Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Ta ş ıtlar Vergisi Genel Tebli ğ i’nde bulunan yasal düzenlemeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Ta ş ıtlar Vergisi Genel Tebli ğ i’nde bulunan yasal düzenlemeler."— Sunum transkripti:

1 1

2 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Ta ş ıtlar Vergisi Genel Tebli ğ i’nde bulunan yasal düzenlemeler. 2

3 1- 1979 ve daha eski model araçlar, 2- 1998 ve daha eski model, mevcut olmayan veya araç vasfı kalmayan araçlar, 3- 05.07.2003 tarihinden önce çalınan araçlar, 4- 25.05.1997 tarihinden önce Noter Satı ş Senedi ile satılan araçlar. 3

4 İ l Özel İ darelerine (bedelsiz) teslim edilecek ta ş ıtlar MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim edilecek ta ş ıtlar o tomobil, Kaptıkaçtı, Arazi ta ş ıtları v.b. Motosikletler, Minibüs, Panel van, Motorlu karavan, Otobüs v.b. Kamyonet, Kamyon Çekici Tanker v.b. Otobüs, Kamyon, Çekici, Tanker v.b. 4

5 Maddenin 4. fıkra kapsamındaki ba ş vuruların bizzat mükellef, veli, vasi tarafından imzalanması gerekmektedir.  Gerçek ve tüzel ki ş iler,  Mirasçılar,  Veli, vasi, kanuni temsilciler,  Özel vekaletname ile tayin edilen vekiller. 5

6 00000 Mükellefler, adlarına kayıt ve tescilli olan ta ş ıtları üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmi ş hacizler dı ş ında, Mükellefler, adlarına kayıt ve tescilli olan ta ş ıtları üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmi ş hacizler dı ş ında, Üçüncü ş ahıslar tarafından konulmu ş bulunan; Mülkiyeti muhafaza, rehin ve haciz gibi benzeri ş erhlerin bulunması halinde bu ş erhler kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır. 6

7 7

8 30 Haziran 2010 tarihine kadar;  İ l Özel İ darelerine(BEDELS İ Z)  MKEK Hurda Müdürlüklerine TESL İ M ED İ LMES İ HAL İ NDE 31.12.2009 Tarihine Kadar Tahakkuk Etmi ş ; MTV, GEC İ KME FA İ Z İ, GEC İ KME ZAMMI, VERG İ CEZALARI, 31.12.2008’e kadar tescil plakasına kesilen İ DAR İ PARA CEZALARI, 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAK İ HAC İ ZLER KALDIRILACAKTIR. TERK İ N ED İ LECEK. TESC İ L KAYDI S İ L İ NECEK. MTV MÜKELLEF İ YET İ S İ L İ NECEK. 8

9 (l)Sayılı tarifede yer alan; Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi ta ş ıtları v.b. Motosikletler, (ll) Sayılı tarifede yer alan; Minibüs, Panel van, Motorlu karavan, Otobüs, Kamyon, Çekici, Tanker v.b. 9

10 Sürücüsü dahil 16 ve üzeri insan ta ş ıma kapasiteli Sürücüsü dahil 16 ve üzeri insan ta ş ıma kapasiteli 1979 Model ve daha eski ULA Ş TIRMA BAKANLI Ğ ININ 56 SER İ NO.LU TEBL İĞİ GERE Ğİ NCE; KAMYON TANKER ÇEK İ C İ OTOBÜS (3500 kg. İ stihap Haddini a ş an) 10

11 28 Ş ubat 2009 tarihi itibariyle, YÜK VE YOLCU TA Ş IMACILI Ğ I DI Ş INDA ; Bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren ba ş kaca T İ CAR İ veya MESLEK İ FAAL İ YETTEN dolayı mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından araçları üzerinde, 6183 sayılı Kanun kapsamında konulan hacizlerin haricinde üçüncü ş ahıslarca bu araçlar için haciz konulmamı ş ise, Trafik Tescil kayıtlarında aracın sahibi adına kayıtlı bulunması halinde BA Ş VURU YAPILAB İ LECEKLERD İ R. 11

12 30 HAZ İ RAN 2010 TAR İ H İ NE KADAR; ARACINI HURDAYA AYIRMAK İ STEYENLER İ LE 31 ARALIK 2009 TAR İ H İ NE KADAR ARACINI ADINA KAYIT VE TESC İ L ETT İ RMEK İ STEYENLER EK- 1 D İ LEKÇE İ LE VERG İ DA İ RES İ NE BA Ş VURU YAPMAK ZORUNDADIRLAR. 12

13 VERG İ DA İ RES İ NDEN MÜKELLEF İ YET YAZISI TRAF İ KTEN YAZI (6183 sayılı kanun dı ş ında haciz bulunmadı ğ ına ili ş kin ) İ L ÖZEL İ DARES İ NE BA Ş VURU ( Araç teslimi) TRAF İ K KURULU Ş UNA B İ LD İ R İ M+ HURDAYA ÇIKARMA TERK İ N VE HAC İ Z KALRDIRMA İŞ LEM İ NOT: Vergi Dairesine bildirmek kaydıyla haciz kaldırma i ş lemini Trafik Tescil re’sen yapabilir EK-1 EK-4 EK-5 EK-6/7 SONUÇ 13

14  KIRIKKALE  İ ZM İ R (Alia ğ a)  KOCAEL İ (Seymen) 14

15 EK-3 6183 sayılı Kanun kapsamında haczi bulunmayanlar MKEK bünyesindeki trafik tescil kurulu ş una veya tescil kaydının bulundu ğ u Trafik Tescil Kurulu ş una MKEK Hurda Müdürlüklerine Ba ş vuru 6183 sayılı Kanun kapsamında haczi bulunanlar Herhangi bir Trafik Tescil Kurulu ş una Hurdaya ayırma i ş leminden sonra araç teslimi yapılacaktır. Teslim i ş leminden sonra MKEK Hurda Müdürlükleri tarafından Ula ş tırma Bakanlı ğ ına gönderilen tutanak Bakanlık tarafından Vergi Dairesine gönderilecektir. Terkin ve Haciz kaldırma İş lemi SONUÇ 15

16 HER TÜRLÜ VERG İ, RES İ M ve HARÇTAN MÜSTESNADIR. Teslim İş lemleri, Satı ş Kazançları, Yapılan i ş lemler ve düzenlenen ka ğ ıtlar, TRAF İ K TESC İ L KAYITLARI S İ L İ NEN ARAÇLARIN İ LK İ KT İ SABINDA İ ND İ R İ M KONUSU YAPILAN KDV KAYITLARDAN ÇIKARILMAYACAKTIR. 16

17 On be ş günlük dönemler halinde her ayın 5. ve 20. günü ak ş amına kadar - Mükellefin MTV yönünden ba ğ lı oldu ğ u Vergi Dairelerine gönderilecektir. MKEK Hurda Müdürlü ğ üne teslim edilen araçlara ait listeler Ula ş tırma Bakanlı ğ ınca; 17

18 Hurdaya çıkarma i ş lemleri herhangi bir TRAF İ K TESC İ L KURULU Ş U tarafından yapılabilecektir. Ancak, MKEK teslimlerinde, 6183 sayılı Kanun kapsamında haciz bulunan araçlar için hurdaya çıkarma i ş lemi tescil kaydının bulundu ğ u Trafik Tescil Kurulu ş unda veya MKEK Hurda Müdürlükleri içerisindeki Trafik Tescil birimlerince yapılacaktır. Aracının tescil kaydını yaptırmamı ş olanlar Hurda i ş lemini (alıcının) ikamet veya i ş adresinin bulundu ğ u yerin trafik tescil kurulu ş unda tescili yapıldıktan sonra hurdaya çıkarabileceklerdir. İ l Özel İ daresine teslim edilen araçlar için Ayrıca, tescil belgesi düzenlenmeyecektir.(Ba ş vuru tarihinde hurdaya ayrılmı ş olacaktır.) 18

19 Hurdaya ayırma i ş lemini 2010 yılı içinde (30.06.2010 tarihine kadar) yaptıranlar 2010 OCAK MTV borcunu ödemek zorundadırlar. Hurda i ş leminden sonra Trafik Tescil Birimince “HURDAYA ÇIKARILMI Ş TIR” damgası vurulmu ş bulunan “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İş lem Formu”nun onaylı bir örne ğ i Vergi Dairesine gönderilecektir. (3 i ş günü içinde) 19

20 20

21 Taşıtın Tescil Dosyasının Bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru EK-10/EK-11 Taşıtın Tescil Dosyasının Bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru EK-10/EK-11 Trafikten Hükümden Yararlanabileceklerine Dair Belge EK-12/EK-13 Trafikten Hükümden Yararlanabileceklerine Dair Belge EK-12/EK-13 Vergi Dairesine Başvuru EK-14 Vergi Dairesine Başvuru EK-14 Vergi Dairesi MTV’nin ¼ ‘ünü Tahsil Edecek. 3 İş Günü İçinde Vergi Dairesi Trafiğe EK-15 ile Bilgi Verecek. Trafik Tescil Ödeme Tarihi İtibariyle Tescil Kaydını Silecek. Vergi Dairesi 3 İş Günü İçerisinde Tahsilatın Yapıldığına İlişkin Trafiğe Bilgi Verecek. Vergi Dairesi 3 İş Günü İçerisinde Tahsilatın Yapıldığına İlişkin Trafiğe Bilgi Verecek. Vergi Dairesi MTV Mükellefiyetini Sona Erdirerek Borçları Terkin Edecek. 21

22  Vergi Dairesinden mükellefiyet yazısı alma zorunlulu ğ u bulunmamaktadır.  1998 ve daha eski model araçlar için tescil dosyasının bulundu ğ u Trafik Tescil Birimine (Ek-10/11) ba ş vurulması gerekmektedir.  Ba ş vuruların 31.ARALIK.2009 tarihine kadar yapılması zorunludur. 22

23 A)  Trafik İ dari Para Cezası kesilmedi ğ i,  Mali Sorumluluk Sigortasının bulunmadı ğ ı,  Trafik Kaza Sorgulamasına ait bilgiler ara ş tırılacak. Ayrıca; B)  Mahkeme Kararı,  Yurt dı ş ına ta ş ıtın çıktı ğ ı,  Yangın, tahribat,kaza tutana ğ ı Yukarıdaki ş artların olu ş ması halinde, aracın mevcut olmadı ğ ı veya araç vasfı bulunmadı ğ ı kabul edilecektir. Bu belgelerin bulunması halinde (A)’da sayılanlar ayrıca aranmayacaktır. 23

24 Trafik Tescil Kurulu ş u (EK-12/13) ;  Aracın mevcut olmadı ğ ı,  Araç vasfını kaybetti ğ i,  6183 sayılı yasa haricinde haciz ş erhi bulunmadı ğ ı bilgileri ile  “5838 sayılı yasanın geçici 2.maddesinin 4.fıkrası hükmünden yararlanmasında sakınca bulunmamaktadır.” ibaresini içeren imzalı ve mühürlü yazıyı mükellefe, Vergi Dairesine hitaben vereceklerdir. 24

25 Vergi Dairesine Ba ş vuruda Bulunan Mükellef BA Ş VURU TAR İ H İ İ tibariyle;  Vadesi Geçmi ş ve Ödenmemi ş MTV Asılları ile  Ödeme Süresi Ba ş lamı ş MTV Asıllarının ¼ ’ ünü Ödedikten Sonra;  Vergi Dairesince; Her Ta ş ıt İ çin Ayrı Bir Yazı (EK-15) Düzenlenerek, 3 İş Günü İ çinde İ lgili Trafik Tescil Kurulu ş una Bildirecektir.  Trafik Tescil Birimi; 3 İş Günü İ çinde Tescil Kaydının Silindi ğ ini Vergi Dairesine Bildirecektir. (Ayrıca “ İ li ş ik Kesme Belgesi” aranmayacaktır.)  Vergi Dairesince; KALAN MTV, VERG İ CEZASI, GEC İ KME ZAMMI ve TESC İ L PLAKASINA KES İ LEN TRAF İ K İ DAR İ PARA CEZALARI Terkin Edilerek, Mükellefiyet Sona Erdirilecektir.  Hacizler Kaldırılacaktır. 25

26 Terkin tarihi itibarıyla Trafik Tescil kaydı yapılacaktır. Terkin edilen vergi, bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu ta ş ıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmi ş sayılacaktır. Bulunan veya varlı ğ ı tespit edilen ta ş ıtın Noter Satı ş Senedi ile veya kamu kurum ve kurulu ş larından satın alındı ğ ının tespit edilmesi halinde ise ta ş ıt; satı ş tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilecek ve mükellefiyeti tesis edilecektir. 26

27 27

28 Vergi Dairesi Kayıtlarında Ta ş ıtının 5/7/2003 Tarihinden Önce Çalındı ğ ına İ li ş kin Bilgi Bulunan Mükellefler Çalınma Tarihinden Bulunma Tarihine Kadar, Henüz Bulunmadıysa 5/7/2003 Tarihine Kadar Olan Vergilendirme Dönemlerine Ait Olup; 28.02.2009 Tarihi İ tibarıyla Ödenmemi ş Olan; -Motorlu ta ş ıtlar vergisi, -Gecikme zammı, -Gecikme faizi, -Vergi cezaları, -Tescil Plakasına Kesilen Trafik İ dari Para Cezaları İ lgili Vergi Dairesi Tarafından Mükellef Ba ş vurusu Beklenilmeden Terkin Edilecektir. 28

29 29

30 İş lem tesis edilmi ş ( Alıcı adına tescili olan) ve tahakkuk etmi ş olan ( Terkin edilemeyen) Motorlu Ta ş ıtlar Vergileri Gecikme Zamları Gecikme Faizleri Vergi Cezaları ile 31.12.2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen İ dari Para Cezaları İ lgili Vergi Dairesi tarafından mükellef ba ş vurusu beklenilmeden TERK İ N edilecektir. Ayrıca, 31.ARALIK.2009 tarihine kadar alıcı adına tescilin yapılması halinde, düzeltme zamana ş ımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilecektir. İş lem tesis edilmemi ş (Alıcı adına tescili olmayan) satıcılar adına tahakkuk etmi ş ; Motorlu Ta ş ıtlar Vergileri Gecikme Zamları Gecikme Faizleri Vergi Cezaları ile 31.12.2003 tarihinden önce tescil plakasına esilen İ dari Para Cezaları 30 SER İ NO.LU MTV GENEL TEBL İĞİ İ LE DÜZELTME ZAMANA Ş IMI NEDEN İ YLE TERK İ N ED İ LEMEYEN 30

31 Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına kar ş ılık bu maddenin yürürlü ğ e girdi ğ i tarihten önce tahsil edilmi ş tutarlar RED ve İ ADE edilmeyecektir. 31


"1. 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Ta ş ıtlar Vergisi Genel Tebli ğ i’nde bulunan yasal düzenlemeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları