Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Önce ; kendi gideceğin yolu öğren, Sonra; Öğretmeye kalk ! Buddha.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Önce ; kendi gideceğin yolu öğren, Sonra; Öğretmeye kalk ! Buddha."— Sunum transkripti:

1 Önce ; kendi gideceğin yolu öğren, Sonra; Öğretmeye kalk ! Buddha

2 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015
MAL BEYANI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER EĞİTİM SERVİSİ

3

4 GEREKÇE Ülkemizde kayıt dışılık ve yolsuzlukları önlemeye yönelik tedbirler alınmakta ve uygulamaktadır. Yolsuzlukla mücadele ve saydamlığın artırılması için etkin önlemler alınmış, kabul edilmiş ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar; tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve bu kanunun uygulanma şeklini gösteren yönetmeliktir.

5 rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi amaçlanmıştır.
Kamu hizmetinde ve kamu görevinde bulunanların servet beyanına tabi tutulmasıyla, hak ve adalete uygun olmayan haksız mal edinmenin ve dolayısıyla, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi amaçlanmıştır.

6 Kapsama alınanların ortak özelliği;
3628 sayılı Kanunda servet beyanına tabi tutulanların kapsamı oldukça geniş tutulmuştur. Kapsama alınanların ortak özelliği; Kamuya hizmet eden, kamuoyunun itibar etmesi beklenen ve kamuyla yüz yüze gelen kişiler olmalarıdır.

7 G İ Z L İ L İ K Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özlük dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında, Kanunla soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kılınan kişi ve mercilerce istenen bilgilerin eksiksiz verilmesi dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez.

8 G İ Z L İ L İ K Bildirimlerin Gizliliğinin İstisnası Kamu Görevlileri Etik Kurulu mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine sahiptir. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar ile bankalar ve özel finans kurumları talep edilen bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler.

9 G İ Z L İ L İ K Bilgi Verme Zorunluluğu Özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa dahi, ilgili gerçek veya tüzel kişiler ile özel ve kamu kurum ve kuruluşları, 3628 sayılı Kanunla soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kılınan Cumhuriyet Savcısı, müfettiş veya muhakkiklerce, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü veya temsilcisince veya Kamu Görevlileri Etik Kurulunca istenen bilgileri gecikmeksizin kanunda belirtilen sürede eksiksiz vermek zorundadırlar.

10 MAL BİLDİRİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yetkili mercilerde toplanan mal bildirimlerinde yer alan bilgiler, kurulan komisyon aracılığıyla ve gizliliği sağlanacak şekilde karşılaştırılır. Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

11 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

12 MAL BİLDİRİMİ SUÇLARI VE CEZA
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNDA MAL BİLDİRİMİ SUÇLARI VE CEZA Suç: Belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulmasına rağmen, ihtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmamak. Ceza: İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilir

13 MAL BİLDİRİMİ SUÇLARI VE CEZA
Suç: Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmamak. Ceza: Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Bu ceza tecil edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, failleri hakkında Türk Ceza Kanununun ön ödeme başlıklı 75 inci maddesi hükümleri uygulanamaz.

14 MAL BİLDİRİMİ SUÇLARI VE CEZA
Suç: Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanan mal bildirimleri içeriği hakkında açıklama yapmak ve bilgi vermek. Mal bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunmak. Ceza: Mal bildiriminin muhtevası hakkında açıklama yapan veya bilgi veren üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında

15 MAL BİLDİRİMİ SUÇLARI VE CEZA
Suç: Gerçeğe aykırı olarak bildirimde bulunmak. Ceza: Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçtan cezalandırılan-lara ceza süresi kadar kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunur.

16 MAL BİLDİRİMİ SUÇLARI VE CEZA
Suç: Kanuna veya genel ahlaka uygun olmayan mal edinmek veya geliriyle uygun olmayan aşırı harcamalar yapmak. Ceza: Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis (ve ağır para cezası verilir.???) Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir. Bu suçtan cezalandırılanlara müebbetten kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunur.

17 MAL BİLDİRİMİ SUÇLARI VE CEZA
Suç: 3628 sayılı Kanuna göre takip, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi kurulca istenen bilgileri, özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşlarınca vermemek veya eksik vermek. Ceza: İstenen bilgileri vermeyen veya eksik veren gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili kişileri hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu ceza, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez.

18 657 SAYILI D.M.K. DA SUÇ VE CEZA
657 sayılı yasanın 125/D-j. maddesinde de “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” fiili kademede ilerlemenin yıl durdurulmasını gerektirmektedir.

19

20 M A L B İ L D İ R İ M İ 657 sayılı D.M.kanunu
Madde 14 - Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.

21 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemektir.

22 M A L B İ L D İ R İ M İ Mal bildiriminde bulunacaklar
Madde 3 - Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar: d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,

23 M A L B İ L D İ R İ M İ Eşlerin mal bildirimi
Madde 4 - Her ikisi de 3 üncü madde kapsamında bulunan eşlerin her biri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden her biri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler. Mal bildiriminin verileceği merciler Madde 6 - Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile ilgili birimler, c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bakanlıklar,

24 M A L B İ L D İ R İ M İ Sorumluluk
Madde ncı maddede belirtilen merciler, mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla sorumludurlar. Bu merciler mal bildirimlerinin verilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirirler.

25 M A L B İ L D İ R İ M İ **Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,
Mal bildiriminin konusu Madde üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan; a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil), b) Kendilerine AYLIK ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki; **Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları, **Hisse senedi ve tahvilleri, **Altın ve mücevheratı, Altın ve altınla işlenmiş pırlanta ve gümüşten imal edilen bilezik, bileklik, gerdanlık, broş, alyans, yüzük, kolye, küpe, aksesuar, taç, set, inci, elmas

26 M A L B İ L D İ R İ M İ **Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları, **Hakları, İhtira beratı, patent, alâmetifarika (tescilli marka, ticari marka, amblem) ve telif hakları (kitap, makale, resim, fotoğraf gibi). **Alacakları, **Borçları, **Gelirleri, mal bildirimine konu teşkil eder. AYLIK: Memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder.

27 M A L B İ L D İ R İ M İ Mal bildiriminin verilme zamanı Madde 9 - Mal bildirimlerinin; 3 üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, Seçimle gelinen görevlerle, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde, Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, Kendileri eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde (a) bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemi yapılamaz.

28 M A L B İ L D İ R İ M İ EK MAL BİLDİRİMİ Madde üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

29 M A L B İ L D İ R İ M İ MAL BİLDİRİMİNİN YENİLENMESİ
Madde üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. MAL BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI Madde 12 - İlgililer, «Mal Bildirimi Formu» nu el yazısı ile okunaklı bir şekilde tek nüsha olarak doldurur ve tarih belirtilmek suretiyle imzalar.

30 LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ

31 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Mal Beyanında Bulunacak Personel Tarafından; 1- Mal Bildirim Formunda yer alan bütün bölümlerin doğru, okunaklı ve eksiksiz bir şekilde doldurulup, tarih belirtilmek suretiyle imzalanması, Mal Beyan Zarfındaki bilgilerin doldurularak imzalanması A-5 boyutundaki zarfa konularak gönderilmesi,

32 A-5 boyutundaki Mal Beyan Zarfı

33 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 2-Formun Kimlik Bilgileri bölümünde belirtilen bölümüne T.C Kimlik Numarasının yazılması,

34 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 3-Mal varlığında meydana gelen değişikliğin kaynağının ayrıntılı olarak açıklanması, 4-Formun Taşınmaz Mal Bilgileri bölümünde beyan edilecek olan gayrimenkulün tapu, noter satış belgesi vb. gibi resmi belgelerle desteklenmesi ile "mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur." hükmü gereği tapu ve belediye rayici değerleri dikkate alınmadan bildirim tarihindeki piyasa değerinin ( gerçek alım-satım değeri) yazılması, BÖLÜM TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ SIRA NO DEĞERİ TAŞINMAZIN CİNSİ (2) ADRESİ (mahal, ada,parsel no’ su dahil) HİSSE MİKTARI EDİNME TARİHİ MALİKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI 1 TL DAİRE K.TOPRAK MH.15.SOK.NO:6/5 CAN APT.ANTALYA ADA:1245 PARSEL:12 TAM 11/11/2011

35 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 5-Gayrimenkulün edinim şeklinin detaylı izahının yapılması, (var olan önceki tasarrufun kullanılıp kullanılmadığı, borç ile alındı ve borç alınan gerçek kişi ise gelir durumlarının belgelendirilmesi, geri ödemenin ne şekilde olacağının açıklanması, banka kredisi kullanılmışsa ödeme planının eklenmesi), BÖLÜM TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ SIRA NO DEĞERİ TAŞINMAZIN CİNSİ (2) ADRESİ (mahal, ada,parsel no’ su dahil) HİSSE MİKTARI EDİNME TARİHİ MALİKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI 1 TL DAİRE K.TOPRAK MH.15.SOK.NO:6/5 CAN APT.ANTALYA ADA:1245 PARSEL:12 TAM 11/11/2011 DAİRE VAKIFBANKTAN ÇEKİLEN 120 AY VADELİ TL.VE DAHA ÖNCEKİ BİRİKİMİM OLAN TL.İLE ALINMIŞTIR.

36

37 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar KOOPERATİFİN ADI VE YERİ
Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 6-Maaşın beş katını aşıp aşmadığına bakılmaksızın Toplu Konut, Yapı veya Arsa Kooperatiflerine üye olunması veya bunların devredilmesi esnasında, tapunun mevcudiyeti aranmaksızın üyeliğe kabul, ön sözleşme ve devir belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren, gayrimenkul alım ve satımlarında ise tapu tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde mal bildiriminde bulunulması, BÖLÜM - 3 KOOPERATİF BİLGİLERİ SIRA NO KOOPERATİFİN ADI VE YERİ HİSSE DEĞERİ ÜYELİK TARİHİ HİSSEDARIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI 1 S.S.CAN YAPI KOOP. KEPEZ/ANTALYA 1/50 11/11/2011

38 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 7-Altın ve mücevherat bilgileri bölümüne konu edilen menkullerin nişan, nikâh, düğün, sünnet vb. gibi törenler nedeniyle elde edilmesi halinde ise, bu durumun tarih belirtilmek suretiyle belirtilmesi ve TL karşılığı değerlerinin yazılması, BÖLÜM – 6 ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ SIRA NO CİNSİ DEĞERİ MİKTARI SAHİBİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI 1 24 AYAR ALTIN BİLEZİK TL. 10 ADET 2 18 AYAR SET 8.000 TL. 2 ADET NOT: BEYAN ETTİĞİM TAKILAR 10/10/2010 TARİHİNDE DÜĞÜNÜMÜZDE TAKILDI

39 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 8-Taşıt alım ve satımlarında; trafiğe ilk defa çıkacak araçlarda yetkili idarece düzenlenen tescil belgesindeki tarih, ikinci el satış ve alışlarda ise; noterlerce düzenlenen satış ve devir sözleşmesindeki tarih esas alınmak suretiyle bir ay içinde mal bildiriminde bulunulması, ayrıca taşıt aracının plaka numarası, model yılı değeri ve aracın özelliklerinin mal bildiriminde belirtilmesi, BÖLÜM – 4 TAŞINIR MAL BİLGİLERİ A – TAŞIT BİLGİLERİ SIRA NO PLAKA NO TAŞITIN CİNSİ (3) MARKASI EDİNME DEĞERİ MODEL YILI TARİHİ SAHİBİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI 1 15 EC 222 BİNEK OTO MARKA TL. 2011 12/12/2012

40 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar B – DİĞER TAŞINIR MALLAR SIRA NO TAŞINIR MALIN CİNSİ (4) EDİNME DEĞERİ MODEL YILI TARİHİ SAHİBİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI 1 TABANCA 260 TL. 1998 18/11/1998 2 PUL KOLEKSİYONU TL.  MUHTELİF 01/01/2011

41 Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
9-Banka ve menkul değerler beyan edilirken bunların açık şekilde miktar ve tutar olarak yazılması ile yatırım sonucu oluşan değer artışlarının (borsa, hisse senedi, döviz, faiz, repo, kar payı vb.) belgelerle desteklenerek açıklanması, BÖLÜM – 5 BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER SIRA NO PARA VEYA MENKUL DEĞERLERİN NİTELİĞİ (5) MİKTARI CİNSİ SAHİBİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI 1 NAKİT TÜRK LİRASI TL. TL. 2 NAKİT USD 2.000 $ ABD.DOLARI 3 HİSSE SENEDİ ( TL DEĞERİNDE İŞ C) 3,000 ADET LOT

42 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 10-Her iki eşin de Kurumumuz personeli olması halinde, genel ve ek beyanların her iki eş tarafından da ayrı ayrı verilmesi, 11-Ek mal beyanı verilirken tüm mal varlığının değil, yalnızca ek beyana konu edilen mal varlığının bildirilmesi, gerekmektedir. ???

43 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; beyanların birbirini tutmaması veya kaynağının beyanlardan anlaşılamaması, ya da ciddi şüphelerin söz konusu olduğu durumlarda konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla ilgililerden bilgi ve belge isteyebilecektir. İstenilen bilgi ve belgeler ilgililerce en kısa süre içerisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

44 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İlgili Birimler Tarafından; 1-Birimlerinde görevli personel tarafından 2015 yılının Ocak ayından başlayarak en geç Şubat ayı sonuna kadar verilecek genel mal beyanlarını içerir zarflar ile yasal zorunluluk durumunda verilecek olan ek mal beyanlarını içerir zarfların açılmadan GİZLİ yazı eşliğinde sicil numarasına göre sıralı listeyle birlikte,

45 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 2-Genel beyan döneminde mazeretleri (ücretsiz izin, askerlik, rapor, açıkta olanlar vb.) nedeniyle mal bildiriminde bulunamayan personelin mazeretlerinin de yazıldığı isim listesini en geç şubat ayı sonuna kadar bildirilerek, göreve başlamaları halinde ise başlama tarihi itibariyle alınacak mal bildirimleri,

46 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mal Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 3-Emeklilik, istifa, göreve son gibi nedenlerle memuriyetin sona ermesi halinde ise alınması gereken mal bildirimleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

47 "en çok şeye sahip olmak" değil
Önemli olan; hayatta "en çok şeye sahip olmak" değil

48 ‘’en az şeye ihtiyaç duymaktır.’’ Socrates

49 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
VAKİT AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SERVİSİ


"Önce ; kendi gideceğin yolu öğren, Sonra; Öğretmeye kalk ! Buddha." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları