Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Günümüzde İdeal Arazi Düzenlemesi Nasıl Olmalıdır

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Günümüzde İdeal Arazi Düzenlemesi Nasıl Olmalıdır"— Sunum transkripti:

1 Günümüzde İdeal Arazi Düzenlemesi Nasıl Olmalıdır
Kamu Ölçmeleri Dersi Projesi Hazırlayan Metehan Uz Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ali Erdi

2 İÇİNDEKİLER 1.Arazi Düzenlemesi Nedir? 1.1.Arazi Düzenlemesi Tanımı
1.2.Arazi Düzenlemesi Tarihsel Gelişimi 2.Arazi Düzenleme Çalışmaları 2.1.Dünyada Arazi Düzenleme Çalışmaları 2.2.Türkiye’de Arazi Düzenleme Çalışmaları 3.Günümüzde İdeal Arazi Düzenleme Çalışmaları Nasıl Olmalıdır.

3 1.Arazi Düzenlemesi Nedir?
1.1.Arazi Düzenlemesi Tanımı: Arazi düzenleme çalışmaları hem tarımsal altyapının hem de kırsal alan altyapısının oluşturulmasıdır.Bu düzenleme çalışmaları içerisinde tarımsal altyapı hizmetlerinden yol,drenaj,sulama ağlarından kırsal yerleşim yeri imar planlarına,sosyal tesisler,sağlık tesisleri gibi kamusal ihtiyaç altyapısının kurulması amacıyla oluşturulan bir planlama ve uygulama aşamasıdır.Arazi düzenleme çalışmalarının kapsadığı hususlar; Fazla parçalanmış,dağılmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına göre birleştirilmesi Tarla içi yol şebekesinin,sulama tesislerinin ve yüzey tahliye sisteminin inşası Köylerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi ve çevre planlaması Kırsal alanın,doğal hayatın korunması ve yeşil alanların düzenlenmesi Kırsal alandaki yerleşim yerleri ve toprakların,rüzgar ve su erozyonu,sel taşkınları gibi doğal afetlerden korunması için gerekli önlemlerin alınması Spor sahaları,parklar,yüzme havuzu,bayram-pazar yeri,çocuk bahçesi,okul,sağlık ocağı ve tarım kooperatiflerinin kurulması

4 İşletmelerin ıslahı yeniden düzenlenmesi ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması
Köy içi yollarının tanzimi,içme suyu şebekeleri,elektrik,kanalizasyon,telefon gibi altyapı hizmetlerinin sağlanması gibi hususlara dayalıdır. Bu hususları sağlayarak yapılan arazi düzenleme çalışması sonucunda sağlanan faydalar ise; Tarla şekillerinin iyileştirilmesi sağlanır. Çiftçinin çalışma ve üretim koşulları geliştirilmesi sağlanır. Kırsal alanda yaşayan nüfusun yaşam koşulları geliştirilmesi sağlanır. Tarımsal alanda çalışan nüfusun gelir düzeyinin artırılması sağlanır. Ülke ekonomisi açısından tarımsal iş gücünde optimum fayda sağlanır. Arazi düzenlemesi ‘kırsal kesimi iyileştirmeye yönelik bir dizi önlemle birlikte yeniden tahsisi içerir.Bu tür faaliyetlere örnek olarak köy yenileme,topluluk esaslı tarımsal işlemeye destek,kırsal yolların inşası,sulama ve drenaj sistemlerinin yapılması ve yenilenmesi,erozyon kontrol önlemleri,çevresel koruma ile doğal koruma alanlarının belirlenmesi ve spor tesisleri ile diğer kamu tesisleri de dahil olmak üzere sosyal altyapının oluşturulmasını içerecek ıslah faaliyetlerin yapılması.Bu bütün bir hayat zaten’ (Magel)

5 1.2.Arazi Düzenlemesi Tarihsel Gelişimi
1.2.1 Avrupa’da Arazi Düzenleme Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi: Arazi düzenleme çalışmalarının özellikle Avrupa’da yüzyıllara dayandığı bilinmektedir (A.Erdi,T.Çay,G.Özkan).Özellikle Batı Avrupa modern olarak arazi düzenleme çalışmalarına 2.Dünya Savaşı’ndan sonra başladı. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arazi düzenleme çalışmalarında kısa geçmişe sahiptir hatta halen uygulamanın başında olan ülkelerde vardır.(Pasakarnis and Maline). 1970’li yıllara kadar tarımsal alanların geliştirilmesindeki odak noktası çoğunlukla parçalanmanın azaltılması ve işletme boyutlarının büyültülmesiydi. tarihinde 720 sayılı Avrupa Toprak Antlaşması ile Avrupa Birliği ülkelerinin toprağa verdiği önem arttırılmaya çalışıldı.Bu antlaşma gereği üye ülkelere ulusal bazda sorumluluklar yüklendi. Bu konuda örnek olarak; İngiltere’de 1.sınıf arazilerin mutlak olarak tarımsal alan olarak kullanılma şartı kondu. Almanya’da tarım arazilerinin alım ve satımı Tarım Bakanlığı’nın onayına bağlandı. Böylelikle 1972 yılından sonra birliğin odak noktasına tarımsal alanların korunmasında eklenmeye çalışıldı.

6 1999 yılında Avrupa Konseyi tarafından bir tüzük yayınlandı ve uygulamaya konuldu.Bu tüzük birliğin kırsal kalkınma ve arazi düzenleme çalışmalarına yaklaşımın temel göstergesi olup,33.maddesine göre; Arazi iyileştirilmesi Arazi birleştirilmesi Arazi kullanım planlaması Turizm ve el sanatlarının arttırılması,tarımsal yönetim hizmetlerinin tanıtımı Kaliteli tarım ürünlerinin pazarlanması Kırsal alana götürülen temel hizmetler Köylerin yenilenmesi ve geliştirilmesi,kırsal mirasın korunması Tarım ve bağlantılı faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi Tarımsal su kaynaklarının yönetimi Tarımla ilgili kırsal altyapının iyileştirilesi Tarım,ormancılık ve doğa yönetimi ile ilgili olarak çevrenin korunması Hayvan sağlığının iyileştirilmesi Tabii afetlerden oluşan zararların engellenmesi ve yeni koruma tedbirlerinin alınması

7 1.2.2 Türkiye’de Arazi Düzenleme Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi
Sonuç olarak yeni oluşan odak noktası bütünüyle kırsal kalkınmanın sağlanmasıdır. 1.2.2 Türkiye’de Arazi Düzenleme Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi Arazi düzenleme çalışmalarının ülkemizde tarihsel gelişimi; Arazi toplulaştırması; ülkemizde ilk kez 1961 yılında Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından Konya İli, Çumra İlçesi, Karkın köyünde uygulanmaya başlanmıştır.Söz konusu çalışma 7457 sayılı kanunun 2. maddesinin (J) bendi ile Medeni kanunun 678. maddesine dayanarak yapılmıştır. 1964 yılında D.P.T. ile Birleşmiş Milletler Gıda Teşkilatı (FAO) Antalya, Burdur, Isparta illerinde örnek projeler hazırlamış ve uygulamışlardır. Çalışmalardan olumlu sonuçlar alınmaya başlanmasıyla birlikte bu konu ile ilgili bir tüzük çıkartılması ihtiyacı belirmiş ve ilk arazi toplulaştırması tüzüğü bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte toplulaştırma çalışmaları daha geniş bir alanda uygulamaya başlanmıştır. Planlamalar, Salihli, Turgutlu ve Menemen ovalarını içine alan “Aşağı Gediz Sulama Projesi” adı altında uygulanmıştır.

8 Daha sonraki süreçte arazi toplulaştırma çalışmaları Bayramiç-Ezine ovaları, Gölhisar-Acıpayam, Çukurova (Fotoğraf 1 ve 2), Pamukçu-Aslıhan-Tepecik, Ovalarında hayata geçirilmiştir. Ayrıca GAP kapsamındaki ovalar da dahil olmak üzere geniş alanlarda uygulamalar yapılmıştır. 2000’li yıllara kadar ha alanda arazi toplulaştırılması çalışması uygulanmıştır.

9 2.Arazi Düzenleme Çalışmaları
2.1.Günümüzde Avrupa’da Arazi Düzenleme Çalışmaları Avrupa topluluğunun arazi düzenleme çalışmalarına yaklaşımında hedefsel değişiklikler göze çarpmaktadır.Bu değişimlerin kaynağı yapılan uygulamalardan alınan sonuçlara dayalı olarak yeniden iyileştirme çalışmaları olarak belirlenmektedir.Aşağıdaki tabloda tarihsel gelişime dayalı olarak arazi düzenleme çalışmalarında oluşturulan hedefsel değişimler verilmiştir;

10 1.Kuşak arazi düzenleme çalışmaları ve hedefler

11 2. ve 3.Kuşak arazi düzenleme çalışmaları ve hedefler

12 Avrupa Birliği arazi düzenleme çalışmalarında benimsenen yeni hedefler günümüz ve gelecekteki çalışmaları iyileştirmek amacıyla üye ülkelere yılları arasında arazi düzenleme çalışmalarına arazi düzenleme stratejileri öngörmekte ve ulusal olarak yasal zeminde değişimin sağlanmasını üye ülkelerden talep etmektedir.Yasal mevzuatlardaki değişim, benimsenen stratejilere göre şu şekilde olacaktır; Arazi düzenlemesi katılımcıları ve bütün kırsal toplum için daha fazla fayda vermeyi sağlayan esnek bir araç Arazi düzenlemenin kırsal tarımsal ve bölgesel kalkınmada bağlantı kurması için bölgesel planlama için bir araç Kırsal tarımsal ve bölgesel kalkınma ile bölgesel planlama arasında daha net bir bağlantı kurulması Kırsal alanlarda yaşam kalitesini daha da arttırmak için mevcut farklı kaynaklar ile arazi düzenleme çalışmaları arasında bağlantı kurulması Günümüz için bahsettiğimiz hedefleri yeniden belirlemek adına yeni değişimleri avrupa günümüzde hala devam ettirerek sürdürülebilir bir arazi düzenleme altyapısının üzerine eklemelerine devam etmektedir.Kısacası Tarımsal alanlarda yapılan bir uygulamadan elde edilen sonuçlar yeni bir hedefin ve buna bağlı uygulamanın sebebi olmaya devam etmektedir.

13 Avrupa’dan bir örnek; Almanya’nın NWR (North Rhein Westphalia eyaleti NRW Eyaletinde Tarımsal Alanda 1,5 milyon hektar tarım alanı 50 bin tane tarım işletmesi bulunmaktadır. Yoğun olarak hayvancılık üretimi, kanatlı hayvanlar ve süt üretimi yapılmaktadır. Bahçecilikte özelikle meyvecilik yanında çiçekçilik ön plandadır. Her yıl tarım işletmeleri %3 oranında azalmaktadır. Tarım işletmeleri azalırken işlenen alanlarda bir azalma söz konusu olmamakta ve hatta artabilmektedir.Bu azalmanın üretimde bir azalmaya etkisi yoktur.

14 NRW Eyaletinin nüfusu 2/3 ü kırsal alanda yaşamaktadır
NRW Eyaletinin nüfusu 2/3 ü kırsal alanda yaşamaktadır.Kentsel yerleşimle kırsal yerleşim birbirine yakındır.Bu yakınlaşma, ekonomik sosyal, teknik, altyapı, boş zamanları değerlendirme alanları gibi farklı yönleri de bir araya getirmektedir. İş alanları evler vb. yapı olarak da iç içe geçmiş durumdadır. Bu iç içelik mekansal ve fonksiyonel olarak kırsal alana başka görevleri de yüklemektedir. Bu nüfusun su, rekreasyon alanları vb ihtiyaçları karşılanırken ekolojinin korunması ve kırsal alanda doğal alt yapının korunmasıda sağlanmaktadır.

15 Almanya’ da bakanlıklar eyalet bakanlıkları denilen kurumların bir araya gelmesi sonucu oluşan bir birlik yapısına sahiptir.NRW Eyaleti tarım bakanlığı da bu kurumalardan biridir.Eyaletlerin Tarım Bakanlığı Kurumuna arazi düzenlemesi kapsamında geniş yetkiler verilmiştir .

16 Bilgi ve Teknoloji Servisi, Halk İlişkileri ve İnternet
NRW eyaleti tarım bakanlığı kurumu yapısındaki birimleri; NRW Eyaleti Tarım Bakanlığı Kurumu Merkez Birim Personel Bütçe, Veri Koruma, Genel Halk Hizmetleri, Tarım Yönetim Yasası Yeni Halk Yönetimi Bilgi ve Teknoloji Servisi, Halk İlişkileri ve İnternet Tarım,Bahçecilik Ve Kırsal Gelişim birimi Tarım Politikası AB fonu Tarımsal yapı ve Kıyı Koruma Bütçe ve AB Hizmetleri Tarım Pazarı Yiyecek Endüstrisi Satış Çiftlik Geliştirme Bütünleşik Yönetim ve Kontrol Sistemi Hayvancılık Üretimi ve Tarım Teknolojisi Bitki Üretimi, Bahçecilik Hammadde Yenilemesi Organik Tarım Eğitim, Sosyal Hizmetler, Yiyecek Güvenliği, Tarımsal İstatistik Kırsal Gelişim için Bütünleşik Kırsal Gelişim Merkezi Arazi Toplulaştırma, Arazi Toplulaştırmadaki Ölçme ve Teknoloji ve İtiraz Değerlendirme olmak üzere 9 üniteden oluşmaktadır.

17 Orman Yönetim Başkanlığı, Eyalet Ormanları, Bütçe ve Pazarlama
Orman ve Doğa Koruma Birimi Orman Yönetim Başkanlığı, Eyalet Ormanları, Bütçe ve Pazarlama Orman Politikası ve AB İşleri Planlama, Kanunlar Tomruk Endüstrisi Orman Ekolojisi Orman Avcılık ve Balıkçılık Bütçe, Doğa Koruma Peyzaj Planlama Doğa Koruma Ve Spor, Geniş Koruma altındaki alanlar Kazılar Biyotop ve Türlerin Korunması olmak üzere 9 üniteden oluşmaktadır. Atık Yönetimi,Toprak Koruma Ve Su Yönetimi Birimi Endüstri Atıklarını Engelleme, Atık Yönetiminin Temel Konuları Atık Yönetim Planlama Belediye Atıkları, Üretim Sorumluluğu Atık Kanunları Atık Sınıflandırma Toprak Koruma Toprak Koruma Yasaları, Su Birliklerinin Kontrolü Su Yasaları, Atık Suların Boşaltılması, Yeraltı Sularının Yönetimi Çevresel Kalite Hedefleri Atık su Yönetimi ve Teknolojisi Su Yönetimine Genel Bakış, Su Yönetiminde Ekolojik Kurslar, Sel Koruma Veri Yönetim Koordinasyon olmak üzere 11 üniteden oluşmaktadır.

18 Bu birimlerin yanında; Genetik Mühendisliği Birimi
Tüketici Koruma Birimi Sürekli gelişim ve çevre hizmetleri birimileride bulunmaktadır. NRW eyaletin de tarımsal politikaları ve kırsal alanın kalkınmasından sorumlu olan tarım bakanlığı kurumu yukarıdaki donanımlı birimleri ile çalışmalarını yapmaktadır.AB üye ülkelere gerekli tarım politikası oluşturmak ve kırsal alanın kalkınmasını sağlamaları amacıyla ELER( AVRUPA KIRSAL ALANLARI DESTEKLEME KURUMU) kapsamında eyaletler bir araya gelerek projeler AB’ne sunulur.Bu projeler vatandaş,dernekler ve kurumca bir arada gereksinimlere dayalı hazırlanır.Bu kapsamda AB’de NRW Eyaleti yılları arasında AB’nin ayırmış olduğu 800 milyon Euro’luk bütçeden 300 milyon Euro’sunu almıştır.Avrupa Birliği’nin ELER kapsamında hazırlanan projeleri desteklemekle hedeflenen; Ulusal ve uluslararası rekabeti sağlamak Çeşitliliği ve doğayı korumak Kırsal gelişim için altyapıyı oluşturmak Almanya’nın Arazi düzenlenmesine üretici ve yapıcı yaklaşımı sonucunda yapılan araştırmalarda kırsal alanlarda kişi başına üretim artışın iki katına, yerleşimin yeniden düzenlenmesi halinde üç katına kadar arttığı,düzenleme sonucunda, % 50’ye varan işgücü ve masraf tasarrufu ile % 50’ye varan verim artışı sağlandığı tespit edilmiştir.

19 NRW Eyaletinde bulunan Saerbeck’de yaşanan değişim.

20 2.2.Günümüzde Türkiye’de Arazi Düzenleme Çalışmaları
Ülkemizde Arazi Düzenleme çalışmalarını yürüten iki kurum bulunmaktadır.Bu kurumlar İl Özel İdareleri ve Tarım Bakanlığı’na bağlı Toprak Reformu Genel Müdürlüğüdür.Yapılan çalışmalarda yasal dayanak olarak ATT(Arazi Toplulaştırma Tüzüğü) ve 3083 sayılı yasa kullanılmaktadır.İl Özel İdaresi ATT’ye göre çalışmalarını yaparken Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ise 3083 sayılı yasaya dayalı çalışmalarını yapmaktadırlar. İki yasal dayanağın farklı hedefleri bulunmaktadır;

21 Tabloda öngörülen amacın ele alınışı gösterilmektedir.
Ülkemizde arazi düzenleme çalışmalarını yapan kurum Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün birimlerinin yapısına bakacak olursak; Şeklinde sıralanmaktadır.

22 Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri;
1. Tarım reformu uygulama alanı ilanı için ön etüt ve araştırmaları yapmak, Bakanlar Kuruluna taşınması için Bakanlık Makamına teklif etmek, 2. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygulama alanlarında; Hazine arazilerinin, topraksız veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilere zirai aile işletmeleri kurabilecek şekilde dağıtmasını ve kiralanmasını sağlamak, ayrıca çiftçilerin teçhiz edilmelerini, desteklenmelerini ve eğitilmelerini sağlamak, Ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde parçalanmış tarım arazisini toplulaştırmak ve tekrar parçalanmasını ve küçülmesini engellemek,

23 Toprak ve su kaynaklarının ekonomik ve teknik icaplara göre korunması için gerekli tedbirleri almak,
Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan azami verim alınmasını, zirai üretimin sürekli olarak artırılmasını sağlamak, Yeni yerleşim yerleri kurulması, mevcut yerleşim yerlerine eklemeler yapılması için tedbirler almak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, Tarım arazisinin esas olarak tarımda kullanılmasını, mecburi hallerle sınırlı kalmak kaydıyla,tarım arazisinin tarım dışı amaçlara tahsisini sağlamaktır. TRGM’nün uygulama alanı ilan edilen yerlerde yaptığı çalışmalar ise; Arazi toplulaştırması faaliyetleri Sulama ve tarla içi geliştirme hizmetleri Arazi dağıtımı faaliyetleri (çiftçiyi topraklandırma), Arazi kiralama faaliyetleri, Toprak sınıflarının tespiti, Arazi kullanım planlaması (AKP), Arazi tahsisi, tarım dışı amaçla kullanım ve arazi satış izinleri, Köy imar planlaması ve köy gelişim alanlarının tespiti, Çiftçi eğitimi ve bitki adaptasyonu çalışmalarıdır.

24 09.04.2010 itibariyle uygulama ilanı edilen yerlerin tablosu aşağıdadır;

25 1.Arazi toplulaştırması faaliyetleri;
itibariyle de arazi düzenleme çalışmalarının tablosu aşağıdadır;

26 Bu güne kadar GAP Alanlarından Şanlıurfa ilinde;
Ceylanpınar Ovası, Şanlıurfa Ovası, Harran Ovası, Bozova ve Baziki Ovasında, 9 proje ile toplam 327 köy/belde de hektarlık alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. GAP Eylem Planı kapsamında; 7 ilde, 1104 köyde toplam hektar alanda arazi toplulaştırması yapılacaktır.

27

28 2.Sulama ve tarla içi geliştirme hizmetleri;
2.1.Sulama Projeleri; Düzenlemesi yapılan arazilerin ıslahı olarak uygulanacak sulama sistemlerinin toprağın yapısına ve arazinin durumuna göre modern tarım esaslarına dayalı olarak yüzey sulama yağmurlama, damlama veya diğer yöntemlerin kullanılması şeklinde uygulanan projelerdir.

29 Resim. Tarla içi drenaj çalışmasına örnek
2.2.Tarla İçi Hizmetleri; Tarla içi yollar, drenaj, arazi ıslahı, yüzey tahliyesi, toprak koruma, taşkın ve sel koruma, tesviye ve diğer arazi ıslah projeleridir. Resim. Tarla içi drenaj çalışmasına örnek

30 Resim.toprak dağıtımına örnek
3.Arazi dağıtımı faaliyetleri (çiftçiyi topraklandırma); Topraksız ve az topraklı çiftçilerin yeter gelirli zirai aile işletmeleri kurabilecek büyüklükte (norm arazi) topraklandırılmaları görevi 3083 Sayılı Kanunla TRGM’ye verilmiştir. Resim.toprak dağıtımına örnek

31 4.Toprak sınıflarının tespiti, 4.Toprak sınıflarının tespiti,
Arazilerin, çeşitli amaçlarla kullanılmaya uygunluk derecelerini saptamak için yapılan sınıflandırmaya “Arazi Sınıflaması” denir.TRGM tarafından yapılmaktadır. Resim.2009 yılı Suruç İlçesi Toprak sınıflama çalışması 4.Toprak sınıflarının tespiti, Arazilerin, çeşitli amaçlarla kullanılmaya uygunluk derecelerini saptamak için yapılan sınıflandırmaya “Arazi Sınıflaması” denir.TRGM tarafından yapılmaktadır. Resim.2009 yılı Suruç İlçesi Toprak sınıflama çalışması

32 5. Arazi Kullanım Planlaması;
Mevcut ve gelecekteki her türlü kullanım taleplerinin en uygun yerlerde karşılanması, Başka bir tanımla; ülkesel ve bölgesel çevre kaynaklarının rasyonel olarak kullanılmasını sağlamak için: tarımsal üretim, sanayi, rekreasyon alanları, şehirsel yerleşim, turizm, orman ve mera gibi araziye yönelik faaliyetlerin bir arada değerlendirilmesidir. 6. Arazi Tahsisi, Tarım Dışı Amaçla Kullanım ve Arazi Satı İzinleri; Uygulama alanlarımızda bulunan Tarım Arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımı, hazine arazilerinin diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu kuruluşlara tahsisi, 3083 sayılı kanun gereğince satış işlemleri, Rezerv arazilerinin değerlendirilmesi ve uygulama alanlarımızda Bakanlık tarafından verilen yetki doğrultusunda yapılan diğer uygulamalar, TRGM tarafından gerçekleştirilmektedir.

33 Ülkemizde yapılan çalışmalar için karşımıza bazı sorular çıkmaktadır;
Çalışmalarda yasaların öngördüğü hedeflere uygun çalışmalar yapılmakta mıdır? Uygulamada ve sonrasında olması gereken sonuçlar alınmakta mıdır? Günümüzde yürürlükte olan yasal düzenlemelerde olması gereken hedefler ve ilkeler benimsenmiş midir? Ülkemizde ki kırsal alan düzenlemesine olan yaklaşım kargaşayı işaret etmektedir.Kırsal alanda yaşam fonksiyonlarının oluşturduğu sağlık,eğitim,altyapı gibi unsurlar göz ardı edilerek planlama sürecine olan yaklaşım arazi düzenlemesinden ibarettir.Kırsal alanın varlığının bir bütün olduğu unutulmaktadır.Çalışmalar belli boyutta olmakla beraber benimsenmesi gereken hedefleri eski çalışmalardan çıkarımları olması gerektiği gibi yapılmamaktadır.

34 3.Günümüzde İdeal Arazi Düzenleme Çalışmaları Nasıl Olmalıdır.
Hemen hemen bütün hayatı saran her alanda dünya gün geçtikçe gelişmektedir Bundan dolayı gelişmiş ülkelerin geleceğe dönük hedeflerinin başlıcaları ara sında toprağı ve doğayı korumak,sürdürülebilir bir kırsal alan gelişimi planlamasını ve uygulamasını yapmak veya devam ettirmektir.Bu oluşumu sağlamaksa Kırsal Alan Düzenlemesi olarak ifade edilen uygulama ile sağlanmaktadır. Günümüz dünyasının yönetiminde söz sahibi olan ülkeler gerek ekonomik gerekse sosyal açından belli refah düzeyine sahip olmuş ülkelerdir.Bu ülkeler her alanda olduğu gibi kırsal alan planlaması ve düzenlemesi konusunda da diğer ülkelere nazaran bir adım öndedirler. Bu gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerde arazi düzenleme çalışmaları kırsal alanın kalkınması,yeniden düzenlenmesi ve belli standartların yakalanması önemli bir araç olarak görülmektedir.

35 Böylesine önemli bir çalışma nasıl olmalıdır;
Kırsal alan bir bütündür bu bütünün parçaları ise kırsal alanda yaşamı temsil eder.Bundan dolayı kırsal alan düzenlemesine olan yaklaşım bu bütünün parçaları düşünülerek uygulamaya dair adımlar atılmalıdır. Çalışmayı yapmaktan sorumlu olan kurumlar arasında birlikte çalışılabilirlik sağlanmalı,Kurumların birbirine karşı olan ilgi ve kayıtsızlığı ortadan kaldırılmalıdır. Gerekli hukuki düzenlemeler sağlanmalı ve kırsal alan düzenlenmesinde bulunan bütüne ait her bir parçanın gerekli hukuksal dayanakları birbiriyle bağlantılı olarak hazırlanmalıdır. Günümüz şartlarına uygun planlama süreci içersinde ve sürdürülebilir bir çalışma ortaya konulması hedeflenmelidir. Yapılan önceki uygulamalara ait sonuçlardan yeni çıkarımlar türeterek gelecekte atılacak adımları daha doğru olması sağlanmalıdır. Genel olarak kırsal alan düzenlemesi ve planlaması çalışmalarında oluşturulması gereken yaklaşımlar bunlardır.

36 Kaynakça Türkiye’de Arazi Düzenleme Çalışmalarında Hedefler ve Uygulamalar (Ali ERDİ, Tayfun ÇAY, Gülgün ÖZKAN) An Overview of Land Consolidation in Europe (Arvo Vitikainen) Yaşanabilir Bir Kırsal Oluşturmak İçin Arazi Toplulaştırması (Ziya Parlak) Arazi Toplulaştırması (E.Işıl DEMİRTAŞ Mustafa SARI) Kırsal Alanlarda Arazi Toplulaştırmasının Önemi (Zeki Boyraz) TC Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma ve Arazi Toplulaştırması Paneli TMOBB Land Consolidation and Rural Development (Richard Bullard) Samsun İli Bafra Ovası Arazi Toplulaştırması Projesinde Çiftçi Davranışlarının Belirlenmesi ve Projenin Sosyo-ekonomik Yararları (Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Stratejik Planı Türkiye’de Arazi Düzenleme Çalışmalarında Hedefler ve Uygulamalar (Ali ERDİ, Tayfun ÇAY, Gülgün ÖZKAN) An Overview of Land Consolidation in Europe (Arvo Vitikainen) Yaşanabilir Bir Kırsal Oluşturmak İçin Arazi Toplulaştırması (Ziya Parlak) Arazi Toplulaştırması (E.Işıl DEMİRTAŞ Mustafa SARI) Kırsal Alanlarda Arazi Toplulaştırmasının Önemi (Zeki Boyraz) TC Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma ve Arazi Toplulaştırması Paneli TMOBB Land Consolidation and Rural Development (Richard Bullard) Samsun İli Bafra Ovası Arazi Toplulaştırması Projesinde Çiftçi Davranışlarının Belirlenmesi ve Projenin Sosyo-ekonomik Yararları (Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Stratejik Planı

37 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Kullanım Planlaması sunumu
Türkiye’de Arazi Toplulaştırması Sempozyumu Bildiri Kitabı (2005) Türkiye’de Toplulaştırmaya Yönelik Politikalar ve Avrupa Birliğinde Yeni Toplulaştırma ve Kırsal Kalkınma Yaklaşımları (Bekir Ballı)

38


"Günümüzde İdeal Arazi Düzenlemesi Nasıl Olmalıdır" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları