Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Harcamaları TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen BİLİM ve TOPLUM Proje Destekleri 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Harcamaları TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen BİLİM ve TOPLUM Proje Destekleri 2008."— Sunum transkripti:

1 1 Harcamaları TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen BİLİM ve TOPLUM Proje Destekleri 2008

2 2 Tanımlar Harcamaların Gerçekleştirilmesi İlgili Mevzuat Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Satınalma İşlemleri Muayene ve Kabul İşlemleri Ayniyat İşlemleri Bütçe İşlemleri İçerik

3 3 Proje Teşvik İkramiyesi Seyahat Ödemeleri Proje Durum Değişiklikleri İzleme Diğer Hususlar Sonuçlandırma Sorumluluklar İçerik

4 4 Tanımlar

5 5 Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş (Kurum): TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen projelerin fiilen yürütüldüğü üniversiteler veya kamu kurum/kuruluşları

6 6 Proje Personeli: Proje yürütücüsü, uzman personel veya danışman statüsündeki proje çalışanları, Proje Personelinin en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir Proje Yürütücüsü: Sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişi, Tanımlar

7 7 Uzman Personel: Projenin konusu ile ilgili gerekli uzmanlığa ve birikime sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeyde, projeye katkı oranı en az % 10 olan kişiler. Tanımlar

8 8 Proje Ekibi : Proje Personeli yanında, Eğitmenler, Rehberler ve projede çalışan diğer kişiler, Danışman : Projenin özel uzmanlık gerektiren konulardan birinde kısa süreli ve geçici olarak hizmetinden yararlanılan, sonuç raporunda adı geçmeyen tanımına uygun Uzman kişiler, Tanımlar

9 9 Proje kapsamında yapılacak harcamaların gerçekleştirilmesinde sorumlu olacak kişiler; Harcama Yetkilisi: Projeden sorumlu olmak üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen harcama yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi: Projeden sorumlu olmak üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen Gerçekleştirme Görevlisi, Muhasebe Yetkilisi: TÜBİTAK’ın muhasebe yetkilisi, Tanımlar

10 Proje Sözleşmesi: TÜBİTAK ilgili mevzuatına göre taraflarca imzalanan sözleşmeyi/talimatnameyi, Ekonomik Sınıflandırma Kodları: Proje öneri formunda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde, yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümleri, 10

11 Bütçe Proje Bütçesini kim hazırlar, kim onaylar? Proje yürütücüsü hazırlar ve TÜBİTAK onaylar. Kabul edilen bu bütçe sözleşmenin eki niteliğindedir. Bütçe hangi formatta hazırlanır? Öneri formunda belirtilen Ekonomik Sınıflandırma kodları 4. düzeyinde hazırlanır. Projelerin bütçelendirmesinde ve uygulanmasında kullanılacak ekonomik sınıflandırma kodları TÜBİTAK tarafından belirlenmiş olup, bunlara ilişkin açıklamalara ait doküman web sayfamızda (www.tubitak.gov.tr ) mevcuttur. Mal ve hizmet alımı ile sermaye giderleri ayırımında kullanılan ve Bütçe Kanunu ile belirlenen limitler TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde uygulanmaz. 11

12 12 Harcamaların Gerçekleşmesi

13 13 Mevzuat Projelerin yürütülmesinde ve harcamaların gerçekleştirilmesinde hangi mevzuata uyulacaktır?  TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik  TÜBİTAK tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelik  Bilim ve Toplum Projeleri İdari ve Mali Esasları  Proje Destekleme Sözleşmesi

14 14 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Mal ve hizmet alımlarından sonra ödeme yapılması esastır. Ancak gerektiği zaman ön ödeme yoluyla harcamalar gerçekleştirilebilir. En fazla ne kadar ön ödeme alınabilir? TÜBİTAK tarafından belirlenen ön ödeme limitleri dahilinde alınabilir. Bilim Kurulu’nun 03.11.2007 tarih ve 158 sayılı toplantısında kabul edilen karara göre 2008 yılında ön ödeme limiti 50.000.-YTL dir.

15 15 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Ön ödeme talepleri nasıl yapılır ve nereden alınabilir? Ön ödeme talepleri, Proje Yürütücüsü tarafından veya yazılı olarak görevlendireceği mutemet tarafından proje bütçesinde öngörülen harcama kalemleri (ekonomik sınıflandırma kodu) dikkate alınarak ve ekonomik sınıflandırma kodu belirtilerek yapılır. Talepler “Ön Ödeme Senedi doldurulup imzalandıktan sonra Bilim ve Toplum Daire Başkanlığına/Sözleşme Müdürlüğüne (SM) yapılır. Talep edilen ön ödeme, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı/SM tarafından ödenek kontrolü yapıldıktan sonra Harcama Yetkilisinin onayını müteakip ön ödeme senedinde belirtilen Yürütücünün avans hesabına en kısa sürede havale edilir.

16 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Mahsup ne zaman yapılacaktır? Mahsup, ön ödemenin yapıldığı tarihten itibaren (yürütücünün banka hesabına yatırıldığı tarih) en geç 2 (iki) ay içinde yapılacaktır. Seyahat faslından ön ödeme alınmış ise; seyahatin bitmesini takip eden 15 gün içinde yapılacaktır. 16

17 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Mahsup işlemi, yapılan harcamaların proje bütçesindeki ekonomik sınıflandırma kodları ile ilişkilendirilmesi ve ödeneklerinin uygunluğunun Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı/SM tarafından kontrolünü müteakip gerçekleştirilir. Mahsup evrakında yer alan harcamaların mahiyeti, projede öngörülmüş olması ve proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarındaki ödeneklerin üzerinde olamaz. 17

18 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Eğer proje harcamaları ödenek aşımını gerektiriyor ise; mahsup işleminden önce bu ödenek aşımını karşılamak için gerekli olabilecek fasıl aktarımları ve/veya ek ödenek işlemleri esas ve usullere uygun olarak mutlaka yapılmalıdır. (Bu işlemlerin mahsup süresi içinde gerçekleşmesi gerekir) Aksi halde yapılan fazla harcama mahsup işleminde kabul edilmeyecektir. 18

19 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Ön ödeme talebinin yapıldığı tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri ön ödemenin mahsubunda kabul edilmemekle beraber acil ve ivedi durumlarda proje yürütücüsünün yapmış olduğu ön ödemeye ilişkin harcamalar ödemenin mahsubunda kabul edilebilecektir. 19

20 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Ön ödemeden artan para ne yapılacak? Ön ödeme taleplerinin harcamanın gerektirdiği kadar olması esastır. Ancak, alınan ön ödemeden para artar ise, artan para, TÜBİTAK hesabına iade edilecek ve havale makbuzu mahsup evrakına konulacaktır. Alınan ön ödeme üzerinde harcama yapılırsa ne olacak? Eğer yapılan harcamanın mahiyeti projede öngörülmüş ve karşılığı ödenek proje hesabında varsa, fazla yapılan harcama kesin ödeme olarak Kurum tarafından proje yürütücüsünün hesabına havale edilir. (Çok zorunlu hallere münhasır bu işlem yapılabilir) 20

21 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Proje süresince kaç kere ön ödeme alınabilir? Proje süresince ön ödeme için sayı sınırlaması yoktur. Ancak, bir ön ödemenin usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeni ön ödeme yapılmaz. 21

22 22 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Zamanında kapatılmayan ön ödeme olursa ne yapılacak? Mahsup süresi içinde gerçekleşen harcamalar kabul edilir. Bunun dışında kalan tutarlar üzerinden 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak ilgililerden bu miktarın TÜBİTAK banka hesabına yatırmaları istenir.

23 23 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Harcama yapmadan veya az harcama yapılarak zamanında kapatılan ön ödeme olursa ne yapılacak? Mahsup süresi içinde, ön ödeme tutarının en az % 50’sinin harcanmadan iade edilmesi halinde, harcanamama gerekçeleri TÜBİTAK tarafından ilgiliden istenebilir. Yapılan değerlendirme sonucunda yürütücünün veya mutemedin ihmal, kusur veya suistimalinin tespiti halinde; harcanmayan tutarlara 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak bu miktarın ilgililerden TÜBİTAK banka hesabına yatırmaları istenir.

24 Satınalma İşlemleri (Ön Ödeme Yoluyla Olanlar) Harcamalarda hangi form ve belgeler kullanılacak? TÜBİTAK tarafından belirlenen form ve belgeler kullanılır (Özellikle; Mahsup/Kesin Hesap Formu, Geçici Görev Yolluk Bildirgesi). Bu form ve belgelere www.tubitak.gov.tr/sym adresinden ulaşılabilir. www.tubitak.gov.tr 24

25 25 Satınalma İşlemleri (Ön Ödeme Yoluyla Olanlar) Faturalar kimin adına düzenlenecek? Faturalar, Proje numarası belirtilmek suretiyle Yürütücü Kurum adına düzenlenecektir. (Örneğin: Ege Üniversitesi-108B001 nolu Proje) Alınan faturalarla ilgili olarak ne yapılacaktır? Proje Yürütücüsü yapılan harcama belgelerini icmal listesine (Mahsup/Kesin Hesap Formu) beyan ederek Formun üzerine ‘’Malzemeler/Hizmet alımları eksiksiz olarak teslim alınmıştır’’ ve “Belge(ler)de yer alan mal ve hizmetler piyasa araştırması yapılarak en uygun şartlarda satın alınmıştır.” ifadesi yazılıp, Proje Yürütücüsü ve Uzman Personeli tarafından imzalanarak mahsubu yapılmak üzere Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı/SM’ye teslim edilecektir.

26 26 Muayene ve Kabul İşlemleri Alınan mal ve hizmetlerin kabulü için komisyon oluşturulacak mı? Kimler olacak? Sadece dayanıklı taşınırlar için komisyon oluşturulacak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurulacak komisyonlarda proje yürütücüsü veya proje personelinden birisi mutlaka bulunacaktır. Not: Dayanıklı taşınırlar projenin yürütüldüğü kurumun ayniyatına kayıt olacağı için söz konusu komisyon kurum tarafından oluşturulacaktır.

27 27 Ayniyat İşlemleri Alınan malzeme nereye kaydedilecektir? Taşınır Mal Yönetmeliğinde “dayanıklı taşınırlar” olarak tanımlanan malzemelerin kurumun ilgili mevzuatı ve bu esaslar çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak kurum taşınırlarına ilgili harcama birimi (projenin fiilen yürütüldüğü Fakülte, Bölüm, ABD) adına kaydedilir. Oluşturulan “Taşınır işlem Fişi”nin bir örneği ödeme belgesine eklenir. Kaydedilen dayanıklı taşınır, zimmet fişi düzenlenerek ilgili yürütücünün kullanımına tahsis edilir. Bunların dışında kalan taşınırlar kaydedilmez.

28 Bütçe İşlemleri Ödeneklerin kullanımına ilişkin düzenlemeler ile tasarruf tedbirlerine uyulacak mı? Aksine bir hüküm olmadığı takdirde, proje harcamaları bu düzenlemelerin ve tedbirlerin dışında tutulacaktır. 28

29 29 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları) Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasında aktarım hangi durumlarda yapılır? Projede öngörülen malzeme yada hizmetlerin ödeneklerinin yetersiz kalması durumunda, onay alınmak suretiyle ekonomik sınıflandırma kodları arasında aktarım yapılabilir.

30 30 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları) Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasında aktarım yetkisi kimdedir? Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Karar yürütücüye bildirilir.

31 31 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları) Hangi Ekonomik Sınıflandırma Kodlarında (fasıllarda) aktarım yapılmaz? PTİ ve Seyahat (arazi çalışmaları hariç) fasıllarına aktarım yapılmaz, bu fasıllarda kalan ödeneğin başka fasıllara aktarımı da yapılmaz. Ayrıca bu fasıllara ek ödenek de verilmez.

32 32 Bütçe İşlemleri (Öngörülmeyen Talepler) Proje bütçesinde kalan ödenek ile proje kapsamında öngörülmeyen yeni mal ve hizmet alımları yapılabilir mi? Toplam ödeneği değiştirmeden, proje bütçesinde öngörülen bir mal veya hizmet yerine öngörülmeyen yeni bir mal ve hizmet alımı yapılabilir mi? Genel olarak bu tür talepler uygun görülmemektedir. Ancak, projenin gerektirmesi halinde, Proje Yürütücüsü’nün gerekçeli başvurusu ve Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının onayı ile mümkün olabilir.

33 33 Bütçe İşlemleri (Ek Ödenek) Ek ödenek hangi durumlarda ve nasıl istenebilir? Projede satın alınması öngörülen bir mal veya hizmetin kur artışı veya mücbir sebeplerden kaynaklanan ödenek yetersizliği durumunda; Araştırmanın gerektirdiği yeni bir mal veya hizmet alınması ihtiyacı durumunda; Proje bütçesinde yeralan diğer fasıllardan aktarım yapılamaması durumunda, Proje Yürütücüsü’nün gerekçeli talebi, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının uygun görüşü ve TÜBİTAK’ın onayı ile alınabilir.

34 34 Bütçe İşlemleri (Ek Ödenek) Ek ödenek verilmesi durumunda ne yapılır? Talep edilen ek ödeneğin TÜBİTAK tarafından onaylanması halinde, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Proje Yürütücüsüne bilgi verir.

35 35 Bütçe İşlemleri Proje harcama belgeleri hangi tarihler arasında geçerlidir? Proje kapsamında yapılacak her türlü harcama belgelerinin tarihleri proje sözleşmesinde yer alan başlama ve bitiş tarihleri arasında olmaları gerekir. Verilecek ek süre bitiş tarihine dahil edilir. Proje bitiş tarihinden sonra (ek süre dahil) proje bütçesinden yalnızca PTİ ödemesi yapılabilir.

36 Projede kimler görev alır? Proje öneri formunda önerilen ve TÜBİTAK tarafından onaylanan kişiler görev alır. Proje personeli kimlerden oluşur? – Proje yürütücüsü – Uzman Personel – Danışman statüsünde çalışan kişiler Personel Giderleri 36

37 Projede kimler görev alamaz? Halen TÜBİTAK’ta çalışan veya TÜBİTAK’taki görevlerinden ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemiş kişiler, danışmanlık ve hizmet alımı şeklinde temin edilen kişiler dahil, projede görev alamazlar. Bu kural, proje yürütücüsünün çalıştığı kurum/kuruluşun TÜBİTAK Birimleri olması durumunda uygulanmaz. Personel Giderleri 37

38 Proje personeline ne ödenir? Kamu çalışanı ve vakıf üniversitesi çalışanı olması şartıyla, Yürütücü ve Uzman Personele; Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) Danışmanlara; Danışmanlık ücreti Personel Giderleri 38

39 Proje Teşvik İkramiyesinin hukuki dayanağı nedir? Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (E) Cetvelinde konuyla ilgili maddede yer alan hüküm gereğince; “…Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek ve projeden ayrıca başka bir ödeme yapılmamak kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir…” denilmektedir. Personel Giderleri (PTİ ödemeleri) 39

40 Kişiye bir ayda ödenebilecek PTİ miktarları ne kadardır ? Nasıl hesaplanır? Kamu personeli olarak projede yer alan kişilere bir ayda aldığı ücretin % 75’ini geçmemek kaydıyla 2008 yılında aşağıda belirtilen üst limitlerde, PTİ (brüt) ödenebilir: Proje Yürütücüsü: 600 YTL/ay Uzman Personel: 300 YTL/ay Danışman: 1.000 YTL/yıl PTİ, TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanarak, proje bütçesine ilave edilir ve sözleşme buna göre hazırlanır. Sözleşme ekinde, PTİ alacak kişiler tarafından imzalanmış olan “PTİ ödeme tablosu” yer alır. (Bilim Kurulu’nun 03.11.2007 tarih ve 158 sayılı toplantısında PTİ üst limitleri belirlenmiş olup Bilim ve Toplum Projeleri için yukarıdaki limitler kabul edilmiştir.) Proje Teşvik İkramiyesinin hesaplanmasında, Yürütücü ve Uzman Personelin projeye katkı oranları (%100 üzerinden) dikkate alınır. Personel Giderleri (PTİ ödemeleri) 40

41 41 PTİ nasıl, ne zaman ve kim tarafından ödenir? Gelişme ve sonuç raporlarının kabulünü takiben Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının uygun bulması halinde, rapor dönemine tekabül eden PTİ, sözleşme ekinde yer alan “PTİ Ödeme Planı” tablosunda belirlenen miktarlar üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra ilgili kişilerin banka hesabına TÜBİTAK tarafından transfer edilir. Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)

42 42 Bir kişi birden fazla projeden Proje Teşvik İkramiyesi alabilir mi? Evet alabilir. Birden fazla projede görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam Proje Teşvik İkramiyesi, yürütücü Proje Teşvik İkramiyesi üst sınırının iki katından fazla olamaz. (2008 yılı için limit: 1200.YTL /Ay) Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)

43 Yurtdışında çalışan bir kişi proje personeli olabilir mi? PTİ alabilir mi? Olamaz ve dolayısı ile PTİ de alamaz. Proje yürütücüsü ve uzman personelinTürkiye’de ikamet etmeleri gerekir. (ARDEB Proje Teşvik ve Destekleme Esasları) Türkiye’de bir kurum/kuruluşta görev yapan yabancı uyruklu bir kişi projede görev alabilir mi? Evet alabilir. (Ancak kişinin çalıştığı kuruluştan bu kişilere ödeme yapılabileceğine dair onay belgesi istenir.) Personel Giderleri (PTİ ödemeleri) 43

44 Projeye yeni uzman personel alınabilir mi? Bu kişiye PTİ ödenir mi? Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının uygun görmesi halinde alınabilir. Ancak bu kişiye PTİ ödenmez. Projeden ayrılan bir uzman personelin yerine alınan uzman personele PTİ ödenir mi? Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının uygun görmesi halinde ve projeye ek ödenek getirmeyecek biçimde PTİ ödenebilir. Personel Giderleri (PTİ ödemeleri) 44

45 Proje personelinden emekli olanlara PTİ ödemesine devam edilir mi? Gerekli yasal kesintileri yapılmak şartıyla (vergi, sigorta vb.) ödemelere devam edilir. Bir uzman personelin projeden ayrılması halinde PTİ diğer uzman personel arasında paylaştırılır mı? Hayır. Personel Giderleri (PTİ ödemeleri) 45

46 46 Özel araç ile seyahat yapılabilir mi? Araştırmanın gerektirdiği hallerde, mesafe (kilometre) ve güzergah belirterek şehirlerarası seyahatler özel oto ile yapılabilir. Seyahat Ödemeleri

47 47 Özel araç ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Yapılan şehirlerarası seyahatlerde her 100 kilometre için 6 (altı) litre kurşunsuz benzin ücreti karşılığı yol gideri ödenir. Ödemeye esas olan belge, geçici görev yolluğu bildirgesidir. Bildirgede yol gideri kısmına yapılan kilometreye bağlı olarak hesaplanan yakıt gideri beyan edilir. Seyahat sırasında kullanılan özel araca alınan yakıt fişlerinin hesaplanan yakıt gideri ile dengeli olması aranır ve bu fişler bilgi için bildirgeye eklenir. Seyahat Ödemeleri

48 48 Araç kiralama ile seyahat yapılabilir mi? Proje bütçesinde ödeneği olmak şartıyla, araştırmanın gerektirdiği hallerde, fatura alınmak suretiyle araç kiralaması yapılabilir. Araç kiralama ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Proje numarası belirtilerek Projenin Yürütüldüğü Kurum adına alınacak fatura ile belgelenir. Yakıt hariç taşıt kiralanması durumunda, araç için alınacak yakıt giderlerinin hesabında 100 km de 6 litre kurşunsuz benzin karşılığı yakıt bedeli dikkate alınır. Seyahat Ödemeleri

49 49 Resmi araç ile seyahat yapılabilir mi? Nasıl uygulanır? Projede ödeneğin bulunması şartı ile yapılabilir. Kamuya ait hizmet otolarıyla yapılan bu seyahatlerde alınacak yakıt fişi proje harcama belgesi olarak kabul edilir. Yakıt fişi kabul edilebilmesi için; fişin araç plaka numarası ve proje numarası belirtilerek Projenin Yürütüldüğü Kurum adına alınması gerekmektedir. Ayrıca, yol güzergahı ve yaklaşık kilometre bilgisi belirtilerek, aracın projeye tahsis edildiğine dair yetkili kuruluştan alınacak resmi yazının alınan yakıt fişine eklenmesi gerekir. Seyahat Ödemeleri

50 Proje kapsamında yurt içi konferanslara katılım için ödemeler nasıl olacak? Bu seyahatler için projede mutlaka ödeneğinin konulmuş olması şarttır ve proje önerildiğinde geçerli olan çağrı dökümanında belirtilen esaslara göre bu işlemler yapılabilir: 2007/2 dönem önerilen projelerde; Yurt içi bir kez ve bir kişi olmak üzere, proje süresince toplam iki kez ve iki kişi (yıl içinde kullanılmayan ödenek diğer yıla aktarılamaz) bilimsel toplantılarda bildiri sunma veya proje konusu ile ilgili çalışma amaçlı seyahat yapılabilir. Bu seyahatler öncesinde mutlaka Bilim ve Toplum Daire Başkanlığından onay alınması gerekir. 2007 II. Dönem Çağrı Metnin ‘Desteklenebilecek Maliyet Kalemleri’ bölümünde belirlenen miktar: 500 YTL/kez Seyahat Ödemeleri 50

51 51 Proje Durum Değişiklikleri Proje durdurulur mu? Nasıl? – Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilmeyen ve ikaza rağmen mücbir sebep bildirilmeyen projeler, – İzleme sonucunda öngörülen amaç ve çalısma programına uygun biçimde yürütülmediği anlasılan projeler, – Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, Proje Yürütücüsünün talebi veya söz konusu hususların TÜBİTAK’ça tespiti üzerine, TÜBİTAK Başkanlığın kararı doğrultusunda geçici olarak durdurulabilir.

52 52 Durdurma ne zaman kalkar? Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde Proje Yürütücüsünün başvurusu TÜBİTAK’ın onayı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi sözleşme hükümleri uygulanarak proje süresine ilave edilir. Durdurmada ne yapılır? Proje ile ilgili hiçbir işlem yapılmaz ve tüm harcamalar da durdurulur. Proje Durum Değişiklikleri

53 53 Proje yürürlükten kaldırılır mı? Nasıl? Mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, tarafların basvurusu, TÜBİTAK Başkanlığın kararı ile yürürlükten kaldırılır. Yürürlükten kalkan projeye hangi işlemler yapılır? Karar TÜBİTAK tarafından Proje Yürütücüsüne ve Kurumuna bildirilir. Yürürlükten Kaldırılmanın müeyyidesi nedir? Projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer çalışmalar yapan diğer kişilerin hizmetine verilmesi de istenebilir. Proje Durum Değişiklikleri

54 54 Proje İptal edilir mi? Nasıl? Proje yürütücüsünün kusur veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ya da yürütülemeyeceği anlaşılan projeler, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir. İptal edilen projeye hangi işlemler yapılır? Karar TÜBİTAK tarafından Proje Yürütücüsü ile Kurumuna bildirilir. Proje Durum Değişiklikleri

55 55 İptalin müeyyidesi nedir? Niteliğine bağlı olarak, projeye satın alınan dayanıklı taşınır ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, TÜBİTAK tarafından bunların projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda projenin yürütüldüğü kurum talebin gereğini yapar ve TÜBİTAK’a yazılı olarak bilgi verir. Proje Durum Değişiklikleri

56 56 İptalin müeyyidesi nedir? (Devam…) İptal edilen proje özel bir kuruluşta yürütülüyorsa, proje kapsamında alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesi, iptalin projeyi yürüten kişi/kuruluşa bildirilmesinden sonraki bir ay içinde yürütücü kişi/kuruluş tarafından TÜBİTAK’a iade edilir. Ayrıca kusuru/ihmali olan kişiler hakkında, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları uygulanır; bunlara üç yıl süresince TÜBİTAK’ta hiç bir görev verilmez, TÜBİTAK destek ve teşviklerinden yararlandırılmaz. TÜBİTAK personeli olanlar hakkında TÜBİTAK Personel Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. Proje Durum Değişiklikleri

57 57 İzleme hangi yöntemlerle yapılır? - Projeler, TÜBİTAK’ca belirlenen formata uygun olarak hazırlanan gelişme raporları yoluyla izlenir. - TÜBİTAK gerekli gördüğü hallerde, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere, belirleyeceği kişi ve/veya kişileri proje izleyicisi olarak görevlendirebilir. - TÜBİTAK, proje yürütücüsünü gelişmeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet edebilir. İzleme

58 58 Gelişme raporları ne zaman ve nasıl verilecek? Sözleşmede belirtilen tarihlerde ve TÜBİTAK’ın belirlediği formatta yürütücü tarafından hazırlanarak, TÜBİTAK’a (Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’na) iletilir. Gelişme raporları zamanında iletilmez ise ne olacak? Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a gönderilmediği ve/veya gelişme raporu içeriğinin eksik/yetersiz olması durumunda projeye ilişkin hiçbir ödeme yapılmaz. Ayrıca bu durumda sözleşmenin cezaya ilişkin madde hükmü uygulanır. Gelişme raporları geçerli bir mazeret belirtilmeksizin sözleşmede belirtilen tarihleri 1 (bir) ay geçtikten sonra gönderilmeleri halinde, raporun kapsadığı döneme ait PTİ ödemeleri de yapılmaz. İzleme

59 59 Proje kapsamında seçilecek katılımcılar Proje Ekibi ile akrabalık ilişkileri olabilir mi? Katılımcıların proje ekibinde yer alan kişilerle üçüncü derece dahil akrabalık ilişkisi olamaz. Katılımcılardan veya TÜBİTAK dışında diğer kurum ve kuruluşlardan ayni ve/veya nakdi destek alınabilir mi? Evet alınabilir. Ancak bu destekler alınmadan önce Bilim ve Toplum Daire Başkanlığına yazılı başvuru yapılarak onay alınmalıdır. İzleme

60 60 Diğer Hususlar Proje yürütücüsünün kurum/kuruluşunun değişikliği olursa ne yapılacak? Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; yürütücü, kurum değişikliğini, projenin yeni kurumda yürütülebileceğine dair kurum yetkilisinden aldığı; “Projenin kurumunda yürütülmesine izin verdiğine; Kurum sıfatı ile projeye gerekli desteği vereceğine; proje sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara uymayı kabul ve taahhüt ettiğine" dair yazı ile birlikte TÜBİTAK’a bildirir. Bu durumda, proje kapsamında daha önce alınmış olan dayanıklı taşınırlar ve sarf malzemeleri proje süresince yürütücüsünün gözetimi ve sorumluluğunda olduğu için gerekirse projenin yürütüleceği kuruma zimmetli olarak götürülebilir. Bu husustaki uygulama yürütücünün Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’na gerekçeli başvurusu üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır.

61 61 Diğer Hususlar Proje Yürütücüsü değişikliği nasıl olur? Proje izleme sürecinde proje yürütücüsünün değiştirilmesinin gerektiği veya kendisinin ayrılmayı talep ettiği hallerde, projenin durumu, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilerek, projenin durdurulması, projenin iptali, yürürlükten kaldırılması veya yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi hususunda oluşturulacak öneri, TÜBİTAK Başkanlığı tarafından karara bağlanır.

62 62 Diğer Hususlar Projede Uzman Personel değişikliği nasıl olur? Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çalışan Uzman Personel ile ilgili yapılması öngörülen değişiklikler, atama ve görevden alma dahil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli önerisi Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının onayı ile yapılır.

63 63 Diğer Hususlar Proje süresi uzatılabilir mi? Nasıl? Proje süresi, sözleşmede öngörülen sürenin en fazla %50 si kadar uzatılabilir. Proje yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli başvurusu ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır ve karar, TÜBİTAK tarafından proje yürütücüsüne bildirilir.

64 64 Diğer Hususlar Proje kapsamında yazışmalar nasıl olacaktır? Projenin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK onayı yada bilgisi gereken durumlarda yürütücünün TÜBİTAK’a yapacağı talep ve yazışmalar, direkt Proje Yürütücüsü tarafından TÜBİTAK’a (Bilim ve Toplum Daire Başkanlığına/SM’ye) yapılacaktır.

65 65 Proje Sonuç Raporu nasıl ve ne zaman verilir? Proje Yürütücüsü tarafından, TÜBİTAK’ca belirlenmiş formata uygun hazırlanan sonuç raporu, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki (2) ay içinde TÜBİTAK’a verilmek zorundadır. Sonuç raporları zamanında iletilmez ise ne olacak? Sonuç raporu geçerli bir mazeret belirtilmeksizin sözleşmede belirtilen tarihleri 1 (bir) ay geçtikten sonra gönderilmeleri halinde, rapor kabul edilse dahi, raporun kapsadığı döneme ait PTİ ödemeleri yapılmaz. Sonuçlandırma

66 66 Proje Sonuç Raporu nasıl değerlendirilir? Sonuç raporu, TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü hallerde, sonuç raporunun içerik ve/veya şekil yönünden revize edilmesi istenir. Değerlendirme sonucunda Raporun kabul veya reddine karar verilir. Kabul edilen Rapora ilişkin karar, Proje Yürütücüsüne Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından bildirilir. Sonuçlandırma

67 67 Proje Sonuç Raporu kabul edilmez ise ne olur? Sonuç raporu reddedilen proje, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir ve bu karar, taraflara bildirilir. Bu durumda iptal edilen projenin tabi olduğu yönetmelik hükümleri uygulanır. Sonuçlandırma

68 Tarafların Sorumlulukları Harcama ve ödemelerdeki sorumluluklar nedir? Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bunların dışında kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel ilgili TÜBİTAK mevzuatı, hüküm bulunmayan hallerde ise 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mali mevzuat çerçevesinde sorumludur. 68

69 69 Projede yürütücünün sorumlukları nedir? Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, projenin tabii olduğu Yönetmelik, Esaslar ve TÜBİTAK’ın diğer mevzuatına uygun bir şekilde yürütmekten, harcamaların proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumludur. Tarafların Sorumlulukları

70 70 TÜBİTAK’ın sorumlulukları nelerdir? – TÜBİTAK, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerine Proje destekleme sözleşmesinde yer alan ödemeleri zamanında yapmaktan, – Projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasından, sorumludur. Tarafların Sorumlulukları

71 71 Teşekkürler...


"1 Harcamaları TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen BİLİM ve TOPLUM Proje Destekleri 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları