Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUF YALÇIN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUF YALÇIN"— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUF YALÇIN
ŞUBE MÜDÜRÜ Yetki Alanı Dışı ve Yurtdışı Tapu İşlemleri ve E-Arşiv Birimi

2 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Stratejik Plan çalışmalarının başlatıldığı 28/03/2013 tarih ve (1747) sayılı genelge ile tüm birimlerimize duyurulmuştur. 2019 hedefimiz tamamı ile E-sicile geçmeye yöneliktir. Stratejik Hedeflerimiz; Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmak, Taşınmazlarla ilgili katma değeri olan her türlü bilgiyi doğru, güncel ve güvenilir bir biçimde elde ederek modern teknolojiye uygun yöntemlerle çağının ötesinde bir anlayışla kamunun hizmetine sunmak, TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

3 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Yetki Alanı Dışı ve Yurtdışı Tapu İşlemleri ve E-Arşiv Birimi olarak çalışma alanı başlıklarımız şunlardır: T.C.Kimlik No Giriş ve Güncellemeleri. E-arşiv ve tarama işlemleri. E-tahsilat. Yetki alanı dışı tapu işlemleri. İpotek terkinlerinin, haciz vb. şerhlerin elektronik ortamda terkini. Onama ipotek işlemelerinin elektronik ortamda yapılması. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

4 ELEKTRONİK SİCİL ALTYAPISININ OLULTURULABİLMESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

5 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
T.C.Kimlik No Giriş ve Güncellemeleri Başkanlığımız tarih 6960 say. ve 27/09/2012 tarih 8108 say. Talimatları ile bölge müdürlüklerimizden planlamalar talep edilmiş ve 2013 yılını aşmayacak şekilde planlamalar tamamlanmış olup belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı takip edilmektedir. Son olarak tarih ve 8108 say. Talimatımız ile %41.23 ler (işbu % oran; T.C. Kimlik Güncelleme Performans Çizelgesindeki hatalar giderilmeden önceki oran olup asıl oran %31 ler seviyesindedir) seviyesinde olan T.C. Kimlik No Güncelleme oranları tarihinde % 44.02, bölge bazında yaptırılan çalışma planlarından sonra 14 Kasım 2012 tarihi itibari ile % 47.24, 14 Şubat 2013 tarihi itibari ile % seviyesine, T.C. Kimlik Güncelleme Performans Çizelgesindeki hatalar giderildikten sonra asıl oran olan %55 seviyesine, 21 Kasım 2013 tarihi itibari ile %82 seviyesine ulaşmıştır. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

6 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
E-tahsilat; 22 Bölge Müdürlüğümüzün tamamında E-tahsilata geçilmiş olup, itibarıyla tüm tapu müdürlüklerine yaygınlaştırılmıştır. E-tahsilata geçen müdürlük toplam adedi 957 dir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile kurumumuz arasında 13/12/2011’de protokol imzalanmıştır. T.Vakıflar Bankası A.Ş. ile kurumumuz arasında 30/10/2012’de protokol imzalanmıştır. T.Halk Bankası A.Ş. ile kurumumuz arasında 05/03/2013’de protokol imzalanmıştır. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

7 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Yetki alanı dışı tapu işlemleri Yetki alanı dışında işlem yapan 732 olan müdürlük sayısı tüm tapu müdürlükleri olarak değiştirilmiştir. (2012/9 sayılı genelgenin EK-1 iptal edilmiştir. 12/09/2013 tarihli makam oluru ve 13/09/ / sayılı yazı ile.) TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

8 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
İpotek terkinlerinin, haciz vb. şerhlerin elektronik ortamda terkini; 17 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe giren Tapu Sicil Tüzüğünün Belgelerin elden takibi ve şekli başlıklı; MADDE 88 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir. (2) Birinci fıkra gereğince, tapu işlemlerine yönelik düzenlenen belgelerde silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz. Hükmü getirilmiştir. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

9 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
İpotek terkinlerinin, haciz vb. şerhlerin elektronik ortamda terkini; Bu madde ile güvenlik amaçlı olarak elden takip yasağı getirilmiş, terkin yazılarının ya ilgili kurum görevlileri tarafından elden ya da tebligat kanunu hükümleri uyarınca müdürlüklere posta ile gönderilmesi esası getirilmiştir. Son olarak ipotek terkin taleplerinin Tapu Müdürlüklerine güvenli elektronik ortamda e-imzalı olarak iletilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi yönündeki çalışmalara hız verilmiştir. Bu nedenle çeşitli bankaların temsilcileri ile işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına dair toplantı yapılarak gerekli yazılım çalışmaları başlatılmış, pilot uygulamaya geçilmesi ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi çalışmalarına hız verilmiş olup Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca yazılım işlemleri devam etmekte olup bir ay içinde iki banka ile pilot uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

10 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
İpotek terkinlerinin, haciz vb. şerhlerin elektronik ortamda terkini; İlerleyen süreçlerde de zaman zaman yaşanan hak ve zaman kayıplarını engellemek, işlemlerin güvenli elektronik ortamda sunumunu sağlamak amacıyla haciz, ipotek tesisi, satış şerhi (İİK-150/C) vb. işlemlerin yetkili kurumlarca elektronik ortamda şerh edilmesi/terkin edilmesi ile ilgili hazırlık yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile vatandaşımız Tapu Müdürlüklerine gelmeden hızlı ve güvenli bir şekilde işlemlerini tamamlayabilecek, Tapu Müdürlüklerinde vatandaşların beklemesinin önüne geçilecek, personellerin emek kaybı engellenecek, zamandan ve sarf malzemelerden tasarruf sağlanacaktır. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

11 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Onama ipoteklerinin elektronik ortamda yapılması; Uygulamada Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Ordu Yardımlaşma Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin düzenlemiş oldukları kredi veya borç sözleşmelerinin resmi senet düzenlenmeden tapu müdürlüğü tarafından tescil edildiği görülmektedir. Söz konusu bu uygulamanın bankalar ya da finans kurumları tarafından uygulanamayacağına ilişkin herhangi yasal bir engel olmadığı gibi Tapu Kanununun 26. maddesinin uygulamada onama suretiyle ipotek tesisine cevaz verdiği anlaşılmaktadır. Bütün ipoteklerin onama sureti ile yapılması durumunda ipotek borçlusu ve alacaklısının bizzat tapu müdürlüğüne gelerek işlem yaptırmalarının önüne geçilecek bu durum tapu müdürlüklerindeki gereksiz yığılmaları ve beklemeleri ortadan kalkacaktır. Başkanlığımızca oluşturulan çalışma/proje grubunun tarihli raporu başkanlık makamına sunulmuştur. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

12 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Onama ipoteklerinin elektronik ortamda yapılması; Bankacılık işlemlerinde bir yöntem olarak; taraflarca (banka ve ipotek borçlusu) imzalanmış sözleşmenin elektronik ortamda Müdürlüğe ulaştırılması halinde, TAKBİS üzerinden e-imzaların (banka yetkilisi ve ipotek borçlusunun) onaylanması ile yevmiye alınması ve işlemin TAKBİS ayağının tamamlanmasından sonra müdürlükçe ipoteğin ilgili kütüğe tescil edilmesi yöntemi önerilebilir. TST 19 nedeniyle MK 1007 madde sorumluluğu ortaya çıkabilir. E-imza bu noktada tasarruf ehliyetini sorgulama görevi üstlenmemektedir. Bankalar Birliği ile yapılacak protokol kapsamında bankaların e-imza ile oluşturacakları tescil taleplerinde sorumluluk beyanının üstlenilmesi suretiyle TST 19 aşılabileceği düşünülmektedir. İpotek sözleşmesini imzalayan banka görevlisinin e-imzalı talebinde sorumluluk beyanı kapsamının “İşbu sözleşmenin imzalanmasında TST 19.madde hükmü gereğince ipotek borçlusunun medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olduğunu kabul ve beyan ederim.” şeklinde olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca protokol kapsamında memurun bu beyana güvenerek işlem yapması nedeniyle sorumluluk doğması halinde oluşabilecek tazminat için oluşturulacak olan fondan rücu hakkının olacağı gibi hususlar karara bağlanabilir. Banka tarafından ipotek işlemi başına tahsil edilecek 1TL gibi maktu bir harç ile fon yönetimi idaremizde veya bankada ya da müştereken kurulmak üzere oluşturulabilir. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

13 ELEKTRONİK SİCİL ALTYAPISININ OLULTURULABİLMESİ İÇİN TAMAMLANAN/DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

14 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Genel Müdürlüğümüz ve Tapu Dairesi Başkanlığı her konuda işlemlerin kolaylaştırılması için yoğun çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalara örnek olarak; 1 no.lu bilgi formalarının kaldırılması. B.09.1.TKG / sy. yazı kaldırılmıştır. 2.nüsha tapu senedi ve ipotek belgesi örneklerinin elektronik ortamda görüntülenmesi ve kaldırılması çalışmaları. / 28/03/2013 say. yazı ile kaldırılmıştır. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca tescil işlemlerinin kolaylaştırılması açısından tescil tablo çalışmaları devam etmektedir. İpotek terkinlerinin e-imza ile elektronik ortamda gerçekleştirilmesi. Yazılım çalışmaları devam etmektedir. 1 ay içerisinde pilot uygulamaya geçilecektir. Yetki alanı dışında tapu işlemleri. Tüm tapu müdürlüklerine yaygınlaştırılmıştır / Yurtdışı tapu birimlerinin kurulması. Çalışmalar son aşamasındadır, pilot uygulama Almanya’da bir misyonda başlatılmak üzere hazırlıklar devam etmektedir. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

15 E-ARŞİV ALTYAPISININ OLULTURULABİLMESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

16 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Elektronik arşiv oluşturulması ve resmi senet taramaları. Elektronik imza. Diğer kurumlarla veri paylaşımı. Alo Tapu hattının bölge etkinlikli sistemleşmesi. E-arşiv uygulamaları. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

17 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
E-arşiv ve tarama işlemleri Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulmasının esaslarını belirlemek üzere Tapu Tüzüğünün Belgelerin arşivlenmesi başlıklı; MADDE 83 – (1) Arşivlenecek belgelerin tespiti, elektronik ortamda arşivlenmesi, arşivlemenin usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir. Şeklinde düzenlenmiş olup fiziki olarak tapu kütüklerine ve arşiv dosyalarına işlenen işlemlerin e-sicil’e tamamen geçilmesi ile yalnızca elektronik ortamda tutulmaya başlanacağı ve hukuki anlamda da e-sicil ve arşivin geçerli sicil olacağı hususları göz önüne alındığında e-sicil ve arşiv üzerinden işlemlerin daha hızlı, daha az iş gücü gerektirecek şekilde, daha ekonomik ve denetiminin daha etkin olacağı bir sistem sağlanacaktır. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

18 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
E-arşiv ve tarama işlemleri Güncel belgelerin taranması için pilot uygulama kapsamındaki tapu müdürlüklerine e-arşiv modülü kurulumlarının yapılması, uygulamanın yaygınlaştırılması ve sonuçlarının izlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Son durum itibari ile 22.Bölge Müdürlüğünde toplam 243 tapu müdürlüğünde e-arşiv modülü kurulumları tamamlanmıştır. 2013 yılı içerisinde aşamalı olarak tüm tapu müdürlüklerinde e-arşiv modülü kurulumlarının tamamlanması hedeflenmektedir. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

19 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Tapu Müdürlüklerinde yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili olarak; Yönetmeliğin 6.c. maddesinde ifade edilen işlemlerle ilgili 7. Maddede belirtilen işlemlerin yapılabilmesi için e-arşiv oluşturulması amacıyla; a-) Tapu Müdürlüklerinde önceden yapılmış işlemlere ait resmi senetlerin taranması, b-) Günlük yapılacak işlemlerin evrak taramalarında; Resmi senetlerin, Tapulama ve Kadastro Tutanaklarının, Tescil İstem Belgelerinin ve Cebri Satış/İzale-i Şüyuu gibi Mahkeme Kararlarının taranması, Vekaletnameler, temsil belgeleri (Vasi, kayyum, yetki belgesi v.s.), veraset belgeleri, köy yerleşim alanlarındaki temlik cetvelleri, özelleştirme kararlan ve işlem red kararlarının taranması, Yukarıda belirlenen evrakların dışında kalan diğer bütün evrakların, gerek duyulduğu takdirde taranması gerekmekte olup, Olurlarınıza arz ederim. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

20 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

21 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
E-arşiv ve tarama işlemleri Arşivlerin taranarak verilerin elektronik ortama aktarılmasına ilişkin 2010/20 sayılı Evrak, Dosya ve Arşiv Genelgesi ile konuya ilişkin esaslar belirlenmiştir. Söz konusu genelgenin 26. maddesinin 2. fıkrasının “a” bendinde yer alan “Tapu Sicil Müdürlüklerinde bulunan tescile yönelik her türlü evrak (resmi senet, tescil istem belgesi, tapulama ve kadastro tutanakları, Mahkeme ilamı vs.) dpi çözünürlükte taranarak raster görüntüleri pdf formatında saklanır” hükmü gereğince tapu arşiv evraklarının hangilerinin hangi süreçler izlenerek taranması gerektiği konusunda Başkanlığımızca çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda arşivlerin elektronik ortama aktarılması ve elektronik doküman yönetim sisteminin Müdürlüklerimizde kullanılması halinde tapu arşivinin elektronik ortamda ilgilisine açılması mümkün olacağından Müdürlüklerimize işlem için başvuran vatandaş sayısını azaltacak ve müdürlüklerimizin işlemleri daha kısa sürede tamamlaması sağlanacaktır. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

22 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
E-imza ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi; E-imza ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi çalışmaları Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

23 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
TAKBİS veri paylaşımı; İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılacak Protokoller ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, (merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler) veri paylaşımındaki esasın; ilgili kamu kurumu/kuruluşunun mevzuatta yer alan yetkisi/görevi ile sınırlı olacak şekilde, bu yetki ve görev kapsamında kamu kurumu/kuruluşu için gerekli olan bilgilerin paylaşıma açılması ve yalnızca bu yetki ve görev kapsamında kullanılmak şartıyla bilgilerin verilmesi, Mahkemeler, savcılıklar, icra ve iflas daireleri ile karşılıklı veri paylaşımının sağlanması açısından UYAP üzerinden TAKBİS’e erişim sağlanarak yapılacak veri paylaşımı için yapılan mevcut Protokol hükümleri yürürlükte olmakla birlikte yapılacak ek protokoller ile ihtiyati tedbirlerin, ihtiyati hacizlerin, hacizlerin ve kanunların tapu siciline şerh verilmesini öngördüğü hususlara ilişkin şerhlerin tescil ve terkinine yönelik müzekkerelerin ya sistem üzerinden e-imza ile gönderilmesinin ya da sayısal ortamda erişime açılmasının sağlanması, TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

24 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
TAKBİS veri paylaşımı; Bankaların taşınmaz sorgulama ve karşılıklı veri paylaşımına ilişkin yapılacak Protokol esasları belirlenirken bankalarca tapu müdürlüklerine gönderilen ve tapu sicilindeki işlemlerde tescile esas olarak kullanılacak ipotek fekki vb. yazılara oluşturulacak sistem üzerinden sayısal ortamda erişimin sağlanması, Noterlere taşınmaz sorgulama imkanının sağlanması bununla birlikte tapu sicilindeki işlemlerde tescile esas olarak kullanılacak vekâletname, azilname, ölünceye kadar bakma akdi, gayrimenkul satış vaadi vb. belgelerin aynı sistem üzerinden kurumumuz tarafından erişiminin sağlanarak sorgulanabilmesi, Avukatların taşınmaz sorgulama esaslarının belirlenmesi, LİHKAB bürolarının veri paylaşımı esaslarının tespiti amacıyla sicillerin “ilgilisine” açık olması esası dayalı olarak karşılıklı olarak veri paylaşımının sağlanması konularında Başkanlığımızca çalışmalar devam ettirilmektedir. Ayrıca Tapu Tüzüğü taslağında sicillerin elektronik ortamda tutulması, elektronik ortamda işlem yapılması, erişim hakkı, erişim ve bilgi güvenliği konularında yapılan düzenlemeler TAKBİS Veri Paylaşımı esaslarının belirlenmesinde önem arz ettiğinden tüzük çalışmalarının tamamlanarak veri paylaşımına ilişkin hukuki altyapının oluşturulması gerekmektedir. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

25 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Online başvuru, sıramatik, çağrı merkezi; Bilindiği üzere 2010/21 sayılı genelge gereğince tapu müdürlüklerinde online başvuru ve sıramatik sistemine geçilmeye başlanmıştır. Bu sistemde başvuruların internet ortamında yapılmasının yanında internet kullanımına göre daha yaygın ve çoğu kesimler için de kullanımı daha kolay olan telefon aracılığı ile alınmasının sağlanması için çağrı merkezinin kurulması, vatandaşların tapu işlemlerine başvurularını kolaylaştıracaktır. Çağrı merkezi 2014 yılı ilk çeyreğinde faaliyetlerine başlayacaktır. Ayrıca halen test aşamasında olan online randevu sistemine dahil 407 adet Tapu Müdürlüğü bulunmaktadır. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

26 E-ARŞİV UYGULAMALARI

27 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Arşivlerdeki miatlı evrakların ve sürelerinin belirlenmesi, imhası;  Tapu Sicil Tüzüğü çalışmalarından önce; tarih ve 1769 sayılı yazı ile tapu müdürlükleri arşivlerinin elektronik ortama aktarılması, arşivdeki miatlı evrakların ve sürelerinin belirlenmesi, imhası konularındaki çalışma proje grubu raporu Başkanlığa sunulmuştur. tarih ve 2425 sayılı yazı ile Tapu Dairesi Başkanlığı arşivinin elektronik ortama aktarılması, arşivdeki miatlı evrakların ve sürelerinin belirlenmesi konularındaki çalışma proje grubu raporu Başkanlığa sunularak tarih ve 3216 sayılı yazı ile 2010/20 sayılı “Evrak, Dosya ve Arşiv” Genelgesinde değişiklik yapılmasına dair Arşiv Dairesi Başkanlığına gerekçeleri ile birlikte bildirim yapılmıştır. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

28 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Arşivlerdeki miatlı evrakların ve sürelerinin belirlenmesi, imhası; Belgelerin arşivlenmesi MADDE 83 – (1) Arşivlenecek belgelerin tespiti, elektronik ortamda arşivlenmesi, arşivlemenin usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir. (2) Hangi belgelerin imha edilebileceği ve imha edilme süreleri Genel Müdürlükçe belirlenir. 1- Tüm arşivlerin merkez, bölge, birim ve tapu arşivlerinin elektronik ortamda tutulması, 2- Tapu Müdürlüğü arşivlerinin ayıklama, tasnif, imha, e-ortama aktarma, arşivleme-dosyalama işlemlerinin usul ve esasları (hangi belgelerin, ne kadar süre saklanacağı, nasıl dosyalanacağı, imhanın nasıl ve kim tarafından yapılacağı vb), 3- Tapu Müdürlüklerinde tutulan evrakların tarih ve yevmiye esasına göre tutulması (sistem belirlenmesi), 4- E-ortamda üretilecek ve saklanacak belgelerin takibi ve paylaşımı konularında yapılacak çalışmaları doküman yönetim sistemiyle paralel şekilde yürütmeye yönelik çalışma yapmak ve bu çalışmaları rapora bağlamak, konu ile ilgili kanun, yönetmelik ve ikincil mevzuatın taranması ve bu mevzuatta yapılacak değişikliklerin belirlenmesiyle ilgili yönetmelik ve ikincil mevzuatta yapılacak değişiklik taslaklarını hazırlamak üzere; Tapu Dairesi Başkanlığınca komisyon oluşturulmuş olup Genel Müdürlük Makamı oluruna sunulmuştur. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

29 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı nezdinde sonuç beklenen çalışmalar;  • Türksat uydu haberleşme kablo tv ve işletme aş ile taraması yapılacak arşiv belgelerinin TAKBİS sisteminde kullanılması ve saklanması için gerekli yazılımın oluşturulması, Ayrıca Yazılım güvenliği, yetkisiz erişimin engellenmesi vb. konular. ( tarih ve B.09.TKG / 1220 say. E-arşiv konulu yazı.)  • E-arşiv uygulamalarında işlem yoğunluğu olan müdürlüklerden başlamak üzere tüm müdürlüklere tarayıcı temini hakkında. ( tarih ve B.09.1.TKG /(2010/20) sayılı yazı.)  • 30/04/2011 tarihli, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Tapu Dairesi Başkanlığının tarih ve 2012/9 sayılı yetki alanı dışında tapu işlemleri genelgesi; Yönetmeliğin 9/3 maddesi ve genelgenin 8/2 ve 8/3 maddeleri uyarınca e-imza uygulamasına ivedi geçilmesi hususunda. ( tarih ve B.09.1.TKG /7703 say. e-imza konulu yazı.)  • E-arşiv çalışmaları kapsamında e-arşiv modülünde 2.nüsha tapu senetleri görüntülenmesi dijital ortamda depolanmasının sağlanması. (Genel Müdürlük Makamının tarihli oluru ve bölge arşivlerinin merkeze devri hk tarih ve 26 sayılı Tapu ve Kadastro Kurulu kararı; tarih ve B.09.1.TKG /8172 say. e-arşiv konulu yazı.) (“Çalışma/Proje Grubu Raporu” nda belirtilen hususlarda yazılım çalışmaları devam etmektedir.)  • E-arşiv çalışmaları kapsamında e-arşiv modülünde ipotek belgesinin görüntülenmesi dijital ortamda depolanmasının sağlanması. (Genel Müdürlük Makamının tarihli oluru ve bölge arşivlerinin merkeze devri hk tarih ve 26 sayılı Tapu ve Kadastro Kurulu kararı; tarih ve B.09.l.TKG /8618 say. e-arşiv konulu yazı.) TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

30 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı nezdinde sonuç beklenen çalışmalar;  • E-arşiv uygulamalarında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi. ( tarih ve B.09.l.TKG /1018 say. e-arşiv konulu yazı.)  • E-arşiv uygulamalarının tüm müdürlüklere yaygınlaştırılması çalışmaları hakkında. ( tarih ve B.09.l.TKG /1414 say. e-arşiv konulu yazı.) • Yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemleriyle ilgili düzenli istatistiki bilgilerin alınabilmesi ve takibinin sağlanması hakkında. (Tamamlanmıştır) ( tarih ve B.09.l.TKG /1587 say. yazı.)  • T.C.Kimlik Güncelleme Performans Çizelgesi (Takbis Kapsamındaki Tapu Müdürlükleri)’nde Bölge Müdürlükleri ve Tapu Müdürlükleri bazında aylık/günlük (%) değişim oranlarını gösterir tablonun eklenmesi hakkında. (Sonuç beklenmektedir) ( tarih ve / 2161 say. yazı.)  • Eski resmi senetlerin taranarak TAKBİS e-arşiv modülüne yüklenmesi veya halihazırdaki TAKBİS-TM Fonksiyonları / TM_Arşivi / TF0564 – Resmi Senetlerin Arşivlenmesi bölümünün düzenlenerek aktif hale getirilmesi hakkında. (Sonuç beklenmektedir) ( tarih ve /5103 say. yazı.)  • Öncelik bölünmüş/bölünecek müdürlüklerde olmak üzere geriye dönük olarak resmi senetlerin taranarak TAKBİS e-arşiv modülüne yüklenmesi veya halihazırdaki TAKBİS-TM Fonksiyonları / TM_Arşivi / TF0564 – Resmi Senetlerin Arşivlenmesi bölümünün düzenlenerek aktif hale getirilmesi, taranan belge güvenliğinin sağlanması, taranan belgelerin değiştirilememesi, belge taraması yapan kişilerin log kayıtlarının tutulması hakkında. (Sonuç beklenmektedir) ( tarih ve /6242 say. yazı.)  • Tüm Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden tarayıcı cihaz dağıtımları gerçekleştirilen ve tarayıcı kurulumu yapılan bilgisayar ip.nolarının bildirilmesi istenmiştir. Bu kapsamda Bölge Müdürlüklerinin ilgi yazılarıyla bildirilen tapu müdürlüklerinde e-arşiv modülü kurulumları yapılması hakkında. (Sonuç beklenmektedir) ( tarih ve /6241 say. yazı.)  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılı hedefleri doğrultusunda güncel belgelerin taranması ve uygulamanın yaygınlaştırılması için 2013 yılı içerisinde aşamalı olarak tüm tapu müdürlüklerinde e-arşiv modülü kurulumlarının tamamlanması ve dijital depolama alanlarının cihazlarının temini konusunda önlem alınması hakkında. (Sonuç beklenmektedir) ( tarih ve /7588 say. yazı.)  • E-arşiv taramaları ile ilgili düzenli istatistiki bilgilerin alınabilmesi ve takibinin sağlanması hakkında. (Sonuç beklenmektedir) ( tarih ve /8826 say. yazı.) TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

31 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
SONUÇ: Yukarıda özetlenen hususların uygulamaya konulması ile tapu işlemlerinin kolaylaşması sağlanarak, tapu işlemlerinde daha modern ve çağdaş standartlarda hizmet verilebilir konuma gelinecektir. Stratejik Planda belirlenen süre içerisinde tamamlanmak üzere e-sicil ve ona paralel e-arşiv çalışmaları Başkanlığımızca dikkatlice takip edilecektir. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

32 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Mevlana Hazretlerine atfen; “Ömrümün özeti şu 3 sözden ibarettir: Hamdım, piştim, yandım” der. Bu çalışma ile “Hamdım, piştim, yandım ve yaktım.” TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN

33 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN
Arz Ederim… TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM / KONYA YUSUF YALÇIN


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUF YALÇIN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları