Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
28 EYLÜL- 02 EKİM 2009 TARİHLERİ ARASINDA VAN HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜSÜNDE DÜZENLENEN 822 NO’LU “TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖDÜL DEĞERLENDİRME FORMATÖR YETİŞTİRME KURSU ORHAN TAN PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta

2 “MARİFET İLTİFATA TABİDİR” “İLTİFATSIZ MARİFET ZAYİDİR”
ATASÖZÜ

3 1- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ SÜRECİ
2-TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİ VE TEMEL İLKELERİ

4 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) UYGULAMA SÜRECİ

5 Milli Eğitim Bakanlığında Toplam Kalite Sürecinin 1990’lı yıllara dayanan bir geçmişi vardır.
MEB Dünya Bankası arasında 1990’lı yıllarda imzalanan ikraz antlaşması çerçevesinde “Milli Eğitimi Geliştirme Projesi” (MEGP) hazırlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında gerçekleşmesi istenen üç hedef belirlenmişti;

6 1.Kaliteli Eğitim - Öğretim Programları
İlk ve ortaöğretimde kaliteyi artırarak öğrenci başarısını OECD (İkdisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilatı) ülkeleri ortalamasına yaklaştırmak 2. Kaliteli Öğretmen Yetiştirme Sistemi Öğretmen eğitiminde kaliteyi ve geçerliliği artırarak OECD ülkeleri ortalamasına yaklaştırmak 3. Bilgili ve Kaliteli Yöneticilere Sahip Olma (Eğitim yöneticilerinin yönetim ve işletme becerilerini geliştirerek kaynak kullanımında daha ekonomik ve etkili olabilmeyi sağlamak)

7 Projenin üçüncü hedefini gerçekleştirmek üzere Bakanlıkta 1994 yılında Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (YÖDGED) adıyla bir birim kurulmuştur. YÖDGED tarihinde Personel Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. YÖDGED öncelikle Bakanlığa bir yönetim anlayışı kazandırmayı hedeflemiş ve o günlerde kamu yönetimin pek tanımadığı ancak gelişen dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlayan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile tanışmıştır.

8 Kalite Uygulamaları ile Bakanlığa:
Katılımcı anlayışa sahip olan, Ekip çalışması yapabilen, Bilgiye ve teknolojiye önem veren ve etkin kullanabilen, Değişme, gelişme ve iyileşmek için için yönetimin süreçlerini sürekli sorgulayan, Daha iyi kaliteli hizmet için kendisiyle ve çevresiyle sürekli rekabet edebilen, İnsana değer veren ve öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesini amaç olarak benimseyen, Risk alabilen v.b. Özelliklere sahip bir insan kaynağı kazandırılması hedeflenmiştir.

9 Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı okul ve kurumlarda yürütülen faaliyetlerin “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışıyla gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla “Yönerge ve Uygulama Projesi” hazırlanmış ve 1999 yılında Müdürler Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiştir. Yönerge, Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde de yayımlanmıştır.

10 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASINA AŞAMALI GEÇİŞ
MEB TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASINA AŞAMALI GEÇİŞ Ülkemizde TKY anlayışını yaygınlaştırma gibi bir misyon üstlenmiş olan “Kalite Derneği” ile (KalDer) Bakanlığımız arasında 25 Kasım 1999 tarihinde “İyi Niyet Bildirgesi” imzalanarak bu konuda kararlılık, kamuoyuna deklare etmiş ve bu aşamadan sonra Bakanlık merkez teşkilatında TKY aşamalı bir geçiş ile başlatılmıştır.

11 Bakanlığımızda TKY Uygulamaları, EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli esas alınarak yürütülmektedir. KalDer desteği sağlanarak Mükemmellik Modeli konusunda başta Bakanlıktaki birim amirleri olmak üzere her birimden en az iki- üç personel bilgilendirilmiştir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Uzmanlarınca da birimlerde oluşturulan Kalite Geliştirme ve Kriter Ekibi üyelerine TKY ve EFQM Mükemmellik Modeli eğitimi verilmiştir. Bilindiği gibi EFQM Mükemmellik Modeli:

12 GİRDİLER SONUÇLAR YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME
Temel Performans Sonuçları % 15 Liderlik % 10 Çalışanlar % 9 Süreçler % 14 Müşteri ile ilgili sonuçlar % 20 Politika ve Strateji % 8 Çalışanlarla ilgili sonuçlar % 9 İşbirlikleri ve Kaynaklar % 9 Toplumla ilgili sonuçlar % 6 YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME

13 SÖZ KONUSU MODEL dokuz ana kriter, 32 Alt kriter, 174 Göstergeden oluşmaktadır.
Okul/kurum ve kuruluşların iş mükemmelliğindeki ilerlemesini ölçmeyi amaçlayan ÖZDEĞERLENDİRME’de de bu kriterler esas alınmaktadır.

14 “MEB TAŞRA TEŞKİLATI TKY UYGULAMA PROJESİ”
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Uygulamalarının taşra teşkilatına yaygınlaştırılması amacıyla; “MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama projesi” hazırlanmıştır. Proje Şubat 2002 tarih ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır

15 Proje çerçevesinde; tüm illerde,
TKY anlayışının yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda, 205 TKY İl Formatörü yetiştirilmiştir. TKY uygulamalarında asıl hedef; okulda/sınıfta kaliteyi artırmak ve okul/kurumları TKY anlayışı ile yönetilir hale getirmektir.

16 EĞİTİM FAALİYETLERİ

17 25,500 kişiye; konularda YÖDGED tarafından eğitimler verildi.
TKY Felsefesi ve Temel İlkeleri, EFQM Mükemmellik Modeli, Toplantı ve Zaman Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme, Kamu ve Eğitim Yönetimi, İletişim, Kurum Kültürü ve Liderlik, Takım Çalışması, Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri, Stratejik Planlama, Öğrenen Birey ve Öğrenen Organizasyon vb. Kasım 1999- Eylül 2009 İtibariyle 25,500 kişiye; Eğitim Faaliyeti Sayısı: 191 Eğitim İş Günü sayısı: 784 konularda YÖDGED tarafından eğitimler verildi.

18 DİĞER KURUMLARLA DENEYİM PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Maliye Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı Gazi Üniversitesi DİĞER KURUMLARLA DENEYİM PAYLAŞIMI

19 DİĞER KURUMLARLA DENEYİM PAYLAŞIMI
YURTKUR ÇANAKKALE Hava Radar Mevzi Komutanlığı Fırat Üniversitesi Bolu Valiliği KOSGEB T.B.M.M. TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) DİĞER KURUMLARLA DENEYİM PAYLAŞIMI

20 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖDÜL SÜRECİ
MEB TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖDÜL SÜRECİ

21 TKY çalışmalarına yönelik olarak, gerek Bakanlığımızca, gerek üniversitelerce yapılan değerlendirmelerde TKY uygulamalarıyla ilgili ödüllendirmenin olmayışı bir eksiklik olarak tespit edilmiştir.

22 Ayrıca kamu kurumlarında bireysel düzeyde değerlendirme ve bu değerlendirmeye dayalı bir ödüllendirme sistemi mevcut olmasına rağmen, takım çalışmaları ile kurum performansının değerlendirilip ödüllendirildiği bir sistem bulunmamakta idi. Yeni yönetim yaklaşımlarında, birey performansının ölçülmesi yanında, takım çalışmalarının ve kurum performansının izlenmesi ve değerlendirilmesinin önemi vurgulanmaktadır.

23 Bu amaçla hazırlanarak (Ocak 2005 tarih ve sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan) yürürlüğe konulan ödül yönergesi ile eğitimde kalite çalışmalarında ödüllendirme, eksikliğinin giderilmesinin yanında, ekip ve kurum performansının değerlendirilmesi de mümkün hale gelmiştir. Böylelikle; bireysel performansın yanında Kurum ve Ekip performansının da ölçülmesi; kamu kurum ve kuruluşlarında ilk kez Millî Eğitim Bakanlığı TKY Uygulamaları Ödül Süreci ile başlatılmıştır.

24 TKY Uygulamaları Ödül başvurularını değerlendirecek 245 personelin katıldığı “Değerlendirici Eğitimleri” yapılmıştır. “TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi” çerçevesinde, değerlendirme kriterlerinin esas alınacağı “Eğitimde Kalite Ödülü El Kitabı” hazırlanmıştır. Eğitimde Kalite Ödülü El Kitabı web sayfamızda yayımlanmıştır.

25 Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Yılın Ekibi Ödülü AŞAMALAR 1.İlçe 2.İl
ÖDÜL SÜRECİ TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi kapsamında iki kategoride oluşan üç aşamalı bir değerlendirme yapılmaktadır. ÖDÜL KATEGORİLERİ Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Yılın Ekibi Ödülü AŞAMALAR 1.İlçe 2.İl 3.Bakanlık

26 ÖDÜLE BAŞVURU Ödül için okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak; yılın kaliteli ekibi kategorisinde 15 sayfayı, yılın kaliteli okulu/kurumu kategorisinde ise 40 sayfayı geçmeyecek şekilde, hazırlayacakları raporla bağlı bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvururlar.

27 İlçe Milli eğitim Müdürlüğü her iki kategoride ilk üçe giren okul/kurum ve ekipleri belirler ve ödüllendirir. İl düzeyinde ilçede ilk üçe giren okul/kurum ve ekipler değerlendirilerek ilin ilk üçü belirlenir ve ödüllendirilir. İller, her iki kategoride birinci olan okul/kurum ve ekiplerin raporlarını Türkiye geneli değerlendirme için Bakanlığa gönderir.

28 Bakanlık, raporlar üzerinden yapacağı değerlendirmede her iki kategori için ilk 10’a giren okul/kurum ve ekipleri belirler. Belirlenen bu okul/kurumlar yerinde ziyaret (saha ziyaretleri) edilerek tekrar değerlendirilerek her iki kategoride ilk 3’ giren okul/kurumlar belirlenir. Her iki kategoride ilk 3’ giren okul/kurum ve ekiplerin birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri Paylaşım Toplantısında verilmektedir. Bunların dışında yanı saha ziyaretine kalan her iki kategorideki okul/kurumlara da teşvik ödülleri verilmektedir.

29 ÖDÜL (Bakanlıkça yapılan değerlendirmede); 1) Yılın Kaliteli Okulu/kurumu kategorisinde; (a) Birinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Birincilik Ödülü, Birincilik Beratı (Ek-5), Plaket ve Özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Takdir Belgesi, (b) İkinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu İkincilik Ödülü, İkincilik Beratı (Ek-5), Plaket ve Özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Takdir Belgesi,

30 (c) Üçüncüye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Üçüncülük Ödülü, Üçüncülük Beratı (Ek-5), Plaket ve Özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Takdir Belgesi (d) Son değerlendirmeye kalan diğer okul/kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü ve Özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Teşekkür Belgesi

31 2). Yılın Kaliteli Ekibi Kategorisinde; (a)
2) Yılın Kaliteli Ekibi Kategorisinde; (a) Birinciye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi Birincilik Ödülü ve plaket, ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi, (b) İkinciye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi İkincilik Ödülü ve plaket, ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi, (c) Üçüncüye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi Üçüncülük Ödülü ve plaket, ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi, (d) Son değerlendirmeye kalan diğer okullara/kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü, ekip üyelerine Teşekkür Belgesi verilir.

32 İl ve ilçeler ise yaptıkları değerlendirme sonucunda dereceye giren okul/kurum ve ekiplere verecekleri ödüllü kendileri belirlemektedir. Ödüller manevi anlamda olsa da imkanlar ölçüsünde farklı ödüller vermek de söz konusu olabilmektedir.

33 EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MEB DEĞERLENDİRME SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
1. Adım: Eğitimde Kalite Ödülü Başvuru Raporlarının Bakanlığa Gönderilmesi 2. Adım: Bakanlık Değerlendiricilerinin belirlenmesi 3. Adım: Bakanlık Değerlendirici Ekibin Eğitilmesi 4. Adım: Rapor Değerlendirme Çalışmalarının Planlanması 5. Adım: Bireysel Değerlendirme 6. Adım: Bireysel Değerlendirme Sonuçlarının Sekreterya’ya Teslimi 7. Adım: Ödül Başvuru Raporlarının Değerlendirilmesi 8. Adım: Uzlaşım Toplantısı 9. Adım: “Okul/Kurum” ve “Ekip” Kategorilerinde İlk 10’a Girenlerin Belirlenmesi 10. Adım: İlk 10’a Giren Okul/Kurum ve Ekiplerin Açıklanması 11. Adım: Saha Ziyaretine Gidecek Ekip Liderleri ve Üyelerinin Belirlenmesi 12. Adım: Saha Ziyaretinde Görüşüleceklerin Belirlenmesi 13. Adım: Saha Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi 14. Adım: Saha Ziyareti Değerlendirme Raporlarının Sekreterya’ya Teslimi 15. Adım: Saha Ziyareti Raporlarının İncelenmesi, Dereceye Girenlerin Belirlenmesi 16. Adım: Ödül Törenine Katılacaklara Gerekli Duyurunun Yapılması 17. Adım: Ödül Alacak Okul/Kurum Temsilcilerinin Ankara’da Misafir Edilmesi 18. Adım: TKY Uygulamaları Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni

34 Eğitim Kurumlarında TKYö Uygulamaları
Paylaşım Toplantısı ve Ödül Törenleri 1. Paylaşım Toplantısı 28 Ağustos 2003 tarihinde MEB Şura Salonunda, (TKY Ödül Yönergesinden önce) 2. Paylaşım Toplantısı 14 Haziran 2006 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde, 3. Paylaşım Toplantısı 13 Haziran 2007 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde, 4. Paylaşım Toplantısı 10 Haziran 2008 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde, 5. Paylaşım Toplantısı 17 Haziran 2009 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirilmiştir.

35 2005-2006 Öğretim Yılında BAKANLIĞIMIZA; OKUL/KURUM KATEGORİSİNDE 52,
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Öğretim Yılında BAKANLIĞIMIZA; OKUL/KURUM KATEGORİSİNDE 52, EKİP KATEGORİSİNDE , OLMAK ÜZERE TOPLAM ÖDÜL BAŞVURU RAPORU GELMİŞTİR.

36 2006 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 2006 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Tophane Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Aydınlıkevler Ticaret Meslek ve Anadolu İletişim Meslek Lisesi Keçiören/ANKARA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (İki okul arasında paylaşılmıştır) Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi BALIKESİR Av. Mail Büyükerman Anaokulu ESKİŞEHİR

37 YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 2006 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ Akçalı İlköğretim okulu BARTIN Tekstil Anadolu Teknik ve Tekstil Meslek Lisesi Zeytinburnu/İSTANBUL Anadolu Öğretmen Lisesi KAHRAMANMARAŞ Seka İlköğretim Okulu KOCAELİ Rehberlik Araştırma Merkezi RİZE Kamil Korkmaz Zafer İlköğretim Okulu TEKİRDAĞ 37

38 2006 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİ
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 2006 YILI YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Özel Gökkuşağı Koleji Bahçelievler /İSTANBUL İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Mazhar Zorlu Anadolu Teknik ve Plastik Endüstri Meslek Lisesi Bornova/İZMİR ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (İki okul arasında paylaşılmıştır) Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz İlköğretim Okulu Meriç/EDİRNE Mehmet Öngel İlköğretim Okulu Havza/SAMSUN 38

39 YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİ
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 2006 YILI YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ Gülveren Lisesi ANKARA Zafer Anaokulu ANTALYA Anadolu Seramik Meslek Lisesi ve Meslek Lisesi Bozüyük/BİLECİK Deşdemir Ayşe Başar İlköğretim Okulu Bekilli /DENİZLİ Halitpaşa İlköğretim Okulu Sarıkamış/KARS Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi Milas /MUĞLA Anadolu Teknik, Teknik lise ve Endüstri Meslek Lisesi TOKAT Sandallar İlköğretim Okulu Çaycuma/ZONGULDAK

40 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ.
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Öğretim Yılında BAKANLIĞIMIZA; OKUL/KURUM KATEGORİSİNDE 61, EKİP KATEGORİSİNDE , OLMAK ÜZERE TOPLAM ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ. 2006 Yılına Göre Artış % 18

41 2007 YILI DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 2007 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ŞANLIURFA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (İki okul arasında paylaşılmıştır) Ayten Çağıran Anaokulu ANTALYA Vehbi Koç İlköğretim Okulu İnegöl / BURSA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Nuh Çimento İlköğretim Okulu KOCAELİ Özel Altınyıldız İlköğretim Okulu NEVŞEHİR 41

42 YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ Aydın Fen Lisesi AYDIN Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlköğretim Okulu BALIKESİR Kocareis İlköğretim Okulu BARTIN İbni Sina İlköğretim Okulu İSTANBUL/Kartal Öğretmen Kenan Gamsız İlköğretim Okulu İZMİR/Karşıyaka Linyit İlköğretim Okulu KÜTAHYA Rehberlik ve Araştırma Merkezi RİZE Tekirdağ Anadolu Lisesi TEKİRDAĞ 42

43 2007 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 2007 YILI YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Göztepe Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi İZMİR İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Ç. Yaşam Zekavet Behçet Gürcan İlköğretim Okulu TOKAT / Turhal ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (İki okul arasında paylaşılmıştır) Mollakendi İlköğretim Okulu ELAZIĞ Ovaakça Şarık Tara An. Tek. Lise, Tek. Lise ve End. Mes. Lisesi BURSA/Osmangazi 43

44 YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ Fatih İlköğretim Okulu AMASYA İstiklal İlköğretim Okulu BARTIN Özlem Kayalı İlköğretim Okulu ÇANAKKALE İsmetpaşa İlköğretim Okulu DİYARBAKIR Bulancak An. Tek. Lise-An. Mes. L.-Mes. L. ve End. Mes. Lisesi GİRESUN Kadırga Anadolu Meslek Lisesi ve Teknik Lise ve End. Mes. L. İSTANBUL Özel Altınyıldız İlköğretim Okulu NEVŞEHİR İrfan Macar İlköğretim Okulu TEKİRDAĞ 44

45 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ.
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Öğretim Yılında BAKANLIĞIMIZA; OKUL/KURUM KATEGORİSİNDE 59, EKİP KATEGORİSİNDE +66 OLMAK ÜZERE TOPLAM 125 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ.

46 2008 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Bursa Anadolu Lisesi BURSA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (üç okul arasında paylaşılmıştır) Özel Sanko Okulları GAZİANTEP Mehmet Ali Lahur Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Karşıyaka/ İZMİR Erenköy İlköğretim Okulu Kadıköy / İSTANBUL ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (üç okul ve bir kurum arasında paylaşılmıştır) Gülveren Lisesi Mamak / ANKARA Atatürk İlköğretim Okulu ANTALYA 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu KOCAELİ Tokat Öğretmenevi TOKAT

47 YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ 24 Eylül Anaokulu AFYON / Bolvadin Hazım Kulak Anadolu Lisesi AKSARAY 30 Ağustos İlköğretim Okulu ESKİŞEHİR Namık Kemal İlköğretim Okulu KIRIKKALE 9 Mart İlköğretim Okulu RİZE / Çayeli Tekirdağ Anadolu LiseTeknik Lisesi ve Endüstrisi TEKİRDAĞ İMKB Anadolu Meslek Lisesi ZONGULDAK/Alaplı 47 47

48 2008 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi Altındağ / ANKARA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (üç okul arasında paylaşılmıştır) Özel Serhat İlköğretim Okulu EDİRNE Süleyman Demirel Fen Lisesi ISPARTA Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Karşıyaka / İZMİR ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır) Hasan Güçlü Ticaret Meslek Lisesi Serik / ANTALYA Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi BARTIN Çağdaş Yaşam Kız YİBO HAKKARİ İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi TOKAT

49 YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ Karamanlı Lisesi BURDUR Hürriyet Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA / Osmangazi 75. Yıl Merkez İMKB YİBO ELAZIĞ Şehit Kamil Türkan Mehmet Akcan İlköğretim Okulu GAZİANTEP Hüseyin Kahya YİBO KIRIKKALE İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi KOCAELİ / Gölcük Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ŞANLIURFA Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ZONGULDAK/Ereğli 49

50 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ.
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Öğretim Yılında BAKANLIĞIMIZA; OKUL/KURUM KATEGORİSİNDE 56, EKİP KATEGORİSİNDE +58 OLMAK ÜZERE TOPLAM 114 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ.

51 2009 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (üç okul arasında paylaşılmıştır) Merkez Fatih İlköğretim Okulu AMASYA Mesleki Eğitim Merkezi İZMİR / Bornova Tekirdağ Anadolu Lisesi TEKİRDAĞ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır) 24 Eylül Anaokulu AFYONKARAHİSAR / Bolvadin Hazım Kulak Anadolu Lisesi AKSARAY Anadolu Teknik - Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi MERSİN / Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi RİZE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (altı okul ve bir kurum arasında paylaşılmıştır) Merkez İlköğretim Okulu ANTALYA / Kemer Gazipaşa İlköğretim Okulu BURSA / İnegöl Orhangazi İlköğretim Okulu ESKİŞEHİR Merkez Mavikent İlköğretim Okulu ISPARTA Vali Erol Çakır Ticaret Meslek Lisesi İSTANBUL / Kartal Tokat Bilim ve Sanat Merkezi TOKAT

52 YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim ANKARA / Gölbaşı Cumhuriyet İlköğretim Okulu BARTIN Atatürk İlköğretim Okulu ÇORUM / Laçin Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi Lisesi ERZİNCAN Özel Gençlik İlköğretim Okulu KONYA Şehit Kemal Özalper Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi MALATYA 52 52

53 2009 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (üç okul arasında paylaşılmıştır) Esendere İlköğretim Okulu ADIYAMAN / Kâhta İpek Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi BURSA Merkez 75. Yıl İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ELAZIĞ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (altı okul arasında paylaşılmıştır) Merkez Ticaret Meslek Lisesi ve Adalet Meslek Lisesi ANTALYA İzmir Kız Lisesi İZMİR Özel Altınyıldız İlköğretim Okulu NEVŞEHİR Hüseyin Okan Merzeci Lisesi MERSİN / Toroslar ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Anadolu Meslek Gıda Teknolojisi Pastacılık Meslek Lisesi ANKARA / Mamak Köksal Toptan Lisesi BARTIN Kırık İlköğretim Okulu DÜZCE / Yığılca Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu EDİRNE Gazi Osman Paşa Lisesi TOKAT Anadolu Meslek ve Meslek ZONGULDAK / Ereğli

54 YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BİLECİK / Bozüyük Mehmet Yıldız İlköğretim Okulu BURDUR Şehit Öğretmen Ahmet Onay İlköğretim Okulu İSTANBUL / Ümraniye Mehmet Emin Bitlis İlköğretim Okulu İlköğretim Okulu MALATYA T.B.M.M. 85.Yıl Çok Programlı Lisesi MANİSA Alparslan YİBO MUŞ Doğuş Çay İlköğretim Okulu RİZE Bereket YİBO SAMSUN / Salıpazarı Tekirdağ Anadolu Lisesi TEKİRDAĞ 54

55 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
TÜRKİYE GENELİNDE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL BAŞVURU RAPORU SAYISI: 1.537 ÖĞRETİM YILI ÖDÜL BAŞVURU RAPORU SAYISI: 3.131 ÖĞRETİM YILI ÖDÜL BAŞVURU RAPORU SAYISI: 3.663 ÖĞRETİM YILI ÖDÜL BAŞVURU RAPORU SAYISI: 2.824 OLMAK ÜZERE 4 YIL SONUNDA BAŞVURU GERÇEKLEŞTİ.

56 2009-2010 ÖĞRETİM YILI EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ TAKVİMİ
20 Kasım Raporların İlçe Kalite Kurulu’na Teslimi 18 Aralık İlçe’de her iki kategoride ilk üçe giren raporların İl’e teslimi 12 Şubat Her iki kategoride il birincisi olan raporların Bakanlığa teslimi 15 Şubat -26 Mart Bakanlık Değerlendirmesi 02 Nisan Saha Ziyaretine Kalanların Açıklanması Nisan - Mayıs Saha Ziyaretlerinin Yapılması 31 Mayıs Finale Kalanların Açıklanması Haziran Eğitimde Kalite yönetimi Uygulamaları 6. Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni’in yapılması

57 TKY FELSEFESİ VE TEMEL İLKELERİ

58 YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ
YÖNETİMİN TANITIMI YÖNETİM BİR SÜREÇTİR VE BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN FAALİYETLER VE DAVRANIŞLAR DİZİSİ OLARAK DEVAM EDER. YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ Yönetimin birinci özelliği; Amaç birliğinin olmasıdır: Amaçların varolmadığı ya da bunları gerçekleştirmenin söz konusu olmadığı durumlarda yönetim anlamını yitirir.

59 Yönetimin ikinci özelliği; kendisini oluşturan kişilerin davranışlarından, çalışma eylemlerinden oluşan bir beşeri eylem olmasıdır. Yönetimin üçüncü özelliği; bir araya gelen kişiler arasında işbirliğinin olmasıdır. Ayrıca bu işbirliğinin de rasyonellik, işbölümü ve uzlaşım, otorite ve koordinasyon ile bütünleştirilmiş olması gereklidir. Yönetim NİTELİK açısından ele alındığında; Karar Verme, Uygulama ve Değerlendirme aşamalarından, İŞLEVSEL olarak düşünüldüğünde ise; Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon ve Değerlendirme öğelerinden oluşmaktadır.

60 KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ (UYGULAMA)
KARAR VERME NİTELİK İŞLEV GERİ BİLDİRİM YÖNELTME DEĞERLENDİRME PLANLAMA ÖRGÜTLEME KOORDİNASYON TASARIM + E Y L E M KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ (UYGULAMA) = YÖNETİM

61 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI
1. PLANLAMA : Bir amacın gerçekleştirilmesi için, nelerin, nasıl, neden, ne zaman, ne ile ve kim tarafından yapılacağının önceden kararlaştırılarak bir hareket tarzının belirlenmesi olarak tanımlanabilir. 2.ÖRGÜTLEME: Bir kuruluşun amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan yer, araç-gereç ve personelin sağlanması, bunların belli bir sistem dahilinde bir araya getirilmesi ve kişiler ile birimler arasında görev ve yetki dağılımının yapılması olarak tanımlanabilir. 3.YÖNELTME: Emir-kumanda etme, karar verme, yönlendirme, vs. anlamlarına da gelebilen yöneltme, genel olarak örgütün amaçları doğrultusunda personeli ve diğer kaynakları sevk ve idare etme anlamına gelir.

62 4. KOORDİNASYON: Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesinin sağlanması; veya yönetimle ilgili birimlerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için aynı konuda çalışan diğer kuruluşlarla ve birimlerle işbirliği yapmaları şeklinde tanımlanır. 5. DEĞERLENDİRME: Yönetiminin amaçları doğrultusunda planlanan ve yapılması istenen faaliyetlerin yapılıp yapılmadığını, yapılmış ise ne kadar doğru, etkin ve verimli yapıldığını, yapılmamış ise neden yapılmadığını kontrol etmek olarak tanımlanabilir.

63 DEĞİŞİM Yaşadığımız toplumda her alanda bir değişimin olduğu gözlenmektedir. Bu alanlara örnek vermek gerekirse Dünyada yaşanan hızlı değişim ve rekabet, toplumların sürekli öğrenen, öğrendiğini paylaşarak sinerji yaratan, bilginin çok çabuk eskidiğini bilerek yeni bilgiler üreten bireylere ve kurumlara gereksinimini artırmıştır..

64 DEĞİŞİM Yaşadığımız toplumda her alanda bir değişimin olduğu gözlenmektedir. Bu alanlara örnek vermek gerekirse

65 DEĞİŞİMİN YAŞANDIĞI ALANLAR
İnsan ve toplum davranışlarında değişim Çalışma hayatında değişim Yönetim anlayışında değişim Ticarette değişim Pazar anlayışında değişim Toplum bilincinde değişim

66 YÖNETİM ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM
Değişim alanları hepsi önemlidir.Ancak bizim açımızdan daha fazla üzerinde durulması gereken konu “Yönetim anlayışında yaşanan değişim” olacaktır.

67 Güçlü bir yapı/sistem/teknik üzerine inşa edilen;
“Önce insan” anlayışıyla şekillenen, Müşteri odaklı, Süreçlerle yönetilen, Verilere dayanan Çağdaş bir yönetim anlayışını gündeme getirdi

68 D E Ğ İ Ş İ M İ N SONUÇLARI İlginç ve heyecan vericidir.
Örgüt mensupları ve müşterilerine yeni fırsat ve imkanlar getirir. Personelin profesyonel gelişimini hızlandırır. Günlük uygulamaların akademik olarak gözden geçirilmesine imkan verir. Güven ortamı oluşturur. Personele bireysel gelişim imkanı sağlar. İlgi ve dikkat artırır

69 Değişime Açık Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;
Başka düşünceler var mı? Bize uygun seçenekleri kontrol edelim, Daha önce hangi bilgileri alabiliriz? Eğer olmazsa, Nasıl geliştirebiliriz? Başka kim katkıda bulunabilir? Neden hep böyle yapıyoruz? Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin? Daha başka nasıl yapalım? ... Konuda yardıma ihtiyacım var. Teşekkür ederim, güzel fikir...

70 Değişime Kapalı Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;
Daha önce denedik olmadı, Çok zaman alır, Çok masraflı olur, Yeni sistemler gerekir, Bunu buruda yapamazsın, bizim tarzımız değil Doğru olabilir ama... O konuda bir yazı yaz, Belki sonra, Bütçemiz buna imkan vermiyor, Şu anda zamanımız yok, çok işimiz var, Eski köye yeni adet mi getireceksiniz? Biz böyle iyiyiz.

71 ABD’de Çalışma Hayatındaki Gelişmeler
(Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı) YILLAR Tarım % % % % % 3 Üretim % % % % % 15 Hizmet % % % % % 15 Bilgi % % % % % 67 Kaynak: İlhan Fındıkçı, Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme, 1996

72 ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir.

73 TKY’NİN DOĞUŞU VE TARİHİ SÜRECİ

74 KALİTENİN ÖNCÜLERİ VE ÖĞRETİLERİ
Kalite ile ilgili ilk kayıtlar M.Ö yılına kadar uzanır. Ünlü Hammurabi Kanunlarının 229. maddesinde şu hükme yer verilmiştir: “Eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp ev sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa o inşaat ustasının başı uçurulur.”

75 Fenikelilerde de oldukça etkili yaptırım yolları
olduğu anlaşılıyor: “Fenikeli bir denetçi, kalite standartlarına bir aykırılık gördüğünde bunun tekrarlanmamasını kesinlikle önlemek için kusurlu malı imal edenin elini kesme yetkisine sahiptir.”

76 Kalkınmanın temel taşlarında biri olan standardın önemini yüzyıllar önce Türkler tarafından kavrandığının belgesi olan 1502 tarihli ve zamanın padişahı II. Beyazıt Han tarafından çıkarılan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’da bugünkü anlamda boyama, ambalaj, kalite gibi esaslar ile ceza hükümlerine yer verilmiştir. Bütün bu örnekler kalitenin kavram olarak değil fakat bir yaklaşım olarak yüzyıllardır bilindiği ve bir şekilde toplumsal hayata yansıdığını göstermektedir .”

77 TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ
Muayene Düzeltme Verimlilik - Bilimsel Yönetim - Uzmanlaşma - İşçi = Makine -İstatistiksel Kalite Kontrol (İ.K.K.) -Sürekli İyileştirme (P-U-K-Ö) -Kalite Yönetimi 1900 F.W.Taylor W.A. Shewhart 1950 W.E. Deming

78 Japonya’da Toplam Kalite Bilinci Kalite Planlama 1950 W.E.Deming
ÖNLEME İnsana Yatırım Katılımcı Yönetim Müşteri Odaklılık Liderlik Japonya’da Toplam Kalite Bilinci 1950 W.E.Deming J.M. Juran Crosby Feigenbaum Ishikawa Shingo Akao Taguchi

79 Beş Yıl İçinde Dünya’yı
TKY ÖNCÜSÜ Eğer Beni Dinlerseniz Beş Yıl İçinde Dünya’yı Yakalayabilirsiniz, Eğer Dinlemeye Devam Ederseniz Dünya Sizi Yakalamak İçin Çok Uğraşır Dr. Edwards DEMING 1951

80 Toplam Kalite Yönetimi
Çağdaş bir yönetim düşüncesi. TKY felsefe ve ilkeler bütünü olma yanında, uygulama araçlarıyla bir yönetim biçimidir. GENEL AMAÇLARI Savurganlığın Önlenmesi, Verimliliğin Artırılması, Kalitenin Artırılması, Maliyetin Düşürülmesi, İşlem Zamanlarının Kısaltılması, Sürekli İyileşme ve Gelişmenin Sağlanması.

81 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR ?
Toplam Kalite Yönetimi (TKY); her kademedeki personelin bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesini, yönetimde katılımcılığın sağlanmasını, personelin iş (görev) tanımına uygun olarak çalıştırılmasını, birim içi koordinasyonun sağlanması ile çalışanlar arasında güvene dayalı bir iş ortamının oluşturulmasını hedefleyen BİR YÖNETİM FELSEFESİDİR.

82 TOPLUM MEB OKULLAR Aileler Öğrenci
Toplam kalite yönetimi sosyal paydaşların dengeli mutluluğunu hedefler. MEB OKULLAR TOPLUM Öğrenci Eğitim çalışanları ÜNİVERSİTELER Önceki okullar Tedarikçiler (ulaşım, gıda, vs.) Aileler İşverenler Rakip okullar

83 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YERALAN “TOPLAM” KELİMESİ
İFADESİNDE YERALAN “TOPLAM” KELİMESİ ÜRÜNDE FİKİR ALANINDA YÖNETİMİN HER ALANINDA HİZMETTE KALİTE İLETİŞİMDE

84 Toplam Kalite Yönetimi,
Gönülleri kazanmaktır. İdeali yakalamaktır. Çalışana örnek olmaktır. “Önce insan” demektir. İnsandaki bireysel dönüşümü gerçekleştirmektir. Çalışanı motive etmektir. TKY’de bireysel olarak başlamak ilk şarttır. Z. CAFOĞLU

85 Toplam Kalite Yönetimi;
İnsanı vizyon sahibi yapar. Çalışanın ayrı dünyasını kurmasına fırsat verir. Stratejik düşünme gerektirir. Güven kazandırır. Ufkunuzu değiştirir. Külfet değil, güç getirir. Z. CAFOĞLU

86 KALİTE NEDİR ? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN)
Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur (P.B.CROSBY) Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır (TS 9005-ISO 8402) Kalite, müşteri memnuniyetidir. Kalite, bir hayat felsefesidir. Kalite, bir yaşam tarzıdır.

87 Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir
Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir. Bu saygı üç seviyede gerçekleşir : Kurum dışında vatandaşlara saygı, Kurum içinde, herkesin geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine yaptığı katkıya saygı Çalışma grupları içinde, işgörenlerin yararlı faaliyetlerinden dolayı kendi kendilerine saygı.

88 İnsanlık tarihi kadar eski olan kalitenin birçok tanımı yapılmaktadır.
TKY içinde yer alan kalite kavramının öncelikle incelenmesi gerekmektedir. İnsanlık tarihi kadar eski olan kalitenin birçok tanımı yapılmaktadır. Kalitenin klasik tanımı “standartlara uygunluktur”, ancak bu tanım bugün yeterli olmayıp kalite, “müşteri ihtiyaçlarına uygunluk” olarak düşünülmektedir (Kavrakoğlu 1996 s:47) .

89 Kalite kavramının birbirini tamamlayan çeşitli tanımları da yapılabilir. (Akgül 1999, s: 37):
Kalite, mutlu vatandaştır. Kalite, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve makul beklentilerinin karşılanmasıdır. Kalite rekabet gücünün yükseltilmesidir. Kalite verimliliğe giden, maliyeti en fazla etkileyen fakat en az yatırım gerektiren bir yoldur. Kalite, daimi bir iyileştirme sürecidir.

90 Kalite tanımlarında görülen bu çeşitlilik kalitenin bir
göreceli kavram olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Üretilen mal ya da hizmete ve bunları kullanan hedef kitlenin gereksinimlerine göre, uygun olan bir kalite tanımının ifade edilmesi gerekmektedir.

91 KURUMDA KALİTE Kurum boyutunda kaliteye bakacak olursak
daha farklı anlamlar yüklememiz mümkündür. Akgül’e (1999, s: 37) göre; 1.Farklı bir yaklaşımla kalite bir hayat felsefesi, 2. Bir yaşam tarzı, 3. İsrafın önlenmesi, 4. Daimi iyileştirme süreci olarak görülmektedir.

92 Ayrıca bir kurumda kaliteyi sağlaya-bilmek için;
insan gücü materyal, makine, yöntemden oluşan dört unsurun mükemmel olarak işlemesi gerekmektedir (Cafoğlu. 1996, s:10).

93 Kalite denildiği zaman genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ürün kalitesi esasen sonuçtur. Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları : Liderlik Kalitesi Yönetim Kalitesi İnsan Kalitesi Sistem Kalitesi Süreç Kalitesi Donanım Kalitesi İş Kalitesi Hizmet Kalitesi İletişim Kalitesi Hedeflerin Kalitesi

94 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE
TEMEL KAVRAMLAR

95 TKY İLE İLİŞKİLİ YENİ KAVRAMLAR
VİZYON: Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir. Örgüte ilişkin düşlenen bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilmedir. Gerçekleri, rüyaları, fırsatları kurgulayarak gelecek yaratabilmek, riske girebilmektir.

96 VİZYON Vizyon, kendi geleceğini yaratmaktır. İnsan, düşünce ve eylemleriyle kendi geleceğini biçimlendirebileceğine, inandığında vizyon bir güç kazanır. Vizyon gelecekle ilgili “tahminler yapmak değil, kararlar almaktır”. Vizyon, gerçekliği yeniden kurgulamaktır. Vizyon, somut bir gelecek görüntüsüdür; gerçekleşmesini görebileceğimiz kadar yakın, ancak yeni bir gerçek için yapılanmanın hayranlığını uyandıracak kadar da uzaktır.

97 YÖDGED’İN VİZYONU Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yönetim anlayışını eğitim sistemine ve eğitim kurumlarına taşıyan örnek ve önder bir birim olmak.

98 AKILLI YÖN TUTMAK (Vizyonsuzluğa örnek)
“HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.” Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895 “ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR.” Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899 “DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ” T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943 “ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR.” Popular Science Dergisi, 1950 “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977 Alıntı: ERDEMİR Kalite ve Teknoloji Baş Müdürlüğü sunusu

99 Örgütün varoluş amacı doğrultusunda üslendiği rol.
MİSYON: Örgütün varoluş amacı doğrultusunda üslendiği rol.

100 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MİSYONU
1) Bakanlığımız personel istihdam politikasını belirlemek ve personel sisteminin sürekli geliştirmesiyle ilgili olarak makama tekliflerde bulunmak, 2) Teşkilat ve Kadro hizmetlerini yürütmek, 3) Bakanlık personelinin atama,özlük,disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri düzenlemek ve yürütmek, yönetici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği yapmak,

101 YÖDGED’İN MİSYONU MEB Merkez ve Taşra örgütü yönetiminde etkinlik ve verimliliği sağlamak, kaliteyi artırmak için yöneticilere yönelik inceleme, araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmeti vererek yönetimi sürekli değerlendirmek ve geliştirme faaliyetlerini sürekli kılmaktır.

102 EMPATİ: Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmek.

103 EMPATİK OLMAYAN DAVRANIŞ VE ANLAYIŞ
BAŞKASI BEN Bir işi uzun sürede yapıyorsa, yavaştır. Uzun sürede yapıyorsam, titizimdir. Bir işi yapmıyorsa, tembeldir. Yapmıyorsam, meşgulümdür. Bir şeyi söylenmeden yapıyorsa, sınırlarını aşmıştır. Yapıyorsam, bu inisiyatif kullanmaktır. Bir görgü kuralını çiğniyorsa, kabadır. Çiğniyorsam, kendime özgü biriyimdir. Öne geçerse, bu kuralları ihlal etmektir. Başarırsam, bu sıkı çalışmanın ürünüdür.

104 İlke ve Değerler: Kuruluşta çalışanların davranış biçimlerini tanımlayan ve tüm iş ilişkilerinin üzerine dayandırıldığı anlayış ve beklentileri ifade eder

105 YÖDGED’İN DEĞERLERİ YÖDGED; Hayatta ne istediğini bilenlerin,
Değişmeyi ve gelişmeyi hedefleyenlerin, Düşlerini gerçekleştirmeyi inanç haline getirenlerin, Ekip ruhu ile çalışanların, Ortak aklı kullananların, Öğrenen birey öğrenen organizasyon felsefesini benimseyenlerin, Performans değerlendirmesini objektif olarak yapanların, Objektiflik ilkesi ile hareket edenlerin, Yapılan her iyi işi takdir etmeyi bilenlerin, İş üretmeyi alışkanlık haline getirenlerin, Kaynakları etkili ve verimli kullananların, Kaliteyi ön planda tutanların Çalıştığı yerdir.

106 YÖDGED; Yerinde sayanların, Mevcutla yetinenlerin, Soru sormayanların, Günü kurtaranların, Kendini aşamayanların, Kendisi ile hesaplaşmayanların, Takım halinde çalışmayı başarının sırrı olarak görmeyenlerin, İlerlemeyi, gelişmeyi kendisine ilke edinmeyenlerin Çalıştığı yer değildir.

107 SİNERJİ: Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük olarak ortaya çıkan enerjiye sinerji denir. Takım çalışması sinerjiyi ortaya çıkarır. SIFIR HATA: Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamak ve “işi ilk seferde doğru olarak yapma” düşüncesine dayanır.

108 HEDEFLER: Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetler.
TOPLUMA ETKİ: Ürün ve hizmet kalitesiyle yaşam kalitesi arasında kurulan ilişkidir.

109 TKY’NİN TEMEL İLKELERİ

110 TKY ile ilgili belirlenen ilkeleri genel olarak;
Liderlik, Müşteri memnuniyeti, Sürekli gelişme (kaizen), Verilerle yönetim, Herkesin katılımı, Takım çalışması, Öğrenen birey ve öğrenen organizasyon oluşumunu ve ortamını sağlama şeklinde toparlamak mümkündür.

111 LİDERLİK

112 Liderlik ile yöneticilik eş anlamlı kelimeler değildir.
Toplam Kalite Yönetimi, yöneticilerin çalışanlarına liderlik yapmasını beklemektedir. Liderlik ile yöneticilik eş anlamlı kelimeler değildir. LİDER YÖNETİCİNİN ÖZELİKLERİ; Yönetimde antrenör rolünü üstlenen, Astlarını geliştirmek için gayret gösteren,onları motive eden, Karar verirken astlarının görüşünü alan ve verilere dayanarak karar veren

113 Doğru elemanlarla ekip kuran,
İnsani değerleri koruyan ve içinde yaşadığı toplumla ilişkilerinde samımı olan, çevresine güven veren, Öğrenen ve öğrenmeyi alışkanlık haline getiren, İnsanları yöneten değil insanlarla yöneten Sesli düşünme ortamı yaratan, Alternatif düşünmeyi teşvik eden, Vizyon sahibi,gelişmeye açık v.b. niteliklere sahip kişiler akla gelmelidir.

114 Paylaşılmış bir görev anlayışı ve vizyon yaratır,
Karşılıklı etkileşimci bir örgüt tasarlar İnsanlar arasındaki etkileşimi sağlar, Çalışanları yetkilendirir, Öğrenen bir örgüt iklimi oluşturur, Sorun çözmede kararlı davranır, Örgütsel gelişme için strateji çizer ve bunu tartışır.

115 "Kurumun gelişmesinde temel görev üst yönetimin liderliğidir."
YÖNETİMDE LİDERLİK "Kurumun gelişmesinde temel görev üst yönetimin liderliğidir." “HATALARIN %80’DEN FAZLASI YÖNETİMDEN KAYNAKLANIR .” “HATALARIN %98’ i YÖNETİMDEN KAYNAKLANIR .”

116 MÜŞTERİ ODAKLILIK

117 TKY’de ürün veya hizmetten yararlananlar odak noktadadır
TKY’de ürün veya hizmetten yararlananlar odak noktadadır. Müşteri isteklerinin tatmini ve mutlu kılınması, ürün ve hizmetin onların isteklerine göre gerçekleştirilmesi temel prensiptir. Müşterinin istek ve beklentilerini bilmek ona yakın olmakla mümkün olacaktır. TKY’de iki tür müşteri kavramı vardır: 1-İç müşteri 2-Dış müşteri

118 Herhangi Bir Kişi veya Kuruluşun Uğraştığı
MÜŞTERİ KAVRAMI Herhangi Bir Kişi veya Kuruluşun Uğraştığı Faaliyetlerin Sonucunu Kullanandır KURUM İÇİNDE : Bir sonraki departman veya proses. Kurumda çalışan her eleman kurumun iç müşterisi konumundadır.Bu durum doğal olarak bir çalışanın ürettiği mal veya hizmeti kullanan bir başka elamanı müşteri olarak görmesidir. HİZMETTEN YARARLANAN SÜREÇ A SÜREÇ B KURUM DIŞINDA : Ürünü ve hizmeti kullanan kişidir. Üretilen mal veya hizmetleri kullanan veya tüketenlerdir.

119 MÜŞTERİ Kurumun var oluş nedenidir. Her kurumun (işletme, vakıf, dernek, teşkilat, klüp) bir müşteri grubu vardır. Hepsinin hizmet ettiği, hizmetlerini sunduğu birileri vardır, çünkü böyle bir grup yoksa, o kurum da yok demektir.

120 MÜŞTERİ - DÜN Mal ve Hizmete Aç Fazla Beklentisi Olmayan
Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan Fazla Eleştirmeyen

121 MÜŞTERİ - BUGÜN Düşünce ve Davranışları Hızla Değişen
Daha Fazla İstekte Bulunan Daha Fazla Nazlı Olan

122 Müşteri Beklentileri Nelerdir ?
Özel İlgi Üretim ve Hizmette Güvenirlilik Hizmet ve Üretimde Çeşit Zenginliği Mezunları İzleme Makul Fiyat Üstün Kalite Kolaylık Yenilik ve Konfor

123 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Müşteri Memnuniyeti (mm) = f (algılanan kalite (a.k.) - beklenen kalite (b.k.)) . . a) a.k. > b.k. b) a.k. = b.k. . . . . c) a.k. < b.k.

124 HERKESİN KATILIMI

125 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE İNSANLARI YÖNETMEK DEĞİL, İNSANLARLA YÖNETMEKTİR.

126 İNSAN Kuruluşun performansının geliştirmesinde EN ÖNEMLİ FAKTÖR
İNSAN FAKTÖRÜ İNSAN Kuruluşun performansının geliştirmesinde EN ÖNEMLİ FAKTÖR

127 Fiziksel güç + Zihinsel beceri
Grupsal katılım Bireysel katılım

128 TKY’de tam katılımın iki önemli
unsuru bulunmaktadır. Tüm TKY çalışmalarında üst yönetimin liderliği, Takım çalışması ve takım ruhunun teşvik edilmesidir.

129 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME “KAIZEN”

130 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İÇİN GEREKLİLİKLER
1. Mevcut durumu yetersiz bulmak 2. İnsan kaynaklarını geliştirmek 3. Problem çözme tekniklerini yaygın bir biçimde kullanmak 4. Sinerji yaratmak

131 HEDEFLERLE ve VERİLERLE YÖNETİM

132 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
“ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ GELİŞTİREMEZSİNİZ”

133 NELER ÖLÇÜLÜR? MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ
TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİ LİDERLİĞİN ETKİNLİĞİ SÜREÇLERİN PERFORMANSI İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ SONUÇLAR, HEDEFLER MALİYETLER

134 VERİLERLE YÖNETİM: Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır.

135 SÜREÇ YÖNETİMİ

136 SÜREÇ YÖNETİMİ Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok süreçten meydana gelmektedir. Süreç; kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir. Süreç yönetimi aşağıdaki konuları kapsar; 1-Süreçlerin tanımlanması 2-Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi 3-Süreç sahiplerinin belirlenmesi ve 4-Süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi

137 ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM

138 TKY’de esas olan hataları tespit etmek ya da hataları ayıklamak değil hata yapmamayı sağlamaktır.
Planlarda olabilecek aksaklıklara karşı önlemlere yer vererek, Hata kaynaklarının kurutarak, Süreç bazında kontroller yaparak, Yapılan hatalardan dersler çıkararak hataların oluşması engellenebilir.

139 SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ORGANİZASYON

140 EĞİTİM HER YÖNETİCİ; ELEMANLARININ EĞİTİMİNİ, PLANLAMALI
ALMALARINI SAĞLAMALI VERİMLİLİĞİNİ DEĞERLENDİRMELİ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMALI TAZELEME EĞİTİMLERİNİ DE UNUTMAMALIDIR.

141 Öğrenen organizasyon;
bireylerin öğrenmesine ortam yaratan bireylerin öğrenmesinden yararlanarak, bilgisini anlayışını çevresini zaman içinde geliştirebilen bir organizasyondur.

142 SONUÇ Kalite yolculuğu uzun ve zamanla neticesi alınacak bir yolculuktur. TKY ise mevcut kurum kültürünü, bakış açısını, yönetim anlayışı ile uygulamaları sorgulamayı ve değiştirmeyi öngörmektedir. İstenilen kaliteye ulaşmak, sabırla süreç için gerekli alt yapı ve kültürü oluşturarak devam etmeyi gerektirmektedir.

143 Dünyada meydana gelen değişimlere göre geleceğimizi şekillendirmemiz gerekmektedir. Sorunların objektif teşhisi ve çözümü için uygun araçların bulunması ya da geliştirilmesi bu aşamada önemli görünmektedir. Atatürk’ün; “Toplumsal gelişmenin de çürümenin de temelinde yöneticilerin tavrı yatar” özdeyişinden hareketle, bir kurumda TKY uygulamalarından sonuç alınmasında yöneticilerin sorumluluğu büyüktür.

144 Bu nedenle önceliği yöneticilerin eğitimi ve yetiştirilmelerine vermek gerekmektedir.
TKY felsefesini iyi yorumlayan yöneticilerle kurumdaki iyileştirme faaliyetlerinin hız kazanacağı ve sürekli gelişme anlayışıyla da mükemmellik yolculuğunun sürdürülebileceğini söylenebilir.

145 Kamu kuruluşlarında TKY uygulamalarının önündeki engellerin iyi tahlil edilerek uygun çözümlerin üretilmesi de gerekmektedir. İyi çözüm önerilerinin ortaya konamaması sonucu, çözüm yerine çözümsüzlük üretileceği unutulmamalıdır.

146 TKY anlayışının ülkemiz ve kurumlarımız için bir fırsat olduğu düşünülerek, birey olarak ne katkımızın ne olabileceğini düşünmemiz uygulamayı kolaylaştıracak ve uygulamanın önünü açacaktır.

147 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER...


"PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları