Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU DA İ RES İ BAŞKANLI Ğ I. Konu: Medeni Kanun ve Yeni Tapu Sicil Tüzüğü Bağlamında Ret Kararları Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hazırlayan:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU DA İ RES İ BAŞKANLI Ğ I. Konu: Medeni Kanun ve Yeni Tapu Sicil Tüzüğü Bağlamında Ret Kararları Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hazırlayan:"— Sunum transkripti:

1 TAPU DA İ RES İ BAŞKANLI Ğ I

2 Konu: Medeni Kanun ve Yeni Tapu Sicil Tüzüğü Bağlamında Ret Kararları Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hazırlayan: TK Uzman Yrd. Mustafa Yılmaz GÜRARSLAN Danışman: TK Uzmanı Emre ERGİN ERGANİ

3 1. Mevzuatta Ret Kararları A-) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu MADDE 1016. Tasarruf yetkisine ve hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam de ğ ilse istem reddedilir. Bununla birlikte, hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam olmasına ra ğ men, tasarruf yetkisini belirten belgenin tamamlanması gereken hâllerde, malikin rızası veya hâkimin kararıyla geçici tescil şerhi verilebilir.

4 YEN İ TAPU S İ C İ L İ TÜZÜ Ğ ÜESK İ TAPU S İ C İ L İ TÜZÜ Ğ Ü Madde 26. (1)Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve 4721 sayılı Kanunun 1011 inci maddesine göre geçici tescil şerhine de imkân bulunmayan istemler geciktirilmeden, gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir. (2) Ret kararının varlı ğ ı, tarih ve yevmiye numarası esas alınarak kütü ğ ün beyanlar sütununda belirtilir. İ stemin reddi halinde, ret gerekçesi giderilmeden reddin konusu tapu işlemi yapılamaz. (3) Ret kararı, istem sahibine elden veya 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli ğ edilir. (4) Ret kararına, tebli ğ tarihinden itibaren on beş gün içinde müdürlü ğ ün ba ğ lı bulundu ğ u bölge müdürlü ğ üne, bölge müdürlü ğ ünün kararına karşı da tebli ğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Genel Müdürlü ğ e itiraz edilebilir. Madde 23. (1)Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve Türk Medeni Kanununun 921 inci maddesine göre geçici şerhe de imkan bulunmayan istemler, geciktirilmeden gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir. (2)Ret kararı, istem sahibine elden veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli ğ edilir. (3)Ret kararına, tebli ğ tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlü ğ ün ba ğ lı bulundu ğ u üst birime, bu birimin kararına karşı da tebli ğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlü ğ e itiraz edilebilir. B-)Tapu Sicil Tüzü ğ ü

5 C-)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ğ ü 2013/1 Sayılı Genelge 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1016’ncı maddesi uyarınca tasarruf yetkisine ve hukuki sebebe ilişkin belgelerin tamam olmaması halinde istemin reddedilece ğ i hükmü ile Tapu Sicili Tüzü ğ ü’nün 23’üncü maddesinde yer alan; “Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve Türk Medeni Kanununun 1011’inci maddesine göre geçici şerhe de imkan bulunmayan istemler, geciktirilmeden gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir. Ret kararı, istem sahibine elden veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli ğ edilir. Ret kararına tebli ğ tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlü ğ ün ba ğ lı bulundu ğ u üst birime, bu birimin kararına karşı da tebli ğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlü ğ e itiraz edilebilir.” hükmü uyarınca, ret kararı verilmesinin yöntem ve ilkelerine ilişkin aşa ğ ıda gösterildi ğ i şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

6 A- RET KARARINA İ L İ ŞK İ N ŞEK İ L KOŞULLARI: Ret kararlarının yazılmasında aşa ğ ıda belirtilen şekil koşullarına uygun hareket edilmesi gerekir. 1-Tapu Müdürlüklerince verilecek ret kararları için; a) Kararın tarihi ve yevmiye numarası, b) İ stemin ne oldu ğ u ve kim tarafından yapıldı ğ ı, c) Yapılan inceleme, d) Ret gerekçesi ve hukukî nedenler, e) Verilen karar (sonuç). Ret kararında bulunması gereken zorunlu unsurlardan olup, ayrıca ret kararı ilgili memur ve müdür tarafından imzalanıp kararın her sayfası daire mührü ile mühürlenmelidir.

7 2- Bölge Müdürlüklerince ret kararlarına yapılan itirazlar sonrasında verilecek onama/bozma kararları için; a) Kararın tarihi ve numarası, b) İ stemin ne oldu ğ u ve kim tarafından yapıldı ğ ı, c) Yapılan inceleme, d) Ret gerekçesi ve hukukî nedenler, e) Verilen karar (sonuç), Ret kararı içeri ğ inde bulunması gereken zorunlu unsurlardır. Ayrıca, onama/bozma kararında, tarih ve karar sayısının yazılması zorunlu olup, kararın görevli şube müdürü, görevli bölge müdür yardımcısı ve bölge müdürü tarafından imzalanması ve her sayfasının daire mührü ile mühürlenmesi gerekir.

8 3- İ tiraz Süresi ve Süresinde Yapılmayan İ tirazlar; Tapu Sicili Tüzü ğ ü 23’üncü maddesi uyarınca otuz gün olarak belirlenen itiraz süresinin hesabında kararın ilgilisine tebli ğ edildi ğ i gün dikkate alınmaz. İ tiraz süresi, son gününe denk gelen çalışma saatinin sonunda, sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde ise, tatil bitimi başlayan ilk iş günü çalışma saati bitiminde sona erer. Posta yoluyla yapılan itirazlarda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Ret kararlarına karşı yapılan itirazı incelemeye yetkili birim tarafından itirazın süresinde yapılmadı ğ ı belirlenirse aynı şekil koşullarına ba ğ lı kalınarak “karar verilmesine yer olmadı ğ ı” şeklinde karar verilir ve bu karar ilgilisine tebli ğ edilir.

9 B- RET KARARININ İ ÇER İĞİ : 1-) Müdürlüklerce verilecek ret veya bölge müdürlüklerince verilecek onama/bozma kararlarının gerekçesi ve hukuksal nedeninin mevzuattaki hükümlere ve süreklilik kazanmış yargısal içtihatlara dayandırılması gerekmektedir. (Örnek: T.M.K...md., T.B.K...md., T.S.T...Md., YHGK vb. gibi). Ayrıca, dayanak madde ya da yargısal içtihatların isteme/itiraza ne şekilde uygulandı ğ ına/uygulanması gerekti ğ ine ilişkin müdürlü ğ ün veya bölge müdürlü ğ ünün açık görüşü belirtilecektir. 2-) “Yapılan inceleme” bölümünde inceleme konusu istemin ne oldu ğ u, istemin aşamaları ve gelişim süreci, isteme ilişkin belgelerle birlikte ele alınarak anlatılacaktır. Ayrıca, var ise, isteme ilişkin daha önce yapılan işlemlerin de ilgili birim tarafından açıklaması yapılacaktır. 3-) Tapu müdürlü ğ ü veya bölge müdürlü ğ ünce verilecek ret veya onama/bozma/ karar vermeye yer olmadı ğ ına ilişkin kararlarda, karara karşı itiraz süresinin Tapu Sicil Tüzü ğ ü 23’üncü maddesi uyarınca otuz gün oldu ğ u, itiraz dilekçesinin, süresi içinde olmak koşuluyla ret/onama/karar verilmesine yer olmadı ğ ı kararını veren tapu müdürlü ğ ü/bölge müdürlüklerimizin yanı sıra, kararı veren birime iletilmek üzere herhangi bir taşra birimimize (Bölge müdürlükleri, tapu müdürlükleri) verilmesinin yeterli olaca ğ ı, bu birimlere yapılan itirazların itirazı inceleyecek yetkili birime yapılmış sayılaca ğ ı, otuz günlük itiraz süresinin hesabında tebli ğ gününün, posta yoluyla yapılan itirazlarda ise gecikmelerin dikkate alınmayaca ğ ı açıkça yazılacaktır.

10 C- TEBL İĞ : Karar ilgilisine imzalı tebli ğ /tebellü ğ belgesi düzenlenerek elden veya 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak tebli ğ edilecektir. D- İ T İ RAZ YOLU: 1- İ tiraz Mercii: Tapu Müdürlü ğ ünün ret kararına karşı yapılacak itirazı müdürlü ğ ün ba ğ lı bulundu ğ u bölge müdürlü ğ ü, bölge müdürlü ğ ünün onama/bozma/karar vermeye yer olmadı ğ ı kararına karşı yapılacak itirazı da Genel Müdürlük karara ba ğ lamaya yetkili olup, itirazın, kararı veren birime iletilmek üzere herhangi bir taşra birimimize (Bölge müdürlükleri, tapu müdürlükleri) yapılması yeterlidir. Bu birimlere yapılan itirazlar da itirazı inceleyecek yetkili birime yapılmış sayılır. İ tiraz süresinin hesabında da ilgili birime yapılan itiraz tarihi dikkate alınır. 2- İ tiraz Şekli, Kayıt ve Yapılacak İ şlem: İ tiraz yazılı olarak yapılacak ve itiraz olunan karar açıkça gösterilecektir. İ tiraz dilekçesinin iletildi ğ i birimlerimiz kararı veren birim de ğ il ise, itiraza ilişkin dilekçe bekletilmeden kayda alınacak ve süreli olması nedeniyle en seri vasıtayla kararı veren mercie “itiraz” dilekçesi ve varsa ekleri, en geç itiraz başvurusunun teslim alındı ğ ı günü takip eden gün mesai saati sonuna kadar faksla ve postayla iletilecektir.

11 3- İ tiraz Bildirimi ve İ ncelenecek Belgeler: Kararı veren birim kendisine verilen “itiraz” dilekçesi veya di ğ er birimlerce iletilen itiraz bildirimi ile birlikte aşa ğ ıdaki belgeleri hazırlayarak dizi pusulasına ba ğ lamak suretiyle itirazı de ğ erlendirecek birime gönderecektir. Gerek duyulması halinde gerçek durumu ortaya çıkarmaya yardımcı olabilece ğ i de ğ erlendirilen başka belgeler de itirazı inceleyecek birim tarafından karar veren birimden istenebilecektir. Bu bildirim sonrasında itiraza konu edilen isteme ilişkin aşa ğ ıda belirtilen belgelerin onaylı örnekleri, dizi pusulasına ba ğ lanarak Bölge Müdürlü ğ üne/Genel Müdürlü ğ e gönderilecektir. a) İ steme ilişkin belgeler, b) Ret kararının onaylı örne ğ i, c) Ret kararının ilgilisine tebli ğ ine ilişkin belgeler, d) İ lgilisince verilen redde itiraz dilekçesi. e) Varsa inceleyen birim tarafından istenilen di ğ er belgeler.

12 4- Sonuçlandırma: Yapılan itiraz üzerine istem, belgeler tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlü ğ ünce 30 gün, Genel Müdürlükçe de 90 gün içerisinde sonuçlandırılmak zorundadır. Ret kararları ve bu kararlara itiraz edilmesi sonucunda ilgili birimlerce verilecek onama/bozma/karar verilmesine yer olmadı ğ ına ilişkin kararlar yukarıda gösterilen biçim ve içerikte ve ekte yer alan örnekler de dikkate alınarak hazırlanıp sonuçlandırılacaktır.

13 2- Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2013 yılı içerisinde ve 25.10.2013 tarihi itibariyle Genel Müdürlü ğ ümüz tarafından, 66’sı onama, 28’i bozma ve 5 adet de karar verilmesine yer olmadı ğ ına olmak üzere toplam100 adet karar verilmiştir. 2013 yılı içerisinde Genel Müdürlü ğ ümüze itiraz edilen ret kararları arasında 21 adet cebri satış, 9 adet hükmen tescil, 7’şer adet intikal ve hisseli satış ve 5 adet yönetim planı de ğ işikli ğ ine ilişkin kararın bulundu ğ u görülmüştür. Bu paralelde hukuksal anlamda en çok karşılaşılan sorunlara örnek olarak aşa ğ ıdaki konuları vermek mümkündür. 2.1. Şekilsel Açıdan Karşılaşılan Sorunlar  Ret kararları ve onama kararları kurulurken 2013/1 sayılı genelgemize uyulmayarak, itiraz dilekçelerinin verilece ğ i yerler konusunda karar içeri ğ inde gerekli açıklamanın yapılmaması,  Onaylı olarak talep edilen evrakların bölge müdürlüklerince onaylanmaması, daha önce ilgili tapu müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopilerinin genel müdürlü ğ ümüze gönderilmesi sebebiyle aslı gibidir onay ve mühürlerinin eksik olması,  Bölge müdürlüklerince Genel Müdürlü ğ ümüze gönderilen di ğ er dosya evrakının özensiz ve belirsiz şekilde çekilmiş fotokopilerden oluşturulması; bu şekilde oluşturulan dosyaların dizi pusulası yapılmadan veya yapılsa bile eksik ve hatalı numaralandırma yapılmak suretiyle gönderilmesi,

14  Genel Müdürlü ğ ümüze gönderilen dosya evrakı arasında tebli ğ mazbatalarının bulunmaması sebebiyle yapılan itirazların süresinde yapılıp yapılmadı ğ ının tespitinin zorlaşması. Tebligat hususuna ilişkin olarak bölge müdürlüklerince tutulan evrak kayıt defterlerinin fotokopilerinin gönderilmesinin sorunun çözümüne herhangi bir katkı sa ğ lamaması ve gereksiz olması,  Ret kararları kurulurken ilgililerin gerek tapu müdürlüklerine gerekse bölge müdürlüklerine vermiş oldukları itiraz dilekçelerinde ileri sürmüş oldukları gerekçelerin belirtilmemesi ve bu gerekçeler çürütülmeden karar oluşturulması,  Ret kararlarında itiraza konu somut olay ile mevzuat hükümlerinin birbirini karşılamaması, sadece mevzuata de ğ inilerek söz konusu hükümlerin olaya nasıl uygulandı ğ ının yeterince açıklanmaması.

15 2.1.1. Çözüm  Bölge müdürlükleri ile yapılan yazışmalarda yukarıda belirtilen hususlarda mevcut eksikliklerin bildirilerek giderilmesinin sa ğ lanması veya Başkanlı ğ ımızca bu konuda tüm taşra birimlerimizi ba ğ layan genel bir talimat yayımlanmasının sorunların çözümüne katkı sa ğ layaca ğ ı düşünülmekle birlikte Başkanlı ğ ımızca uygun görülmesi halinde, düzenlenecek bir e ğ itim programı ile taşra birimlerimizde ret kararlarının verilmesinde görevli personelimizin e ğ itilmesi de mümkündür.

16 2.2. Hukuksal Açıdan Karşılaşılan Sorunlar  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca bölünemez nitelikteki tarım arazilerinin cebren satışı sonucu birimlerimize gelen tescil talepleri Genel Müdürlü ğ ümüzce reddedilmekle beraber, tescili talep edilen bu türden kararların Medeni Kanun m. 705 gere ğ ince birer tescilsiz iktisap hali olması sebebiyle kurumumuzca verilen bu ret kararlarının hukuken tartışılabilir hale gelmesi,  Tapu müdürlüklerimize yapılan başvurularda başvuru sahiplerinin tasarruf ehliyetinin belirlenmesi ve kimlik tespitinin yapılması sırasında, belgeler arası tutarlılık ve uyumluluk, birbirini destekleme, çelişik olmama, tutanaktaki edinme gerekçesi ve edinme öyküsü ile resmi kayıtların uyumlulu ğ u, yerel otoritelerdeki veriler ile müdürlük verilerinin örtüşmesi gibi unsurlar gözetilmeden Müdürlük ve Bölge Müdürlü ğ ü görüşünün oluşturulması,

17  Mahkeme kararlarına(Veraset ilamı, vasiyetin tenfizi kararları vb.) binaen birimlerimize yapılan bazı tescil taleplerine ilişkin olarak verilen ret kararlarında, mahkeme kararlarının yeterli açıklıkta olmaması nedeni ile bu kararların infazında zorlanılması,  Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan yönetim planı de ğ işikli ğ i; vaziyet planı, mimari proje de ğ işikli ğ i ve cins de ğ işikli ğ i gibi taleplerde taşınmazların çok malikli olması, intikal vb sebeplerle ilgililerin muvafakatlerinin temin edilememesi, söz konusu taleplerin karşılanabilmesi için gereken belgelerden di ğ er idarelerce(Belediyeler) düzenlenmesi gerekenlerin eksik ve yetersiz olması sebebiyle Genel Müdürlü ğ ümüze iletilen sorunlara çözüm bulmakta zaman zaman zorluk yaşanması,

18  16.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü ğ e giren 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne göre Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere yönelik; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarruf işlemleri için Başbakanlıktan izin alınması gerekmekte olup, bu durum sebebiyle Kamu Tüzel kişilerine ait taşınmazların satışında verilen ret kararları sayısı artmıştır. Bununla birlikte Başbakanlık tarafından konunun ayrıntılarına ilişkin genel bir talimat yayınlanmamış olması ve Başbakanlı ğ ın her somut olay için ayrı ayrı görüş vermeyi tercih etmesi sebebiyle bu yo ğ unlu ğ un azaltılamaması ve taşra birimlerimizin net görüş oluşturamaması.

19


"TAPU DA İ RES İ BAŞKANLI Ğ I. Konu: Medeni Kanun ve Yeni Tapu Sicil Tüzüğü Bağlamında Ret Kararları Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hazırlayan:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları