöntemler
Yap-İşlet-Devret; 3996 sayılı ve Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun (1994) 3465 sayılı ve Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun (1988) 3096 sayılı ve tarihli Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Teşebbüslerin Elektrik Üretme, İletme, Dağıtma ve Ticaretini Yapmaya Yetkilendirilmesine Dair Kanun (1984) Yap-Kirala-Devret; 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ileve Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi, ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2013) 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu (2010) 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK (2011) İşletme Hakkı Devri / Uzun Dönemli Kiralama; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun (1994) 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (DHMİ’ye yetki) Yap-İşlet ; 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun (1997) İmtiyaz; 576 sayılı Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanun ile sayılı Telsiz Kanunu

18 3996 sayılı YİD Kanunu Kapsamı
6456 sayılı Kanunla Yapılan Kapsam Genişlemesi “Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, (Ek ibare: 20/12/ /1 md.) kongre merkezi, kültür ve turizm yatırımları, ticari bina ve tesisler, spor tesisleri, yurtlar, tema parklar, balıkçı barınakları, silo ve depo tesisleri, jeotermal ve atık ısıya dayalı tesisler ve ısıtma sistemleri, elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, trafiği yoğun karayolu, demiryolu ve raylı sistemler, gar kompleksi, ve istasyonları, teleferik ve telesiyej tesisleri, lojistik merkezi, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava alanları ve limanları, yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, sınır kapıları ve gümrük tesisleri milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında planlarda öngörülen yapı ve tesisleri, toptancı halleri ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.”

19 KÖİ Mevzuatı ve Kapsadığı Yöntemler
Ülkemizde KÖİ mevzuatı dağınık bir yapıdadır ve uygulamada bütüncül ve sistematik yaklaşımdan uzaklaşılabilmektedir. Halen 11 adet kanun ile 6 adet farklı kamu-özel işbirliği modeli uygulanmaktadır. Birden çok kanun ile aynı modelin düzenlenmesi farklı uygulamalara sebep olmaktadır. Mevcut mevzuatla şimdiye kadar yalnızca 8 sektörde faaliyet gösterilmiş olup, eğitim hizmetlerinin eklenmesi ile bu sayı 9’a ulaşacaktır. Ülkemizdeki hukuk sistemi gereği olarak her yeni model/sektör için yeni bir yasal düzenleme gerektiğinden çerçeve bir KÖİ Kanunu ihtiyacı gündeme gelmektedir.

20 Yap-İşlet-Devret ve Yap-Kirala-Devret Projelerinin Yetki Süreci
MALİYE BAKANLIĞI 1) Yetki Aşaması: UYGULAYICI KURULUŞLAR BAĞLI OLDUĞU BAKANLIK KALKINMA BAKANLIĞI YÜKSEK PLANLAMA KURULU BELEDİYELER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

21 Yap-İşlet-Devret Projelerinin İhale ve Onay Süreci
2) İhale ve Onay Aşaması (Yap-İşlet-Devret): GÖREVLİ ŞİRKETİN SEÇİLMESİ İHALE SÜRECİ TASLAK SÖZLEŞME TEKNİK ŞARTNAMELER ZEYİLNAMELER Söz konusu şema merkezi idareler için oluşturulmuş olup mahalli idareler ve üniversitelerde ilgili bakan onayı yerine üst yönetici onayı gerekmektedir. İLGİLİ BAKAN ONAYI UYGULAMA SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI

22 Yap-Kirala-Devret Projelerinin İhale ve Onay Süreci
2) İhale ve Onay Aşaması (Yap-Kirala-Devret): GÖREVLİ ŞİRKETİN SEÇİLMESİ İHALE SÜRECİ TASLAK SÖZLEŞME TEKNİK ŞARTNAMELER ZEYİLNAMELER UYGULAMA SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI (HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN)

23 İHALE MEB Yap-Kirala-Devret Süreci YETKİ ve ONAY
MEB ve BAĞLI KURULUŞLARI MEB YETKİ İHALE SÜRECİ GÖREVLİ ŞİRKETİN SEÇİLMESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI ONAYI İHALE ve ONAY TASLAK SÖZLEŞME TEKNİK ŞARTNAMELER ZEYİLNAMELER UYGULAMA SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI (HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN)

24 KÖİ Proje Envanteri 2013 yılı başı itibariyle 159 projenin uygulama sözleşmesi imzalanmıştır. 28 karayolu projesinin 24 tanesi otoyol hizmet tesisi projesidir. Uygulama sözleşmesi imzalanmadığından İstanbul Yeni Havaalanı projesi hariç tutulmaktadır. 24

25 KÖİ Proje Envanteri 2013 yılı başı itibariyle sözleşmesi imzalanan 159 projenin değeri 41,5 Milyar A.B.D Dolarını aşmaktadır. * 2013 yılı fiyatlarıyla Uygulama sözleşmesi imzalanmadığından İstanbul Yeni Havaalanı projesi hariç tutulmaktadır. 25

26 KÖİ Proje Envanteri Yap-İşlet-Devret en yaygın kullanılan modeldir. 26

27 KÖİ Proje Envanteri – Güncel Durum
İşletmede Olan KÖİ Projelerinin Sektörlere göre Sayısal Dağılımı İŞLETMEDE OLAN PROJELERİN SAYISAL DAĞILIMI Karayolu Projeleri Havaalanı Projeleri Liman Projeleri Yat Limanı ve Turizm Tesisi Projeleri Gümrük Tesisi ve Gümrük Kapısı Projeleri Kentsel Altyapı Projeleri Sağlık Tesisi Projeleri Enerji Tesisi Projeleri Toplam YİD 25 9 3 8 7 2 - 79 Yap-İşlet 5 Yap-Kirala İHD 16 23 46 Sektörel Toplam 19 53 130 Yapım Aşamasında olan KÖİ Projelerinin Sektörlere göre Sayısal Dağılımı YAPIM AŞAMASINDA OLAN PROJELERİN SAYISAL DAĞILIMI Karayolu Projeleri Havaalanı Projeleri Liman Projeleri Yat Limanı ve Turizm Tesisi Projeleri Gümrük Tesisi ve Gümrük Kapısı Projeleri Kentsel Altyapı Projeleri Sağlık Tesisi Projeleri Enerji Tesisi Projeleri Toplam YİD 3 1 5 6 - 16 Yap-İşlet Yap-Kirala İHD 10 Sektörel Toplam 29

28 KÖİ Proje Envanteri – Güncel Durum
İşletmede Olan KÖİ Projelerinin Sektörlere göre Büyüklük Dağılımı (Milyon ABD Doları) İŞLETMEDE OLAN PROJELERİN BÜYÜKLÜK DAĞILIMI Karayolu Projeleri Havaalanı Projeleri Liman Projeleri Yat Limanı ve Turizm Tesisi Projeleri Gümrük Tesisi ve Gümrük Kapısı Projeleri Kentsel Altyapı Projeleri Sağlık Tesisi Projeleri Enerji Tesisi Projeleri Toplam YİD $124 $2.027 $50 $213 $200 $1.307 - $2.680 $6.601 Yap-İşlet $3.938 Yap-Kirala $0 İHD $10.706 $1.474 $7.131 $19.310 Sektörel Toplam $12.732 $1.524 $13.749 $29.849 Yapım Aşamasında olan KÖİ Projelerinin Sektörlere göre Büyüklük Dağılımı (Milyon ABD Doları) YAPIM AŞAMASINDA OLAN PROJELERİN BÜYÜKLÜK DAĞILIMI Karayolu Projeleri Havaalanı Projeleri Liman Projeleri Yat Limanı ve Turizm Tesisi Projeleri Gümrük Tesisi ve Gümrük Kapısı Projeleri Kentsel Altyapı Projeleri Sağlık Tesisi Projeleri Enerji Tesisi Projeleri Toplam YİD $8.128 $466 $78 $58 $160 - $8.890 Yap-İşlet $0 Yap-Kirala $2.508 İHD $279 Sektörel Toplam $11.677

29 İstanbul Yeni Havalimanının Sayısal Etkisi
7,3 milyar Avro yatırım bedeli ile Türkiye’nin en yüksek tutarlı projesi 25 yıl için toplam 22 milyar 152 milyon Avro (KDV hariç) kira ödemesi ile en yüksek tutarlı kira ödeme anlaşması Uygulama sözleşmesinin imzalanması ile, Toplam KÖİ projeleri bedeli 41,5 milyar ABD Dolarından 51,1 milyar ABD Dolarına çıkacak. Havaalanı projelerinin payı %10,7’den %44,5’e yükselecek Havaalanları açık ara KÖİ modelinin en yaygın olduğu sektör olacak.

30 Finansman Teminine İlişkin Sorunlar
KÖİ projeleri, büyüklük, önem ve sektör açısından yeterince önceliklendirilememektedir. Çok sayıda proje için aynı anda finansman ihtiyacı doğmaktadır. Ülkemizde yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanan 30,7 milyar ABD Doları tutarında 54 adet proje bulunmaktadır*. Kanal İstanbul, çeşitli otoyol projeleri, eğitim kampüsleri, yurtlar gibi projelerin dahil edilmesiyle bu tutarın 100 Milyar ABD Dolarını aşması beklenmektedir. *Yapım, ihale, sözleşme, finansman ve YPK’dan yetki alma aşmalarında yer alan projeler dahil edilmiştir. 3. Maddede geçen projelerin listesi ayrıca hazırda bulundurulacaktır.

31 Planlama ve Programlama Sürecine İlişkin Sorunlar
KÖİ yöntemleri ile kamunun herhangi bir bedel ödemeden yatırımları gerçekleştirebileceği algısı Kira bedeli, hazine yatırım garantisi, talep garantisi, katkı payı, kredi üstlenimi vb. Hazırlık, yetki, sözleşme ve onay aşamalarının tamamlanması için gerekli süreler hesaba katılmadan bütün KÖİ projelerinin derhal hayata geçirilebileceği algısı İhale sürecinin tümüyle ve detaylı şekilde irdelenmemesi nedeniyle sıkça zeyilnamelere ihtiyaç duyulması Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Projesi Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü İngiltere’de bir KÖİ projesi ihale edilmeden önce geçen ortalama hazırlık süresi 24 aydır.

32 Projelendirme Sürecine İlişkin Sorunlar
KÖİ projelerinin ön yapılabilirlik etütlerinin teknik, finansal ve hukuki analizlerinin yetersiz olması Projenin geleneksel yöntem veya KÖİ modeli ile yapılması durumları için mukayeseli Harcama Etkinliği (Value for Money) analizinin yapılmaması Hazine yatırım garantisi, talep garantisi, katkı payı, kira bedeli gibi ödemelerin gelecek yıllara ilişkin projeksiyonunun yapılmaması

33 İzleme, Değerlendirme ve Denetim Süreçlerine İlişkin Sorunlar
Ülkemizde KÖİ projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yapının güçlendirme ihtiyacı Uygulayıcı kurumlardan merkezi kurumlara sistematik bilgi akışının bulunmayışı Ülkemizde uygulanan KÖİ projelerinde uygulayıcı kurum dışında herhangi bir idari denetim ve gözetim mekanizmasının mevcut olmaması Sayıştay Denetimi İşlevsellik + Verimlilik Düzenli Raporlama

34 Sağlık Bakanlığı Yıllık Kira Ödemeleri-I
Varsayımlar Yüksek Planlama Kurulu kararı alınmış 19 proje İhalede kesinleşen kira bedeli rakamları ve ihalesi henüz gerçekleşmemiş olanlar için nihai teklif alanlardaki sapma oranlarının kullanılması İnşaat + 6 hizmet için ödenecek kira bedeli 34

35 Sağlık Bakanlığı Yıllık Kira Ödemeleri-II
Kira Ödemelerinin Net Bugünkü Değeri: ≈ 30 milyar TL (17.2 Milyar $) 35

36 Sağlık Bakanlığı Kira Ödemeleri-III
Öngörülen kira ödemelerinin yıllar itibarıyla artarak yıllık yaklaşık toplam 2,6 milyar TL YPK yetki aşaması ve SB tarafından hazırlıkları devam eden projeler dahil edildiğinde kira ödemelerinin yıllık yaklaşık 5 milyar TL olacağı Düzeltme katsayısının* ve (TÜFE+ÜFE)/2 katsayısının uygulanması ile birlikte daha yüksek kira bedeli ödemeleri ve kur riski Kira ödemeleri global bütçe uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirileceğinden ödemeler bütçeden gerçekleştirilecek Döner sermaye gelirleri kira ödemelerini karşılamakta yetersiz 2. Maddede geçen projeksiyon için yatak kapasitesinin den e çıkması öngörülmüştür. (*) 2006/10655 sayılı Yönetmelik gereğince döviz kuru sepetindeki artış oranının (ÜFE+TÜFE)/2 oranındaki artışın üzerinde olması halinde İdare tarafından ödenecek kira bedellerinde artış sağlayan katsayıdır.

37 Son 10 Yılın En Düşük KÖİ Pazar Büyüklüğü
2012 yılı KÖİ verileri, AB ülkelerinin oldukça temkinli olduğunu göstermektedir. Toplamın %52’sini oluşturan 4 büyük KÖİ projesi çıkarıldığında ortalama proje büyüklüğünün 90 Milyon € olduğu görülmektedir. Kaynak: The European PPP Expertise Centre (EPEC) Review of the European PPP Market 2012 66 KÖİ projesi Toplam: 11,7 Milyar € Ortalama Büyüklük: 177 Milyon € Kriz yılı 2009 düzeyinin altında 37

38 Mevzuat Çalışmaları 2013 yılında Sağlık Bakanlığı KÖİ Kanunu yasalaşmıştır. 21/02/2013 tarihli ve 6428 sayılı ‘Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Sağlık Bakanlığının KÖİ projeleri için temel esas ve usuller belirlenmiştir. Ayrıca 6428 sayılı Kanunla birlikte 4749 ve 3996 sayılı Kanunlarda da Borç üstlenimine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

39 Öneriler: Genel Politika Oluşturulması
KÖİ projelerine ilişkin ulusal bir stratejinin oluşturulması KÖİ modellerine ilişkin çerçeve bir KÖİ Kanunu ile bütüncül ve sistematik bir yasal altyapının oluşturulması KÖİ modeli ile gerçekleştirilecek projelere ilişkin uygulamayı yönlendirecek merkezi bir kuruluşun görevlendirilmesi Projelerin uygulayıcı kuruluşlar tarafından önceliklendirilmesi KÖİ süreçleri ile projelere ilişkin dokümanlarda standardizasyonun sağlanması İlgili kanunları gereğince kamu özel işbirliği modelleri kapsamında katkı payı, kira vb. adlar altında idare bütçelerinden ve/veya idarelerin döner sermaye bütçelerinden, tasarrufları altındaki özel hesap veya fonlardan ödeme yapılmasını gerektiren sabit sermaye yatırımları kapsamında idarelerce yapılacak taahhütlerin 5018 sayılı Kanun ile sınırlandırılması malî disiplinin ve bütçe gerçekleşme hedeflerinin sağlanabilmesi açısından önerilmektedir. 39

40 Öneriler: Genel Politika Oluşturulması(2)
KÖİ alanındaki tecrübe birikimi ile paralel bir proje stoku oluşturulması ve pilot proje uygulamalarına ağırlık verilmesi Uygulayıcı kuruluşlarda kurumsal kapasitenin artırılması Proje finansmanında ve KÖİ finansmanında alternatif finansman yöntemlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi (proje tahvili, Sukuk ihracı vd.) KÖİ ile gerçekleştirilecek proje stoku ile projelerden kaynaklanabilecek doğrudan/koşullu yükümlülüklere yönelik sınırlamaların getirilmesi İlgili kanunları gereğince kamu özel işbirliği modelleri kapsamında katkı payı, kira vb. adlar altında idare bütçelerinden ve/veya idarelerin döner sermaye bütçelerinden, tasarrufları altındaki özel hesap veya fonlardan ödeme yapılmasını gerektiren sabit sermaye yatırımları kapsamında idarelerce yapılacak taahhütlerin 5018 sayılı Kanun ile sınırlandırılması malî disiplinin ve bütçe gerçekleşme hedeflerinin sağlanabilmesi açısından önerilmektedir. 40

41 TEŞEKKÜRLER ! T.C. Kalkınma Bakanlığı
Yılmaz ILGIN T.C. Kalkınma Bakanlığı Genel Müdür 8 Mayıs 2013, Ankara


"Kamuda Bir Finans Modeli Olarak Kamu-Özel Ortaklığının Kullanımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları