Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Orman Bölge Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Orman Bölge Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Orman Bölge Müdürlüğü
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HAZIRLAYAN: Nuri KULTAN İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

2 İLGİLİ YÖNETMELİK VE AMACI
Resmi Yazışmalar; Başbakanlıkça hazırlanan 02/12/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yürütülmektedir. Yönetmeliğin Amacı; Resmî yazışma kurallarını belirleyerek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesi ve yazışmalarda tek tipliliği sağlamaktır.

3 TANIMLAR Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi, Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi, Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı, Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı, Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini, Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi, ifade eder.

4 ÖNEMLİ KURALLAR Resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.
Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır. Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

5 BELGE BOYUTU Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır. A4 210 mm 148 mm A5 297 mm 210 mm

6 RESMİ YAZIŞMA BÖLÜMLERİ
Başlık: Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Başlık, kağıdın üst kenarından iki aralık aşağıda ve orta bölümde bulunacaktır. İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Bölge Müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilâtı olduğu yazılacaktır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.

7 BAŞLIK ÖRNEKLERİ T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Personel Başkanlığı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Mersin Orman Bölge Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Anamur Orman İşletme Müdürlüğü

8 Sayı ve Evrak Kayıt numarası
Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki "Sayı:" yan başlığından sonra yazılır. Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur.

9 Sayı: B.23.1.OGM – / 6712 Kod no Dosya Kayıt Genel Evrak No No Kayıt No Resmi yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen Kodlama Sistemine ve Dosya Planına uymak zorunludur.

10 Yazışmalarda Kod Dağılımı
Sayı: B OGM /540 Genel Evrak Kayıt No Kayıt No Eğitim İşleri(Dosya No) İdari ve Mali İşler Şubesi Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü Kodu(Mersin) Birim dağılım kodu (0 Merkez,1 Bölge,2 İşletmeler) Birim kodu (Kuruluşun kısa adı) Kurum dağılım kodu (Bağlı Kuruluş olduğumuzu gösterir.) Kurum kodu (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kodu) Yasama,Yürütme,Yargı kodu

11 Resmi Yazışmalarda Tarih
Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih, hepsi rakamla, kısaltma yapılmaksızın aralarına (/) işareti konularak yazılır. Aylar ve günler 01/02/2011 örneğindeki gibi yazılacaktır. Yazının yazılış ve genel evraktan çıkış tarihlerinin farklı olmaması için tarih bölümüne yalnızca yazının biriminden çıkış tarihi konulacaktır. T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü X Sayı:……….. 01 / 02 / 2011

12 Resmi Yazışmalarda Konu
Konu, sayının bir aralık altına "Konu:" yan başlığından sonra, başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir. Sonunda “hk”, “dair”, “ait” gibi kısaltmalar yapılmayacaktır. İlk satıra sığmazsa, alt satır (Konu :) sözcüğünün altı boş bırakılarak, ilk satırın hizasından başlatılacaktır. T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Sayı :……….. 1 aralık Konu : Hizmet İçi Eğitim 01 / 02 / 2011

13 Resmi Yazışmada Gönderilen Makam
Gönderilen makam, yazının gönderileceği kurum ve kuruluş ya da kişiyi ve bunların bulundukları yeri belirten bölümdür. Konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki - dört aralık aşağıdan ve kâğıdı ortalayacak biçimde yazının gönderileceği makamın resmî adı kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır. Yazının gönderileceği kurum veya kuruluş Başbakanlık, Devlet Bakanlığı veya diğer Bakanlık bağlı ya da ilgili kuruluşu ise ilk satıra bağlı veya ilgili olunan Bakanlığın adı büyük harflerle yazılacak, alt satırda ise hangi kurum veya kuruluşa ait olduğu parantez içinde küçük harfle belirtilecektir Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir. Kişilere yazılan yazılarda; "Sayın" kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır.

14 Gönderilen Makam ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE MERSİN VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Sayın Prof.Dr. Şakir AKÇA Gazi Üniversitesi Rektörü

15 GÖNDERİLEN MAKAM Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Mersin Orman Bölge Müdürlüğü X Sayı:……… Konu : XXXXXXXXXX 01 / 02 / 2011 2-4 aralık ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Eğitim Dairesi Başkanlığı)

16 Resmi Yazışmada İlgi İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. "İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satın geçerse, "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti ") " konularak kullanılır. İlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir

17 (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
Resmi Yazışmada İlgi "İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. Sayı:……… Konu : XXXXXXXXXX 07 / 11 / 2011 2 – 4 aralık İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 2 aralık İlgi: a) 13/02/2011 tarihli ve B.02.0.İGB. 542/263 sayılı yazı b) 14/03/2011 tarihli ve B.02.0.İGB. 542/982 sayılı yazı c) 18/05/2011 tarihli ve B.02.0.İGB. 542/287 sayılı yazı

18 Resmi Yazışmada Metin Metin, "İlgi"den sonra başlayıp "İmza"ya kadar süren kısımdır. Metne, "İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. Paragraflar sayı ve harf ile başlayamaz. Ancak, paragraflar bent ve alt bentlere ayrılarak, numaralandırılabilir. Bentler rakam, alt bentler harf ile ifade edilebilir. Ancak metin bölümünün maddeler halinde yazılmasında sayı ve harf dizininin aynı hizada bulunmasına dikkat edilecektir. Sayı ve harflerden sonra (.) işareti konularak, satıra başlanılacaktır. Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir. Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta (22.465), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33) kullanılır.

19 Resmi Yazışmada Metin Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu'nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir. Örnek: KPS (Köylü Pazar Satışı) Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.", üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz ederim.", üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir. Çift imzalı yazılarda “arz ederiz” veya “rica ederiz” ibaresi kullanılır. Makama sunulan onayların sonunda kullanılan fiiller 3. çoğul şahıs olmalıdır. Örnek: “Gereğini Olurlarına arz ederim.”

20 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BAKANLIĞI
Resmi Yazışmada Metin Metne, "İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Sayı: ………………….. Konu: ……………………………. 07 / 10 / 2011 ……………… BAKANLIĞINA İlgi: ……………………………… 3 aralık 2 aralık ……………………………………………………………………………………..…………………………………….….... …………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (imza)

21 Resmi Yazışmada İmza Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun "imza yetkileri yönergesi"ne veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uyularak seçilir. Yazıyı makam sahibi yerine başka bir yetkili imzalayacaksa ad ve soyadın altına ortalanarak, Başbakanlık'ta “Başbakan a.” Bakanlıklarda “Bakan a.” yazılacak ve bunun altına da gene ortalanarak makam ünvanı yazılacaktır

22 Resmi Yazışmada İmza (Metin bitiminden sonra……………………….İki- dört satır aralığı) (İmza) Adı Soyadı Başbakan a. Müsteşar (Uygun satır aralığı) EKLER : 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) DAĞITIM: Gereği: Bilgi: Meşrutiyet Cad. 24/5-6 Yenişehir ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H. KARA Uz Telefon: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: Elektronik Ağ:

23 Resmi Yazışmada İmza Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı "Başbakan a.", "Vali a." ve "Rektör a.", biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. imza İsmail ÜZMEZ Genel Müdür a. Genel Müdür Yardımcısı

24 Resmi Yazışmada İmza Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı "Başbakan V.", “Genel Müdür V." ve “Daire Başkan V." biçiminde ikinci satıra yazılır. İmza Salim KARABULUT Bölge Müdürü V.

25 Resmi Yazışmada İmza Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda, diğeri ise solda olur. İmza İmza Nuri KULTAN Abdurrahman ACER Şube Müdürü Bölge Müdürü

26 Resmi Yazışmada İmza Yazının ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. İmza imza imza Abdurrahman ACER Salim KARABULUT Nuri KULTAN Bölge Müdürü Bölge Müdür Yrd Şube Müdürü

27

28 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAKAMINA
Resmi Yazışmada Onay Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR"un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAKAMINA …………………………………………………………………………………………………………………………………………. imza Nuri KULTAN İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Uygun görüşle arz ederim. …./…./2011 Abdurrahman ACER Bölge Müdür ü OLUR Mustafa KURTULMUŞLU Genel Müdür

29 Onay Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKAMINA …………………………………………………………………………………………………………………………………………. imza Adı ve Soyadı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Uygun görüşle arz ederim. …./…./2011 Genel Müdür Yardımcısı OLUR Mustafa KURTULMUŞLU Genel Müdür

30 Resmi Yazışmada Ekler Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan "EK/EKLER:" ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir. Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, "Ek konulmadı" , bazı eklerin konulması durumunda ise, "Ek Konuldu" ifadesi yazılır.

31 Ekler Doğru Yanlış EK: Eki:2 adet cetvel Genel Müdürlük Emri (1 sayfa)
1- Yazı örneği (2 sayfa) 2-Yönetmelik (3 sayfa) 3- Cd (1 adet) DAĞITIM: Başbakanlığa (Ek konulmadı)

32 Resmi Yazışma Kuralları:Dağıtım
Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. "EKLER"den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna "DAĞITIM:" yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER'in yerine yazılır. Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı dağıtım başlığının altına, "Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır. Bilgi" kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan "DAĞITIM" başlığının altına yazılır

33 Dağıtım Örneği DAĞITIM: Gereği: Bilgi: 27 Orman Bölge Müdürlüğüne Hukuk Müşavirliğine "DAĞITIM“da "Bilgi" kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan "DAĞITIM" başlığının altına yazılır. Örneğin

34

35 Resmi Yazışma Kuralları:Paraf
Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır. Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları ast’tan üst’e doğru ve gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır.

36 Paraf …./10/2011 D.Bşk : C.ÖZTÜRK (Paraf)
…./10/2011 Gn.Md.Yrd. : İ.ÜZMEZ (Paraf) …./10/2011 Gn. Md : M.KURTULMUŞLU (Paraf) …./10/2011 Müst.Yrd : M.KÜÇÜK (Paraf) …./10/2011 Müsteşar : L.AKÇA (Paraf) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ayrıntılı Bilgi için irtibat: M.AKBAŞ Şb.Müdürü OGM Tesisleri 2 Nolu Bina 4. Kat Gazi/ ANKARA Telefon: (0312) Faks: (0312) e-posta : elektronik ağ :

37 Resmi Yazışma Kuralları: Koordinasyon
Koordinasyon; başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak "Koordinasyon:" yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir. ÖRNEK …./10/2011 Şb.Md : M.AKBAŞ (Paraf) …./10/2011 D.Bşk : C.ÖZTÜRK (Paraf) …./10/2011 Gn.Md.Yrd. : İ.ÜZMEZ (Paraf) Koordinasyon: …./10/2011 D.Bşk : R.KIRIŞ (Paraf)

38 Resmi Yazışma Kuralları: Adres
Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır.

39 Adres …./10/2011 D.Bşk : C.ÖZTÜRK (Paraf)
…./10/2011 Gn.Md.Yrd. : İ.ÜZMEZ (Paraf) …./10/2011 Gn. Md : M.KURTULMUŞLU (Paraf) …./10/2011 Müst.Yrd : M.KÜÇÜK (Paraf) …./10/2011 Müsteşar : L.AKÇA (Paraf) OGM Tesisleri 2 Nolu Bina 4. Kat Gazi/ ANKARA Ayrıntılı Bilgi için irtibat: M.AKBAŞ Şb.Müdürü Telefon: (0312) Faks: (0312) e-posta : elektronik ağ :

40 Resmi Yazışmada Gizli Yazılar
Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; ÇOK GİZLİ, GİZLİ, ÖZEL, HİZMETE ÖZEL şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir. Kişiye Özel: Yazının gittiği kurumda en üst âmirin bilmesi ve işlem yapması gereken yazılardır.Bu tür yazılar “Kişiye Özel” olarak işaretlenir. Hizmete Özel: İçerdiği bilgiler itibariyle hizmeti yürütenlerin dışında başka kişi ve kurumlarca bilinmesine gerek olmayan yazılardır.

41 Gizli Yazılar

42 İvedi ve Günlü Yazılar, Tekit Yazısı
Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür. Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır. Yazının tarih bölümünün üzerine 18 puntoluk kırmızı renkli “GÜNLÜDÜR” veya “SÜRELİDİR” şeklinde yazılır. Üst makam ve kuruluşlara gönderilen yazılar tekit edilmez!!!!!!!

43 Sayfa numarası Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir. (Örnek: 1/3, 2/3, 3/3) Aslına uygunluk onayı Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

44 Kayıt Kaşesi Gelen evrak, yandaki örnekte yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, kurum içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir.

45 Yazıların Gönderilmesi
Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir. Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir. İç zarf ve Örnek 14'te gösterilen iki suret evrak senedi dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir.

46 Gizli ve Çok Gizli Yazılarda Dikkat Edilmesi Gereken Konular:
“Gizli” ve “Çok Gizli” yazılar çift zarf içine konulur ve evrak senediyle gönderilir. “Çok Gizli” yazılar posta ile gönderilmez, kurye veya kripto ile gönderilir. “Çok Gizli” işaretli zarfı ancak kurum üst yetkilisi tarafından evrak senedi imzalanarak alınır ve senedin bir nüshası yazıyı gönderen kuruma zarf içinde geri gönderilir. “Çok Gizli” işaretli zarfı ancak kurum amiri açar ve gereğini yapar. Gizlilik derecesi “Çok Gizli olan yazıların fotokopisi çekilemez, sureti çıkarılamaz, Yetkisiz kimselere gösterilmez ve verilmez.

47

48 Neler Anlatıldı

49 İMLA KURALLARI mı, mi, mu, mü soru eki ayrı yazılır. Sen de mi Brütüs?
İnsanlık öldü mü? Ölür müsün, öldürür müsün? ki bağlacı ayrı yazılır. demek ki... kaldı ki... bilmem ki... olmaz ki... çünkü, halbuki, oysaki, sanki kelimelerinde birleşik yazılır.

50 İMLA KURALLARI da, de bağlacı ayrı yazılır.
Ayşe’de geldi Ayşe de geldi. Kızı da geldi gelini de. Sen de mi kardeşim? Ayrı yazılırken hiçbir zaman “ta”, “te” şeklinde yazılmaz. ya da ayrı yazılır. Mavi yada kırmızı Mavi ya da kırmızı.

51 İMLA KURALLARI Küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebi metinlerdeki sayılar yazıyla gösterilir. iki hafta sonra... yüz adet broşür... Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilerine ilişkin sayılar ve büyük sayılarda rakam kullanılır. 17:30’da... lira... 150 Kilometre...

52 Kesitler virgül ile ayrılır.
İMLA KURALLARI Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır. 32.605 Kesitler virgül ile ayrılır. 15,2 (15 tam onda 2) Sıra sayıları hem yazıyla hem rakamla gösterilebilir. 15. XX. 5’inci

53 İMLA KURALLARI Yer adları (kıta, ülke, bölge, il,ilçe, semt, cadde, sokak) büyük harfle başlar. Kavaklıdere Atatürk Bulvarı Kurum, kuruluş, kurul adları büyük harfle başlar. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu Kitap, dergi, gazete, tablo, heykel, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Hürriyet, Milliyet, Bilim Teknik... Halı Dokuyan Kızlar(tablo), Düşünen Adam(heykel)... Medeni Kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği...

54 İMLA KURALLARI Virgül (,) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına, sıralı cümlelerin arasına, cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra, hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Ve, veya, yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül kullanılmaz. Nokta (.) Cümlelerin ve bazı kısaltmaların sonuna konur. Tunus Cad.

55 İMLA KURALLARI Noktalı Virgül (;)
Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya tanımları birbirinden ayırmak için, öğeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için, kendilerinden evvelki cümleyle ilgi kuran ancak, yalnız, lakin, çünkü, yoksa, bundan dolayı, sonuç olarak, bununla birlikte, öyleyse vb cümle başı bağlaçlarından önce kullanılır. İki Nokta (:) Kendinden sonra örnek verilecek, açıklama yapılacak cümlelerin sonuna konur. Tırnak İşareti (“...”) Başka bir kimseden veya yayından olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. “Yarın sabah geleceğim.” dedi.

56 İMLA KURALLARI Soru İşareti (?)
Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur. Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı? Bilinmeyen yer, tarih vb durumlarda şüpheyle karşılanan bilgilerin sonuna ( ) yay ayraç içerisinde konur. Yunus Emre (1240?-1320), (Doğumyeri: ?) Yay Ayraç ( () ) Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıklamalar için kullanılır. Köşeli Ayraç ( [] ) Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda kullanılır.

57 İMLA KURALLARI Kesme İşareti (‘)
Özel adlara getirilen iyelik ve hal eklerini ayırmak için konur. Atatürk’üm, Türkiye’de, Atatürk Bulvarı’nda... Kurum ve kuruluş adlarını yazarken kesme işareti kullanılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisine... Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına... Kısaltmalara ek gelirse kesme işareti kullanılır TÜBİTAK’ın...

58 Sabrınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür eder, hatasız resmi yazışmalar dilerim.


"T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Orman Bölge Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları