Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 Konu: Medeni Kanun ve Yeni Tapu Sicil Tüzüğü Bağlamında Ret Kararları Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hazırlayan: TK Uzman Yrd. Mustafa Yılmaz GÜRARSLAN Danışman: TK Uzmanı Emre ERGİN ERGANİ

3 1. Mevzuatta Ret Kararları
A-) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu MADDE Tasarruf yetkisine ve hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam değilse istem reddedilir. Bununla birlikte, hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam olmasına rağmen, tasarruf yetkisini belirten belgenin tamamlanması gereken hâllerde, malikin rızası veya hâkimin kararıyla geçici tescil şerhi verilebilir.

4 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
B-)Tapu Sicil Tüzüğü YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ Madde 26. (1)Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve sayılı Kanunun 1011 inci maddesine göre geçici tescil şerhine de imkân bulunmayan istemler geciktirilmeden, gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir. (2) Ret kararının varlığı, tarih ve yevmiye numarası esas alınarak kütüğün beyanlar sütununda belirtilir. İstemin reddi halinde, ret gerekçesi giderilmeden reddin konusu tapu işlemi yapılamaz. (3) Ret kararı, istem sahibine elden veya 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. (4) Ret kararına, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde müdürlüğün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünün kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. Madde 23. (1)Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve Türk Medeni Kanununun 921 inci maddesine göre geçici şerhe de imkan bulunmayan istemler, geciktirilmeden gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir. (2)Ret kararı, istem sahibine elden veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. (3)Ret kararına, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlüğün bağlı bulunduğu üst birime, bu birimin kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.

5 C-)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2013/1 Sayılı Genelge
22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1016’ncı maddesi uyarınca tasarruf yetkisine ve hukuki sebebe ilişkin belgelerin tamam olmaması halinde istemin reddedileceği hükmü ile Tapu Sicili Tüzüğü’nün 23’üncü maddesinde yer alan; “Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve Türk Medeni Kanununun 1011’inci maddesine göre geçici şerhe de imkan bulunmayan istemler, geciktirilmeden gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir. Ret kararı, istem sahibine elden veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Ret kararına tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlüğün bağlı bulunduğu üst birime, bu birimin kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.” hükmü uyarınca, ret kararı verilmesinin yöntem ve ilkelerine ilişkin aşağıda gösterildiği şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

6 1-Tapu Müdürlüklerince verilecek ret kararları için;
A- RET KARARINA İLİŞKİN ŞEKİL KOŞULLARI: Ret kararlarının yazılmasında aşağıda belirtilen şekil koşullarına uygun hareket edilmesi gerekir. 1-Tapu Müdürlüklerince verilecek ret kararları için; a) Kararın tarihi ve yevmiye numarası, b) İstemin ne olduğu ve kim tarafından yapıldığı, c) Yapılan inceleme, d) Ret gerekçesi ve hukukî nedenler, e) Verilen karar (sonuç). Ret kararında bulunması gereken zorunlu unsurlardan olup, ayrıca ret kararı ilgili memur ve müdür tarafından imzalanıp kararın her sayfası daire mührü ile mühürlenmelidir.

7 2- Bölge Müdürlüklerince ret kararlarına yapılan itirazlar sonrasında verilecek onama/bozma kararları için; a) Kararın tarihi ve numarası, b) İstemin ne olduğu ve kim tarafından yapıldığı, c) Yapılan inceleme, d) Ret gerekçesi ve hukukî nedenler, e) Verilen karar (sonuç), Ret kararı içeriğinde bulunması gereken zorunlu unsurlardır. Ayrıca, onama/bozma kararında, tarih ve karar sayısının yazılması zorunlu olup, kararın görevli şube müdürü, görevli bölge müdür yardımcısı ve bölge müdürü tarafından imzalanması ve her sayfasının daire mührü ile mühürlenmesi gerekir.

8 3- İtiraz Süresi ve Süresinde Yapılmayan İtirazlar;
Tapu Sicili Tüzüğü 23’üncü maddesi uyarınca otuz gün olarak belirlenen itiraz süresinin hesabında kararın ilgilisine tebliğ edildiği gün dikkate alınmaz. İtiraz süresi, son gününe denk gelen çalışma saatinin sonunda, sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde ise, tatil bitimi başlayan ilk iş günü çalışma saati bitiminde sona erer. Posta yoluyla yapılan itirazlarda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Ret kararlarına karşı yapılan itirazı incelemeye yetkili birim tarafından itirazın süresinde yapılmadığı belirlenirse aynı şekil koşullarına bağlı kalınarak “karar verilmesine yer olmadığı” şeklinde karar verilir ve bu karar ilgilisine tebliğ edilir.

9 B- RET KARARININ İÇERİĞİ:
1-) Müdürlüklerce verilecek ret veya bölge müdürlüklerince verilecek onama/bozma kararlarının gerekçesi ve hukuksal nedeninin mevzuattaki hükümlere ve süreklilik kazanmış yargısal içtihatlara dayandırılması gerekmektedir. (Örnek: T.M.K...md., T.B.K...md., T.S.T...Md., YHGK vb. gibi). Ayrıca, dayanak madde ya da yargısal içtihatların isteme/itiraza ne şekilde uygulandığına/uygulanması gerektiğine ilişkin müdürlüğün veya bölge müdürlüğünün açık görüşü belirtilecektir. 2-) “Yapılan inceleme” bölümünde inceleme konusu istemin ne olduğu, istemin aşamaları ve gelişim süreci, isteme ilişkin belgelerle birlikte ele alınarak anlatılacaktır. Ayrıca, var ise, isteme ilişkin daha önce yapılan işlemlerin de ilgili birim tarafından açıklaması yapılacaktır. 3-) Tapu müdürlüğü veya bölge müdürlüğünce verilecek ret veya onama/bozma/ karar vermeye yer olmadığına ilişkin kararlarda, karara karşı itiraz süresinin Tapu Sicil Tüzüğü 23’üncü maddesi uyarınca otuz gün olduğu, itiraz dilekçesinin, süresi içinde olmak koşuluyla ret/onama/karar verilmesine yer olmadığı kararını veren tapu müdürlüğü/bölge müdürlüklerimizin yanı sıra, kararı veren birime iletilmek üzere herhangi bir taşra birimimize (Bölge müdürlükleri, tapu müdürlükleri) verilmesinin yeterli olacağı, bu birimlere yapılan itirazların itirazı inceleyecek yetkili birime yapılmış sayılacağı, otuz günlük itiraz süresinin hesabında tebliğ gününün, posta yoluyla yapılan itirazlarda ise gecikmelerin dikkate alınmayacağı açıkça yazılacaktır.

10 C- TEBLİĞ: Karar ilgilisine imzalı tebliğ/tebellüğ belgesi düzenlenerek elden veya 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak tebliğ edilecektir. D- İTİRAZ YOLU: 1- İtiraz Mercii: Tapu Müdürlüğünün ret kararına karşı yapılacak itirazı müdürlüğün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğü, bölge müdürlüğünün onama/bozma/karar vermeye yer olmadığı kararına karşı yapılacak itirazı da Genel Müdürlük karara bağlamaya yetkili olup, itirazın, kararı veren birime iletilmek üzere herhangi bir taşra birimimize (Bölge müdürlükleri, tapu müdürlükleri) yapılması yeterlidir. Bu birimlere yapılan itirazlar da itirazı inceleyecek yetkili birime yapılmış sayılır. İtiraz süresinin hesabında da ilgili birime yapılan itiraz tarihi dikkate alınır. 2- İtiraz Şekli, Kayıt ve Yapılacak İşlem:   İtiraz yazılı olarak yapılacak ve itiraz olunan karar açıkça gösterilecektir. İtiraz dilekçesinin iletildiği birimlerimiz kararı veren birim değil ise, itiraza ilişkin dilekçe bekletilmeden kayda alınacak ve süreli olması nedeniyle en seri vasıtayla kararı veren mercie “itiraz” dilekçesi ve varsa ekleri, en geç itiraz başvurusunun teslim alındığı günü takip eden gün mesai saati sonuna kadar faksla ve postayla iletilecektir.

11 3- İtiraz Bildirimi ve İncelenecek Belgeler:
Kararı veren birim kendisine verilen “itiraz” dilekçesi veya diğer birimlerce iletilen itiraz bildirimi ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak dizi pusulasına bağlamak suretiyle itirazı değerlendirecek birime gönderecektir. Gerek duyulması halinde gerçek durumu ortaya çıkarmaya yardımcı olabileceği değerlendirilen başka belgeler de itirazı inceleyecek birim tarafından karar veren birimden istenebilecektir. Bu bildirim sonrasında itiraza konu edilen isteme ilişkin aşağıda belirtilen belgelerin onaylı örnekleri, dizi pusulasına bağlanarak Bölge Müdürlüğüne/Genel Müdürlüğe gönderilecektir. a) İsteme ilişkin belgeler, b) Ret kararının onaylı örneği, c) Ret kararının ilgilisine tebliğine ilişkin belgeler, d) İlgilisince verilen redde itiraz dilekçesi. e) Varsa inceleyen birim tarafından istenilen diğer belgeler.

12 4- Sonuçlandırma: Yapılan itiraz üzerine istem, belgeler tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüğünce 30 gün, Genel Müdürlükçe de 90 gün içerisinde sonuçlandırılmak zorundadır. Ret kararları ve bu kararlara itiraz edilmesi sonucunda ilgili birimlerce verilecek onama/bozma/karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kararlar yukarıda gösterilen biçim ve içerikte ve ekte yer alan örnekler de dikkate alınarak hazırlanıp sonuçlandırılacaktır.

13 2- Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2013 yılı içerisinde ve tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüz tarafından, 66’sı onama, 28’i bozma ve 5 adet de karar verilmesine yer olmadığına olmak üzere toplam100 adet karar verilmiştir yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüze itiraz edilen ret kararları arasında 21 adet cebri satış, 9 adet hükmen tescil, 7’şer adet intikal ve hisseli satış ve 5 adet yönetim planı değişikliğine ilişkin kararın bulunduğu görülmüştür. Bu paralelde hukuksal anlamda en çok karşılaşılan sorunlara örnek olarak aşağıdaki konuları vermek mümkündür. 2.1. Şekilsel Açıdan Karşılaşılan Sorunlar Ret kararları ve onama kararları kurulurken 2013/1 sayılı genelgemize uyulmayarak, itiraz dilekçelerinin verileceği yerler konusunda karar içeriğinde gerekli açıklamanın yapılmaması, Onaylı olarak talep edilen evrakların bölge müdürlüklerince onaylanmaması, daha önce ilgili tapu müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopilerinin genel müdürlüğümüze gönderilmesi sebebiyle aslı gibidir onay ve mühürlerinin eksik olması, Bölge müdürlüklerince Genel Müdürlüğümüze gönderilen diğer dosya evrakının özensiz ve belirsiz şekilde çekilmiş fotokopilerden oluşturulması; bu şekilde oluşturulan dosyaların dizi pusulası yapılmadan veya yapılsa bile eksik ve hatalı numaralandırma yapılmak suretiyle gönderilmesi,

14 Genel Müdürlüğümüze gönderilen dosya evrakı arasında tebliğ mazbatalarının bulunmaması sebebiyle yapılan itirazların süresinde yapılıp yapılmadığının tespitinin zorlaşması. Tebligat hususuna ilişkin olarak bölge müdürlüklerince tutulan evrak kayıt defterlerinin fotokopilerinin gönderilmesinin sorunun çözümüne herhangi bir katkı sağlamaması ve gereksiz olması, Ret kararları kurulurken ilgililerin gerek tapu müdürlüklerine gerekse bölge müdürlüklerine vermiş oldukları itiraz dilekçelerinde ileri sürmüş oldukları gerekçelerin belirtilmemesi ve bu gerekçeler çürütülmeden karar oluşturulması, Ret kararlarında itiraza konu somut olay ile mevzuat hükümlerinin birbirini karşılamaması, sadece mevzuata değinilerek söz konusu hükümlerin olaya nasıl uygulandığının yeterince açıklanmaması.

15 Çözüm Bölge müdürlükleri ile yapılan yazışmalarda yukarıda belirtilen hususlarda mevcut eksikliklerin bildirilerek giderilmesinin sağlanması veya Başkanlığımızca bu konuda tüm taşra birimlerimizi bağlayan genel bir talimat yayımlanmasının sorunların çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmekle birlikte Başkanlığımızca uygun görülmesi halinde, düzenlenecek bir eğitim programı ile taşra birimlerimizde ret kararlarının verilmesinde görevli personelimizin eğitilmesi de mümkündür.

16 2.2. Hukuksal Açıdan Karşılaşılan Sorunlar
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca bölünemez nitelikteki tarım arazilerinin cebren satışı sonucu birimlerimize gelen tescil talepleri Genel Müdürlüğümüzce reddedilmekle beraber, tescili talep edilen bu türden kararların Medeni Kanun m. 705 gereğince birer tescilsiz iktisap hali olması sebebiyle kurumumuzca verilen bu ret kararlarının hukuken tartışılabilir hale gelmesi, Tapu müdürlüklerimize yapılan başvurularda başvuru sahiplerinin tasarruf ehliyetinin belirlenmesi ve kimlik tespitinin yapılması sırasında, belgeler arası tutarlılık ve uyumluluk, birbirini destekleme, çelişik olmama, tutanaktaki edinme gerekçesi ve edinme öyküsü ile resmi kayıtların uyumluluğu, yerel otoritelerdeki veriler ile müdürlük verilerinin örtüşmesi gibi unsurlar gözetilmeden Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü görüşünün oluşturulması,

17 Mahkeme kararlarına(Veraset ilamı, vasiyetin tenfizi kararları vb
Mahkeme kararlarına(Veraset ilamı, vasiyetin tenfizi kararları vb.) binaen birimlerimize yapılan bazı tescil taleplerine ilişkin olarak verilen ret kararlarında, mahkeme kararlarının yeterli açıklıkta olmaması nedeni ile bu kararların infazında zorlanılması, Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan yönetim planı değişikliği; vaziyet planı, mimari proje değişikliği ve cins değişikliği gibi taleplerde taşınmazların çok malikli olması, intikal vb sebeplerle ilgililerin muvafakatlerinin temin edilememesi, söz konusu taleplerin karşılanabilmesi için gereken belgelerden diğer idarelerce(Belediyeler) düzenlenmesi gerekenlerin eksik ve yetersiz olması sebebiyle Genel Müdürlüğümüze iletilen sorunlara çözüm bulmakta zaman zaman zorluk yaşanması,

18 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne göre Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere yönelik; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarruf işlemleri için Başbakanlıktan izin alınması gerekmekte olup, bu durum sebebiyle Kamu Tüzel kişilerine ait taşınmazların satışında verilen ret kararları sayısı artmıştır. Bununla birlikte Başbakanlık tarafından konunun ayrıntılarına ilişkin genel bir talimat yayınlanmamış olması ve Başbakanlığın her somut olay için ayrı ayrı görüş vermeyi tercih etmesi sebebiyle bu yoğunluğun azaltılamaması ve taşra birimlerimizin net görüş oluşturamaması.

19 Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.


"TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları