Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dönem Sonu İşlemleri Zeki Gündüz, 2 Aralık 2010

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dönem Sonu İşlemleri Zeki Gündüz, 2 Aralık 2010"— Sunum transkripti:

1 Dönem Sonu İşlemleri Zeki Gündüz, 2 Aralık 2010
İSMMMO Dönem Sonu İşlemleri Zeki Gündüz, 2 Aralık 2010

2 Güncel inceleme konuları
Güncel inceleme konuları

3 Transfer fiyatlandırmasında güncel inceleme konuları Dikkat edilmesi gereken konular
Zarar beyanları Birleşme, bölünme vb önemli değişiklikler yaşanan firmalarda durumun izahı Fiyatlarda dalgalanmalar (yıl içi ve yıllar itibariyle) Gizli emsaller Amadeus kullanılır mı? December 2010

4 Transfer fiyatlandırmasında güncel inceleme konuları Dikkat edilmesi gereken konular
Mevcut anlaşmalar ve bu anlaşmalarda zaman içinde meydana gelen değişiklikler Daha önce olmayan anlaşmaların yürürlüğe girmesi Serbest bölgelere yapılan satış ve bu bölgelerden alışlar Vergi cennetlerine satış ve bu bölgelerden alışlar Teknik yardım, lisans, royalty anlaşmaları çerçevesinde yapılan ödemeler (yıllar itibariyle) December 2010

5 Transfer fiyatlandırmasında güncel inceleme konuları Dikkat edilmesi gereken konular
Masraf paylaşımı çerçevesinde yansıtılan tutarlar Gelen borç veya alacaklandırma (debit/credit) notları (yıllar itibariyle) Ürün bazında karlılıkların durumu(yıllar itibariyle) İş bazında karlıkların durumu(yıllar itibariyle) Yurt içi veya yurt dışı karlıkların durumu(yıllar itibariyle) Yurt dışına farklı ülkelere satışta karlıkların durumu (yıllar itibariyle) December 2010

6 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları
Sahte belge iddiaları (KV açısından tamam KDV yi cezalı isteriz) Yurt dışından gelen hizmet faturaları (yarar analizleri/ belgeleme) December 2010

7 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları
Katma Değer Vergisi Tarhiyatı: - Senede bağlanmış (geçici ilmuhaber) hisselerinin satışında KDV olmalıdır iddiası ile cezalı KDV tarhiyatı yapılmıştır. - Hisse senedi yoksa en az iki yıl elde tutuyor olmak gerekir denilmiştir. December 2010

8 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları Grupta alınan hizmetler konusunda yapılan vergi incelemeleri Yurt dışından aynı gruba dahil Türkiye’deki şirkete verilen hizmetler, hizmetin gerçekten verildiğine, ederinin piyasa şartlarına uygun olduğuna dönük dokümanlar olsa dahi, bu ödemelerin gerçek mahiyetinin gayri maddi hak ödemesi (marka kullanım karşılığı) niteliğinde olduğu iddia edilmekte ve bu iddiaya dayanılarak ek tarhiyatlar yapılmaktadır. Hali hazırda, bu konu ile ilgili eleştiride ilk vergi mahkemesi kararı olumlu sonuçlanmıştır. Kesin sonuç için Danıştay’ın kararı beklenmektedir. December 2010

9 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları Kısmi bölünme işlemini yok sayan inceleme
A Şirketi, pazarlamaya yönelik hizmet faaliyetine yönelik tüm malvarlığını kısmi bölünme kapsamında B şirketine devretmekte, yapılan işlem yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. (2006 döneminde, 1 Seri No.lu KVK tebliğinden önce) Ancak, incelemede, A Şirketi’nin kısmi bölünme kapsamında devrettiği kısmın aslen kısmi bölünme kapsamına girmeyeceği ve devir işleminin aslen bir satış işlemi olması gerektiğini iddia edilmiş ve belirlenen emsal bedel üzerinden satışın olması gerektiği ileri sürülerek (ÖKD iddiası) A şirketi adına vergi tarhiyatı yapılmıştır. Ayrıca, inceleme elemanı, kısmi bölünme işlemini aslen satış işlemi olarak nitelendirdiği için, A ve B Şirketleri’nin “Kısmi Bölünme Sözleşmesi”’ni de “Satış Sözleşmesi” olarak değerlendirmiş ve tüm sözleşme nüshaları üzerinden damga vergisi tarhiyatı yapmıştır. Bu konu hali hazırda vergi mahkemesine intikal ettirilmiştir. Ancak vergi mahkemesi tarafından henüz bir karar verilmemiştir. December 2010

10 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları İştirak satış kazancı istisnasının reddi
Şirket gayri faal (iştiraki var) Para borç verilmiş December 2010

11 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları
Royalty bedeli yüksek şeklindeki eleştiri December 2010

12 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları
Royalty hiç ödenemez şeklindeki eleştiri December 2010

13 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları Ciro primleri
Sonraki yıl düzenlenen ciro primindeki KDV indirilemez KDV’si iade edilemez İlgili ayda %18’i aşan kısım iade edilemez December 2010

14 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları
53 no’lu sirküler büyük şirketlerde KDV iadesini adeta durdurdu. December 2010

15 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları Yurt dışından alınan hizmetlerde 183 gün kuralı
Eleştiriye konu olan olay, ABD’den alınan ve fiili olarak ABD’de verilen IT danışmanlık hizmetidir. Hizmetin ifa süresi 183 günü geçtiği için yurt dışına yapılan ödemenin stopaja tabi olması gerektiği iddia edilmiştir. Yapılan vergisel eleştiride, hizmetin Türkiye’de verilme süresine değil, toplam süresine bakılmıştır. December 2010

16 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları İlaç şirketi incelemeleri-örtülü kazanç dağıtımı incelemeleri Seri vergi incelemelerinden olan ilaç şirketlerine yönelik incelemelerde, ilaç şirketlerinin ilişkili şirketlerinden aldıkları hammaddelerle ilgili, bu hammaddelerin yüksek bedeller üzerinden satın alındığı ve yurtdışındaki ilişkili şirketlere örtülü kazanç dağıtıldığı iddia edilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak ilk derece mahkemeleri, olumlu ve olumsuz yönde kararlar vermiştir. (farklı mahkemeler) Yargılamalar halen Danıştay nezdinde devam etmektedir December 2010

17 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları TTK 324 çerçevesinde getirilen sermaye avansları-örtülü kazanç dağıtımı incelemeleri İnceleme konusu olayda, A Şirketi’ne, ortağın gönderdiği zarar itfa fonu, aslında şirketin örtülü kazanç dağıtımı nedeniyle zarar ettiği, dolayısıyla söz konusu tutarın gelir olarak dikkate alınması gerektiği ve KDV’ye tabi olduğu iddia edilmiştir. Bu iddia ile karşı karşıya kalan şirket uzlaşma talep etmiş ve Kurumlar Vergisi aslında %40, cezada ise %95 oranında indirim yapılmış, KDV tarhiyatları ise tamamen kaldırılmıştır. Mahkemeye giden aynı mahiyetteki tarhiyatlarla ilgili ise, vergi mahkemesi olumsuz karar vermiştir. December 2010

18 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları Damga vergisi konusundaki incelemeleri
Mevcut Olaylar: Sözleşmeler yurtdışında imzalanmış ve Türkiye’ye getirilmemiştir, Aynı kağıt üzerinde 2 bağımsız sözleşme bulunmaktadır, Kağıt üzerinde nüsha sayısına ait bilgi bulunmamaktadır, Sözleşmeler zaman aşımına uğramıştır. İnceleme Raporundaki İddialar: Sözleşmeler Türkiye’ye getirilmese dahi, sözleşme hükmünden Türkiye’de yararlanılmıştır ve bu nedenle sözleşme damga vergisine tabidir, Sözleşmedeki taraf sayısı kadar nüsha olması gerekmektedir, Türkiye’deki taraf, ilgili ve tarafı olmadığı sözleşmenin damga vergisi ödemesinden DVK 24. Md. uyarınca müteselsil sorumludur ve sözleşmeler zaman aşımına tabi değildir. December 2010

19 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları KDV incelemeleri I
Değeri düşen malları ile miadı dolduğu için imha edilmek zorunda kalınan mallar, zayi mal olarak değerlendirilmiştir. Yüklenilen KDV’lerin ise indirim konusu yapılamayacağı iddia edilmiştir. Bu konu tebliğ ile de ne yazık ki aynı şekilde yanlış düzenlenmiştir. Düşük oranlı KDV’ler nedeniyle iade edilecek KDV hesabında farklı iddialar başlamıştır. Yurtdışından gönderilen Credit Note’ların KDV’ ye tabi olması gerektiği iddia edilmiştir. (Söz konusu iddiaya ilişkin ilk vergi mahkemesi kararı olumlu sonuçlanmıştır) Debit note reddedildi. December 2010

20 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları KDV incelemeleri II
Sahte belge kullananlardan yapılan mal alışları ile ilgili, yüklenilen KDV’lerin indirim konusu yapılamayacağı ileri sürülmektedir. (Mal alışı gerçek olsa bile, KDV indiriminin mümkün olmayacağı ileri sürülmüştür) December 2010

21 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları PE incelemeleri
Yurtdışında mukim bir şirket (Türkiye’de daimi temsilcisi ve şubesi bulunmamaktadır) Türkiye’deki başka bir şirketle ticari işlem yapmaktadır. Bu şirketin Türkiye’de faaliyette bulunan ilişkili şirketinin, yurtdışındaki şirketin kazanç elde etmesinde aracı olduğu ileri sürülerek, elde edilen kazancın vergilendirmesinde Türkiye’deki şirketin sorumlu olduğu ileri sürülerek Türkiye’deki şirket adına inceleme ve tarhiyatlar yapılmıştır. December 2010

22 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları BA/BS formları tutarsızlıkları
Vergi dairesi incelemeleri ve vergi dairelerinden gelen yazılar, Düzeltme talepleri. December 2010

23 Güncel inceleme konuları ve yargı kararları Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmış mükelleflerden gelen faturalara ilişkin incelemeler Vergi dairesi incelemeleri ve vergi dairelerinden gelen yazılar, Düzeltme talepleri. December 2010

24 Genel af

25 Mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum. www.vergiportali.com
© [2010] PricewaterhouseCoopers Turkey. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to PricewaterhouseCoopers Turkey or, as the context requires, the PricewaterhouseCoopers global network or other member firms of the network, each of which is a separate legal entity. “PricewaterhouseCoopers Turkey” refers to Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. and PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şti. which are separate legal entities incorporated in Turkey within the PricewaterhouseCoopers Turkey organisation.


"Dönem Sonu İşlemleri Zeki Gündüz, 2 Aralık 2010" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları